Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1"

Transkript

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon Fax december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 Videnskabsministeriet indsats 2 inden for privat forskning og videnspredning er fokuseret inden for følgende aktivitetsområder. 1. Højtuddannede i erhvervslivet. 2. Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder. 3. Kommercialisering. 4. Den teknologiske service. 5. Adgang til internationale forskningsprogrammer og viden. I skema 1 gives en oversigt over Videnskabsministeriets vigtigste innovationsinitiativer i dag, og hvor indsatsen er placeret i forhold til aktivitetsområder. Skema 1. Videnskabsministeriets indsats inden for privat forskning og videnspredning Initiativ Formål Målgruppe Bevilling 2005 (mio. kr.) 1. Højtuddannede i erhvervslivet Erhvervs-PhD Formålet er at fremme forskning og udvikling i dansk erhvervsliv ved at uddanne forskere med indsigt i erhvervsmæssige 50,4 Regionale Videnpiloter aspekter. Formålet er at få flere højtuddannede ansat uden for landets storbyer samt at styrke samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder og videninstitutionerne. med mindre end 100 ansatte 2. Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder Innovationskonsortier Formålet er, at parterne i Videninstitutioner fællesskab udvikler viden eller teknologi, som ikke blot gavner enkelte virksomheder, men hele brancher indenfor dansk erhvervsliv. 12,9 62,0 1 Dette bilag er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Bilaget er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for rådets drøftelser. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for bilaget. 2 Den indsats, der er placeret under Økonomi- og Erhvervsministeriet, som eksempelvis Vækstfonden, behandles under debatoplægget Flere Vækstiværksættere.

2 Højteknologiske netværk 150 procents fradrag for forskningsudgifter Regionale Tekologicentre Den jysk-fynske ITsatsning 3. Kommercialisering i Innovationsmiljøer Teknologioverførsel 4. Den teknologiske service Godkendt Teknologisk service Formålet er, at virksomheder og videninstitutioner i fællesskab kan mødes, udvikle og formidle viden til løsning af teknologiske problemstillinger. Formålet er at fremme forskning og udvikling i danske virksomheder Formålet er at styrke videnbaseret vækst og udvikling uden for storbyerne i Danmark Formålet er at skabe en ny og mere direkte vej for erhvervslivet i Jylland/Fyn til ny viden om IT og software. Innovationsmiljøernes opgave er at hjælpe forskere og andre idéhavere med at kommercialisere højteknologiske og videnintensive ideer. Formålet er at styrke offentlige forskningsinstitutioners beredskab for teknologioverførsel. Formålet med de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) er at omsætte forskningsresultater til brugbar viden for virksomhederne. Videninstitutioner 20,0 25,0 (skatteprovenutab) Videninstitutioner, herunder Centre for videregående Uddannelser (C- VU er) (særligt SMV er) Videninstitutioner (herunder SMV er) Videntunge iværksættere Offentlige forskningsinstitutioner (særligt små og mellemstore virksomheder SMV ere) 5. Adgang ti l internationale forskningsprogrammer og viden Forprojekter til EU s SMV er (under 6. rammeprogram 250 ansatte) Formålet er at gøre det lettere for danske SMV er at deltage i EU's 6. rammeprogram, så de herigennem sikres et større internationalt netværk og bedre udviklingsmuligheder. 4,0 35,0 120,9 12,2 247,4 3,1 2

3 1. Højtuddannede i erhvervslivet ErhvervsPhD-initiativet ErhvervsPhD-initiativet skal fremme forskning og udvikling i dansk erhvervsliv ved at uddanne forskere med indsigt i de erhvervsmæssige aspekter af forskning og udvikling og ved at opbygge personlige netværk til udveksling af viden mellem virksomheder og danske og eller udenlandske universiteter/forskningsinstitutioner. Den ErhvervsPhD-studerende er ansat i virksomheden, hvor forskningsprojektet gennemføres. Projektet udarbejdes i samarbejde mellem kandidaten, virksomheden og universitetet. Derudover gives tilskud til universiteternes vejleding m.m. I dag er der 250 aktive ErhvervsPhD forløb og i 2004 blev der igangsat 70 ErhvervsPhD forløb. Løntilskuddet til virksomhederne er kr. pr. måned, eller kr. for hele perioden. I gennemsnit koster det treårige ErhvervsPhD-projekt virksomheden lidt over 1 mio. kr. for hele projektperioden. Regionale videnpiloter Ordningen Regionale videnpiloter sigter på at få flere højtuddannede ansat uden for landets storbyer og styrke samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder og videninstitutionerne. med under 100 ansatte kan få kr. om måneden i op til 12 måneder til at prøve en højtuddannet medarbejder, en regional videnpilot. I 2005 er der igangsat ca. 100 videnpiloter. Videnpiloten skal i perioden gennemføre en konkret udviklingsopgave. Virksomheden skal selv betale resten af videnpilotens løn samt alle andre udgifter forbundet med udviklingsprojektet. Dog kan der søges om et tilskud på i alt kr. til indkøb af ydelser hos en videninstitution, f.eks. universiteter, sektorforskningsinstitutioner, GTS-institutter m.v. 2 Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder Innovationskonsortier Innovationskonsortier er konkrete samarbejdsprojekter mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og teknologisk service (GTS-institutter og lign.). Formålet med konsortierne er, at parterne i fællesskab udvikler viden eller teknologi, som ikke blot gavner enkelte virksomheder, men hele brancher inden for dansk erhvervsliv. Et innovationskonsortium skal bestå af mindst 2 virksomheder, en forskningsinstitution og et teknologisk serviceinstitut. Samarbejdet skal have en varighed på mellem 2 og 4 år. Små virksomheder (1-100 medarbejdere) kan deltage i dele af projektforløbet. Parterne er forpligtede til at sprede den viden, de opbygger. Det vil typisk ske gennem den teknologiske servicefunktion. Der gives et tilskud til at dække udgifter hos forskningsinstitutionerne og den teknologiske service. Der gives ikke tilskud til virksomhederne. ne skal betale typisk via deres tidsanvendelse - for deltagelse i projekterne (mindst 50 pct. af de samlede udgifter). 3

4 Herudover skal det deltagende GTS-institut lægge en egenfinansiering i projektet. Videnskabsministeriets medfinansiering udgør typisk 7-15 mio. kr. over 3-4 år pr. konsortium. Højteknologiske netværk Et højteknologisk netværk er en ramme om samarbejde og partnerskab mellem virksomheder og videninstitutioner. Netværkene skal skabe mulighed for, at virksomheder og videninstitutioner i fællesskab kan mødes, udvikle og formidle viden til løsning af teknologiske problemstillinger. Regeringen har i de sidste to år givet tilsagn om medfinansiering af 12 højteknologiske netværk. Der skal deltage minimum to videninstitutioner i hvert netværk, hvoraf den ene skal være en offentlig forskningsinstitution. Desuden skal flere virksomheder deltage. Videnskabsministeriet medfinansierer oprettelse og drift af netværket inden for udvalgte temaer. Netværket skal lave strategiudvikling, match-making og tilbyde virksomhedsrettede ydelser. Der gives ikke tilskud til private virksomheder. ne skal betale for deres deltagelse i netværket (mindst 25 pct. af netværkets samlede udgifter). Videnskabsministeriets medfinansiering udgør typisk 1,5 2,5 mio. kr. årligt. 150 procent fradrag for forskningsudgifter Når virksomheder og forskningsinstitutioner samarbejder om forskning, kan alle virksomheder uanset størrelse gennem 150 procent-fradragsordningen opnå fradrag for det beløb, virksomheden udbetaler direkte til forskningsinstitutionen. Små og mellemstore virksomheder kan tillige opnå fradrag for de lønudgifter, virksomheden afholder i forbindelse med det konkrete samfinansierede projekt. Der er dog ikke fradragsret, hvis beløbet er under 0,5 mio. kr., og fradragsretten gælder kun for beløb på højst 5 mio. kr. inden for et indkomstår. 150 procent fradrag for forskningsudgifter har kun været benyttet i begrænset omfang. Regionale teknologicentre Regionale teknologicentre er en videreførelse af forsøgsordningen regionale vækstmiljøer, med mindre justeringer. Et regionalt teknologicenter er et forpligtende samarbejde mellem virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, teknologiske videnformidlere og andre relevante aktører. Samarbejdet skal tage udgangspunkt i en eller flere erhvervsmæssige styrkepositioner inden for et sammenhængende geografisk område fortrinsvis uden for landets storbyer. I dag eksisterer der 15 regionale vækstmiljøer. Et regionalt teknologicenter etableres af et konsortium bestående af de relevante parter inden for centrets virkeområde. Konsortiet skal minimum bestå af 3 videninstitutioner, hvoraf mindst én skal være en forskningsinstitution og mindst én skal have ekspertise i at formidle viden og teknologi regionalt (fx GTS-institutter, Centre for Videregående Uddannelser (CVU ere), Ingeniørhøjskoler eller lign.). Herudover kan der indgå forskellige andre relevante samarbejdspartnere i centerets arbejde. 4

5 Videnskabsministeriet giver et tilskud på højst 60 pct. af det samlede budget. De resterende 40 pct. af budgettet skal de regionale virksomheder m.v. finansiere. Tilskuddet gives til de deltagende videninstitutioner o.lign. Private virksomheder kan ikke modtage tilskud. Den jysk-fynske IT-satsning Den jysk-fynske IT-satsning skal skabe en ny og mere direkte vej for erhvervslivet i Jylland/Fyn til ny viden om IT og software. Den jysk-fynske IT-satsning består af to forskellige indsatsområder: Fire regionale IT-komtencecentre med hver deres faglige speciale. En pulje, IT-korridoren, der med tre-fire årlige ansøgningsrunder støtter innovative projekter i netværk, hvor erhvervsliv og videnmiljøer samarbejder i krydsfeltet mellem udvikling og formidling af viden. Der gives ikke tilskud til private virksomheder. De statslige midler anvendes til at betale de offentlige institutioner for deres indsats i projekterne. I dag er der 19 igangværende projekter. 3. Kommercialisering Innovationsmiljøer Der henvises til særskilt faktabilag om Teknologioverførselsenheder og Innovationsmiljøer. Teknologioverførsel Der henvises til særskilt faktabilag om Teknologioverførselsenheder og Innovationsmiljøer. 4. Den teknologiske service Godkendt Teknologiske Service Der henvises til særskilt faktabilag om Godkendt Teknologisk Service. 5. Adgang til internationale forskningsprogrammer og viden Forprojekter til EU's 6. rammeprogram Forprojekter til EU's 6. rammeprogram er et tilbud til små og mellemstore virksomheder, der ønsker at deltage i et fælles europæisk projekt under EU's 6. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. I 2005 benyttede 30 virksomheder sig af tilbudet. Formålet er at gøre det lettere for danske små og mellemstore virksomheder at deltage i EU's 6. rammeprogram, så de herigennem sikres et større internationalt netværk og bedre udviklingsmuligheder. Gennem et forprojekt kan virksomheden få medfinansieret de udgifter, virksomheden har, før den sender sin ansøgning. Det kan for eksempel være udgifter til nærmere at definere 5

6 projektet, til at finde de rette partnere, til forhandlinger om aftaler, og til at skrive ansøgningen. Medfinansiering vil normalt udgøre mellem og kr. - i særlige tilfælde dog op til kr. Medfinansieringen kan maksimalt dække 50 pct. af virksomhedens omkostninger. For evt. faktuelle spørgsmål: Kontorchef Thomas Alslev Christensen, Videnskabsministeriet, telefon i Den indsats, der er placeret under Økonomi- og Erhvervsministeriet, som eksempelvis Vækstfonden, behandles under debatoplægget Flere Vækstiværksættere. Vækstfonden er etableret ved lov. Fonden har til formål at fremme innovation og fornyelse i erhvervslivet gennem medfinansiering af udviklingsaktiviteter i især små og mellemstore virksomheder. Vækstfonden har siden oprettelsen i 1991 med indskud af 2 mia. kr. fra staten ydet medfinansiering i form af lån eller egenkapital på markedsvilkår til mere end enkeltvirksomheder og 13 ventureselskaber med i alt 6,4 mia. kr. Fondens egenkapital udgør i dag ca. 2,1 mia. kr. Fonden har især investeret direkte i højteknologiske virksomheder inden for navnlig IT og Life Science, og indirekte via private ventureselskaber. Vækstfonden administrerer desuden statslige lånegarantier i form af Vækstkaution og Kom-i-gang-lån. 6

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 2006 Bilag om infrastruktur for iværksættere

Læs mere

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf. F IN A N S IE R ING A F R E G I O N A L U D V IK L ING - E N O V E R S I G T Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300 E-mail: arf@arf.dk Web:

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET Finansiering af udviklingsaktiviteter Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET INDHOLD Projektfaser Forskning Udvikling af teknologi og services Demonstration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Markedsplads for højtuddannede. Baggrundsnotat: Information om højtuddannedes beskæftigelse og eksisterende initiativer. Indhold

Markedsplads for højtuddannede. Baggrundsnotat: Information om højtuddannedes beskæftigelse og eksisterende initiativer. Indhold Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Markedsplads for højtuddannede Baggrundsnotat: Information om højtuddannedes beskæftigelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK

OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM OG HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK Innovationsfremmesystemet for danske virksomheder > 1. Indledning Formålet med dette notat er at give

Læs mere

innovation Vejviser til En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation Gem

innovation Vejviser til En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation Gem Vejviser til innovation Gem vejviseren den kan blive guld værd for din virksomhed En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation 2 3 Kolofon Innovation er vigtig for

Læs mere

Flere vækstiværksættere

Flere vækstiværksættere Januar 2006 Flere vækstiværksættere - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 19. og 20. januar 2006 1 Strategi for Danmark som førende iværksættersamfund Iværksættere

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Industri og håndværk

INDHOLDSFORTEGNELSE. Industri og håndværk Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksport Kredit Fonden...3 1.1. Formål...3 1.2. Kontakt...3 2. Erhvervs- og Byggestyrelsen...4 2.1. Formål...4 2.2. Kontakt...4 3. VækstFonden...5 3.1. Formål...5 3.2. Ordningens

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 08/2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 8/2010 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Publikationen kan også hentes

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere