Sagsbehandlingsfrister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsbehandlingsfrister"

Transkript

1 Sagsbehandlingsfrister

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Kodeks for god sagsbehandling... 2 Sagsbehandlingsfrister for Social- og Sundhedsforvaltningens områder... 3 Sagsbehandlingsfrister for Teknik- og miljøforvaltningen... 7 Sagsbehandlingsfrister for Børn- Unge og Fritidsforvaltningens områder Sagsbehandlingsfrister for Job- og Vækstcenter Middelfart

4 Indledning Middelfart Byråd har generelt fastsat frister for, hvor lang tid der maksimalt må gå, inden der skal være truffet en afgørelse indenfor der forskellige forvaltningsområder. På det sociale område er sagsbehandlingsfristerne dog fastsat af 3, stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration. Det betyder, at loven fastsætter sagsbehandlingsfrister for behandling af ansøgninger om hjælp efter social- eller beskæftigelseslovgivningen. Ligeledes følger Middelfart Kommune de frister, der gælder i øvrig lovgivning. Sagsbehandlingsfristerne er fastsat, så de svarer til den tid, der normalt går med at behandle ca. 90 procent af de pågældende ansøgningstyper. Kodeks for god sagsbehandling Kodekset for god sagsbehandling i Middelfart Kommune skal bidrage til, at du som borger eller virksomhed har tillid til den sagsbehandling og de afgørelser, vi som kommune udøver. Hvad forstår vi ved god sagsbehandling God sagsbehandling i Middelfart Kommune er kendetegnet ved, at den enkelte medarbejder tager ansvar for sagen, så du oplever, at der skabes mest mulig fremdrift. Vi ønsker at udøve en hurtig, korrekt og respektfuld behandling af din sag. Det betyder, at vi vil 1) informere dig om forventningerne til sagsbehandlingstid, herunder om andre myndigheder/parter skal inddrages 2) give dig klare meldinger om, hvilke oplysninger vi har brug for at give en korrekt sagsbehandling 3) inddrage dig samt indhente oplysninger i et tilstrækkeligt og nødvendigt omfang indenfor kortest muligt tid for at behandle din sag 4) sikre klare ansvarsforhold, når flere parter (internt som eksternt) er involveret i behandlingen af sagen 5) dokumentere alle aftaler For at sikre, at sagsbehandlingen i Middelfart Kommune lever op til kodekset for god sagsbehandling, fører den enkelte leder løbende tilsyn med medarbejderne og sagsbehandlingen. 2

5 Sagsbehandlingsfrister for Social- og Sundhedsforvaltningens områder Pas og kørekort m.v. Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger Bek af 6. oktober 2007 om kørekort Udstedelse af kørekort 0 arbejdsdage Produktionstid ca. 14 dage Bek af 6. oktober 2006 om pas Udstedelse af pas 0 arbejdsdage Produktionstid ca. 14 dage. Ved lægeattestpåtegning ca. 2 Aktivloven Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 25/34 Ansøgning om kontanthjælp 2 uger 46 Stillingtagen til om personen er 3 revalidend 63 Særlig støtte under revalidering 2 uger jf. LAB kap Ansøgning om etablering af 3 selvstændig virksomhed 74 Ledighedsydelse og særlig 2 uger ydelse i forbindelse med flexjob 81 Ansøgning om enkeltudgift 4 uger 82 Ansøgning om sygebehandling 4 uger 83, stk. 1 Hjælp til udgifter til ved 4 uger udøvelse af samvær med egne børn under 18 år. 83, stk. 2 Rejseudgifter m.h.p. kontakt 4 uger med børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren 84 Udgifter til forsørgelse af 4 uger forældreløse børn 85, stk. 1. Hjælp til udgifter til flytning 4 uger 85, stk. 2. Hjælp til flytning til udlandet 4 uger 85a Ansøgning om efterlevelseshjælp 4 uger Lov om boligstøtte Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger Ansøgning om lån til indskud 14 arbejdsdage Behandlingstiden forudsætter at alle nødvendige oplysninger er til rådighed 3

6 Lov om opkrævning og inddrivelse Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger Tilbagebetaling sbestemmelser Henvendelser om aftale om tilbagebetaling 14 arbejdsdage i diverse speciallove 12 Flytninger Via Borger.dk Sygesikringsbevis bliver i løbet af 14 dage fremsendt fra Region Syddanmark 42 og 46 Forespørgsler og attester 1 uge Lov om social pension Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 14 Ansøgning om personligt tillæg 3 uger Sagsbehandlingstiden kan forlænges i op til 2, hvis der er særlige undersøgelsesbehov 14 A Ansøgning om helbredstillæg 1 uger Sagsbehandlingstiden kan forlænges i op til 2, hvis der er særlige undersøgelsesbehov Lov om højeste-, mellemste-, forhøjet alm.- og alm. Førtidspension Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 16 Ansøgning om bistands- og 1 måned plejetillæg 17 Ansøgning om personligt tillæg 3 uger Sagsbehandlingstiden kan forlænges i op til 2, hvis der er særlige undersøgelsesbehov 18 Ansøgning om helbredstillæg 1 uge Sagsbehandlingstiden kan forlænges i op til 2, hvis der er særlige undersøgelsesbehov Lov om delpension 5 Ansøgning om delpension 3 uger Sagsbehandlingstiden kan forlænges i op til 2, hvis der er særlige undersøgelesbehov 4

7 Serviceloven Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 15 Økonomisk friplads i dagtilbud 14 dage Ansøgning via Borger.dk 83 Hjemmehjælp til personlig pleje, praktisk bistand og madservice. 12 dage Akutte tilfælde behandles hurtigere. 84 Afløsning eller aflastning af ægtefælle 12 dage Akutte tilfælde behandles hurtigere. 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem 86 Genoptræning og vedligeholdelse 95 Kontakt tilskud til personlige 4 uger hjælpere 96 BPA 4 uger 97 Ledsagerordning 4 uger 98 Kontaktperson for døvblinde 12 dage 99 Støttekontaktperson Uvisiteret 100 Merudgifter 4 uger 101 Døgnbehandling misbrug 12 dage 4 uger Akutte tilfælde behandles hurtigere. Der er ikke ventetid på tildeling af en støtteperson, når der foreligger en positiv afgørelse. 12 dage 102 Særlige behandlingsmæssige 12 dage tilbud Aktivitets og 4 uger beskæftigelsestilbud Botilbud 4 uger Genbrugshjælpemidler 8 uger Hastesager afgøres inden for 2-3 dage Kropsbårne hjælpemidler 8 uger 114 Støtte til køb af bil Boligændringer Individuel befordring 14 dage 118 Ansættelse til pasning af 12 dage nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 119 Plejevederlag i forbindelse med 2 dag pasning af dødende 122 Bevilling af sygeplejeartikler til 12 dage dødende 141 Individuelle handleplaner 4 uger Sundhedsloven Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 160 Ansøgning om begravelseshjælp 14 dage Ansøgning skal ske elektronisk via Borger.dk. 5

8 Lov om almene boliger Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 192a Visitation til plejehjem eller 4 uger ældrebolig Lov om lån til betaling af ejendomsskatter Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger, stk 4 Ansøgning om lån til indefrosne 2 uger ejendomsskatter Dagpengelov Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 6 og 38 Ansøgning om dagpenge ved 6 uger sygdom 41 og 43 Ansøgning om dagpenge ved 6 uger sygdom til selvstændige erhvervsdrivende 56 Ansøgning om forlængelse af aftale ved kronisk sygdom 4 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger 12, stk. 5 og Anmodning om og betaling af 1 uge 6 midlertidigt opholdssted 21 Henvisning til sprogskole 10 arbejdsdage 25 Ansøgning om 2 uger introduktionsydelse 33 Hjælp ved forsørgelsessvigt 2 uger 35 Ansøgning om enkeltudgifter 4 uger 36 Ansøgning om sygebehandling 4 uger 37, stk. 1 Hjælp til udgifter ved udøvelse af 4 uger ret til samvær med egne børn under 18 år 37, stk. 2 Rejseudgifter til kontakt med 4 uger børn, der er ført til udlandet uden samtykke 38 Hjælp til udgifter til forsørgelse 2 uger af forældreløse børn 39 Hjælp til udgifter til flytning 4 uger 6

9 Sagsbehandlingsfrister for Teknik- og miljøforvaltningen Beredskabsloven Lovens 15 Lovens 34 og 35 Bek. om: Træbearbejdning og træoplag 2 Plast 4 Korn- og foderstofvirksomhed 3 Brandværnsforanstaltnin ger ved fremstilling og oplagring af mel 2 Visse brandfarlige virksomheder og oplag 2 Brandfarlige væsker F-gas (flaskegas) 16 Sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker 2 Bek. om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. 2 Bek. om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder der ikke er omfattet af campingreglementet 5, 7 og 8 Bek. angående udtørring af bygninger og udryddelse af husbukke m.v. ved indblæsning af varm luft fra transportable anlæg 1 Vandforsyning til brandslukning Brandteknisk byggesagsbehandling Brandteknisk byggesagsbehandling Brandteknisk sagsbehandling om afbrænding. Brandteknisk sagsbehandling om tilladelse til opstilling, indretning og benyttelse Brandteknisk sagsbehandling 1 uge 8 uger 8 uger 1 uge 1 måned 1 uge 7

10 Bek. om Opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløst luftarter 5 Bek. om brug af ild og lys m.v. 16 Bek. om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. 10, 20, 21, 30 og 31 (Grossister/festfyrværkere) Bek. om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15 og 20 (Detail/festfyrværkere) Brandteknisk sagsbehandling om tilladelse til etablering af gasoplag i det fri eller lagerrum Brandteknisk sagsbehandling om tilladelse til anvendelse af flytbare og midlertidige ildsteder i det fri tæt på bygninger med let antændelige tag, stakke og andre oplag af let antændelige stoffer Brandteknisk sagsbehandling om tilladelse til overdragelse, erhvervelse, anvendelse af fyrværkeri, samt tilbagekaldelse af de nævnte tilladelser. Brandteknisk sagsbehandling om tilladelse til anvendelse, fremstilling, opbevaring, salgssteder, opbevaring/pakning udenfor detailleddet samt tilbagekaldelse af de nævnte tilladelser. 1 uge 1 uge 2 uger 2 uger 8

11 Lov om beskyttelsesrum Lovens 2 Lovens 4 Lovens 7 Sagsbehandling om nye bygninger med offentlige beskyttelsesrum Sagsbehandling om sikringsrum Murgennembrydninger 1 uge 1 uge 1 uge Miljøbeskyttelsesloven Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Miljøgodkendelser virksomheder 3 12 Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. Der aftales individuelle godkendelsesforløb med virksomhederne. 19 Oplag på jord 3 8 Spildevandsbekendtgørelse Tilladelse til nedsivning, minirenseanlæg o. lign. 6 8 uger Spildevandsbekendtgørelse Spildevand Udledningstilladelser, renseanlæg og overløbsbygværker, bassin og industri. 3 8 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens 3 og 4. Spildevand Tilslutningstilladelser industri 1-6 Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. Der aftales individuelle godkendelsesforløb med virksomhederne. 9

12 Jordflytnings bekendtgørelse Jordflytning 4 uger Lovbestemt frist. Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 10 Tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug mindre end 75 dyreenheder 11 Miljøgodkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug mellem 75 og 250 dyreenheder 12 Tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug større end 250 dyreenheder 16 Miljøgodkendelse af arealer til afsætning af husdyrgødning Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. Der aftales individuelle godkendelsesforløb med landmanden. Naturbeskyttelsesloven Lov nr. 9 af Bek. nr. 572 af Dispensation fra beskyttede naturtyper Afgrænsning af beskyttet natur 6 uger Retningslinjerne fra staten siger max 6 ugers sagsbehandlingstid efter at alle oplysninger er tilvejebragt 4 uger Der skal ifølge loven træffes afgørelse inden 4 10

13 uger. Lbk. nr , 17, 18 og 19 Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinier 4-6 Museumsloven LBK nr af 14/12/ j stk. 1 Dispensation til indgreb i beskyttede sten og jorddiger 6 uger Kulturarv styrelsen anbefaler en maksimal sagsbehandlingstid på 6 uger Råstofloven 7 Gravetilladelse 6-12 Der aftales individuelle forløb med ansøgerne. Sagerne er komplekse. Sagsområdet overflyttes til regionen senest 1. juni Kystbeskyttelsesloven LOV nr.311 af 19. april Behandling af sag om etablering af kystbeskyttelsesforanstaltninger Karakteren af sagen i henhold til kystbeskyttelsesloven gør, at det ikke giver nogen mening at tale om sagsbehandlingstider. Erfaringsvis tager behandlingen af en sag ikke under 1 år. 11

14 Vandløbsloven LBK nr.927 af 24. september Behandling af sag om regulering af vandløb. 3-9 Sagsbehandlingen indbefatter en offentliggørelse ved annoncering og en 4 ugers høring. En godkendelse af et projekt, der forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser. En godkendelse skal ligeledes indeholde endelig afgørelse om eventuelle økonomiske spørgsmål, om arealerhvervelser og rådighedsindskrænkelser samt erstatning for disse. Afgørelsen er omfattet af en klagefrist på 4 uger. Specielt fordeling af udgifterne til projektet kan erfaringsmæssigt trække ud, idet spørgsmål jf. 24 kan indbringes for taksationsmyndighederne. LBK nr.927 af 24. september Behandling af sag om anlæggelse eller ændring af broer, overkørsler mv En eventuel tilladelse må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet og sagen ikke er påklaget. 12

15 Vandforsyningsloven Bek. nr af om vandindvinding og vandforsyning Foreløbige/endelig indvindingstilladelser 3 8 Der aftales individuelle godkendelsesforløb med ansøgeren Jordforureningsloven 8 Tilladelse til ændret anvendelse af kortlagt areal 3-12 Der aftales individuelle forløb med ansøger. Planloven Lbk. nr Zonetilladelse til søer, naturprojekter, byggeri og udstykningssager klagefrist på 4 uger Erklæringer vedr. ejendomsavancebes katning 4 uger Byggeloven BR-10 Forespørgsel til BBR Forespørgsel om byggeri Anmeldelsessager - efter Bygningsreglement for + vindmøller og Samme dag 1 uge 2 uger Anmeldelsessager efter BR-10 omfatter garager på højst 50 m 2, udhuse og lignende mindre 13

16 teknik huse. Byggesager efter BR-10 Byggesager efter Bygningsreglement 2010 for erhvervsog etagebyggeri og dispensationssager. bygninger. 4 uger Byggesager efter BR-10 omfatter enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse samt sommerhuse. 6 uger Byggesager efter BR10 omfatter etageboligbyggeri, erhvervsbyggeri, institutionsbyggeri samt avls- og driftsbygninger. Ejendomsskat Ejendomsattester Vejloven 2 arbejdsdage Opgravningstilladelser Tilladelse til overkørsel/udkørsel Tilladelse til skiltning 1 uge 1 måned 1 måned 14

17 Sagsbehandlingsfrister for Børn- Unge og Fritidsforvaltningens områder Forskellige love Ankesager (klager) Svar gives indenfor 4 uger Gælder for alle områder Serviceloven 15b Ledsageordning for handicappede unge ml år 49 Godkendelse som plejefamilie 3 uger 12 uger Der afholdes et lovpligtigt kursusforløb samtidig med at der udarbejdes en undersøgelse af familien. Derefter kan sagsbehandlingen foretages. Kursusforløbet afholdes 2 gange årligt. 41 Merudgiftsydelser (børnehandicapområdet) 42 Tabt arbejdsfortjeneste 6 uger 6 uger Lov om forebyggende sundhedsordninger 11 Ergo- /fysioterapeutisk bistand 5 uger 15

18 Folkeskoleloven/Serviceloven Afgørelser i visitationsudvalget 4 uger Dagtilbudsloven 22 Godkendelse af privat pasningsordning og privat dagpasning 4 uger 20 Godkendelse af private institutioner 43, stk. 2 Økonomisk friplads i dagtilbud, klub og SFO 23 Optagelse i dagtilbud Pladsanvisning/ visitation/optagelse 80 Tilskud til forældre der vælger privat pasning Plads i dagtilbud klager 23 Plads i dagtilbud overflytning 12 uger 2 uger Senest 1 måned før start i dagtilbuddet gives bekræftelse på, hvilket dagtilbud barnet optages i. 2 uger 2 uger 2 Uger 16

19 Folkeskoleloven 36 Indskrivning i anden skole end distriktsskolen Fremgår af det materiale, der udsendes i forbindelse med indskrivning til børnehaveklasse 36 Overflytning til anden skole end distriktsskolen 26 Ansøgning om elevbefordring i indeværende skoleår 2 uger 2 uger Vi behandler ansøgningen, når vi får den. Der bliver givet svar inden for 2 uger, hvis det er et afslag. Er den godkendt afhænger det af FynBus, hvor lang tid det tager at lave kortet. Det tager normalt 1 uge dog 2-3 uger i august. 26 Ansøgning om elevbefordring for det kommende skoleår 3 Ansøgningen skal være hos os inden Svar inden den ellers er ansøgningen godkendt. Ansøgninger indsendt senere bliver løbende vurderet. 34 Ansøgning om udsættelse af undervisningspligten 3-4 uger Ansøgningen skal være Skoleafdelingen i hænde senest 1. december. Det tilstræbes at give besked inden jul. 17

20 Forskellige love Dagtilbudsloven 4, stk. 2 Serviceloven 32 Folkeskoleloven 20,2 Visitation til Specialbørnehave Specialundervisning 2 uger efter visitations møde Der afholdes visitationsmøde 1 gang om måneden. Folkeoplysningsloven 7 Aftenskoleundervisningstilskud 2 efter ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er 1. december. 15 Aktivitetstilskud 3 efter ansøgningsfrist 21 Anvisning af lokaler 3 efter ansøgningsfrist 25 Lokaletilskud 3 efter ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er 1. november. Ansøgningsfristen er 1. maj. Ansøgningsfristen er 1. november. Tilskud til kulturelle arrangementer Indmeldelse til Musikskolen 1 måned efter ansøgningsfrist 3½ måned efter ansøg- Der er endnu ikke fastsat ansøgningsfrist. Ansøgningsfristen er 15. marts. 18

21 Indmeldelse til Ungdomsskolen ningsfrist 1 uge Ungdomsskolen har tre undervisningstilbud: - Dagundervisningen kl som skolerne og / el. skoleafd. visiterer til. De kan starte senest en uge efter et opstartsmøde - 10 kl. vi varetager noget af undervisningen for nogle af 10. kl. eleverne, de indskrives efter 10 kl. reglerne. - MUFU-unge bliver visiteret af UUvejlederne og kan starte en uge efter et opstartsmøde. 19

22 Sagsbehandlingsfrister for Job- og Vækstcenter Middelfart Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov Område Sagsbehandlingsfrist Målgrupper 64, stk. 6 Vurdering om berettigelse for løntilskud for førtidspensionister 74 Arbejdsredskaber m.m. i forbindelse med fleksjob 76/77 Hjælpemidler (undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber m.m.) 10 dage 2 nr arbejdsdage 2 nr nr. 4 nr Mentor nr Befordringsgodtgørelse i forbindelse med tilbud LAB Kap Godtgørelse i forbindelse med aktivering 100 Arbejdsredskaber m.m. ved fastholdelse på arbejdsmarkedet 10 arbejdsdage 2 nr. 1 5, 7, 9, 10 og arbejdsdage 2 nr. 2 3, Beskæftigede Lov om aktiv socialpolitik Lov Område Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger 46 Stillingtagen til om personen er revalidend 3 Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov Område Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger 21 Henvisning til sprogskole 1 måned 20

23 Sygedagpengelov Lov Område Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger 56 Ansøgning om aftale ved kronisk sygdom 58a Ansøgning om aftale ved kronisk sygdom (selvstændig) 6 uger 6 uger Lov om social pension Lov Område Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger 17 Ansøgning om førtidspension, herunder udarbejdelse af rehabiliteringsplan og forelæggelse for rehabiliteringsteam 3 21

24

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Lov Område Frister Bemærkninger Personale og HR Forvaltningsloven 19 Vurdering af tilbagebetalingssag 1 uge Forvaltningsloven 19 Vurdering af grundlag for en skriftlig advarsel 1

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Lov Område Nuværende sagsbehandlingstider Lovbestemt frist Bemærkninger Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage Nej nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister: Indholdsfortegnelse Økonomiudvalg side 2 Arbejdsmarkedsudvalg side 5 Socialudvalget side 8 Sundhed & Omsorgsudvalget side 11 Børn & Familieudvalget side 14

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund uger Staben Byrådssekretariat dage Staben Byrådssekretariat Huslejenævn/beboerklage nævn Staben Byrådssekretariat

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Nogle gange vil du få en hurtigere, end der står herunder. Andre gange kan der gå længere tid. Det kan for eksempel være i særligt

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Tidsfrister for afgørelser på det sociale område

Tidsfrister for afgørelser på det sociale område Tids for afgørelser på det sociale område Retssikkerhedsloven: 3 Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald

Læs mere

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det 2014 Sundhedsudvalget Lov om social service Ansvarligt fagchefområde Generel Bostøtte - voksne 85 Social- og Borgerservice 4 uger* 1 måned Handicaphjælpsordning/BPA

Læs mere

Område Afdeling Lov Tid. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering

Område Afdeling Lov Tid. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering Sagsbehandlingstider Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring) Udenlandske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring)

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne.

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens, den 7. februar 2012 Sags id: 11/39365 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens kommune stræber efter at være en kommune med høj kvalitet i såvel vores

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Sagsbehandlingsfrister Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden

Læs mere

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE 1 MÅL FOR SAGSBEHANDLING Generelle mål for behandling af henvendelser Henvendelser fra borgere besvarer administrationen normalt inden for fem arbejdsdage

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 MÅL FOR SAGSBEHANDLING Generelle mål for behandling af henvendelser Henvendelser fra borgere besvarer administrationen

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Ret til en koordinerende 4 uger sagsbehandler - aktivitetsparate u/o 30 år ( 18 a) Udskrivningsmentor fra psykiatrisk

Ret til en koordinerende 4 uger sagsbehandler - aktivitetsparate u/o 30 år ( 18 a) Udskrivningsmentor fra psykiatrisk Sagsbehandlingsfrister Dato 16. juni 2014 Afdeling Sagstype Frist Borgmesterkontoret Alle Foreløbigt eller endeligt svar indenfor IT Alle Foreløbigt eller endeligt svar indenfor Økonomi og Løn Alle Foreløbigt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den xx. maj 2013: Forkortelser: ARB = Arbejdsmarkedsudvaet SOC = Socialudvaet ÆLD = Ældreudvaet JC = Jobcentret BS = Borgerservice

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Mariagerfjord Kommune

Sagsbehandlingsfrister for Mariagerfjord Kommune Sagsbehandlingsfrister for Mariagerfjord Kommune Alle henvendelser visiteres efter en vurdering af sagernes indhold og kompleksitet og ud fra dette foretages en individuel prioritering. Nogle sager indeholder

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Odsherred Kommune

Sagsbehandlingstider i Odsherred Kommune i Odsherred Kommune Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring) Udenlandske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring)

Læs mere

Ansøgning om: i loven: Frist: Ændring: Ændringsårsag: Fagudvalg Center: Lovpligtig frist

Ansøgning om: i loven: Frist: Ændring: Ændringsårsag: Fagudvalg Center: Lovpligtig frist (Ændringer i forhold til skemaet fra 2016 er markeret med rød) Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2017 - fastsat i henhold til restsikkerhedslovens 3 om offentliggørelse af frist for behandling

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2012 Sidst revideret den 20. december 2011 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for,

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund Huslejenævn/beboerklage nævn restaurations- /alkoholbevilling uger Staben Byrådssekretariat dage Staben

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Odsherred Kommune

Sagsbehandlingstider i Odsherred Kommune i Odsherred Kommune Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring) Udenlandske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring)

Læs mere

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Center: Børn & Læring (B), Sundhed & Omsorg (S), Arbejdsmarked (A). UDK = Udbetaling Danmark Dato: 1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Sæt 1.1.1 Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv.

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv socialpolitik 11 Kontanthjælp Kommunen yder økonomisk hjælp i form af kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp er, at personen har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. pga. sygdom,

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område NOTAT Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4646 Dato: Juli 2016 J.nr.: 12 / 8915 Hvad drejer

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 039. Præsentation af ny forvaltningschef 87 040. Orientering fra formanden 88 041. Orientering fra afdelingschefen

Læs mere

Borgmesterforvaltningen

Borgmesterforvaltningen Borgmesterforvaltningen Lov Område Nuværende sagsbehandlingstider Bekendtgørelse nr. 192 af 20/3 2003 2 Lov om lån til betaling af ejendomsskatter 10 dage Bemærkninger Loven om beskatning af fast Ejendomsskattebillet

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015 Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og 2015 Lov om social pension Førtidspension efter 01.01.2003 16-18 + 20 Pensionsnævnet 3 måneder Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2012 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2013 i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2012 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2013 i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte tids i og udmelding af tids for afgørelser i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2011 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2012 i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2011 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2012 i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte tids i og udmelding af tids for afgørelser i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

Område Afdeling Lov Tid. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering

Område Afdeling Lov Tid. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering Sagsbehandlingstider Område Afdeling Lov Tid Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring) Udenlandske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring)

Læs mere

Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og

Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og Bilag: Afgjorte Ankestyrelsessager fordelt på lovgivning Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og 36 7 2 1 0 10

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2010 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2011 i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2010 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2011 i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er og udmelding af er for i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3 Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice

Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice Lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 190 af 24/02/2012) 25 Ansøgning om kontanthjælp 15 hverdage Af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 10 følger: Ydelsescenteret

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2014

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2014 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Koncernsekretariat & Udvikling D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: Juni 2014 J.nr.: 14/3825 Høringsmateriale:

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Kompetenceplan for Afdelingen for Ældre og Handicappede

Kompetenceplan for Afdelingen for Ældre og Handicappede Kompetenceplan for Afdelingen for Generelle r KHR = Kompetence til at handle i henhold til givne regler =eslutning, =ndstilling, E=Efterretning, O=Orientering Sagsområde ndhold Politisk Lov om Retssikkerhed

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne UDKAST 14. marts 2007 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne Assens Byråd har i målsætningerne for vision 2010 for Assens kommune fastlagt, at Assens skal være en

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne BILAG 2 Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne Lov og Myndighedsopgave Beskrivelse Beredskabsloven 23a Gebyr ved blinde alarmer Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der

Læs mere

Opgørelse af sagstyper på ældreområdet, hvor gældende svarfrister ikke blev overholdt i 2015 og 2016

Opgørelse af sagstyper på ældreområdet, hvor gældende svarfrister ikke blev overholdt i 2015 og 2016 Opgørelse af sagstyper på ældreområdet, hvor gældende svarfrister ikke blev i 2015 og 2016 Visitationen Støtte og Omsorg og Visitationen Afklaring og Forebyggelse Bilag 2 borger kan eksempelvis være manglende

Læs mere

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT 10-09-2012 Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 Socialforvaltningen har i perioden 1. - 31. maj 2012 gennemført målinger

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister Børn og unge med handicap (Lov om social service) Ny sagsbehandlingsfrister

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

NATUR OG MILJØ Servicemål

NATUR OG MILJØ Servicemål November 2014 Titel på mål Målgruppe - hvem? kvantitativt mål - hvad? Hvad opnår målgruppen? Interval for opfølgn. - hvornår? Metode til opfølgning - hvordan? Miljøgodkendelser af Erhvervsdrivende/ Der

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere