Sagsbehandlingsfrister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsbehandlingsfrister"

Transkript

1 Sagsbehandlingsfrister

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Kodeks for god sagsbehandling... 2 Sagsbehandlingsfrister for Social- og Sundhedsforvaltningens områder... 3 Sagsbehandlingsfrister for Teknik- og miljøforvaltningen... 7 Sagsbehandlingsfrister for Børn- Unge og Fritidsforvaltningens områder Sagsbehandlingsfrister for Job- og Vækstcenter Middelfart

4 Indledning Middelfart Byråd har generelt fastsat frister for, hvor lang tid der maksimalt må gå, inden der skal være truffet en afgørelse indenfor der forskellige forvaltningsområder. På det sociale område er sagsbehandlingsfristerne dog fastsat af 3, stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration. Det betyder, at loven fastsætter sagsbehandlingsfrister for behandling af ansøgninger om hjælp efter social- eller beskæftigelseslovgivningen. Ligeledes følger Middelfart Kommune de frister, der gælder i øvrig lovgivning. Sagsbehandlingsfristerne er fastsat, så de svarer til den tid, der normalt går med at behandle ca. 90 procent af de pågældende ansøgningstyper. Kodeks for god sagsbehandling Kodekset for god sagsbehandling i Middelfart Kommune skal bidrage til, at du som borger eller virksomhed har tillid til den sagsbehandling og de afgørelser, vi som kommune udøver. Hvad forstår vi ved god sagsbehandling God sagsbehandling i Middelfart Kommune er kendetegnet ved, at den enkelte medarbejder tager ansvar for sagen, så du oplever, at der skabes mest mulig fremdrift. Vi ønsker at udøve en hurtig, korrekt og respektfuld behandling af din sag. Det betyder, at vi vil 1) informere dig om forventningerne til sagsbehandlingstid, herunder om andre myndigheder/parter skal inddrages 2) give dig klare meldinger om, hvilke oplysninger vi har brug for at give en korrekt sagsbehandling 3) inddrage dig samt indhente oplysninger i et tilstrækkeligt og nødvendigt omfang indenfor kortest muligt tid for at behandle din sag 4) sikre klare ansvarsforhold, når flere parter (internt som eksternt) er involveret i behandlingen af sagen 5) dokumentere alle aftaler For at sikre, at sagsbehandlingen i Middelfart Kommune lever op til kodekset for god sagsbehandling, fører den enkelte leder løbende tilsyn med medarbejderne og sagsbehandlingen. 2

5 Sagsbehandlingsfrister for Social- og Sundhedsforvaltningens områder Pas og kørekort m.v. Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger Bek af 6. oktober 2007 om kørekort Udstedelse af kørekort 0 arbejdsdage Produktionstid ca. 14 dage Bek af 6. oktober 2006 om pas Udstedelse af pas 0 arbejdsdage Produktionstid ca. 14 dage. Ved lægeattestpåtegning ca. 2 Aktivloven Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 25/34 Ansøgning om kontanthjælp 2 uger 46 Stillingtagen til om personen er 3 revalidend 63 Særlig støtte under revalidering 2 uger jf. LAB kap Ansøgning om etablering af 3 selvstændig virksomhed 74 Ledighedsydelse og særlig 2 uger ydelse i forbindelse med flexjob 81 Ansøgning om enkeltudgift 4 uger 82 Ansøgning om sygebehandling 4 uger 83, stk. 1 Hjælp til udgifter til ved 4 uger udøvelse af samvær med egne børn under 18 år. 83, stk. 2 Rejseudgifter m.h.p. kontakt 4 uger med børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren 84 Udgifter til forsørgelse af 4 uger forældreløse børn 85, stk. 1. Hjælp til udgifter til flytning 4 uger 85, stk. 2. Hjælp til flytning til udlandet 4 uger 85a Ansøgning om efterlevelseshjælp 4 uger Lov om boligstøtte Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger Ansøgning om lån til indskud 14 arbejdsdage Behandlingstiden forudsætter at alle nødvendige oplysninger er til rådighed 3

6 Lov om opkrævning og inddrivelse Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger Tilbagebetaling sbestemmelser Henvendelser om aftale om tilbagebetaling 14 arbejdsdage i diverse speciallove 12 Flytninger Via Borger.dk Sygesikringsbevis bliver i løbet af 14 dage fremsendt fra Region Syddanmark 42 og 46 Forespørgsler og attester 1 uge Lov om social pension Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 14 Ansøgning om personligt tillæg 3 uger Sagsbehandlingstiden kan forlænges i op til 2, hvis der er særlige undersøgelsesbehov 14 A Ansøgning om helbredstillæg 1 uger Sagsbehandlingstiden kan forlænges i op til 2, hvis der er særlige undersøgelsesbehov Lov om højeste-, mellemste-, forhøjet alm.- og alm. Førtidspension Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 16 Ansøgning om bistands- og 1 måned plejetillæg 17 Ansøgning om personligt tillæg 3 uger Sagsbehandlingstiden kan forlænges i op til 2, hvis der er særlige undersøgelsesbehov 18 Ansøgning om helbredstillæg 1 uge Sagsbehandlingstiden kan forlænges i op til 2, hvis der er særlige undersøgelsesbehov Lov om delpension 5 Ansøgning om delpension 3 uger Sagsbehandlingstiden kan forlænges i op til 2, hvis der er særlige undersøgelesbehov 4

7 Serviceloven Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 15 Økonomisk friplads i dagtilbud 14 dage Ansøgning via Borger.dk 83 Hjemmehjælp til personlig pleje, praktisk bistand og madservice. 12 dage Akutte tilfælde behandles hurtigere. 84 Afløsning eller aflastning af ægtefælle 12 dage Akutte tilfælde behandles hurtigere. 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem 86 Genoptræning og vedligeholdelse 95 Kontakt tilskud til personlige 4 uger hjælpere 96 BPA 4 uger 97 Ledsagerordning 4 uger 98 Kontaktperson for døvblinde 12 dage 99 Støttekontaktperson Uvisiteret 100 Merudgifter 4 uger 101 Døgnbehandling misbrug 12 dage 4 uger Akutte tilfælde behandles hurtigere. Der er ikke ventetid på tildeling af en støtteperson, når der foreligger en positiv afgørelse. 12 dage 102 Særlige behandlingsmæssige 12 dage tilbud Aktivitets og 4 uger beskæftigelsestilbud Botilbud 4 uger Genbrugshjælpemidler 8 uger Hastesager afgøres inden for 2-3 dage Kropsbårne hjælpemidler 8 uger 114 Støtte til køb af bil Boligændringer Individuel befordring 14 dage 118 Ansættelse til pasning af 12 dage nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 119 Plejevederlag i forbindelse med 2 dag pasning af dødende 122 Bevilling af sygeplejeartikler til 12 dage dødende 141 Individuelle handleplaner 4 uger Sundhedsloven Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 160 Ansøgning om begravelseshjælp 14 dage Ansøgning skal ske elektronisk via Borger.dk. 5

8 Lov om almene boliger Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 192a Visitation til plejehjem eller 4 uger ældrebolig Lov om lån til betaling af ejendomsskatter Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger, stk 4 Ansøgning om lån til indefrosne 2 uger ejendomsskatter Dagpengelov Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 6 og 38 Ansøgning om dagpenge ved 6 uger sygdom 41 og 43 Ansøgning om dagpenge ved 6 uger sygdom til selvstændige erhvervsdrivende 56 Ansøgning om forlængelse af aftale ved kronisk sygdom 4 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 12, stk. 5 og Anmodning om og betaling af 1 uge 6 midlertidigt opholdssted 21 Henvisning til sprogskole 10 arbejdsdage 25 Ansøgning om 2 uger introduktionsydelse 33 Hjælp ved forsørgelsessvigt 2 uger 35 Ansøgning om enkeltudgifter 4 uger 36 Ansøgning om sygebehandling 4 uger 37, stk. 1 Hjælp til udgifter ved udøvelse af 4 uger ret til samvær med egne børn under 18 år 37, stk. 2 Rejseudgifter til kontakt med 4 uger børn, der er ført til udlandet uden samtykke 38 Hjælp til udgifter til forsørgelse 2 uger af forældreløse børn 39 Hjælp til udgifter til flytning 4 uger 6

9 Sagsbehandlingsfrister for Teknik- og miljøforvaltningen Beredskabsloven Lovens 15 Lovens 34 og 35 Bek. om: Træbearbejdning og træoplag 2 Plast 4 Korn- og foderstofvirksomhed 3 Brandværnsforanstaltnin ger ved fremstilling og oplagring af mel 2 Visse brandfarlige virksomheder og oplag 2 Brandfarlige væsker F-gas (flaskegas) 16 Sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker 2 Bek. om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. 2 Bek. om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder der ikke er omfattet af campingreglementet 5, 7 og 8 Bek. angående udtørring af bygninger og udryddelse af husbukke m.v. ved indblæsning af varm luft fra transportable anlæg 1 Vandforsyning til brandslukning Brandteknisk byggesagsbehandling Brandteknisk byggesagsbehandling Brandteknisk sagsbehandling om afbrænding. Brandteknisk sagsbehandling om tilladelse til opstilling, indretning og benyttelse Brandteknisk sagsbehandling 1 uge 8 uger 8 uger 1 uge 1 måned 1 uge 7

10 Bek. om Opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløst luftarter 5 Bek. om brug af ild og lys m.v. 16 Bek. om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. 10, 20, 21, 30 og 31 (Grossister/festfyrværkere) Bek. om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15 og 20 (Detail/festfyrværkere) Brandteknisk sagsbehandling om tilladelse til etablering af gasoplag i det fri eller lagerrum Brandteknisk sagsbehandling om tilladelse til anvendelse af flytbare og midlertidige ildsteder i det fri tæt på bygninger med let antændelige tag, stakke og andre oplag af let antændelige stoffer Brandteknisk sagsbehandling om tilladelse til overdragelse, erhvervelse, anvendelse af fyrværkeri, samt tilbagekaldelse af de nævnte tilladelser. Brandteknisk sagsbehandling om tilladelse til anvendelse, fremstilling, opbevaring, salgssteder, opbevaring/pakning udenfor detailleddet samt tilbagekaldelse af de nævnte tilladelser. 1 uge 1 uge 2 uger 2 uger 8

11 Lov om beskyttelsesrum Lovens 2 Lovens 4 Lovens 7 Sagsbehandling om nye bygninger med offentlige beskyttelsesrum Sagsbehandling om sikringsrum Murgennembrydninger 1 uge 1 uge 1 uge Miljøbeskyttelsesloven Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Miljøgodkendelser virksomheder 3 12 Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. Der aftales individuelle godkendelsesforløb med virksomhederne. 19 Oplag på jord 3 8 Spildevandsbekendtgørelse Tilladelse til nedsivning, minirenseanlæg o. lign. 6 8 uger Spildevandsbekendtgørelse Spildevand Udledningstilladelser, renseanlæg og overløbsbygværker, bassin og industri. 3 8 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens 3 og 4. Spildevand Tilslutningstilladelser industri 1-6 Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. Der aftales individuelle godkendelsesforløb med virksomhederne. 9

12 Jordflytnings bekendtgørelse Jordflytning 4 uger Lovbestemt frist. Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 10 Tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug mindre end 75 dyreenheder 11 Miljøgodkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug mellem 75 og 250 dyreenheder 12 Tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug større end 250 dyreenheder 16 Miljøgodkendelse af arealer til afsætning af husdyrgødning Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. Der aftales individuelle godkendelsesforløb med landmanden. Naturbeskyttelsesloven Lov nr. 9 af Bek. nr. 572 af Dispensation fra beskyttede naturtyper Afgrænsning af beskyttet natur 6 uger Retningslinjerne fra staten siger max 6 ugers sagsbehandlingstid efter at alle oplysninger er tilvejebragt 4 uger Der skal ifølge loven træffes afgørelse inden 4 10

13 uger. Lbk. nr , 17, 18 og 19 Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinier 4-6 Museumsloven LBK nr af 14/12/ j stk. 1 Dispensation til indgreb i beskyttede sten og jorddiger 6 uger Kulturarv styrelsen anbefaler en maksimal sagsbehandlingstid på 6 uger Råstofloven 7 Gravetilladelse 6-12 Der aftales individuelle forløb med ansøgerne. Sagerne er komplekse. Sagsområdet overflyttes til regionen senest 1. juni Kystbeskyttelsesloven LOV nr.311 af 19. april Behandling af sag om etablering af kystbeskyttelsesforanstaltninger Karakteren af sagen i henhold til kystbeskyttelsesloven gør, at det ikke giver nogen mening at tale om sagsbehandlingstider. Erfaringsvis tager behandlingen af en sag ikke under 1 år. 11

14 Vandløbsloven LBK nr.927 af 24. september Behandling af sag om regulering af vandløb. 3-9 Sagsbehandlingen indbefatter en offentliggørelse ved annoncering og en 4 ugers høring. En godkendelse af et projekt, der forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser. En godkendelse skal ligeledes indeholde endelig afgørelse om eventuelle økonomiske spørgsmål, om arealerhvervelser og rådighedsindskrænkelser samt erstatning for disse. Afgørelsen er omfattet af en klagefrist på 4 uger. Specielt fordeling af udgifterne til projektet kan erfaringsmæssigt trække ud, idet spørgsmål jf. 24 kan indbringes for taksationsmyndighederne. LBK nr.927 af 24. september Behandling af sag om anlæggelse eller ændring af broer, overkørsler mv En eventuel tilladelse må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet og sagen ikke er påklaget. 12

15 Vandforsyningsloven Bek. nr af om vandindvinding og vandforsyning Foreløbige/endelig indvindingstilladelser 3 8 Der aftales individuelle godkendelsesforløb med ansøgeren Jordforureningsloven 8 Tilladelse til ændret anvendelse af kortlagt areal 3-12 Der aftales individuelle forløb med ansøger. Planloven Lbk. nr Zonetilladelse til søer, naturprojekter, byggeri og udstykningssager klagefrist på 4 uger Erklæringer vedr. ejendomsavancebes katning 4 uger Byggeloven BR-10 Forespørgsel til BBR Forespørgsel om byggeri Anmeldelsessager - efter Bygningsreglement for + vindmøller og Samme dag 1 uge 2 uger Anmeldelsessager efter BR-10 omfatter garager på højst 50 m 2, udhuse og lignende mindre 13

16 teknik huse. Byggesager efter BR-10 Byggesager efter Bygningsreglement 2010 for erhvervsog etagebyggeri og dispensationssager. bygninger. 4 uger Byggesager efter BR-10 omfatter enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse samt sommerhuse. 6 uger Byggesager efter BR10 omfatter etageboligbyggeri, erhvervsbyggeri, institutionsbyggeri samt avls- og driftsbygninger. Ejendomsskat Ejendomsattester Vejloven 2 arbejdsdage Opgravningstilladelser Tilladelse til overkørsel/udkørsel Tilladelse til skiltning 1 uge 1 måned 1 måned 14

17 Sagsbehandlingsfrister for Børn- Unge og Fritidsforvaltningens områder Forskellige love Ankesager (klager) Svar gives indenfor 4 uger Gælder for alle områder Serviceloven 15b Ledsageordning for handicappede unge ml år 49 Godkendelse som plejefamilie 3 uger 12 uger Der afholdes et lovpligtigt kursusforløb samtidig med at der udarbejdes en undersøgelse af familien. Derefter kan sagsbehandlingen foretages. Kursusforløbet afholdes 2 gange årligt. 41 Merudgiftsydelser (børnehandicapområdet) 42 Tabt arbejdsfortjeneste 6 uger 6 uger Lov om forebyggende sundhedsordninger 11 Ergo- /fysioterapeutisk bistand 5 uger 15

18 Folkeskoleloven/Serviceloven Afgørelser i visitationsudvalget 4 uger Dagtilbudsloven 22 Godkendelse af privat pasningsordning og privat dagpasning 4 uger 20 Godkendelse af private institutioner 43, stk. 2 Økonomisk friplads i dagtilbud, klub og SFO 23 Optagelse i dagtilbud Pladsanvisning/ visitation/optagelse 80 Tilskud til forældre der vælger privat pasning Plads i dagtilbud klager 23 Plads i dagtilbud overflytning 12 uger 2 uger Senest 1 måned før start i dagtilbuddet gives bekræftelse på, hvilket dagtilbud barnet optages i. 2 uger 2 uger 2 Uger 16

19 Folkeskoleloven 36 Indskrivning i anden skole end distriktsskolen Fremgår af det materiale, der udsendes i forbindelse med indskrivning til børnehaveklasse 36 Overflytning til anden skole end distriktsskolen 26 Ansøgning om elevbefordring i indeværende skoleår 2 uger 2 uger Vi behandler ansøgningen, når vi får den. Der bliver givet svar inden for 2 uger, hvis det er et afslag. Er den godkendt afhænger det af FynBus, hvor lang tid det tager at lave kortet. Det tager normalt 1 uge dog 2-3 uger i august. 26 Ansøgning om elevbefordring for det kommende skoleår 3 Ansøgningen skal være hos os inden Svar inden den ellers er ansøgningen godkendt. Ansøgninger indsendt senere bliver løbende vurderet. 34 Ansøgning om udsættelse af undervisningspligten 3-4 uger Ansøgningen skal være Skoleafdelingen i hænde senest 1. december. Det tilstræbes at give besked inden jul. 17

20 Forskellige love Dagtilbudsloven 4, stk. 2 Serviceloven 32 Folkeskoleloven 20,2 Visitation til Specialbørnehave Specialundervisning 2 uger efter visitations møde Der afholdes visitationsmøde 1 gang om måneden. Folkeoplysningsloven 7 Aftenskoleundervisningstilskud 2 efter ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er 1. december. 15 Aktivitetstilskud 3 efter ansøgningsfrist 21 Anvisning af lokaler 3 efter ansøgningsfrist 25 Lokaletilskud 3 efter ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er 1. november. Ansøgningsfristen er 1. maj. Ansøgningsfristen er 1. november. Tilskud til kulturelle arrangementer Indmeldelse til Musikskolen 1 måned efter ansøgningsfrist 3½ måned efter ansøg- Der er endnu ikke fastsat ansøgningsfrist. Ansøgningsfristen er 15. marts. 18

21 Indmeldelse til Ungdomsskolen ningsfrist 1 uge Ungdomsskolen har tre undervisningstilbud: - Dagundervisningen kl som skolerne og / el. skoleafd. visiterer til. De kan starte senest en uge efter et opstartsmøde - 10 kl. vi varetager noget af undervisningen for nogle af 10. kl. eleverne, de indskrives efter 10 kl. reglerne. - MUFU-unge bliver visiteret af UUvejlederne og kan starte en uge efter et opstartsmøde. 19

22 Sagsbehandlingsfrister for Job- og Vækstcenter Middelfart Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov Område Sagsbehandlingsfrist Målgrupper 64, stk. 6 Vurdering om berettigelse for løntilskud for førtidspensionister 74 Arbejdsredskaber m.m. i forbindelse med fleksjob 76/77 Hjælpemidler (undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber m.m.) 10 dage 2 nr arbejdsdage 2 nr nr. 4 nr Mentor nr Befordringsgodtgørelse i forbindelse med tilbud LAB Kap Godtgørelse i forbindelse med aktivering 100 Arbejdsredskaber m.m. ved fastholdelse på arbejdsmarkedet 10 arbejdsdage 2 nr. 1 5, 7, 9, 10 og arbejdsdage 2 nr. 2 3, Beskæftigede Lov om aktiv socialpolitik Lov Område Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger 46 Stillingtagen til om personen er revalidend 3 Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov Område Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger 21 Henvisning til sprogskole 1 måned 20

23 Sygedagpengelov Lov Område Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger 56 Ansøgning om aftale ved kronisk sygdom 58a Ansøgning om aftale ved kronisk sygdom (selvstændig) 6 uger 6 uger Lov om social pension Lov Område Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger 17 Ansøgning om førtidspension, herunder udarbejdelse af rehabiliteringsplan og forelæggelse for rehabiliteringsteam 3 21

24

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune 2014-2017

Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune 2014-2017 Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune 2014-2017 September 2014 2 ndholdsfortegnelse Forord... 1 Økonomiets delegerings- og kompetencefordelingsplan... 2 eskæftigelse- arbejdsmarkedsets delegerings-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er en ny afdeling, der er oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Afdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter

Læs mere