100 års jubilæum SAMMENSKREVET OG FORFATTET AF ERIK AUGUSTINUSSEN, GAMMERØD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "100 års jubilæum SAMMENSKREVET OG FORFATTET AF ERIK AUGUSTINUSSEN, GAMMERØD"

Transkript

1 100 års jubilæum FOR BORUP KIRKES SELVEJE 7.FEBRUAR 2012 SAMMENSKREVET OG FORFATTET AF ERIK AUGUSTINUSSEN, GAMMERØD

2 Den 7. februar 2012 kan Borup sogn fejre 100-året for, at kirken overgik til selveje og dermed blev overdraget til menighedsrådets administration og ansvar. Forhistorien: Kirkebyggeriet startede i Danmark straks efter kristendommens indførelse o De første kirker var af træ og holdt ikke længe. Byggeriet af stenkirker tog fart i 1100-tallet, og fra midten af århundrede begyndte man at bygge af brændte sten. Til at finansiere nybyggeri og vedligehold fik den katolske kirke indført tiendepligt. I de sydlige lande i Europa blev tiende indført allerede i tallet med henvisning til forskellige steder i biblen, og her i landet indførtes tiende sandsynligvis i forbindelse med oprettelsen af ærkebispesædet i Lund kort efter år Tiendepligten gik ud på, at der af al høst og avl skulle ydes 1/10 til kirken. Vigtigst var korntienden, men der var også kvægtiende, som betød, at hvert tiende stykke opdrættet kvæg skulle afleveres, og småredselstiende, som var tiende af de mindre husdyr. Oprindeligt var al jord pålagt tiendepligt, men snart blev gejstlighedens jord fritaget, og ved Chr. III s håndfæstning af 1536 anerkendtes tiendefrihed for sædegårde, der tilhørte adelen. Senere blev al sædegårdsjord fritaget, og det var derefter kun fæste- og selvejerbønder, der skulle betale tiende. Fra begyndelsen søgtes gennemført en tredeling af tienden, således at ⅓ gik til biskoppen, ⅓ til præsten og ⅓ til kirken, men især bispetienden havde svært ved at slå igennem i visse landsdele, specielt Jylland. Bønderne kunne godt forstå, at præsten skulle have løn og at kirken skulle vedligeholdes, men de syntes ikke, at de fik noget for bispetienden og kaldte den ironisk for bispegave. Korntiende skulle principielt ydes i kærven, d.v.s. at hvert 10. neg blev udtaget på marken og omfattede således både kerne og halm. Kirketiende blev ofte samlet i en tiendelade, hvor det så var kirkeværgens opgave at få kornet tærsket og solgt. Senere blev det mere udbredt at yde tiende i skæppen, d.v.s. som tærsket korn. Derved beholdt bønderne halmens gødningsværdi, og de slap for at måtte vente med bjærgning af høsten, til tienden var udtaget. Ved reformationen overgik alt kirkegods til Kronen. Bispetienden blev under navn af Kongetiende samt al kirketiende ved en forordning fra 1572 bortforpagtet til højstbydende. O krævede de fortsatte svenskekrige så store summer, at de fleste kirke- og kongetiender blev solgt. Selv om kirketiendeejeren havde pligten til at vedligeholde kirken, var ideen selvfølgelig, at der skulle blive et overskud. For Borup kirkes vedkommende var det herefter ejeren af Svenstrup, der var tiendeejer, og sådan var det helt til Medens det mange steder kneb med vedligeholdelsen, kan dette næppe siges at være tilfældet med Borup kirke. Så sent som i skete der en gennemgribende renovering af kirken, der fik nyt tag, fik renoveret murene og sat kamtakker på tårnet, men desværre også fik fjernet de 6 hvælvinger, der blev erstattet af et fladt loft. Tiendeloven I 1894 blev der vedtaget en lov om frivillig afvikling af tienden, men det var først efter systemskiftet i 1901, at der kom rigtig gang i reformering af den kirkelige lovgivning. I den første venstre-regering var I.C. Christensen kultusminister, og han lagde ud med lov om oprettelse af menighedsråd af 15. maj Det blev grundstenen til det nuværende folkekirkelige demokrati. Det var en forsøgslov, der skulle gælde i 6 år. Ved valgene til de nye menighedsråd var det første gang, at kvinder og ubemidlede tjenestefolk fik stemmeret. I 1912 kom en endelig lov om menighedsråd, hvor rådet fik indstillingsret ved præsteansættelse. I 1903 fremsatte landbrugsministeren forslag til lov om tien-

3 deafløsning (bilag 1), og den blev vedtaget sammen med den første lov om indkomstskat. Tiendeloven skulle dog først træde i kraft i 1908 for at give tid til det forberedende arbejde. Med tiendeloven blev det fastsat, at den tidligere kirketiendeejer som kompensation for tienden skulle have et engangsbeløb på 25 gange den årlige tiendeydelse. Tiendeyderne skulle betale 18/25 og staten de resterende 7/25 af denne sum. Hvis kirketiendeejeren fremover ville slippe for at vedligeholde kirken, skulle der dog fradrages et passende beløb til det fortsatte vedligehold. Til gennemførelse af tiendeafløsningen blev landet inddelt i en række kredse, og til hver kreds beskikkede landbrugsministeren en tiendekommisær. Det var så tiendekommissærens opgave for hvert sogn at indhente oplysninger om de betalte tiender og evt. føre forhandling med tiendeejer og ydere herom. Til fastsættelse af beløbet til kirkens fortsatte vedligehold blev der nedsat en kommission med en formand udpeget af kirkeministeriet og 4 medlemmer, hvoraf tiendeejeren udpegede to og stiftsøvrigheden to, hvoraf den ene skulle være bygningskyndig. For Borup kirkes vedkommende bestod kommissionen af Erik Oksen fra Herfølge som formand og godsforvalter Nannestad, Lindholm og arkitekt S. Petersen, Sorø valgt af stiftsøvrigheden samt godsforvalter Hansen og murermester Schledermann, Roskilde valgt af tiendeejeren, baron Wedell-Neergaard. Overdragelsesforretningen Efter at afløsningssummen var forhandlet på plads og provstesynet til ovennævnte kommission havde afgivet oplysninger om kirkens tilstand, hvor de indirekte erkender fadæsen med nedtagning af hvælvingerne ved at foreslå, at kirken ad åre føres tilbage til den oprindelige tilstand, når vi så frem til den 7. februar 1912, hvor Borup kirke afleveres fra tiendeejeren, baron Wedell-Neergaard til Tilsynet for Borup kirke. Tilstede ved mødet var provstesynet, provst A. Kjølhede samt murermester Schledermann og tømrermester Kristiansen, og på tiendeejerens vegne, godsforvalter Hansen, Svenstrup. Da referatet desuden er underskrevet af pastor C.F. Balslev samt Jens Larsen og Hans Larsen, må de også have været tilstede. Af referatet, som er gengivet i bilag 2, fremgår det, at de tilstedeværende blev gjort bekendt med ministeriets cirkulære af 4. april 1908 og diverse andre cirkulærer og skrivelser, herunder ministeriets approbation af afløsning af vedligeholdelses-pligten mod at kirken tildeles kr. af afløsningsummen, foruden at kommunen årligt skal betale 70 kr. for afløst pligtarbejde og 16 kr. for renholdelse af kirkegården. Desuden har tiendeejeren forpligtet sig til at foretage en udvidelse af kirkegården med fornøden dræning og indhegning. Tiendeejeren kan beholde familie-gravstedet på den gamle kirkegård mod at et tilsvarende areal tillægges udvidelsen. Derefter gennemgår man kirkens inventarliste, som godkendes, og kirkens arkiv bestående af protokol og assurancepolice overdrages. Endelig konstateres det, at alle mangler fra synet i 1911 er afhjulpne, og man får lige en grusning af kirkegårdens gange med. Det er herefter formelt menighedsrådet, der har ansvaret for kirken, men det er fortsat provstesynet bestående af herredsprovsten og to håndværkere, der i mange år foretager kirkesynene. Den 11. januar 1915 afholdes på begæring af Svenstrup gods et ekstrasyn for godkendelse af kirkegårdsudvidelsen på 4½ skp. land, der er indhegnet dels med mur af granitsten og dels af træstakit opsat på jernstolper. Først i 1924 er det menighedsrådet, der underskriver synsreferatet. Men da menighedsrådet ved dette syn beslutter at sætte 4 vinduer i nogle åbninger i tårnopgangen, føler provstesynet sig forpligtet til at foretage et ekstra syn for at vurdere den trufne beslutning. Det ender dog med, at menighedsrådet får lov at sætte vinduerne i til en pris af 60 kr. Herefter er der kun provstesyn hvert 3. år, de øvrige år klarer menighedsrådet synet sammen med en bygningssagkyndig håndværker. Erik Augustinussen

4 Menighedsrådet i 100 år Det første menighedsråd efter lovens indførelse var fælles for Borup-Kimmerslev Menighedskreds. Valget fandt sted den 17. december 1903 på Borup skole, og rådet kom til at bestå af følgende: Sognepræsten, Christian Frederik Balslev var født medlem. Følgende blev valgt: 1. Particulier Peter Mogensen, Borup, 66 år gl. 2. Gårdmandsenke Johanne Knudsen, Gammerød, 58 år 3. Pastorinde Alberta Gregersen, Borup, 51 år 4. Gårdmand Jens Hansen, Kimmerslev, 49 år 5. Møller Peter Petersen, Kimmerslev, 46 år 6. Gartner Hans Frederik Jørgensen, Lammestrup, 45 år 7. Lærer Niels Peter Nielsen, Kimmerslev Skole, 37 år 8. Gårdmands Hustru Christiane Jensen, Kimmerslev, 29 år Desuden blev der valgt 4 suppleanter. Det første menighedsrådsmøde blev holdt den 6. januar Det besluttedes at indføre den nye Psalmebog for Kirke og Hjem fra 1. søndag efter påske 1904, og så blev der for hver kirke valgt to medlemmer til at holde øje med kirkens opvarmning og to medlemmer til at tømme kirkebøssen. De næste 3 møder gik med at diskutere spørgsmålet om en kirkeforfatning, og der blev den 14. september holdt et kirkeligt møde om emnet i Kimmerslev kirke med to indledere. Den første protokol slutter med et møde 28. dec Borup menighedsråd Hvad der er sket i årene vides ikke, men en ny protokol starter med et prøvevalg til Borup menighedsråd. Det blev afholdt den 18. nov på Borup skole. Af 74 valgberettigede deltog 14 i valget, og af dem blev der opstillet følgende liste: 1. Gartner Jørgensen, Lammestrup 2. Particulier H. Larsen, Ørninge 3. Indre-Missionær Mynzberg, Borup 4. Fru Maskinist Nielsen, Borup Der blev også valgt 4 suppleanter, og da der ikke indløb flere lister, udgjorde ovennævnte det første menighedsråd i Borup efter at kirken formelt var overdraget i rådets varetægt. Der blev holdt en 4-5 møder om året, og opgaverne var mange. Det strakte sig fra indkøb af lysekroner til udfærdigelse af en støtteskrivelse for præsten, der havde nægtet at konfirmere en pige, som havde bedraget en gammel dame. I jan blev kirkegårdsudvidelsen godkendt af provstesynet og straks taget i brug. I maj 1914 meddelte pastor Balslev, at han pr. 25. feb ville søge sin afsked, og menighedsrådet måtte så under biskop Ostenfelds ledelse i gang med at finde en ny præst. Det blev pastor Arne Mortensen, der hidtil havde været præst i Onsbjerg på Samsø. Ved det første menighedsrådsmøde med den nye præst blev gartner Jørgensen valgt til formand. I november 1916 blev der vedtaget nyt regulativ for kirkegården. Gravpladser skulle koste 50 øre pr. alen, og monumenter og gelændere opsat efter 1912 fra 2 til 4 kr. Gravfreden skulle være 20 år. I slutningen af november 1916 var der prøvevalg til menighedsrådet. I første omgang fik man opstillet 4 til rådet og 4 suppleanter, men 2 af suppleanterne var utilfredse med placeringen og opstillede egne lister. Den ene udbryderliste fik 2 mandater, de andre hver 1. I 1922 kom de nye kirkelove, og der skulle vælges et menighedsråd på 7 medlemmer. Der står i referatet, at de politiske partier samledes og enedes om at opstille en liste. På denne liste var der 3 socialdemokrater og 4 andre, og der kom ikke andre lister. Ved senere valg stillede socialdemokraterne egen liste, hvis de ikke blev repræsenteret tilfredsstillende på fælleslisten. I 1919 var elektriciteten kommet til Borup, og i 1923 begyndte man at forhandle om elektrisk lys i kirken. Man indhentede tilbud og søgte om tilladelse og lån. Installatør Juul, Køge tilbød at udføre arbejdet for 1055 kr. Derudover skulle der betales 340 kr. til elværket. Det var jo en ganske stor investering, så man vedtog, at hvis lyset skulle tændes ved kirkelige handlinger, kostede det 2 kr. I sept fik pastor Mortensen embede i Sommersted, og menighedsrådet måtte igen, denne gang under ledelse af provsten, i gang med at finde en ny præst. Det blev pastor Lauritzen fra Løsning, der fik flest stemmer. Straks efter indsættelsen af den nye præst, blev præstegården renoveret, og menighedsrådet besluttede at indlægge elektricitet. Selv om det

5 billigste tilbud på de 40 lampesteder lød på 840 kr., måtte menighedsrådet også købe en aktie og en obligation i elværket, og det endte med, at rådet måtte underskrive et lån på 2235,80 kr. for at kunne betale installationen. Samtidig søgte man at reducere udgifterne ved at ansætte en ny graver til en lavere løn. Ved et møde i juni 1925 blev gartner Hans Jørgensen valgt til formand og manufakturhandler Laurentius Hansen til næstformand, og man begyndte at tale om, hvordan man kunne skaffe penge til istandsættelse af orglet. I 1928 besluttede man at oprette et fond, og for året henlagde man 600 kr. En fast opgave for menighedsrådet i december var at fordele det beløb, der i årets løb var indkommet i kirkebøssen, til sognets fattige. Beløbet voksede fra o. 40 kr. i 1913 til 140 kr. i 1926, som man fordelte i 9-12 portioner. Under krisen i 30 erne faldt beløbet. Således var der i 1934 kun 41 kr. 87 øre, som menighedsrådet supplerede op til 50 kr. Beløbet blev fordelt mellem 12 modtagere. I dec valgtes pastor Lauritzen til formand og inkassator Jørgen Jørgensen til næstformand. Man besluttede herefter at holde menighedsrådsmøde i sognerådets lokale og at afholde nogle aftengudstjenester i løbet af vinteren. I 1931 vedtog man at anmode om et lån på 4000 kr. og at lade Frobenius give et tilbud på ombygning af orglet. Senere på året var en repræsentant for Marcussen og Søn på besøg, og firmaet afgav et tilbud på 6200 kr. for et orgel med 10 stemmer, 2 manualer og pedal samt med elektrisk orgelblæser, og dette tilbud blev antaget af menighedsrådet. I 1932 blev der lagt skifereternit på præstegårdens to udlænger, og det kostede 2532 kr., som man også måtte låne af stiftsmidlerne. I febr søgte pastor Lauritzen sin afsked, og man måtte igen igennem ansættelsesproceduren. Denne gang valgte man at indstille pastor Andersen fra Tranekær. Ved menighedsrådsvalget i nov blev nyvalgt bl.a. læge Holger Felding og gartner Aage Jørgensen, Lammestrup. Pastor Andersen blev valgt til formand og agent Jørgen Jørgensen, Ørninge til næstformand. Pastor Andersen blev dog ikke længe i embedet. Ved et møde den 18. febr fik menighedsrådet fortroligt meddelelse om, at han ville blive afskediget. 2 nabopræster blev indsat til at vikariere, indtil en ny præst var udnævnt. Denne gang indkom der 44 ansøgninger, og menighedsrådet måtte på rejser til både Fyn og Jylland, før man kunne indstille pastor Helge Dahn fra Vissenbjerg, og søndag den 28. juli 1935 blev pastor Dahn indsat i Borup og Kimmerslev kirker af provst Bartholdy Møller. I efteråret 1935 indløb der en klage fra revisor Kr. Laursen, Frederiksberg over sløjfningen af et gravsted. En delegation fra menighedsrådet måtte tage ind til klagerens bopæl og indgå forlig, der gik ud på at genetablere gravstedet og levere et nyt monument samt at undskylde i Borup Avis. Den sag løb op i 107 kr. Pastor Dahn ville gerne indføre nye aktiviteter for borgerne, bl.a. juletræ for de gamle. Til finansiering af festen søgte man tilladelse hos biskoppen til afholdelse af en koncert i kirken med Roskilde domkor og domorganist. Deltagelse ved koncerten skulle koste 1 kr. Man fik biskoppens tilladelse på betingelse af, at der ikke blev solgt billetter i kirken eller ved indgangen. Efter fradrag af udgifter gav koncerten et overskud på 54,25 kr. Juletræsfesten blev holdt den 30. dec. med deltagelse af 50 gamle. Festen kostede 89,82 Kr. Underskuddet på 23, 57 Kr. blev dækket af sognerådet. I juli 1936 klagede klokkeren over, at kirkens klokker havde forskudt sig i deres lejer. En undersøgelse viste, at stolværket var delvist råddent og skulle udskiftes. Man forbød brug af den store klokke, og den lille skulle bruges med forsigtighed. Først i juli 1937 fik klokkerne nyt ophæng og stolværk. Den sidste rest af præstegårdsjorden på 4½ tdr. land havde været forpagtet ud, bl.a. til vognmand Viggo Jensen og til H.P. Hansen i Kulmosen. I 1938 blev det solgt til kommunen, der opførte den nye centralskole på arealet. Den 10. juni 1941 var der kirkesyn, hvor det blev bestemt, at der skulle opføres nyt nødtørftshus med redskabsrum og brændselsrum. Den 2. april 1944 bifaldt ministeriet, at der opføres et nødtørftshus efter tegning af arkitekt W. Felding, Gentofte. Der blev tilstået et lån af stiftsmidlerne på indtil 1500 kr. at afdrage over 10 år. Den 14. aug. s.a. var huset færdigt. Der foreligger ikke noget om indvielse. Ved kirkesynet den 16. juni 1944 fremlagde arkitekt Langballe foreløbige planer for restaurering af kirkens indre. I 1948 blev der gennemført en restaurering af kirken, hvor gulvet blev fornyet og

6 stoleværket delvis udskiftet og forsynet med låger. Desuden blev kakkelovnen taget ned og erstattet af elektrisk varme under sæderne. Restaureringen omtales stort set ikke i synsprotokollen ud over, at Vinduet i Taarnet fornyes i Forbindelse med Kirkens Restaurering. Ved valget i nov blev dr. Felding afløst af skoleinspektør Børge Davidsen. I 1949 kom lærer Frits Rathmann ind i menighedsrådet, og i 1961 godsfuldmægtig A. Bohn-Jespersen, der i 1965 afløste Laurits Christensen, Hegnede, som formand for menighedsrådet. Et gennemgående punkt ved kirkesynene var ringmuren. Ved provstesynet i 1962 blev det bestemt, forsøgsvis at undermure den gamle, murede ringmur mod vest, og at føre den til fast bund og frostfri dybde, evt. skalmure den. Den østlige kampestensmur blev også repareret ret ofte. Ved stormen i 1967 rokkede et stort træ i nærheden af kirkegårdsmuren så meget, at muren blev beskadiget. Man måtte fælde træet og reparere muren. Stormskadeforsikringen betalte kr. I 1967 blev der sendt opkrævning på kloakbidrag fra kommunen. For præstegårdens vedkommende var det kr. og for kirkegården kr. Man forhandlede med både stiftsøvrighed og ministerium og fik et lån på en 7-årig periode. I 1968 indledtes forhandling med kommunen om afståelse af præstegårdsvejen til fordel for en udvidelse af Borup skole. I menighedsrådet enedes man om at være imødekommende og at anbefale projektet overfor kirkeministeriet. Efter flere års tovtrækkeri blev resultatet, at de to gamle huse mellem kirken og indkørslen til præstegården blev revet ned, der blev lavet en ny vej til præstegården, og der blev anlagt parkeringsplads. Undervejs udtrykte menighedsrådet ønske om også at rive den gamle skole ved muren ned for at lave en ny indkørsel til kirken. Heldigvis sagde sognerådets kulturudvalg nej, da huset var fredet i klasse B. Provst Exner, Mariager, mente, at med en planlagt byudvikling på over 2000 indbyggere ville Borup kirke blive for lille. Derfor foranledigede han, at der den 31. juli 1969 blev afholdt et møde med biskop, provst samt repræsentanter for sogneråd og menighedsråd for at diskutere placering af en ekstra kirke nord for Borup. Ved valg til menighedsråd den 25. nov var der to lister. Liste 1, som var opstillet ved prøvevalget, fik 6 valgt, medens Morten Jensen, Hegnede, var den eneste, der blev valgt fra liste 2. Af 1232 stemmeberettigede afgav 198 deres stemme. På det første møde i det nye råd foreslog pastor Dahn, at gudstjenestetiderne skulle være kl. 9 og 10 i stedet for som hidtil kl. 10 og 14. Det vandt tilslutning. Da nedrivning af den gamle skole var blevet nægtet, søgte menighedsrådet at få lov at indrette toiletter i bygningen, men det sagde komunalbestyrelsen også nej til. Derfor blev der planlagt en ny toiletbygning i forbindelse med kapellet, og den stod færdig i Ved dannelsen af Skovbo kommune i 1970 blev der 8 sogne, der skulle afstemme deres budgetter efter en fælles ligningsprocent. Fra starten var de endog delt på to provstier, indtil Køge provsti blev oprettet pr. 1. april Derfor begyndte man fra 1972 at holde fælles budgetplanlægningsmøder. Specielt trængte lønninger til de ansatte ved kirkerne og takster for begravelser til at blive afstemt til et fælles niveau. Samme år tiltrådte Bent Fønss-Jørgensen som provst for Køge provsti. Ved et prøvevalg i nov fik socialdemokraterne kun 1 repræsentant på en sikker plads og valgte derefter at opstille egen liste. Ved valget den 20. nov., hvor stemmeprocenten var 16,4, fik de alligevel kun en valgt. På den anden liste blev nyvalgt bl.a. Laurits Christiansen og Chr. Schmidt. I jan blev pastor Dahn 70 år og faldt dermed for aldersgrænsen. I første runde indkom 4 ansøgninger til det ledige embede. Efter nogen drøftelse besluttede menighedsrådene at søge at få tilladelse til genopslag. Der forelå nu 6 ansøgninger, og efter møde med biskop Kvist valgte de to menighedsråd at indstille cand. theol. Lena Margrethe Rafn til embedet. Den 28. aug blev Lena Rafn ordineret i Roskilde Domkirke ved biskop Hans Kvist og den 8. sept. indsat i de to kirker ved provst Bent Fønss- Jørgensen. En tiltrængt ombygning af præstegården blev gennemført trods nogen uenighed om planerne mellem præstegårdsudvalget og stiftsøvrighedens arkitekt. Sidstnævnte havde dog den fordel, at stiftsøvrigheden ikke ville låne penge ud til projektet, hvis ikke arkitektens plan blev fulgt.

7 I 1975 opførtes et redskabshus til graverens maskiner og redskaber, og i 1976 vedtog man at anlægge en urnekirkegård ved den gamle brønd. Det blev dog først realiseret i I 1976 vedtog man at stoppe med juletræsfesten for de ældre og at oprette et aktivitetsudvalg. I 1978 blev der på forsøgsbasis opstillet lamper til belysning af kirken ved juletid. Behovet for et mødelokale var stort, så i 1978 begyndte menighedsrådene (Borup og Kimmerslev) at undersøge muligheden for at ombygge den nordlige udlænge ved præstegården til konfirmandstue og kordegnekontor. Ved et møde med kommunen i aug fik menighedsrådene tilbudt at leje eller købe den gamle skole ved kirkegårdsmuren. Stiftsøvrigheden anbefalede køb af huset, som kommunen ville sælge for kr., og handlen blev afsluttet i marts I juli 1981 forelå overslag fra arkitekten for konfirmandlokalet i den nordre udlænge på kr. Lokalet stod klar i Ombygningen af den gamle skole blev ledet af arkitekt Parslov og var tilendebragt i Samme år døde Bohn-Jespersen. Han blev afløst som formand af Laurits Christiansen. Allerede i 1950 var graveren begyndt at feje det gamle orgel op i form af borebillestøv, så man besluttede at lægge 1000 kr. til side om året til et nyt orgel. I 1981 begyndte forhandlingerne med forskellige orgelfirmaer. Man valgte Starup og Søn, der desværre gik konkurs midt i det hele. Albert Lang, der havde været ansat hos Starup og Søn, byggede orglet færdigt, og det blev indviet pinsedag I 1984 blev menighedsrådet tilbudt at købe arealet, hvor den gamle Ryeskovgaard lå. Af hensyn til fremtidigt pladsbehov blev arealet købt og bygningerne nedrevet. Arealet blev indviet med forskellige former for gravpladser i Den 1. febr blev Borup sogn overflyttet til Lejre provsti, og Lena Rafn blev udnævnt til provst. I de sidste 20 år har der været 2 store sager for menighedsrådet at tage vare på. Den første var etablering af en sognegård. På et tidspunkt var der planer om at bygge den på den nyanskaffede grund ved Ryeskovgaard. Men så kom chancen for at erhverve Møllelundgaarden på den modsatte side af gaden. Stuehuset blev renoveret og blev indviet 5. jan Tilbygningen med sal og oplagsrum blev indviet 13. juni Den anden store sag var renovering af kirken. Alt blev istandsat og malet, og der blev lagt fjernvarme ind. Kirken blev genindviet 17.april 2011

8 Bilag 1. Uddrag af Lov om Afløsning af tienden af 15/ Enhver Tiende herunder indbefattet Kvæg- og Smaaredselstiende, Smaaredsel, Degnetrave og Degnekorn og i det hele enhver Afgift af fast Ejendom, der efter sin Oprindelse og Beskaffenhed maa anses som en Tiendebyrde skal afløses ved Betaling af en Kapital, der udgør 25 Gange et Aars Tiende med Fradrag af det aarlige Beløb af de Tienden paahvilende Skatter og Afgifter til det offentlige ( 30). Hvor Tienden ikke ydes med et fast Pengebeløb, beregnes et Aars Tiende efter Gennemsnittet af Kapitelstaksterne for Aarene Værdien af Tiendeydelser in natura, paa hvilke der ikke sættes Kapitelstakst, bestemmes dog ved Skøn af uvillige Mænd, udmeldte af Retten. Hvor Tiendeyderne ifølge Overenskomst med Tiendeejeren betaler de Tienden paahvilende Skatter og Afgifter til det offentlige, anses det aarlige Beløb af disse Skatter og Afgifter som en Del af den aarlige Tiendeydelse. Spørgsmaal om en Afgift efter sin Oprindelse og Beskaffenhed vil kunne afløses i Henhold til denne Lov samt om, hvor stor en Del af en samlet Ydelse der skal anses for Tiende i det Tilfælde, hvor Tienden svares under et med anden Afgift, afgøres ved Kendelse af Tiendekommissæren ( 6) under Appel til Tiendekommissionen ( 7). Tiende, der tilhører Ejerne af de Ejendomme, paa hvilke Tienden hviler, skal bortfalde samtidig med Afløsningen af de andre Tiender i det paagældende Sogn ( 8). Saafremt der imidlertid paahviler saadanne Tiender Pantegæld, Realbyrder, Forpligtelse til Kirkers Vedligeholdelse m.v., anses de nævnte Byrders Kapitalværdi som Afløsningssum for den paagældende Tiende. Afløsningssummen for de nævnte Byrder kan dog ikke overstige det Beløb, der vilde blive at fastsætte som Afløsningssum, saafremt selve Tienden var Genstand for Afløsning, eller hvis dette Beløb ikke kan udfindes, Afløsningssummen for Præstetienden. 23 Naar en Kirketiendeejer, efter at Afløsningen af Tienden har funden Sted, ønsker sin Forpligtelse over for Kirken afløst, kan han herom indgive Begæring til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. Samme Ret tilkommer den Panthaver, der i Henhold til 16, næstsidste Stykke, har Pant i Afløsningssummen, naar Pantefordringen er forfalden. Af Afløsningssummen skal i dette Tilfælde til Kirken henlægges en saa stor Kapital, som i Forbindelse med Kirkens øvrige Indtægter af Kapitaler, Arvefæsteafgifter og desl. saavel som Indtægterne af dens Jorder behøves til, at Kirken med Inventarium og Kirkegaarden ved Renterne af samme for Fremtiden kan vedligeholdes i fuldkommen god Stand og Kirken opfylde sine øvrige Forpligtelser, deriblandt fuldt udrede Udgifterne til Brød og Vin, Assurance og eventuel Udvidelse af Kirkegaarden. Størrelsen af denne Kapital fastsættes ved Skøn af en Kommission, der skal bestaa af en fast Formand, udnævnt for hvert Stift af Kirkeministeren, samt 4 Medlemmer, valgte for hvert Tilfælde, to af Stiftsøvrigheden og to af Tiendeejeren. Hvis Forretningen skal afholdes efter Begæring af Panthaveren, og Tiendeejeren maatte vægre sig ved at vælge Medlemmer af Kommissionen, tilkommer Valget Panthaveren. Af de af Stiftsøvrigheden valgte Medlemmer skal det ene Medlem være en bygningskyndig Mand. Kirkeministeren meddeler Kommissionen fornøden Instruks. Kirketiendeejeren skal, for saa vidt Afløsningen er begært af ham, inden 4 Uger efter Kendelsens Meddelelse erklære, om han tiltræder den trufne Afgørelse, eller om han ønsker at bevare det hidtidige Forhold. Ønsker han dette, bortfalder derved den foretagne Forretning, og hans Forpligtelse mod Kirken forbliver da uforandret som hidtil. Omkostningerne ved den afholdte Forretning betales da af Kirketiendeejeren. Naar Kirkeministerens Approbation af Kommissionens Kendelse foreligger og det i Henhold hertil er fastsat, hvor meget af den til Stiftsøvrigheden i sin Tid indbetalte Afløsningssum for Tienden, der anses fornødent til Kirkens fremtidige Behov, udbetales det overskydende af Afløsningssummen til Kirketiendeejeren eller Panthaveren, og Kirken bliver da fremtidig at anse som en Kirke, der ejer sig selv, og dens Midler at bestyre efter de for selvejende Kirker gældende Regler.

9 L. Bilag 2 Udskrift af Synsprotokol for Borup Kirke , fol. 18 Aar 1912 d. 7de Februar afleveredes Borup Kirke fra Tiendeejeren Baron Hofjægermester Wedell-Neergaard til Tilsynet for Borup Kirke Tilstede var Provsten og Kirketilsynet samt [paa] Kirketiendeejerens Vegne Godsforvalter Hansen Efter at samtlige Tilstedeværende var blevne gjorte bekjendte med Min. Circ. af 4. April 1908, denne Sag vedrørende samt Min. Circ. af 20/ , og med Kommissionsforretningen over Borup Kirke af 22/ med Tilføjelse af 16/ og endelig med Skrivelse af 6/12 s. A. fra Ministeriet for Kirke og Undervisn. - kommunikeret fra Stiftsøvrigheden 11/12 s. A. hvorved Afløsningen af Vedligeholdelsespligten af Borup Kirke approberedes mod at der tildeltes Kirken Kr. af Afløsningssummen foruden 70 Kr. aarlig for afløst Pligtarbejde og 16 Kr. af Kommunen for Kirkegaardens Renholdelse samt endvidere paa Vilkaar, at Tiendeejeren inden Udgangen af 1912 lader foretage en Udvidelse af Kirkegaarden (Anlæg af en Assistentskirkegaard) paa et af Provstesynet og Sundhedsvæsnet godkjendt Areal og bekoste dets Planering og Indretning, derunder om fornødent Dræning samt Indhegning, alt efter Synets nærmere Bestemmelse (medens det samtidig tilføjes, at Tiendeejeren har Ret til at beholde et Familiegravsted paa den gamle Kirkegaard af Areal 1095 Alen, mod at han udvider Assistentskirkegaarden med et tilsvarende Areal), og efter at Kirkens Inventarieliste var gjennemgaaet og befundet i Orden og Kirkens Arkiv modtaget, bestaaende af Protokol og Assurencepolice, afleveredes Kirken til Tilsynet paa de i Kommissionsforretningen angivne Vilkaar, saaledes at Afleveringen regnes fra 1. Januar 1912, baade m. H. t. Indtægter og Udgifter. Da alle Mangler fra Synet 1911 var afhjulpne, maa Kirken siges at være afleveret i fuld synsforsvarlig Stand. Der blev givet Tilsagn om Grusning af Kirkegaardens Gange, da saadant tiltrænges. A. Kjølhede, Schledermann, Kristiansen, C.F. Balslev, Jens Larsen, Hans Larsen (Understregninger kan være tilført senere) Axel Kjølhede: provst, sognepræst i Karlslunde-Karlstrup Schledermann: murermester i Roskilde L. Kristiansen: tømrermester C.F. Balslev: sognepræst i Borup-Kimmerslev Jens Larsen: vægter på Svenstrup, medlem af menighedsrådet Hans Larsen: particulier, medlem af menighedsrådet

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910 Af Bent Hartvig Petersen Den 18. februar kan Solrød sogn fejre et 100 års jubilæum for den over 800 år gamle Solrød Landsbykirke. Det er på denne dag 100 år siden, at kirken overgik til selveje og blev

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift Forslag til vedtægt for kirkegård med graver Ringsted kommune.doc VEDTÆGT for X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Kærum Provsti: Assens Kommune: Assens Stift: Fyens A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. 2 Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Kim Eriksen. Øvrige mødt. 2 5% midler til

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd.

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Munkebo Kommune: Kerteminde Provsti: Kerteminde Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. 1 2 1. Kirkegårdens

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad og

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg. PU møde 26. juni Kl Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg. PU møde 26. juni Kl Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 26. juni 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden / tilføjelse dagsorden. Dagsorden godkendes

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Kjeld Pedersen Mødepunkt 1 Sag: Synsudskrifter (945) - Fåborg Sogn Fåborg kirke Fåborg

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg. PU møde 27. november 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg. PU møde 27. november 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Mødedeltagere: Hanne Petersen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T.

Læs mere

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift Vedtægt for Them og Brande kirkegårde i Silkeborg kommune under Silkeborg provsti i Århus Stift A Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegårdene ejes af henholdsvis Them og Brande kirker og bestyres af

Læs mere

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8 Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN for Orø sogns menighedsråd Forretningsorden, 7. april 2009 1 af 8 FORRETNINGSORDEN for menighedsråd Marginalteksten henviser til: ML: AP: Bekendtgørelse

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Orientering ved personalekonsulenten Dette punkt udgår,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven)

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven) LBK nr 797 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58818/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Ansøgning om tilladelse til at overskride

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Birte Tange Lauridsen, Jakob Jepsen og Jens

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Vedtægt. for. menighedsrådet

Vedtægt. for. menighedsrådet Vedtægt for menighedsrådet Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Sahl-Gullev sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vipperød (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 18. juni 2015. KI. L5.00 Mødested: Prbvstikontoret, Messevej 2, 9600 Års Mødedeltagere: Hanne Petelrsen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen,

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 8. september 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 8. september 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 8. september 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Ansøgning til ombygning af kapel i Fabjerg.

Læs mere

Det årlige syn. Forberedelse, afvikling og udførelse

Det årlige syn. Forberedelse, afvikling og udførelse Det årlige syn Forberedelse, afvikling og udførelse Menighedsrådets opgaver og ansvar for synsarbejdet Et menighedsråd har det grundlæggende ansvar for, at sognets kirke og kirkegård samt de bygninger

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Skelund sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og kompetencer

Menighedsrådets opgaver og kompetencer Menighedsrådets opgaver og kompetencer Alle folkekirker ledes af et menighedsråd Menighedsrådet - beslutter hvilke aktiviteter der skal være i kirken - fastlægger gudstjenesteformer f.eks. salmesangsgudstjenester,

Læs mere

Velkommen. Til orienterings- og opstillingsmøde

Velkommen. Til orienterings- og opstillingsmøde Velkommen Til orienterings- og opstillingsmøde 1 To møder i ét Del 1 Orienteringsmøde På orienteringsmødet fortæller menighedsrådet om dets arbejde og om reglerne for valget. Menighedsrådet er vært for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift 32. Når menighedsrådets næstformand fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 11. maj 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 11. maj 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 11. maj 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende. Alle var mødt. Margrethe Wind orienterede om Energimærkning.

Læs mere

Redigeret regnskabsinstruks og. 3 1433 / Provstiudvalget redigeret regnskabsinstruks og kørselsbemyndigelse. kørselsbemyndigelse blev underskrevet.

Redigeret regnskabsinstruks og. 3 1433 / Provstiudvalget redigeret regnskabsinstruks og kørselsbemyndigelse. kørselsbemyndigelse blev underskrevet. Referat for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 23. februar 2015 kl. 14.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Holstebro Sognehus Afbud fra Henrik Guldbrandt Kjær Pkt./Sag / Emneord / Resume 1 1401

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning Dato: 27.februar 2007 Model for evaluering af stiftsråd 1 Indledning I regeringsgrundlaget Nye mål er anført følgende om stiftsråd: For at øge demokratiet og den lokale selvbestemmelse i folkekirken er

Læs mere

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift Aalborg Nordre Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti Aalborg Kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Vester Hassing Kirke

Læs mere

Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 22.04.2013 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.

Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 22.04.2013 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg. Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 22.04.2013 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg. Til stede var: Arne Dupont, Gitte Hansen, Kirsten Engmark, Kirsten Hansen, Lene Brietzke, Valborg

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Vinding Sogn Provsti: Vejle Kommune: Vejle Stift: Haderslev A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd.

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning eltavle til kirke + hjemmeberettelsessæt til præsten Sag: 5% ansøgning Vester Nebel

Læs mere

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune ÅRSBUDGET for under i Hedensted provsti i Hedensted kommune Side 1 Årsbudget tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 10. marts 2010. Kl. 15.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 10. marts 2010. Kl. 15.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 10. marts 2010. Kl. 15.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. LBK nr 330 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 25665/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov om bestyrelse

Læs mere

Gjern Skannerup Kirker

Gjern Skannerup Kirker Gjern Skannerup Kirker Dagsorden menighedsrådsmøde tirsdag den 4. april 2017 klokken 19 i Sognehuset Deltagere: Steen Andersen, Aage Olesen, Erling Lemming, Birgitte Garne, Hans Jørgen Seekjær, Niels Bach,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde LBK nr 1156 af 01/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. oktober 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 102143/16 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Mødedeltagere: Hanne Petersen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen.

Mødedeltagere: Hanne Petersen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen. Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 14. august 2014. Kl. 15.00 Mødested: Messevej 2, 9600 Aars Mødedeltagere: Hanne Petersen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen. Fraværende:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

V E D T Æ G T. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Bredballe kirke og bestyres af Bredballe kirkes menighedsråd

V E D T Æ G T. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Bredballe kirke og bestyres af Bredballe kirkes menighedsråd V E D T Æ G T for Bredballe kirkegård Vejle provsti, Vejle kommune i Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Bredballe kirke og bestyres af Bredballe kirkes menighedsråd

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde 27. august 2015. Godkendt. Ved deltagelse af ca. 175 personer er omkostningen omkring 200.000 kr. alt inklusiv.

Referat fra Provstiudvalgsmøde 27. august 2015. Godkendt. Ved deltagelse af ca. 175 personer er omkostningen omkring 200.000 kr. alt inklusiv. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Punkt 4: fra Store Heddinge MR deltagoghelene Drejer og kirkegårdslederen ved Store Heddinge kirkegård.

Punkt 4: fra Store Heddinge MR deltagoghelene Drejer og kirkegårdslederen ved Store Heddinge kirkegård. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 24. marts 2015. Kl. 15.00 Mødested: Haslev kirkehus, Kirketorvet, Haslev Punkt 4: fra Store Heddinge MR deltagoghelene Drejer og kirkegårdslederen ved Store

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Helga Wulf

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Helga Wulf Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Helga Wulf Punkt 4: Formand Finn Fabricius - Havnelev og arkitekt Henning Johansen deltager

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Stilling sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Love og Vedtægter for Sønderskovhjemmet

Love og Vedtægter for Sønderskovhjemmet Love og Vedtægter for Sønderskovhjemmet 01.01.2007 1. Oprettelse og hjemsted Sønderskovhjemmet er en selvejende institution, oprettet i 1918. Hjemmet er beliggende Skovstræde 7, 4891 Toreby L. Ejendommens

Læs mere

Referat - menighedsrådsmøde tirsdag den 29. april 2014 kl Kingos Minde

Referat - menighedsrådsmøde tirsdag den 29. april 2014 kl Kingos Minde Referat - menighedsrådsmøde tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Referat for: Hadsund Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Mødepunkt 1 Godkendelse og underskrift af referat fra forrige møde

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. 14.00-17.30 Mødested: Vesterled 45, Janderup

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. 14.00-17.30 Mødested: Vesterled 45, Janderup Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. 14.00-17.30 Mødested: Vesterled 45, Janderup Fraværende Kjeld Pedersen Mødepunkt 1 Sag: Budget og regnskab 2015 (1080) Fastsættelse af de foreløbige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd.

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. KIRKEGÅRDSVEDTÆGT for Kirkegård: Ørbæk Kommune: Nyborg Provsti: Nyborg Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1 Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AARUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR AARUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR AARUP VANDVÆRK 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Aarup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Aarup Kommune. 2 formål Selskabets formål

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GJERRILD NORDSTRANDS VANDVÆRK. Navn og beliggenhed

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GJERRILD NORDSTRANDS VANDVÆRK. Navn og beliggenhed VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GJERRILD NORDSTRANDS VANDVÆRK Navn og beliggenhed 1 Selskabet er et andelsselskab hvis navn er Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk. Vandværket er beliggende Emmedsbovej

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Morten Thaysen Kjeld Pedersen deltog ikke i punkterne 2, 3, 4 og 6. Mødepunkt 1

Læs mere

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dets navn er Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. oktober 2009 og har hjemsted

Læs mere

Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde

Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde BEK nr 338 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 40133/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om folkekirkens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. BORUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. BORUP VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BORUP VANDVÆRK A.m.b.a. 1: Navn og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og selskabets navn er 2. Selskabet har hjemsted i Køge Kommune. Borup Vandværk A.m.b.a.

Læs mere

REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 DAGSORDEN 1. Godkendelse af referat fra møde 4.6. og 16.6.2010 referater godkendtes. 2. Cirkulærer og bekendtgørelser I notat fra Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes nyt punkt 25: Eventuelt og punkt 24 Eventuelt ændres til punkt 24: Ødsted Sognehus. Godkendt.

1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes nyt punkt 25: Eventuelt og punkt 24 Eventuelt ændres til punkt 24: Ødsted Sognehus. Godkendt. Referat for: Vejle Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Haraldsgade 10, Vejle Inger Kragh-Schwarz og Tove Bjørn Jensen var fraværende med afbud. Poul L. Udsen deltog ikke i punkterne

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

VEDTÆGT. for Ø. Brønderslev kirkegård, Brønderslev provsti, Brønderslev kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for Ø. Brønderslev kirkegård, Brønderslev provsti, Brønderslev kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Brønderslev Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Ø. Brønderslev kirkegård, Brønderslev provsti, Brønderslev kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Ø. Brønderslev kirke

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat FORRETNINGSORDEN for fællesmøder for menighedsrådene i Staby Madum pastorat Nærværende forretningsorden er et forslag. Menighedsrådene er således ikke bundet til at følge forslaget. De fleste af forslagets

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 19. december 2013. Kl. 14-16 Mødested: provstikontoret

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 19. december 2013. Kl. 14-16 Mødested: provstikontoret Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 19. december 2013. Kl. 14-16 Mødested: provstikontoret Alle medlemmer tilstede Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med ekstrapunkt (Se

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Kregme MR - Forslag til møde med PU vedr. Kregme

Læs mere

2 Erfamøde for regnskabsførere. Provstiudvalget synes, det er en god idé at indkalde regnskabsførerne til et erfamøde.

2 Erfamøde for regnskabsførere. Provstiudvalget synes, det er en god idé at indkalde regnskabsførerne til et erfamøde. Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Erfamøde for regnskabsførere.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. marts 2009. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. marts 2009. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. marts 2009. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende. Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat. Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden inkl. evt. tilkomne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd Jf. Bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd og Bekendtgørelse nr. 1315 af 21. november 2013 om menighedsråds medvirken ved ansættelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 22. januar 2015. Kl. 12.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 22. januar 2015. Kl. 12.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 22. januar 2015. Kl. 12.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Else Wismar, Grethe Monrad, Doris Mogensen,

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde tirsdag d. 20. oktober 2015, Kirkegade 22, 7200 Grindsted.

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde tirsdag d. 20. oktober 2015, Kirkegade 22, 7200 Grindsted. Grindsted d. 23. oktober 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde tirsdag d. 20. oktober 2015, Kirkegade 22, 7200 Grindsted. Kl. 16.00 18.00: Orienteringsmøde om Digitale Kirkegårdskort. Kl. 18.00 19.00: PU-møde

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Tilstede var: Johan Fruergaard, Thorkild Nielsen, Jens Simonsen, Axel Pedersen, Niels Jørn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 17. marts 2009 eller når vedtagelse med fornødent stemmetal er opnået på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere