rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor"

Transkript

1 Torvegade Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et samlet overblik over de formelle regler og, hvordan de håndteres i praksis. Notatet indledes med kort gennemgang af nogle generelle termer vedrørende økonomistyring efterfulgt af de væsentligste principper fra Kasseog regnskabsregulativet vedrørende den overordnede økonomistyring i Esbjerg Kommune. I afsnit 4 findes en overordnet beskrivelse af modellen for mål- og rammestyring i stikordsform og i det sidste afsnit er beskrevet, hvordan økonomistyring håndteres i praksis med fokus på rolle- og ansvarsfordeling. 2. Generelle principper for økonomistyring Økonomistyring er et af de vigtigste ledelsesværktøjer i en virksomhed og er afhængig af/har indflydelse på 1 : hvilke visioner og mål styringen skal understøtte hvilke processer og dokumenter, der skal have politisk fokus hvordan den politiske prioritering af økonomi og serviceniveau skal foregå og på hvilket grundlag hvordan de politiske forventninger til udvikling af effektivitet og kvalitet kommunikeres til organisationen hvordan politikerne skal opnå et strategisk overblik over de leverede resultater rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Udformningen af økonomistyringen er derfor en væsentlig opgave, der skal understøtte organiseringen og den politiske struktur, øvrige koncernpolitikker og valg af styringsredskaber m.v. 1 med inspiration fra KLKs netnotat af november 2005 om Fremtidens økonomistyring

2 3. Økonomistyring i Esbjerg Kommune I Esbjerg Kommune er de overordnede rammer for økonomistyring beskrevet i Kasse- og regnskabsregulativet. Heraf fremgår, at Esbjerg Kommunes økonomistyringsprincip er mål- og rammestyring. Af Kasseog regnskabsregulativet fremgår blandt andet følgende overordnede forhold vedrørende mål- og rammestyring: Formålet er til stadighed at udvikle Esbjerg Kommunes effektivitet til gavn for borgere og virksomheder. Med mål- og rammestyring ønskes en klar sammenkobling mellem de politisk fastsatte mål og de tilhørende økonomiske rammer for alle dele af den kommunale virksomhed. Styringen af mål og økonomi bygger på opfølgning, evaluering og dokumentation af forholdet mellem de fastsatte mål og de dertil anvendte ressourcer. Direktionen har vidtstrakte frihedsgrader til at foretage en helhedsvurdering af den ressourceanvendelse og de lokale styringsprincipper, der medgår til målopfyldelsen. Dette betyder samtidig, at Direktionen i sin opgavevaretagelse aktivt skal vurdere væsentlighed og risiko, således, at der som helhed er tale om en lav ressourceanvendelse i forhold til målopfyldelsen. I sammenhæng med afgivelse af frihedsgrader stiller Byrådet krav til Direktionen om en værdifuld evaluering og dokumentation af den opnåede effekt af alle tiltag. Koncernpolitikken»God Økonomistyring«, fastsætter de grundlæggende værdier for økonomistyringen i Esbjerg Kommune. Den administrative del af Esbjerg Kommune tilrettelægges med størst mulige frihedsgrader. Byrådet lægger vægt på, at opgaverne løses decentralt og tæt på borgerne. Decentraliseringen betyder, at en række ledende medarbejdere i Esbjerg Kommune får et selvstændigt budget-ansvar med ret og pligt til inden for de givne rammer at sikre opfyldelsen af de fastsatte mål. Direktionen fastsætter i den sammenhæng en række krav til de budgetansvarlige. Blandt de væsentligste krav hører dokumentation af de opnåede resultater og bidrag til Esbjerg Kommunes evalueringskultur. Som hovedregel får den enkelte institution eller afdeling en budgetramme til udførelse af de fastlagte opgaver og udmøntning af de fastsatte mål. 4. Modelbeskrivelse Nedenfor er mål- og rammestyring beskrevet i oversigtsform: - 2 -

3 Mål- og rammestyring Byråd Opfølgning Opfølgning og Regnskab Regnskab Dialog Fagudvalg (Bevillingsniveau) Dialog Direktion/forvaltning Budget Budget og og udmøntning udmøntning Kontrakt, dialog o.lign. Institution/Afdeling Budgettets opdeling Budgettet er delt op i en række politiområder, der hver især omfatter sammenhængende opgaveområder. Et politikområde er delt i rammebelagte udgiftsområder 2 og evt. ikke-rammebelagte udgiftsområder 3. Der kan ikke flyttes midler mellem de to typer udgifter uden Byrådets accept. Udover nævnte opdeling vil nogle områder endvidere være omfattet af budgetgaranti 4 og andre områder være omfattet af princippet om hvile i sig selv 5. Bevillingsniveau Bevillingsniveau pr. fagudvalg, netto, drift. Det betyder, at Byrådet giver en nettobevilling til drift til det enkelte fagudvalg. Derved kan fagudvalget flytte driftsbudget mellem de enkelte politikområder blot ikke flytte mellem ramme og ikke-ramme belagte områder. Det forudsættes, at serviceniveau/mål ikke ændres Rammebelagte områder er lig med de områder, der i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriet er omfattet af servicevækstrammen. Ikke-rammebelagte udgiftsområder alle andre driftsområder på nær hovedkonto 1. Det er typisk de lovbundne områder, som stort set er upåvirkelige på kort sigt, men kan påvirkes på længere sigt. Budgetgaranterede områder er et udsnit af de ikke-rammebelagte områder primært sociale områder, hvor staten dækker udgiftsændringer på landsplan via bloktilskuddet. Hvile i sig selv-områder er hovedkonto 1 og boligforsyningen det vil sige forsyningsvirksomhed, hvor udgifterne dækkes via takster og hvor fx anlægsudgifter betales af forbrugerne i løbet af et antal år

4 i forhold til det Byrådet har fastlagt i budgettet. Hvis der er tale om ændrede mål/serviceniveau kræver det Byrådets accept. Administrationen (Direktion/forvaltning) kan flytte midler rundt indenfor det enkelte politikområde på samme vis som fagudvalget kan mellem politikområder. Der gives bruttobevilling til anlæg som krævet af ministeriet ligesom der til politikområdet Finansiering gives de krævede bruttobevillinger pr. opgaveområde Budgetlægning Byrådet fastlægger mål, serviceniveau, særlige resultatkrav og indsatsområder samt økonomiske rammer pr. politikområde i budgetlægningen. Disse oplysninger formidles efter budgetvedtagelsen fra fagudvalg og Direktion til forvaltning og institution/afdeling. Rammestyringsprincipper Den enkelte institution/afdeling får en pose penge til udmøntning af de mål og opgaver der er fastlagt via den metode, der er aftalt på området fx i form af en kontrakt (se under dialog nedenfor). Posen indeholder midler til afholdelse af løn og anden drift - udvendig vedligeholdelse og rengøring er dog som hovedregel undtaget. Der er frihed til at anvende lønkroner til anden drift og visa versa. Der er fri overførselsadgang til næste år. Der kan lånes op til 5 % af næste års budget. Esbjerg Kommune er en enhedsforvaltning og alle har dermed et fælles ansvar for overholdelse rammerne. Opfølgning sker som beskrevet nedenfor. Opfølgning Opfølgning skal ske løbende for at sikre en kontinuerlig vurdering af om politiske fastsatte mål, serviceniveau, særlige resultatkrav og indsatsområder samt økonomiske rammer kan nås/overholdes. Via Ledelsesinformationssystem afrapporteres løbende på udvalgte data til udvalgte modtagere fx Direktion, afdelingschefer og politiske udvalg. Opfølgning på forbrug og forventet regnskab sker i øvrigt løbende hos den enkelte budgetansvarlige. Som følge af decentralisering og rammestyring har den budgetansvarlige ansvaret for at overholde egen ramme. Som følge af det høje bevillingsniveau har alle desuden et fælles ansvar for overholdelse af fagudvalgets samlede ramme

5 Opstår der væsentlige problemer med at overholde budgettet på rammebelagte områder anvendes mulighederne indenfor rammestyringsprincipperne. Kun såfremt problemerne ikke kan løses indenfor fagudvalgets økonomiske og indholdsmæssige rammer sendes en sag til Økonomiudvalg og Byråd med forslag til omprioritering eller målændring, alternativt en ansøgning om en kassefinansieret tillægsbevilling. på ikke-rammebelagte områder fremsendes en sag til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd med forslag til omprioritering eller målændring, alternativt en ansøgning om kassefinansieret tillægsbevilling. Derudover gennemføres en budgetrevision for ikke-rammebelagte områder pr. 31. marts hvert år, hvor der følges op på økonomi, mål, serviceniveau, resultatkrav og indsatsområder. Desuden kan rammebelagte områder justeret for pris- og lønændringer og lovændringer. Budgetrevision behandles i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd Årsregnskab I årsregnskabet afrapporteres på årets forløb i forhold til mål, serviceniveau, særlige resultatkrav og indsatsområder samt rammer pr. politikområde. Årsregnskabet anvendes proaktivt i forhold til efterfølgende budgetlægning. Dialog og formidling i budgetlægning, opfølgning og regnskab Dialog mellem Byråd og fagudvalg sker i budgetlægningen, ved budgetrevision og i forbindelse med regnskabet samt ved evt. enkeltsager og den løbende ledelsesinformation/styringsnøgletal. Dialog mellem fagudvalg og Direktion/forvaltning sker på fagudvalgsmøder i forbindelse med budgetlægning, ved den løbende opfølgningen og i forbindelse med regnskabet samt ved evt. enkeltsager og den løbende ledelsesinformation/styringsnøgletal. Dialog mellem Direktion/forvaltning og afdeling/institution sker via en fastlagt metode i form af kontraktstyring, dialogstyring eller værdistyring og lignende. Det er givet at valg af metode er frit, men metoden skal være fastlagt ved budgettets vedtagelse og det skal være defineret, hvordan metoden sikrer, at de bærende principper for økonomistyring overholdes det vil sige, hvordan Byrådets serviceniveau og mål samt evt. resultatkrav og indsatsområder på området formidles til det udførende led og hvordan den systematiske opfølgning og tilbagemelding skal foregå. Budget- og regnskabsdokumenter Budget- og regnskabsdokumenter skal understøtte den valgte økonomistyringsmodel ved at indeholde mål, serviceniveau, indsatsområder, resultatkrav, nøgletal for produktivitet og effektivitet samt dokumentation for de økonomiske rammer

6 5. Mål- og rammestyring i praksis 22 politik-områder Kommunens opgaveområder er opdelt i 22 sammenhængende politikområder, som igen kan være opdelt i hhv. rammebelagte og ikke-rammebelagte områder samt hvile-i-sig-selv-områder og anlæg. Frihed under ansvar Ramme uændret år for år, men rammereguleringer i budget Rapportering ved årsregnskab Overførsel inkl. rammeregulering Ændringer i løbet af året = særskilt sag Rammeregulering i budgetrevision RAMMEBELAGTE OMRÅDER (og hvile-i-sig-selv-områder) På de rammebelagte områder forventes fastsatte mål opfyldt via den afsatte økonomiske ramme. Det er muligt at overføre budgetter mellem årene og det udførende led har frihed til selv at sammensætte produktionsfaktorerne. Der er tale om høj grad af decentralisering, men med krav om løbende rapporteringer. Som udgangspunkt er de økonomiske rammer uændret fra år til år dog justeres i budgetlægningen for pris- og lønskøn, lovændringer og politiske beslutninger om ændret serviceniveau. Desuden reguleres enkelte områder evt. i henhold til budgetmodeller for fx befolkningsudvikling. Ved regnskabsafslutningen modtager Byrådet rapportering på målopfyldelse og rammeoverholdelse, herunder anmodning om overførsel af opsparede driftsmidler til næste regnskabsår. Ved beregning af overførsel kan justeres ændringer som ved budgetlægningen. Hvis der i løbet af året opstår misforhold mellem mål og rammer får Byrådet præsenteret problemstillingen i en særskilt sag med indstilling om ændring af mål eller alternativt om ændring af den økonomiske ramme. Desuden kan de økonomiske rammer justeres i den årlige budgetrevision men kun justeringer som ved budgetlægningen. Nedenfor er beskrevet, hvilke roller og opgaver de enkelte aktører har i forskellige situationer. Mål i forskellige dokumenter Økonomi i budgettet Byrådet Byrådet fastlægger mål og rammer på overordnet niveau. Målene formuleres i Kommuneplanen og i særskilte politikker samt ved budgetlægningen, hvor også de økonomiske rammer fastlægges. Byrådet kan derudover i løbet af året ændre målene eller de økonomiske ramme i forbindelse med særskilte sager

7 Rammeafvigelser og ændringsforslag Opfølgning Flytte budgetter mellem politikområder Udmønter mål og rammer Opfølgning Vurderer ressourcer vs. målopfyldelse Frit metodevalg Rapportering Fagudvalgene Fagudvalgene bistår Byrådet i målformulering og i rammefastsættelse. I budgetlægningen har fagudvalget ansvaret for at afbalancere rammeafvigelser 6 og, hvis dette ikke er muligt, at fremsende forslag om ændrede mål til Byrådet. Forslag til ændrede mål indgår efterfølgende i Direktionens og politikernes forslag til budget-i-balance. Fagudvalgets vigtigste rolle er i driftsåret løbende at følge op på om mål og rammer overholdes. Fagudvalget har mulighed for i løbet af driftsåret at flytte budgetmidler mellem politikområder men under forudsætning af, at målene forbliver uændrede. Hvis dette ikke er muligt fremsendes særskilt sag til Byrådet med indstilling om ændrede af mål og/eller rammer. Direktion Direktionen udmønter de fastsatte mål indenfor de budgetlagte økonomiske rammer. Byrådets mål er ofte på overordnet niveau og Direktionen har derfor ansvaret for at hele organisationen fortolker målene rigtigt og anvender ressourcerne til relevant målopfyldelse. Direktionen har ansvaret for, at der sker løbende opfølgning på mål og rammer, herunder rapportering til vedkommende fagudvalg samt ansvaret for, at der løbende foretages vurdering af sammenhæng mellem mål og ressourcer. Der er ikke altid direkte sammenhæng mellem mål og økonomi men budgetrammen er fastsat ud fra et historisk forbrug, der sammen med forskellige nøgletal og ydelseskataloger baseret på konkrete målinger, giver Direktøren/afdelingen mulighed for at vurdere ressourceindsatsen i forhold til målopfyldelsen. Den enkelte Direktør kan frit vælge økonomistyringsværktøjer som fx kontraktstyring, dialogstyring eller virksomhedsplaner og lignende kravet er blot, at værktøjet kan anvendes både ved udmøntning og til afrapportering, samt at det kan dokumentere sammenhæng mellem mål og den økonomiske ramme. Ved årsregnskabet har Direktionen ansvaret for rapportering til det politiske system omkring målopfyldelse og rammeoverholdelse herunder vurdere graden af målopfyldelse i forbindelse overførsel af uforbrugte midler til næste regnskabsår. 6 I budgetlægningen beregnes, hvad det koster at fortsætte med uændret serviceniveau. Hvis dette beløb afviger fra den økonomiske ramme (pris- og lønregulert, og reguleret for lovændringer og evt. budgetmodeller samt politiske beslutninger) er der tale om en rammeafvigelse

8 Udmønter delmål Månedlig opfølgning En pose penge Problemer? Kontakt nærmeste leder Eksempel Institutioner / afdelinger Institutioner/afdelinger (decentrale enheder) bidrager til udmøntning af de overordnede mål via konkrete aftaler om mål og rammer, som indgås med Direktør/afdelingschef. Decentrale enheder modtager en pose penge (den økonomiske ramme) og udfører handlinger i overensstemmelse med aftalte mål på området. Hver måned følges op på om den økonomiske ramme forventes overholdt ved årets udgang og om konkrete mål forventes opfyldt hvis ikke, overvejes alternative handlemuligheder. En pose penge indeholder midler til både løn og øvrig drift, hvilket giver mulighed for fx at anvende sparede lønkroner til køb af eksterne ydelser eller fx at anvende sparet varekøb til løn. Det er også muligt at lån op til 5% af næste års budget. Decentrale enheder har således store frihedsgrader til selv at planlægge produktionen og anvende alternative løsninger til opfyldelse af mål indenfor den afsatte ramme. Hvis der alligevel forventes problemer med at overholde rammen kontaktes nærmeste leder som så indenfor sin samlede pose penge skal vurdere muligheder for alternative handlemuligheder / omprioriteringer. Som et eksempel kan nævnes en daginstitution, som forventer at overskride den økonomiske ramme, hvis driften fortsætter uændret. Lederen bør i første omgang overveje om driften kan lægges om, om der kan spares på indkøb, om der kan spares på løn ved fx at holde en ledig stilling ledig en måned ekstra osv. Der kan også lånes op til 5% af næste års budget, hvis det er nødvendigt men denne løsning bør kun benyttes, hvis der forventes overskud i de kommende år. Hvis alle muligheder er udtømte og der stadig forventes økonomiske problemer kontaktes chefen for Dagtilbud. Chefen for Dagtilbud overvejer herefter om der indenfor det samlede budget (alle dagtilbuds budgetter) kan ske omprioriteringer, der kan afhjælpe problemerne på denne ene institution. Et områdes institutioner har pligt til at være solidariske. Hvis der generelt er økonomiske problemer på området må chefen for Dagtilbud kontakte Direktøren for Børn & Kultur, som herefter har pligt til at undersøge om det indenfor hans samlede opgavefelt er muligt at omprioritere. Det kan fx være et overskud på skoleområdet, der kan være med til at afhjælpe problemer på dagtilbudsområdet. Når der skal flyttes midler mellem to politikområder, kræver det fagudvalgets godkendelse. En dagsorden til fagudvalget om dette bør indeholde oplysninger om, hvorfor der er opstået underskud på det ene område og hvorfor det er muligt at finansiere på det andet område og som alternativ bør der gives forslag til ændrede mål/service-niveau på området med underskud i tilfælde af, at fagudvalget ikke ønsker at omfordele midler, men ønsker at sende - 8 -

9 en sag til Byrådet med forslag om ændrede mål. Generel viden Mål i forskellige dokumenter Budgetter genberegnes hvert år Budgetrevision hvert forår Opfølgning månedsvis Rapportering ved regnskab Ikke omfattet af mål- og rammestyring Særskilt bevilling og regnskab Væsentlige afvigelser rapporteres Decentrale enheder forventes ud over konkrete mål og rammer at have kendskab til områdets overordnede mål og politikker samt kendskab til koncernpolitikker i øvrigt. IKKE-RAMMEBELAGTE OMRÅDER På ikke-rammebelagte områder sker målformulering på samme måde som ved rammebelagte områder, men budgetlægningen er anderledes idet budgetterne hvert år beregnes fra bunden ud fra forventet forbrug og forventet pris. Hvert forår gennemføres en budgetrevision, hvor ændrede budgetforudsætninger kan indregnes i en samlet bevillingssag til Byrådet. Derudover sker der løbende opfølgning månedsvis med henblik på iværksættelse af korrigerende handlinger om nødvendigt eller i sidste ende en sag til Byrådet med forslag til ændrede mål eller økonomi, hvis udviklingen ændres væsentlig. Ved regnskabsafslutningen afrapporteres i forhold til budgetforudsætningerne om mængde gange pris samt i forhold til mål på området. ANLÆG Anlæg er som sådan ikke omfattet af mål- og rammestyring. I stedet afsætter Byrådet rådighedsbeløb og giver anlægsbevillinger til anlægsprojekter efter konkrete oplæg. Der aflægges særskilt regnskab for hvert anlægsprojekt. Anlægsbevillinger forventes overholdt såvel indholdsmæssigt som økonomisk og ved væsentlige afvigelser fremsendes særskilt sag til Byrådets behandling. 6. Generelt om mål- og rammestyring i Esbjerg Kommune Enhedsforvaltning og to-delt lederskab Reduktion af disponerede budgetter Mål- og rammestyring i Esbjerg Kommune skal ses i sammenhæng med kommunens organisering som en enhedsforvaltning og det to-delte lederskab. Det vil sige, at man udover ansvaret for sit eget område og budget også har et fælles ansvar for hele kommunens budget. Og det i princippet uanset på hvilket organisatorisk niveau man befinder sig. Rammestyring kan medføre, at man på et område er nødt til at beskære budgetter, der allerede er fordelt til institutionsniveau og måske allerede er disponeret for resten af året. Da kan det overvejes i stedet at låne af næste års budget således at reduktionen indregnes ved fordeling af næste års budget. En sådan disposition bør kommunikeres til vedkommende - 9 -

10 institutioner i god tid for inden. Man klarer sig i driftsåret Ændringsforslag til budget-i-balance Overskud håndteres som underskud Grundlæggende forventes det, at man klarer sig i driftsåret. Budgettet for driftsåret er fastlagt ca. 3 måneder inden årets start og det må forventes, at budgettet er retvisende i udgangspunktet. Hvis budgetforudsætningerne ændres i løbet af driftsåret forventes budgettet overholdt via omprioriteringer, forbrug af opsparede midler eller alternative driftsløsninger og lignende. Hvis de ændrede budgetforudsætninger er varige kan der fremsendes forslag til ændrede mål / anmodning om yderligere ressourcer til Direktionens og politikernes arbejde med budget-i-balance for den kommende budgetperiode. Hvad gør man, når der er overskud? skal man aflevere overskuddet eller gemme på kistebunden til dårligere tider? Svaret er, at ved overskud bør man agere som ved underskud. Man skal overveje, hvad man med ret og rimelighed kan klare/bruge selv inden man henvender sig til nærmeste leder. Når man har underskud, omprioriterer man sin indsats indtil et vist niveau, inden man henvender sig til sin nærmeste leder for at få flere penge / ændret målsætning. Ligeledes med overskud, hvor man bruger disse flere penge til opfyldelse af fastsatte mål men ikke til overopfyldelse eller nye mål. Hvis der er overskydende midler skal man afleverer til nærmeste leder eller få accept af yderligere mål. Tvivl kommer fællesskabet til gode Hvis man er i tvivl - skal det komme fællesskabet til gode. Overskud et sted kan afhjælpe problemer et andet sted, men det er vigtigt at det bliver synligt så der kan ske en tværgående prioritering

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

Debatmøde 8 Økonomistyringen i en brydningstid

Debatmøde 8 Økonomistyringen i en brydningstid Debatmøde 8 Økonomistyringen i en brydningstid Fredag den 11. januar 2013 Kl. 9.55 10.55 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Kommunaløkonomisk Forum 2013

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Overordnede principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget 2. marts 2005

ÆRØ KOMMUNE Overordnede principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget 2. marts 2005 ÆRØ KOMMUNE Overordnede principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget 2. marts 2005 #50168 v.3 16-02-2005 /la Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundlæggende økonomistyringsprincip...

Læs mere

Hvad er et budget i regionerne?

Hvad er et budget i regionerne? Inspirationsnotat nr. 2cc til arbejdet i MED-Hovedudvalg 3. juli 2007 Hvad er et budget i regionerne? Hvad er et budget - kort fortalt? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter og udgifter.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Børnehuset Ebbedal og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Børnehuset Ebbedal Ebbedal 14 C, 3300 Frederiksværk Irene Pilegård Nielsen Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

GENERELLE RETNINGSLINIER FOR DECENTRALISERING

GENERELLE RETNINGSLINIER FOR DECENTRALISERING GENERELLE RETNINGSLINIER FOR DECENTRALISERING 16. APRIL 2007 INDLEDNING Den overordnede styringsmodel i Herning Kommune er baseret på mål- og rammestyring. Mål- og rammestyring indebærer, at politikerne

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Asserbo Børnehave og Vuggestue og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Asserbo Børnehave og Vuggestue Jonnasvej 4, 3360 Liseleje Karen-Marie Jensen Dagtilbudsområdet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Torvets Børnehus og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvets Børnehus Torvegade 10, 3300 Frederiksværk Janie Winkelmann Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI!

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! Kontraktstyringen i Skanderborg Kommune kæder central styring sammen med decentral ledelse. Byrådets mål for den kommunale service skal omsættes

Læs mere

Økonomisk Strategi

Økonomisk Strategi Økonomisk Strategi 2015-2018 Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Principper for økonomistyring. Holstebro kommune. Gældende fra 1. august 2012

Principper for økonomistyring. Holstebro kommune. Gældende fra 1. august 2012 Principper for økonomistyring i Holstebro kommune Gældende fra 1. august 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Ajourføring... 3 Styreformer... 3 Plansystemet... 3 Decentralisering... 4 Budget...

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016

Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016 Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016 Økonomistyring i Børn og Unge Formål med økonomistyringen Sikre økonomi i balance og med

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning 5 egler for budgetlægning Bilagets indhold: 5.1 Kort om budgettet 5.2 Formelle krav til budgettet 5.3 Budgettets indhold 5.4 Procedurekrav 5.5 Tidsplan 5.6 Center for Økonomi og Personale s rolle i budgetprocessen

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Notat om økonomistyring i Mariagerfjord

Notat om økonomistyring i Mariagerfjord Notat om økonomistyring i Mariagerfjord Byrådssekretariatet Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: Ref.: Kim Jacobsen Direkte tlf. 97

Læs mere

Til: direktion, økonomiudvalget og byrådet 22. september 2015 Sagsnr.: 15/36888 Kontaktperson: Thomas Møller Palner 87535577 tmpa@syddjurs.

Til: direktion, økonomiudvalget og byrådet 22. september 2015 Sagsnr.: 15/36888 Kontaktperson: Thomas Møller Palner 87535577 tmpa@syddjurs. 1 of 6 Til: direktion, økonomiudvalget og byrådet 22. september 2015 Sagsnr.: 15/36888 Kontaktperson: Thomas Møller Palner 87535577 tmpa@syddjurs.dk Kommissorium for projekt Strategisk økonomirapportering/koncernrapportering

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed.

Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed. Velfærd og Sundhed Administration og Økonomi Sagsbehandler: Søren Grotkær Rådhustorvet 4 Journalnr. 00.01.00-P00-2-13 Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed. Dette notat

Læs mere

Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet

Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet 1 Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet Indledning Det samlede dagtilbudsområde i Børn og Unge-afdelingen havde ved udgangen af 2003 en gæld på 34,7 Det forventede regnskab for 2004

Læs mere

Bestemmelserne skal endvidere medvirke til sikring af korrekt administration indenfor samme område.

Bestemmelserne skal endvidere medvirke til sikring af korrekt administration indenfor samme område. Bilag 10 1. Generelle bestemmelser 1.1 Indledning Side 1 Københavns Kommunes Borgerrepræsentation fastsætter herved under henvisning til styrelseslovens 42 stk. 7, følgende regler for den virksomhed, som

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune Notat Den 18-10-2012 Aarhus Kommunes deltagelse i Økonomistyringsprojekt tilrettelagt af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Som led i økonomiaftalen

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 2007 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative ramme...4

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Kastaniehuset og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Kastaniehuset Melbyvej 150, 3370 Melby Bente Winum Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af virksomheden Kastaniehuset

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere