Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM HR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR"

Transkript

1 Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne kunne betinge en tilladelse til på ny at anvende realisationsprincippet efter kortvarig anvendelse af lagerprincippet, jf. kursgevinstlovens 25, stk. 5, 2. pkt. (nu 25, stk. 6, 2. pkt.), at principskiftet fandt sted med tilbagevirkende kraft, og overgangen til lagerprincippet således så at sige blev nulstillet. Efter kursgevinstlovens 25, stk. 1 medregnes gevinst og tab på fordringer og gæld som udgangspunkt ved indkomstopgørelsen i det indkomstår, hvori gevinsten eller tabet realiseres, dvs. efter realisationsprincippet. I 25 hjemles en række undtagelser til dette udgangspunkt. Bl.a. fremgår således af den tidligere gældende 25, stk. 5, 1. pkt. (nu 25, stk. 6, 1. pkt.), at told- og skatteforvaltningen kan tillade, at en anden opgørelsesmåde anvendes. Videre fremgår af den tidligere gældende 25, stk. 5, 2. pkt. (nu 25, stk. 6, 2. pkt.), at er en sådan tilladelse givet, kan den herved godkendte opgørelsesmåde kun ændres efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen. Motiverne til 25, stk. 5 angiver ikke nærmere kriterier for at meddele tilladelse til anvendelse af en anden opgørelsesmåde efter denne bestemmelse. I motiverne til den tidligere gældende kursgevinstlovs 8, stk. 1, som bestemmelsen i 25, stk. 5 afløste, angives alene, at bestemmelsen svarede til den dagældende ligningslovs 4, stk. 1, pkt. Ligningslovens 4 hjemlede kursgevinstbeskatning af pengenæringsdrivendes gevinst på fordringer efter realisationsprincippet. Af 4, 3. og 4. pkt. fremgik, at Ligningsrådet kunne tillade anvendelse af en anden opgørelsesmåde end realisationsprincippet, og var en sådan tilladelse givet, kunne den herved godkendte opgørelsesmåde kun ændres efter tilladelse fra Ligningsrådet, og kun hvor ganske særlige omstændigheder talte derfor. Reglerne om principskifte overlader med andre ord skattemyndighederne et betydeligt skøn ved vurderingen af, om der er grundlag for at meddele tilladelse til at anvende anden opgørelsesmåde, herunder tilladelse til - efter overgang til lagerprincippet - at vende tilbage til realisationsprincippet.

2 2 Administrativ praksis på området er sparsom og omfatter i første række TS-cirk. nr. 15 af 21. marts 1990 om principskifte ved opgørelse af fortjeneste/tab på fordringer, gæld og næringsaktier. Af cirkulæret fremgik således bl.a., I medfør af kursgevinstlovens 8, stk. 1, kan Ligningsrådet meddele tilladelse til, at skattepligtige kan anvende lagerprincippet ved opgørelsen af gevinst/tab på fordringer og gæld.... Tilladelse til principskifte forudsætter, at ansøgningen ikke hovedsagelig må anses for begrundet i ønsker om at udskyde eller fremskynde beskatningstidspunktet. Tilladelse til overgang til realisationsprincippet bør kun gives i ganske særlige tilfælde. Administrativ praksis er nu omtalt i Ligningsvejledningen henholdsvis Den Juridiske Vejledning, afsn. C.B Af Ligningsvejledningen , afsn. A.D fremgik bl.a., at: Er der givet tilladelse til principskifte kan den herved godkendte opgørelsesmåde kun ændres efter ny tilladelse fra told- og skatteforvaltningen. Tilladelse til principskifte forudsætter, at ansøgningen ikke hovedsagelig må anses for begrundet i ønsket om at udskyde eller fremskynde beskatningstidspunktet. Overgang til at anvende et andet princip end realisationsprincippet vil sædvanligvis finde sted fra og med det indkomstår, der angår den senest foreliggende selvangivelse. Tilladelse kan dog gives så overgangsåret placeres inden for den almindelige 3-års frist i SFL 26. Såfremt en virksomhed ønsker at gå tilbage til realisationsprincippet kan dette kun ske i ganske særlige tilfælde. Der kan i den forbindelse henvises til TfS 1996, 544, hvor en revisor over for Ligningsrådet havde påklaget en af den kommunale skatteforvaltning truffet afgørelse, efter hvilken man havde nægtet 3 selskaber tilladelse til tilbagegang fra lagerprincippet til realisationsprincippet. Ligningsrådet tiltrådte den kommunale skatteforvaltnings afgørelse. Der var herved henset til, at det faktum, at det var blevet muligt at foretage en sikker opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld i fremmed valuta efter realisationsprincippet, sammenholdt med, at selskaberne havde haft en voksende beholdning af fordringer og gæld i fremmed valuta, ikke alene kunne begrunde tilbagegang til realisationsprincippet. Endvidere udtalte Ligningsrådet, at det ikke er muligt generelt at redegøre for, under hvilke konkrete omstændigheder der kan gives en sådan tilladelse, idet vurderingen af om der er tale om et særligt tilfælde, beror på en individuel og konkret bedømmelse i hvert enkelt tilfælde. Der kan være grund til at hæfte sig ved, at kriteriet..at ansøgningen ikke hovedsagelig må anses for begrundet i ønsket om at udskyde eller fremskynde beskatningstidspunktet ikke har afsæt i lovens ordlyd eller motiver, men derimod i skattemyndighederne tilkendegivelser på områder, jf. TS-cirk. nr. 15 af 21. marts 1990 og senest Den Juridiske Vejledning, afsn. C.B , og således er udviklet i administrativ praksis. Offentliggjort praksis i form af konkrete afgørelser på områder er beskeden, se herved TfS 1996, 544 LR, omtalt i uddraget fra Ligningsvejledningen ref. ovenfor. Fra praksis før den

3 3 første kursgevinstlov fra 1985 kan peges på TfS 1986, 48 LR, hvor en bank i forbindelse med en fusion ønskede at overgå fra realisations- til lagerprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på værdipapirer. Fusionen fandt sted pr. 1/1 1985, men banken søgte om, at principskiftet fandt sted pr. 1/ En betydelig indtægt i form af urealiserede kursgevinster ville herved blive beskattet med 40 pct., og ikke med den forhøjede sats på 50 pct., som gjaldt fra og med indkomståret Ligningsrådet meddelte, at overgang til anvendelse af lagerprincippet først kunne ske pr. 1/ Med sagen ref. i SKM HR har kriterierne for at meddele tilladelse til at anvende realisationsprincippet på ny efter kortvarig overgang til lagerprincippet været forelagt for Højesteret. Skatteyderen i den pågældende sag, et selskab, havde i december 2008 anmodet SKAT om tilladelse til at overgå til realisationsprincippet fra og med 2008 ved opgørelsen af avancer og tab på børsnoterede obligationer og valutakursændringer. Selskabet var oprindeligt overgået til lagerprincippet fra indkomståret 2006 og fremefter i forbindelse med et virksomhedsopkøb, hvor det opkøbte selskab havde anvendt lagerprincippet siden Den koncern, som selskabet var en del af, ønskede på denne baggrund herefter at anvende lagerprincippet generelt i koncernen, og SKAT imødekom en ansøgning herom i oktober 2007 med virkning fra Koncernen, herunder det omhandlede selskab, anvendte herefter lagerprincippet for indkomstårene 2006 og 2007, og opnåede herved fradrag for betydelige stiftelsesomkostninger på langfristede lån i form af virksomhedsobligationer i stiftelsesåret, I december 2008 anmodede koncernen som nævnt SKAT om tilladelse til at overgå til anvendelse af realisationsprincippet på ny fra og med Som hovedbegrundelse henviste selskabet til, at der som følge af finanskrisen i 2008 havde været nogle helt usædvanligt høje skattepligtige kursgevinster på selskabets gæld, og at selskabet på grund af selskabsskattelovens 11 B om rentefradragsbegrænsning næppe ville kunne opnå et tilsvarende fradrag for senere kurstab. Ved en afgørelse af 16/ imødekom skattemyndighederne efter myndighedernes egen opfattelse ekstraordinært anmodningen om principskifte, men på bl.a. det vilkår, at principskiftet skulle finde sted med virkning fra og med indkomståret 2006 (af skattemyndighederne benævnt tilbageførelse af selskabets anmodning fra 2007 om at anvende lagerprincippet fra og med indkomstårene 2006 ). Det var herved SKATs opfattelse, at hvis der først blev skiftet princip i indkomståret 2008, ville selskabet opnå en utilsigtet skattemæssig fordel ved at have opnået fradrag for stiftelsesomkostninger på langfristede lån på stiftelsestidspunktet efter lagerprincippet i 2006, hvilket ikke var muligt for skattepligtige, der anvendte realisationsprincippet. Det var derfor SKATs opfattelse, at i en situation som den foreliggende burde ske en nulstilling af de skattemæssige konsekvenser, således at gældsforholdet allerede fra stiftelsestidspunktet i 2006 blev behandlet efter realisationsprincippet, og at stiftelsesomkostningerne, der udgjorde ca. 267 mio. kr., ikke kunne anses for uvæsentlige i relation til fastlæggelse af tidspunktet for principskiftet.

4 4 Selskabet indbragte denne afgørelse, først til Landsskatteretten, og siden for Vestre Landsret og Højesteret med påstand om, at der blev meddelt dispensation uden det stillede vilkår om principskifte med virkning fra indkomståret Selskabet henviste herved til en række forskellige synspunkter, herunder i første række, at vilkåret om principskifte med tilbagevirkende kraft savnede hjemmel og var i strid med de almindelige forvaltningsretlige principper om proportionalitet, saglighed og lighed. Synspunktet var her nærmere, at SKAT ved tilladelsen til principskifte havde truffet en begunstigende forvaltningsakt for selskabet i 2008, idet afgørelsen betød, at selskabet skulle betale 98 mio. kr. mindre i skat, og at det var uforeneligt hermed til tilladelsen at knytte et vilkår, der indebar, at koncernen skulle betale en mer-skat på 479 mio. kr., således at den negative effekt overstiger tilladelsens positive effekt med 377 mio. kr. Klagebehandlingen ved Landsskatteretten og den senere domstolsbehandling af sagen ved Vestre Landsret tog afsæt i, at en tilladelse til principskifte skulle meddeles i medfør af kursgevinstlovens 25, stk. 2. Ved sagens behandling ved Højesteret var der imidlertid enighed mellem parterne om, at skattemyndighedernes afgørelse af 16/ om tilladelse til principskifte fra lagerprincippet til realisationsprincippet burde have været truffet i medfør af kursgevinstlovens 25, stk. 5, 2. pkt. og ikke i medfør af 25, stk. 2, 3. pkt. Parterne var imidlertid samtidig enige om, at dette forhold var uden betydning for vurderingen af spørgsmålet om gyldigheden af det vilkår om tilbagevirkende kraft, som var knytte til tilladelsen til principskifte. Højesteret fandt i lighed med Landsskatteretten og Vestre Landsret ikke grundlag for at anse vilkåret om overgang til realisationsprincippet med virkning fra 2006 for ugyldigt. Som grundlag for afgørelsen henviste Højesteret til, at det fulgte af forarbejder og praksis, at en tilladelse til at ændre princip for opgørelsen af gevinst og tab på fordringer og gæld fra lagerprincippet til realisationsprincippet kun kan gives i ganske særlige tilfælde og kun under den forudsætning, at ansøgningen ikke hovedsageligt er begrundet i et ønske om at udskyde, fremskynde eller undgå skattebetaling. Vedrørende den konkrete sag fandt Højesteret at måtte lægge til grund, at ansøgningen fra selskabet hovedsageligt var begrundet i et ønske om at undgå en skattebetaling på 98 mio. kr. i 2008, som var en konsekvens af meget store kursgevinster på gælden ifølge de udstedte virksomhedsobligationer. Højesteret konkluderede på denne baggrund, at skattemyndighederne kunne have afslået ansøgningen med henvisning hertil. Om vilkåret om, at et skifte til realisationsprincippet i givet fald skulle have virkning fra og med indkomståret 2006, anførte Højesteret dernæst, at vilkåret havde til formål at undgå, at selskabet, der i kraft af anvendelsen af lagerprincippet havde foretaget fradrag af betydelige stiftelsesomkostninger i 2006 og 2007, ved et principskifte kunne opnå en utilsigtet skattemæssig fordel. På den anførte baggrund tiltrådte Højesteret, at vilkåret måtte anses for sagligt og lovligt.

5 5 Med Højesterets dom har Højesteret for det første tilsluttet sig skattemyndighedernes praksis på området, hvorefter imødekommelse af en ansøgning om principskifte fra lagerprincippet til realisationsprincippet forudsætter, at ansøgningen ikke hovedsagelig må anses for begrundet i ønsket om at udskyde eller fremskynde beskatningstidspunktet. Der kan, som allerede nævnt, være grund til at hæfte sig ved, at dette kriterium ikke har afsæt i lovens ordlyd eller motiver, men derimod i skattemyndighederne tilkendegivelser på områder, jf. TS-cirk. nr. 15 af 21. marts 1990 og senest Den Juridiske Vejledning, afsn. C.B , og altså er udviklet i administrativ praksis. Med dommen har Højesteret dernæst føjet den yderligere facet til praksis, at imødekommelse af en anmodning om principskifte fra lagerprincippet til realisationsprincippet forudsætter, at anmodningen ikke hovedsageligt er begrundet i et ønske om at undgå skattebetaling. Med dommen gælder der meget snævre grænser for adgangen til principskifte fra lagerprincippet til realisationsprincippet. På den ene side må hensynet til at imødegå et ønske om at udskyde, fremskynde eller undgå skattebetaling vel i almindelighed anses som et sagligt kriterium ved meddelelse af en tilladelse på skatterettens område, herunder ved fastsættelse af vilkår for en tilladelse. På den anden side kan anføres, at netop ændring af principskifte for beskatningstidspunktet som det klare udgangspunkt næppe kan være begrundet i andet end overvejelser om at udskyde, fremskynde eller undgå skattebetaling. Man kan måske forsigtigt konstatere, at den foreliggende sag, set fra et skatteydersynspunkt, næppe var den bedste sag at føre i front ved en nærmere prøvelse af kriterierne for at meddele tilladelse til principskifte.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Konventionelle konvertible instrumenter (II)

Konventionelle konvertible instrumenter (II) Konventionelle konvertible instrumenter (II) Af Jakob Bundgaard, Ph.D., CORIT Advisory P/S, adjungeret professor, Aarhus Universitet Indhold Del I (bragt i SR-Skat 4-2012) 1. Indledning 2. Finansiel og

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 Sag 102/2013 (2. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. (advokat Nikolaj

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Ska. Februar 2001. Skatteministeriet

Ska. Februar 2001. Skatteministeriet Ska Indkomstopgørelser i ikke-erhvervsmæssig virksomhed Hvorfor skatteministeret afviste udlevering af visse dokumenter i 10-mandsprojektsagerne Omlægning af personskatterne 1987-2002 Skatteministeriet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) Skatteministeriet J. nr. 12-0173449 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) 1 I selskabsskatteloven,

Læs mere

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 WWW.SKAUREIPURTH.COM Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Disposition Indledning Retsstillingen før vedtagelsen af kildeskatteloven

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere

SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse Hans Henrik Bonde Eriksen, partner cand. jur. Thomas Keller, Tax Partner, cand. jur. TAX Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen Utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen Copenhagen Business School 2015 Juridisk Institut Master i Skat studiet Masterprojekt Forfatter: Claus Fetterlein Vejleder: Ole Aagesen Censor: Jesper Wang-Holm

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)). D O M Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)). 22. afd. nr. B-1484-11: Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V.

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-0660343 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere