KREJL. Bagsiden side 48 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 22. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. Bagsiden side 48 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 22. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO3"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 22. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO3 INDHOLD: Kommentar side 34 Magda blev vrag. Af Bent Mikkelsen... side 35 Brøndum Andelsmejeri. Af Jacob Larsen (fortsat) side 38 Den sidste købmand. Af N.H. Lindhard... side 42 Alleen der forsvandt. Af N.H. Lindhard side 46 Bagsiden side 48

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca. septembef - novembe! februar og april. Omfang 16 sider pr. nummer. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition: Balles Boghandel, Østerbrogade, 967 O Løgstør Telefon Postgiro l5o 4746 rssn rr, {'ffiltå:#,rf"- & orrsetaps. K/fiRE IItrSER Før jul udkom den første, foreløbige udgave af: "Den lille lokalhistoriker", (se bagsiden, side 48). Den så egentlig ganske pæn ud og kostede heller ikke så meget, men den var behæftet med en alvorlig fejl:den hang dådigt sammen. Når den blev lukket op skiltes den ad i mange dele! Bogtrykker og bogbinder har erkendt fejlen og beredvilligt tilbudt et nlt oplag. De, der har købt bogen, vil vederlagsfrit kunne bytte det defekte eksemplar med et nyt i Balles boghandel. Vi har lagt en ny bestillingsseddel ind i dette nummeq så man kan nå ^t gørc brug af det favorable tilbud. Dette nummer indeholder en længe Yentet slutning pit historien om "Magda" af Bent Mikkelsen, som har måttet søge i USA for at fir det bedrøvelige endeligt oplyst. Der er også en slutning på 185 ars købmandsskab på "HP-hiørne, og historien om Allee, der forsvandt. Brøndum Mejeri nærmer sig også slutningen, men der er et afsnit tilbage til næste nummef. Og så en artikel, som blev offer for en misforståelse, så den er udskudt til april-nummeret. Det er Johs. Sørensen: Isvinter. FORSIDEBILLEDET:...det viser Sønderport først i l93oerne. Da Svend Støckel overdrog sin boghandel til Villy Rolighed, fulgte der nogle kasser med, der indeholdt ældre postkort, der ikke var blevet solgt. Dem satte Rolighed til salg, og de blev solgt flittigt. Der er en hestevogn på vej op, og vi oplevede en dame, der købte koftet, og pludselig udbrød: "Det er da min far, der sidder på bukkenj' Nedenfor bakken kan man se Lykkes gård inden ombygningen i

3 Her ses,magdao i tiden, buor den uar ejet af skipper Willy Kjcerulff i Kollry Kaas på Samsø. På billedet er skibet på uej ud af Odense baun på en af de sidste rejse inden jul - og bebøring med juletræ mastetoppen. "Magda" blev vrag og siden en losseplads i USA kørtph Af Bent Mikkelsen Det er nu lykkedes at finde slutningen på beretningen om den gamle Aggersund-galease umagda<, som vi sidst skrev om i Krejl nr. I i september 2001.I den mellemliggende tid har der været hjælp fra flere forskellige personer i Danmark, men især i USA. Og der ender historien om,magdan og faktisk for ikke så længe siden.i vintercn 7999/2000 blev de sidste rester af skibet kørt væk og brugt som havneffld i Gloucester i Massachussets på USAs østkyst. Ejerene - et ægtepat som det ikke er lykkedes at komme i forbindelse med, havde da ladet skibet forfalde, mens det 1å for anker ved en ø i bugten ved Gloncester, og til sidst måtte havnevæsenet lerne vraget. Det var i øvrigt en grundig oprydning hvor flere vrag blev fiernet. J5

4 Her ses,magdao i bjemmebaunen Kolby Kaas på Samsø, Der losser skibet gødning fra Fredericia, sotn uar en af skibets normale farter, Manden på kajen i buid undertrøje er skipperwilly Kjærulff selu. Billedet og de andre i denne artikel er uenligst udlånt af skipperens søn Ole Kjæruffi der uirker som skibsmcelger i Vordingborg. Solgt Da vi slap,magdau i september 2001 var skibet nået til USA og var blevet solgt. Det viste sig, at skibet egentlig blev i området omkring det mondæne Marthas Vinyard, men nu med navnet u\øindermeren. Det nam blev sat på skibet i IgT6,daTimothy Moore solgt skibet til en anden amerikansk statsborger. Skibet var da registreret i USAs register med kontrolnummerct Nogenlunde samtidig blev det udstyret med en ny maskine' Det blev en GM (General Motors) diesel af typen 471.,\Windermere< blev solgt igen i 1993, da den blev købt af De Coste-familien i Gloucester. De - ægteparret Katherine og Stanley De Coste - gav skibet sit gamle navn tilbage. Det var navnet )Carmenita(, som igen blev sat på navnebræddeme. Under De Coste-familien blev skibet brugt som privat lystyacht til sejlads op og ned ad kysten og til Marthas Vinyard, Kennanbunkport, og alle de pæn steder på lrysten, hvor det meste har garnle engelske navne. Det hænger sammen med, at netop Massachussets vaf stedet for de første engelske kolonisterlandede i1777 ogde brugte navne, som de kendte fra det gamle land. Oplagt Det fortaber sig lidt i det ukendte, hvorfor De Coste-famlien egentlig opgav at passe >Carmenita< med den nødvendige omhu. I hvertfald blev skibet efterladt i havnen og senere flyttet til indersiden af Ten Pound Island, som ligger yderst i den natudige fjord, der danner Gloucester Harbor (Amerikanerne staver havn uden u i harbor).ten Pound Island er den største afto øer og den mindste hedder natudigt nok j6

5 Five Pound Island. Krejls skriver fandt frem til skibets skæbne via havnekontoret i Gloucester, som via sende fblgende ord tilbage: Good Morning, Unfortunaely, the DeCoste family allowed it to become derelict and then i november 1999 she sank on the southeast side often Pound Island. During that winter ( ) she broke up i several large pieces which DPW (Department of Port and Water) and I took to the dump. The remainder has since removed along with the six other derelict vessel we had in the this harbor and is now land fill somewhere. Og så med tilføielsen: I'm sure this is not what Bent like hearing, but that is the end of the story! Brevet Det elektroniske brev fra harbormasterjim Culkett, Gloucester harbor lyder således: Desværre tillod De Coste-familien skibet at blive vrag og i november 1999 sank det på syd-østsiden aften Pound Island.I vinteren 1999/2000 brækkede vraget i flere stykket som Department of Port and 'Water sammen med mig bjærgede og tog til en losseplads. Det der var tilbage er siden fl1ttet sammen med seks andre vrag i havnen og er nu blevet til opfyldning et eller andet sted. Og det var så enden på den historie. Så,ledes var ordene fra USA.,Magdan forsvandt sammen med det 1900-århundrede på østkysten af USA efter et langt liv til SøS. Sic Transit Gloria Mundi...således forgår alverdens herlighed. Her ligger >Magda< langs en bro i Odense fjord for at laste gødning bjem til Santsø. Som det tydelig ses på billedet så er skibet meget meget uelboldt.alt skinner og der er ikke gammel lak at se på skibet, der på billedet fra 1960'erne uannere end 50 år gammelt. Der bleu passet på gamle,magdao..t/

6 BRøNDUM AIIDELSMEJERI Af Jacob Larsen (fortsat) Ved mødet d. 2I.T.1947 måtte man konstatere, at mejeriet manglede brændsel, hvorfor man havde fået en aftale med andelsplantagen om at måtte hente et læs nyskovet træ hver dag. Samtidig har man ansat en mand til at passe fyret og partefe træet så meget som det er nødvendigt for at kunne kommes i fyret. 11. juni besluttedes at købe yderligere tørv af Glud, Beltoftgård, og Norre fra Gatten havde tilbudt 100 tons pressetørv. Disse blev også købt. Ved licitationen besluttedes, at lastbiler skulle have lov at sammenlægge 2 ture, såfremt det var praktisk, og bestyrelsen kunne godkende det. Ved møde d besluttedes det at undlade at købe tørv, men satse på kulfyring igen. Man vedtog at begynde at sælge smørret igennem Andelssmør i stedet for den pri vate smørgrosserer besluttedes at indrette detailsalgsbutik i en del af hestestalden, der skønnedes snart at blive unødvendig, efterhånden som mælkekørslen blev motoriseret. 6. juni 1950 var den nye butik færdig og godkendt, og man ansatte Johs. Hald, Brøndum, som leder af butikken. 24.I vedtoges at op- stille et stokerfyr og at optage et lån på kr. iandelskassen til at finansiere købet. Niels Jensen, Hemdrup, havde kørt mælk i 25 hr.l den anledning skulle Otto Cadsen, Hemdrup, købe en gave til ca. 100 kr. og overrække ham. 29.I.I952 besluttede man at festligholde, at Rasmussen havde været bestyrer på mejeriet i 25 år. Rasmussen med familie, personale og mælkekuske inviteres.æle øvrige inviteres gennem avisen med tilmelding i brugsen, pris 3 kr vedtog man, at mejeriet går aktivt ind for bekæmpelse af smitsom kalvekastning beslurtede man at indkøbe en flaskevasker, ligesom man forhøjede Johs. Halds løn til 85 kr. pr. uge. Ligeledes indkøbtes 3 lysstofrør. En mcelkekøler til spande brugte meget uand, men uar rimelig effektiu. 38

7 Skummesalen med de tre centrifuger Ved generalforsamlingen 1O.I2.I954 kunne man oplyse om stigende mælkemængde. Og osteproduktionen var optimal efter forholdene. Bekæmpelsen af smitsom kalvekastning var langt fremme, idet kun 3% af besætningerne var feagentef. 1.sept udliciteredes mælketurene. Samtidig vedtog man at undersøge Økonomien ved eventuel overgang til olieffr. Man havde nemlig fået et tilbud, pris 8000 kr. Ved møde d.24.sept opsagde besfyreren gennem 29 hr, M. Rasmussen, sin stilling til fratrædelse senest 1. januar 1956.Den 1 2. oktober 1955 vedtoges det at opslå bestyrerstillingen i "Mælkeritidende" med ansøgningsfrist 29. oktober. Onsdag d. 9. nov. blev alle lo3 ansøgninger gennemgået. Senere blev 8 ansøgere besøgt for nærmere samtale. Og den 14. nov blev der oprettet kontrakt med den nye bestyreq Ludvig Affertsholt Nielsen, der kom fra en stilling som forvalter phhjørring mejeril 23. januar 1956 indkøbte man 2 nye ostekar med rører, en ostevægt og en smørvægt, samlet pris kr. I bltte er givet en dampmaskine til 1690 kr. Blttepris kr. 31. Marts købte man et "Gram" køleanlæg,pris kr. p rl.ai rq I.'.tf 't'':, 94.\r* indkøbtes 2 rustfri c,stekar med rører 39

8 29. oktober Yedtog man, at hele Brøndumturen skulde underkastes dydægekontrol med henblik på at kunne levere konsummælk. Dette honoreres med 50 ørc pr. 100 kg. sødmælk. Den samlede mælkemængde Yar øget, og der var kommet 17 leverandører mere, så udgiften til mælkekørsel steg 3000 kr. til i alt ca kr. 2. juli 1958 blev aftroldt møde med bestyreren, Affertsholt Niels'en, hvor det blev foreholdt ham, at hans uligevægtige optræden på mejeriet ikke vile blive tålt. Den enkelte andelshaver måtte komme og gå på eget meieri. Affertsholt tiltrådte dette med sin underskrift blev købt en smørpakkemaskine, og dermed var drittelsmørrets tid forbi i Brøndum. Man skrev aftale med Hakon Larsen, LØgstør, om forhandling af mejeriprodukter i Løgstør, og en lignende aftale med Anders Zimmer,Tolstrup, om salg i landkommunerne. 23. nov.1958 blev bestyrelsen pilagt at undersøge alle forhold om et forslag til bygning af nyt og større ostelager. 4. august 1959 blev mælketurene for første gang udliciteret, så spandene kunne hentes på ejendommene, hvis tilkørselsforholdene var i orden. Ved generalforsamlingen, 24. oktober 1959, redegjorde formanden for foreløbige overslag vedrørende bygningen af nyt ostelager. Pris ca kr. Ved den efterfølgende afstemning stemte 31 for bygning, 62 imod. Året efter, 12. november 196O, blev ostelagerbyggeriet igen taget op, og en afstemning med 18 nej og 45 ja-stemmer phlagde bestyrelsen at arbejde videre med sagen. Ved næste generalforsamling redegjorde arkitekt Eskildsen for proiektet, der ville koste ca

9 I I I I kr. Efter grundig diskussion tog man en afstemning, som viste 4L for og 58 imod bygning af ostelager. 15.maj 1961 vedtog man i mangel af lagerplads til de mange oste, man producerede, også at inddrage den nuværende garage til ostelager og anskaffe eflt.fjægej]xge til bilerne. Flere andelshavere fodangte igen byggeri af ostelager på generalforsamlingens dagsorden. Efter grundig diskussion blev byggeriet vedtaget med 49 stemmer for og 30 imod. Bestyrelsen blev bemyndiget ti ^t optage nødvendige lån. Og den 2.2.L962 blev murer Per Zimmer og tømrer Jens Grønning, begge Tolstrup, ^rrt^get til at udføre byggeriet for kr. Bernhard Christensens maskinfabrik,aarhus, leverer, installerer og flytter alle maskiner for kr. Den blev matrikelnummer 6u og 6v købt af Johannes Jacobsen, BrBndum, som byggegrund. Pris kr. Og efter 4 års snak kunne byggeriet gil i gang. I sommeren l962blev der bygget, og da byggeriet var færdigt, holdt man en mejeririgtig aften, hvor man fik forevist mejeriet og der serveredes smagsprøver af mejeriets produkter købtes ny ostepresser. Pris kr., og købtes et olieffr til svær olie. Pris kr. plus omsætningsafgift købte man af firmaet Paasch, Silkeborg 3 stk. rustfri tanke med pumpe\tør og udmålingsapparate4alt opstillet. Pris kr. 2O drøftede bestyrelsen arbejdsforholdene pil mejeriet med bestyrer Affertsholt. Man mente, han var meget fraværende og tog derfor ringe del i arbejdet på mejeriet. Bestyreren lovede ændring til bestyrelsens tilfredshed. I forelå skriftlig opsigelse fra bestyrer Affertsholt Nielsen, med fratrædelse 1. august 1966.Den samlede bestyrelse modtog opsigelsen bleu Vøltber Hønsen mejeribesqtrer i Brøndum og uar det til sammenlægningen i Man indrykkede annonce i "Mælkeritidende", og modtog 4) ansggntngel hvoraf 10 blev besøgt skrev man kontrakt med Valther Bråd Hansen, der var mejeribestyrer på Kvanløse mejeri ved Holbæk. Han og hans kone, Gudrun tog så over som bestyrerpar den 1. august Jacob Larsen (sluttes) 41

10 af N.H. Lindhard LØgstØr bar gennem årene bøft et utal af købmandsforretninger De er efterbånden suundet ind til 6n, og nu ser det ud til at HP's bjørne mister den sidste. Det bleu så til "kun" 185 år på pladsen. Men det bleu en ret broget bistorie. Den 7. oktober 1818 fik handelsbetjent Thomas Lund anvist en byggegrund på hjørnet og Nibe landevej, (i dag Bredgade). Han kom fralalborg, men havde tilknytning til egnen. Hans far, som også hedthomas Lund, var præst i Kornum fua Hans far igen hed for øvrigt også Thomas. Det ser ud til, at slægtens ældste søn har heddet Thomas igennem fem generationer tilbage til1655. Den Thomas, vi har at gøre med, blev født ca. 1796, og konfirmeret i Kornum Zl.april1811. Han var da 15 år. Præsten stod nok også bag købet af grunden i LØgstØr, og muligvis også da broderen Frederik, der var et år yngre, fik anvist en nabogrund,30 august 181!. LØgstør havde haft omtfent samme størrelse og indbyggertal fra 1600-tallet og til det fgrste bykort, vi kendeq fra ca. eksisterede ikke,men nu begyndte mana:t bebygge gadehjørnerne til sidegaderne. Lund ved Nibe landevej, Claudi nord for Blindebomsgade og Lykke syd for. Det skete nogenlunde samtidigt. De to brødres grund lå delvis bag ved bomhuset, så de nåede ikke helt ud til hjørnet. For at komme ind i butikken måtte man bag om bomhuset. Det var først i 1891, da bomhuset blev revet ned, at man så huset rigtigt. Den trekantede have ved siden af bomhuset havde dækket for bygningen. Thomas og Frederik drev forretningen sammen, indtil Thomas trak sig tilbage fra den daglige drift. Det skete før 1834, muligvis ved faderens flltning i 1831, for Thomas blev gårdejer i Kornum og blandt andet også sogneforstander. Han havde giftet sig med Juliane Marie Claudi, og de fik 26. juli 1844 en søn, som fik det lange navn Julius Johannes Ove Claudi Lund. En af fadderne Yar Frederik Lund. Julius oyertog forretningen efter Frederik, som muligvis ikke havde sønner. Vi ved ikke præcis, hvornår det skete, men det må have været omkring Han blev kun 35 in, og døde IL november l879.han havde dog nået at producere et sæt fvillinger i l874,hvoraf den ene hed Julius og den anden Thomas. Omkring 1865 optræder der også en datter. Hun er nok datter af Frederik Lund, regner vi med. Hun kendes kun for et par tegninger, som er den ældste antydning af købmandsgården. 42

11 Billedet, som er tegnet af købmand Lunds datter, uiser udsigten fra købmandsgårdens gauluindue op mod krydset. Den nærmeste lrygning er bombuset, og bagued ligger bager Petersens bageri, Helt til højre ses Palle Møller Lunøes bus, og ude i baggrunden ses bakkegården.tbgnet ca så længe, for året efter, 13. november 1880, giftede hun sig med skipperjens Christensen Salvesen, som overtog butikken samtidigt. Julius Claudi Lund Julius var blevet gift den 26. juli 1872 med Eline Catrine Baun, som nu sad tilbage med de fem-årige fvillinger i 1879 og en købmandsbutik. Det varede ikke Jens C. Saluesen 43

12 Købmandsgården efter at bombuset er reuet ned Nu hed firmaet altså Lund-Salvesen. Thomas blev købmandslæding, og fortsatte til l9o4,hvor han blev kompagnon, efter at moderen, Eline Catrine var død 19O2. Så hed firmaet J.C. Salvesen & Søn, selv om hanvar stedsøn. Den sidste Tbomas Lund l9i4 døde J.C. Salvesen.Hanvar født samme år som sin kone, men blev altså 68 fu.ogdermed varthomas Lund eneindehaver. Da forretningen var 100 år gammel, fandt købmanden ud af, at huset trængte til en kraftig modernisering, og så byggede han et helt nyt hus, som står den dag i dag. Det var altså i Huset blev bygget af murermester Beltoft. Han drev forretningen indtil sin "bratte og uventede" død 22. maj l)j2, som LøgstørAvis skrev. Han eftedod hustruen Inga og datteren Elin. Begravelsen var den 27.LøgstørAvis skrev bl.a. "Kirkerummet, der fuldstændig fyldtes af følget, var smykket med sørgefloq tændte lys og grønne planter og desuden af de talrige pragtfulde kranse, der dækkede den hvide kiste samt hele midtergangen". 44

13 Nybygningen 1919 med familien foran. På ta.get murernxester Beltoft. De næste ar er uklare. Forretningen blev muligvis videreført af enken, Inga Lund, men så har hun ikke klaret det godt. Noget kunne tyde på en tvangsauktion, for 16. november 1938 blev forretningen overtaget ifølge fogedudlægs skøde af købmand H.P Nielsen ( l94l).inga Lund døde i 1939, og dermed var Lund-familien ude af billedet. Til gengæld kom en ny familie til at sætte sit præg ph udviklingen. HP's enke, Ane Kirstine fortsatte trl l945,og sønnen Viggo Nielsen, der havde været forretningsfører, overtog forretningen. Han blev kun 39 år gammel og døde i Enken, Ellen Dagny Nielsen, fortsatte med skiftende bestyrere,først med forretningsfører J. Balle Danielsen, og medjohn Nielsen blev udbygningerne købt af kommunen og fevet ned. 1. september I77I blev den yngste søn, Jens Ejner Nielsen, købmand. Den Øgede konkurrence bevirkede, at butikken blev tilsluttet, først Oceka, siden Super-lkæden. På grund af sygdom aftrændede han forretningen 11. december 1995 og døde 4.maj Forretningen blev fortsat af Poul Erik Sørensen. Han gik ind i Spar-kæden, men det hed stadig HP-s hjørne, trods skiftende nayne siden 1938: H.P. Nielsen, HP Nielsen /v. Viggo Nielsen, HPs kolonial v. Jens E. Nielsen, HPs Oceka marked, Super 1, Spar købmanden og Kwik Spar. 45

14 ALLEEN DER IORSVA]VDT Af N.H.Lindbard Lokalhistorisk arkiv har i mange hr haft et postkort, hvor der stod; Løgstør. Alleen tilanlæget. Foruden tfæerne ses nogle huse i baggrunden. De vaq troede vi, i Rådhusgade, men ved et næfmere eftersyn viste de sig at ligge i Blindebomsgade.. Det var husene fratværgade, (Fogedgade), og hen til Arbejdernes Forsamlingsbygning. Postkortet kan dateres til 1919,o9 det var spændende at fit opklaret, hvor alleen løb. Der var jo både asfalt og gadelygter, så det måtte kunne ses på et ældre bykort. Men bykortene viser ingen vækster, kun faste genstande, så der var ingen hjælp at hente. Vi spurgte flere ældre Løgstørborgere, der var født i byen, og de kunne sagtens huske, at de som børn havde samlet kastanjer om efteråret i en kastanjealle, og også nogenlunde, hvor det YAr. De blev sendt ud med en kopi af kortet i hånden for at finde husene i den vinkel, men det kunne ikke lade sig gwe nøjagtigt, fordi De Gamles Hjem var bygget i mellemtiden og spærrede for udsynet. 46

15 Der kom først skred i sagen, da en besøgende på arkivet kikkede på kortet. Han var åbenbart en bedre botaniker end vi andre, for han sagde straks, at træerne til venstre for gaden ikke var kastanjer, men bøge. Så kunne vi alle se, at kastanjealleen vår til højre for vejen. Men hvem havde så fundet på at anbringe en alle langs en gade, med mindre gaden var nyere end alleen. Det stykke gade, man kunne se, var åbenbart Blindebomsgades forlængelse. Anlægsvej gik, indtil alderdomshjemmets bygning, kun få huse ned fra Jernbanegade, og hed Michaelsvej. Så der må være forsr.rrndet noget af alleen, da gaden blev brudt igennem Men hvad med resten? Der findes et luftfoto af området fra 1956, altså. fire år efter Bøgely's bygning. Her kan man ane alleens fodøb, selv om træerne er blevet noget tykkere. For øvrigt viser billedet, at man er ved at lægge de første fjernvarmeledninger ned. Bøgene i sydsiden er væk, bortset fra "Dommerens bøg", som har ovedevet til i dag.træerne på den anden side af Gaden er nyere, bortset fra to gamle kastanjer ved hjørnet af Anlægsvej. De må være de sidste rester af alleen. I dag har de fået selskab af bindingsværkshuset fra byjubilæet, og de klæder hinanden. N.H. Lindbard 4/

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Blandet landhandel, men mest mælk Ved mejeriernes fremkomst i slutningen af 18oo- og begyndelsen af 1900-tallet kunne forbrugerne få frisk mælk og andre mejerivarer direkte

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 DANSK MEJERISTAT Redigeret af G. ELLBRECHT Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 Andelsmejeriet Godthåb, Uglev side 2 Andelsmejeriet Jegindø

Læs mere

1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent.

1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent. 1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent. 2. Valg af to stemmetællere Hvem der blev stemmetæller fik referenten desværre ikke noteret ned. 3. Godkendelse

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Poul Pava Børnenes kunstner

Poul Pava Børnenes kunstner Poul Pava Børnenes kunstner Jamen jeg har sgu da ikke brug for anerkendelse fra en eller anden akademiker, som aldrig drev det til noget selv, og så er han professor og kan sidde og nedgøre andre folks

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Tilstede : Carsten A, Kristian, Michael, Rieke, Niels, Knud og Hamid (fra. Kl. ca. 19). Afbud : Ingen. Referent : Knud. 1. Referat [Opfølgning og godkendelse

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Slagtermester Svend Kristensen

Slagtermester Svend Kristensen Slagtermester Svend Kristensen Svend Kristensen blev hjemmefødt på Jørlunde overdrev d. 22 februar 1903 af forælderene Hans Peder Kristensen og hustru Karen Kristensen f. Johansen Barnedåben blev publiceret

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Vognmand Jens Aage Jensen

Vognmand Jens Aage Jensen Vognmand Jens Aage Jensen Højlyngen 11, Simested 9620 Aalestrup TLF: 98649055 Tekst fra gamlelastbiler`s hjemmeside Vognmand Jens Aage er født d. 28 februar 1922. Han er søn af Ane Marie og Marius Jensen,

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 26. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

På præstekort er det hus nr. 10. Dyvig Kro.

På præstekort er det hus nr. 10. Dyvig Kro. Dyvig Kro. På præstekort er det hus nr. 10 Viet den 30. jul. 1852. Thomas Thomsen * 27. nov. 1819, søn af Jes Thomsen (1767-1824) og Anna Cathrine Jepsen (1788-1870) i Nordborg Med pigen. Catharina Nicoline

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Tekstiler fra 200 år

Tekstiler fra 200 år Tekstiler fra 200 år Hvad dragkisten gemte Onsdage og fredage kl. 15-17, i juli og august Den gamle Købmandsgård i Ballen Kornmagasinet indgang fra Strandvejen Arrangeret af Firmaet L. Rasmussen og Købmandsgårdens

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Kend din by Sørvad. Udarbejdet af: Magnus Horshauqe, Mie Poulsen, Oliver Green og Anna Lund. Fortællersti på 4,8 km

Kend din by Sørvad. Udarbejdet af: Magnus Horshauqe, Mie Poulsen, Oliver Green og Anna Lund. Fortællersti på 4,8 km Kend din by Sørvad Fortællersti på 4,8 km (.:-. j -1'" \ l) -;.r.;;- (1 I :.:, ~,.,',. ri' di g Sko le I -, (f ~'V ~ I tp. Sø rvad KI.Jlll.ll~- Og Idrætscenter '..

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere