Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune"

Transkript

1 Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007

2 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB ADMINISTRATIONSBIDRAG FORRENTNING 2 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER TILSLUTNINGSBIDRAG Standardtilslutningsbidrag Forfaldstidspunkt Supplerende tilslutningsbidrag Dispensation og henstand VANDAFLEDNINGSBIDRAG Vandafledningsbidragets beregning Særbidrag VEJBIDRAG Statsveje Kommunale veje og private fællesveje PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG Kloakforsyningens overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg Kloakforsyningens overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunkt er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg Kloakforsyningens overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Private spildevandsanlæg, som tilsluttes offentligt spildevandsanlæg UDTRÆDEN AF KLOAKFORSYNINGEN (OPHÆVELSE AF TILSLUTNINGSPLIGTEN TIL DET OFFENTLIGE SPILDEVANDSANLÆG) Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Økonomisk kompensation til kloakforsyningen Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Genindtræden i kloakforsyningen 8 4 BIDRAG TIL DEN OBLIGATORISKE TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE 8 5 BIDRAG TIL DEN OBLIGATORISKE TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE 8 6 FÆLLES BESTEMMELSER 9 7 MÅLERDATA 9 8 KLAGEREGLER 9 9 VEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN 9 Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007

3 Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe Kommune. I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lov nr. 342 af 17. maj 2000 har Faxe Byråd vedtaget en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet kommunens kloakforsyning. Betalingsvedtægten omfatter endvidere de betalingsmæssige forhold for Faxe Kommunes obligatoriske tømningsordning for private bundfældningstanke og samletanke. 1 Vedtægtens område Vedtægten gælder for: Eksisterende og kommende offentlige spildevandsanlæg under Faxe Kommunes kloakforsyning. Private spildevandsanlæg, der er tilsluttet kloakforsyningen. Private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen, jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 7 a. Faxe Kommunes opkrævning af bidrag til den kommunale tømningsordning for private bundfældningstanke og samletanke. I offentlig kloakerede områder, er kommunen forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for hver ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. Alle ejere af fast ejendom inden for et kloakopland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig det offentlige spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. Det er kommunen, der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. De stikledninger, der etableres af kloakforsyningen, afsluttes normalt 1 m inde på ejendommen. Alle udgifter til anlæg, udskiftning, drift og vedligeholdelse af afløbsinstallationerne på ejendommen, herunder private stikledninger og stikbrønde, afholdes af ejendommens ejer. Anlæg, drift og vedligeholdelse af vejbrønde med tilhørende stikledninger for afvanding af private fællesveje og offentlige veje påhviler de ansvarlige herfor i henhold til vejlovgivningen. Kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen er en særlig ordning, som kun vedrører helårsboliger (enkeltejendomme) uden for kloakoplande i den gældende spildevandsplan. Ordningen omfatter ejendomme i disse områder hvor kommunen meddeler påbud om forbedret spildevandsrensning. Her vil der, jf. betalingslovens 7a, være mulighed for at indgå kontrakt med kommunen om medlemskab af kloakforsyningen med den konsekvens, at kommunen forestår både anlæg, drift og vedligeholdelse af det påbudte anlæg mod opkrævning af bidrag efter samme regler, som gælder for ejendommene under kloakforsyningen. Ved en kommunal tømningsordning forstås en ordning, hvor kommunen forestår regelmæssig tømning af private bundfældnings- og samletanke og har ansvaret for bortskaffelse af indholdet efter gældende bestemmelser herom. Vedtægten er suppleret med en administrationspraksis med en uddybning og gennemgang af den praksis som kommunen anvender. 10}

4 2 Kloakforsyningens budget og regnskab Byrådet vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for kloakforsyningens udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om kloakforsyningens forventede udgifter og indtægter. Regnskabet følger det kommunale regnskabsår. Kloakforsyningens regnskab fremstår på selvstændige konti i kommunernes regnskab og revideres sammen med dette. Kloakforsyningens regnskab omfatter udgifter til drift, vedligeholdelse og administration af kommunens spildevandsanlæg og privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen efter lovens 7 a samt indtægter fra afledere af spildevand i kommunen, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet det offentlige spildevandsanlæg. For den kommunale obligatoriske tømningsordning for bundfældnings- og samletanke udformes et selvstændig regnskab, der omfatter udgifter til etablering, drift og administration af den kommunale tømningsordning samt indtægter fra de ejendomme, der er omfattet af ordningen. Under driftsudgifterne hører udgifter til drift af anlæg, vedligeholdelse og administration samt til forrentning af optagne lån. 2.1 Administrationsbidrag Kloak- og renseanlægsforsyningens virksomhed henhører under udvalget for Teknik og miljø. Daglig drift og administration varetages af forsyningsafdelingen. Den administrative ydelse betales af kloak- og renseanlægsforsyningen med: 4% af de i årets løb bogførte driftsudgifter for ledningsanlæg og renseanlæg. 4% af de i årets løb afholdte anlægsudgifter for ledningsanlæg under kloakforsyningen. 2.2 Forrentning Lån, der ydes over kommunens mellemregningskonto for kloakforsyningen, forrentes med markedsrenten. På samme måde forrentes de midler på kloakforsyningens mellemregningskonto, der henligger i kommunens kasse. Der kan over for kloakforsyningens regnskab opsamles midler i kommunens kasse til fremtidige anlægsudgifter vedrørende kloakanlæggenes udbygning i overensstemmelse med den til enhver tid af byrådet vedtagne investeringsplan. 3 Kloakforsyningens indtægter Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag og årlige bidrag i form af vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Såvel tilslutningsbidrag som de årlige bidrag opkræves hos ejendommens ejer. 3.1 Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg. 20}

5 Tilslutningsbidrag ved fælles private spildevandsanlæg og ved privat byggemodning forfalder til kontant betaling når der foreligger tilslutningsmulighed til offentlige det spildevandsanlæg. Endvidere opkræves tilslutningsbidrag fra helårsboliger udenfor kloakopland med kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen Standardtilslutningsbidrag Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der udgør kr. eksklusive moms for en boligenhed og kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal for erhvervsejendomme. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, fastsættes tilslutningsbidraget til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Tilslutningsbidraget på kr. ekskl. moms reguleres årligt for det efterfølgende år på grundlag af Danmarks Statistiks indeks for jordarbejder for juni måned. (Indeks for juni 1995 = 100) Reguleringen fremgår endvidere af kommunens takstblad Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen. For ejendomme som kontraktlig er tilknyttet kloakforsyningen forfalder tilslutningsbidraget til betaling når forbedret rensemulighed for ejendommen er til stede Supplerende tilslutningsbidrag Der opkræves ved udstykning fra en boligejendom supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når kloakforsyningen fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. Der kan ved ændring i beregningsgrundlaget for en erhvervsejendom opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Det supplerende tilslutningsbidrag beregnes som forskellen på det bidrag, der kan beregnes for den nye ejendom eller de samlede nye ejendomme efter ændring i beregningsgrundlaget og det bidrag, der kunne være opkrævet for ejendommen eller de samlede ejendomme før ændringen. Hvis en erhvervsejendom, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 2, stk. 8, beregnes det supplerende tilslutningsbidrag på baggrund af dette lavere bidrag. Ved udstykninger kan det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag der kunne være opkrævet selvstændigt for den frastykkede ejendom. Hvis en erhvervsejendom matrikulært udvides herunder ved arealoverførelse, med et areal der ikke tidligere har været kloakeret, kan der ligeledes opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til forskellen på det, der kunne opkræves for ejendommen før den matrikulære udvidelse og det bidrag, der kan opkræves efter den matrikulære udvidelse. 30}

6 Hvis beregningsgrundlaget for en erhvervsejendom i landzone ændres kan der tilsvarende opkræves supplerende tilslutningsbidrag svarende til forskellen mellem det tilslutningsbidrag der kunne være opkrævet for ejendommen før ændringen i beregningsgrundlaget og det bidrag, der kan opkræves efter ændringen i beregningsgrundlaget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet Dispensation og henstand Byrådet kan i særlige tilfælde beslutte, at tilslutningsbidraget skal fastsættes lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailledningsanlægget. Byrådet kan endvidere i særlige tilfælde beslutte at yde henstand med betaling af tilslutningsbidrag. 3.2 Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg eller kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen betaler vandafledningsbidrag. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand til det offentlige kloaksystem, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt den offentlige kloak. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder de såkaldte gæstetilledninger. Der f.eks. være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler. Det faste bidrag reguleres årligt for det efterfølgende år på grundlag af Danmarks Statistiks indeks for jordarbejder for juni måned. Reguleringen fremgår endvidere af kommunens takstblad Vandafledningsbidragets beregning Bidraget fastsættes af byrådet én gang årligt ved budgetlægningen for det kommende regnskabsår på grundlag af kloakforsyningens budget. Byrådet forbeholder sig dog at kunne regulere bidragets størrelse i løbet af regnskabsåret, f. eks. hvis udviklingen i ejendommenes vandforbrug viser behov herfor. Bidragets størrelse fremgår af kloakforsyningens takstblad. Vandafledningsbidraget udgøres af to elementer: 1) et fast bidrag, der beregnes som 30 gange den variable kubikmetertakst dog maksimalt 400 kr. ekskl. moms. 2) et variabelt bidrag pr. m 3 målt eller skønnet vandforbrug. Det faste bidrag opkræves pr. spildevandsstikledning frem til grundgrænsen. For boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. For boligenheder, hvor vandmåler ikke kræves, fastsættes et normalforbrug på 140 m³ pr. år. 40}

7 Bidrag kan afregnes efter målere opsat uden krav herom. I så tilfælde betales vandafledningsbidrag efter målt forbrug fra den førstkommende 1. januar efter, at kloakforsyningen har modtaget skriftlig underretning om at vandforsyningsselskabet har godkendt den installerede måler. For parcelhuse, række- og dobbelthuse, etageboliger og lign. uden vandmåler betales vandafledningsafgift på grundlag af normalvandforbruget på 140 m³ pr. år. For meget små boligenheder (klublejligheder, ældreboliger m.v. op til maksimalt 50 m² pr. bolig) hvor vandmåler ikke kræves, fastsættes et vandforbrug på 70 m³ pr. år. For blandet bolig/erhverv hvor vandmåler ikke kræves, fastsættes et normalforbrug på 140 m 3 pr. år For erhvervsejendomme hvor vandmåler ikke kræves, skønnes et normalforbrug. Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i den primære produktion eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. Forbrugeren skal i sådanne tilfælde godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget. Dette skal ske ved opsætning af bimåler. Ansøgning herom skal ske skriftligt min. 14 dage inden bimåler forventes opsat og ansøgningen vedlægges en - af en autoriseret VVS-installatør udført - tegning af eksisterende ledningsnet (vandforsyning, spildevand og placering af målere) samt en beskrivelse af virksomhedens produktion, med dokumentation for at vandet der ønskes fradrag for medgår i den primære erhvervsproduktion. Bimålerens placering og type skal inden opsætning godkendes af vandforsyningen og af kloakforsyningen og måleren skal opsætters af autoriseret VVS-installatør. Målernummer, opsætningsdato og måleraflæsning ved opsætning skal efterfølgende fremsendes til Faxe Kommunes ejendomsbeskatning. Der henvises til reglerne for installation af hoved- og bimålere i Normalregulativ for private vandforsyninger i Faxe kommune I forbindelse med installation af vandmåler betales vandafledningsbidrag normalt efter målt forbrug fra kloakforsyningen har modtaget fuld dokumentation på ovenstående. Der henvises til reglerne for installation af hoved- og bimålere i Normalregulativ for private vandforsyninger i Faxe kommune Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes det offentlige spildevandsanlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 7 a betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale renseløsning tages i brug. I det omfang vandforsyningsvirksomhederne i tilfælde af brud på ledningen, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidrag. Selvom en vandforsyningsvirksomhed ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud kan der ske reduktion af vandafledningsbidraget når der er dokumentation for ledningsbrud og der er dokumentation for at vandet ikke er tilledt Særbidrag Der betales særbidrag som et forureningstillæg, såfremt en virksomheds spildevand har et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med behandlingen og rensningen af spildevandet. Særbidraget beregnes i givet fald ved at multiplicere vandforbruget med faktoren F, der for organisk stof (BI 5 ) udregnes efter formlen: F = (400 + (C-300)/400) > 1. 50}

8 C er iltforbrug målt ved BI 5 (Biologisk iltforbrug målt over 5 døgn). F er et udtryk for spildevandet målt i forhold til almindeligt husspildevand udtrykt ved BI 5. For spildevand, hvori mængdeforholdene mellem andre forurenende stoffer end BI 5 afviger væsentligt fra mængdeforholdene i husspildevand, kan byrådet fastsætte tilsvarende måder til beregning af forureningsfaktoren. 3.3 Vejbidrag Statsveje For stats veje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m 3 vand pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes det offentlige spildevandsanlæg. Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til kloakforsyningen på 4 pct. af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene, herunder udgifter, til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. 3.4 Private spildevandsanlæg Kloakforsyningens overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg Byrådet kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at overtage private spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Ejerne afholder eventuel restgæld for det private spildevandsanlæg. Kloakforsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af landvæsenskommissionen Kloakforsyningens overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg Byrådet kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at overtage private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Kloakforsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af landvæsenskommissionen Kloakforsyningens overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning 60}

9 Udførelse af privat byggemodning kræver byrådets tilladelse. Hvis anlægget forudsættes overtaget af den offentlige kloakforsyning, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved kommunens overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi. De berørte ejendomme betaler vandafledningsbidrag efter vedtægtens bestemmelser herom Private spildevandsanlæg, som tilsluttes offentligt spildevandsanlæg For private spildevandsanlæg, som tilsluttes offentlige spildevandsanlæg, men opretholdes som private anlæg, fastsætter byrådet et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme. De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. 3.5 Udtræden af kloakforsyningen (ophævelse af tilslutningspligten til det offentlige spildevandsanlæg) Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Hvis byrådet i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor byrådet er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det offentligt kloakerede opland for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af kloakforsyningen med grundejere inden for de pågældende oplande, kan byrådet beslutte, at der foretages tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af kloakforsyningen. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag - og overfladevand udgør tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800 m 2 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. Hvis en bolig/erhvervsvirksomhed udtræder for alt spildevand, kan kommunalbestyrelsen efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maksimalt svarende til det standardtilslutningsbidrag, der kunne have været opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås Økonomisk kompensation til kloakforsyningen Hvis kloakforsyningen kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsejendoms spildevand og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan byrådet, når en ejendom udtræder af den offentlige kloakforsyning, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation byrådet kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Når byrådet i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på at tillade udtræden af kloakforsyningen, kan byrådet fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling. 70}

10 3.5.4 Genindtræden i kloakforsyningen En ejendom, der tidligere er udtrådt af offentligt kloakeret opland helt eller delvis, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til det offentlige spildevandsanlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter kloakforsyningen har afholdt i forbindelse med gentilslutningen og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. 4 Bidrag til den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke For deltagelse i Faxe kommunes obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke, opkræves bidrag til tømning, behandling og administration. Bidrag til tømningsordningen for bundfældningstanke fastsættes på grundlag af budgettet for tømningsordningen for bundfældningstanke det pågældende år. Byrådet kan fastsætte takster afhængig af den enkelte tanks størrelse, udformning og/eller belastning. For tanke hvor dæksler ikke er frigravet eller på anden måde ikke er frit tilgængelig ved tømningen, kan opkræves tillægsbidrag til dækning af de ekstraomkostninger, som af denne grund påføres tømningsordningen. Bidrag til tømningsordningen fremgår af kommunens takstblad for budgetåret. De nærmere bestemmelser om tømningsordningen fremgår af gældende regulativ for tømning af bundfældningstanke. 5 Bidrag til den obligatoriske tømningsordning for samletanke For deltagelse i Faxe kommunes obligatoriske tømningsordning for samletanke, opkræves bidrag til tømning, behandling og administration. Bidrag til tømningsordningen for samletanke fastsættes på grundlag af budgettet for tømningsordningen for samletanke det pågældende år. Byrådet kan fastsætte takster afhængig af den enkelte tanks størrelse, udformning og/eller belastning. For tanke hvor dæksler ikke er frigravet eller på anden måde ikke er frit tilgængelig ved tømningen, kan opkræves tillægsbidrag til dækning af de ekstraomkostninger, som af denne grund påføres tømningsordningen. Bidrag til tømningsordningen fremgår af kommunens takstblad for budgetåret. De nærmere bestemmelser om tømningsordningen fremgår af gældende regulativ for tømning af samletanke. 80}

11 6 Fælles bestemmelser Bidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. har jf. 10 i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. samme fortrinsret som de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter og kan i mangel af rettidig betaling inddrives ved udpantning i den bidragspligtiges ejendom, uden hensyn til om ejendommen senere måtte have skiftet ejer. Bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter gældende regler herom. Byrådet kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. 7 Målerdata Tilsluttede og tilknyttede brugere af kloakforsyningen har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til kloakforsyningen. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan kloakforsyningen efter lovens 7 b, stk. 1, fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m 3 pr. år. 8 Klageregler Byrådets beslutninger efter vedtægten kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 9 Vedtægtens ikrafttræden Vedtægten træder i kraft den 1. januar Samtidig ophæves tidligere gældende vedtægt. Bestemmelser om afvikling af pålignede, men ikke betalte bidrag, efter tidligere regler er fortsat gældende. Vedtaget af Faxe Byråd den DATO??? P.b.v René Tuekær Borgmester / Sven Gerner Nielsen Kommunaldirektør 90}

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 3.0 - opdateret 2. december 2014 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Indhold side Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets indtægter 4 Kapitel

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Vejle Kommune Att. Nina Schou Gerken 7. november 2012 Sag 12/04610 / CF E-mail: nisge@vejle.dk; post@vejle.dk; tekniskforvaltning@vejle.dk; kakor@vejle.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere