Generelle bemærkninger Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger Side 1"

Transkript

1 Generelle bemærkninger Side 1 INDLEDNING Det foreliggende budget er det første for den nye Hedensted kommune. Arbejdet med at tilvejebringe et reelt og holdbart budgetgrundlag for den ny kommune har afstedkommet mange nye udfordringer set i forhold til en traditionel kommunal budgetlægning. Her kan blandt andet nævnes: Harmonisering af de 3 kommuners serviceniveauer Overtagelse af opgaver fra amtet og staten Finansieringsomlægning af bl.a. sundhedsområdet og arbejdsmarkedsområdet Nye love, bl.a. afskaffelse af grundtaksten ved mellemkommunale betalinger Frembringelse af en 3% pulje til omstilling/harmonisering Udskillelse af Grejs sogn fra Tørring-Uldum Kommune Amtets deling En udligningsreform og mange nye skatteafregningsregler Opbygningen af en helt ny kontoplan Mange budgetposter er derfor beregnet skønsmæssigt og i det foreliggende budget mangler der endnu at få endelig korrigeret for flere af ovenstående punkter. Det kan derfor forventes, at en del beløb skal omplaceres efterhånden, som der opbygges et erfaringsgrundlag i løbet af Det er dog også tilstræbt, at der samlet set er udarbejdet så realistisk et budget som muligt, så det forventes at disse omplaceringer kan hvile i sig selv. I forbindelse med kommunernes overtagelse af amtslige opgave er der blevet overført ca. 30 mia. kr. til kommunerne via bloktilskuddet. Det vurderes i efteråret 2006 af Regeringen og KL om dette beløb er tilstrækkeligt, idet det har vist sig at mange kommuner, heriblandt Hedensted Kommune, ikke umiddelbart har kunnet få balance i budgetterne. Det foreliggende budget er i til en vis grad præget af statslig styring. Eksempelvis er der loft over både personskatteprocent og grundskyldspromille. Der ligeledes et loft over de kommunale serviceudgifter, hvor der kun er plads til en vækst på 0,5% set i forhold til rammen i 2006 for kommunerne under ét. Der blev i august 2006 søgt om særtilskud fra staten på i alt 32,7 mio. kr. for 2007 begrundet dels i indførelse af skatteloftet, dels som følge af manglende kompensation for sundhedsudgifter. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt afslag på begge ansøgninger. Der er ansøgt om lånedispensation til anlægsudgifter vedrørende folkeskolen på op til 50% af anlægsudgifterne svarende til lån på 22,5 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i september 2006 meddelt lånedispensation til Hedensted Kommune på 90 pct. af de første 10 mio. kr. af anlægsudgifterne samt 32 pct. af de resterende ansøgte 12,5 mio. kr. Kommunen kan således optage lån i 2007 på op til 13 mio. kr. til folkeskolebyggeri. Der er ansøgt om lånedispensation fra den ordinære lånepulje på 20 mio. kr. bl.a. begrundet i den manglende finansiering af skolebyggeri samt udbygning af børnepasningskapaciteten med henblik på at kunne opretholde pasningsgarantien. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har modtaget ansøg-

2 Generelle bemærkninger Side 2 ninger fra kommunerne på i alt 1,2 mia. kr., mens den ordinære lånepulje i alt udgør 200 mio. kr. Hedensted Kommune er meddelt lånedispensation på 1 mio. kr. i I september 2006 er fremsendt fornyet ansøgning om lånedispensation til visse engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen på i alt 11,6 mio. kr., heraf henføres de 1,6 mio. kr. til nødvendige IT-investeringer og 10 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer af de tre rådhuse m.v. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i august 2006 korrigeret betingelserne for at kommunerne kan opnå lånedispensation fra denne lånepulje, som nu i alt udgør 1,5 mia. kr. Ministeriet har ultimo september 2006 meddelt lånedispensation på 1,6 mio. kr. til IT-investeringer, mens ministeriet ikke vil give dispensation vedrørende bygningsmæssige ændringer, undtagen i forbindelse ved etablering af serverrum. I september 2006 indgik regeringen og KL aftale om, at der i budget 2007 kan accepteres en merudgift i forhold til det niveau, der blev fastlagt ved sommerens budgetaftale. Merudgiften accepteres i lyset af de særlige forhold på det sociale område, hvor der hersker tvivl om kommunerne i tilstrækkelig grad er kompenseret for de betydelige opgaver kommunerne overtager fra amterne fra 1. januar Der foretages en endelig vurdering af udgiftsudviklingen på socialområdet, når amternes regnskaber foreligger til foråret I tilfælde af, at udgiftsudviklingen har været højere end forudsat, vil der ske en midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud for 2007 på op til 424 mio. kr. I budgettet for 2007 er afsat forventet midtvejsregulering til Hedensted Kommune på 2,985 mio. kr., svarende til kommunens andel af 424 mio. kr. På grund af den usikkerhed, der vurderes at kunne være blandt på det sociale område, hvor kommunerne overtager betydelige fra amterne, blev der endvidere afsat en lånedispensationspulje på i alt 250 mio. kr., hvor der bliver taget hensyn til kommunens likviditetsmæssige stilling og udgiftsforholdene på det sociale område, herunder især området for udsatte børn og unge samt handicappede. På den baggrund ansøgtes om lånedispensation på 3,4 mio. kr. fra denne pulje. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har primo oktober 2006 meddelt Hedensted Kommune lånedispensation på det ansøgte beløb på 3,4 mio. kr. De ovennævnte meddelte lånedispensationer samt den forventede midtvejsregulering er indarbejdet i det endelige budget for PRESSEMEDDELELSE I forbindelse med budgetforslag 2007 er følgende pressemeddelelse udsendt: Budget 2007 på vej Arbejdet med næste års budget er i fuld gang i den nye kommune. I dag behandlede sammenlægningsudvalgets økonomiudvalg borgmesterens forslag til budget. Kort fortalt er budgetforslaget i balance med et overskud på driften og et anstændigt anlægsbudget. Forudsætninger Vi går efter at lave et realistisk budget, der efter bedste vurdering giver et billede af den nye kommunes situation i 2007 og årene fremover. Vi ønsker så vidt muligt at ramme det rigtige niveau fra den nye kommunes fødsel i stedet for som visse andre kommuner - at tilpasse budgetterne over en årrække.

3 Generelle bemærkninger Side 3 Vurderingen tager udgangspunkt i en række forhold, blandt andet den demografiske udvikling. Fakta er, at borgerne strømmer til vores nye kommune, bl.a. på grund af de attraktive bosætningsforhold. Vi skal sikre disse borgere og alle de nuværende - en god og effektiv kommunal service. Dette er en udfordring, fordi vi har det 7. laveste beskatningsniveau i Danmark, men ikke et tilsvarende højt udskrivningsgrundlag. Her ligger vi nemlig nede på en 59. plads. Et andet fokus for budgettet er de nye opgaver, som kommunen overtager fra stat og amt. Det drejer sig blandt andet om veje, miljø, erhvervsudvikling, sundhed og forebyggelse. Når en borger eksempelvis indlægges på et sygehus (som drives af regionerne) sendes regningen direkte til kommunen. Som udgangspunkt får Ny Hedensted Kommune 236 mio. kr. af staten til at løse alle de nye opgaver. Umiddelbart en stor sum penge, men opgaverne er mange og nye, hvilket giver en vis usikkerhedsfaktor i budgetlægningen. Budgettet skal også sikre en genopretning af de nuværende budgetter i de 3 sammenlægningskommuner. Vi kan konstatere, at der ikke har været budgetteret tilstrækkeligt de seneste år, og det derfor ekstra vigtigt, at vi giver vores bedste vurdering af næste års udgifter. Målsætninger Målsætningerne for de næste 4 år er, at den ordinære drift hvert år skal give så stort et overskud, at det kan finansiere vores ambition om en stadig vækst. I 2007 er anlægsbudgettet på 77 mio., hvilket er et ganske pænt resultat. Ikke desto mindre vil det dog sandsynligvis vokse sig større i årene fremover. Driftsbudgettet er lavet på baggrund af de rapporter, der er udarbejdet i de 25 arbejdsgrupper, som for cirka 1½ år siden gik i gang på tværs af de 3 kommuner. Fra starten blev grupperne fra politisk hold bedt om at komme med forslag til harmonisering på de enkelte områder. Forslagene skulle holde sig indenfor 97% af den nuværende ramme for på den måde at give plads til politisk prioritering af de sidste 3%. Der skulle altså ligge en række værktøjer til en harmonisering af alle områder, herunder reducering af nogle udgifter. Dette grundige forarbejde i arbejdsgrupperne giver os en bevægelsesfrihed i den budgetfase, vi sidder i netop nu. I stedet for at skulle finde store summer penge her og nu for at få budgettet til at hænge sammen, har vi et grundigt bearbejdet materiale, hvor der er argumenteret for fordeling af midlerne. På den måde kan vi lave en seriøs vurdering af, hvor der kan spares, og hvor der ikke kan. Dette er af afgørende betydning for at sikre et fortsat tilfredsstilende serviceniveau for borgerne. Ser vi hele kommunen under ét, tilrettelægger vi en kommunal service, der i 2007 bruger ca. 98% af de hidtidige udgifter. Det kan vist ikke lade sig gøre meget bedre indenfor de meget stramme rammer, der er lagt for kommunernes udfoldelse. Det videre forløb: Sammenlægningsudvalget har første behandling af budgettet onsdag den 20. september. Herefter er der budgetseminar den 28. september efterfulgt af anden og sidste behandling den 11. oktober. AFTALEN MELLEM REGERINGEN OG KL FRA JUNI 2006 Hovedpunkterne i aftalen: Serviceudgiftsramme på 193,6 mia. kr. - et løft på 1 mia. kr. i forhold til 2006.

4 Generelle bemærkninger Side 4 Ældrepuljen gjort permanent Anlægsramme til kommunerne på 14,8 mia. kr. Ordning om likviditetsbinding forlænget 1 år, mulighed for at søge dispensation Pulje på 800 mio. kr. til skoleanlæg, låneprocenten blev ca. 33. BUDGETPROCEDUREN Budgettets tilblivelse er overordnet beskrevet og fastlagt i den Overordnede procedure og tidsplan for budget 2007 i Hedensted Kommune. Enkelte punkter herfra: Der skal fastlægges principper for, hvordan serviceniveauet ønskes harmoniseret herunder hvordan effektiviseringsgevinster skal indhøstes samt hvor store de skal være. Der skal opstilles principper og metoder for, hvordan de nye opgaver skal budgetteres. Der skal skabes overblik over det økonomiske råderum til f.eks. anlægsprojekter efter indregning af ovenstående punkter og under hensyntagen til de finansielle betingelser vedrørende generelle tilskud og skatter m.v. Harmonisering af serviceniveauer Lighedsgrundsætningen indebærer, at borgerne i den ny kommune har krav på at blive behandlet ens fra 1. januar Lighedsgrundsætningens betydning i relation til harmonisering af serviceniveauet afhænger dog af, om der ses på konkrete myndighedsafgørelser, takster og gebyrer eller generelle serviceniveauer. Konkrete myndighedsafgørelser som for eksempel byggetilladelser, tildeling af sygedagpenge eller hjemmehjælp er individuelt tildelte ydelser, og kommunen skal derfor behandle borgerne ens, hvis de på en ensartet måde opfylder de krav/betingelser, der er opstillet i det relevante retsgrundlag. Der er derfor ingen tvivl om, at alle interne retningslinier/visitationskriterier for behandlingen af sådanne sager skal harmoniseres fra 1. januar Revisitation i ældreplejen skal dog være gennemført senest 1. juli 2007 og harmonisering på folkeskoleområdet skal ske senest 1. august 2007 for skoleåret 2007/2008. Takster og gebyrer for ensartede ydelser og regler for dispensationer skal som udgangspunkt være harmoniseret fra 1. januar Den daværende Politiske Styregruppe godkendte på sit møde den 2. juni 2005 principper for harmonisering af serviceniveauer i Hedensted Kommune. Principperne går i hovedtræk ud på, at de af Den Politiske Styregruppe nedsatte arbejdsgrupper har til opgave, at udarbejde forslag til det fremtidige serviceniveau inden for hver enkelt af arbejdsgruppernes opgaveområde svarende til 97 pct. af de tre kommuners gennemsnitlige serviceniveau i budget Det forudsættes i den sammenhæng, at kommunernes budgetter for 2006 er i overensstemmelse med de faktisk godkendte serviceniveauer. I udarbejdelsen af forslagene tages endvidere højde for delingen af Tørring-Uldum Kommune, dvs. Grejs sogns overgang til Ny Vejle Kommune. På enkelte områder reduceres bud-

5 Generelle bemærkninger Side 5 getgrundlaget med ca. 11 pct. svarende til befolkningsandelen, på andre områder reduceres budgetgrundlaget med mere eller mindre end 11 pct. afhængig af aktivitetsniveauet i Grejs sogn. Rammerne for arbejdsgruppernes forslag til serviceniveau ligger dermed fast på et niveau svarende til 97 pct. at det nuværende gennemsnit. Formålet med at fastsætte niveauet for harmoniseringen på et lavere niveau end et simpelt gennemsnit eller på højeste fællesnævner, er bl.a. et ønske om friholde et ramme-/puljebeløb til senere politisk prioritering samt at sætte et mål for effektiviseringsgevinster. Opgaven for arbejdsgrupperne er således at beskrive hvilket serviceniveau m.v., der kan tilbydes inden for de nye rammer, og ikke nødvendigvis hvad der ikke kan tilbydes. Vil en fastholdelse af den nye ramme have personalemæssige konsekvenser bør dette dog fremgå af arbejdsgruppernes forslag, idet personalemæssige konsekvenser kan medføre behov for særlige procedurer. Sammenlægningsudvalget har ved godkendelse af budgetproceduren samtidig bekræftet, at målet for arbejdsgruppernes udviklingsarbejde og harmoniseringen af serviceniveauerne udgør 97 pct. af de nuværende niveauer samt at harmoniseringstidspunktet er den 1. januar 2007, dog således at skoleområdet harmoniseres fra og med det nye skoleår 2007/2008. Det forudsættes herefter, at målet for effektiviseringsgevinster svarer til 3 pct. af kommunernes driftsbudgetter. Harmoniseringsarbejdet og arbejdet med indhøstning af effektiviseringsgevinster kombineres således i arbejdsgruppernes udviklingsdel. En måde at nå harmoniseringsniveauet på 97 pct. kan netop være, at sørge for at indhøste de effektiviseringsgevinster der må være på de enkelte områder, og således at harmoniseringen af serviceniveauerne i så vid udstrækning som muligt ikke opleves af borgerne som en forringelse af den ydede service. Budgettering af nye opgaver I forbindelse med kommunalreformen overgår en lang række opgaver til kommunerne fra amter og stat. Disse opgaver skal naturligvis løses af kommunerne på lige fod med de hidtidige kommunale opgaver - ligesom udgifterne hertil skal finansieres af kommunerne via blandt andet generelle tilskud og skatteindtægter. Når det for de traditionelle kommunale opgaveområder er forudsat, at harmoniseringsniveauet i Hedensted Kommune er 97 pct. og ikke f.eks. 100 pct. begrundes dette blandt andet med, at det ved sammenlægning af kommuner vil være muligt at opnå stordriftsfordele samt høste effektiviseringsgevinster ved blandt at anvende best practice. På de nye kommunale opgaveområder er der ikke umiddelbart den samme mulighed for fra dag 1 at opnå stordriftsfordele og høste effektiviseringsgevinster. Mange af de nye opgaver spredes fra f.eks. Vejle amt til de nye kommuner beliggende indenfor den hidtidige amtsgrænse og mange nye kommunale opgaver overføres således til mindre enheder end de tidligere er blevet løst i det modsatte af stordrift. Opgaverne skal reorganiseres og personale skal flyttes fra bl.a. amterne til kommunerne, og selv om f.eks. amtsmedarbejderne i vid udstrækning skal løse mange af deres tidligere opgaver i de nye kommuner, vil de skulle finde sig til rette i de nye kommunale organisationer løsrevet fra deres tidligere samarbejdspartnere. På enkelte områder som f.eks. miljøområdet kan der muligvis skabes erfaringsudvekslinger, som kan munde ud i at udvikle og anvende best practice.

6 Generelle bemærkninger Side 6 En del af de fremtidige kommunale opgaveområder er så at sige helt nye f.eks. organiseringen m.v. i de nye jobcentre. Kommunernes betaling til regionerne for en lang række sundhedsydelser er også en ny og ikke ubetydelig opgave for de nye kommuner, som samtidig medfører betragtelige faste og variable udgifter for kommunerne. De variable udgifter afhænger bl.a. af borgernes anvendelse af regionernes sundhedsydelser i sygehusregi m.v. På de nye kommunale institutioner skal der besluttes et fremtidigt niveau, som kan være lig det nuværende amtslige niveau, men som selvfølgelig også kan være på et lavere eller højere niveau. Der skal beregnes og fastsættes takster for andre kommuners anvendelse af institutionerne. På eksempelvis miljøområdet skal der også fastsættes et niveau for indsatsen inden for de lovgivningsmæssige rammer. Det er således afgørende, at der bliver udarbejdet beskrivelser af de nye kommunale opgaveområder, således at der kan foretages en politisk prioritering af serviceniveau og indsatsen for 2007, som munder ud i en beregning af det heraf følgende udgiftsniveau for Når der skal budgetlægges for 2008, vil der være et erfaringsgrundlag for det første halve år af 2007 til rådighed. Til budget 2008 kan der således stilles mere konkrete forventninger og forslag til niveau på de forskellige nye opgaver. Derfor: Der forudsættes ikke - som udgangspunkt - effektiviseringsgevinst m.v. på f.eks. 3 pct. for 2007, som for de traditionelle kommunale opgaver Der indhentes bidrag og oplysninger om de nye opgaver fra de relevante myndigheder m.v. og ud fra disse skabes et så realistisk budgetgrundlag som muligt Overordnet tidsplan Den overordnede tidsplan er senest godkendt af sammenlægningsudvalget i maj måned Hovedpunkterne i den beslutning er: 1. budgetseminar afholdes den 21. juni, og vil fokusere på de overordnede økonomiske rammer samt temadrøftelser for udvalgte områder af betydning for budgettet. SALU-ØK drøfter status for budgettet på et ekstraordinært møde den 7. september 1. behandlingen af budgettet afholdes den 20. september. 2. budgetseminar afholdes torsdag den 28. september, hvilket er mellem 1. og 2. behandlingen af budget Fordel herved er bl.a., at der bliver tid til at få afviklet temadrøftelserne på en god og grundig måde og at der bliver bedre tid til at få gennemarbejdet budgettet. 2. behandling af budgettet afholdes som planlagt den 11. oktober.

7 Generelle bemærkninger Side 7 BUDGETGRUNDLAGET Drift Budgetgrundlaget for driften er som vedtaget i forbindelse med harmonisering af serviceniveauer: På serviceområderne (driften excl. overførsler og forsyningsvirksomheder) beregnes de enkelte områders rammer ved at sammenlægge kommunernes nettoudgifter i budgetår 2006 og fratrække 3 pct. til prioriteringspuljen. 2) Forsyningsområdernes (vandforsyning, spildevand, renovation m.v.) rammer beregnes ved at sammenlægge kommunernes bruttoudgifter i budgetår 2006 og fratrække 3 pct. til prioriteringspuljen. Overførslernes (kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge m.v.) rammer beregnes ved at sammenlægge kommunernes nettoudgifter i budgetår 2006 og fratrække 3 pct. til udviklingspuljen. På alle tre nævnte områder nedjusteres Tørring-Uldum Kommunes budget 2006 med virkningerne vedrørende Grejs sogn inden beregning af 3 pct. -puljen. Samlet set er budgetgrundlaget som følge af Grejs sogne reduceret med ca. 38 mio. kr. og 3 pct. -puljen udgør ca. 30 mio. kr. vedrørende serviceudgifterne. Der foretages pris- og lønfremskrivninger fra 2006 til 2007 ved anvendelse af KL s generelle skøn. Hermed er budgetgrundlaget (budgetrammerne) fastlagt. Efterfølgende foretages selve udarbejdelsen af budgetforslaget, heri indgår: Effekt af harmoniseringsarbejdet udmøntes konkret, men stadig indenfor rammen. OBS: Skoleområdet harmoniseres fra skoleåret 2007/2008. Korrektioner af nye opgaver i det omfang disse ikke er indregnet i budgetgrundlaget. Korrektioner for demografisk udvikling (på baggrund af den godkendte Befolkningsprognose for Hedensted Kommune), herunder ændret niveau for anbringelser, kontanthjælp, sygedagpenge m.v., så realistiske skøn som muligt. Korrektion for lovbundne udgifter som indgår i regulering af bloktilskud. Korrektioner i forbindelse med evt. indgåelse af aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for Korrektion for helårsvirkning af nye aktiviteter og aktivitetsændringer i budget Anlæg Tager udgangspunkt i budgetårene i kommunernes investeringsoversigt i budget Der foretages korrektioner for eventuelle bevillingskorrektioner siden budgetvedtagelsen. Der foretages ikke prisfremskrivninger fra 2006 til 2007, da beløb afsat i investeringsoversigten typisk er afrundede. Renter og øvrige finansielle poster Basisbudgettet er lig med budgetoverslagsårene i budget 2006.

8 Generelle bemærkninger Side 8 Der foretages korrektioner af skatter, generelle tilskud m.v. som følge udligningsreform, evt. kommuneaftale, lovgivning m.v. I beregninger af skattegrundlag m.v. tages udgangspunkt i det udmeldte loft over skatteprocenter og grundskyld på henholdsvis 23,81 og 17,75. Der foretages øvrige korrektioner f.eks. for ændret renteniveau m.v. Øvrigt Resultatet af arbejdsgruppernes arbejde med harmonisering af serviceniveauer, budgettering af nye opgaver, ny lovgivning, udskilning af udgifter og indtægter vedr. Grejs sogn m.m. er herefter beregnet og indgår i budgettet. Det måtte i august 2006 konstateres, at der manglede finansiering i budgettet, hvorfor udviklingspuljen ikke kunne tilbageføres til udviklingsopgaver i budgettet. Det har ligeledes været nødvendigt yderligere at reducere med ca. 7 mio. kr. hovedsagelig på driftsudgifterne. Endvidere er det på grund af en yderligere vækst i udskrivningsgrundlaget og en yderligere konstateret befolkningstilvækst lokalt, er der indarbejdet et merprovenu fra skatter og generelle tilskud på ca. 22 mio. kr. i forhold i den oprindelige beregning af indtægtsgrundlaget. Budgettet indeholder en udskydelse af afdrag på lån på 15 mio. kr. og ekstraordinær leasing af driftsmidler for 6 mio. kr. i Efter en omfattende gennemgang og nyvurdering af anlægsprojekterne er der forudsat en lang række forskydninger fra 2006 til senere år ligesom en række hidtil budgetterede anlægsprojekter er reduceret eller helt udgået af investeringsoversigten. Dette har i væsentlig grad bidraget til at få budgettet i balance. De ændringer der er indarbejdet i budgettet i forhold til udgangspunkt fremgår af en oversigt i afsnittet Diverse oversigter. Specifikation af budgettilpasningerne på ca. 7 mio. kr. hovedsageligt på driften samt udmøntning af 3%-puljen på de respektive områder fremgår ligeledes af oversigter i afsnittet Diverse oversigter. Endelig fremgår konsekvenser af den indgåede budgetaftale blandt Sammenlægningsudvalgets 27 medlemmer mellem 1. og 2. behandlingen af sidste oversigt i afsnittet Diverse oversigter. Til madservice på ældreområdet og til dagpasningsområdet blev herved tilbageført midler på samlet set 1,3 mio. kr. i 2007 i forhold til de reduktioner, der var indarbejdet i budgetforslaget som følge af udmøntningen af 3%-puljen. De samlede ændringer incl. visse budgettekniske ændringer som blev godkendt ved 2. behandlingen af budgettet fremgår af oversigten på de følgende sider 10 og 11. Forudsætninger for budget 2007 er herefter: Realistisk budget, der efter bedste vurdering giver et billede af 2007 Fokus på Demografi Nye opgaver Genopretning af konstaterede merudgifter i de tre kommuners regnskaber i de senere år Driften bygget op på baggrund af rapporterne fra diverse arbejdsgrupper Indholdet i ydelserne, harmoniseringsforslag og reduktionsforslag stammer fra dette arbejde Indtægter Den nye Hedensted Kommune har det 7. laveste beskatningsniveau (sammenvejning af skat og grundskyld) i landet: 23,20

9 Generelle bemærkninger Side 9 Lavere er: Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Tårnby, Hørsholm, Rudersdal, Greve Landsgennemsnit: 24,60 Målsætninger for budget 2007: 1. Posterne q + Resultatet af ordinær drift q + Afdrag på lån q + Salgsindtægter på jord (netto) q + Anlæg (netto) Skal være i balance i I overslagsårene skal der skabes et overskud på driften svarende til anlægsrammen minimum 80 mio. kr. PRIS OG LØNSKØN Budgettet er udarbejdet efter KL s generelle pris- og lønskøn. KL's nye overordnede skøn fra 2004 til / / / / / /2010 Lønstigning for kommunalt ansatte 2,7 4,0 3,3 3,8 3,8 3,8 Prisstigning 2,6 2,9 2,3 2,3 2,3 2,3 Løn- og prisstigning 2,7 3,6 2,9 3,2 3,2 3,2 Væksten i udskrivningsgrundlaget 4,0 2,9 3,8 2,6 3,9 3,7 Hertil kommer at specielt vedr. lønninger er disse tilrettet de faktiske lønstigninger for de enkelte overenskomstområder. DET VEDTAGNE BUDGET 2007 Forud for 2. behandlingen af budgettet den 11. oktober 2006 afholdte Sammenlægningsudvalget 2. budgetseminar den 28. september. På budgetseminaret indgik alle 27 medlemmer af Sammenlægningsudvalget en aftale om Budget 2007, som medførte en del ændringsforslag til 2. behandlingen. Selve aftalen fremgår af afsnittet Diverse oversigter. Heri indgår også enkelte særlige budgetbemærkninger. Udover selve den politiske aftale forelå enkelte budgettekniske ændringsforslag til 2. behandlingen. Alle de fremsendte ændringsforslag blev enstemmigt godkendt ved. 2. behandlingen. De samlede ændringsforslag fremgår af følgende oversigt:

10 Generelle bemærkninger Side 10 +=merudgift/mindreindtægt, -=mindreudgift/merindtægt Kontoområde Bemærkninger Hele kroner DRIFT Budgettekniske ændringer Rårup skoles varmekonto er reduceret fra år 2005 da pillefyr oprindelig skulle være installeret og er ved en Varmekonto Rårup skole fejl blevet reduceret en gang mere med kr. Teknisk Afdeling - lønudgifter Glemt budgettering af 1 medarb. fra MCH Forældrebetaling dagplejen Fejl i den første beregning af forældrebetalingen Hjarnø Færgefart 75 Ekstraordinær vedligeholdelse af skibsskrue i 2007 Budgetforlig af 28. september 2006 Madservice ældreområdet Kombination af udbringning af varmholdt mad og fær digretter (frostmad) Tilbageførsel af midler begrundet i, at dagpasningsområdets reduktioner overvejende bæres af børnehaverne. Dagpasningsområdet DRIFT I ALT ANLÆG Miljøcenter Horsens Andel af indtægt ved salg af bygning Lilleskolen, Juelsminde 500 Udarbejdelse af projekt til færdiggørelse af Lilleskolen Rårup skole 500 Rammebeløb til folkeskoler øremærkes Rammebeløb til folkeskoler -500 Øremærkes til Rårup skole Projekt Gudenå incl. svømmehal Samt 1 mio. kr. i 2006 Hal 2 Juelsminde Rådhustilbygning Boligområde Lindved Skovby Samt 1,267 mio. kr. i Bygningsvedligeholdelse -500 Renovering af ældre boligveje -500 Bycenter Hedensted (Bytorvet 2) Udskydes 1 år Renovering af broer Salg af kommunal ejendom

11 Generelle bemærkninger Side 11 Kontoområde Bemærkninger Hele kroner Merindtægt Egernvej, Hedensted ANLÆG I ALT FINANSIERING Midtvejsregulering af generelle tilskud Andel af forventet midtvejsregulering på 424 mio. kr. (0,704%) Meddelt lånedispensation af ordinær lånepulje til skolebyggeri og tilpasning af børnehavekapaciteten på 1 mio. kr. og 1,6 mio. kr. til engangsinvesteringer samt Lånedispensationer /særtilskud 0 3,4 mio. kr. vedr. merudgifter på det sociale område - men der er allerede forudsat 11,95 mio. FINANSIERING I ALT I alt Reguleres over likvide aktiver Hertil pris- og lønstigninger i overslagsårene Reguleres over likvide aktiver (incl. løn- og prisstigninger i Ændringer i alt overslagsårene) Den skattefinansierede del af kommunens budget indeholder herefter for 2007 en forøgelse af de likvide aktiver på kr., og den brugerfinansierede del et forbrug på kr. Samlet set er der herefter forudsat en forøgelse af de likvide aktiver på kr. i Beholdningen af likvide aktiver forventes at udgøre ca. 14,5 mio. kr. ultimo Udover ovennævnte, som har direkte beløbsmæssige konsekvenser, indgik følgende i budgetaftalen: For at Sammenlægningsudvalget kan have overblik over udviklingen i aktiviteter og økonomi i 2007, skal der ske en løbende konsekvensopsamling. Det betyder, at kommunens aktiviteter vil blive vurderet i helhed og på tværs. F.eks. kan der opstå mulighed for at omprioritere midler fra et område til et andet, hvis udvikling viser sig anderledes end forudsat. Der bliver i juni 2007 afholdt et midtvejsseminar for Sammenlægningsudvalget, hvor status for budgettet gennemgås og relateres til konsekvensopsamlingen. Hvis det på seminaret viser sig, at udgifterne til stien Glud-Sønderby er mindre end budgetteret, skal beløbet tilbageføres til bygningsvedligeholdelse, renovering af ældreboligveje og til færdiggørelse af det oprindelige projekt vedr. Byforskønnelse Glud. De ca. 3 mio. kr. det forventes at Hedensted Kommune modtager i 2007 (424 mio. kr.-puljen fra Staten) skal prioriteres i forbindelses med midtvejsseminaret, på nær kr. som tilføres Dagpasningsområdet. De ca. 2,1 mio. kr. det forventes at Hedensted Kommune modtager for salg af MiljøCenter Horsens bygninger prioriteres på midtvejsseminaret, på nær kr., som i 2007 anvendes til Lilleskolen, Juelsminde.

12 Generelle bemærkninger Side 12 Sammenlægningsudvalget ønsker at understøtte mulighederne for sund mad i skolerne. Derfor igangsættes en undersøgelse af muligheder og økonomiske konsekvenser i forhold til at tilbyde mad til skoleelever. Ordningen forventes forældrefinansieret. Undersøgelsen skal foreligge til midtvejsseminaret. Der iværksættes en undersøgelse af muligheder og økonomi vedr. busruter på tværs i kommunen. Undersøgelsen forelægges snarest, gerne januar Der iværksættes en undersøgelse af muligheder og økonomi vedr. sundhedsordning til alle kommunalt ansatte. Undersøgelsen udføres i samarbejde med MED-organisationen. Undersøgelsen skal foreligge til midtvejsseminaret. Der gennemføres en analyse af plejeboligbehovet, herunder muligheden for alternative ejereller driftsformer. Analysen gennemføres før eventuel nedlæggelse af plejeboliger. Det i budgettet afsatte beløb på 1 mio. kr. til landdistrikt aktiviteter forankres i 2007 hos Temaudvalget. Af beløbet finansieres driften til landsbyrådsaktiviteter, herunder landdistriktskonsulenten. Det forventes, at der anvendes ca kr. til at udarbejde visionsplaner. Muligheden for salg af gadelys undersøges, og hvis det er lovligt foreslås provenu til finansiering af manglende afdrag på lån. Indkøbsområdet analyseres med henblik på at finde yderlige rationale og stordriftsfordele. Opgaven forankres i Økonomiudvalget. SERVICEUDGIFTER OG SERVICERAMMEN Kommunens serviceramme for 2007 er vist nedenstående: Serviceramme i alt Serviceudgifter i budget Forskel Hertil kommer evt. overførsler fra 2006, vedrørende beløb der spares i 2006, og som skal genbevilges i Hvis det viser sig at kommunerne set under ét ikke overholder rammen for serviceudgifter, kan der blive tale om sanktioner fra statens side i Regeringen og KL har dog på møde den 26. oktober 2006 drøftet kommunernes budgetter for På mødet blev det konstateret, at anlægsudgifterne under ét er ca. 300 mio. kr. lavere end forudsat, mens serviceudgifterne under ét er ca. 300 mio. kr. højere end forudsat i økonomiaftalen. De samlede udgifter svarer således næsten på sidste krone til det aftalte niveau. De lidt højere serviceudgifter skal ses i sammenhæng med, at engangsudgifterne i forbindelse med gennemførelse af opgave- og strukturreformen forventes at blive lidt højere end

13 Generelle bemærkninger Side 13 skønnet i sommerens aftale. På den baggrund er regeringen og KL enige om, at økonomiaftalen for 2007 er overholdt. AFDRAG OG OPTAGELSE AF LÅN Der er afsat 9,8 mio. kr. til afdrag på lån i Der er forudsat udskydelse af afdrag på 15 mio. kr. til senere år. Budgettet indeholder en låneoptagelse på ca. 32 mio. kr., der kan specificeres således: Mio. kr. Lån til IT investeringer ved kommunalreformen i ,0 og 1,6 mio. kr. * 12,6 Skolebyggeri * 13,0 Ordinær lånepulje * 1,0 Lånepulje 250 mio. kr. på socialområdet * 3,4 Energibesparende foranstaltninger ** 0,7 Forsyningsområdet ** 0,4 Øvrig ordinær låneramme, herunder jordkøb ** 0,9 * Meddelt lånedispensation. ** Normal låneramme. Evt. gæld/tilgodehavender dels vedr. delingen af Grejs og dels amtets nedlæggelse, er ikke indregnet i budgettet, idet det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at opgøre disse beløb. SKATTER De samlede skatteindtægter udgør for kr. Beløbet kan specificeres således: Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Dækningsafgift m.v I alt For 2007 har Regeringen lagt loft over de kommunale skatteprocenter. Skatteprocenten kan for året 2007 maksimalt udgøre 23,81 i Hedensted Kommune, og fremkommer som et vejet gennemsnit af de 3 gamle kommuners skatteprocenter tillagt en andel af amtets skatteprocent. Såfremt alle landets kommuner fastsætter skatteprocenten på det maksimale niveau får Hedensted Kommune landets 7 laveste vejede skatteniveau - en skatteprocent på 23,81 og en grundskyldspromille på 17,75 - idet de gamle kommuners skatteprocenter lå væsentligt under landsgennemsnittet. I forhold til udskrivningsgrundlaget for indkomstskat er Hedensted Kommune nr. 59 ud af 98 kom-

14 Generelle bemærkninger Side 14 muner. Derfor har det været en særlig udfordring at få skabt balance mellem udgifter og indtægter i den nye kommunes budget. Kommunens statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2007 udgør kr. Kommunens egen kalkulation jfr. bemærkningerne under hovedkonto 7 udgør kr. Der kan herefter opstilles følgende regnestykke: Hele kr. Statsgaranti Selvbudgettering Forskel Indkomstskatteprovenu Tilskud og udligning Nettoprovenu Der er således et merprovenu ved selvbudgettering på 42,8 mio. kr. I 2010 foretages der slutafregning af beløbene ved selvbudgettering. Skatteprocenten for 2007 er ved 2. behandlingen fastsat til 23,81. Grundskyldspromillen er for 2007 fastsat til 17,75. KASSEBEHOLDNINGEN De forventede forskydninger og udvikling i kassebeholdningen (likvide aktiver) fremgår af oversigt i afsnittet Taloversigter. Det fremgår heraf, at kassebeholdningen udvikler sig i negativ retning i budgettets 4 årige periode specielt i overslagsårene For at imødegå denne udvikling og for at sikre at kommunen har tilstrækkelige likvide midler i den daglige administration og i forhold til de kommunale kassekreditregler er der netop opstillet målet for budgetoverslagsårene om, at der skal skabes et overskud på driften svarende til anlægsrammen minimum 80 mio. kr., som det fremgår øverst side 9. BEVILLINGSNIVEAU Bevillingsniveauet indenfor hver enkelt udvalgs område fastsættes til hovedfunktionsniveau (funktion 2. niveau). Dette kan illustreres ved nedenstående eksempel: 3.22 Folkeskolen m.v Ungdomsuddannelser 3.32 Folkebiblioteker 3.35 Kulturel virksomhed 3.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. er hver sin bevilling.

15 Generelle bemærkninger Side 15 Undtagelser: For anlæg fastsættes bevillingsniveauet til hvert omkostningssted. For langfristede tilgodehavender på fastsættes bevillingsniveauet til funktion 3. niveau Når kommunens endelige styreformer er på plads, kan det blive aktuelt at justere i bevillingsniveauerne, f.eks. i forbindelse med selvforvaltning.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

I alt

I alt Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere