Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen"

Transkript

1 Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter har valgt at fokusere på 3 områder bosætning og nærmiljø, Erhverv og Turisme samt natur- og kulturoplevelser. På tværs af disse områder går temaet sundhed, som vil være at af vurderingskriterierne, når skal prioritere og udvælge de projekter, der skal have tilskud. Bosætning og nærmiljø Erhverv og Turisme Naturog kulturoplevelser Sundhed

2 Vejledning om støtte fra Indhold Støtte til projekter i Vejen Kommune... 3 Bekendtgørelserne om attraktive levevilkår og arbejdspladser i landdistrikterne... 3 s Udviklingsstrategi... 4 Støttesats... 7 Regler for synliggørelse af tilskud... 7 Ansøgningsskema... 8 Ansøgningsfristet gode råd om projekter og ansøgninger Få et godt råd inden du søger En ansøgning - trin for trin... 11

3 Vejledning om støtte fra Støtte til projekter i Vejen Kommune I denne vejledning kan du læse om, hvordan du søger støtte via Vejens Aktionsgruppe. Vores opgave er at vurdere og prioritere projekter fra Vejen Kommune. Men tilskuddene bliver udbetalt direkte fra Direktoratet for FødevareErhverv, som også står for den endelige godkendelse af ansøgningerne. Pengene kommer fra Landdistriktsprogrammet. Du skal derfor også læse direktoratets særlige vejledning, og du skal altid bruge direktoratets ansøgningsskema, når du søger via os. I det følgende kan du læse mere om de formelle krav og regler, der er i forbindelse med ansøgninger om LAG midler, ligesom vi også vil prøve at give nogle tips til, hvorledes du optimerer din ansøgning. Bekendtgørelserne om attraktive levevilkår og arbejdspladser i landdistrikterne For at kunne komme i betragtning til at opnå LAG tilskud, skal projektet falde inden for mindst ét af ordningens indsatsområder, som er beskrevet i to bekendtgørelser Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne I hver bekendtgørelse er beskrevet 6 indsatsområder, og inden man søger om tilskud, er det meget vigtigt at have tænkt over, hvorledes ens projekt er med til at nå disse overordnede formål. Projektet skal passe ind i mindst ét af indsatsområderne, og i selve ansøgningen skal man ligeledes sandsynliggøre, at projektet enten skaber et antal nye arbejdspladser eller bidrager til attraktive levevilkår.

4 Vejledning om støtte fra Indsatsområderne er beskrevet i vejledningen fra direktoratet, hvor der også gives eksempler på hvilke projekter, der kan falde ind under de forskellige områder. s Udviklingsstrategi Ud over at skulle leve op til kravene i bekendtgørelsernes indsatsområder, skal projektet også ligger inden for s udviklingsstrategi, og således være med til at opfylde de kvantitative mål heri. I udviklingsstrategien beskrives tre temaer, som ønsker skal have særlig fokus. Disse er gengivet nedenfor: I. Bosætning og nærmiljø Indsatsområder under dette tema er: Projekter, der skaber nye eller udvikler eksisterende basale servicefaciliteter, der har betydning for livet i landdistrikterne Projekter, der skaber nye faciliteter og aktiviteter i landdistrikterne. vil i den forbindelse lægge vægt på, at sådanne projekter er med til at skabe nye sociale netværk, på tværs af kendte grupperinger, og at projekterne indgår i en helhedsplan for området. Projekter, der vedrører byfornyelse og byforskønnelse i mindre byer Projekter, der har fokus på netværksdannelse (f.ek.s netværk mellem unge og ældre, netværk mellem landsbyerne, netværk mellem foreninger osv.) Projekter, der gennem nytænkning og nyskabelse fokuserer på at fremme lokalbefolkningens sundhed. II. Erhverv og Turisme Samlet for dette tema gælder, at projekter, som hører herunder, skal være med til at skabe arbejdspladser i Vejen Kommunes landdistrikter. Det skal således sandsynliggøres i ansøgningen, at projektet skaber et antal arbejdspladser. Indsatsområder under dette tema er: Projekter, der understøtter etableringen af nye eller udviklingen af eksisterende virksomheder i lokalsamfundet herunder produktion og markedsføring af egnsprodukter

5 Vejledning om støtte fra Projekter, der skaber gode rammer for iværksætteri og innovation i landdistrikterne Projekter, der skaber nye eller udvikler eksisterende turismeaktiviteter f.eks. inden for oplevelsesturisme eller idræts- og erhvervsturisme. Projekter der skaber nye eller udvikler eksisterende bespisnings- og overnatningsmuligheder for turister f.eks. i forbindelse med natur- og sundhedsoplevelser. Projekter, der i øget omfang udnytter beliggenheden i forhold til de store turistattraktioner i Billund. Projekter, der kobler landbrugs- og naturoplevelser sammen. Projekter, der udvikler og understøtter temabaserede turisttilbud, f.eks. indenfor kunst, natur, lystfiskeri m.m. Projekter, der er med til at markedsføre turismeprodukter i Vejen Kommune Netværksdannelse indenfor erhvervs- og turismeområdet med henblik på erfaringsudveksling og optimering af udviklingsmulighederne - herunder også etablering af deciderede væksthuse. III. Natur- og kulturoplevelser Projekter, der har fokus på bevarelsen, genopretningen, forbedringen og formidlingen af natur- og kulturarven Projekter, der har fokus på Kongeådalen og Hærvejen mht. udnyttelsen af historien, kulturen og naturen i disse områder. Projekter, der udvikler og understøtter gode kultur- og naturoplevelser f.eks. helhedsoplevelser omkring sundhed, natur og kultur. Projekterne kan være rettet mod bestemte målgrupper, f.eks. børn og unge eller ældre. Projekter, der udvikler nye muligheder for både rekreativ og bæredygtig anvendelse af det åbne land herunder projekter, som skaber samspil og dialog med landbruget. Projekter, der udvikler og understøtter infrastrukturen og tilgængeligheden primært i Vejen Kommune, og sekundært til de omkringliggende kommuner herunder projekter, der er med til at skabe sammenhænge mellem stisystemer Projekter, der har fokus på at alle også handicappede og gangbesværede får mulighed for gode natur- og kulturoplevelser.

6 Vejledning om støtte fra Til hvert af områderne er knyttet en række kvantitative målsætninger, som man kan læse mere om i udviklingsstrategien, som man finde på hjemmesiden eller ved at kontakte koordinator. For at et projekt kan opnå støtte, er det altså ikke nok, at det falder inden for et af ovenstående områder, det skal også være med til at opfylde disse kvantitative målsætninger. Prioritering af projekter De indkomne ansøgninger, vil blive prioriteret af bestyrelsen, og i den forbindelse vægter projekter, som: tager udgangspunkt i lokalområdets traditionelle styrker og derved skaber unikke lokalsamfund veldokumenterede og velfinansierede, således at der er størst sandsynlighed for, at projektet gennemføres. når bredt ud flytter mest dvs. forskellen mellem fra og til gør en forskel ved at ændre noget væsentligt/tilføre noget nyt fremmer netværksdannelsen både inden for Vejen Kommunes grænser, men også over kommunegrænsen Vær desuden opmærksom på, at ikke behandler ansøgninger, hvor alle tilladelser endnu ikke er opnået. For at optimere mulighederne for at få tildelt midler, er det vigtigt, at man i sit projekt tager udgangspunkt i den lokale udviklingsstrategi, som i forkortet form er gengivet ovenfor. Hele udviklingsstrategien finder du på vores hjemmeside (www.lag-vejen.dk).

7 Vejledning om støtte fra Støttesats Direktoratet for FødvareErhverv betaler ikke alle omkostninger til dit projekt. For det første er der udgifter, de simpelthen ikke støtter. Det gælder f.eks. drift, værdi af eget arbejde og køb af fast ejendom. For det andet betaler de højest 50 pct. af udgifterne i projektet (Fødevarevirksomheder kan dog højest få et tilskud på 40 pct.). Det betyder, at du også selv skal skaffe penge. Det kan være egne midler eller et lån. Det kan også være tilskud fra en anden ordning. Ved almennyttige projekter er værdien af eget arbejde også berettiget til tilskud med 100 kr. pr. time. Du skal desuden være opmærksom på, at der i vores tilskud indgår EU-midler. Derfor kan vores støtte ikke indgå som medfinansiering til tilskud fra andre EU-programmer. Har projektet allerede opnået støtte fra enten landdistriktspuljen eller puljen til områdefornyelse (begge ordninger hører under velfærdsministeriet), er det muligt at søge om EU-midler af tilsvarende størrelse. Inden du søger om støtte fra LAG en er det meget vigtigt, at du som minimum har gjort dig nogle overvejelser om, hvor den resterende finansiering skal komme fra. Det er selvfølgelig endnu bedre, hvis du allerede har størstedelen af finansieringen på plads bestyrelsen kan herved se, at sandsynligheden for, at projektet gennemføres, er stor og den har lettere ved at indstille projektet til bevilling. Regler for synliggørelse af tilskud Som tilskudsmodtager skal du i en række tilfælde synliggøre, at du har modtaget tilskud fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. For projekter, der har fået tilskud via gælder kravet om synliggørelse ved investeringer, der overstiger kr. Derudover gælder kravet ved publikationer (f.eks. brochurer og foldere), deltagerbeviser og hjemmesider. Du kan læse meget mere om reglerne vedrørende dette på Fødevareministeriets hjemmeside:

8 Vejledning om støtte fra Her kan tilskudsmodtagere også finde skabeloner til skilte mv., samt retningslinjer for anvendelsen af disse og beskrivelse af hvordan de kan bruges. Ansøgningsskema Du skal altid bruge et særligt ansøgningsskema, når du søger støtte hos os. Før du udfylder ansøgningsskemaet skal du desuden læse direktoratets særlige vejledning, som er et dokument på 25 sider, der punkt for punkt gennemgår alle punkter i ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet og vejledningen kan hentes via vores hjemmeside (www.lag-vejen.dk), eller du kan få dem hos vores koordinator på tlf Ud over ansøgningsskemaet skal der vedlægges en projektbeskrivelse på mellem 2-5 sider. Denne beskrivelse skal indeholde følgende punkter: Projektets overskrift eller titel overskriften skal kort angive, hvad projektet handler om Projektansvarlig Hvem står bag ansøgningen (forening, gruppe, privatperson eller andet?) og hvem skal man henvende sig til, hvis man ønsker yderligere oplysninger Projektets formål Beskriv med få ord, hvad der er formålet/hensigten med projektet. Hvorfor er netop dette projekt vigtigt og hvorfor ønskes det gennemført? Husk at holde det op mod udviklingsstrategien, så der er et sammenfald Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe Hvad er projektets baggrund? Hvordan er ideen opstået? Hvilke mål er der med projektet? Hvem/hvad er projektets målgruppe? Beskriv kort den forventede målgruppe og forklar hvorfor de har brug for jeres ide. Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter Projektets indhold. Lav en beskrivelse af projektets aktiviteter og de resultater, det forventes at ville medfør.

9 Vejledning om støtte fra Beskriv ligeledes den overordnede tidsplan gennemgå projektet kronologisk, hvornår starter og slutter det. Hvordan bidrager projektet til at opfylde den lokale aktionsgruppes strategi Uddyb hvorledes projektet relaterer sig til udviklingsstrategiens indsatsområder og mål og er med til at opfylde disse Hvordan vedrører projektet mindst ét af indsatsområderne fra bekendtgørelsen Uddyb hvorledes projektet relaterer sig til et eller flere af bekendtgørelsens indsatsområder og er med til at opfylde disse Hvordan forventes det at projektet formidles Hvorledes har i tænkt jer, at fortælle og informere omverdenen om projektet Hvad er effekten af projektet Hvilke mål har i med projektet, og hvilke konkrete ting, kommer der ud af projektet hvor mange nye aktiviteter, antal jobs, antal nye tilflyttere osv. Eventuelle yderligere oplysninger Hvis der er andre vigtige aspekter at få med, skrives de her. Er der f.eks. brug for en yderligere uddybelse af de punkter, man har udfyldt i ansøgningsskemaet skrives de her. Hvis der er bilag angives hvor mange og hvilke, der er vedlagt. har udarbejdet en skabelon til projektbeskrivelsen. Denne kan du finde på vores hjemmeside under søg tilskud. Det er selvfølgelig frivilligt om man vil bruge denne skabelon, vigtigt er bare, at ovenstående punkter er med i projektbeskrivelsen. Ansøgningsfristet har ansøgningsfrister flere gange om året. Den næste ansøgningsfrist kan du altid finde på hjemmesiden Ansøgningerne behandles på et bestyrelsesmøde ca. 1 mdr. efter ansøgningsfristen. Tiden fra ansøgningens modtagelse til selve behandlingen, bruges på at klargøre ansøgningerne. Det er s koordinator som står for denne klargøring, som bestå i en gennemlæsning samt et tjek af, om alle oplysninger findes. Hvis koordinator vurderer,

10 Vejledning om støtte fra at ansøgningen på den ene eller anden måde er mangelfuld tager denne kontakt til projektholder for at få de nødvendige oplysninger. Herefter vurderer koordinatoren ansøgningerne ud fra nogle opstillede kriterier, og indgiver en kort beskrivelse af projektet samt en indstilling til bestyrelsen. Bestyrelsen har herefter lidt tid inden selve bestyrelsesmødet til at sætte sig ind i projektansøgningerne, og beslutningen om, hvorvidt et projekt indstilles til bevilling, tages endeligt på bestyrelsesmødet, hvor der også udfærdiges en begrundelse for indstillingen/afslaget. I Afsnittet En ansøgning - trin for trin nedenfor kan du læse mere om proceduren. 8 gode råd om projekter og ansøgninger Vi lægger vægt på, at de projekter vi støtter er sunde og levedygtige. Det betyder at vi vurderer økonomi, budget, ejerskab og fremtidsplaner meget nøje, inden vi støtter projekterne. Desuden er det et krav fra s side, at alle tilladelser er opnået inden man søger om støtte fra foreningen. For os er et projekt ikke kun en idé eller en vision. Nej, det konkrete indhold, aktiviteterne, tidsplanen og budgetterne er lige så vigtigt. Husk, det når du skriver ansøgningen. Vi vil hellere have en realistisk beskrivelse af projektet og et holdbart budget end flotte ord og pralende beskrivelser. Ideen kan være nok så god, hvis ikke ansøgningen er i orden, så støtter vi ikke projektet. Projekterne skal synliggøre muligheder og kvaliteter i landdistrikterne i Vejen Kommune. Det betyder, at de skal kunne stå som et godt eksempel for andre. Men de må også meget gerne henvende sig til vores omverden med positive budskaber om livet i Vejen Kommune. Vi lægger særlig vægt på projekter, som styrker samarbejde og fællesskab i det enkelte lokalsamfund og lokalsamfundene imellem. Så hvis dit projekt bringer en gruppe borgere sammen for at løse fælles opgaver, så skriv om det i ansøgningen. Vi mener i øvrigt, at alle projekter har fordel af samarbejde. Derfor skal ansøgningen beskrive de personer, virksomheder eller foreninger, der samarbejder

11 Vejledning om støtte fra i projektet uanset om projektet handler om fritidsaktiviteter, erhverv eller store udviklingsprojekter. Vi støtter også erhvervsprojekter hos private virksomheder. Her skal vores støtte bruges til udvikling af nye produkter, nye ydelser eller nye metoder, som kan skabe flere arbejdspladser lokalt. Vi lægger også vægt på at hele virksomheden er økonomisk bæredygtig. Derfor kan det være en god idé at lægge en forretningsplan ved ansøgningen og at sende os driftsbudgetter eller økonomiske kalkuler. Husk at et projekt skal afsluttes senest 2 år efter tilsagnsdatoen og være levedygtig i mindst 5 år efter tilsagnsdatoen. Få et godt råd inden du søger Inden du planlægger dit projekt og skriver din ansøgning, bør du kontakte vores koordinator. Hun kan give råd om dit projekt og har måske ideer til andre tilskudsmuligheder. Ligeledes kan denne også sidde inde med oplysninger om andre projektholdere, der har fået samme idé som dig, og kan således være med til at formidle kontakten og et eventuelt samarbejde mellem flere projektholdere. Koordinatoren hedder Helle Andersen. Hun har tlf og mail En ansøgning - trin for trin 1. Det begynder med, at du har en idé og overvejer, om du skal søge støtte til et projekt. 2. Du kan kontakte vores koordinator og fortælle kort om ideen. Du kan også sende en kort beskrivelse af dine planer og tanker. Koordinatoren har tlf og mail 3. Hvis du stadig har lyst til at søge støtte, og koordinatoren vurderer, at projektet hører hjemme hos os, så kan du arbejde videre med planlægningen og skrive en ansøgning. Her skal du læse direktoratets vejledning og bruge et særligt ansøgningsskema. Og husk, at koordinatoren stadig kan give gode råd og tips.

12 Vejledning om støtte fra 4. Ofte er der brug for, at du får lavet et driftsbudget elles f.eks. får skrevet en forretningsplan. Måske skal du også have særlige tilladelser fra kommunen e.l., inden du kan gå i gang. 5. Du sender din ansøgning til os inden den fastsatte ansøgningsfrist, og vi sender dig en bekræftelse på, at vi har fået den. Vi kan ligeledes give tilladelse til, at du, på egen risiko og regning sætter projektet i gang. 6. Koordinator klargør ansøgningerne til bestyrelsen. Evt. manglende oplysninger indhentes fra projektholder, projektet vurderes ud fra nogle opstillede kriterier og koordinator indgiver på baggrund af dette sin indstilling til bestyrelsen 7. Bestyrelsen for vurderer projektet og tager stilling til, om det kan støttes. Bestyrelsen kan også vælge at støtte dele af din ansøgning. Cirka 1½ måned efter ansøgningsfristen, får du vores svar. 8. De projekter, som vi støtter, sender vi videre til Direktoratet for FødevareErhverv, som foretager den endelige godkendelse af ansøgningen, og sender dig et tilsagn. Her skal du ligeledes regne med en behandlingstid på 2 måneder. 9. Når du får tilsagn fra direktoratet, skal du læse det grundigt igennem. Her er betingelserne for tilskuddet nemlig beskrevet, og dem skal du være helt indforstået med. Du har 4 uger til at klage over tilsagnet herefter antager Direktoratet, at du har godkendt betingelserne. 10. Tilskuddet får du udbetalt fra direktoratet men først når du har haft udgifterne, betalt regningerne og din revisor har godkendt udgifterne. Du kan få pengene i 2 rater, hvis det passer dig bedst. 11. Hvis du undervejs vil ændre i projektet, så skal du først have ændringerne godkendt hos Direktoratet for FødevareErhverv. Det kan f.eks. være ændringer i aktiviteter eller budget. Du sender anmodningen om ændringerne til, som herefter tager stilling, til, om projektet stadig vil ligge inden for de rammer, som tilsagnet er blevet givet på. Hvis godkender ændringerne, sendes de videre til Direktoratet, som også skal godkende dem. Husk det er bedre at spørge for meget end for lidt. 12. Når projektet er slut, skal du sende os en lille rapport om resultaterne. Først når den

13 Vejledning om støtte fra rapport og dit regnskab er godkendt af både os og direktoratet, kan du få den sidste støtte udbetalt. Hertil findes en række skemaer og skabeloner, som skal bruges. Disse kan ses på direktoratets hjemmeside 13. Inden du får udbetalt tilskuddet, er det også vores opgave at kontrollere, at dit projekt er gennemført i overensstemmelse med direktoratets regler og betingelser. I praksis betyder det, at koordinatoren for en gang i projektforløbet, kommer på besøg, for at se, hvorledes projektet skrider frem (dette gælder dog kun projekter, hvortil har givet mere end kr. i støtte). Ansøgningen skal sendes til c/o Landdistrikternes Hus Nørregade Vejen Kontaktoplysninger på koordinator Helle Andersen Tlf.nr Hjemmeside:

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I henhold til bekendtgørelse nr. 256 af 31. marts 2009

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december 2007 1 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr. 306667 Sag nr. 306489 Haje

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket!

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket! Gode Råd om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne Det er lysten der driver værket! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Hvad er fundraising?...3 Støtte til landdistriktsudvikling...4

Læs mere

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold til bekendtgørelserne nr. 309 af 29. marts 2012 om tilskud til

Læs mere

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020.

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. November 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen af et lokalt

Læs mere

LOKALUDVIKLINGSPULJEN

LOKALUDVIKLINGSPULJEN LOKALUDVIKLINGSPULJEN Puljen til udvikling og realisering af lokale helhedsplaner i Ringsted Kommunes landdistrikter Beskrivelse, rammer, retningslinjer, vejledning og materiale til ansøgning af midler

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne M inisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere