Vejledning til administration af bygningsfredningsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til administration af bygningsfredningsloven"

Transkript

1 Vejledning til administration af bygningsfredningsloven Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juli 2012

2 Indhold Introduktion... 3 Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer... 4 Delegationsbekendtgørelsen - bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen Det Særlige Bygningssyn Forløbet af en byggesag Besigtigelse Forløbet af en klagesag Forløbet af en økonomisag Vejledende retningslinjer for tildeling af støtte Faglige retningslinjer

3 Introduktion Vejledning for administration af bygningsfredningsloven Center for Kulturarv og Arkitektur, Kulturstyrelsen Denne vejledning beskriver de generelle retningslinjer for behandling af sager vedrørende bygningsfredning og bygge- og økonomisager på fredede bygninger. Vejledningen er skrevet med det formål, at både brugere og sagsbehandlerne kan finde svar på håndteringen af den daglige sagsbehandling og administration af bygningsfredningsloven. Vejledningen indledes med en gennemgang af lovgrundlaget, dernæst følger en vejledning i de mest almindelige forretningsgange i forbindelse med behandling af byggesager, besigtigelser, klagesager og økonomisager. Der orienteres desuden om styrelsens vejledende retningslinjer for tildeling af støtte samt de faglige retningslinjer, der ligger til grund for sagsbehandlingen. Vejledningen er 'dynamisk', således at den løbende opdateres i sin digitale form, når der sker ændringer af lovmæssig, forvaltningsmæssig eller faglig karakter. Juli 2012 Mogens A. Morgen Kontorchef, arkitekt MAA 3

4 Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Den offentlige forvaltning er underlagt et hjemmelskrav. Det betyder, at forvaltningen ikke kan træffe afgørelse uden den fornødne bemyndigelse fra lovgivningsmagten. Denne bemyndigelse hjemmelen - vil typisk findes i lov eller i en bekendtgørelse, udstedt med hjemmel i loven. På bygningsfredningsområdet skal hjemmelen for Kulturstyrelsens virksomhed som udgangspunkt findes i bygningsfredningsloven og i de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven. Den gældende bygningsfredningslov Bygningsfredningsloven er fra 1979 og er med alle de senere ændringer skrevet sammen i den gældende lovbekendtgørelse, nr. 685 af 9. juni Loven er delt ind i kapitler: Kapitel 1, Formål og område Lovens formål er at værne landets ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi, herunder bygninger, der belyser bolig-, arbejds-, og produktionsvilkår og andre væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Lovens område omfatter herved andet og mere end fredning, og det er da også fastsat i loven, at ministeren for at fremme lovens formål dels yder vejledning for at sikre bygningsfrednings- og bevaringsinteresserne i anden lovgivning, fx planlovgivningen, dels formidler bygningskulturarven. Lovens formål kan indgå i vurderingen af, om der er hjemmel for en afgørelse. Kapitel 2, Fredning Hvad kan fredes? Udgangspunktet er, at bygninger og selvstændige landskabsarkitektoniske værker af væsentlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi, som er over 50 år gamle, kan fredes, men at yngre bygninger og selvstændige landskabsarkitektoniske værker kan fredes, når det er begrundet i deres fremragende værdi eller i andre særlige omstændigheder. Bygninger opført før år 1536 er automatisk fredet. Kirkebygninger er ikke omfattet af bygningsfredningsloven, så længe de anvendes til gudstjenestebrug. Hvis ikke andet er angivet, omfatter fredningen alle bygninger med mur- og nagelfast inventar. Løsøre kan ikke fredes, men i særlige tilfælde kan der ydes støtte til sikring af løsøres forbliven i en fredet bygning. Støtten skal betinges af, at inventaret tinglyses bibeholdt i den fredede bygning. Fredningen kan omfatte de umiddelbare omgivelser i form af gårdsrum, pladser, fortove, haver, parkanlæg og lignende, hvis det er en del af den samlede beskyttelsesværdige helhed. Fredningen tinglyses på ejendommen. 4

5 Offentlighed om fredning Kulturstyrelsens beslutning om fredning træffes på grundlag af en proces, som er nærmere beskrevet i bygningsfredningsloven. Processen indebærer bl.a., at fredningsforslag forelægges for Det Særlige Bygningssyn, at forslaget sendes i høring hos ejer, kommunalbestyrelse m.fl., samt at der sker offentlig bekendtgørelse af forslaget om fredning. Bestemmelsen om offentliggørelse af fredningsforslag blev indsat med 1997-loven. Høringsproceduren blev harmoniseret med naturbeskyttelses- og planlægningsområdet, fordi det blev betragtet af afgørende betydning for kulturmiljøet, at offentligheden bliver inddraget i de beslutninger, der træffes om frednings- og bevaringsværdige bygninger. Når fristen for bemærkninger er udløbet, beslutter Kulturstyrelsen, om bygningen skal fredes. Alle involverede underrettes om beslutningen, som også offentliggøres. Loven fastsætter en frist på 3 måneder for Kulturstyrelsen til at træffe beslutning. Omfanget af en fredning kan ændres, ligesom en fredning kan ophæves, når fredningsværdierne er gået tabt eller ikke længere kan opretholdes. Der skal i disse tilfælde ske forelæggelse for Bygningssynet, samt høring og offentliggørelse som ved en fredning. Kapitel 3, Fredningens retsvirkninger En fredet bygning skal af ejeren eller brugeren i sin helhed holdes i forsvarlig stand. De betyder bl.a., at bygningen skal holdes tæt på tag og fag. Alle bygningsarbejder vedrørende en fredet bygning kræver tilladelse fra Kulturstyrelsen, hvis arbejderne går ud over almindelig vedligeholdelse. Nedrivning af en fredet bygning kræver ligeledes tilladelse fra Kulturstyrelsen. Forinden indhentes en udtalelse fra Det Særlige Bygningssyn. Kulturstyrelsen kan ikke give tilladelse til nedrivning, hvis bygningssynet udtaler sig mod nedrivning. Nægtes tilladelse til nedrivning, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af staten mod erstatning. Overtagelsespligten påhviler dog kun staten, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, men som ikke er omfattet af nedrivningsforbud. Påhviler der staten en overtagelsespligt, men tilkendegiver Kulturstyrelsen ikke at ville overtage ejendommen, meddeles dette ejeren, der herefter kan nedrive den fredede bygning. Overtagelsespligten gælder ikke for fredede bygninger, der tilhører eller efter lovens ikrafttræden har tilhørt staten, kommuner, kirker, præsteembeder eller offentlige stiftelser. Kapitel 4, Støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger En bygningsfredning kan pålægges en ejendom erstatningsfrit for staten. Til gengæld åbner bygningsfredningsloven mulighed for at yde støtte i den situation, hvor fredningen pålægger ejeren særlige økonomiske byrder, fordi der som følge af fredningen stilles krav, som gør bygningsarbejder dyrere end tilsvarende arbejder på en ikke-fredet bygning. Der kan også ydes støtte til fx sagkyndig bistand og projektudarbejdelse og til sikring af inventar i fredede bygninger. Indirekte støtte til ejere af fredede bygninger gives samtidig ved, at fredede ejendomme, hvorpå der er tinglyst en særlig bevaringsdeklaration efter bygningsfredningsloven, er fritaget for grund- 5

6 skyld. Fritagelsen omfatter alene den bebyggede grund, gårdsplads og have (jf. lov om kommunal ejendomsskat). Ejere af fredede bygninger kan endelig - efter nærmere regler fastsat i ligningsloven trække udgifter til istandsættelse af bygningerne fra i skat, såvel vedligeholdelsesudgifter som forbedringsudgifter. Det gælder dog ikke for fredede ejerlejligheder, der bebos af ejeren. Kapitel 5, Bevaringsværdige bygninger En bygning er bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, eller hvis kulturministeren har besluttet, at den er bevaringsværdig. Såfremt kulturministeren beslutter, at en bygning skal udpeges som bevaringsværdig, sker det efter samme offentlighedsprocedure som ved fredning. Kapitel 6, Registrering og planlægning Bygningsfredningsloven stiller krav til kulturministeren om at tilvejebringe oversigter over fredningsinteresserne, kortlægning og registrering af bygningers og bymiljøers bevaringsværdier og af en offentligt tilgængelig liste over fredninger efter loven. Disse krav er bl.a. opfyldt ved etablering og vedligeholdelse af databasen Fredede og Bevaringsværdige Bygninger, der er tilgængelig på Kulturstyrelsens hjemmeside. Kapitel 7, Det Særlige Bygningssyn Det Særlige Bygningssyns sammensætning, opgaver mv. er behandlet i et selvstændigt afsnit i sagsbehandlervejledningen. Fredning, ændring af en fredning og nedrivning af en fredet bygning forudsætter indstilling herom fra bygningssynet. Ophævelse af en fredning kan ske uanset synets indstilling. Det samme gælder en delvis nedrivning, såfremt det sker i form af bygningsarbejde. Kapitel 8, Administration, rådgivning m.v. Delegation I dette kapitel findes Kulturministerens hjemmel til at henlægge opgaver til Kulturstyrelsen. Det er sket ved bekendtgørelse af 1442 af 12. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen, i daglig tale kaldet delegationsbekendtgørelsen. Delegationsbekendtgørelsen er behandlet i et selvstændigt afsnit i sagsbehandlervejledningen. Klage Bygningsfredningsloven fastsætter, at afgørelser, der er truffet i henhold til delegationsbekendtgørelsen kan påklages til kulturministeren. Delegationsbekendtgørelsen indeholder nærmere regler om, hvordan en klage skal indgives. Vejledning og rådgivning Kulturministeren yder faglig rådgivning og anden bistand til andre myndigheder i spørgsmål vedrørende bygningsfredning og bevaring og vejleder og informerer andre myndigheder og private om frednings- og bevaringsspørgsmål. 6

7 Kapitel 9, Forskellige bestemmelser Kapitel 9 er et opsamlingskapitel. Herfra skal nævnes: Nedrivning og afhændelse af visse offentlige bygninger Bygningsfredningsloven giver kulturministeren mulighed for at fastsætte regler om, at visse kategorier af bygninger, som tilhører staten, kommuner, kirker, præsteembeder og offentlige stiftelser, ikke må nedrives eller afhændes til andre, uden at kulturministeren har haft mulighed for at tage stilling til spørgsmålet om bygningens fredning. Dette er sket ved bekendtgørelse nr af 17. december 1997 om orientering af Skov- og Naturstyrelsen (nu Kulturstyrelsen) forinden nedrivning eller salg til private af visse ikke fredede bygninger m.v. i offentligt eje. Bekendtgørelsen opregner en lang række kategorier af bygninger, for hvilke der skal ske indberetning til styrelsen inden afhændelse eller nedrivning, bl.a. brandstationer, broer, elektricitetsværker, fyrtårne, fængsler, hospitaler, jernbanestationsanlæg, kaserner, lufthavnsbygninger, museumsbygninger, politistationer, skoler, teatre, ting- og arresthuse, vandtårne og vandværker. Bortfald af tilladelser, samtykker mv. Tilladelser, samtykke m.v. i henhold til loven bortfalder, såfremt de ikke er udnyttet inden fem år fra meddelelsen. Adgang til fredede bygninger Kulturministeren eller den, kulturministeren bemyndiger hertil, har, hvis det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation adgang til offentlige og private bygninger og selvstændige landskabsarkitektoniske værker, som er omfattet af loven, for at tilvejebringe oplysninger til brug for afgørelser og til brug for udarbejdelse af oversigter over fredninger efter loven. Efter gældende praksis søger Kulturarvsstyrelsen altid at opnå adgang til en bygning mv. i samråd med ejeren. I de sjældent forekommende situationer, hvor adskillige forsøg på at indgå en aftale med ejeren af en bygning har vist sig forgæves, vil styrelsen efter gældende praksis tage skridt med henblik på at få adgang til bygningen ved hjælp af en retskendelse og om fornødent med politiets bistand. Kulturministerens tilsynsforpligtelse Kulturministeren påser overholdelsen af bygningsfredningsloven og af de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, samt af fredningsbeslutninger og særlige bevaringsbestemmelser. Kulturministeren påser, at påbud og forbud efter loven efterkommes, og at de vilkår, som er fastsat i tilladelser, overholdes. Kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til kulturministeren, når kommunalbestyrelsen får kendskab til et ulovligt forhold. Bliver kulturministeren opmærksom på et ulovligt forhold, skal ministeren søge forholdet lovliggjort, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning. Påbud Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en fredet bygning at berigtige forhold, som er i strid med bygningsfredningsloven eller de tilladelser, der er meddelt efter loven. Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et påbud om at berigtige et ulovligt forhold, kan den pågældende dømmes til at berigtige forholdet, og der kan pålægges tvangsbøder, indtil det sker. 7

8 Når en ejer eller bruger er blevet dømt til at berigtige et ulovligt forhold, og dette ikke sker, og det ikke antages at tvangsbøder ændrer dette, kan kulturministeren lovliggøre forholdet på ejerens eller brugerens bekostning. Hvis ejeren eller brugeren ikke efterkommer et påbud om at afhjælpe mangler, der frembyder fare for bygningens opretholdelse, kan ministeren straks lade de pågældende arbejder udføre på ejerens bekostning. Politiet yder om fornødent bistand hertil. Kapitel 10, Straf Loven hjemler bødestraf til den, der - uden tilladelse foretager bygningsarbejder ud over almindelig vedligeholdelse på fredede bygninger og bygninger, der er under fredning, - ikke holder sin fredede bygning i forsvarlig stand, - nedriver en fredet bygning uden tilladelse, - undlader at søge om tilladelse til istandsættelse eller nedrivning af en fredet bygning, der er skadet af brand eller væsentligt skadet i øvrigt, - nedriver en bevaringsværdig bygning, før kommunalbestyrelsen har meddelt, om den vil nedlægge forbud mod nedrivningen, - foretager nedrivning, ombygning mv. i offentlighedsfasen af en bygning, som agtes registreret som bevaringsværdig, - opdeler en fredet ejendom i ejerlejligheder uden tilladelse, - undlader at berigtige forhold som er i strid med bygningsfredningsloven eller tilladelser meddelt efter loven eller særlige bevaringsbestemmelser, - tilsidesætter bevaringsbestemmelser fastsat som betingelse for ydelse af støtte, - tilsidesætter vilkår eller betingelser, der er fastsat i en tilladelse efter loven, eller - undlader at efterkomme et påbud. Straffen kan i visse situationer stige til fængsel i indtil 1 år. Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år. Bekendtgørelser mv., der er udstedt med hjemmel i loven (gældende) 1. Bekendtgørelse nr. 826 af 1. juli 2011 om Det Særlige Bygningssyn 2. Bekendtgørelse nr af 12. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen 3. Bekendtgørelse nr. 838 af 3. oktober 2002 om udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen 4. Bekendtgørelse nr af 17. december 1997 om orientering af Skov- og Naturstyrelsen forinden nedrivning eller salg til private af visse ikke fredede bygninger m.v. i offentligt eje 5. Bekendtgørelse nr. 589 af 27. juni 1994 om fremgangsmåden ved indeholdelse i løn m.v. for misligholdte lån ydet af Statens Bygningsfredningsfond 6. Bekendtgørelse nr. 499 af 12. december 1979 om tinglysning af særlige bestemmelser for fredede bygninger i offentligt eje 7. Cirkulære nr. 232 af 21. december 1979 om tinglysning af særlige bestemmelser for fredede bygninger i offentligt eje (Til samtlige offentlige myndigheder og institutioner under sta- 8

9 ten, amtsråd, kommunalbestyrelser, hovedstadsrådet, kirker, præsteembeder og visse offentlige stiftelser) 8. Cirkulæreskrivelse nr. 222 af 11. december 1979 om bygningsfredningslovens bestemmelser om tilladelse til bygningsarbejder og til nedrivning vedrørende fredede bygninger (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd) Lidt historik Bygningsfredningsloven, 1918 & 1966 Den første lov om bygningsfredning fra 1918 udgjorde sammen med naturfredningsloven fra 1917 nogle af de første eksempler på regulering af ejendomsforholdene i miljømæssig henseende. Loven blev revideret i Revisionen medførte kun få ændringer i forhold til 1918-loven loven 1979-loven erstattede bygningsfredningsloven fra Loven trådte i kraft den 1. januar Med 1979-loven gennemførtes bl.a. - automatisk fredning af alle bygninger fra før år 1536, - mulighed for fredning af bygninger, som er mindre end 100 år gamle, når det er begrundet i deres fremragende værdi eller i andre særlige omstændigheder, - ophævelse af klasse A- og klasse B-fredning. Loven er ændret flere gange siden Der har både været tale om konsekvensændringer som følge af anden lovgivning, fx som følge af kommunalreformen i 2007, og om ændringer med det formål at justere og modernisere bygningsfredningsloven. De væsentligste lovændringer er sket i 1997, 2001 og 2010: Lovændringen i 1997 Hovedformålet med lovændringen i 1997 var - at sikre en øget offentlig inddragelse i frednings- og bevaringsarbejdet, - at styrke arbejdet med de bevaringsværdige bygninger og - at modernisere loven. Med 1997-loven indførtes der således annoncering i forbindelse med bygningsfredningssager. Den hidtidige aldersgrænse for bygninger, der kan fredes, blev nedsat fra 100 til 50 år. Og kommunerne fik mulighed for ved siden af den bevarende lokalplan at udpege de bevaringsværdige bygninger i kommunen i kommuneplanen. Lovændringen i 2001 Lovændringen gav bl.a. ministeren mulighed for at udpege bygninger som bevaringsværdige. Lovændringen i 2010 Ved lovændringen i blev det præciseret, at det er et selvstændigt formål med loven at formidle bygningskulturarven, - der blev mulighed for at frede selvstændige landskabsarkitektoniske værker, - bestemmelsen om tinglysning af en bevaringsdeklaration som betingelse for at modtage støtte, blev erstattet af en bestemmelse om at fradrage tidligere ydet økonomisk støtte, såfremt staten er forpligtet til at overtage en ejendom, 9

10 - kulturministerens adgang til fredede bygninger blev udvidet, så adgang ikke alene kan ske med det formål at tilvejebringe oplysninger til brug for afgørelser, men også til brug for udarbejdelsen af oversigter over fredninger efter loven og disse fredningers værdier, og - der blev gennemført en udvidelse af klageadgangen for Kulturstyrelsens afgørelser efter loven. Hvor finder man lovbekendtgørelsen, lovændringerne, lovforslagene og bekendtgørelserne? Love og bekendtgørelser findes på Den gældende lovbekendtgørelse har nr. 685 af 9. juni I Retsinformation vil man tillige kunne finde alle bekendtgørelser og cirkulærer, som er udstedt i medfør af loven, ligesom man kan fremsøge lovforslag til de enkelte lovændringer, idet alle ældre love og lovforslag dog ikke er indlagt endnu. De vigtigste lovændringer siden 1979 er som nævnt - lov nr. 428 af 10. juni 1997, ikrafttræden 1. december 1997, - lov nr. 480 af 7. juni 2001, ikrafttræden 1. juli 2001 og - lov nr. 474 af 7. maj 2010, ikrafttræden 1. juni Christiansborg stedet hvor lovgrundlaget bliver vedtaget. Fredningsomfang: Ridebaneanlæggets bygninger og Marmorbroen med kajmuren mod syd ( af Elias David Häusser og Niels Eigtved), slotskirken og de tre løngange samt slottets og højesterets facader mod Prins Jørgens Gård ( af C.F. Hansen). F

11 Delegationsbekendtgørelsen - bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen 1 Det følger af 24 i bygningsfredningsloven, at kulturministeren kan bemyndige en styrelse under Kulturministeriet til at udøve de beføjelser, der er i loven er tillagt ministeren. Dette er sket ved bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen, i daglig tale 'delegationsbekendtgørelsen'. Bekendtgørelsen henlægger som udgangspunkt administrationen af bygningsfredningsloven og alle ministerens beføjelser efter bygningsfredningsloven til Kulturarvsstyrelsen (Kulturstyrelsen). I bekendtgørelsens 14 er det fastsat, at kulturministeren kan bestemme, at en afgørelse, der i henhold til bekendtgørelsen henhører under Kulturarvsstyrelsen, træffes af ministeren, ligesom kulturministeren kan give Kulturarvsstyrelsens direktør instrukser for udøvelsen af de opgaver og beføjelser, der er henlagt til Kulturarvsstyrelsen. Afgørelser, der er truffet af Kulturstyrelsen efter bemyndigelsen i delegationsbekendtgørelsen kan påklages til kulturministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klage over Kulturstyrelsens afgørelser indgives skriftligt til styrelsen, der videresender klagen til Kulturministeriet, ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Forløbet af en klagesag er behandlet i et selvstændigt afsnit i sagsbehandlervejledningen. Klemenskervej 35, Bornholm (ikke fredet) 1 Bekendtgørelse nr af 12. december

12 Det Særlige Bygningssyn Det Særlige Bygningssyn er nedsat med hjemmel i bygningsfredningslovens 22. Loven fastsætter bygningssynets opgaver. Med hjemmel i loven er udstedt en bekendtgørelse om Det Særlige Bygningssyn 2. Bekendtgørelsen fastsætter, hvem der indstiller medlemmer til bygningssynet, hvornår bygningssynet er beslutningsdygtigt, behandling af sager i skriftlig procedure, formandens kompetence mv. Bygningssynets sammensætning Bygningssynet består af indtil 12 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. Beskikkelserne gælder for 4 år. I perioden 1. august 2011 til 31. juli 2015 består Det Særlige Bygningssyn af følgende medlemmer: Professor, arkitekt MAA Christoffer Harlang, indstillet af kulturministeren (formand) Vicedirektør, arkitekt MAA Sven Koefoed-Hansen, indstillet af Miljøministeriet Professor, landskabsarkitekt Steen Høyer, indstillet af Danske Landskabsarkitekter Arkitekt MAA Trine Neble, indstillet af Akademisk Arkitektforening Museumsinspektør Vibeke Andersson Møller, indstillet af Nationalmuseet Planchef Jannik Nyrop, Odense Kommune, indstillet af Dansk Byplanlaboratorium Arkitekt MAA Bent Falk Jensen, indstillet af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Rådmand Mariann Nørgaard, indstillet af Kommunernes Landsforening Museumsinspektør Morten Pedersen, indstillet af Nyere Tids Råd Arkitekt MAA Dorthe Mandrup-Poulsen, indstillet af Akademirådet Lektor, arkitekt MAA Mathilde Petri, indstillet af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering samt Arkitektskolen Aarhus Formand for Bygningsfredningsforeningen (BYFO) Birthe Iuel, indstillet af BYFO Bygningssynets opgaver Bygningssynet har i henhold til bygningsfredningsloven disse opgaver: 1. Alle forslag om fredninger og om ændringer af en frednings omfang skal forelægges for Det Særlige Bygningssyn til udtalelse. En bygning kan kun fredes, og omfanget af en fredning kan kun ændres, såfremt Bygningssynet afgiver indstilling herom. 2. Alle ansøgninger om nedrivning af en fredet bygning skal forelægges for Det Særlige Bygningssyn til udtalelse. Der kan ikke meddeles tilladelse til nedrivning mod Det Særlige Bygningssyns indstilling. 3. Der skal indhentes en udtalelse fra Det Særlige Bygningssyn om ophævelse af fredninger. 4. Ansøgninger om bygningsarbejder skal forelægges for Det Særlige Bygningssyn til udtalelse. Dette sker i praksis ved, at medlemmerne ca. 3 uger før et møde i bygningssynet modtager en liste over nye ansøgningssager. Såfremt et medlem ønsker en sag præsenteret på det kommende møde, underretter medlemmet formanden herom. Større og principielle bygningsarbejder forelægges. 2 Bekendtgørelse nr. 826 af 1. juli 2011 om Det Særlige Bygningssyn 12

13 5. Der skal indhentes en udtalelse fra Det Særlige Bygningssyn om ansøgning om støtte til sikring af inventar. 6. Der kan indhentes en udtalelse fra Det Særlige Bygningssyn i principielle spørgsmål om administrationen af bygningsfredningslovens bestemmelser om støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger Det Særlige Bygningssyn rådgiver i øvrigt kulturministeren i bygningsfrednings- og bevaringsspørgsmål. Hvis Det Særlige Bygningssyn har udtalt sig i en sag, skal afgørelsen indeholde oplysninger om Det Særlige Bygningssyns indstilling. Det Særlige Bygningssyn på seminar i Århus, 2010 Medlemmer af Det Særlige Bygningssyn bliver budt indenfor af en beboer i Gellerupparken ved Århus. 13

14 Forløbet af en byggesag 1. Alle bygningsarbejder vedrørende en fredet bygning kræver tilladelse fra Kulturstyrelsen, hvis arbejderne går ud over almindelig vedligeholdelse. Det samme gælder opsætning af lysinstallationer, antenner, parabolantenner, og lignende samt skiltning på facader, herunder tagflader. 2. Ansøgninger om tilladelse til bygningsarbejder på en fredet bygning sendes til Kulturstyrelsens Center for Kulturarv og Arkitektur via det elektroniske ansøgningsskema på styrelsens hjemmeside Der findes også en video guide, som kan være en hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet. Ansøgning kan også sendes som brev eller pr. Ansøgningen skal være ledsaget af de nødvendige planer, tegninger og beskrivelser til forståelse af projektet. 3. Når en ansøgning er modtaget i Kulturstyrelsen, oprettes en sag i styrelsens journalsystem. Ansøgeren modtager en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget. 4. En sagsbehandler vurderer, om ansøgningen indeholder de oplysninger, som er nødvendige for, at styrelsen kan tage stilling til ansøgningen. Såfremt der mangler oplysninger, beder sagsbehandleren pr. mail eller pr. brev - ansøgeren om supplerende materiale. Supplerende materiale kan f.eks. bestå af projektmateriale, fotos, fuldmagt, budget m.m. Det kan også være nødvendigt at besigtige bygningen. 5. Indkommer der oplysninger i sagen, som er til ugunst for ansøgeren, som er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, og som Kulturstyrelsen antager, at ansøgeren ikke er bekendt med, gennemfører styrelsen en partshøring, inden den træffer afgørelse i byggesagen. En partshøring betyder, at styrelsen sender de pågældende oplysninger til ansøgeren, som har mulighed for at komme med bemærkninger inden en angiven frist. 6. Hvis byggesagen er omfattende, har principiel karakter eller på anden måde er vigtig, forelægges den for Det Særlige Bygningssyn. Ansøgeren vil blive informeret, forinden en sag forelægges for bygningssynet. Bygningssynet holder ca. 8 møder om året. 7. Kulturstyrelsen træffer herefter afgørelse i byggesagen. Afgørelsen begrundes, og der gives klagevejledning, med mindre ansøgningen imødekommes fuldt ud. Afgørelsen indeholder en henvisning til de relevante retsregler. Afgørelsen sendes til ansøgeren - med kopi til ejeren, såfremt denne ikke er ansøger. 8. Ansøgt bygningsarbejde kan tillades for en del. Endvidere kan tilladelse til bygningsarbejder gøres betinget af, at der udføres bygningsarbejder, som der ikke er ansøgt om. Bygningsfredningsloven indeholder således i 10, stk. 2, en hjemmel til at gøre en tilladelse "betinget af gennemførelse af foranstaltninger, som ikke er omfattet af ansøgningen". Sådanne vilkår skal være saglige og proportionale, det vil navnlig sige at et vilkår skal have en naturlig tilknytning til den afgørelse, det er gjort til en del af, at et vilkår skal være nødvendigt for at opnå formålet med afgørelsen/formålet med at stille vilkår, 14

15 at et vilkår ikke må gå længere end påkrævet - styrelsen er forpligtet til at vælge den mindst indgribende løsning, som er tilstrækkelig til at opnå formålet, og at der skal tages konkret stilling til, om der er behov for at fastsætte vilkåret i den enkelte sag. Foto fra Universitetets bibliotek. Fredningsomfang: Hovedbygningen ( af Peder Malling), Konsistoriebygningen (ca. 1420) og Universitetsbiblioteket ( af J.D. Herholdt). F Udv

16 Besigtigelse 1. Kulturstyrelsen kan besigtige en fredet bygning. Besigtigelse kan fx ske i forbindelse med en ansøgning om tilladelse til bygningsarbejder med henblik på godkendelse af færdige bygningsarbejder eller som opfølgning af et forbud eller et påbud. 2. Formålet med en besigtigelse er at supplere Kulturstyrelsens beslutningsgrundlag i den konkrete sag. 3. Såfremt Kulturstyrelsen finder, at det er nødvendigt at besigtige bygningen, aftaler styrelsen et tidspunkt for besigtigelsen med ejer eller rådgiver. 4. Kulturstyrelsen lægger vægt på at overholde aftaler om besigtigelse. Såfremt dette undtagelsesvist ikke er muligt, orienteres ejer/rådgiver så hurtigt som muligt. 5. I forbindelse med besigtigelsen drøftes de aktuelle bygningsarbejder eller de forhold i øvrigt, der har givet anledning til besigtigelsen. Kulturstyrelsens medarbejder vejleder ejer/rådgiver, herunder om hvilke bygningsarbejder mv. der kan forventes tilladt henholdsvis ikke tilladt af Kulturstyrelsen. 6. I forbindelse med besigtigelsen kan Kulturstyrelsen fotografere bygningens arkitektur og dertil hørende fredningsværdier. Ejeren orienteres herom og har mulighed for at gennemse de optagne fotos. 7. Som afslutning på besigtigelsen opsummerer Kulturstyrelsens medarbejder, hvad der er aftalt, og hvordan den kommende proces vil forløbe. Der orienteres tillige i videst muligt omfang om de krav, der kan stilles i forbindelse med en tilladelse til bygningsarbejder, og evt. hvilke arbejder, det er muligt at søge tilskud til. 8. Hurtigst muligt efter besigtigelse bekræfter Kulturstyrelsens medarbejder over for ejer og/eller rådgiver pr. mail, hvad der blev aftalt på mødet. Det kan også være rådgiveren, der udsender et referat af mødet. Medarbejdere på besigtigelse i Kalundborg. 16

17 Forløbet af en klagesag 1. Afgørelser efter bygningsfredningsloven, som er truffet af Kulturstyrelsen efter bemyndigelse fra kulturministeren, kan påklages til kulturministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. 2. Afgørelser, der træffes som led i selve sagsforberedelsen (procesledende afgørelser), kan som udgangspunkt ikke påklages særskilt. 3. Enhver der har en individuel, væsentlig interesse i, at afgørelsen ændres, er berettiget til at klage. Sammenslutninger af en vis fastere karakter, kan være klageberettigede, fx Danmarks Naturfredningsforening eller Danmarks Sportsfiskerforbund. 4. Klage over Kulturstyrelsens afgørelser indgives skriftligt til styrelsen, pr. brev eller pr. mail 5. Når en klage er modtaget i Kulturstyrelsen, oprettes en sag i styrelsens journalsystem. 6. Kulturstyrelsen vurderer, om klager er klageberettiget, og om der er tale om en afgørelse, der kan påklages til kulturministeren. Er dette tilfældet sender Kulturstyrelsen uden unødigt ophold klagen og relevante akter i sagen til Kulturministeriet. 7. Kulturministeriet bekræfter over for klager, at klagen er modtaget. Der gøres opmærksom på, at Kulturstyrelsens afgørelse opretholdes, indtil klagen er afgjort i kulturministeriet. 8. Kulturstyrelsen vil herefter komme med en udtalelse i sagen over for Kulturministeriet. Udtalelsen vil sædvanligvis indeholde en sagsfremstilling, dvs. en beskrivelse af sagsforløbet en præsentation af klagens indhold en gennemgang af retsgrundlaget Kulturstyrelsens vurdering af sagen, herunder fx hvorvidt afgørelsen er i overensstemmelse med praksis, hvilke konkrete forhold, der har ligget til grund for afgørelsen mv. og Kulturstyrelsens indstilling til Kulturministeriet om afgørelsen 9. Kulturministeriet sender herefter evt. sagen til ministeriets faglige rådgiveres vurdering. 10. Kulturministeriets faglige rådgivere afgiver en udtalelse i sagen til ministeriet. 11. Kulturministeriet gennemfører en partshøring, inden ministeriet træffer afgørelse i klagesagen. En partshøring betyder, at Kulturministeriet sender Kulturstyrelsens udtalelse, sagens dokumenter og de faglige rådgiveres udtalelse (hvis der er indhentet en sådan) til klageren, som har mulighed for at komme med bemærkninger inden en angiven frist. 17

Vejledning til administration af bygningsfredningsloven

Vejledning til administration af bygningsfredningsloven Vejledning til administration af bygningsfredningsloven Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juli 2012 Rev. 23. april 2013 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Lov om bygningsfredning og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer LBK nr 970 af 28/08/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. marts 2015 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-013429 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Bygningsfredning og BK 2015 Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 5. og 6. okt. 2010 Seminar om bygningsbevaring i Nuuk SIDE 1 5. oktober 2010 Bygningsfredning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen

Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen I medfør af 24 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HÅNDBOG FOR MEDLEMMER AF DET SÆRLIGE BYGNINGSSYN

HÅNDBOG FOR MEDLEMMER AF DET SÆRLIGE BYGNINGSSYN Juni 2016 HÅNDBOG FOR MEDLEMMER AF DET SÆRLIGE BYGNINGSSYN 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. BYGNINGSSYNETS OPGAVER... 2 a. Fredninger og ændring af en frednings omfang... 2 b. Nedrivning af en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed

Læs mere

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Arne Høi, Arkitekt MAA, Centerleder ved Center for Bygningsbevaring i Raadvad Adjungeret Professor ved Arkitektskolen Aarhus Hvad skal man vide, nå

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Fremsat den 3. oktober 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk)

Forslag. Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Fremsat den 3. oktober 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) 2012/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. j.nr. 2012-011349 Fremsat den 3. oktober 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Fredningsgennemgangen - pilotprojekt Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 23. september 2010 Det Særlige Bygningssyns Sommerseminar 2010 SIDE 1

Læs mere

Vi har behandlet din ansøgning om opførelse af et helårshus på din ejendom beliggende i Biltris.

Vi har behandlet din ansøgning om opførelse af et helårshus på din ejendom beliggende i Biltris. Jesper Hofmann Dall Gershøjgårdsvej 5 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ACCISSEBODEN KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Lovforslag nr. L 44 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Lovforslag nr. L 44 Folketinget Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af kulturministeren (Mette Bock) Forslag til Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Ændrede

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ADELGADE 18 KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1) LBK nr 1581 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v.

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v. LBK nr 949 af 03/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. 029-00113 Senere ændringer til forskriften LOV nr 86 af 28/01/2014

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

ANSØGNINGER BYGNINGS- OG BYRUMSMANUAL FOR DEN HVIDE KØDBY.

ANSØGNINGER BYGNINGS- OG BYRUMSMANUAL FOR DEN HVIDE KØDBY. BYGNINGS- OG BYRUMSMANUAL FOR DEN HVIDE KØDBY. VEJLEDNING TIL FREDNINGSVÆRDIER SAMT BYGNINGSARBEJDER OG ANVENDELSE AF BYRUM. SENEST OPDATERET JULI 2015 DEN HVIDE KØDBY BYGNINGS- OG BYRUMSMANUAL 2015 Historie

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land Side 1 af 5 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N KAPPEL MØLLE LOLLAND KOMMUNE OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand og

Læs mere

På skulderen af en fredningsmedarbejder

På skulderen af en fredningsmedarbejder På skulderen af en fredningsmedarbejder Af Helle Nysted Andersen, Bygningskultur 2015 Bærende værdier: Kulturstyrelsens gennemgang af landets fredede bygninger skal sikre, at vi får en objektiv beskrivelse

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Dorte Filges Skullerupvej 13 4330 Hvalsø Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Henrik Jarl Hansen, Kulturarvsstyrelsen 1 Retsgrundlaget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

STYRELSEN ANBEFALET. Kulturstyrelsen. Naturstyrelsen Bornholm. Ekkodaisvejen 2. H. C. Andersens Boulevard 2. 3720 Åkirkeby.

STYRELSEN ANBEFALET. Kulturstyrelsen. Naturstyrelsen Bornholm. Ekkodaisvejen 2. H. C. Andersens Boulevard 2. 3720 Åkirkeby. Afgørelse Baggrund Ekkodaisvejen 2 ninger. ka@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 1553 København V 3720 Åkirkeby Kulturstyrelsen ANBEFALET STYRELSEN Kulturstyrelsen

Læs mere

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Formålet med dette notat er primært at tydeliggøre forløbet om cykelskuret på Grev Schacks Vej 19, sekundært kort at gøre

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Janne Wollesen art@janne-wollesen.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-03-2015

Læs mere

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. oktober 2014 bevaringsværdig ejendom Udarbejdelse af bevarende lokalplan for etageejendom beliggende Samsøgade 21, 8000 Aarhus

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 6. udpegning af bevaringsværdige bygninger -i den tidligere Birkerød Kommune

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 6. udpegning af bevaringsværdige bygninger -i den tidligere Birkerød Kommune Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 6 udpegning af bevaringsværdige bygninger -i den tidligere Birkerød Kommune HØRING: Forslag til Kommuneplantilllæg 6 er i høring fra den 4. oktober 2016 til og med den 29.

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

From:Miljø Teknik To:Vivi Kiel Subject:VS: Ebenezer, Møllergade 35A, Svendborg kommune. Venlig hilsen. Dorte Nielsen Fuldmægtig

From:Miljø Teknik To:Vivi Kiel Subject:VS: Ebenezer, Møllergade 35A, Svendborg kommune. Venlig hilsen. Dorte Nielsen Fuldmægtig From:Miljø Teknik To:Vivi Kiel Subject:VS: Ebenezer, Møllergade 35A, Svendborg kommune Venlig hilsen Dorte Nielsen Fuldmægtig Svendborg Kommune Team Koordinering Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge

Læs mere

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at genopføre sommerhus på ejendommen matr.nr. 25 Nørreskov, Notmark, der ligger på Stenkobbel 3, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune har

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Lovforslag nr. L 148 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Lovforslag nr. L 148 Folketinget Lovforslag nr. L 148 Folketinget 2016-17 Fremsat den 14. marts 2017 af Alex Ahrendtsen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Morten Marinus (DF), Karin Nødgaard (DF) og Peter Skaarup

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1)

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1) BEK nr 1436 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til

Læs mere

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse Morten John Gottliebsen Erslevvej 14 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse

Læs mere

- En koordineret indsats for bygningskulturen

- En koordineret indsats for bygningskulturen Bygningskultur 2015 - En koordineret indsats for bygningskulturen side 1 20. marts 2011 Bygningskultur 2015 Bygningskultur 2015 er en satsning på at kvalificere arbejdet med den danske bygningsarv ud fra

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sidse Marie Malling Dir: 79755698 Mob: e-mail: Sidse.Malling @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-138-14 15.9.2014

Læs mere

Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej Nordborg

Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej Nordborg Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej 8 6430 Nordborg Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til at opføre en pavillon på ca. 35 m 2 samt opsætte et mobilt gedeskur på ca. 10 m 2 på ejendommen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

Sikring af bevaringsværdige bygninger

Sikring af bevaringsværdige bygninger BILAG 1 Sikring af bevaringsværdige bygninger Hvad er bevaringsværdige bygninger I henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer er en bygning bevaringsværdig, når den er optaget

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Thomas Forslund Rundholtsvej 49 2300 København S Sendt elektronisk til thomas.forslund@gmail.com Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Sydhavn Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

Solevad Vandmølle, Assens Kommune

Solevad Vandmølle, Assens Kommune Kulturarvsstyrelsen: Solevad Vandmølle, Assens Kommune http://www.kulturarv.dk/fredede-bygninger/fredning/fredninger-i-hoering/solevad-va... Page 1 of 2 30-06-2011 Forside Fredede bygninger Fredning Fredninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 53 ang. højde på ejendommen matr. nr. 1NF Slettegård, Hjortdal, beliggende Havbakkevej 4, 9690 Fjerritslev.

Dispensation fra Lokalplan 53 ang. højde på ejendommen matr. nr. 1NF Slettegård, Hjortdal, beliggende Havbakkevej 4, 9690 Fjerritslev. Ansøger Indsiger Interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Beslutningen er truffet efter 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger

Beslutningen er truffet efter 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 adk@kulturstyrelsen.dk www.slks.dk CVR 34072191 7. november 2016 Beslutning om ikke at frede Ringbo, Granvej

Læs mere

Kapitel 19. Dispensation

Kapitel 19. Dispensation Kapitel 19. Dispensation 19.1. Dispensationsadgangen 19.2. Kompetencesystemet 19.3. Særlige procedureregler 19.4. Betingelser 19.5. Bortfald af uudnyttede tilladelser 19.6. Rækkefølgen i tilfælde hvor

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning Frederik Kolmorgen Søndergaard Ledreborg Alle 18 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte:

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

I lokalplanen for området, som ejendommen er beliggende i (lokalplan nr. 27 fra 1981) fastsættes i 3:

I lokalplanen for området, som ejendommen er beliggende i (lokalplan nr. 27 fra 1981) fastsættes i 3: Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Ole Vestergaard L. Heidemanns Vej 5 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Byzonetilladelse på ejendommen

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere

Frank Krøyer og Bogdana Nielsen Hovedvejen 32 5771 Stenstrup LANDZONETILLADELSE HOVEDVEJEN 32, 5771 - OPFØRELSE AF UDSTILLINGSHAL

Frank Krøyer og Bogdana Nielsen Hovedvejen 32 5771 Stenstrup LANDZONETILLADELSE HOVEDVEJEN 32, 5771 - OPFØRELSE AF UDSTILLINGSHAL Frank Krøyer og Bogdana Nielsen Hovedvejen 32 5771 Stenstrup Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 LANDZONETILLADELSE HOVEDVEJEN 32, 5771 - OPFØRELSE AF UDSTILLINGSHAL Sagsnr.:

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kløverprisvej 33 Hvidovre Torv 7-7A Storegade 30 Bavnevej 29 Indhold Bevaring af ældre bygninger i Hvidovre Bygningsforbedringsudvalgets møder

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

O P L Æ G til Folketingets kulturudvalg

O P L Æ G til Folketingets kulturudvalg O P L Æ G til Folketingets kulturudvalg Vedr. L 93 Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven. Landsforeningens fingeraftryk

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Adresse: Strandvejen 180, 5500 Middelfart Matr.nr.: 2eo, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Ejendomsnummer: 0010144

Adresse: Strandvejen 180, 5500 Middelfart Matr.nr.: 2eo, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Ejendomsnummer: 0010144 Plan og Bygningsafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4814 Cvr: 29189684 LM HUSE A/S Snedkervej 13 6710 Esbjerg V Anders.Troelsen@middelfart.dk

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Sagsbehandler Telefon INDSTILLING 25. marts 2004 01.10A23/SA/00/02284-039 Søren Merrald 8940 2725 Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere