Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 7. februar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/492 Boligforeningen P.M., ansøgning om optagelse af lån til køb og renovering af Søndergade 1, Brønderslev /493 Sundhedshus i Brønderslev /494 Ansøgning fra Væksthus Nordjylland om kommunegaranti /495 Projektansøgning - "Alle i job" /496 Brønderslev Kommunes Kulturpris /497 Afstemningssteder ved kommende valg /498 Vederlag til skolebestyrelsesmedlemmer /499 Omflytning af ressourcer til landbrugsområdet indenfor Teknik og Forsyning /500 Inddrivelse af restancer /501 Lønpolitisk redegørelse /502 Orientering Lukkede sager: 12/503 Ansøgning om dispensation fra lokalplan 13/504 Udbud af administrationsaftale 14/505 Ansøgning om fritagelse for grundskyld 15/506 Forespørgsel om køb af jord 16/507 Ekspropriation af arealer 17/508 Ansøgning om udvidet åbningstid 18/509 Fornyelse af alkoholbevilling 19/510 Fornyelse af alkoholbevilling 20/511 Ansøgning om alkoholbevilling 21/512 Orientering

3 Økonomiudvalget, 7. februar 2008 Side 678 Åbne sager: 01/492 Boligforeningen P.M., ansøgning om optagelse af lån til køb og renovering af Søndergade 1, Brønderslev J.nr.: P19 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Boligforeningen P.M., ansøgning om optagelse af lån til køb og renovering af Søndergade 1, Brønderslev.doc ÅBEN SAG ØK Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender ansøgning fra Boligforeningen P.M. om tilladelse til at optage et lån på kr. til køb og renovering af Søndergade 1, Brønderslev. Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. har den 11. januar 2008 fremsendt ansøgning om tilladelse til at optage et lån på kr. gennem BRFkredit til køb og renovering af Søndergade 1. Købesummen for Søndergade 1 er kr. Renoveringen vil koste kr. Administrationen ønsker at flytte fra nuværende lejemål, da der ikke er plads nok, og Søndergade 1 har den rette størrelse og gode parkeringsforhold. Købet af Søndergade 1 er besluttet på en ekstraordinær generalforsamling, hvor der var 57 der stemte for, 48 imod og 2 blanke. Godkendt.

4 Økonomiudvalget, 7. februar 2008 Side /493 Sundhedshus i Brønderslev J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Status vedrørende Sundhedshus i Brønderslev.doc LUKKET SAG SU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget tager status for Sundhedshus i Brønderslev by til efterretning, samt at udvalget forholder sig til hvilke placeringsmuligheder for et Sundhedshus, der skal arbejdes videre med. Sundhedsudvalget indstiller i møde den 25. januar 2008, at der i forlængelse af lægernes ønske etableres et sundhedshus på stadion, idet der her er de bedste udvidelsesmuligheder. Markedsudvalget indbydes til en drøftelse herom. Udvalget indstiller, at kommunens bidrag til den erhvervsdrivende fond sker ved donation af jord. Johnny Sort Jensen var fraværende. Sagsfremstilling Der blev afholdt møde mellem Nordjyllands Idrætshøjskole og Brønderslev Kommune den 21. januar 2008 om placering af Sundhedshus og genoptræningsfaciliteter på Nordjyllands Idrætshøjskole (NIH). NIH havde ansøgt Økonomistyrelsen og Undervisningsministeriet, om Sundhedshus og genoptræningsfaciliteter kunne placeres på NIH. Økonomistyrelsen, der fører tilsyn med skolens økonomi sagde ja til skolens ansøgning, mens Undervisningsministeriet, som fører tilsyn i henhold til lov om folkehøjskoler, sagde nej til skolens ansøgning. Dermed er det ikke muligt at placere Sundhedshus og genoptræningsfaciliteter på NIH. NIH s bestyrelse var endvidere ikke interesseret i at frasælge jord alene til et Sundhedshus. Det er derfor nødvendigt at undersøge andre placeringsmuligheder for et Sundhedshus. I forlængelse af Byrådets temamøde den 14. januar 2008 kunne følgende placeringsmuligheder undersøges: Stadion (overfor NIH) Kvickly-grunden Vestergade i nærheden af Kiropraktorcentret Mødet med Markedsudvalget er afholdt den 30. januar 2008.

5 Økonomiudvalget, 7. februar 2008 Side 680 Lægerne har på baggrund af forespørgsel peget på grunden ved Stadion som den bedst egnede til formålet. Der ønskes en afklaring hos Region Nordjylland af nogle tvivlsspørgsmål i relation til etablering af en erhvervsdrivende fond, bl.a. om indskuddet kan være en grund, samt hvordan Region Nordjylland stiller sig til etablering af en erhvervsdrivende fond, hvor fonden lejer sig ind i en nyopført bygning. Der foreligger p.t. ikke svar fra Region Nordjylland på de stillede spørgsmål. Bilag: Undervisningsministeriets brev af til Nordjyllands Idrætshøjskole Anbefales. Karl Emil. Nielsen tager forbehold.

6 Økonomiudvalget, 7. februar 2008 Side /494 Ansøgning fra Væksthus Nordjylland om kommunegaranti J.nr.: Ø60 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Ansøgning fra Væksthus Nordjylland om kommunegaranti.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet godkender, at der overfor Væksthus Nordjyllands pengeinstitut stilles en midlertidig kommunegaranti for Væksthuset på kr. gældende længst frem til 31. december 2008 som Brønderslev Kommunes andel af en fælles nordjysk kommunal løsning (garantier og lån) på Væksthusets midlertidige likviditesproblem, idet det bemærkes, at kommunegarantien kan resultere i en tilsvarende deponering efter Lånebekendtgørelsens regler. Sagsfremstilling: Væksthus Nordjylland har i brev af 22. januar 2008 ansøgt om, at de 11 nordjyske kommuner tilsammen stiller en midlertidig garanti på i alt 10 mio. kr. - alternativt foretager en tilsvarende deponering i Danske Bank alternativt yder lån til Væksthus Nordjylland. Det konkrete beløb pr. kommune udregnes på samme måde, som ved beregningen af hver kommunes andel af den indskudte kapital på kr. i Væksthus Nordjylland. Beløbet for de enkelte kommuner fremgår af vedlagte bilag 1. For Brønderslev Kommune ansøges der således om en kommunegaranti/deponering/ lån på kr. Garantien eller tilsvarende deponering/lån skal ifølge ansøgningen være gældende i perioden fra 1. marts 2008 til senest 31. december Ansøgningen er begrundet i et midlertidigt likviditetsproblem i ViV-projektet (Virksomheder i Vækst-projektet). En detaljeret redegørelse af 29. januar 2008 fra Væksthus Nordjylland vedrørende likviditetsudviklingen og vedrørende årsagen til det midlertidige likviditetsproblem vedlægges som bilag 2. Den midlertidige garanti/deponering/lån sikrer dels, at Erhvervs- og Byggestyrelsen vil forudbetale tilskud, jf. resultatkontrakt mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og Væksthus Nordjylland, for første halvår 2008 på 5,4 mio. kr. og dels at Væksthuset vil være i stand til at honorere ViV-kreditorernes tilgodehavender senest ved udgangen af februar Bestyrelsen i Aalborg Samarbejdet, som består af de fire borgmestre i samarbejdet (Aalborg, Rebild, Jammerbugt og Vesthimmerland kommuner), har på møde den 11. januar 2008 besluttet at yde et indskud af et kontantbeløb på 5 mio. kr. her og nu som

7 Økonomiudvalget, 7. februar 2008 Side 682 et lån med en løbetid længst frem til 31. august Beløbet svarer cirka til den andel, de fire kommuner ifølge ansøgningen skal stille som garanti alternativt deponere eller yde som lån. De fire byråd/kommunalbestyrelser under Aalborg Samarbejdet skal individuelt tage stilling til kommunegaranti/deponering/lån for perioden 1. september 2008 (eller tidligere) 31. december Garantistillelse til ovenstående formål er ifølge Lånebekendtgørelsen ikke omfattet af kommunernes låneadgang, hvorfor afgivelse af garanti kan resultere i en midlertidig deponering efter Indenrigsministeriets (nu Velfærdsministeriets) regler længst frem til 31. december 2008, såfremt kommunen ikke råder over en uudnyttet låneadgang. Væksthus Nordjylland vil i forhold til nye EU-programmer forsøge at udvikle en model for at få de medvirkende virksomheder til at overtage finansieringen, indtil EUmidlerne kan udbetales. Imidlertid kan der blive tale om, at der fra og med 2009 skal stilles en permanent garanti i størrelsesordenen 10 mio. kr., hvis det nuværende aktivitetsniveau i Væksthus Nordjylland skal opretholdes også i de kommende år. Ansøgning om kommunegaranti og redegørelse for status vil i givet fald blive fremsendt til kommunerne før sommerferien 2008, så kommunerne kan tage højde herfor ved budgetlægningen for Baggrund ViV-projektet blev igangsat i foråret/sommeren 2006 på baggrund af en EUsocialfondsbevilling på 46 mio. kr. og hertil en tilsvarende medfinansiering fra de involverede virksomheder. Nordjyllands Amt stiftede og ejede det daværende Erhvervs- Center Nordjylland, der var ansøger, aktør og administrator på ViV-projektet. Nordjyllands Amt havde stillet en garanti med udløb den 30. november 2006 på 2,5 mio. kr. dækkende en daværende kassekredit. I henhold til erhvervsfremmeloven har kommunerne i Region Nordjylland stiftet den erhvervsdrivende fond Væksthus Nordjylland med en grundkapital på kr. Fondens formål er at etablere et Væksthus, hvor særligt iværksættere og virksomheder med vækstambitioner får indgang til internationalt førende vejledning. Efter at de nordjyske kommuner havde stiftet den erhvervsdrivende fond, Væksthus Nordjylland, blev ErhvervsCenter Nordjylland med alle aktiviteter, herunder medarbejdere, projekter og egenkapital overdraget til Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland yder gratis vejledning, og herunder henvisning til andre offentlige aktører og private rådgivere, idet Væksthus Nordjylland også skal fremme samarbejdet mellem offentlige og private aktører. Væksthus Nordjylland kan tillige fungere som operatør på forskellige opgaver og kan

8 Økonomiudvalget, 7. februar 2008 Side 683 gennemføre EU-projekter. Væksthus Nordjyllands drift vedr. den specialiserede erhvervsservice finansieres i henhold til resultatkontrakt mellem Væksthus Nordjylland og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Øvrige operatøropgaver, herunder projekter finansieres bl.a. af EU-midler. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Fordeling af garantistillelse for Væksthus Nordjylland (bilag 1) Redegørelse vedrørende likviditetsudviklingen i projektet ViV (bilag 2) Anbefales.

9 Økonomiudvalget, 7. februar 2008 Side /495 Projektansøgning - "Alle i job" J.nr.: S05 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Projektansøgning, alle i job.doc ÅBEN SAG BE/ØK Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget bevilger støtte på kr. fra Økonomiudvalgets Udviklingspulje til projekt Alle i job. Beskæftigelsesudvalget indstiller i møde den 28. januar 2008 fagenhedens forslag. En lokal aktør skal have mulighed for at byde ind på lige fod med mentor coaching. Kim Toft var fraværende. Sagsfremstilling: Projektet har til formål at uddanne medarbejdere i kommunens decentrale enheder og i lokale virksomheder som mentorer og ruste disse til at arbejde sammen med nye kolleger. Via et kursus på 1½ - 2 dage uddannes de pågældende medarbejdere til at styrke introduktionen på den enkelte arbejdsplads både fagligt, socialt og kulturelt. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Projektansøgning Godkendt.

10 Økonomiudvalget, 7. februar 2008 Side /496 Brønderslev Kommunes Kulturpris J.nr.: G01/ T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Brønderslev Kommunes Kulturpris.doc ÅBEN SAG FKØK/BY Indstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender forslag til kriterier for tildeling af Brønderslev Kommunes Kulturpris. Fritids- og Kulturudvalget indstiller den 24. januar 2008 fagenhedens forslag til godkendelse. Sagsfremstilling: Det nynedsatte Kultursamvirke Brønderslev fik af Fritids- og Kulturudvalget til opgave at udarbejde forslag til kriterier for tildeling af Brønderslev Kommunes Kulturpris. Et arbejdsudvalg under samvirket har udarbejdet vedlagte forslag. Kultursamvirket har på sit møde 13. december 2007 vedtaget at fremsende det til Fritids- og Kulturudvalget med anbefaling. Fagenheden kan støtte anbefalingen med den tilføjelse, at prisen kan finansieres over kulturpuljen. Som følge heraf vil det være nærliggende, at prisen uddeles af formanden for Fritids- og Kulturudvalget. Det bemærkes, at Byrådet i møde den 22. marts 2007 i forbindelse med stillingtagen til diverse priser besluttede, at borgmesteren skal uddele alle priser. Bilag: Udkast til kriterier for uddeling af Brønderslev Kommunes Kulturpris Anbefales.

11 Økonomiudvalget, 7. februar 2008 Side /497 Afstemningssteder ved kommende valg J.nr.: P15 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Afstemningssteder ved kommende valg.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Borgmesteren foreslår, at Byrådet godkender at afstemningsstederne i Kirkholt og Kraghede nedlægges, at vælgerne i disse områder overføres til afstemningsstederne i henholdsvis Jerslev og Øster Brønderslev, at afstemningsstedet i Øster Brønderslev flyttes til Østsidehallen, at afstemningsstedet i Flauenskjold flyttes til Jyske Ås Vandrerhjem, og at der til afstemningsstederne i Hallund, Sterup, Thorup og Øster Hjermitslev anskaffes eller lejes kørestolsramper til kommende valg/afstemninger Sagsfremstilling: Økonomiudvalget har i møde den 24. maj 2007 drøftet spørgsmålet om reduktion af i antallet af afstemningssteder, men vedtog på daværende tidspunkt at udsætte sagen. Borgmesteren foreslår nu, at de 2 mindste afstemningsområder nedlægges, og at øvrige afstemningsområder bevares, således at kommunen fremover er opdelt i 18 afstemningsområder, hvor det mindste afstemningsområde herefter er Hellum med 270 vælgere ved seneste valg. Ved at anskaffe kørestolsramper til afstemningsstederne i Hallund, Sterup og Thorup er der sikret adgang for kørestolsbrugere til alle afstemningslokalerne i kommunen. Besparelsen ved nedlæggelse af 2 afstemningsområder udgør følgende pr. valg/afstemning: Diæter til 5 valgstyrere pr. sted: 10 personer á 740,00 kr kr. Forplejning, anslået 400 kr. pr. person kr. Lokaleleje: kr. Besparelse på materialeudgifter, anslået kr. I alt pr. valg kr. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Kopi af brev fra Landsbyrådet af 30. maj 2007 samt svar herpå af 6. juni 2007

12 Økonomiudvalget, 7. februar 2008 Side 687 Anbefales. Overførelse af afstemningssteder skal genovervejes, således det bliver mest hensigtsmæssigt.

13 Økonomiudvalget, 7. februar 2008 Side /498 Vederlag til skolebestyrelsesmedlemmer J.nr.: G T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Vederlag til skolebestyrelsesmedlemmer.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udgifter på kr. i 2008 til finansiering af forslag om, at skolebestyrelsesmedlemmer vederlægges med fast vederlag, dækkes således: kr. afsat på konto 6 vedr. Kommissioner, råd og nævn - Skolebestyrelser kr. af pulje på folkeskoleområdet på kr. til bøger og materialer i forbindelse med Ny folkeskolelov Børne- og Ungdomsudvalget indstiller den 22. januar 2008 fagenhedens forslag. Martin Rishøj Jensen var fraværende. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget vedtog i møde den 6. december 2007 med baggrund i anmodning fra Kommunaldirektøren om stillingtagen til vederlæggelse af skolebestyrelsesmedlemmer i 2008 at anmode Børne- og Ungdomsudvalget om forslag til finansiering af forslag om fast vederlag på kr. årligt til skolebestyrelsesmedlemmer og kr. årligt til elevrepræsentanter (i alt kr. årligt). Det bemærkes, at det i opmærksomhedspunkter vedrørende budget 2008 er aftalt, at principperne for honorering af eksterne og decentrale enheders bestyrelse indgår i den samlede vurdering i forbindelse med den planlagte revision af styrelsesvedtægten for Brønderslev. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser: Der er afsat i alt kr. på konto 6 til dækning af udgifter til diæter til skolebestyrelsesmedlemmer samt udgifter til afholdelse af et af Fagenheden tilrettelagt årligt kursus for skolebestyrelsesmedlemmer. Ovennævnte finansieringsforslag betyder, at udgifter til det årlige kursus ikke længere betales centralt, men forudsættes betalt af de enkelte skolers budget. Det anslås, at det vil koste den enkelte skole ca kr. Endvidere betyder det, at der reduceres i muligheden for indkøb af bøger og materialer som følge af NY folkeskolelov.

14 Økonomiudvalget, 7. februar 2008 Side 689 Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Oversendes til budgetkoordineringsgruppen til drøftelse inden videre behandling.

15 Økonomiudvalget, 7. februar 2008 Side /499 Omflytning af ressourcer til landbrugsområdet indenfor Teknik og Forsyning J.nr.: S04 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Omflytning af ressourcer, Teknik og Forsyning.doc ÅBEN SAG ØK Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at der omprioriteres kr. inden for kontogruppe 802, Teknik- og Miljø, miljøtilsyn, således at midler til konsulentbistand flyttes til lønkontoen til ansættelse af yderligere 2 medarbejdere på landbrugsområdet snarest muligt. Sagsfremstilling: I budget 2008 er der afsat kr. til konsulentbistand i forbindelse med tilsyn (tidligere miljøcenterkonto). Et beløb på kr. fra denne konto ønskes overflyttet til lønkontoen til brug for ansættelse af yderligere 2 medarbejdere på landbrugsområdet. Området er brugerfinansieret, og i 2008 forventes en indtægt på ca kr. via 80 % brugerbetaling på området (miljøgodkendelser og tilsyn). Der er i 2008 budgetteret med et beløb på kr. via brugerbetaling på området, og det betyder en forventet ekstra indtægt på kr. til konsulentbistand. Landbrugsområdet har behov for at få tilført yderligere ressourcer for at kunne løfte opgaverne og få sagsbehandlingstiden på miljøgodkendelser af husdyrbrug ned på et rimeligt niveau set i forhold til nabokommuner og de politiske forventninger til sagsbehandlingstiden i Brønderslev Kommune på dette område. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 7. januar 2008, at Landbrugsgruppen i afdelingen for Miljø, Vand og Natur hurtigst muligt skal tilføres yderligere ressourcer (3 årsværk) for at sagsbehandlingstiden kan blive nedbragt til et fornuftigt niveau (max. ½ år). I vedlagte bilag er baggrunden for ressourcebehovet på landbrugsområdet nærmere beskrevet. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Notat af 28. januar 2008 med svar på stillede spørgsmål Notat af 17. januar 2008 om ressourcer på landbrugsområdet Notat af 19. december 2007 om ressourcer i landbrugsgruppen

16 Økonomiudvalget, 7. februar 2008 Side 691 Fagenhedens anbefaling godkendt. Udviklingen følges tæt mht. ventetider og sagsgange.

17 Økonomiudvalget, 7. februar 2008 Side /500 Inddrivelse af restancer J.nr.: Ø T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Inddrivelse af restancer.doc ÅBEN SAG ØK Indstilling: Staben for Service foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at vurderingen af, hvorvidt der skal indsættes ekstra kommunale ressourcer på opgaven vedrørende inddrivelse af restancer afventer udviklingen på området. Der har været stort arbejdspres omkring inkasso, men på sigt skal inkasso ikke længere varetage opgaven vedrørende opkrævning for selskaberne varme-vand-spildevand, denne opgave skal varetages af Forsyningsselskabet. Hertil kommer, at de to medarbejdere på inkassoområdet fra 1. januar 2008 fysisk er samlet på samme rådhus, hvilket vil medføre en smidigere sagsgang. Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag fra Økonomiudvalgets møde den 8. marts 2007 (19/76), hvor udvalget besluttede, at vurdere sagen ultimo Jens Arne Hedegaard har anmodet om en vurdering af, hvorvidt der skal indsættes ekstra kommunale ressourcer på opgaven vedrørende inddrivelse af restancer. Opgaven med inddrivelse var i 2007 placeret i Borgerservice på begge rådhuse. Der var en medarbejder på hvert rådhus, der primært beskæftigede sig med denne opgave. Fra 1. januar 2008 er begge medarbejdere fysisk placeret i Borgerservice på Brønderslev Rådhus. Erfaringerne viste, at der ikke kom borgere på Dronninglund Rådhus, og det var derfor mest hensigtsmæssigt, at de to medarbejdere fysisk blev placeret samme sted. Herved får de bedre mulighed for at hjælpe hinanden og en smidigere arbejdsgang. Generelt kan det siges, at Skat overtager opgaverne, når kommunens muligheder for at få skyldner til at betale er udtømt. Det vil sige, når der er udsendt rykker fra kommunen på kravet, og skyldner ikke har reageret på rykker ved betaling eller indgåelse af betalingsaftale. Hvis der er mulighed for at indgå en rimelig betalingsaftale med skyldner, gør kommunen det, da det betyder, at pengene tilgår den kommunale kasse hurtigere. Der er specielle regler omkring inddrivelse af kontanthjælpskrav og reguleringskrav på det sociale område. Kommunerne kan afkræve beløbet hos skyldner. Reagerer skyldner ikke på afkrævningen ved betaling eller indgåelse af aftale, skal kommunen fastsætte en betalingsordning jf. tabeltakster fastsat i lov. Først ved eventuelt brud på fastsat aftale kan kommunen oversende kravet til inddrivelse hos Skat.

18 Økonomiudvalget, 7. februar 2008 Side 693 Nogle krav er tillagt modregningsret i fremtidige betalinger, f.eks. boligsikring, boligstøtte, uretmæssigt modtaget børnebidrag m.v. Her er det inkassokontoret, der får fagenheden til at foretage modregning. Bilag: Opgørelse over inddragelse af restancer Godkendt.

19 Økonomiudvalget, 7. februar 2008 Side /501 Lønpolitisk redegørelse J.nr.: P22 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Lønpolitisk redegørelse.doc ÅBEN SAG ØK Indstilling: Stabsenheden for Organisation og Personale fremsender lønpolitisk redegørelse for 2007 til Økonomiudvalget til orientering. Sagsfremstilling: Redegørelsen viser helt overordnet, at Brønderslev Kommune ligger under lønniveauet i forhold til regionen og de kommuner, redegørelsen sammenholder lønniveauet med. De største udsving både til den positive og negative side ses indenfor de overenskomstområder, hvor der er forholdsvis få ansatte. Af de mellemstore overenskomstområder bemærkes, at syge- og sundhedsplejerskerne ligger noget under sammenligningskommunerne/regionen. I analysen af lederlønninger i Brønderslev Kommune fremgår det, at der, sammenlignet med de andre kommuner, er meget få ansatte på chefoverenskomst. Ligeledes viser analysen, at udgiften til ledelse er lav i Brønderslev Kommune. Hvorvidt dette udgør en udfordring for kommunen i forhold til rekruttering/fastholdelse af ledere, kunne man overveje at gøre til genstand for en nærmere analyse. Analysen af de overenskomstområder, der har en gennemsnitlig løn under kr. om måneden, viser, at der i Brønderslev Kommune er en rimelig overensstemmelse mellem lønniveauet for de traditionelle mandefag og kvindefag. Også set i forhold til uddannelsesniveau overenskomstgrupperne i mellem, giver analysen ikke umiddelbart anledning til overvejelser om skævdeling af lønnen. Bilag: Lønpolitisk redegørelse Taget til efterretning.

20 Økonomiudvalget, 7. februar 2008 Side /502 Orientering T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\Orientering - åben.doc ÅBEN SAG ØK 1. Ledelsesstruktur på dagpasningsområdet Børne- og Ungdomsudvalget har i møde den 22. januar 2008 godkendt forslag til projektbeskrivelse. Bilag: Forslag til projektbeskrivelse 2. Indgåelse af valutaoption Efter råd fra kommunens finansielle rådgiver har Brønderslev Kommune pr. 23. januar 2008 indgået en valutaoption. Der er tale om en CHF-option (schweizerfranc) på 25 mio. danske kr. med strike 474 med 3 måneders løbetid. Præmien for den indgåede CHF-option udgør 3,25 svarende til ca kr. Præmien svarer til en rentenedsættelse på ca. 2,74 % -point p.a. Optionen indebærer, at Brønderslev Kommune forpligter sig til at sælge CHF, såfremt kursen er på eller over 474 (kursen opgøres d. 23. april 2008). Såfremt kursen om 3 måneder er under 474 beholdes præmien fuldt ud. Kursen på CHF var den 23. januar 2008 på 469 og var den 30. januar 2008 faldet til Orientering om sag af Kommunernes Revision A/S KL har i brev af 30. januar 2008 meddelt, at BDO ScanRevision statsautoriseret revisionsaktieselskab overtager Kommunernes Revision A/S. Folketinget har vedtaget, at kommunal revision fra 2012 skal udføres af revisionsvirksomhed, som lever fuldt ud op til revisorlovens ejerkrav. Derfor er det ikke muligt for KL at bevare ejerskabet til Kommunernes Revision A/S. 4. Mini-konference, byråd 5. Erantisvej - bygningsproblemer Ledelse og FAS for fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse flyttes midlertidigt Grønnegade.

21 Økonomiudvalget, 7. februar 2008 Side 696 Ad 1. Taget til efterretning. Ad 2. Taget til efterretning. Ad 3. Taget til efterretning. Ad 4. Taget til efterretning. Ad 5. Taget til efterretning.

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 22. marts 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-22.25 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/92

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsordener godkendt.

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. august 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 17.00-21,50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/303 Indgåelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Kig Ind, Nørager. Møde slut: 19:45 Fraværende: Gitte Rubæk, Bertil Mortensen. Leon Sebbelin deltog ikke i behandlingen af pkt. 01 pkt. 03. Solvej Værum deltog

Læs mere