Nyt fra Økonomiafdelingen Skatteinfo Ændrede skattesatser Regeringens lovforslag om indgreb mod kapitalfonde m.v. er vedtaget den 1. juni 2007.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Økonomiafdelingen Skatteinfo Ændrede skattesatser Regeringens lovforslag om indgreb mod kapitalfonde m.v. er vedtaget den 1. juni 2007."

Transkript

1 Nr. 46, Odense, den 14. juni 2007 Ny adm. direktør i Patriotisk Selskab Henrik Danielsen, 48 år og cand. jur., er med virkning fra 1. juli 2007 ansat som ny adm. direktør i Patriotisk Selskab. Henrik Danielsen har siden 2003 været direktør i Dansk Erhvervsgartnerforening og kommer senest fra en stilling som direktør for DEG GreenTeam, Landscentret. Henrik Danielsen overtager stillingen som adm. direktør efter Henrik Jeppesen, der pr. 1. juli 2007 tiltræder en stilling som vicedirektør i Fionia Bank A/S, Odense. Chefkonsulent Nils Rasmussen er samtidig udnævnt til direktør og indtræder i Patriotisk Selskabs direktion. Nils Rasmussen vil fremover varetage funktionen som leder af økonomiafdelingen og vil udover sine direktionsog ledelsesmæssige opgaver fortsat om end i mere begrænset omfang have kundeansvar. Chefkonsulent Peter Borreby er ligeledes med virkning fra 1. juli 2007 udnævnt til udviklingsdirektør. Peter Borreby vil udover sin nye funktion også fremover om end i mindre omfang end i dag have personale- og kundeansvar. Bestyrelsen har herved lagt vægt på at styrke Patriotisk Selskabs ledelse væsentligt samt ønsket at styrke især Patriotisk Selskabs udviklingsfunktion. På bestyrelsens vegne Peter Cederfeld de Simonsen bestyrelsesformand Henrik Danielsen, ny adm. direktør i Patriotisk Selskab pr. 1. juli 2007 Nyt fra Økonomiafdelingen Skatteinfo Ændrede skattesatser Regeringens lovforslag om indgreb mod kapitalfonde m.v. er vedtaget den 1. juni Dette medfører en nedsættelse af afskrivningssatsen på bygninger m.v. fra 5 % til 4 %. Dansk Landbrug har i den forbindelse argumenteret for forhøjede afskrivninger på staldbygninger, hvilket SKAT har accepteret. Ændringen træder i kraft fra Loven indebærer samtidig en nedsættelse af selskabsskatten fra 28 % til 25 % Dette får virkning også for virksomhedsbeskatningen og alle afledte områder. Nedsættelsen får formentlig virkning allerede i Skattefri omstrukturering af selskaber Fra 1. januar 2007 er det muligt at gennemføre skattefrie omstruktureringer af selskaber uden forudgående tilladelse. Visse betingelser skal dog være opfyldt. Fusioner kan dog gennemføres uden betingelser. For skattefrie aktieombytninger, spaltninger og tilførsler af aktiver opstilles visse betingelser.. Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ, tlf , Fax

2 - 2 - Særligt skattefrie aktieombytninger anvendes ofte i forbindelse med etablering af holdingselskaber. Går du i tanker om etablering af selskabsstruktur eller dannelse af holdingselskab, kan du rette henvendelse til Patriotisk Selskab vedrørende de nye muligheder. Nye regler om aktiebeskatning Der er med virkning fra 2008 indført en ny grænse for beskatning af aktieindkomst dvs. gevinst og udbytte over kr. Det er foreslået, at skatteprocenten lægges på 45. I 2007-tal betyder det, at der fremover arbejdes med 3 skattegrænser for aktieindkomst: 28 % for indkomst op til kr., 43 % for indkomst op til kr., og 45 % for indkomst over kr. Der indføres en overgangssaldo for aktieejere, hvis beholdning pr. 1. januar 2007 overstiger kr. (for ægtefæller kr.). Saldoen opgøres som den gevinst, der ville være udløst, hvis aktierne var solgt pr. 1. januar Saldoen skal kun føres, hvis nettogevinsten oversiger kr. ( kr. for ægtefæller). Tab skal ikke medregnes på overgangssaldoen. Overgangssaldoen udgør herefter grænsen for aktieindkomst, som ikke beskattes med 45 % Saldoen nedskrives med modtagne gevinster og udbytter, indtil saldoen går i nul. Indtil saldoen går i nul beskattes gevinster og udbytter med henholdsvis 28 % og 43 % uanset, om den modtagne aktieindkomst overstiger kr. I det år, hvor saldoen går i nul, beskattes overskydende beløb med 45 % Fremtidig aktieindkomst over kr. beskattes herefter med 45 %. For børsnoterede aktier udgør gevinsten forskellen mellem anskaffelsessummen og børskursen pr. 1. januar For unoterede aktier udgør gevinsten forskellen mellem anskaffelsessummen og den andel, man ejer af selskabets egenkapital pr. 31. december Det betyder, at det kan være interessant at opskrive selskabets egenkapital i 2006-regnskabet. Jo højere egenkapital, des større gevinst kan man tilføre overgangssaldoen. Er du usikker på, om vi har opskrevet egenkapitalen i de af dine selskaber, som vi fører regnskab for, bedes du venligst henvende dig til din økonomikonsulent. Vindmøller i modvind? Skatterådet har nægtet afskrivning på et tysk vindmølleprojekt med den begrundelse, at investorerne ikke var de rette ejere af møllen. Projektet skulle finansieres af en tysk bank. Ifølge finansieringsvilkårene skulle selve ejendomsretten til møllen overdrages som sikkerhed til banken. Banken kunne uden videre sælge vindmøllen og investor skulle afgive provenuet til långiver. Endvidere skulle alle fordringer og rettigheder ifølge aftalerne med ejerne af den jord, hvor vindmøllen var opstillet, overgå til banken. Når lånet blev indfriet, ville ejendomsretten gå tilbage til investor. Herudover skulle banken have pant i vindmøllens afregningskonto, interessentskabsandele samt i el-afregninger og forsikringer. På den baggrund konstaterede Skatterådet, at der ikke kunne afskrives, da møllen er overdraget til banken. Bag Skatterådets konklusion lå en vurdering fra SKAT om, at investor havde fraskrevet sig normale ejerbeføjelser i et sådant omfang, at han ikke længere selv kunne anses for at benytte møllen erhvervsmæssigt. Efter vores umiddelbare vurdering har Skatterådet svaret juridisk korrekt. Under de oplyste omstændigheder ville ejendomsretten ikke ligge hos investor. Og så kan investor ikke afskrive. Sagen bliver måske påklaget. Sagen giver dog anledning til at opfordre de af vore kunder, som måtte have investeret i udenlandske vindmøller og andre udenlandske aktiver for den sags skyld til at lade vilkårene for projekterne analysere nærmere, herunder vilkårene for projekternes finansiering. Vi står naturligvis til rådighed for sådanne analyser. Vores bistand forudsætter dog, at vi modtager samtlige betingelser for de pågældende projekter. Non-recourse lån og rentefradrag Udenlandske banker er mere villige end danske banker til at finansiere investeringsprojekter på såkaldte non-recourse vilkår. Nonrecourse betyder, at banken ikke har sikkerhed i andet end det aktiv, som banken har lånt penge ud til.

3 - 3 - Non-recourse lån friholder investor fra personlig hæftelse på lånet. Deltager investor i et kommanditselskab hæfter investor dog indirekte for lånet i kraft af sin hæftelse over for kommanditselskabet. Investors hæftelse er således et spørgsmål mellem ham og kommanditselskabet, hvorimod banken alene kan holde sig til det belånte aktiv. Der har tidligere været problemer med at få SKAT til at anerkende rentefradrag i forbindelse med lån på non-recourse vilkår. SKAT har haft det generelle udgangspunkt, at investors erhvervsmæssige risiko ikke var til stede, når banken alene kunne fyldestgøres i det belånte aktiv. Det er givetvis årsagen til, at mange investeringsprospekter enten forudsætter, at der ikke ydes lån på nonrecourse vilkår eller tager forbehold for sådanne lån. Skatterådet har senest i september 2006 bekræftet, at non-recourse vilkår ikke i sig selv er nok til at underkende den erhvervsmæssige risiko ved en investering. Skatterådet tiltrådte, at det afgørende for rentefradragsretten er, om der er foretaget en reel økonomisk investering med en reel risiko for tab eller gevinst. I tilfælde med investeringer gennem kommanditselskaber skal der - ved siden af de øvrige krav til erhvervsmæssig virksomhed - således foreligge en reel hæftelse mellem selskabet og investor. Gør der det, spiller lånetypen en underordnet rolle. Biler - kørebøger To nylige afgørelser fra Skatterådet giver anledning til at præcisere kravene til indholdet af kørebøger og køresedler. Kørebøger tillægges betydelig vægt ved vurderingen af, hvorvidt modtagne kørselsgodtgørelser betragtes som skattefrie eller ej. Det anbefales derfor at føre kørebog, når private biler benyttes erhvervsmæssigt. Kørebogen/køresedlen skal indeholde følgende elementer: Modtagerens navn, adresse og CPRnummer. Kørslens erhvervsmæssige formål. Dato for kørslen. Kørslens mål med eventuelle delmål. Angivelse af antal kørte kilometer. De anvendte satser. Beregning af befordringsgodtgørelsen. Som arbejdsgiver har man endvidere ansvaret for, at de benyttede kørebøger eller køresedler lever op til disse krav. Man skal endvidere føre regelmæssig kontrol med kørebøgernes indhold. Opfyldes disse krav ikke, vil de ansatte med stor sandsynlighed modtage en ekstraregning fra SKAT. Skattefri pendlerbolig Skatteministeriet har anerkendt, at man kan sælge flere boliger skattefrit. Konkret drejede det sig om en person, som havde købt en ejendom i nærheden af sit arbejdssted. Ejendommen blev anvendt til overnatninger i forbindelse med arbejdet, når det ikke var hensigtsmæssigt at returnere til familiens faste bopæl. For at opnå adgang til skattefrit salg af pendlerboligen skal den være anvendt i et sådant omfang, at den kan siges at have tjent som bolig for ejeren. Der skal således være tale om enten længerevarende ophold på ikke under 2 måneder eller regelmæssige ophold af 1-2 overnatninger ugentligt. Opholdet i pendlerboligen skal skyldes arbejdsmæssige årsager, f.eks. at det af hensyn til arbejdsopgaverne eller tidsforbruget ikke er hensigtsmæssigt dagligt at tage hjem til familiens faste bopæl. Det er dog uden betydning, om pendlerboligen er købt af arbejdsmæssige årsager, blot anvendelsen af boligen er arbejdsmæssigt betinget. Landbojura Ændrede regler om bopælspligt I seneste Nyt fra Patriotisk Selskab omtalte vi EU-dommen, som underkendte bopælspligten. Regeringen har pr. 1. juni 2007 vedtaget de nye regler. Som forudsagt opretholdes bopælspligten. På ejendomme under 30 ha kan bopælspligten opfyldes ved at udleje ejendommen. Bopælspligten strækker sig fortsat over 8 år. Ejeren må i lejeperioden kun befinde sig på ejendommen, hvis dette sker i naturlig forlængelse af ejendommens drift. Dette indebærer, at mindre landbrugsejendomme ikke længere kan benyttes som ferie- eller fritidsbolig. Reglerne medfører, at der gives dis-

4 - 4 - pensation fra bopælspligten i tilfælde, hvor ejeren ikke ønsker at bosætte sig på ejendommen, og der ikke på markedsvilkår kan findes en lejer til ejendommen. Det fremgår af loven, at den nuværende retstilstand for ejendomme over 30 ha fortsættes på uændrede vilkår. Dette er bemærkelsesværdigt, fordi det efter vores opfattelse kan udledes af EU-dommen, at en bopælspligt på 8 år generelt er for lang tid dvs. uden skelen til ejendommens størrelse. Det er derfor meget muligt, at dommen ville blive den samme for store ejendomme, hvis domstolen fik spørgsmålet forelagt. Yderligere oplysninger hos din konsulent, tlf , Ejendomsvurderingen 2006 Klage over ejendomsvurderingerne 2006 for erhvervsejendomme skal ske senest 1. juli Grundværdien for landbrugsejendommene er generelt steget med ca. 50 % i forhold til seneste alm. vurdering i Stigningen i ejendomsværdierne er derimod ikke entydig, men vil for de flestes vedkommende også ligge omkring de 50 %. Skovejendommene er typisk steget med % på baggrund af de nye skovoplysninger, som skovejerne har indberettet i efteråret Grundværdien har betydning for den løbende ejendomsskat, mens ejendomsværdien bl.a. har betydning ved overdragelse mellem nærtstående, og som værdiansættelse af ejendommene i regnskaberne. Ejendomsværdien har dermed stor betydning for den regnskabsmæssige egenkapital, som får større og større betydning for prisfastsættelsen af lån. Vi opfordrer derfor til, at alle nøje gennemgår deres ejendomsvurderinger, og overvejer en klage, såfremt vurderingen forekommer forkert. Herefter er nævnt en række punkter, som ejere af land- og skovbrugsejendomme specielt skal være opmærksomme på: Landbrug På trods af de store stigninger i landbrugets grundværdi, er der stadig tale om en fiktiv beskatningsværdi, der ikke svarer til handelsprisen. For at komme til handelsprisen på jord tillægger vurderingsmyndighederne en såkaldt tillægsparcelværdiprocent til grundværdien. Disse tillægsparcelværdiprocenter varierer meget efter område, men ligger typisk mellem 100 og 200 %. Tidligere brugte vurderingsmyndighederne enten tillægsparcelværdien eller et stort tillæg for driftsbygningernes værdi for at beregne ejendomsværdien. De er nu i højere grad begyndt at bruge en kombination, hvor både tillægsparcelværdi og driftsbygningernes værdi indgår i ejendomsværdien. Hvis man er overgået til det kombinerede system, er det meget vigtigt at være opmærksom på tillægsparcelværdiprocenten, som i så fald bør reduceres i forhold til tidligere. Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på driftsbygningernes værdi, dels de normtal som SKAT anvender, dels om bygninger og areal stemmer overens med de faktiske forhold. I nogle tilfælde er normtallene fremskrevet, hvor der i stedet burde være foretaget en reducering som følge af slid og ælde. Der kan være bygninger, som ikke er medvurderet. For at kunne støtte ret på vurderingen ved overdragelse er det nødvendigt, at vurderingen svarer til de faktiske forhold. For nyopførte bygninger er det vigtigt at pointere, at det kun er bygningsdelen, der indgår i vurderingen. Inventar, der tjener produktionen, betragtes som løsøre. Det kombinerede princip kan betyde en højere ejendomsværdi for produktionsejendomme (stigning over 50 %), hvorimod ejendomme med en utidssvarende bygningsmasse kan forvente en stigning under de 50 %. Stigningsprocenten i grundværdien på 50 kan være svær at anfægte, da handel med landbrugsejendomme i frihandel umiddelbart vi-

5 - 5 - ser denne stigning på landsplan fra 1. halvår 2004 til 1. halvår Der kan dog være store lokale variationer. Tidligere har det endvidere været meget vanskeligt at få ændret de historiske arealklasser, som jorden er inddelt i. Patriotisk Selskab medvirkede ved række afgørelser i Landsskatteretten i forbindelse med vurderingen, hvor det lykkedes at nedsætte grundværdien ved f.eks. flere uproduktive arealer eller større arealer med lavere bonitet. Senest har Patriotisk Selskab vundet en sag i Landsskatteretten, hvor en EM 38 måling af jordens lerindhold blev brugt som argument for nedsættelse af grundværdien. Der kan gives nedslag for pumpebidrag eller egne udgifter til afvanding. Endelig bør man være opmærksom på, om der er sammatrikulerede huse, der på den ene eller anden måde indgår i landbrugsdriften, som fejlagtigt er ansat til en særskilt grundværdi. Skove Der er for få salg af skov til at sige noget statistisk sikkert, og vurderingerne bygger i høj grad på tabelmateriale (venteværdier) for de enkelte træarter og boniteter. Hertil tillægges en kapitaliseret værdi af jagtrettigheder over 400 kr. pr. ha og en kapitaliseret værdi af nettoindtægten ved pyntegrønt. Vurderingsmyndighederne forudsætter et afkast på 25 % af salgsindtægterne, selv om det i mange tilfælde kan være lavere. Endvidere kan der være mere udefinerbare tillæg som f.eks. overstandere og herlighedsværdi. På baggrund af de indsendte skovskemaer beregner SKAT, dels ejendomsværdien ud fra træartsfordelingen og de faktiske aldersklasser, dels en normalværdi ud fra en regelmæssig aldersklasse fordeling. Grundværdien beregnes som 25 % af skovens normalværdi. For boliger beregnes en kvadratmeterpris ud fra en normalgrund på 800 m 2. Øvrige arealer afhænger af fredskovspligt eller ej. Vurderingsmyndigheden kan vælge at give individuelle nedslag som følge af stormfald, værnskov, urørt skov, sundhedstilstand, terræn og publikumsgener. Endelig foretages der størrelseskorrektion afhængig af skovens areal. Skovejerne opfordres til, at indhente det underliggende beregningsskema fra SKAT, for nærmere undersøgelse af vurderingens sammensætning, og til begrundelse ved evt. klage. Grundværdiskatteloft De store stigninger i grundværdien vil på kortsigt ikke have væsentlig betydning for ejendomsskatten, idet der er loft over stigningen i udmålingsgrundlaget for grundskylden. Loftet tager udgangspunkt i 2001-vurderingen med en fremskrivning på maksimalt 7 % pr. år. Ejendomsbesidderne er således i den besynderlige situation, at en nedsættelse af grundværdien ikke nødvendigvis medfører en lavere ejendomsskat, og dermed ingen økonomisk gevinst på kortsigt. På længere sigt kan klagen dog få betydning, specielt hvis en kommende regering skulle afskaffe skatteloftet. I tilfælde af ændringer i ejendommes areal, anvendelse eller planforhold, vil grundværdiskatteloftet skulle genberegnes. Beregningen af grundværdiskatteloftet bør kontrolleres, da det for de flestes vedkommende p.t. er grundlaget for den betalte ejendomsskat. Selv om der fra nytår er blevet færre kommuner, er der fortsat ejendomme, som betaler ejendomsskat i flere kommuner. Ejendomme der har, eller betaler ejendomsskat til flere kommuner bør være særligt opmærksomme på beregningen af grundværdiskatteloftet. Klage En evt. klage skal være begrundet og være vurderingsmyndighederne i hænde senest den 1. juli Begrundelsen kan evt. tage udgangspunkt i et eller flere af ovennævnte punkter. Du er også velkommen til at kontakte økonomikonsulenterne i Patriotisk Selskab, hvis du ønsker bistand til at formulere klagen.

6 - 6 - Salgspriser kan bl.a. ses på Internettet på eller ering. På sidstnævnte adresse findes endvidere liste over samtlige vurderinger samt vurderingsvejledning. Hvis vurderingsmyndigheden (SKAT) er enig i klagen, genoptages sagen. Er de ikke enig i klagen videresendes den til afgørelse i vurderingsankenævnet. Ankenævnet udarbejder en sagsfremstilling, hvortil det er muligt at komme med bemærkninger. Er man ikke tilfreds med ankenævnets afgørelse, kan den senest 3 måneder efter påklages til Landsskatteretten mod en klageafgift på 700 kr. Det er muligt at søge om omkostningsgodtgørelse ved Landsskatteretten, hvor 100 % af udgifterne til sagkyndig bistand refunderes ved hel eller delvis medhold. Tabes sagen refunderes alene 50 %. Yderligere oplysninger hos chefkonsulent Peter Borreby, tlf , Omdannelse af I/S til P/S eller K/S Den 20. marts i 2007 er der af skatterådet afgivet et interessant svar på en bindende forhåndsbesked. Skatterådet bekræfter, at interessentskaber kan omdannes til kommanditselskaber eller partnerselskaber, uden at der derved udløses skat for interessenterne. Hermed opstår muligheden for at ny virksomhedsform med begrænset hæftelse kan vælges uden skattemæssig konsekvens. Skatterådet udtaler, at aktiverne skal indskydes til deres aktuelle handelsværdi på omdannelsestidspunktet, hvilket udgør deltagernes hæftelse. Det følger formentlig heraf, at denne handelsværdi samtidig udgør anskaffelsessummen i den nyetablerede virksomhedsform. For at læserne af dette indlæg skal kunne opnå en bedre forståelse af, hvad afgørelsen kan give af fordele eller ulemper, er det nødvendigt at forstå strukturen bag virksomhedsformerne I/S, K/S og P/S. Interessentskaber I/S Ved Interessentskaber forstås en virksomhed, hvor alle deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk (en for alle og alle for en) for virksomhedens forpligtigelser. Der eksisterer som udgangspunkt ingen formkrav til etableringen, som i princippet kan bero alene på en mundtlig aftale. Et interessentskab er civilretligt et selvstændigt retssubjekt, og der kan anlægges søgsmål for eller imod et interessentskab. Skatteretligt er et interessentskab transparent, dvs. selskabet er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Kommanditselskaber K/S Ved et kommanditselskab forstås en virksomhed, hvor en eller flere deltagere, komplementarerne, hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtigelser, men en eller flere deltagere, kommanditisterne, hæfter begrænset for virksomhedens forpligtigelser. Der eksisterer som udgangspunkt ingen formkrav til etableringen, som i princippet kan bero alene på en mundtlig aftale. Et kommanditselskab er civilretligt et selvstændigt retssubjekt, og der kan anlægges søgsmål for eller imod et kommanditselskab. Skatteretligt er et kommanditselskab transparent, dvs. selskabet er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Partnerselskaber P/S (også kaldet kommanditaktieselskab) Ved et partnerselskab forstås et erhvervsdrivende kommanditselskab, i hvilket et aktieselskab med hele sin kapital er kommanditist, eller hvor kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier.

7 - 7 - Etableringen er formbunden og følger nogle særlige regler i aktieselskabsloven. Et partnerselskab er selvstændigt retssubjekt. Skatteretligt er et partnerselskab transparent. Afgørelsen af den 20. marts s betydning for nuværende interessentskaber Det slås fast, at omdannelsen kan ske skattefrit uden nogen form for afståelsesbeskatning, herunder ejendomsavance eller genvundne afskrivninger. Efter omdannelsen kan virksomhedsordningen fortsat anvendes af deltagerne i det fortsættende selskab. Det er en betingelse, at der ikke sker ændring i deltagernes forholdsmæssige ejerandele i det fortsættende selskab. Opfylder man denne betingelse, vil man kunne omdanne skattefrit. Det mest interessante er imidlertid, hvis skattemyndighederne tillader, at aktiverne i det fortsættende selskab medtages til en anskaffelsessum udgørende handelsværdien på omdannelsestidspunktet. Hermed åbnes muligheden for, at en ejendomsavance eller nogle genvundne afskrivninger ikke beskattes, ligesom deltagerne erhverver et nyt afskrivningsgrundlag. Dette bør skattemyndighederne være forpligtede til efter afgørelsen, men det imidlertid ikke sikkert, hvorfor det anbefales at indhente et bindende svar på de skattemæssige konsekvenser, således at der skabes tryghed omkring omdannelsen. Der hersker imidlertid ingen tvivl om, at afgørelsen bør give anledning til en del overvejelser ved generationsskifte og frivillig likvidation af igangværende virksomhed, ligesom omdannelse fra interessentskab til kommandit- eller partnerselskab kan begrænse interessenternes hæftelse til den indskudte værdier, som man kender det fra aktie- og anpartsselskaber. Da disse overvejelser er meget individuelle, og indeholder mange forskellige parametre, vil uafhængig og konkret rådgivning være et must. Nyt fra Miljøafdelingen Status på miljøgodkendelser via ansøgningsportalen På trods af de mange udmeldinger fra Skovog Naturstyrelsen om, at det nu er muligt at indsende ansøgninger til kommunerne, er der stadig mange forhold, som gør, at det er svært at have tillid til at de beregninger, der sker via Farm N i ansøgningssystemet er korrekte. Det er på nuværende tidspunkt muligt at lægge oplysninger ind på portalen, uploade arealer og indsende ansøgninger dog uden, at de kan siges at være fuldstændige. Dagligt indberettes nye fejl til styrelsen, der har oprettet en fejlliste, hvor det nu er muligt at se, hvornår de konkrete fejl forventes rettet. I enkelte sager foretager systemet beregninger på naturområder, der ligger > m væk, hvilket, vi mener, er i strid med loven. Kommunerne forsøger ihærdigt at få anerkendt et beregningsmodul til netop disse beregninger af naturarealer, der ligger > m væk. Dermed skaber kommunerne deres eget administrationsgrundlag. Dansk Landbrug og Landscentret arbejder for at få en klar udmelding fra Skov- og Naturstyrelsen på foranledning af miljøministeren, om hvorvidt kommunerne har lovhjemmel til dette. Det er meget frustrerende for både landmænd og konsulenter, at vi ikke kan stole på, at portalen regner rigtigt. Konsekvensen er, at sagsbehandlingen trækker ud. Ind til videre må vi væbne os med tålmodighed, og Miljøafdelingen tilstræber at bearbejde ansøgninger bedst muligt, så de kan sendes, så snart portalen virker stabilt. I nogle tilfælde kan man vælge at sende ansøgningen og eftersende bilag. Man må da påregne ekstra konsulenttid. For yderligere oplysninger kontakt Miljøafdelingen på tlf Yderligere oplysninger hos advokat Jesper Gad, Bonnesen og Tverskov, tlf ,

8 - 8 - Nyt fra direktion og sekretariat Fratrådte medarbejdere: Økonomiafdelingen Specialkonsulent Gert Dyrn, Team S, har med virkning pr. 31. maj 2007 opsagt sin stilling i Patriotisk Selskab. Gert Dyrn tiltrådte pr. 1. juni 2007 en stilling hos Retssikkerhedschefen i Skatteministeriet, hvor han bl.a. skal være med til at kvalitetssikre og udvikle det lovforbedrende arbejde. Planteavlsafdelingen Planteavlskonsulent Kirsten K. Rasmussen har opsagt sin stilling i Patriotisk Selskab til fratræden pr. 15. august Kirsten K. Rasmussen skal hjem på fuld tid og være "field-manager" på familiens bedrift i Jordløse. Familien er i gang med omlægning af bedriften til økologisk planteavl og svineproduktion. Tiltrådte medarbejdere: Sabine Saouma er pr. 24. april 2007 ansat som receptionist/sekretær. Sabine er 28 år, uddannet receptionist på Clarion Hotel Plaza i Odense, herefter kom hun til ByggeCentrum i Middelfart ligeledes som receptionist, senest har Sabine været ansat som receptionist hos LocalOffice.Com. Receptionist/sekretær Sabine Saouma Sekretariatet ved sekretariatschef Marianne Neumann. Redaktionen af dette nyhedsbrev er afsluttet den 8. juni Redaktionen modtager gerne kommentarer samt ideer til indlæg m.v.

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM - 1 07.02.2012 TC/BD jr. nr. 6.11/12-06 Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM2012.42.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 1. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 1. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 1. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De fleste danske virksomheder inden for liberale erhverv, hvor der er mere end en ejer, drives som

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden - 1 Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Faldende boligpriser i et trængt ejendomsmarked har pirket til interessen for forældrekøb. Skattemæssigt

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM SR og SKM SR

Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM SR og SKM SR - 1 Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM2011.197.SR og SKM2011.201.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet konkluderede ved to bindende svar af 22/3 2011, at køberetsaftaler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 - parcelhusreglen - landbrugsejendom på 11,8 ha. - konsekvenser af urigtig succession - SKM2016.110.LSR, jf. tidligere SKM2014.414.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Fokus på mink Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Succession Familie Børn (ej svigerbørn) Børnebørn Søskende (ikke søskendes ægtefæller) Søskendes

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Fordeling af anskaffelsessum fast ejendom TfS 2004, 828 (TfS 16604) samt Landsskatterettens kendelse af 24/9 2004, jr. nr.

Fordeling af anskaffelsessum fast ejendom TfS 2004, 828 (TfS 16604) samt Landsskatterettens kendelse af 24/9 2004, jr. nr. 1 Fordeling af anskaffelsessum fast ejendom TfS 2004, 828 (TfS 16604) samt Landsskatterettens kendelse af 24/9 2004, jr. nr. 2-4-1847-1042 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR - 1 Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM2012.477.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fastslog ved en kendelse af 3/7 2012, at der ved overdragelse af

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 95/2017 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Syn og skøn i skattesager

Syn og skøn i skattesager - 1 Syn og skøn i skattesager Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har i en ny afgørelse præciseret, at en skatteyder har krav på et uvildigt syn og skøn som bevismiddel i en

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM LSR

Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM LSR 1 Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM2008.773.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. jjournal.nr. 08-107319 Dato 13. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurderingerne - 1 Ejendomsvurderingerne 2015 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 særregler om den offentlige vurdering for landets faste ejendomme i 2015 2017. Med

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem selskab og aktionær Landsskatterettens kendelse af den 19. november 2012, Landsskatterettens jr. nr. 11-0297504 Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Likvidationsprovenu - uafhentet provenu - båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer - SKM SR

Likvidationsprovenu - uafhentet provenu - båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer - SKM SR - 1 Likvidationsprovenu - uafhentet provenu - båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer - SKM2015.637.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 22/9 2015,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 Sag 81/2014 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Jørgen Rønne (advokat Eduardo Vistisen) I tidligere instanser

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere