Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til udlejningsejendomme SOCIALMINISTERIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til udlejningsejendomme SOCIALMINISTERIET"

Transkript

1 Byfornyelse Byfornyelsestilskud til udlejningsejendomme SOCIALMINISTERIET

2

3 Byfornyelsestilskud til udlejningsejendomme Hvis du ejer en boligudlejningsejendom, som er opført før 1950, og som trænger til renovering og modernisering eller som uanset opførelsesår har energimæssige mangler, så er det værd at undersøge, om der er mulighed for at få offentligt tilskud til arbejderne efter loven om byfornyelse og udvikling af byer. I denne brochure kan du læse mere om de generelle regler for tilskud til bygningsfornyelse. Det er kommunerne, der administrerer tilskudsordningen, og mulighederne for at få tilskud kan være forskellige fra kommune til kommune. Nogle kommuner giver kun tilskud til ejendomme i bestemte byområder, til bevaringsværdige ejendomme eller til bestemte typer af byggearbejder. Derfor er det vigtigt på et tidligt tidspunkt at kontakte kommunen om tilskudsmulighederne for netop din ejendom. Tilskuddet vil som regel bestå af to dele: et kontant tilskud til vedligeholdelsesarbejder, og et huslejetilskud til forbedringsarbejder. Huslejetilskuddet dækker en del af forbedringslejeforhøjelsen, og det skal fragå i den lejeforhøjelse, der varsles over for lejerne. Den præcise størrelse af tilskuddene afhænger af en konkret vurdering af ejendommens og projektets økonomi. > Tilskuddene kan være en god hjælp til at få gennemført nødvendige renoveringsarbejder på bygningen, og til at få moderniseret boligerne, så de også kan lejes ud i fremtiden. 3

4

5 Hvilke generelle betingelser er der for at få tilskud? Først og fremmest skal der være tale om en privat boligudlejningsejendom, det vil sige en ejendom, som er godkendt til beboelse, og som udlejes efter lejelovgivningen. Dernæst skal mindst én af følgende betingelser være opfyldt: > Boligen mangler installationer i form af tidssvarende opvarmning, wc eller bad. Hvor kommer pengene fra? På finansloven er der hvert år afsat en statslig tilskudspulje, som bliver fordelt til de kommuner, der ønsker at støtte byfornyelsesprojekter. De kommuner, der bruger af tilskudspuljen, skal bidrage med et tilsvarende kommunalt tilskud. Staten og kommunen betaler således hver halvdelen af tilskuddet. Selv om din kommune måske ikke er med i ordningen lige nu, er der mulighed for, at kommunen kan søge om byfornyelsesramme næste år. > Boligen er opført før 1950 og er efter kommunens vurdering væsentligt nedslidt. > Boligen har fået udarbejdet energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer. På Socialministeriets hjemmeside, kan du se de uddelte tilskudsrammer til kommunerne. 5

6 Hvilke arbejder kan der ydes tilskud til? Der kan som udgangspunkt ydes tilskud til alle vedligeholdelses- og forbedringsarbejder på bygningen. I boliger opført efter 1950 kan der kun ydes tilskud til energiforbedrende arbejder, der er foreslået i energimærkningsrapporten for boligen, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Nogle kommuner har dog fastsat lokale begrænsninger for hvilke arbejder, der kan støttes. Spørg derfor altid kommunen, hvilke arbejder din kommune kan støtte. Hvis boligerne ikke indeholder wc eller bad, kan der gives tilskud til opførelse af mindre tilbygninger for at skaffe plads til at etablere wc og/ eller bad i lejlighederne, f.eks. et køkkentårn. Der kan også opføres mindre bygninger til brug for tekniske installationer f.eks. elevator. Endelig kan der ydes tilskud til nedrivning af bygninger, som er i meget dårlig stand eller som må væk for at skaffe lys, luft og friarealer til eksisterende boliger i umiddelbar tilknytning til det ryddede areal. Hvis der er kondemnable forhold (dvs. sundheds- og brandfare) eller sikkerhedsmæssige mangler (f.eks. vedrørende bygningens konstruktioner), så skal disse mangler altid afhjælpes som led i byggeprojektet som betingelse for, at der kan opnås tilskud. Det er kommunen, der afgør, hvornår der er tale om kondemnable forhold. > Det vil altid være en forudsætning, at de arbejder, der bliver udført, sikrer eller forøger bevaringsværdien af ejendommen. 6

7 7

8 Hvordan er ansøgningsproceduren? Ansøgning om tilskud sker ved at indsende et projekt til kommunen. Men inden man er kommet så langt, anbefales det at kontakte kommunen for at få en uformel drøftelse af projektideen og få mere at vide om mulighederne for at få tilskud. Nogle kommuner har også bestemte skemaer, der skal bruges til ansøgningen. Hvis kommunen er positiv over for projektideen, skal der så fremsendes en egentlig ansøgning, som normalt skal indeholde: > Projektbeskrivelse > Budget med beregning af huslejestigninger > Opgørelse af eventuelt behov for kommunegaranti til finansieringen > Oversigt over eventuelt genhusningsbehov > Tidsplan Hvilke krav kan kommunen stille ved behandlingen af ansøgningen? Kommunen kan stille krav om oplysninger om projektet og om ejendommens og ejerens økonomi. Kommunen kan også stille arkitektoniske, miljømæssige eller udførelsesmæssige betingelser for at yde støtte. Det kan f.eks. være krav om en bestemt udformning af vinduer og kviste, valg af materialer og farver mv. Kommunen kan også kræve, at bestemte arbejder bliver udført som betingelse for støtte. Endelig kan kommunen fastsætte frister for arbejdernes gennemførelse og for indsendelse af byggeregnskab. På grundlag af ansøgningen vil kommunen så give et tilsagn om støtte. Nogle kommuner giver først støttetilsagn, når der foreligger et licitationsresultat. > Man må aldrig begynde at udføre arbejderne, før der foreligger et støttetilsagn fra kommunen. I så fald vil der ikke kunne ydes støtte til projektet. 8

9 Hvilke udgifter er støtteberettigede? Kommunen opgør i støttetilsagnet de støtteberettigede udgifter, som kan indeholde følgende udgifter: > Håndværkerudgifter > Udgifter til arkitekt- og ingeniørbistand > Udgifter til byggesagsadministration og anden bygherrebistand (revision mv.) > Bygherreudgifter, f.eks. tekniske undersøgelser og forsikring > Huslejetab for en periode fra højst 3 måneder før byggestart og højst indtil 6 måneder efter afslutning > Udgifter til førregistrering > Udgifter til udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan > Byggelånsrenter og andre omkostninger i forbindelse med byggelånet (men ikke udgifter i forbindelse med den endelige finansiering) Fra disse udgifter fratrækkes følgende: > Støtte efter anden lovgivning > Indestående på udvendige vedligeholdelseskonti efter boligreguleringslovens 18 og 18b > Indestående på forbedringskonto efter lejeloven, i det omfang, der udføres arbejde, der kan finansieres over denne konto > Indestående på indvendige vedligeholdelseskonti efter lejeloven, i det omfang, der udføres arbejde, der finansieres over disse konti > En andel af byggelånsrenterne, der relaterer sig til støtteberettigede vedligeholdelsesudgifter. (For indkomst skattepligtige ejere er det 33 pct. af denne del af renterne, for skattepligtige selskaber er det 30 pct.) 9

10 Skal byggearbejderne udbydes? Byggearbejderne skal udbydes i konkurrence i henhold til tilbudsloven. Det betyder at: Hvis håndværkerudgifterne er over 3 mio. kr. ekskl. moms skal der som udgangspunkt altid afholdes en licitation. Hvis håndværkerudgifterne derimod er under 3 mio. kr. ekskl. moms, kan der i stedet indhentes underhåndsbud. Kommunen har mulighed for at godkende, at arbejderne udføres af bygherrens egne ansatte (arbejde i eget regi). I så fald skal kommunen kontrollere, at såvel prisen som kvaliteten af det arbejde, bygherren udfører, er rimelig, og at timeforbruget er dokumenteret. Hvis håndværkerudgiften er over 36 mio. kr. (2010-niveau), og hvis der ydes offentlig støtte til 50 pct. eller mere af udgiften, skal der gennemføres EU-udbud. 10

11 Hvad ydes der tilskud til? Den samlede støtteberettigede udgift er udgangspunktet for beregningen af tilskud. Tilskuddene vil normalt kun dække en del af de støtteberettigede udgifter, idet kommunen oftest vil stille krav om, at ejeren selv dækker en andel af udgifterne, eller at ejeren udfører en del af projektet for egen regning. Den samlede støtteberettigede udgift fordeles på forbedringsudgifter og vedligeholdelsesudgifter i henhold til de principper, der gælder efter lejelovgivningen og huslejenævnets praksis i kommunen. Hvordan beregnes tilskud til vedligeholdelsesudgifter? Til de støtteberettigede vedligeholdelsesudgifter ydes et kontant tilskud, hvis størrelse enten følger af de principper, som kommunen eventuelt har fastlagt, eller det følger af en konkret vurdering af det støttebehov, der er for, at projektet kan gennemføres. Det udbetalte tilskud er skattefrit. Hvis projektet går ud på nedrivning af ejendommen, ydes tilskuddet til nedrivningsomkostninger og eventuelle følgearbejder med fradrag af værdistigning på ejendommen. Eksempel: De støtteberettigede vedligeholdelsesudgifter i en ejendom er opgjort til 5 mio. kr. Kommunen beslutter, at der skal ydes tilskud på 40 pct. Tilskuddet udgør herefter 2 mio. kr. kontant. Tilskuddet udbetales, når byggeregnskabet er godkendt. Kommunen kan dog udbetale et acontotilskud på op til 80 pct., når byggearbejderne i det væsentlige er afsluttede. 11

12 Hvordan beregnes tilskud til forbedringsudgifter? Til de støtteberettigede forbedringsudgifter ydes et huslejetilskud, som kaldes indfasningsstøtte. Hvis huslejestigningen overstiger 177 kr. pr. m (2010-niveau), skal kommunen yde tilskud til den del af huslejestigningen, som overstiger de 177 kr. pr. m2. Tilskuddet udgør det første år ⅔ af huslejestigningen udover de 177 kr. pr. m2, og det aftrappes ligeligt over 10 år. Til den del af huslejestigningen, som ligger under 177 kr. pr. m2, kan kommunen vælge at yde indfasningsstøtte. Indfasningsstøttens størrelse fastsættes af kommunen, men kan det første år maksimalt udgøre ⅔ af huslejestigningen. Indfasningsstøtten aftrappes ligeligt over 10 år. Indfasningsstøtten udbetales af kommunen til ejeren. Ejeren skal lade indfasningsstøtten fragå i huslejeberegningen. Indfasningsstøtte er skattepligtig for ejeren. Indfasningsstøtten kan kun ydes til de boliger, som bebos af de samme lejere, som da huslejestigningen blev varslet. Når de oprinde- lige lejere flytter, bortfalder støtten. Ejeren har pligt til at underrette kommunen om en sådan flytning. Eksempel: De støtteberettigede forbedringsudgifter i en ejendom med m2 udgør 6 mio. kr. Forbedringslejeforhøjelsen svarer til ydelsen på et fastforrentet 20-årigt realkreditlån. Udgør denne ydelse ca. 8,2 pct. af lånebeløbet giver det en forbedringslejeforhøjelse på 246 kr. pr. m2 pr. år. Den lovpligtige indfasningsstøtte udgør ⅔ af ( ) kr. pr. m2 = 46 kr. pr. m2 pr. år (2010-niveau). Den frivillige indfasningsstøtte udgør maksimalt ⅔ af 177 kr. pr. m2 = 118 kr. pr. m2 pr. år. I alt kan der således maksimalt ydes indfasningsstøtte på kr. pr. m2 = 164 kr. pr. m2 i det første år. Dette tilskud aftrappes med 16,40 kr. pr. m2 om året, indtil det er helt væk. 12

13

14

15 Hvordan finansieres byggeprojektet? Som ejer kan man selv bestemme, hvordan man vil finansiere byggeprojektet. Den midlertidige finansiering kan ske med byggelån, forhåndslån eller med egenfinansiering. Kommunen vil ofte kræve, at der indhentes mindst 2 tilbud på byggelån, og at der kun medregnes renter svarende til det laveste tilbud. Kommunen kan stille garanti for byggelånsfinanseringen, men den har ikke pligt til at gøre det. Den endelige finansiering vil typisk ske med realkreditlån. Som ejer kan man vælge den lånetype og løbetid, som passer bedst til ens risikoprofil og likviditetsbehov mv., da tilskuddene beregnes uafhængigt af den faktiske finansiering. Kommunen kan stille garanti for realkreditlån og realkreditlignende lån, men den har ikke pligt hertil. Kommunen kan forlange supplerende sikkerhed for lånet eller garantien, f.eks. i form af kaution eller solidarisk medhæftelse. > Det anbefales altid at undersøge lånemulighederne grundigt så tidligt i forløbet som muligt. Ofte er det også en fordel at se på mulighederne for omlægning af foranstående lån samtidig. Hvilke regler gælder der i forhold til lejerne? Gennemførelsen af arbejderne sker efter lejelovens almindelige bestemmelser om gennemførelse af forbedringer. Der er ikke noget formelt krav om, at lejerne skal inddrages i projektet. Men for at opnå det bedste og mest tilfredsstillende resultat, bør ejer og lejere arbejde sammen om projektets omfang og valg af løsninger. Ejeren bør også bestræbe sig på løbende at holde lejerne informeret om projektet og især om de praktiske forhold vedrørende selve ombygningen. Hvis der er en lovlig valgt beboerrepræsentation i ejendommen, skal projektet forelægges beboerrepræsentanterne på forhånd, og de skal have en frist på mindst 6 uger til at komme med indsigelser. Den lejeforhøjelse, der varsles over for lejerne efter arbejdernes gennemførelse, skal beregnes efter lejelovens 58 med fradrag af indfasningsstøtten, og varslingen sker efter lejelovens 59. Den første lejeforhøjelse efter arbejdernes gennemførelse skal godkendes af kommunen. Hvad sker der, hvis projektet ændres efter igangsætningen? Når byggearbejderne er i gang, kan der nogle gange opstå uforudsete merudgifter eller forsinkelser i projektet. Det er vigtigt, at bygherren straks kontakter kommunen for at få kommunens stillingtagen til ændringerne og til en eventuel ansøgning om forhøjet tilskud. Hvis ejeren foretager ændringer i projektet, som ikke er godkendt af kommunen, eller hvis byggeregnskab ikke indsendes inden for den frist, der er fastsat, kan tilskuddet bortfalde. Lejeforhøjelse Lejeforhøjelse for forbedringsarbejderne varsles efter lejelovgivningens regler med 3 måneders varsel. Forhøjelsen kan tidligst træde i kraft ved arbejdernes afslutning. 15

16 Kan tilskuddet blive krævet tilbagebetalt? Kommunalbestyrelsen beregner, om tilskuddet til vedligeholdelsesudgifterne helt eller delvis skal tilbagebetales i følgende situationer: Ejendommen/enkelte boliger skifter status - typisk fra bolig til erhverv, og der opnås en gevinst, som overstiger den sædvanlige ejendomprisstigning i den forløbne periode. Ejendommen sælges, og der opnås en gevinst, som overstiger den sædvanlige ejendomspris stigning i den forløbne periode. Overdragelse til medejer, ægtefælle og livsarving er dog undtaget. Kommunen tinglyser en deklaration på ejendommen om tilbagebetalingsforpligtelsen. I den forbindelse fastlægger kommunen også, hvor mange år tilbagebetalingspligten skal gælde. Der kan maksimalt være tale om 20 år. 16

17 17

18 Hvad gør jeg, hvis lejerne skal genhuses? Hvis byggearbejderne er så omfattende, at lejerne ikke kan bo i lejlighederne under ombygningen, skal de have stillet en midlertidig genhusningsbolig til rådighed. Det er kommunen, der finder genhusningsboligerne og betaler udgifterne i forbindelse med den midlertidige genhusning. Hvis en bolig nedlægges, f.eks. ved sammenlægning, eller hvis byggearbejderne er så omfattende, at de ikke kan gennemføres på under 6 måneder, så skal lejerne have tilbudt en anden permanent bolig. Lejere, hvis husleje stiger mere end 177 kr. pr. m2, kan også forlange at få en anden bolig. Det er kommunen, der anviser erstatningsboligerne. Men det er afgørende, at kommunen har fået forelagt og har godkendt genhusningerne, som en nødvendig forudsætning for projektet, og at den konkrete tidsplan for gennemførelse af arbejderne koordineres med kommunen. Hvilke klagemuligheder er der? Kommunens afgørelser vedrørende tilskud mv. kan ikke indbringes for andre administrative instanser. Bliver byggearbejderne omfattet af en forsikringsordning? Byggearbejderne bliver omfattet af en særlig forsikringsordning under Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB). Det gælder dog ikke mindre byggearbejder. Forsikringsordningen indebærer, at fonden gennemfører eftersyn af ejendommen. Hvis der konstateres byggeskader efter ombygningen, kan ejeren få dækning af op til 95 % af udgifterne. Det kræver dog, at ejeren efterlever BvBs anvisninger. På kan du få mere at vide om BvB. Her kan du også læse om, hvordan man undgår byggeskader. 18

19 19

20 Hovedpunkter i forløbet af en støttesag: > Undersøg kommunens retningslinier for tilskud. > Spørg om ansøgningsprocedure og skemaer. > Kontakt eventuelt en teknisk rådgiver til udarbejdelse af projektidé. > Bed kommunen om en uformel drøftelse af projektidé og støttemuligheder. > Kontakt realkreditinstitut og bank om finansieringsmuligheder. > Bed kommunen om en uformel drøftelse af projektidé og støttemuligheder. > Orienter lejerne om projektideen og hør deres eventuelle ønsker og ideer. > Kontakt en teknisk rådgiver til udarbejdelse af projektforslag. > Forelæg projektforslaget for beboerre præsentationen, hvis der er det i ejendommen. > Indsend projektforslag med budget til kommunen til foreløbig behandling. > Afhold licitation. > Indsend licitationsresultatet til kommunen til godkendelse. > Arbejdernes iværksættelse varsles over for lejerne. > Arbejderne igangsættes. > Lejeforhøjelse varsles over for lejerne. > Byggeregnskab indsendes inden for den frist, som kommunen har fastsat. Hvor kan jeg få mere at vide? På Socialministeriets hjemmeside, kan du finde frem til de relevante lovbestemmelser, bekendtgørelser og vejledninger, som gælder på byfornyelsesområdet. 20

21 Bestilling: Socialministeriet Lovekspeditionen Holmens Kanal København K Telefon: Telefontid: man-fre kl & Pjecen kan hentes på Titel: Byfornyelsestilskud til udlejningsejendomme Udgiver: Socialministeriet Udgivelsesår: 2010 Udgave: 3. udgave Oplag: 1. oplag / eksemplarer Trykt udgave: ISBN Elektronisk udgave: ISBN Layout: Balle Grafik Tryk: GP-Tryk A/S Foto: Jens V. Nielsen: s. 3, 4, 7, 10 og 17 Foto: Jørgen Jørgensen: s. 1, 8, 13, 14 og 19

22

23

24 SOCIALMINISTERIET

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelse Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger Hvis du bor i en andelsbolig eller en ejerbolig, hvor ejendommen

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Finansiering af bæredygtige tiltag i byfornyelsen i Københavns Kommune

Finansiering af bæredygtige tiltag i byfornyelsen i Københavns Kommune Billedet kan ikke vises. Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet beskadiget. Genstart computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis det røde x

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Cathrine Krøyer Sejberg, Milena Mille Rudez og Michael Hansen Bolig og Byfornyelse, Center for Bydesign Intro til oplægget Byfornyelsesloven Lovbekendtgørelse

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende

Læs mere

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune NOTAT 31. januar 2011 MM1 KSO/LHH Sag: 10480 Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Notatet indeholder oplysninger, der kan danne grundlag for kommunens beslutning om, hvorvidt

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet

Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet vejledning for udlejere og lejere 1 Drømmen om en moderne bolig med eget bad og toilet 5 Ta en snak 7 Sådan får du plads 9 Fem klassiske eksempler 10

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Ansøgning om offentlig støtte til 2000 Frederiksberg ombygningsprojekt

Ansøgning om offentlig støtte til 2000 Frederiksberg ombygningsprojekt Udlejningsejendomme Sendes til Udfyldes af kommunen Modtaget dato Skema 1 - Forprojekt Journalnummer Frederiksberg Kommune Bygge-og Boligafdelingen Rådhuset Ansøgning om offentlig støtte til 2000 Frederiksberg

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme.

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme. Afleveringsforretning Når entreprenøren har færdigmeldt byggeriet, skal bygherren indkalde parterne til en afleveringsforretning. En afleveringsforretning er en meget vigtig handling, hvor entreprenøren

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Vejledning om aftalt grøn byfornyelse

Vejledning om aftalt grøn byfornyelse Vejledning om aftalt grøn byfornyelse Juli 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1. Anvendelsesområde for aftalt grøn byfornyelse... 5 1.1 Hvilke lejemål... 5 1.2 Hvilke arbejder... 5 1.2.1 Vedligeholdelse/forbedring...

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Information Bygningsfornyelse Borris

Information Bygningsfornyelse Borris Information Bygningsfornyelse Borris Støtte til bygningsforbedring Kommunen og Borrisrådet har besluttet at arbejde for en revitalisering af bymidten i Borris gennem fornyelse og forskønnelse af byens

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Kom godt i gang Brugervejledning for BFO&BFU-systemet

Kom godt i gang Brugervejledning for BFO&BFU-systemet Kom godt i gang Brugervejledning for BFO&BFU-systemet Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Hjælpetekster til systemet...5 3. Opkobling til systemet...5 4. Søgebilledet og beslutningslisten...7 5.

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Økonomi og projekt Projektet Det aktuelle projekt omfatter ekstraordinær renovering af badeværelser inklusive følgearbejder. På

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium. Økonomi og projekt 14-05-2008. Sagsnr.

Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium. Økonomi og projekt 14-05-2008. Sagsnr. 14-5-28 Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium Økonomi og projekt Projektet Den ekstraordinære renovering omfatter ombygning af stueetagen/parterreetagen, ombygning

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Den fulde tekst Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Ændrede fordelingsprincipper

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Udkast til Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål med udarbejdelse af vedligeholdelsesplan... 3 3. Fordele ved udarbejdelse

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Oversigt over sagsgangen i en skimmelsvampesag...5 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

AFTALT GRØN BYFORNYELSE

AFTALT GRØN BYFORNYELSE AFTALT GRØN YFORNYLS M AFTALT GRØN YFORNYLS FÅR U......større komfort...en billigere varmeregning...en bedre og sundere bolig...en fremtidssikret ejendom...og du bidrager den fælles indsats mod udledning

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning

Læs mere