Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig"

Transkript

1 Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse Andreasen Simon Grünfeld Rasmus Kruse Andreasen Rasmus Kruse Andreasen Simon Grünfeld Organisation Odsherred Kommune Odsherred Kommune Grontmij Odsherred Kommune Odsherred Kommune Grontmij Ordstyrer: Michael Kappendrup Bay Referent: Gry Annika Jensen

2 Baggrunden for Afvandingsprojekt Hovvig Gentagne oversvømmelseshændelser i oplandet til landkanalen om Hovvig Nedsivningsproblemer En gruppe af grundejerforeninger rettede henvendelse til kommunen Kommunen organiserede grundejerforeningerne i en styregruppe og besluttede at afholde udgifterne til en projektudarbejdelse midlertidigt Styregruppen hyrede Grontmij til at hjælpe med projektarbejdet

3 Afvandingsprojekt Hovvig Emne: VVM Sted: Rørvig Dato: 14. juni 2014 Oplægsholder: Rasmus Kruse Andreasen

4 VVM Vurdering af Virkning på Miljøet Før der kan tages beslutning om der kan meddeles tilladelse til større projekter, skal de miljømæssige konsekvenser undersøges (VVM-redegørelse).

5 VVM Reglerne om forudgående miljøvurdering af projekter har grundlæggende tre formål: at indarbejde miljøhensyn allerede under udformning af forslag til konkrete projekter; at undgå uforudseelige miljøkonsekvenser ved at kræve, at miljøvirkninger af projektforslag er belyst ved en miljøvurdering; og at inddrage offentligheden ved at projektansøgning og miljøvurdering sendes i offentlig høring, inden beslutning træffes.

6 VVM-pligt Afvandingsprojektet omfatter med sin afgrænsning på 434 ha en aktivitet under VVM-bekendtgørelsens bilag 1, nr. 28: Afvandings- og kunstvandingsprojekter, der omfatter mere end 300 ha Det anmeldte afvandingsprojekt er derfor automatisk VVM- pligtigt, jf. 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen.

7 Kommuneplantillæg En VVM for et projekt på land er fulgt af et kommuneplantillæg. VVM-redegørelsen tjener som teknisk baggrundsrapport, imens kommuneplantillægget faslægger rammerne for myndighedernes efterfølgende dispensationer og tilladelser efter anden lovgivning.

8 VVM-sagsforløb Juli 2011 Marts 2012 Marts 2012 Marts 2013 Februar 2014 Marts 2014 Juni 2014 Oktober 2014 Oktober 2014 Projektet anmeldes Afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt Indkaldelse af idéer og forslag -annonce Scoping-/(afgrænsnings /(afgrænsnings-)-rapport udsendes til berørte myndigheder VVM-redegørelse er færdig Forslag til kommuneplantillæg godkendes politisk Borgermøde Endelig politisk vedtagelse af kommuneplantillæg VVM-tilladelse med klagemulighed

9 Projektbeskrivelse v. Simon Grünfeld, Grontmij

10 VVM-resultat Konklusion Projektet kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af miljøet Miljø: fysiske omgivelser og betingelser som mennesker, dyr og planter lever under i et gensidigt påvirkningsforhold KILDE: ODS

11 VVM-resultat Kommuneplantillæg 4 til Kommuneplan Kommuneplantillægget skal sikre, at der kan ske afvanding af sommerhusområdet ved Hov Vig. Formålet med afvandingsprojektet er at skabe et lavere og mere stabilt vandspejl indenfor det 434 ha store sommerhusområde. Afvandingen sker ved sikring af fast lav vandstand i Landkanalen ved etablering af en dæmning med pumpe ud i en udløbskanal. Derefter kan afvanding af hele sommerhusområdet udføres ved oprensning af grøfter, dræning mv. Afvandingen skal ledsages af en kloakering af sommerhusområdet. Kloakeringen vil ske i takt med, at området afvandes.

12 Kommuneplantillæg 4 til Kommuneplan Fremtidige planforhold fastlægges med nedenstående retningslinjer: Der reserveres et areal på 434 ha som vist på kortet herunder til afvandingsprojekter og kloakering af sommerhusområdet ved Hovvig. Reservationen sker på baggrund af den gennemførte VVM-redegørelse og miljørapport. VVM-tilladelse til afvandingen skal gives med vilkår i overensstemmelse med VVMafværgeforanstaltninger. redegørelsens

13 Vilkår, der skal opfyldes ved gennemførelse af projektet Afhjælpende foranstaltning skal tilgodese: Isefjord og øvrige kystområder Isefjord og øvrige kystområder Terrestrisk natur Terrestrisk natur Bilag IV-arter Vandløb Vilkår huse kloakeres senest i2015iet område svarendetil delområde 1, der ligger ned til Landkanalen. På sigt kloakeres hele sommerhusområdet. Rørvig Renseanlæg skal kunne modtage spildevand fra de kloakerede områder ved Hovvig, indtil nyt renseanlæg ved Tengslemark står klar. Der stilles vilkår om, at der ved kloakering af delområde 1 anlægges ledningervedtryk eller vakuum, hvorved grundvandssænkningminimeres. Vedanlæg af kørevej til pumpestationenskal kørsel skeivejenstracé og der skalbenyttes køreplader ved kørsel påfugtigearealer. Hvis derbliver behov foratpumpevandudilandkanalen, skaldetgøres indenforperioden september til januar.derved sikres også 0-balance for næringsstofferianlægsfasen for kloakering indenfor algernes vækstsæson. Derskaletableres ålepas ved dæmningen,så vandringafålsikres.

14 Spildevandsplanændring

15 Supplerende vilkår Anlægsarbejdet for retablering af dige og etablering af kørevej til pumpestationen skal foregå uden for den primære yngletid for vade og vandfugle fra april til juni Ved grundvandsoppumpning må vandet ikke tilledes de beskyttede 3- områder Der bør etableres slørende beplantning omkring den nye pumpestation Ved udpumpning af grundvand med okker af betydning til Landkanalen, skal okkeren fjernes med passende metode i form af iltning og udfældning Såfremt der opstår situationer, hvor den oppumpede vandmængde kan medføre væsentlig skadelig erosion i Landkanalen, udlægges sten for at eliminere dette Opbygning af ny pumpestation og dæmning i Landkanalen samt øvrige anlægsarbejder skal ske i henhold til det VVM-anmeldte projekt Ansvaret for evt. sætningsskader pålægges entreprenøren, men som kontrol afkræves entreprenørerne fotoregistrering i anlægsfasen

16 Resterende sagsforløb VVM-tilladelse Vandløbsloven : Reguleringstilladelse (bidragsfordeling) Oprettelse af afvandingslag Miljøbeskyttelsesloven udledningstilladelse Naturbeskyttelsesloven - dispensation Landzone- og byggetilladelse til pumpehus Kloakering HUSK: tidsfrist for aflevering af bemærkninger er d. 14. juli 2014

17 Afvandingsprojekt Hovvig Emne: Vandløbsregulering Sted: Rørvig Dato: 14. juni 2014 Oplægsholder: Rasmus Kruse Andreasen

18 Projektet forudsætter tilladelse efter vandløbslovens bestemmelser Ansøgning Kommunen beslutter om sagen skal fremmes Evt. offentligt møde Godkendelse af et projekt skal indeholde endelig afgørelse om eventuelle økonomiske spørgsmål Kommunen godkender projektet endeligt

19 Økonomi Vandløbsloven (LBK nr af 30. september 2013 om vandløb) 24 stk. 1 Udgifterne i forbindelse med regulering af vandløb, afholdes af de grundejere, der skønnes at have nytte af foranstaltningerne. Udgifterne fordeles mellem grundejerne efter den nytte, foranstaltningerne har for den enkelte ejendom. 24 stk. 3 Spørgsmål om fordeling af udgifterne kan indbringes for vandløbsmyndigheden. I mangel af forlig kan spørgsmålet forlanges indbragt for taksationsmyndighederne.

20 Projektet forudsætter tilladelse efter vandløbslovens bestemmelser Taksationskommission Ansøgning Kommunen beslutter om sagen skal fremmes Evt. offentligt møde Godkendelse af et projekt skal indeholde endelig afgørelse om eventuelle økonomiske spørgsmål Kommunen godkender projektet endeligt

21 Afvandingslag Vandløbsmyndigheden kan træffe beslutning om oprettelse af et pumpelag (afvandingslag). Vandløbsmyndigheden fastsætter, hvilke områder der skal høre under pumpelaget, og udfærdiger en vedtægt for laget. Vedtægten skal indeholde en fortegnelse over de arealer, der henhører under og er bidragspligtige til pumpelaget, og det forhold, i hvilket de skal bidrage. Vandløbsmyndigheden lader vedtægten tinglyse på de ejendomme, der er medlem af laget.

22 Finansiering Kommunen har forskudsvist afholdt styregruppens udgifter til projektudarbejdelse (herunder VVM) Kommunen opretter et afvandingslag, hvor medlemskab tinglyses på de bidragspligtige ejendommene Laget optager selv lån til dækning af projekterings- og etableringsudgifter i fx KommuneKredit (pt. 2,9 pct. fast rente). Maksimalt 25 års løbetid Laget driver selv anlægget under kommunalt tilsyn - teknisk som økonomisk Kommunen opkræver partsbidragene for laget via ejendomsskatteopkrævningen

23 Partsforfdeling v. Simon Grünfeld, Grontmij

24 Spørgsmål

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Dette er en uofficiel sammenskrivning af lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse som ændret ved 96 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse 1,

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben

Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben «Navn» «Navn» «co» «Adresse» «By» «Postnr» Den 6. september 2012 Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben Efter en række oversvømmelseshændelser har grundejerforeningerne Søgården og Sejer Strande rettet

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato ember 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger 201 og til den2014. UDVIDELSE AF

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 6

T I L L Æ G N R. 1 6 T I L L Æ G N R. 1 6 Olielager ved Rugsted TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag Forslag godkendt i Byrådet d. 19.09.2012 Offentligt fremlagt fra d. 29.10.2012

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 147408 ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG 1. BAGGRUND Gribskov Kommune har på en generalforsamling

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune og Lokalplan nr. 373 for et område

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG

HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG Regler og retningslinjer UDGIVER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Njalsgade 13-15 Postboks

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ

OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ NOVEMBER 2014 GLADSAXE KOMMUNE OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ VVM-REDEGØRELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2014

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Kommuneplantillæg Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 30. april 2014 vedtaget kommuneplantillæg nr. 5 med

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

1. Lagets navn er Lammefjordens Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds.

1. Lagets navn er Lammefjordens Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds. 1 1. LAGETS OPRETTELSE 1. Lagets navn er s Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds. 2. blev inddæmmet og udtørret i henhold til kongelig koncession af 18. marts

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere