Vejledning til administration af bygningsfredningsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til administration af bygningsfredningsloven"

Transkript

1 Vejledning til administration af bygningsfredningsloven Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juli 2012

2 Indhold Introduktion... 3 Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer... 4 Delegationsbekendtgørelsen - bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen Det Særlige Bygningssyn Forløbet af en byggesag Besigtigelse Forløbet af en klagesag Forløbet af en økonomisag Vejledende retningslinjer for tildeling af støtte Faglige retningslinjer

3 Introduktion Vejledning for administration af bygningsfredningsloven Center for Kulturarv og Arkitektur, Kulturstyrelsen Denne vejledning beskriver de generelle retningslinjer for behandling af sager vedrørende bygningsfredning og bygge- og økonomisager på fredede bygninger. Vejledningen er skrevet med det formål, at både brugere og sagsbehandlerne kan finde svar på håndteringen af den daglige sagsbehandling og administration af bygningsfredningsloven. Vejledningen indledes med en gennemgang af lovgrundlaget, dernæst følger en vejledning i de mest almindelige forretningsgange i forbindelse med behandling af byggesager, besigtigelser, klagesager og økonomisager. Der orienteres desuden om styrelsens vejledende retningslinjer for tildeling af støtte samt de faglige retningslinjer, der ligger til grund for sagsbehandlingen. Vejledningen er 'dynamisk', således at den løbende opdateres i sin digitale form, når der sker ændringer af lovmæssig, forvaltningsmæssig eller faglig karakter. Juli 2012 Mogens A. Morgen Kontorchef, arkitekt MAA 3

4 Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Den offentlige forvaltning er underlagt et hjemmelskrav. Det betyder, at forvaltningen ikke kan træffe afgørelse uden den fornødne bemyndigelse fra lovgivningsmagten. Denne bemyndigelse hjemmelen - vil typisk findes i lov eller i en bekendtgørelse, udstedt med hjemmel i loven. På bygningsfredningsområdet skal hjemmelen for Kulturstyrelsens virksomhed som udgangspunkt findes i bygningsfredningsloven og i de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven. Den gældende bygningsfredningslov Bygningsfredningsloven er fra 1979 og er med alle de senere ændringer skrevet sammen i den gældende lovbekendtgørelse, nr. 685 af 9. juni Loven er delt ind i kapitler: Kapitel 1, Formål og område Lovens formål er at værne landets ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi, herunder bygninger, der belyser bolig-, arbejds-, og produktionsvilkår og andre væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Lovens område omfatter herved andet og mere end fredning, og det er da også fastsat i loven, at ministeren for at fremme lovens formål dels yder vejledning for at sikre bygningsfrednings- og bevaringsinteresserne i anden lovgivning, fx planlovgivningen, dels formidler bygningskulturarven. Lovens formål kan indgå i vurderingen af, om der er hjemmel for en afgørelse. Kapitel 2, Fredning Hvad kan fredes? Udgangspunktet er, at bygninger og selvstændige landskabsarkitektoniske værker af væsentlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi, som er over 50 år gamle, kan fredes, men at yngre bygninger og selvstændige landskabsarkitektoniske værker kan fredes, når det er begrundet i deres fremragende værdi eller i andre særlige omstændigheder. Bygninger opført før år 1536 er automatisk fredet. Kirkebygninger er ikke omfattet af bygningsfredningsloven, så længe de anvendes til gudstjenestebrug. Hvis ikke andet er angivet, omfatter fredningen alle bygninger med mur- og nagelfast inventar. Løsøre kan ikke fredes, men i særlige tilfælde kan der ydes støtte til sikring af løsøres forbliven i en fredet bygning. Støtten skal betinges af, at inventaret tinglyses bibeholdt i den fredede bygning. Fredningen kan omfatte de umiddelbare omgivelser i form af gårdsrum, pladser, fortove, haver, parkanlæg og lignende, hvis det er en del af den samlede beskyttelsesværdige helhed. Fredningen tinglyses på ejendommen. 4

5 Offentlighed om fredning Kulturstyrelsens beslutning om fredning træffes på grundlag af en proces, som er nærmere beskrevet i bygningsfredningsloven. Processen indebærer bl.a., at fredningsforslag forelægges for Det Særlige Bygningssyn, at forslaget sendes i høring hos ejer, kommunalbestyrelse m.fl., samt at der sker offentlig bekendtgørelse af forslaget om fredning. Bestemmelsen om offentliggørelse af fredningsforslag blev indsat med 1997-loven. Høringsproceduren blev harmoniseret med naturbeskyttelses- og planlægningsområdet, fordi det blev betragtet af afgørende betydning for kulturmiljøet, at offentligheden bliver inddraget i de beslutninger, der træffes om frednings- og bevaringsværdige bygninger. Når fristen for bemærkninger er udløbet, beslutter Kulturstyrelsen, om bygningen skal fredes. Alle involverede underrettes om beslutningen, som også offentliggøres. Loven fastsætter en frist på 3 måneder for Kulturstyrelsen til at træffe beslutning. Omfanget af en fredning kan ændres, ligesom en fredning kan ophæves, når fredningsværdierne er gået tabt eller ikke længere kan opretholdes. Der skal i disse tilfælde ske forelæggelse for Bygningssynet, samt høring og offentliggørelse som ved en fredning. Kapitel 3, Fredningens retsvirkninger En fredet bygning skal af ejeren eller brugeren i sin helhed holdes i forsvarlig stand. De betyder bl.a., at bygningen skal holdes tæt på tag og fag. Alle bygningsarbejder vedrørende en fredet bygning kræver tilladelse fra Kulturstyrelsen, hvis arbejderne går ud over almindelig vedligeholdelse. Nedrivning af en fredet bygning kræver ligeledes tilladelse fra Kulturstyrelsen. Forinden indhentes en udtalelse fra Det Særlige Bygningssyn. Kulturstyrelsen kan ikke give tilladelse til nedrivning, hvis bygningssynet udtaler sig mod nedrivning. Nægtes tilladelse til nedrivning, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af staten mod erstatning. Overtagelsespligten påhviler dog kun staten, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, men som ikke er omfattet af nedrivningsforbud. Påhviler der staten en overtagelsespligt, men tilkendegiver Kulturstyrelsen ikke at ville overtage ejendommen, meddeles dette ejeren, der herefter kan nedrive den fredede bygning. Overtagelsespligten gælder ikke for fredede bygninger, der tilhører eller efter lovens ikrafttræden har tilhørt staten, kommuner, kirker, præsteembeder eller offentlige stiftelser. Kapitel 4, Støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger En bygningsfredning kan pålægges en ejendom erstatningsfrit for staten. Til gengæld åbner bygningsfredningsloven mulighed for at yde støtte i den situation, hvor fredningen pålægger ejeren særlige økonomiske byrder, fordi der som følge af fredningen stilles krav, som gør bygningsarbejder dyrere end tilsvarende arbejder på en ikke-fredet bygning. Der kan også ydes støtte til fx sagkyndig bistand og projektudarbejdelse og til sikring af inventar i fredede bygninger. Indirekte støtte til ejere af fredede bygninger gives samtidig ved, at fredede ejendomme, hvorpå der er tinglyst en særlig bevaringsdeklaration efter bygningsfredningsloven, er fritaget for grund- 5

6 skyld. Fritagelsen omfatter alene den bebyggede grund, gårdsplads og have (jf. lov om kommunal ejendomsskat). Ejere af fredede bygninger kan endelig - efter nærmere regler fastsat i ligningsloven trække udgifter til istandsættelse af bygningerne fra i skat, såvel vedligeholdelsesudgifter som forbedringsudgifter. Det gælder dog ikke for fredede ejerlejligheder, der bebos af ejeren. Kapitel 5, Bevaringsværdige bygninger En bygning er bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, eller hvis kulturministeren har besluttet, at den er bevaringsværdig. Såfremt kulturministeren beslutter, at en bygning skal udpeges som bevaringsværdig, sker det efter samme offentlighedsprocedure som ved fredning. Kapitel 6, Registrering og planlægning Bygningsfredningsloven stiller krav til kulturministeren om at tilvejebringe oversigter over fredningsinteresserne, kortlægning og registrering af bygningers og bymiljøers bevaringsværdier og af en offentligt tilgængelig liste over fredninger efter loven. Disse krav er bl.a. opfyldt ved etablering og vedligeholdelse af databasen Fredede og Bevaringsværdige Bygninger, der er tilgængelig på Kulturstyrelsens hjemmeside. Kapitel 7, Det Særlige Bygningssyn Det Særlige Bygningssyns sammensætning, opgaver mv. er behandlet i et selvstændigt afsnit i sagsbehandlervejledningen. Fredning, ændring af en fredning og nedrivning af en fredet bygning forudsætter indstilling herom fra bygningssynet. Ophævelse af en fredning kan ske uanset synets indstilling. Det samme gælder en delvis nedrivning, såfremt det sker i form af bygningsarbejde. Kapitel 8, Administration, rådgivning m.v. Delegation I dette kapitel findes Kulturministerens hjemmel til at henlægge opgaver til Kulturstyrelsen. Det er sket ved bekendtgørelse af 1442 af 12. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen, i daglig tale kaldet delegationsbekendtgørelsen. Delegationsbekendtgørelsen er behandlet i et selvstændigt afsnit i sagsbehandlervejledningen. Klage Bygningsfredningsloven fastsætter, at afgørelser, der er truffet i henhold til delegationsbekendtgørelsen kan påklages til kulturministeren. Delegationsbekendtgørelsen indeholder nærmere regler om, hvordan en klage skal indgives. Vejledning og rådgivning Kulturministeren yder faglig rådgivning og anden bistand til andre myndigheder i spørgsmål vedrørende bygningsfredning og bevaring og vejleder og informerer andre myndigheder og private om frednings- og bevaringsspørgsmål. 6

7 Kapitel 9, Forskellige bestemmelser Kapitel 9 er et opsamlingskapitel. Herfra skal nævnes: Nedrivning og afhændelse af visse offentlige bygninger Bygningsfredningsloven giver kulturministeren mulighed for at fastsætte regler om, at visse kategorier af bygninger, som tilhører staten, kommuner, kirker, præsteembeder og offentlige stiftelser, ikke må nedrives eller afhændes til andre, uden at kulturministeren har haft mulighed for at tage stilling til spørgsmålet om bygningens fredning. Dette er sket ved bekendtgørelse nr af 17. december 1997 om orientering af Skov- og Naturstyrelsen (nu Kulturstyrelsen) forinden nedrivning eller salg til private af visse ikke fredede bygninger m.v. i offentligt eje. Bekendtgørelsen opregner en lang række kategorier af bygninger, for hvilke der skal ske indberetning til styrelsen inden afhændelse eller nedrivning, bl.a. brandstationer, broer, elektricitetsværker, fyrtårne, fængsler, hospitaler, jernbanestationsanlæg, kaserner, lufthavnsbygninger, museumsbygninger, politistationer, skoler, teatre, ting- og arresthuse, vandtårne og vandværker. Bortfald af tilladelser, samtykker mv. Tilladelser, samtykke m.v. i henhold til loven bortfalder, såfremt de ikke er udnyttet inden fem år fra meddelelsen. Adgang til fredede bygninger Kulturministeren eller den, kulturministeren bemyndiger hertil, har, hvis det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation adgang til offentlige og private bygninger og selvstændige landskabsarkitektoniske værker, som er omfattet af loven, for at tilvejebringe oplysninger til brug for afgørelser og til brug for udarbejdelse af oversigter over fredninger efter loven. Efter gældende praksis søger Kulturarvsstyrelsen altid at opnå adgang til en bygning mv. i samråd med ejeren. I de sjældent forekommende situationer, hvor adskillige forsøg på at indgå en aftale med ejeren af en bygning har vist sig forgæves, vil styrelsen efter gældende praksis tage skridt med henblik på at få adgang til bygningen ved hjælp af en retskendelse og om fornødent med politiets bistand. Kulturministerens tilsynsforpligtelse Kulturministeren påser overholdelsen af bygningsfredningsloven og af de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, samt af fredningsbeslutninger og særlige bevaringsbestemmelser. Kulturministeren påser, at påbud og forbud efter loven efterkommes, og at de vilkår, som er fastsat i tilladelser, overholdes. Kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til kulturministeren, når kommunalbestyrelsen får kendskab til et ulovligt forhold. Bliver kulturministeren opmærksom på et ulovligt forhold, skal ministeren søge forholdet lovliggjort, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning. Påbud Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en fredet bygning at berigtige forhold, som er i strid med bygningsfredningsloven eller de tilladelser, der er meddelt efter loven. Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et påbud om at berigtige et ulovligt forhold, kan den pågældende dømmes til at berigtige forholdet, og der kan pålægges tvangsbøder, indtil det sker. 7

8 Når en ejer eller bruger er blevet dømt til at berigtige et ulovligt forhold, og dette ikke sker, og det ikke antages at tvangsbøder ændrer dette, kan kulturministeren lovliggøre forholdet på ejerens eller brugerens bekostning. Hvis ejeren eller brugeren ikke efterkommer et påbud om at afhjælpe mangler, der frembyder fare for bygningens opretholdelse, kan ministeren straks lade de pågældende arbejder udføre på ejerens bekostning. Politiet yder om fornødent bistand hertil. Kapitel 10, Straf Loven hjemler bødestraf til den, der - uden tilladelse foretager bygningsarbejder ud over almindelig vedligeholdelse på fredede bygninger og bygninger, der er under fredning, - ikke holder sin fredede bygning i forsvarlig stand, - nedriver en fredet bygning uden tilladelse, - undlader at søge om tilladelse til istandsættelse eller nedrivning af en fredet bygning, der er skadet af brand eller væsentligt skadet i øvrigt, - nedriver en bevaringsværdig bygning, før kommunalbestyrelsen har meddelt, om den vil nedlægge forbud mod nedrivningen, - foretager nedrivning, ombygning mv. i offentlighedsfasen af en bygning, som agtes registreret som bevaringsværdig, - opdeler en fredet ejendom i ejerlejligheder uden tilladelse, - undlader at berigtige forhold som er i strid med bygningsfredningsloven eller tilladelser meddelt efter loven eller særlige bevaringsbestemmelser, - tilsidesætter bevaringsbestemmelser fastsat som betingelse for ydelse af støtte, - tilsidesætter vilkår eller betingelser, der er fastsat i en tilladelse efter loven, eller - undlader at efterkomme et påbud. Straffen kan i visse situationer stige til fængsel i indtil 1 år. Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år. Bekendtgørelser mv., der er udstedt med hjemmel i loven (gældende) 1. Bekendtgørelse nr. 826 af 1. juli 2011 om Det Særlige Bygningssyn 2. Bekendtgørelse nr af 12. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen 3. Bekendtgørelse nr. 838 af 3. oktober 2002 om udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen 4. Bekendtgørelse nr af 17. december 1997 om orientering af Skov- og Naturstyrelsen forinden nedrivning eller salg til private af visse ikke fredede bygninger m.v. i offentligt eje 5. Bekendtgørelse nr. 589 af 27. juni 1994 om fremgangsmåden ved indeholdelse i løn m.v. for misligholdte lån ydet af Statens Bygningsfredningsfond 6. Bekendtgørelse nr. 499 af 12. december 1979 om tinglysning af særlige bestemmelser for fredede bygninger i offentligt eje 7. Cirkulære nr. 232 af 21. december 1979 om tinglysning af særlige bestemmelser for fredede bygninger i offentligt eje (Til samtlige offentlige myndigheder og institutioner under sta- 8

9 ten, amtsråd, kommunalbestyrelser, hovedstadsrådet, kirker, præsteembeder og visse offentlige stiftelser) 8. Cirkulæreskrivelse nr. 222 af 11. december 1979 om bygningsfredningslovens bestemmelser om tilladelse til bygningsarbejder og til nedrivning vedrørende fredede bygninger (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd) Lidt historik Bygningsfredningsloven, 1918 & 1966 Den første lov om bygningsfredning fra 1918 udgjorde sammen med naturfredningsloven fra 1917 nogle af de første eksempler på regulering af ejendomsforholdene i miljømæssig henseende. Loven blev revideret i Revisionen medførte kun få ændringer i forhold til 1918-loven loven 1979-loven erstattede bygningsfredningsloven fra Loven trådte i kraft den 1. januar Med 1979-loven gennemførtes bl.a. - automatisk fredning af alle bygninger fra før år 1536, - mulighed for fredning af bygninger, som er mindre end 100 år gamle, når det er begrundet i deres fremragende værdi eller i andre særlige omstændigheder, - ophævelse af klasse A- og klasse B-fredning. Loven er ændret flere gange siden Der har både været tale om konsekvensændringer som følge af anden lovgivning, fx som følge af kommunalreformen i 2007, og om ændringer med det formål at justere og modernisere bygningsfredningsloven. De væsentligste lovændringer er sket i 1997, 2001 og 2010: Lovændringen i 1997 Hovedformålet med lovændringen i 1997 var - at sikre en øget offentlig inddragelse i frednings- og bevaringsarbejdet, - at styrke arbejdet med de bevaringsværdige bygninger og - at modernisere loven. Med 1997-loven indførtes der således annoncering i forbindelse med bygningsfredningssager. Den hidtidige aldersgrænse for bygninger, der kan fredes, blev nedsat fra 100 til 50 år. Og kommunerne fik mulighed for ved siden af den bevarende lokalplan at udpege de bevaringsværdige bygninger i kommunen i kommuneplanen. Lovændringen i 2001 Lovændringen gav bl.a. ministeren mulighed for at udpege bygninger som bevaringsværdige. Lovændringen i 2010 Ved lovændringen i blev det præciseret, at det er et selvstændigt formål med loven at formidle bygningskulturarven, - der blev mulighed for at frede selvstændige landskabsarkitektoniske værker, - bestemmelsen om tinglysning af en bevaringsdeklaration som betingelse for at modtage støtte, blev erstattet af en bestemmelse om at fradrage tidligere ydet økonomisk støtte, såfremt staten er forpligtet til at overtage en ejendom, 9

10 - kulturministerens adgang til fredede bygninger blev udvidet, så adgang ikke alene kan ske med det formål at tilvejebringe oplysninger til brug for afgørelser, men også til brug for udarbejdelsen af oversigter over fredninger efter loven og disse fredningers værdier, og - der blev gennemført en udvidelse af klageadgangen for Kulturstyrelsens afgørelser efter loven. Hvor finder man lovbekendtgørelsen, lovændringerne, lovforslagene og bekendtgørelserne? Love og bekendtgørelser findes på Den gældende lovbekendtgørelse har nr. 685 af 9. juni I Retsinformation vil man tillige kunne finde alle bekendtgørelser og cirkulærer, som er udstedt i medfør af loven, ligesom man kan fremsøge lovforslag til de enkelte lovændringer, idet alle ældre love og lovforslag dog ikke er indlagt endnu. De vigtigste lovændringer siden 1979 er som nævnt - lov nr. 428 af 10. juni 1997, ikrafttræden 1. december 1997, - lov nr. 480 af 7. juni 2001, ikrafttræden 1. juli 2001 og - lov nr. 474 af 7. maj 2010, ikrafttræden 1. juni Christiansborg stedet hvor lovgrundlaget bliver vedtaget. Fredningsomfang: Ridebaneanlæggets bygninger og Marmorbroen med kajmuren mod syd ( af Elias David Häusser og Niels Eigtved), slotskirken og de tre løngange samt slottets og højesterets facader mod Prins Jørgens Gård ( af C.F. Hansen). F

11 Delegationsbekendtgørelsen - bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen 1 Det følger af 24 i bygningsfredningsloven, at kulturministeren kan bemyndige en styrelse under Kulturministeriet til at udøve de beføjelser, der er i loven er tillagt ministeren. Dette er sket ved bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen, i daglig tale 'delegationsbekendtgørelsen'. Bekendtgørelsen henlægger som udgangspunkt administrationen af bygningsfredningsloven og alle ministerens beføjelser efter bygningsfredningsloven til Kulturarvsstyrelsen (Kulturstyrelsen). I bekendtgørelsens 14 er det fastsat, at kulturministeren kan bestemme, at en afgørelse, der i henhold til bekendtgørelsen henhører under Kulturarvsstyrelsen, træffes af ministeren, ligesom kulturministeren kan give Kulturarvsstyrelsens direktør instrukser for udøvelsen af de opgaver og beføjelser, der er henlagt til Kulturarvsstyrelsen. Afgørelser, der er truffet af Kulturstyrelsen efter bemyndigelsen i delegationsbekendtgørelsen kan påklages til kulturministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klage over Kulturstyrelsens afgørelser indgives skriftligt til styrelsen, der videresender klagen til Kulturministeriet, ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Forløbet af en klagesag er behandlet i et selvstændigt afsnit i sagsbehandlervejledningen. Klemenskervej 35, Bornholm (ikke fredet) 1 Bekendtgørelse nr af 12. december

12 Det Særlige Bygningssyn Det Særlige Bygningssyn er nedsat med hjemmel i bygningsfredningslovens 22. Loven fastsætter bygningssynets opgaver. Med hjemmel i loven er udstedt en bekendtgørelse om Det Særlige Bygningssyn 2. Bekendtgørelsen fastsætter, hvem der indstiller medlemmer til bygningssynet, hvornår bygningssynet er beslutningsdygtigt, behandling af sager i skriftlig procedure, formandens kompetence mv. Bygningssynets sammensætning Bygningssynet består af indtil 12 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. Beskikkelserne gælder for 4 år. I perioden 1. august 2011 til 31. juli 2015 består Det Særlige Bygningssyn af følgende medlemmer: Professor, arkitekt MAA Christoffer Harlang, indstillet af kulturministeren (formand) Vicedirektør, arkitekt MAA Sven Koefoed-Hansen, indstillet af Miljøministeriet Professor, landskabsarkitekt Steen Høyer, indstillet af Danske Landskabsarkitekter Arkitekt MAA Trine Neble, indstillet af Akademisk Arkitektforening Museumsinspektør Vibeke Andersson Møller, indstillet af Nationalmuseet Planchef Jannik Nyrop, Odense Kommune, indstillet af Dansk Byplanlaboratorium Arkitekt MAA Bent Falk Jensen, indstillet af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Rådmand Mariann Nørgaard, indstillet af Kommunernes Landsforening Museumsinspektør Morten Pedersen, indstillet af Nyere Tids Råd Arkitekt MAA Dorthe Mandrup-Poulsen, indstillet af Akademirådet Lektor, arkitekt MAA Mathilde Petri, indstillet af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering samt Arkitektskolen Aarhus Formand for Bygningsfredningsforeningen (BYFO) Birthe Iuel, indstillet af BYFO Bygningssynets opgaver Bygningssynet har i henhold til bygningsfredningsloven disse opgaver: 1. Alle forslag om fredninger og om ændringer af en frednings omfang skal forelægges for Det Særlige Bygningssyn til udtalelse. En bygning kan kun fredes, og omfanget af en fredning kan kun ændres, såfremt Bygningssynet afgiver indstilling herom. 2. Alle ansøgninger om nedrivning af en fredet bygning skal forelægges for Det Særlige Bygningssyn til udtalelse. Der kan ikke meddeles tilladelse til nedrivning mod Det Særlige Bygningssyns indstilling. 3. Der skal indhentes en udtalelse fra Det Særlige Bygningssyn om ophævelse af fredninger. 4. Ansøgninger om bygningsarbejder skal forelægges for Det Særlige Bygningssyn til udtalelse. Dette sker i praksis ved, at medlemmerne ca. 3 uger før et møde i bygningssynet modtager en liste over nye ansøgningssager. Såfremt et medlem ønsker en sag præsenteret på det kommende møde, underretter medlemmet formanden herom. Større og principielle bygningsarbejder forelægges. 2 Bekendtgørelse nr. 826 af 1. juli 2011 om Det Særlige Bygningssyn 12

13 5. Der skal indhentes en udtalelse fra Det Særlige Bygningssyn om ansøgning om støtte til sikring af inventar. 6. Der kan indhentes en udtalelse fra Det Særlige Bygningssyn i principielle spørgsmål om administrationen af bygningsfredningslovens bestemmelser om støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger Det Særlige Bygningssyn rådgiver i øvrigt kulturministeren i bygningsfrednings- og bevaringsspørgsmål. Hvis Det Særlige Bygningssyn har udtalt sig i en sag, skal afgørelsen indeholde oplysninger om Det Særlige Bygningssyns indstilling. Det Særlige Bygningssyn på seminar i Århus, 2010 Medlemmer af Det Særlige Bygningssyn bliver budt indenfor af en beboer i Gellerupparken ved Århus. 13

14 Forløbet af en byggesag 1. Alle bygningsarbejder vedrørende en fredet bygning kræver tilladelse fra Kulturstyrelsen, hvis arbejderne går ud over almindelig vedligeholdelse. Det samme gælder opsætning af lysinstallationer, antenner, parabolantenner, og lignende samt skiltning på facader, herunder tagflader. 2. Ansøgninger om tilladelse til bygningsarbejder på en fredet bygning sendes til Kulturstyrelsens Center for Kulturarv og Arkitektur via det elektroniske ansøgningsskema på styrelsens hjemmeside Der findes også en video guide, som kan være en hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet. Ansøgning kan også sendes som brev eller pr. Ansøgningen skal være ledsaget af de nødvendige planer, tegninger og beskrivelser til forståelse af projektet. 3. Når en ansøgning er modtaget i Kulturstyrelsen, oprettes en sag i styrelsens journalsystem. Ansøgeren modtager en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget. 4. En sagsbehandler vurderer, om ansøgningen indeholder de oplysninger, som er nødvendige for, at styrelsen kan tage stilling til ansøgningen. Såfremt der mangler oplysninger, beder sagsbehandleren pr. mail eller pr. brev - ansøgeren om supplerende materiale. Supplerende materiale kan f.eks. bestå af projektmateriale, fotos, fuldmagt, budget m.m. Det kan også være nødvendigt at besigtige bygningen. 5. Indkommer der oplysninger i sagen, som er til ugunst for ansøgeren, som er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, og som Kulturstyrelsen antager, at ansøgeren ikke er bekendt med, gennemfører styrelsen en partshøring, inden den træffer afgørelse i byggesagen. En partshøring betyder, at styrelsen sender de pågældende oplysninger til ansøgeren, som har mulighed for at komme med bemærkninger inden en angiven frist. 6. Hvis byggesagen er omfattende, har principiel karakter eller på anden måde er vigtig, forelægges den for Det Særlige Bygningssyn. Ansøgeren vil blive informeret, forinden en sag forelægges for bygningssynet. Bygningssynet holder ca. 8 møder om året. 7. Kulturstyrelsen træffer herefter afgørelse i byggesagen. Afgørelsen begrundes, og der gives klagevejledning, med mindre ansøgningen imødekommes fuldt ud. Afgørelsen indeholder en henvisning til de relevante retsregler. Afgørelsen sendes til ansøgeren - med kopi til ejeren, såfremt denne ikke er ansøger. 8. Ansøgt bygningsarbejde kan tillades for en del. Endvidere kan tilladelse til bygningsarbejder gøres betinget af, at der udføres bygningsarbejder, som der ikke er ansøgt om. Bygningsfredningsloven indeholder således i 10, stk. 2, en hjemmel til at gøre en tilladelse "betinget af gennemførelse af foranstaltninger, som ikke er omfattet af ansøgningen". Sådanne vilkår skal være saglige og proportionale, det vil navnlig sige at et vilkår skal have en naturlig tilknytning til den afgørelse, det er gjort til en del af, at et vilkår skal være nødvendigt for at opnå formålet med afgørelsen/formålet med at stille vilkår, 14

15 at et vilkår ikke må gå længere end påkrævet - styrelsen er forpligtet til at vælge den mindst indgribende løsning, som er tilstrækkelig til at opnå formålet, og at der skal tages konkret stilling til, om der er behov for at fastsætte vilkåret i den enkelte sag. Foto fra Universitetets bibliotek. Fredningsomfang: Hovedbygningen ( af Peder Malling), Konsistoriebygningen (ca. 1420) og Universitetsbiblioteket ( af J.D. Herholdt). F Udv

16 Besigtigelse 1. Kulturstyrelsen kan besigtige en fredet bygning. Besigtigelse kan fx ske i forbindelse med en ansøgning om tilladelse til bygningsarbejder med henblik på godkendelse af færdige bygningsarbejder eller som opfølgning af et forbud eller et påbud. 2. Formålet med en besigtigelse er at supplere Kulturstyrelsens beslutningsgrundlag i den konkrete sag. 3. Såfremt Kulturstyrelsen finder, at det er nødvendigt at besigtige bygningen, aftaler styrelsen et tidspunkt for besigtigelsen med ejer eller rådgiver. 4. Kulturstyrelsen lægger vægt på at overholde aftaler om besigtigelse. Såfremt dette undtagelsesvist ikke er muligt, orienteres ejer/rådgiver så hurtigt som muligt. 5. I forbindelse med besigtigelsen drøftes de aktuelle bygningsarbejder eller de forhold i øvrigt, der har givet anledning til besigtigelsen. Kulturstyrelsens medarbejder vejleder ejer/rådgiver, herunder om hvilke bygningsarbejder mv. der kan forventes tilladt henholdsvis ikke tilladt af Kulturstyrelsen. 6. I forbindelse med besigtigelsen kan Kulturstyrelsen fotografere bygningens arkitektur og dertil hørende fredningsværdier. Ejeren orienteres herom og har mulighed for at gennemse de optagne fotos. 7. Som afslutning på besigtigelsen opsummerer Kulturstyrelsens medarbejder, hvad der er aftalt, og hvordan den kommende proces vil forløbe. Der orienteres tillige i videst muligt omfang om de krav, der kan stilles i forbindelse med en tilladelse til bygningsarbejder, og evt. hvilke arbejder, det er muligt at søge tilskud til. 8. Hurtigst muligt efter besigtigelse bekræfter Kulturstyrelsens medarbejder over for ejer og/eller rådgiver pr. mail, hvad der blev aftalt på mødet. Det kan også være rådgiveren, der udsender et referat af mødet. Medarbejdere på besigtigelse i Kalundborg. 16

17 Forløbet af en klagesag 1. Afgørelser efter bygningsfredningsloven, som er truffet af Kulturstyrelsen efter bemyndigelse fra kulturministeren, kan påklages til kulturministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. 2. Afgørelser, der træffes som led i selve sagsforberedelsen (procesledende afgørelser), kan som udgangspunkt ikke påklages særskilt. 3. Enhver der har en individuel, væsentlig interesse i, at afgørelsen ændres, er berettiget til at klage. Sammenslutninger af en vis fastere karakter, kan være klageberettigede, fx Danmarks Naturfredningsforening eller Danmarks Sportsfiskerforbund. 4. Klage over Kulturstyrelsens afgørelser indgives skriftligt til styrelsen, pr. brev eller pr. mail 5. Når en klage er modtaget i Kulturstyrelsen, oprettes en sag i styrelsens journalsystem. 6. Kulturstyrelsen vurderer, om klager er klageberettiget, og om der er tale om en afgørelse, der kan påklages til kulturministeren. Er dette tilfældet sender Kulturstyrelsen uden unødigt ophold klagen og relevante akter i sagen til Kulturministeriet. 7. Kulturministeriet bekræfter over for klager, at klagen er modtaget. Der gøres opmærksom på, at Kulturstyrelsens afgørelse opretholdes, indtil klagen er afgjort i kulturministeriet. 8. Kulturstyrelsen vil herefter komme med en udtalelse i sagen over for Kulturministeriet. Udtalelsen vil sædvanligvis indeholde en sagsfremstilling, dvs. en beskrivelse af sagsforløbet en præsentation af klagens indhold en gennemgang af retsgrundlaget Kulturstyrelsens vurdering af sagen, herunder fx hvorvidt afgørelsen er i overensstemmelse med praksis, hvilke konkrete forhold, der har ligget til grund for afgørelsen mv. og Kulturstyrelsens indstilling til Kulturministeriet om afgørelsen 9. Kulturministeriet sender herefter evt. sagen til ministeriets faglige rådgiveres vurdering. 10. Kulturministeriets faglige rådgivere afgiver en udtalelse i sagen til ministeriet. 11. Kulturministeriet gennemfører en partshøring, inden ministeriet træffer afgørelse i klagesagen. En partshøring betyder, at Kulturministeriet sender Kulturstyrelsens udtalelse, sagens dokumenter og de faglige rådgiveres udtalelse (hvis der er indhentet en sådan) til klageren, som har mulighed for at komme med bemærkninger inden en angiven frist. 17

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod Varde Kommune Plan og Byg Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax 79947478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 29.04.2013 Lars Aabling Direkte tlf. 7994 7489 Byggesags nr. 12-1057 Dok. nr. Sags nr.

Læs mere

Opdeling af fredede bygninger i ejerlejligheder

Opdeling af fredede bygninger i ejerlejligheder Opdeling af fredede bygninger i ejerlejligheder Indledning Opdeling af fredede bygninger i ejerlejligheder Udgivet af Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet 2004 Foto Ole Akhøj Redaktion Lone Møller, Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Vejledning om solceller og solfangere

Vejledning om solceller og solfangere Vejledning om solceller og solfangere Lovgivning og lovhjemmel: Bygningsreglementets lovhjemmel betyder følgende: at solceller på private ejendomme som udgangspunkt betragtes som tekniske anlæg og derfor

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding BYFORNYELSESNÆVNET 30-06-2011 STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: 151 6950 RINGKØBING JOURNAL NR.: 2010-732/15 SAGSBEHANDLER: MKLAAR

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013)

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013) Byggevejledning udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter (printvenlig version okt. 2013) Indhold Bygge- og anlægsopgaver... 3 Kirke... 4 Kirkebygning - udvidelse, ombygning og ændring... 5 Kirkebygning

Læs mere

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde Beslutning om bygningsfornyelse af Svaneapoteket fredet ejendom, Middelgade 2, matrikel 258 a,

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere