Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted"

Transkript

1 Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet d. 14. november 2014 Referat godkendt og underskrevet. 3. Henvendelser fra menighedsråd: Ringive, Lindeballe, Langelund menighedsråd fremsender forpagtningskontorakt til godkendelse. Randbøl menighedsråd fremsender oplæg til godkendelse af servitutter for nye gravsteder. Sønder Omme menighedsråd fremsender ansøgning om udsættelse med tilbagebetaling af 5%-lån. Grindsted menighedsråd v. Forretningsudvalget, fremsender indsigelse mod beslutning om indsendelse af kvartalsrapporterne for kirkekasserne senest d. 15. i den anden måned efter kvartalets udløb. (Der henvises til referatet fra Formands- og kasserermødet, afholdt d. 26. januar 2015 punkt 8.) Grindsted menighedsråd fremsender ansøgning om henlæggelse en del af overskuddet fra regnskabsåret 2014 til brug for indkøb af truck. Overskuddet udgør iflg. det oplyste ca kr. Øster Nykirke menighedsråd fremsender ansøgning om overførsel/henlæggelse af overskud 2014 til anvendelse i 2015 til følgende formål: visionsweekend, reparation af tag på våbenhuset v. Øster Nykirke, projektor og lærred i Vonge kirke, reparation af anker i Vonge kirke, - restbeløbet ønskes anvendt til maskinhuset i Øster Nykirke. Der ønskes overført i alt kr. Hejnsvig menighedsråd fremsender anmodning vedr. finansiering af opgørelse af nyt maskinhus på kirkegården v. Hejnsvig kirke. Projektet beløber sig til kr. Henvendelser fra menighedsråd: Ringive, Lindeballe, Langelund menighedsråd Provstiudvalget kan godkende den fremsendte forpagtningskontrakt. Randbøl menighedsråd: Provstiudvalget kan anbefale det fremsendte forslag til servitutter for nye gravsteder. Ændringerne laves som tilføjelse til de nuværende kirkegårdsvedtægter. Sønder Omme menighedsråd: Provstiudvalget anmoder om at få tilsendt kvartalsrapporten for 4. kvartal dvs. pr. 31. dec incl. kontospecifikationer for 4 kvt. for samtlige konti. Inden for 14 dage. Indtil videre udsættes tilbagebetalingen af 5%-lånet til 15. juni Grindsted menighedsråd: Provstiudvalget ønsker at fastholde tidspunktet for indsendelse af kvartalsrapporterne til d. 15. i den 2. måned efter kvartalets udløb. Begrundelsen herfor er, at Provstiudvalget ønsker større fokus på likviditeten i sognene. Såfremt der er problemer med at nå indsendelse af kvartalsrapporterne, er menighedsrådet velkommen til at søge om udsættelse. Grindsted menighedsråd: Provstiudvalget kan anbefale at der anbefaler at der anvendes kr. af overskuddet til indkøb af ny truck. Øster Nykirke menighedsråd: Provstiudvalget kan anbefale at overskuddet anvendes som ansøgt. Provstiudvalget kan anbefale finansieringen som ansøgt. Der anvendes kr. som hensat under anlægsmidler er der afsat kr. til afdrag vedr. konfirmandstue. Det fremgår af referatet at der kun er indhentet ét tilbud nemlig fra Erik Møberg A/S. Erik Møberg er menighedsrådets bygningssagkyndige. Det undersøges hvorvidt der kan være inhabilitets problemer for bygherren og menighedsrådets bygningssagkyndige. Side 1 af 5

2 4. Projektforslag: Thyregod-Vester menighedsråd fremsender Projektbeskrivelse, overslag samt tegningsmateriale for istandsættelse af Thyregod Kirke fra arkitektfirmaet Birch og Svenning A/S. Materialet er d. 15. december 2014 fremsendt til Ribe Stift til udtalelse hos relevante konsulenter. Materialet udleveres i papir på mødet (udsendes i separat mail forud for mødet) Givskud menighedsråd fremsender projektbeskrivelse, tegninger samt modtaget tilbud vedr. udskiftning af tag på præsteboligen i Givskud. (Sagsfremstilling fremsendes sammen med dagsorden.) Projektforslag: Thyregod-Vester menighedsråd. Provstiudvalget gennemgik projektforslaget. Projektbeskrivelse m.m. er tidligere fremsendt til Ribe Stift til høring af relevante konsulenter. Provstiudvalget afventer afgørelse fra Ribe Stift. Givskud menighedsråd: Provstiudvalget kan anbefale at projektet igangsættes herunder godkende det overslag. 5. Synsudskrifter fra menighedsråd: Hejnsvig menighedsråd fremsender: Synsudskrift vedr. foretaget syn over Hejnsvig kirke og kirkegård d. 17. september Nørup menighedsråd fremsender: Synsudskrift vedr. foretaget syn over Nørup kirke og kirkegård d. 26. september Nørup menighedsråd fremsender: Synsudskrift vedr. foretaget syn over præstegården Præstens Ager 2, Nørup d. 26. september Hejnsvig menighedsråd fremsender: Synsudskrift vedr. foretaget syn over Hejnsvig Præstegård, Kirkevej 2, Hejnsvig 6. Årsregnskaber 2013 med tilhørende revisionsprotokollater, til behandling og godkendelse. Give kirkekasse Hejnsvig kirkekasse Nollund-Urup kirkekasse Øster Nykirke kirkekasse 7. Budget 2016 herunder: udmelding af ligningsbeløb emner til budget 2016 ønsker/forslag til PUK-budget Provstistatistik Iflg. statistikken tegner der sig et billede af et faldende folkekirkemedlemstal i Grene Provsti. Provsten har et forslag til evt. handleplan bl.a. udarbejdelse af Statistik fra Kirkefondet. Synsudskrifter fra menighedsråd: Synsudskriften over Hejnsvig kirke og kirkegård blev taget til efterretning. De nævnte mangler kan Nørup menighedsråd: Synsudskriften over Nørup kirke og kirkegård blev taget til efterretning. De nævnte mangler kan Nørup menighedsråd: Synsudskrifter over præstegården Præsten Ager 2, blev taget til efterretning. De nævnte mangler kan Synsudskriften over Hejnsvig Præstegård blev taget til efterretning. De nævnte mangler kan igangsættes når der er budgetmæssig dækning Årsregnskaber 2013 med tilhørende revisionsprotokollater for Årsregnskaberne med tilhørende protokollater vedr. Give, Hejnsvig, Nollund-Urup og Øster Nykirke kirkekasse blev taget til efterretning og godkendt. Budget 2016: Provstiudvalget skal udmelde ligningsbeløb senest d. 15. marts Der blev drøftet forskellige forslag til det kommende budget for PUK Provstistatistik: Provsten orienterede om det faldende medlemstal. Der indhentes priser på udarbejdelse af Statistik fra Kirkefondet. Side 2 af 5

3 9. Kort orientering om: Status på forløbet m. nye kirkegårdstakster ERFA-møde for organister (7. januar 2015) ERFA-møde for gravere, gravermedhjælpere og kirkegårdsledere (15. januar 2015) 10. Revisionsprotokolalt vedr. regnskabet for Grene Provstiudvalget Ribe Stift har d. 5. december 2014 fremsendt godkendt revisionsprotokol vedr. regnskabet for Grene Provstiudvalg uden bemærkninger. Provstiudvalget skal behandle revisionsprotokollatet i sit møde. Provsten gav en orientering om de enkelte punkter. Provstiudvalget tog Ribe Stifts godkendelse af regnskabet for PUK i Grene Provsti for 2013 til efterretning. 11. Køb af I-pads til Provstiudvalgsmedlemmer Der indkøbes I-pads til de, af provstiudvalgets, medlemmer det ønsker det. Karl Lund undersøger markedet og priser. I-paden er til låns så længe man sidder i Provstiudvalget. Ved udtræden skal I-paden afleveres. Økonomien dækkes af de midler der er afsat til ikke igangsat projekt vedr. administrativ hjælp til menighedsrådene. 12. Efterretninger: Filskov menighedsråd har ansøgt om og fået tilladelse til brug af kassebeholdning til brug for sti i forlængelse af belægning ved indgang til kapel, til sti til kirken. Hejnsvig menighedsråd er anmodet om, at indsendes yderligere oplysninger som følge af ansøgning om øremærkning af kassebeholdning. Nollund-Urup menighedsråd har ansøgt om og fået frigivet kr. til dækning af udgifter ved indvendig renovering af Nollund kirke. Thyregod-Vester menighedsråd har fremsendt yderligere oplysninger vedr. frigivelse af midler m.m. (jfr. PU-mødet d. 14. nov. 2014) ansøgningen er imødekommet. Sdr. Omme menighedsråd har ansøgt om og fået frigivet ,63 kr. til dækning af udgifter ved materialeplads, varmepumper i kirken samt konsulenthonorar. Thyregod-Vester menighedsråd har ansøgt om og fået frigivet kr. fra kto. øremærket renovering af kirken til dækning af arkitekthonorar for projektbeskrivelse vedr. indvendig istandsættelse af Thyregod kirke. Thyregod-Vester menighedsråd har ansøgt om og fået frigivet ,39 kr. til brug for renovering af Vester Sognehus. Der er desuden givet tilladelse til at anvende op til kr. af likviditet stillet til rådighed. Øster Nykirke Vonge menighedsråd har ansøgt om overførsel af evt. overskud fra 2014 til Beløbet er ikke angivet. Har modtaget afslag på ansøgningen. Nollund-Urup menighedsråd har ansøgt om og Efterretninger: Udsættes til næste møde. Side 3 af 5

4 fået frigivet ,63 kr. til dækning af udgifter ved renovering af Nollund kirke. Randbøl menighedsråd/vejle Provsti Der er anmodet om, at tilbagebetalingen af 5%- lån vedr. renovering af præsteboligen i Randbøl, fastholdes/forlænges til dec Farre menighedsråd har ansøgt om og fået frigivet ,00 kr. fra konto Renovering Farre kirke til brug for dækning af udgifter ved montering af bindere i tagsten. Nollund-Urup menighedsråd har ansøgt om, og fået tilladelse til frigivelse af i alt ,44 kr. til dækning af udgifter til indkøb af stole og koblingssæt. Arbejdstilsynet har d. 17. december 2014 fremsendt resultat af tilsyn i Grene Provsti d. 17. december. Ribe Stift har d. 17. dec fremsendt lånegodkendelse vedr. lån til Grindsted kirke på kr. til brug for omlægning af en sti på Sdr. Kirkegård i Grindsted Ribe Stift har d. 17. dec fremsendt lånegodkendelse vedr. lån til Grindsted kirke og Grindsted-Nollund-Urup præsteembede på kr. vedr. renovering af tjenesteboligen Østerbrogade 18 og indfrielse af gammelt lån. Ribe Stift har d. 12. januar 2015 fremsendt brev vedr.: Provstiudvalgssekretærers arbejde som regnskabsfører for kirkekasser. Ribe Stift har d. 16. feb fremsendt lånegodkendelse vedr. lån til Nollund-Urup menighedsråd på kr. til finansiering af renoveringen af Nollund kirke. Fredningsnævnet for Sydjylland har d. 19. december 2014 fremsendt afgørelse i fredningssag vedr. Sigengen i Sdr. Omme. Fredningsnævnet for Sydjylland har d. 13. januar 2015 fremsendt afgørelse i fredningssag vedr. redskabshus på fredet areal ved Øster Nykirke. 13. Drøftelse af Provstiudvalgets visioner for Udsættes til næste møde. 14. Evt.: Minder om: Plan over provstesyn i Provstiudvalget er velkommen til at deltage i synene. Orienteringsmøde om Digitale kirkegårdskort onsdag d. 4. marts 2015 kl (tilmelding) Provstiudvalgets medlemmer er velkomne til at deltage i Provstesynene. Claus Skovbjerg deltager, sammen med provsten og provstisekretæren, i orienteringsmødet om Bygge Sager, afholdes af Ribe Stift tirsdag d. 3. marts 2015 kl Jørn Jessen deltager, sammen med provsten og provstisekretæren, i orienteringsmødet om Digitale kirkegårdskort. Side 4 af 5

5 Afbud fra: Mødet sluttede kl Lilian Høegh Tyrsted Provst/formand Jørn Jessen / næstformand Claus Jørgen Skovbjerg Elin Johansen Kim Søndergård Ole Hansen Lone H. Ovesen Karl Lund præsterepræsentant Side 5 af 5

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 21. august 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 19/6-12. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad og

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget 2015 - MRs endelige budgetter

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Christian Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Forpagtningskontrakter (944) - Ho Sogn Tillæg til forpagtningskontrakt af 06.11.2014

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 21. maj 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen,

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere