Sagsbehandlingsfrister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsbehandlingsfrister"

Transkript

1 Sagsbehandlingsfrister

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Kodeks for god sagsbehandling... 2 Sagsbehandlingsfrister for Social- og Sundhedsforvaltningens områder... 3 Sagsbehandlingsfrister for Teknik- og miljøforvaltningen... 7 Sagsbehandlingsfrister for Børn- Unge og Fritidsforvaltningens områder Sagsbehandlingsfrister for Job- og Vækstcenter Middelfart

4 Indledning Middelfart Byråd har generelt fastsat frister for, hvor lang tid der maksimalt må gå, inden der skal være truffet en afgørelse indenfor der forskellige forvaltningsområder. På det sociale område er sagsbehandlingsfristerne dog fastsat af 3, stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration. Det betyder, at loven fastsætter sagsbehandlingsfrister for behandling af ansøgninger om hjælp efter social- eller beskæftigelseslovgivningen. Ligeledes følger Middelfart Kommune de frister, der gælder i øvrig lovgivning. Sagsbehandlingsfristerne er fastsat, så de svarer til den tid, der normalt går med at behandle ca. 90 procent af de pågældende ansøgningstyper. Kodeks for god sagsbehandling Kodekset for god sagsbehandling i Middelfart Kommune skal bidrage til, at du som borger eller virksomhed har tillid til den sagsbehandling og de afgørelser, vi som kommune udøver. Hvad forstår vi ved god sagsbehandling God sagsbehandling i Middelfart Kommune er kendetegnet ved, at den enkelte medarbejder tager ansvar for sagen, så du oplever, at der skabes mest mulig fremdrift. Vi ønsker at udøve en hurtig, korrekt og respektfuld behandling af din sag. Det betyder, at vi vil 1) informere dig om forventningerne til sagsbehandlingstid, herunder om andre myndigheder/parter skal inddrages 2) give dig klare meldinger om, hvilke oplysninger vi har brug for at give en korrekt sagsbehandling 3) inddrage dig samt indhente oplysninger i et tilstrækkeligt og nødvendigt omfang indenfor kortest muligt tid for at behandle din sag 4) sikre klare ansvarsforhold, når flere parter (internt som eksternt) er involveret i behandlingen af sagen 5) dokumentere alle aftaler For at sikre, at sagsbehandlingen i Middelfart Kommune lever op til kodekset for god sagsbehandling, fører den enkelte leder løbende tilsyn med medarbejderne og sagsbehandlingen. 2

5 Sagsbehandlingsfrister for Social- og Sundhedsforvaltningens områder Pas og kørekort m.v. Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger Bek af 6. oktober 2007 om kørekort Udstedelse af kørekort 0 arbejdsdage Produktionstid ca. 14 dage Bek af 6. oktober 2006 om pas Udstedelse af pas 0 arbejdsdage Produktionstid ca. 14 dage. Ved lægeattestpåtegning ca. 2 Aktivloven Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 25/34 Ansøgning om kontanthjælp 2 uger 46 Stillingtagen til om personen er 3 revalidend 63 Særlig støtte under revalidering 2 uger jf. LAB kap Ansøgning om etablering af 3 selvstændig virksomhed 74 Ledighedsydelse og særlig 2 uger ydelse i forbindelse med flexjob 81 Ansøgning om enkeltudgift 4 uger 82 Ansøgning om sygebehandling 4 uger 83, stk. 1 Hjælp til udgifter til ved 4 uger udøvelse af samvær med egne børn under 18 år. 83, stk. 2 Rejseudgifter m.h.p. kontakt 4 uger med børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren 84 Udgifter til forsørgelse af 4 uger forældreløse børn 85, stk. 1. Hjælp til udgifter til flytning 4 uger 85, stk. 2. Hjælp til flytning til udlandet 4 uger 85a Ansøgning om efterlevelseshjælp 4 uger Lov om boligstøtte Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger Ansøgning om lån til indskud 14 arbejdsdage Behandlingstiden forudsætter at alle nødvendige oplysninger er til rådighed 3

6 Lov om opkrævning og inddrivelse Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger Tilbagebetaling sbestemmelser Henvendelser om aftale om tilbagebetaling 14 arbejdsdage i diverse speciallove 12 Flytninger Via Borger.dk Sygesikringsbevis bliver i løbet af 14 dage fremsendt fra Region Syddanmark 42 og 46 Forespørgsler og attester 1 uge Lov om social pension Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 14 Ansøgning om personligt tillæg 3 uger Sagsbehandlingstiden kan forlænges i op til 2, hvis der er særlige undersøgelsesbehov 14 A Ansøgning om helbredstillæg 1 uger Sagsbehandlingstiden kan forlænges i op til 2, hvis der er særlige undersøgelsesbehov Lov om højeste-, mellemste-, forhøjet alm.- og alm. Førtidspension Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 16 Ansøgning om bistands- og 1 måned plejetillæg 17 Ansøgning om personligt tillæg 3 uger Sagsbehandlingstiden kan forlænges i op til 2, hvis der er særlige undersøgelsesbehov 18 Ansøgning om helbredstillæg 1 uge Sagsbehandlingstiden kan forlænges i op til 2, hvis der er særlige undersøgelsesbehov Lov om delpension 5 Ansøgning om delpension 3 uger Sagsbehandlingstiden kan forlænges i op til 2, hvis der er særlige undersøgelesbehov 4

7 Serviceloven Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 15 Økonomisk friplads i dagtilbud 14 dage Ansøgning via Borger.dk 83 Hjemmehjælp til personlig pleje, praktisk bistand og madservice. 12 dage Akutte tilfælde behandles hurtigere. 84 Afløsning eller aflastning af ægtefælle 12 dage Akutte tilfælde behandles hurtigere. 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem 86 Genoptræning og vedligeholdelse 95 Kontakt tilskud til personlige 4 uger hjælpere 96 BPA 4 uger 97 Ledsagerordning 4 uger 98 Kontaktperson for døvblinde 12 dage 99 Støttekontaktperson Uvisiteret 100 Merudgifter 4 uger 101 Døgnbehandling misbrug 12 dage 4 uger Akutte tilfælde behandles hurtigere. Der er ikke ventetid på tildeling af en støtteperson, når der foreligger en positiv afgørelse. 12 dage 102 Særlige behandlingsmæssige 12 dage tilbud Aktivitets og 4 uger beskæftigelsestilbud Botilbud 4 uger Genbrugshjælpemidler 8 uger Hastesager afgøres inden for 2-3 dage Kropsbårne hjælpemidler 8 uger 114 Støtte til køb af bil Boligændringer Individuel befordring 14 dage 118 Ansættelse til pasning af 12 dage nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 119 Plejevederlag i forbindelse med 2 dag pasning af dødende 122 Bevilling af sygeplejeartikler til 12 dage dødende 141 Individuelle handleplaner 4 uger Sundhedsloven Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 160 Ansøgning om begravelseshjælp 14 dage Ansøgning skal ske elektronisk via Borger.dk. 5

8 Lov om almene boliger Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 192a Visitation til plejehjem eller 4 uger ældrebolig Lov om lån til betaling af ejendomsskatter Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger, stk 4 Ansøgning om lån til indefrosne 2 uger ejendomsskatter Dagpengelov Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 6 og 38 Ansøgning om dagpenge ved 6 uger sygdom 41 og 43 Ansøgning om dagpenge ved 6 uger sygdom til selvstændige erhvervsdrivende 56 Ansøgning om forlængelse af aftale ved kronisk sygdom 4 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 12, stk. 5 og Anmodning om og betaling af 1 uge 6 midlertidigt opholdssted 21 Henvisning til sprogskole 10 arbejdsdage 25 Ansøgning om 2 uger introduktionsydelse 33 Hjælp ved forsørgelsessvigt 2 uger 35 Ansøgning om enkeltudgifter 4 uger 36 Ansøgning om sygebehandling 4 uger 37, stk. 1 Hjælp til udgifter ved udøvelse af 4 uger ret til samvær med egne børn under 18 år 37, stk. 2 Rejseudgifter til kontakt med 4 uger børn, der er ført til udlandet uden samtykke 38 Hjælp til udgifter til forsørgelse 2 uger af forældreløse børn 39 Hjælp til udgifter til flytning 4 uger 6

9 Sagsbehandlingsfrister for Teknik- og miljøforvaltningen Beredskabsloven Lovens 15 Lovens 34 og 35 Bek. om: Træbearbejdning og træoplag 2 Plast 4 Korn- og foderstofvirksomhed 3 Brandværnsforanstaltnin ger ved fremstilling og oplagring af mel 2 Visse brandfarlige virksomheder og oplag 2 Brandfarlige væsker F-gas (flaskegas) 16 Sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker 2 Bek. om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. 2 Bek. om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder der ikke er omfattet af campingreglementet 5, 7 og 8 Bek. angående udtørring af bygninger og udryddelse af husbukke m.v. ved indblæsning af varm luft fra transportable anlæg 1 Vandforsyning til brandslukning Brandteknisk byggesagsbehandling Brandteknisk byggesagsbehandling Brandteknisk sagsbehandling om afbrænding. Brandteknisk sagsbehandling om tilladelse til opstilling, indretning og benyttelse Brandteknisk sagsbehandling 1 uge 8 uger 8 uger 1 uge 1 måned 1 uge 7

10 Bek. om Opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløst luftarter 5 Bek. om brug af ild og lys m.v. 16 Bek. om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. 10, 20, 21, 30 og 31 (Grossister/festfyrværkere) Bek. om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15 og 20 (Detail/festfyrværkere) Brandteknisk sagsbehandling om tilladelse til etablering af gasoplag i det fri eller lagerrum Brandteknisk sagsbehandling om tilladelse til anvendelse af flytbare og midlertidige ildsteder i det fri tæt på bygninger med let antændelige tag, stakke og andre oplag af let antændelige stoffer Brandteknisk sagsbehandling om tilladelse til overdragelse, erhvervelse, anvendelse af fyrværkeri, samt tilbagekaldelse af de nævnte tilladelser. Brandteknisk sagsbehandling om tilladelse til anvendelse, fremstilling, opbevaring, salgssteder, opbevaring/pakning udenfor detailleddet samt tilbagekaldelse af de nævnte tilladelser. 1 uge 1 uge 2 uger 2 uger 8

11 Lov om beskyttelsesrum Lovens 2 Lovens 4 Lovens 7 Sagsbehandling om nye bygninger med offentlige beskyttelsesrum Sagsbehandling om sikringsrum Murgennembrydninger 1 uge 1 uge 1 uge Miljøbeskyttelsesloven Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Miljøgodkendelser virksomheder 3 12 Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. Der aftales individuelle godkendelsesforløb med virksomhederne. 19 Oplag på jord 3 8 Spildevandsbekendtgørelse Tilladelse til nedsivning, minirenseanlæg o. lign. 6 8 uger Spildevandsbekendtgørelse Spildevand Udledningstilladelser, renseanlæg og overløbsbygværker, bassin og industri. 3 8 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens 3 og 4. Spildevand Tilslutningstilladelser industri 1-6 Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. Der aftales individuelle godkendelsesforløb med virksomhederne. 9

12 Jordflytnings bekendtgørelse Jordflytning 4 uger Lovbestemt frist. Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 10 Tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug mindre end 75 dyreenheder 11 Miljøgodkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug mellem 75 og 250 dyreenheder 12 Tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug større end 250 dyreenheder 16 Miljøgodkendelse af arealer til afsætning af husdyrgødning Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. Der aftales individuelle godkendelsesforløb med landmanden. Naturbeskyttelsesloven Lov nr. 9 af Bek. nr. 572 af Dispensation fra beskyttede naturtyper Afgrænsning af beskyttet natur 6 uger Retningslinjerne fra staten siger max 6 ugers sagsbehandlingstid efter at alle oplysninger er tilvejebragt 4 uger Der skal ifølge loven træffes afgørelse inden 4 10

13 uger. Lbk. nr , 17, 18 og 19 Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinier 4-6 Museumsloven LBK nr af 14/12/ j stk. 1 Dispensation til indgreb i beskyttede sten og jorddiger 6 uger Kulturarv styrelsen anbefaler en maksimal sagsbehandlingstid på 6 uger Råstofloven 7 Gravetilladelse 6-12 Der aftales individuelle forløb med ansøgerne. Sagerne er komplekse. Sagsområdet overflyttes til regionen senest 1. juni Kystbeskyttelsesloven LOV nr.311 af 19. april Behandling af sag om etablering af kystbeskyttelsesforanstaltninger Karakteren af sagen i henhold til kystbeskyttelsesloven gør, at det ikke giver nogen mening at tale om sagsbehandlingstider. Erfaringsvis tager behandlingen af en sag ikke under 1 år. 11

14 Vandløbsloven LBK nr.927 af 24. september Behandling af sag om regulering af vandløb. 3-9 Sagsbehandlingen indbefatter en offentliggørelse ved annoncering og en 4 ugers høring. En godkendelse af et projekt, der forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser. En godkendelse skal ligeledes indeholde endelig afgørelse om eventuelle økonomiske spørgsmål, om arealerhvervelser og rådighedsindskrænkelser samt erstatning for disse. Afgørelsen er omfattet af en klagefrist på 4 uger. Specielt fordeling af udgifterne til projektet kan erfaringsmæssigt trække ud, idet spørgsmål jf. 24 kan indbringes for taksationsmyndighederne. LBK nr.927 af 24. september Behandling af sag om anlæggelse eller ændring af broer, overkørsler mv En eventuel tilladelse må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet og sagen ikke er påklaget. 12

15 Vandforsyningsloven Bek. nr af om vandindvinding og vandforsyning Foreløbige/endelig indvindingstilladelser 3 8 Der aftales individuelle godkendelsesforløb med ansøgeren Jordforureningsloven 8 Tilladelse til ændret anvendelse af kortlagt areal 3-12 Der aftales individuelle forløb med ansøger. Planloven Lbk. nr Zonetilladelse til søer, naturprojekter, byggeri og udstykningssager klagefrist på 4 uger Erklæringer vedr. ejendomsavancebes katning 4 uger Byggeloven BR-10 Forespørgsel til BBR Forespørgsel om byggeri Anmeldelsessager - efter Bygningsreglement for + vindmøller og Samme dag 1 uge 2 uger Anmeldelsessager efter BR-10 omfatter garager på højst 50 m 2, udhuse og lignende mindre 13

16 teknik huse. Byggesager efter BR-10 Byggesager efter Bygningsreglement 2010 for erhvervsog etagebyggeri og dispensationssager. bygninger. 4 uger Byggesager efter BR-10 omfatter enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse samt sommerhuse. 6 uger Byggesager efter BR10 omfatter etageboligbyggeri, erhvervsbyggeri, institutionsbyggeri samt avls- og driftsbygninger. Ejendomsskat Ejendomsattester Vejloven 2 arbejdsdage Opgravningstilladelser Tilladelse til overkørsel/udkørsel Tilladelse til skiltning 1 uge 1 måned 1 måned 14

17 Sagsbehandlingsfrister for Børn- Unge og Fritidsforvaltningens områder Forskellige love Ankesager (klager) Svar gives indenfor 4 uger Gælder for alle områder Serviceloven 15b Ledsageordning for handicappede unge ml år 49 Godkendelse som plejefamilie 3 uger 12 uger Der afholdes et lovpligtigt kursusforløb samtidig med at der udarbejdes en undersøgelse af familien. Derefter kan sagsbehandlingen foretages. Kursusforløbet afholdes 2 gange årligt. 41 Merudgiftsydelser (børnehandicapområdet) 42 Tabt arbejdsfortjeneste 6 uger 6 uger Lov om forebyggende sundhedsordninger 11 Ergo- /fysioterapeutisk bistand 5 uger 15

18 Folkeskoleloven/Serviceloven Afgørelser i visitationsudvalget 4 uger Dagtilbudsloven 22 Godkendelse af privat pasningsordning og privat dagpasning 4 uger 20 Godkendelse af private institutioner 43, stk. 2 Økonomisk friplads i dagtilbud, klub og SFO 23 Optagelse i dagtilbud Pladsanvisning/ visitation/optagelse 80 Tilskud til forældre der vælger privat pasning Plads i dagtilbud klager 23 Plads i dagtilbud overflytning 12 uger 2 uger Senest 1 måned før start i dagtilbuddet gives bekræftelse på, hvilket dagtilbud barnet optages i. 2 uger 2 uger 2 Uger 16

19 Folkeskoleloven 36 Indskrivning i anden skole end distriktsskolen Fremgår af det materiale, der udsendes i forbindelse med indskrivning til børnehaveklasse 36 Overflytning til anden skole end distriktsskolen 26 Ansøgning om elevbefordring i indeværende skoleår 2 uger 2 uger Vi behandler ansøgningen, når vi får den. Der bliver givet svar inden for 2 uger, hvis det er et afslag. Er den godkendt afhænger det af FynBus, hvor lang tid det tager at lave kortet. Det tager normalt 1 uge dog 2-3 uger i august. 26 Ansøgning om elevbefordring for det kommende skoleår 3 Ansøgningen skal være hos os inden Svar inden den ellers er ansøgningen godkendt. Ansøgninger indsendt senere bliver løbende vurderet. 34 Ansøgning om udsættelse af undervisningspligten 3-4 uger Ansøgningen skal være Skoleafdelingen i hænde senest 1. december. Det tilstræbes at give besked inden jul. 17

20 Forskellige love Dagtilbudsloven 4, stk. 2 Serviceloven 32 Folkeskoleloven 20,2 Visitation til Specialbørnehave Specialundervisning 2 uger efter visitations møde Der afholdes visitationsmøde 1 gang om måneden. Folkeoplysningsloven 7 Aftenskoleundervisningstilskud 2 efter ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er 1. december. 15 Aktivitetstilskud 3 efter ansøgningsfrist 21 Anvisning af lokaler 3 efter ansøgningsfrist 25 Lokaletilskud 3 efter ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er 1. november. Ansøgningsfristen er 1. maj. Ansøgningsfristen er 1. november. Tilskud til kulturelle arrangementer Indmeldelse til Musikskolen 1 måned efter ansøgningsfrist 3½ måned efter ansøg- Der er endnu ikke fastsat ansøgningsfrist. Ansøgningsfristen er 15. marts. 18

21 Indmeldelse til Ungdomsskolen ningsfrist 1 uge Ungdomsskolen har tre undervisningstilbud: - Dagundervisningen kl som skolerne og / el. skoleafd. visiterer til. De kan starte senest en uge efter et opstartsmøde - 10 kl. vi varetager noget af undervisningen for nogle af 10. kl. eleverne, de indskrives efter 10 kl. reglerne. - MUFU-unge bliver visiteret af UUvejlederne og kan starte en uge efter et opstartsmøde. 19

22 Sagsbehandlingsfrister for Job- og Vækstcenter Middelfart Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov Område Sagsbehandlingsfrist Målgrupper 64, stk. 6 Vurdering om berettigelse for løntilskud for førtidspensionister 74 Arbejdsredskaber m.m. i forbindelse med fleksjob 76/77 Hjælpemidler (undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber m.m.) 10 dage 2 nr arbejdsdage 2 nr nr. 4 nr Mentor nr Befordringsgodtgørelse i forbindelse med tilbud LAB Kap Godtgørelse i forbindelse med aktivering 100 Arbejdsredskaber m.m. ved fastholdelse på arbejdsmarkedet 10 arbejdsdage 2 nr. 1 5, 7, 9, 10 og arbejdsdage 2 nr. 2 3, Beskæftigede Lov om aktiv socialpolitik Lov Område Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger 46 Stillingtagen til om personen er revalidend 3 Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov Område Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger 21 Henvisning til sprogskole 1 måned 20

23 Sygedagpengelov Lov Område Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger 56 Ansøgning om aftale ved kronisk sygdom 58a Ansøgning om aftale ved kronisk sygdom (selvstændig) 6 uger 6 uger Lov om social pension Lov Område Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger 17 Ansøgning om førtidspension, herunder udarbejdelse af rehabiliteringsplan og forelæggelse for rehabiliteringsteam 3 21

24

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister: Indholdsfortegnelse Økonomiudvalg side 2 Arbejdsmarkedsudvalg side 5 Socialudvalget side 8 Sundhed & Omsorgsudvalget side 11 Børn & Familieudvalget side 14

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 039. Præsentation af ny forvaltningschef 87 040. Orientering fra formanden 88 041. Orientering fra afdelingschefen

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? PENSIONISTER, SYGE OG VOKSNE MED HANDICAP Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For pensionister, syge og voksne med handicap

Læs mere

Teksten kan ikke spænde over mere end en linje!

Teksten kan ikke spænde over mere end en linje! Teksten kan ikke spænde over mere end en linje! Borgerrådgiverens beretning 2014 Forord Borgerrådgiveren forelægger hvert år en kort beretning for Byrådet, hvor der redegøres for årets aktiviteter, herunder

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Sekretariatet Ligeværd Januar 2008 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Notatet er udarbejdet for Foreningsfællesskabet Ligeværd af juristerne Jannie Dyring og Jens Meyhoff. NOTAT

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015 Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Seneste revisionsdato: 23-12-2014 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere