KREJL. Bagsiden side 48 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 22. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. Bagsiden side 48 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 22. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO3"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 22. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO3 INDHOLD: Kommentar side 34 Magda blev vrag. Af Bent Mikkelsen... side 35 Brøndum Andelsmejeri. Af Jacob Larsen (fortsat) side 38 Den sidste købmand. Af N.H. Lindhard... side 42 Alleen der forsvandt. Af N.H. Lindhard side 46 Bagsiden side 48

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca. septembef - novembe! februar og april. Omfang 16 sider pr. nummer. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition: Balles Boghandel, Østerbrogade, 967 O Løgstør Telefon Postgiro l5o 4746 rssn rr, {'ffiltå:#,rf"- & orrsetaps. K/fiRE IItrSER Før jul udkom den første, foreløbige udgave af: "Den lille lokalhistoriker", (se bagsiden, side 48). Den så egentlig ganske pæn ud og kostede heller ikke så meget, men den var behæftet med en alvorlig fejl:den hang dådigt sammen. Når den blev lukket op skiltes den ad i mange dele! Bogtrykker og bogbinder har erkendt fejlen og beredvilligt tilbudt et nlt oplag. De, der har købt bogen, vil vederlagsfrit kunne bytte det defekte eksemplar med et nyt i Balles boghandel. Vi har lagt en ny bestillingsseddel ind i dette nummeq så man kan nå ^t gørc brug af det favorable tilbud. Dette nummer indeholder en længe Yentet slutning pit historien om "Magda" af Bent Mikkelsen, som har måttet søge i USA for at fir det bedrøvelige endeligt oplyst. Der er også en slutning på 185 ars købmandsskab på "HP-hiørne, og historien om Allee, der forsvandt. Brøndum Mejeri nærmer sig også slutningen, men der er et afsnit tilbage til næste nummef. Og så en artikel, som blev offer for en misforståelse, så den er udskudt til april-nummeret. Det er Johs. Sørensen: Isvinter. FORSIDEBILLEDET:...det viser Sønderport først i l93oerne. Da Svend Støckel overdrog sin boghandel til Villy Rolighed, fulgte der nogle kasser med, der indeholdt ældre postkort, der ikke var blevet solgt. Dem satte Rolighed til salg, og de blev solgt flittigt. Der er en hestevogn på vej op, og vi oplevede en dame, der købte koftet, og pludselig udbrød: "Det er da min far, der sidder på bukkenj' Nedenfor bakken kan man se Lykkes gård inden ombygningen i

3 Her ses,magdao i tiden, buor den uar ejet af skipper Willy Kjcerulff i Kollry Kaas på Samsø. På billedet er skibet på uej ud af Odense baun på en af de sidste rejse inden jul - og bebøring med juletræ mastetoppen. "Magda" blev vrag og siden en losseplads i USA kørtph Af Bent Mikkelsen Det er nu lykkedes at finde slutningen på beretningen om den gamle Aggersund-galease umagda<, som vi sidst skrev om i Krejl nr. I i september 2001.I den mellemliggende tid har der været hjælp fra flere forskellige personer i Danmark, men især i USA. Og der ender historien om,magdan og faktisk for ikke så længe siden.i vintercn 7999/2000 blev de sidste rester af skibet kørt væk og brugt som havneffld i Gloucester i Massachussets på USAs østkyst. Ejerene - et ægtepat som det ikke er lykkedes at komme i forbindelse med, havde da ladet skibet forfalde, mens det 1å for anker ved en ø i bugten ved Gloncester, og til sidst måtte havnevæsenet lerne vraget. Det var i øvrigt en grundig oprydning hvor flere vrag blev fiernet. J5

4 Her ses,magdao i bjemmebaunen Kolby Kaas på Samsø, Der losser skibet gødning fra Fredericia, sotn uar en af skibets normale farter, Manden på kajen i buid undertrøje er skipperwilly Kjærulff selu. Billedet og de andre i denne artikel er uenligst udlånt af skipperens søn Ole Kjæruffi der uirker som skibsmcelger i Vordingborg. Solgt Da vi slap,magdau i september 2001 var skibet nået til USA og var blevet solgt. Det viste sig, at skibet egentlig blev i området omkring det mondæne Marthas Vinyard, men nu med navnet u\øindermeren. Det nam blev sat på skibet i IgT6,daTimothy Moore solgt skibet til en anden amerikansk statsborger. Skibet var da registreret i USAs register med kontrolnummerct Nogenlunde samtidig blev det udstyret med en ny maskine' Det blev en GM (General Motors) diesel af typen 471.,\Windermere< blev solgt igen i 1993, da den blev købt af De Coste-familien i Gloucester. De - ægteparret Katherine og Stanley De Coste - gav skibet sit gamle navn tilbage. Det var navnet )Carmenita(, som igen blev sat på navnebræddeme. Under De Coste-familien blev skibet brugt som privat lystyacht til sejlads op og ned ad kysten og til Marthas Vinyard, Kennanbunkport, og alle de pæn steder på lrysten, hvor det meste har garnle engelske navne. Det hænger sammen med, at netop Massachussets vaf stedet for de første engelske kolonisterlandede i1777 ogde brugte navne, som de kendte fra det gamle land. Oplagt Det fortaber sig lidt i det ukendte, hvorfor De Coste-famlien egentlig opgav at passe >Carmenita< med den nødvendige omhu. I hvertfald blev skibet efterladt i havnen og senere flyttet til indersiden af Ten Pound Island, som ligger yderst i den natudige fjord, der danner Gloucester Harbor (Amerikanerne staver havn uden u i harbor).ten Pound Island er den største afto øer og den mindste hedder natudigt nok j6

5 Five Pound Island. Krejls skriver fandt frem til skibets skæbne via havnekontoret i Gloucester, som via sende fblgende ord tilbage: Good Morning, Unfortunaely, the DeCoste family allowed it to become derelict and then i november 1999 she sank on the southeast side often Pound Island. During that winter ( ) she broke up i several large pieces which DPW (Department of Port and Water) and I took to the dump. The remainder has since removed along with the six other derelict vessel we had in the this harbor and is now land fill somewhere. Og så med tilføielsen: I'm sure this is not what Bent like hearing, but that is the end of the story! Brevet Det elektroniske brev fra harbormasterjim Culkett, Gloucester harbor lyder således: Desværre tillod De Coste-familien skibet at blive vrag og i november 1999 sank det på syd-østsiden aften Pound Island.I vinteren 1999/2000 brækkede vraget i flere stykket som Department of Port and 'Water sammen med mig bjærgede og tog til en losseplads. Det der var tilbage er siden fl1ttet sammen med seks andre vrag i havnen og er nu blevet til opfyldning et eller andet sted. Og det var så enden på den historie. Så,ledes var ordene fra USA.,Magdan forsvandt sammen med det 1900-århundrede på østkysten af USA efter et langt liv til SøS. Sic Transit Gloria Mundi...således forgår alverdens herlighed. Her ligger >Magda< langs en bro i Odense fjord for at laste gødning bjem til Santsø. Som det tydelig ses på billedet så er skibet meget meget uelboldt.alt skinner og der er ikke gammel lak at se på skibet, der på billedet fra 1960'erne uannere end 50 år gammelt. Der bleu passet på gamle,magdao..t/

6 BRøNDUM AIIDELSMEJERI Af Jacob Larsen (fortsat) Ved mødet d. 2I.T.1947 måtte man konstatere, at mejeriet manglede brændsel, hvorfor man havde fået en aftale med andelsplantagen om at måtte hente et læs nyskovet træ hver dag. Samtidig har man ansat en mand til at passe fyret og partefe træet så meget som det er nødvendigt for at kunne kommes i fyret. 11. juni besluttedes at købe yderligere tørv af Glud, Beltoftgård, og Norre fra Gatten havde tilbudt 100 tons pressetørv. Disse blev også købt. Ved licitationen besluttedes, at lastbiler skulle have lov at sammenlægge 2 ture, såfremt det var praktisk, og bestyrelsen kunne godkende det. Ved møde d besluttedes det at undlade at købe tørv, men satse på kulfyring igen. Man vedtog at begynde at sælge smørret igennem Andelssmør i stedet for den pri vate smørgrosserer besluttedes at indrette detailsalgsbutik i en del af hestestalden, der skønnedes snart at blive unødvendig, efterhånden som mælkekørslen blev motoriseret. 6. juni 1950 var den nye butik færdig og godkendt, og man ansatte Johs. Hald, Brøndum, som leder af butikken. 24.I vedtoges at op- stille et stokerfyr og at optage et lån på kr. iandelskassen til at finansiere købet. Niels Jensen, Hemdrup, havde kørt mælk i 25 hr.l den anledning skulle Otto Cadsen, Hemdrup, købe en gave til ca. 100 kr. og overrække ham. 29.I.I952 besluttede man at festligholde, at Rasmussen havde været bestyrer på mejeriet i 25 år. Rasmussen med familie, personale og mælkekuske inviteres.æle øvrige inviteres gennem avisen med tilmelding i brugsen, pris 3 kr vedtog man, at mejeriet går aktivt ind for bekæmpelse af smitsom kalvekastning beslurtede man at indkøbe en flaskevasker, ligesom man forhøjede Johs. Halds løn til 85 kr. pr. uge. Ligeledes indkøbtes 3 lysstofrør. En mcelkekøler til spande brugte meget uand, men uar rimelig effektiu. 38

7 Skummesalen med de tre centrifuger Ved generalforsamlingen 1O.I2.I954 kunne man oplyse om stigende mælkemængde. Og osteproduktionen var optimal efter forholdene. Bekæmpelsen af smitsom kalvekastning var langt fremme, idet kun 3% af besætningerne var feagentef. 1.sept udliciteredes mælketurene. Samtidig vedtog man at undersøge Økonomien ved eventuel overgang til olieffr. Man havde nemlig fået et tilbud, pris 8000 kr. Ved møde d.24.sept opsagde besfyreren gennem 29 hr, M. Rasmussen, sin stilling til fratrædelse senest 1. januar 1956.Den 1 2. oktober 1955 vedtoges det at opslå bestyrerstillingen i "Mælkeritidende" med ansøgningsfrist 29. oktober. Onsdag d. 9. nov. blev alle lo3 ansøgninger gennemgået. Senere blev 8 ansøgere besøgt for nærmere samtale. Og den 14. nov blev der oprettet kontrakt med den nye bestyreq Ludvig Affertsholt Nielsen, der kom fra en stilling som forvalter phhjørring mejeril 23. januar 1956 indkøbte man 2 nye ostekar med rører, en ostevægt og en smørvægt, samlet pris kr. I bltte er givet en dampmaskine til 1690 kr. Blttepris kr. 31. Marts købte man et "Gram" køleanlæg,pris kr. p rl.ai rq I.'.tf 't'':, 94.\r* indkøbtes 2 rustfri c,stekar med rører 39

8 29. oktober Yedtog man, at hele Brøndumturen skulde underkastes dydægekontrol med henblik på at kunne levere konsummælk. Dette honoreres med 50 ørc pr. 100 kg. sødmælk. Den samlede mælkemængde Yar øget, og der var kommet 17 leverandører mere, så udgiften til mælkekørsel steg 3000 kr. til i alt ca kr. 2. juli 1958 blev aftroldt møde med bestyreren, Affertsholt Niels'en, hvor det blev foreholdt ham, at hans uligevægtige optræden på mejeriet ikke vile blive tålt. Den enkelte andelshaver måtte komme og gå på eget meieri. Affertsholt tiltrådte dette med sin underskrift blev købt en smørpakkemaskine, og dermed var drittelsmørrets tid forbi i Brøndum. Man skrev aftale med Hakon Larsen, LØgstør, om forhandling af mejeriprodukter i Løgstør, og en lignende aftale med Anders Zimmer,Tolstrup, om salg i landkommunerne. 23. nov.1958 blev bestyrelsen pilagt at undersøge alle forhold om et forslag til bygning af nyt og større ostelager. 4. august 1959 blev mælketurene for første gang udliciteret, så spandene kunne hentes på ejendommene, hvis tilkørselsforholdene var i orden. Ved generalforsamlingen, 24. oktober 1959, redegjorde formanden for foreløbige overslag vedrørende bygningen af nyt ostelager. Pris ca kr. Ved den efterfølgende afstemning stemte 31 for bygning, 62 imod. Året efter, 12. november 196O, blev ostelagerbyggeriet igen taget op, og en afstemning med 18 nej og 45 ja-stemmer phlagde bestyrelsen at arbejde videre med sagen. Ved næste generalforsamling redegjorde arkitekt Eskildsen for proiektet, der ville koste ca

9 I I I I kr. Efter grundig diskussion tog man en afstemning, som viste 4L for og 58 imod bygning af ostelager. 15.maj 1961 vedtog man i mangel af lagerplads til de mange oste, man producerede, også at inddrage den nuværende garage til ostelager og anskaffe eflt.fjægej]xge til bilerne. Flere andelshavere fodangte igen byggeri af ostelager på generalforsamlingens dagsorden. Efter grundig diskussion blev byggeriet vedtaget med 49 stemmer for og 30 imod. Bestyrelsen blev bemyndiget ti ^t optage nødvendige lån. Og den 2.2.L962 blev murer Per Zimmer og tømrer Jens Grønning, begge Tolstrup, ^rrt^get til at udføre byggeriet for kr. Bernhard Christensens maskinfabrik,aarhus, leverer, installerer og flytter alle maskiner for kr. Den blev matrikelnummer 6u og 6v købt af Johannes Jacobsen, BrBndum, som byggegrund. Pris kr. Og efter 4 års snak kunne byggeriet gil i gang. I sommeren l962blev der bygget, og da byggeriet var færdigt, holdt man en mejeririgtig aften, hvor man fik forevist mejeriet og der serveredes smagsprøver af mejeriets produkter købtes ny ostepresser. Pris kr., og købtes et olieffr til svær olie. Pris kr. plus omsætningsafgift købte man af firmaet Paasch, Silkeborg 3 stk. rustfri tanke med pumpe\tør og udmålingsapparate4alt opstillet. Pris kr. 2O drøftede bestyrelsen arbejdsforholdene pil mejeriet med bestyrer Affertsholt. Man mente, han var meget fraværende og tog derfor ringe del i arbejdet på mejeriet. Bestyreren lovede ændring til bestyrelsens tilfredshed. I forelå skriftlig opsigelse fra bestyrer Affertsholt Nielsen, med fratrædelse 1. august 1966.Den samlede bestyrelse modtog opsigelsen bleu Vøltber Hønsen mejeribesqtrer i Brøndum og uar det til sammenlægningen i Man indrykkede annonce i "Mælkeritidende", og modtog 4) ansggntngel hvoraf 10 blev besøgt skrev man kontrakt med Valther Bråd Hansen, der var mejeribestyrer på Kvanløse mejeri ved Holbæk. Han og hans kone, Gudrun tog så over som bestyrerpar den 1. august Jacob Larsen (sluttes) 41

10 af N.H. Lindhard LØgstØr bar gennem årene bøft et utal af købmandsforretninger De er efterbånden suundet ind til 6n, og nu ser det ud til at HP's bjørne mister den sidste. Det bleu så til "kun" 185 år på pladsen. Men det bleu en ret broget bistorie. Den 7. oktober 1818 fik handelsbetjent Thomas Lund anvist en byggegrund på hjørnet og Nibe landevej, (i dag Bredgade). Han kom fralalborg, men havde tilknytning til egnen. Hans far, som også hedthomas Lund, var præst i Kornum fua Hans far igen hed for øvrigt også Thomas. Det ser ud til, at slægtens ældste søn har heddet Thomas igennem fem generationer tilbage til1655. Den Thomas, vi har at gøre med, blev født ca. 1796, og konfirmeret i Kornum Zl.april1811. Han var da 15 år. Præsten stod nok også bag købet af grunden i LØgstØr, og muligvis også da broderen Frederik, der var et år yngre, fik anvist en nabogrund,30 august 181!. LØgstør havde haft omtfent samme størrelse og indbyggertal fra 1600-tallet og til det fgrste bykort, vi kendeq fra ca. eksisterede ikke,men nu begyndte mana:t bebygge gadehjørnerne til sidegaderne. Lund ved Nibe landevej, Claudi nord for Blindebomsgade og Lykke syd for. Det skete nogenlunde samtidigt. De to brødres grund lå delvis bag ved bomhuset, så de nåede ikke helt ud til hjørnet. For at komme ind i butikken måtte man bag om bomhuset. Det var først i 1891, da bomhuset blev revet ned, at man så huset rigtigt. Den trekantede have ved siden af bomhuset havde dækket for bygningen. Thomas og Frederik drev forretningen sammen, indtil Thomas trak sig tilbage fra den daglige drift. Det skete før 1834, muligvis ved faderens flltning i 1831, for Thomas blev gårdejer i Kornum og blandt andet også sogneforstander. Han havde giftet sig med Juliane Marie Claudi, og de fik 26. juli 1844 en søn, som fik det lange navn Julius Johannes Ove Claudi Lund. En af fadderne Yar Frederik Lund. Julius oyertog forretningen efter Frederik, som muligvis ikke havde sønner. Vi ved ikke præcis, hvornår det skete, men det må have været omkring Han blev kun 35 in, og døde IL november l879.han havde dog nået at producere et sæt fvillinger i l874,hvoraf den ene hed Julius og den anden Thomas. Omkring 1865 optræder der også en datter. Hun er nok datter af Frederik Lund, regner vi med. Hun kendes kun for et par tegninger, som er den ældste antydning af købmandsgården. 42

11 Billedet, som er tegnet af købmand Lunds datter, uiser udsigten fra købmandsgårdens gauluindue op mod krydset. Den nærmeste lrygning er bombuset, og bagued ligger bager Petersens bageri, Helt til højre ses Palle Møller Lunøes bus, og ude i baggrunden ses bakkegården.tbgnet ca så længe, for året efter, 13. november 1880, giftede hun sig med skipperjens Christensen Salvesen, som overtog butikken samtidigt. Julius Claudi Lund Julius var blevet gift den 26. juli 1872 med Eline Catrine Baun, som nu sad tilbage med de fem-årige fvillinger i 1879 og en købmandsbutik. Det varede ikke Jens C. Saluesen 43

12 Købmandsgården efter at bombuset er reuet ned Nu hed firmaet altså Lund-Salvesen. Thomas blev købmandslæding, og fortsatte til l9o4,hvor han blev kompagnon, efter at moderen, Eline Catrine var død 19O2. Så hed firmaet J.C. Salvesen & Søn, selv om hanvar stedsøn. Den sidste Tbomas Lund l9i4 døde J.C. Salvesen.Hanvar født samme år som sin kone, men blev altså 68 fu.ogdermed varthomas Lund eneindehaver. Da forretningen var 100 år gammel, fandt købmanden ud af, at huset trængte til en kraftig modernisering, og så byggede han et helt nyt hus, som står den dag i dag. Det var altså i Huset blev bygget af murermester Beltoft. Han drev forretningen indtil sin "bratte og uventede" død 22. maj l)j2, som LøgstørAvis skrev. Han eftedod hustruen Inga og datteren Elin. Begravelsen var den 27.LøgstørAvis skrev bl.a. "Kirkerummet, der fuldstændig fyldtes af følget, var smykket med sørgefloq tændte lys og grønne planter og desuden af de talrige pragtfulde kranse, der dækkede den hvide kiste samt hele midtergangen". 44

13 Nybygningen 1919 med familien foran. På ta.get murernxester Beltoft. De næste ar er uklare. Forretningen blev muligvis videreført af enken, Inga Lund, men så har hun ikke klaret det godt. Noget kunne tyde på en tvangsauktion, for 16. november 1938 blev forretningen overtaget ifølge fogedudlægs skøde af købmand H.P Nielsen ( l94l).inga Lund døde i 1939, og dermed var Lund-familien ude af billedet. Til gengæld kom en ny familie til at sætte sit præg ph udviklingen. HP's enke, Ane Kirstine fortsatte trl l945,og sønnen Viggo Nielsen, der havde været forretningsfører, overtog forretningen. Han blev kun 39 år gammel og døde i Enken, Ellen Dagny Nielsen, fortsatte med skiftende bestyrere,først med forretningsfører J. Balle Danielsen, og medjohn Nielsen blev udbygningerne købt af kommunen og fevet ned. 1. september I77I blev den yngste søn, Jens Ejner Nielsen, købmand. Den Øgede konkurrence bevirkede, at butikken blev tilsluttet, først Oceka, siden Super-lkæden. På grund af sygdom aftrændede han forretningen 11. december 1995 og døde 4.maj Forretningen blev fortsat af Poul Erik Sørensen. Han gik ind i Spar-kæden, men det hed stadig HP-s hjørne, trods skiftende nayne siden 1938: H.P. Nielsen, HP Nielsen /v. Viggo Nielsen, HPs kolonial v. Jens E. Nielsen, HPs Oceka marked, Super 1, Spar købmanden og Kwik Spar. 45

14 ALLEEN DER IORSVA]VDT Af N.H.Lindbard Lokalhistorisk arkiv har i mange hr haft et postkort, hvor der stod; Løgstør. Alleen tilanlæget. Foruden tfæerne ses nogle huse i baggrunden. De vaq troede vi, i Rådhusgade, men ved et næfmere eftersyn viste de sig at ligge i Blindebomsgade.. Det var husene fratværgade, (Fogedgade), og hen til Arbejdernes Forsamlingsbygning. Postkortet kan dateres til 1919,o9 det var spændende at fit opklaret, hvor alleen løb. Der var jo både asfalt og gadelygter, så det måtte kunne ses på et ældre bykort. Men bykortene viser ingen vækster, kun faste genstande, så der var ingen hjælp at hente. Vi spurgte flere ældre Løgstørborgere, der var født i byen, og de kunne sagtens huske, at de som børn havde samlet kastanjer om efteråret i en kastanjealle, og også nogenlunde, hvor det YAr. De blev sendt ud med en kopi af kortet i hånden for at finde husene i den vinkel, men det kunne ikke lade sig gwe nøjagtigt, fordi De Gamles Hjem var bygget i mellemtiden og spærrede for udsynet. 46

15 Der kom først skred i sagen, da en besøgende på arkivet kikkede på kortet. Han var åbenbart en bedre botaniker end vi andre, for han sagde straks, at træerne til venstre for gaden ikke var kastanjer, men bøge. Så kunne vi alle se, at kastanjealleen vår til højre for vejen. Men hvem havde så fundet på at anbringe en alle langs en gade, med mindre gaden var nyere end alleen. Det stykke gade, man kunne se, var åbenbart Blindebomsgades forlængelse. Anlægsvej gik, indtil alderdomshjemmets bygning, kun få huse ned fra Jernbanegade, og hed Michaelsvej. Så der må være forsr.rrndet noget af alleen, da gaden blev brudt igennem Men hvad med resten? Der findes et luftfoto af området fra 1956, altså. fire år efter Bøgely's bygning. Her kan man ane alleens fodøb, selv om træerne er blevet noget tykkere. For øvrigt viser billedet, at man er ved at lægge de første fjernvarmeledninger ned. Bøgene i sydsiden er væk, bortset fra "Dommerens bøg", som har ovedevet til i dag.træerne på den anden side af Gaden er nyere, bortset fra to gamle kastanjer ved hjørnet af Anlægsvej. De må være de sidste rester af alleen. I dag har de fået selskab af bindingsværkshuset fra byjubilæet, og de klæder hinanden. N.H. Lindbard 4/

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Emnerne for foreningens efterårsarrangementer Vognserup, ca. 1945 N.V.E., ca. 1940 2011:2 Svinninge Lokalhistoriske Arkivs årskalender

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Tekstiler fra 200 år

Tekstiler fra 200 år Tekstiler fra 200 år Hvad dragkisten gemte Onsdage og fredage kl. 15-17, i juli og august Den gamle Købmandsgård i Ballen Kornmagasinet indgang fra Strandvejen Arrangeret af Firmaet L. Rasmussen og Købmandsgårdens

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Auktionshuset Bruun Rasmussen

Auktionshuset Bruun Rasmussen CASE Auktionshuset Bruun Rasmussen 38-årige ALEXA BRUUN RASMUSSEN er PR-ansvarlig og sølvspecialist hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Hun har egentlig altid vidst, at hun skulle ind i familiens auktionshus,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Status Bycykelsæson 2014. Åbning af sæson 2014. Begivenheder i løbet af bycykelsæson 2014. Aarhus Kommune

Status Bycykelsæson 2014. Åbning af sæson 2014. Begivenheder i løbet af bycykelsæson 2014. Aarhus Kommune Status Bycykelsæson 2014 Åbning af sæson 2014 Rådmand Thomas Medom åbnede bycykelsæson 2014 på en kølig lørdag den 5. april under arrangementet Cyklen i Centrum, på rådhuspladsen. Bycykelsæson nr. 10 stod

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i G/F Valby Have

Generalforsamling i G/F Valby Have Onsdag den 30. juni 2010 kl. 19:00 22:00 i S1, K1, K2 & K3 s fælleslokale. Første punkt var valg af ordstyrer og referent. Ordstyre blev Mie Sand G/F Kirsebærparken 3, referent blev Rasmus Anker G/F Kirsebærparken

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere