2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular."

Transkript

1 DEN VESTDANSKE FILMPULJES VILKÅR FOR STØTTE OG/ELLER INVESTERING SPILLEFILM M.V. 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje (DVF) kan yde støtte til og/eller investere i manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af spillefilm, tv-film og serier. 1.2 Formålet med DVF er at yde støtte til og/eller investere i kunstnerisk interessante produktioner, som tillige fremmer udviklingen af det vestdanske film- og tvmiljø. DVF kan betinge støtten og/eller investeringen af, at en regional omsætning dokumenteres eller redegøres for. 2. MANUSKRIPTSTØTTE 2.1 DVF kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, herunder manuskriptskrivning og dramaturgisk bistand. Formålet med manuskriptstøtten er at sikre manuskriptet det højest mulige kvalitetsniveau samt at danne grundlag for DVF s stillingtagen til en eventuel senere ansøgning om udviklings- eller produktionsstøtte til og/eller investering i filmprojektet. 2.2 Manuskriptstøtte kan ydes til en forfatter, en instruktør, der selv udarbejder manuskript, en producent eller et team af sådanne. Såfremt støttemodtageren er producent, skal forfatterkontrakten forelægges DVF på forlangende. Støttemodtageren skal efterfølgende fremlægge dokumentation for midlernes anvendelse. 2.3 Såfremt støtten søges til bearbejdelse af et ophavsretligt beskyttet værk, skal ansøgeren forud for støttetilsagnet på betryggende måde dokumentere, at projektet ikke krænker andres rettigheder. 2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular. 2.5 Manuskriptstøtte udbetales normalt med halvdelen ved støttemodtagerens skriftlige accept af støttetilsagnet, og med anden halvdel, når resultatet af det støttede projekt er godkendt af DVF.

2 Side 2/ Tilsagn om manuskriptstøtte indebærer ikke tilsagn om efterfølgende udviklingsstøtte og/eller investering i produktionen, men der kan senere ansøges om støtte/investering til samme projekt. 2.7 Investerer DVF senere i projektet, anses den tildelte manuskriptstøtte og/eller investering som en del af den samlede investering, der er tilbagebetalingspligtig. 2.8 Investeres ikke senere i projektets produktion skal manuskriptstøtten ikke tilbagebetales. 2.9 DVF s tilsagn er gældende i 6 måneder fra tilsagnets afgivelse, hvorefter tilsagnet bortfalder uden yderligere varsel. 3. UDVIKLINGSSTØTTE 3.1 DVF kan yde udviklingsstøtte til et film-, tv- eller multimedieprojekt, hvis det skønnes, at udvikling vil være af væsentlig betydning for at styrke projektet i kunstnerisk, økonomisk eller produktionsmæssig henseende og i forhold til DVF s formål, jf. pkt Formålet med udviklingsstøtten er at sikre, at projektet udvikles optimalt, samt at danne grundlag for DVF s stillingtagen til en eventuel senere ansøgning om produktionsstøtte til filmprojektet. 3.2 Det er en forudsætning for at modtage støtte, at alle rettighedsforhold vedrørende det enkelte projekt er fuldt oplyste. DVF kan kræve dokumentation for, at ansøgeren besidder eller kan erhverve alle filmatiseringsrettigheder mv. 3.3 Ansøgningen skal indeholde en præcis beskrivelse af de forhold, der søges udviklingsstøtte til, en angivelse af de forventede resultater af projektudviklingen, samt en tidsplan og et budget og en finansieringsplan herfor. Endvidere skal ansøgningen efter aftale indeholde en kort redegørelse for filmens målgruppe og producentens distributionsovervejelser. Det skal i ansøgningen oplyses, om projektet har modtaget eller ansøgt om anden støtte. Udviklingsstøtte ydes normalt kun, såfremt der foreligger et manuskript. Manuskriptet vedlægges ansøgningen. 3.4 Udviklingsstøtte udbetales normalt ved producentens skriftlige accept af støttetilsagnet minus 10 %. De resterende 10 % udbetales når resultatet af det støttede projekt er godkendt af DVF. 3.5 Tilsagn om udviklingsstøtte indebærer ikke tilsagn om efterfølgende produktionsstøtte og/eller investering, men der kan senere ansøges om støtte og/eller investering til samme projekt. 3.6 Producenten skal løbende underrette DVF om projektudviklingens forløb, herunder såfremt tidsplanen for udviklingsprojektet ændres. 3.7 Producenten har ansvaret for gennemførelsen af projektudviklingen og skal senest 6 måneder efter det i tidsplanen forudsatte tidspunkt for projektudviklingens afslutning aflægge regnskab jf. i øvrigt regnskabskravene til pkt Besparelser i forhold til det godkendte budget, inklusive evt. usikkerhedsmargin/contingency, skal straks tilbagebetales til DVF med samme andel, som DVF har ydet støtte hertil. 3.8 Investerer DVF senere i projektets produktion, anses udviklingsstøtte som en del af den samlede støtte og/eller investering, der er tilbagebetalingspligtig.

3 Side 3/ Investeres der ikke senere i projektets produktion skal udviklingsstøtten ikke tilbagebetales DVF s tilsagn er gældende i 6 måneder fra tilsagnets afgivelse, hvorefter tilsagnet bortfalder uden yderligere varsel. 4. PRODUKTIONSSTØTTE OG/ELLER INVESTERING 4.1 DVF kan yde støtte til og/eller investere i produktion af film-, tv- og multimedieprojekter. Produktionsstøtte og/eller investering ydes for at fremme produktionen af film-, tv- og multimedieproduktioner, som tillige fremmer udviklingen af det vestdanske film- og tv-miljø. 4.2 Produktionsstøtten/investeringen kan helt eller delvist gives i form af lån af studiefaciliteter. 4.3 Ansøgning om produktionsinvestering Ansøgning om produktionsstøtte og/eller investering skal være skriftlig, og skal som minimum indeholde følgende oplysninger og bilag: Manuskript Tidsplan for forproduktion, optagelse, efterarbejde og forventet premieredato. Produktionsplan Hold- og skuespillerliste med særskilt angivelse af deltagere med bopæl i den vestdanske region. Angivelse af hvilke lokaliteter, der skal danne ramme for optagelserne. Budget. Herunder en redegørelse for hvorledes produktionens midler tænkes anvendt i den vestdanske region. Udgifter som påtænkes anvendt i regionen markeres særskilt i budgettet som regional omsætning. Finansieringsplan (investeringer, udlejerforskud, pre-sales, udstyr, egne ydelser m.v.) samt oplysning om projektet har modtaget eller ansøgt om anden støtte. Redegørelse for eventuelle aftaler indgået med andre selskaber (coproduktionsaftaler). Tilbagebetalingsplan, herunder en præcis angivelse af tilbagebetaling af alle medfinansierende parter. Distributionsaftale eller et "letter of intent" vedrørende distribution i Danmark. Lanceringsplan.

4 Side 4/10 Dokumentation for, at ansøgeren besidder alle rettigheder til at kunne udnytte den færdige film, herunder kontrakter med forfatter, instruktør og producer m.v. Curriculum vitae for forfatter, instruktør og producer, samt efter producentens skøn for eventuelle andre nøglepersoner. Firmaoplysninger på forlangende. Alle andre indgåede aftaler vedrørende filmen DVF kan kræve yderligere informationer og redegørelser, der er nødvendige for sagsbehandlingen Ansøgeren er forpligtet til at sikre, at DVF har modtaget alle gældende aftaler vedr. filmen inden udfærdigelse af støttetilsagnet og/eller investeringsaftalen. 4.4 Budget og finansieringsplan I budgettet skal alle omkostninger anføres til markedspriser Budgettet skal forelægges DVF til godkendelse, og skal indeholde specifikation af følgende poster: Udgifter som forventes afholdt i regionen markeres særskilt og specificeres i budgettet som regional omsætning. Udgifter til administration, som HØJST må udgøre 7% af budgettet eksklusive omkostninger til projektudvikling, færdiggørelsesgaranti, samt usikkerhedsmargin (contingency). Producerhonorar, hvis størrelse skal godkendes af DVF under hensyn til den enkelte produktions karakter og omfang Usikkerhedsmargin, der HØJST kan udgøre 10% af de budgetterede produktionsomkostninger eksklusiv omkostninger til projektudvikling og færdiggørelsesgaranti. Præmie for eventuel færdiggørelsesgaranti eller anden sikkerhed i henhold til pkt Udgifter til eventuel collecting agent Alle finansieringsaftaler og coproduktionsaftaler for projektet, herunder producentens egen investering i projektet, skal forelægges DVF til godkendelse. Det skal fremgå af coproduktionsaftalerne, hvordan produktionens finansiering er fordelt mellem coproducenterne, samt hvilke rettigheder der tilkommer den danske producent.

5 Side 5/ Produktionsstøtte og/eller investering kan normalt først udbetales, når producenten har dokumenteret, at budgettet inklusive usikkerhedsmargin er fuldt finansieret Ved coproduktioner, hvor den danske producent ikke er hovedproducent, forudsætter produktionsstøtten og/eller investeringen et dansk kunstnerisk og/eller teknisk engagement med tilknytning til det vestdanske område. Ændrer balancen mellem det danske og det udenlandske bidrag i produktionen sig efter afgivelse af støtte og/eller investeringstilsagn, kan retten til støtte og/eller investering bortfalde. 4.5 Rateudbetaling Produktionsstøtte og/eller investering kan udbetales til producenten i rater. DVF fastsætter på baggrund af den godkendte likviditetsplan de enkelte raters størrelse og betingelserne for de enkelte raters frigivelse. Ændres tidsplan, produktionsplan, likviditetsplan m.v. væsentligt, forbeholder DVF sig ret til at ændre terminerne for raternes frigivelse Produktionsstøtte og/eller investeringsbeløb kan først udbetales, når tilsagnet er accepteret skriftligt af producenten, dvs. at for så vidt angår investeringer, at investeringsaftale er underskrevet af producenten DVF kan forlange, at producenten afleverer en costrapport attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor, før de enkelte rater udbetales Sidste rate udbetales normalt, når DVF har modtaget og godkendt det reviderede produktionsregnskab. 4.6 Aflevering af PR-materiale Producenten skal aflevere følgende PR-materiale vedrørende filmen til brug for DVF s PR- og publikationsarbejde: Filmplakat (3 stk.). Stills fra filmen, foto af instruktøren, foto af produceren. Afleveres på cdrom af bedste kvalitet. Alle billeder i Tiff og Jpeg format. Vejledende størrelser: Tiff ca. 10 MB, Jpeg ca. 1 MB, svarende til 13x18cm/300dpi. Efter aftale med DVF et antal eksemplarer af filmens øvrige lancerings- og PR-materiale. Synopsis på dansk og engelsk. En god kopi af filmen på DVD/VHS Samtlige billeder skal afleveres med kreditering af stillfotograf og angivelse af producent, instruktør, navne på de afbillede personer og filmtitel.

6 Side 6/ Rapportering og regnskab DVF kan kræve, at producenten i produktions- og efterarbejdsfasen løbende holder DVF orienteret om produktionens forløb. DVF har ret til at følge produktionen af filmen, herunder gennemse råklip og filmens endelige version. Ændres tidsplanen eller produktionsplanen, skal producenten straks underrette DVF, som kan kræve den ændrede plan tilsendt Producenten skal under produktionen føre særskilt regnskab over indtægter og udgifter vedrørende filmen. Såfremt budgettets enkelte hovedposter forventes at afvige mere end 10 % fra de godkendte tal, skal producenten underrette DVF, som kan kræve et revideret budget udarbejdet, som skal forelægges DVF til godkendelse Producenten skal senest 6 måneder efter filmens verdenspremiere indsende filmens produktionsregnskab til DVF til godkendelse. Regnskabet skal være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor Produktionsregnskabet skal indeholde en specifikation af filmens produktionsomkostninger, herunder særligt for så vidt angår omkostninger afholdt i det vestdanske område. Produktionsregnskabet skal indeholde samme poster som det godkendte budget, og budgettallene skal anføres til sammenligning. Regnskabet skal indeholde en redegørelse for afvigelser fra budgettets hovedposter, som overstiger 10%. Produktionsregnskabet skal endvidere indeholde en separat specifikation af de beløb, der er indgået i filmens finansiering, herunder støtte fra fonde, offentlige tilskud, pre-sales m.v DVF s investeringsandel opgøres på baggrund af den godkendte finansieringsplan. DVF s eventuelle manuskript- og udviklingsstøtte til filmprojektet indgår som en del af den samlede investering, uanset modtageren af manuskript- og udviklingsstøtten er en anden end modtageren af produktionsinvesteringen. DVF s investering opgøres i forhold til den samlede finansiering. 4.8 Indtægts- og spilleopgørelser Filmens indtægter opgøres med henblik på tilbagebetaling af den af DVF ydede investering. Grundlaget for indtægtsopgørelsen er filmens indtægter i alle lande i alle medier Indtægterne opgøres på følgende måde: Indtægter fra dansk biografdistribution beregnes som de fakturerede filmlejeindtægter fratrukket dokumenterede omkostninger til distributionsvederlag samt producentens andel af de af DVF godkendte omkostninger til kopier og markedsføring. Indtægter fra udlejning og salg af DVD og videokassetter i Danmark beregnes som de fakturerede leje- og salgsindtægter fratrukket dokumenterede omkostninger til lancering, distributionsvederlag og direkte omkostninger. Indtægter fra tv-visning i Danmark og udlandet, udenlandsk biografdistribution samt distribution i alle andre medier i ind- og udland end de

7 Side 7/10 nævnte beregnes som salgsprisen fratrukket dokumenterede omkostninger til salg og distribution. Alle øvrige nettoindtægter, eksempelvis salg af sekundære rettigheder knyttet til filmen, herunder merchandising, remake, sequel, prequel, salg af lydspor og rekvisitter fra filmen, samt producentens andel af indtægter fra OS eller I/S Danske Filmproducenters pointafregning indregnes fuldt ud i filmens indtægter. CAB-midler indgår ikke i filmens indtægter. Indtægter, som ifølge det godkendte produktionsregnskab er indgået i filmens finansiering, herunder minimumsgarantier, pre-sales m.v., skal ikke indgå i opgørelsen af filmens indtægter. Besparelser på produktionsregnskabet overføres til indtægter for filmen DVF har såvel under produktionen som efterfølgende ret til fuld indsigt i alle betalinger og kan kræve, at alle betalinger vedrørende filmen sker via collecting producer eller collecting agent Producenten indsender, evt. gennem collecting agent, opgørelse over filmens brutto- og nettoindtægter (Indtægtsopgørelser). Indtægtsopgørelserne skal være DVF i hænde senest 45 dage efter udløbet af hver opgørelsesperiode. 1. opgørelsesperiode er på 6 måneder fra filmens verdenspremiere. Herefter opgøres indtægterne en gang i kvartalet indtil 2 år efter filmens verdenspremiere, hvorefter indtægterne opgøres en gang årligt. Inden udgangen af februar måned sendes en opgørelse over alle indtægter i foregående kalenderår. DVF kan forlange, at indtægtsopgørelser attesteres af en registreret eller statsautoriseret revisor. 4.9 Tilbagebetaling Tilbagebetaling af investering ydet af DVF til en dansk producent skal påbegynde, når den private investering er tilbagebetalt Har DRTV eller TV2 investeret i filmen, henregnes dette ikke til den private investering. Tilbagebetaling til DVF sker pro rata pari passu med tilbagebetaling af investeringen fra DRTV eller TV2 i henhold til investeringsaftalen med DVF I særlige tilfælde, hvor dette aftales på forhånd, kan DVF kræve, at tilbagebetaling til DVF sker pro rata pari passu med tilbagebetaling af den private investering Ved den private investering forstås producentens og uafhængige coproducenters og andre uafhængige private investorers investering i filmen, jf. Standardkontrakten af 25. marts Eventuelle minimumsgarantier, pre-sales, bidrag fra fonde eller filminstitutter kan ikke indgå i den private investering. Størrelsen af den private investering opgøres på grundlag af det godkendte produktionsregnskab. 1 Standardkontrakten af 25. marts 2003 er en standardaftale indgået mellem på den ene side DR og TV2 og på den anden side Producenterne, som anvendes i forbindelse med DR/TV2s investering og/eller køb af visningsrettigheder i en spillefilm.

8 Side 8/ DVF skal godkende en af producenten udarbejdet tilbagebetalingsplan. DVF kan kræve, at alle øvrige finansierer, der stiller krav om tilbagebetaling, skal have deres tilbagebetalingsvilkår godkendt af DVF Tilbagebetaling af investering til DVF i henhold til den godkendte tilbagebetalingsplan skal påbegyndes samtidig med indsendelsen af den indtægtsopgørelse, hvoraf det fremgår, at der skal ske tilbagebetaling I tilfælde af forskellig tilbagebetalingstid mellem de private investorer, betragtes den private investering som tilbagebetalt, når der er tilbagebetalt en sum svarende til den private investering DVF vil normalt acceptere, at bidrag fra fonde tilbagebetales i overensstemmelse med fondenes statutter, ligesom DVF normalt respekterer kutymemæssige aftaler om royalties Såfremt krav om regional omsætning ikke opfyldes kan DVF kræve, at den negative balance tilbagebetales kontant eller af filmens indtægter som første prioritet, indtil beløbet er tilbagebetalt I de tilfælde, hvor DVF ved godkendelse af finansieringsplanen har accepteret "outright" salg, vil tilbagebetalingsprocenten beregnes i forhold til den endelige finansieringsoversigt fratrukket den finansiering, der knytter sig til "outright" salg DVF kan efter modtagelsen af første indtægtsopgørelse frafalde sit krav om tilbagebetaling og yderligere indtægtsopgørelser Sikkerhed Til sikring af såvel filmens færdiggørelse i tilfælde af producentens konkurs som DVF s betingede krav på tilbagebetaling af modtaget investering, kan DFV kræve, at producenten stiller betryggende sikkerhed. Producenten skal afholde alle omkostninger i forbindelse med en eventuel sikkerhedsstillelse Distributionsvilkår Producenten er forpligtet til at indgå distributionsaftaler for filmen, som sikrer filmen den videst mulige distribution, herunder distribution i biograf, video, DVD og tv m.v Ved aftaler om dansk biografdistribution, må distributionsvederlaget højst udgøre 20% af den fakturerede filmleje Ved aftaler om overdragelse af rettigheder til udlejning og salg af videokassetter og DVD i Danmark, må distributionsvederlaget højst udgøre 40% af de fakturerede leje- og salgsindtægter EFTER fradrag af lancerings- og fremstillingsomkostninger (COT). Video-/DVD-rettigheder kan ikke sælges "outright" til distributøren mod et engangsvederlag uden skriftlig tilladelse fra DVF Ved aftaler om tv-visning i Danmark består salgs- og distributionsomkostningerne af de dokumenterede omkostninger, der dog højst kan andrage 30% af salgsprisen. Der kan i indtægterne for filmen ikke fradrages omkostninger til pre-

9 Side 9/10 sales, der indgår i finansieringen, samt pre-sales, der indgås inden filmens danske biografpremiere Ved aftaler om tv-visning i udlandet, samt ved aftaler om udenlandsk distribution, kan den danske producent fratrække dokumenterede direkte salgs- og distributionsomkostninger. Herudover kan fratrækkes dokumenteret vederlag til salgsagent, dog højst 30%. Ved salg til marginale markeder kan DVF dog godkende særlige vilkår DVF kan forlange fuld indsigt i producentens og senere omsætningsleds distributions- og salgsaftaler af enhver art. 5. GENERELLE VILKÅR 5.1 Følgende generelle vilkår gælder for alle former for støtte og/eller investering efter disse vilkår. 5.2 Alle ansøgninger skal være skriftlige. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular. 5.3 Alle ansøgninger skal indeholde dokumentation for, at ansøgeren besidder eller kan erhverve alle nødvendige rettigheder til filmatisering og distribution af det færdige værk. 5.4 Modtageren er forpligtet til at lade disse vilkår indgå som bilag i alle kontrakter vedrørende filmen, der omhandler forhold reguleret i disse vilkår, eller som i øvrigt kan være af betydning for DVF s rettigheder efter vilkårene. 5.5 Ved støtte forstås i disse vilkår enhver kapitaltilførsel til projektet, der ikke er udtryk for en investering, idet investering forstås som tilbagebetalingspligtig investering. 5.6 Efter tildeling af støtte og/eller investering skal modtagerens overdragelse af rettigheder til projektet, der har modtaget støtte og/eller investering, godkendes skriftligt af DVF, indtil DVF s investering er tilbagebetalt. Overdragelser skal ske til markedspriser. 5.7 DVF har ret til at offentliggøre alle oplysninger om filmen i forbindelse med DVF s informations- og pressearbejde, med mindre andet er skriftligt aftalt med modtageren. 5.8 DVF kan kræve, at producenten sikrer, at der arrangeres en særlig biografpremiere på filmen i den vestdanske region. 5.8 I filmens krediteringstekster og i alt reklamemateriale skal det fremgå, at filmen er produceret med støtte og/eller investering fra DVF, ligesom DVF s logo skal anføres. Udformningen af krediteringstekster og reklamemateriale, der vedrører DVF, skal godkendes af DVF.

10 Side 10/ DVF s udnyttelse af sine rettigheder i henhold til disse vilkår medfører ikke pligt til at betale vederlag til producenten eller andre, med mindre dette er udtrykkeligt bestemt DVF kan i tilsagnet ændre eller supplere disse vilkår i overensstemmelse med formålet. Producenten er forpligtet af vilkårene, og enhver fravigelse skal være aftalt skriftligt med DVF. DVF skal besvare anmodninger fra modtagere herom inden rimelig tid DVF s tilsagn bortfalder og udbetalt støtte og/eller investering skal straks betales tilbage, såfremt vilkårene overtrædes, eller det fastslås, at filmen ikke lovligt kan forevises i Danmark Såfremt modtageren opgiver eller af andre grunde afbryder et projekt i utide, skal uforbrugt manuskriptstøtte og udviklingsstøtte straks betales tilbage. DVF kan i den forbindelse kræve et revisorattesteret regnskab Færdiggøres filmen ikke, skal udbetalt produktionsinvestering tilbagebetales. DVF kan frafalde sit tilbagebetalingskrav, såfremt der efter DVF s skøn foreligger særlige omstændigheder, eller tilbagebetalingskravet vil modvirke formålet med DVF s virksomhed DVF kan til enhver tid afkræve ansøgeren den til sagsbehandlingen nødvendige dokumentation Producenten skal aflevere regnskab for projekter, der har modtaget udviklings- eller produktionsstøtte og/eller investering. Regnskabet skal indeholde samme poster som det godkendte budget, og budgettallene skal anføres til sammenligning. Regnskabet skal være revideret af en registreret revisor eller statsautoriseret revisor. Revisionen skal som minimum indeholde almindelig regnskabsrevision inkl. bilagsrevision, samt revision af aktiver og passiver og rettighedsaftaler DVF kan afvise at tildele støtte og/eller investering, såfremt DVF har et udækket tilgodehavende hos ansøgeren.

Budget- og revisionsinstruks

Budget- og revisionsinstruks Budget- og revisionsinstruks Indholdsfortegnelse 1. Generelt Side 1 2. Fyn-spend budget og Fyn-regnskab Side 1 3. FilmFyns område Side 1 4. Regional omsætning (specifikation af Fyn-spend) Side 2 5. Moms

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Regler for ForskEL-programmet

Regler for ForskEL-programmet Juni 2007 Regler for ForskEL-programmet (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse, kontrakt, betingelser for udbetaling af støtte, rapporteringer m.v.)

Læs mere

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår (c) - 31. marts 2014-2014-02-11 506.docx Side: 1 af 7 for lån via Version 506 gældende pr. 11. februar 2014 Låneberettigede omkostninger 1. Det forudsættes, at budgettet alene omfatter låneberettigede

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002 OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN OG DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION 1. juli 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT I PRODUKTIONSAFTALE..s. 3 AFSNIT II RETTIGHEDSAFTALE..s. 10 AFSNIT III

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT Maj 2014 S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 1 af 11 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. 1.2. Foreningens

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere