Nyt fra Økonomiafdelingen Skatteinfo Ændrede skattesatser Regeringens lovforslag om indgreb mod kapitalfonde m.v. er vedtaget den 1. juni 2007.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Økonomiafdelingen Skatteinfo Ændrede skattesatser Regeringens lovforslag om indgreb mod kapitalfonde m.v. er vedtaget den 1. juni 2007."

Transkript

1 Nr. 46, Odense, den 14. juni 2007 Ny adm. direktør i Patriotisk Selskab Henrik Danielsen, 48 år og cand. jur., er med virkning fra 1. juli 2007 ansat som ny adm. direktør i Patriotisk Selskab. Henrik Danielsen har siden 2003 været direktør i Dansk Erhvervsgartnerforening og kommer senest fra en stilling som direktør for DEG GreenTeam, Landscentret. Henrik Danielsen overtager stillingen som adm. direktør efter Henrik Jeppesen, der pr. 1. juli 2007 tiltræder en stilling som vicedirektør i Fionia Bank A/S, Odense. Chefkonsulent Nils Rasmussen er samtidig udnævnt til direktør og indtræder i Patriotisk Selskabs direktion. Nils Rasmussen vil fremover varetage funktionen som leder af økonomiafdelingen og vil udover sine direktionsog ledelsesmæssige opgaver fortsat om end i mere begrænset omfang have kundeansvar. Chefkonsulent Peter Borreby er ligeledes med virkning fra 1. juli 2007 udnævnt til udviklingsdirektør. Peter Borreby vil udover sin nye funktion også fremover om end i mindre omfang end i dag have personale- og kundeansvar. Bestyrelsen har herved lagt vægt på at styrke Patriotisk Selskabs ledelse væsentligt samt ønsket at styrke især Patriotisk Selskabs udviklingsfunktion. På bestyrelsens vegne Peter Cederfeld de Simonsen bestyrelsesformand Henrik Danielsen, ny adm. direktør i Patriotisk Selskab pr. 1. juli 2007 Nyt fra Økonomiafdelingen Skatteinfo Ændrede skattesatser Regeringens lovforslag om indgreb mod kapitalfonde m.v. er vedtaget den 1. juni Dette medfører en nedsættelse af afskrivningssatsen på bygninger m.v. fra 5 % til 4 %. Dansk Landbrug har i den forbindelse argumenteret for forhøjede afskrivninger på staldbygninger, hvilket SKAT har accepteret. Ændringen træder i kraft fra Loven indebærer samtidig en nedsættelse af selskabsskatten fra 28 % til 25 % Dette får virkning også for virksomhedsbeskatningen og alle afledte områder. Nedsættelsen får formentlig virkning allerede i Skattefri omstrukturering af selskaber Fra 1. januar 2007 er det muligt at gennemføre skattefrie omstruktureringer af selskaber uden forudgående tilladelse. Visse betingelser skal dog være opfyldt. Fusioner kan dog gennemføres uden betingelser. For skattefrie aktieombytninger, spaltninger og tilførsler af aktiver opstilles visse betingelser.. Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ, tlf , Fax

2 - 2 - Særligt skattefrie aktieombytninger anvendes ofte i forbindelse med etablering af holdingselskaber. Går du i tanker om etablering af selskabsstruktur eller dannelse af holdingselskab, kan du rette henvendelse til Patriotisk Selskab vedrørende de nye muligheder. Nye regler om aktiebeskatning Der er med virkning fra 2008 indført en ny grænse for beskatning af aktieindkomst dvs. gevinst og udbytte over kr. Det er foreslået, at skatteprocenten lægges på 45. I 2007-tal betyder det, at der fremover arbejdes med 3 skattegrænser for aktieindkomst: 28 % for indkomst op til kr., 43 % for indkomst op til kr., og 45 % for indkomst over kr. Der indføres en overgangssaldo for aktieejere, hvis beholdning pr. 1. januar 2007 overstiger kr. (for ægtefæller kr.). Saldoen opgøres som den gevinst, der ville være udløst, hvis aktierne var solgt pr. 1. januar Saldoen skal kun føres, hvis nettogevinsten oversiger kr. ( kr. for ægtefæller). Tab skal ikke medregnes på overgangssaldoen. Overgangssaldoen udgør herefter grænsen for aktieindkomst, som ikke beskattes med 45 % Saldoen nedskrives med modtagne gevinster og udbytter, indtil saldoen går i nul. Indtil saldoen går i nul beskattes gevinster og udbytter med henholdsvis 28 % og 43 % uanset, om den modtagne aktieindkomst overstiger kr. I det år, hvor saldoen går i nul, beskattes overskydende beløb med 45 % Fremtidig aktieindkomst over kr. beskattes herefter med 45 %. For børsnoterede aktier udgør gevinsten forskellen mellem anskaffelsessummen og børskursen pr. 1. januar For unoterede aktier udgør gevinsten forskellen mellem anskaffelsessummen og den andel, man ejer af selskabets egenkapital pr. 31. december Det betyder, at det kan være interessant at opskrive selskabets egenkapital i 2006-regnskabet. Jo højere egenkapital, des større gevinst kan man tilføre overgangssaldoen. Er du usikker på, om vi har opskrevet egenkapitalen i de af dine selskaber, som vi fører regnskab for, bedes du venligst henvende dig til din økonomikonsulent. Vindmøller i modvind? Skatterådet har nægtet afskrivning på et tysk vindmølleprojekt med den begrundelse, at investorerne ikke var de rette ejere af møllen. Projektet skulle finansieres af en tysk bank. Ifølge finansieringsvilkårene skulle selve ejendomsretten til møllen overdrages som sikkerhed til banken. Banken kunne uden videre sælge vindmøllen og investor skulle afgive provenuet til långiver. Endvidere skulle alle fordringer og rettigheder ifølge aftalerne med ejerne af den jord, hvor vindmøllen var opstillet, overgå til banken. Når lånet blev indfriet, ville ejendomsretten gå tilbage til investor. Herudover skulle banken have pant i vindmøllens afregningskonto, interessentskabsandele samt i el-afregninger og forsikringer. På den baggrund konstaterede Skatterådet, at der ikke kunne afskrives, da møllen er overdraget til banken. Bag Skatterådets konklusion lå en vurdering fra SKAT om, at investor havde fraskrevet sig normale ejerbeføjelser i et sådant omfang, at han ikke længere selv kunne anses for at benytte møllen erhvervsmæssigt. Efter vores umiddelbare vurdering har Skatterådet svaret juridisk korrekt. Under de oplyste omstændigheder ville ejendomsretten ikke ligge hos investor. Og så kan investor ikke afskrive. Sagen bliver måske påklaget. Sagen giver dog anledning til at opfordre de af vore kunder, som måtte have investeret i udenlandske vindmøller og andre udenlandske aktiver for den sags skyld til at lade vilkårene for projekterne analysere nærmere, herunder vilkårene for projekternes finansiering. Vi står naturligvis til rådighed for sådanne analyser. Vores bistand forudsætter dog, at vi modtager samtlige betingelser for de pågældende projekter. Non-recourse lån og rentefradrag Udenlandske banker er mere villige end danske banker til at finansiere investeringsprojekter på såkaldte non-recourse vilkår. Nonrecourse betyder, at banken ikke har sikkerhed i andet end det aktiv, som banken har lånt penge ud til.

3 - 3 - Non-recourse lån friholder investor fra personlig hæftelse på lånet. Deltager investor i et kommanditselskab hæfter investor dog indirekte for lånet i kraft af sin hæftelse over for kommanditselskabet. Investors hæftelse er således et spørgsmål mellem ham og kommanditselskabet, hvorimod banken alene kan holde sig til det belånte aktiv. Der har tidligere været problemer med at få SKAT til at anerkende rentefradrag i forbindelse med lån på non-recourse vilkår. SKAT har haft det generelle udgangspunkt, at investors erhvervsmæssige risiko ikke var til stede, når banken alene kunne fyldestgøres i det belånte aktiv. Det er givetvis årsagen til, at mange investeringsprospekter enten forudsætter, at der ikke ydes lån på nonrecourse vilkår eller tager forbehold for sådanne lån. Skatterådet har senest i september 2006 bekræftet, at non-recourse vilkår ikke i sig selv er nok til at underkende den erhvervsmæssige risiko ved en investering. Skatterådet tiltrådte, at det afgørende for rentefradragsretten er, om der er foretaget en reel økonomisk investering med en reel risiko for tab eller gevinst. I tilfælde med investeringer gennem kommanditselskaber skal der - ved siden af de øvrige krav til erhvervsmæssig virksomhed - således foreligge en reel hæftelse mellem selskabet og investor. Gør der det, spiller lånetypen en underordnet rolle. Biler - kørebøger To nylige afgørelser fra Skatterådet giver anledning til at præcisere kravene til indholdet af kørebøger og køresedler. Kørebøger tillægges betydelig vægt ved vurderingen af, hvorvidt modtagne kørselsgodtgørelser betragtes som skattefrie eller ej. Det anbefales derfor at føre kørebog, når private biler benyttes erhvervsmæssigt. Kørebogen/køresedlen skal indeholde følgende elementer: Modtagerens navn, adresse og CPRnummer. Kørslens erhvervsmæssige formål. Dato for kørslen. Kørslens mål med eventuelle delmål. Angivelse af antal kørte kilometer. De anvendte satser. Beregning af befordringsgodtgørelsen. Som arbejdsgiver har man endvidere ansvaret for, at de benyttede kørebøger eller køresedler lever op til disse krav. Man skal endvidere føre regelmæssig kontrol med kørebøgernes indhold. Opfyldes disse krav ikke, vil de ansatte med stor sandsynlighed modtage en ekstraregning fra SKAT. Skattefri pendlerbolig Skatteministeriet har anerkendt, at man kan sælge flere boliger skattefrit. Konkret drejede det sig om en person, som havde købt en ejendom i nærheden af sit arbejdssted. Ejendommen blev anvendt til overnatninger i forbindelse med arbejdet, når det ikke var hensigtsmæssigt at returnere til familiens faste bopæl. For at opnå adgang til skattefrit salg af pendlerboligen skal den være anvendt i et sådant omfang, at den kan siges at have tjent som bolig for ejeren. Der skal således være tale om enten længerevarende ophold på ikke under 2 måneder eller regelmæssige ophold af 1-2 overnatninger ugentligt. Opholdet i pendlerboligen skal skyldes arbejdsmæssige årsager, f.eks. at det af hensyn til arbejdsopgaverne eller tidsforbruget ikke er hensigtsmæssigt dagligt at tage hjem til familiens faste bopæl. Det er dog uden betydning, om pendlerboligen er købt af arbejdsmæssige årsager, blot anvendelsen af boligen er arbejdsmæssigt betinget. Landbojura Ændrede regler om bopælspligt I seneste Nyt fra Patriotisk Selskab omtalte vi EU-dommen, som underkendte bopælspligten. Regeringen har pr. 1. juni 2007 vedtaget de nye regler. Som forudsagt opretholdes bopælspligten. På ejendomme under 30 ha kan bopælspligten opfyldes ved at udleje ejendommen. Bopælspligten strækker sig fortsat over 8 år. Ejeren må i lejeperioden kun befinde sig på ejendommen, hvis dette sker i naturlig forlængelse af ejendommens drift. Dette indebærer, at mindre landbrugsejendomme ikke længere kan benyttes som ferie- eller fritidsbolig. Reglerne medfører, at der gives dis-

4 - 4 - pensation fra bopælspligten i tilfælde, hvor ejeren ikke ønsker at bosætte sig på ejendommen, og der ikke på markedsvilkår kan findes en lejer til ejendommen. Det fremgår af loven, at den nuværende retstilstand for ejendomme over 30 ha fortsættes på uændrede vilkår. Dette er bemærkelsesværdigt, fordi det efter vores opfattelse kan udledes af EU-dommen, at en bopælspligt på 8 år generelt er for lang tid dvs. uden skelen til ejendommens størrelse. Det er derfor meget muligt, at dommen ville blive den samme for store ejendomme, hvis domstolen fik spørgsmålet forelagt. Yderligere oplysninger hos din konsulent, tlf , Ejendomsvurderingen 2006 Klage over ejendomsvurderingerne 2006 for erhvervsejendomme skal ske senest 1. juli Grundværdien for landbrugsejendommene er generelt steget med ca. 50 % i forhold til seneste alm. vurdering i Stigningen i ejendomsværdierne er derimod ikke entydig, men vil for de flestes vedkommende også ligge omkring de 50 %. Skovejendommene er typisk steget med % på baggrund af de nye skovoplysninger, som skovejerne har indberettet i efteråret Grundværdien har betydning for den løbende ejendomsskat, mens ejendomsværdien bl.a. har betydning ved overdragelse mellem nærtstående, og som værdiansættelse af ejendommene i regnskaberne. Ejendomsværdien har dermed stor betydning for den regnskabsmæssige egenkapital, som får større og større betydning for prisfastsættelsen af lån. Vi opfordrer derfor til, at alle nøje gennemgår deres ejendomsvurderinger, og overvejer en klage, såfremt vurderingen forekommer forkert. Herefter er nævnt en række punkter, som ejere af land- og skovbrugsejendomme specielt skal være opmærksomme på: Landbrug På trods af de store stigninger i landbrugets grundværdi, er der stadig tale om en fiktiv beskatningsværdi, der ikke svarer til handelsprisen. For at komme til handelsprisen på jord tillægger vurderingsmyndighederne en såkaldt tillægsparcelværdiprocent til grundværdien. Disse tillægsparcelværdiprocenter varierer meget efter område, men ligger typisk mellem 100 og 200 %. Tidligere brugte vurderingsmyndighederne enten tillægsparcelværdien eller et stort tillæg for driftsbygningernes værdi for at beregne ejendomsværdien. De er nu i højere grad begyndt at bruge en kombination, hvor både tillægsparcelværdi og driftsbygningernes værdi indgår i ejendomsværdien. Hvis man er overgået til det kombinerede system, er det meget vigtigt at være opmærksom på tillægsparcelværdiprocenten, som i så fald bør reduceres i forhold til tidligere. Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på driftsbygningernes værdi, dels de normtal som SKAT anvender, dels om bygninger og areal stemmer overens med de faktiske forhold. I nogle tilfælde er normtallene fremskrevet, hvor der i stedet burde være foretaget en reducering som følge af slid og ælde. Der kan være bygninger, som ikke er medvurderet. For at kunne støtte ret på vurderingen ved overdragelse er det nødvendigt, at vurderingen svarer til de faktiske forhold. For nyopførte bygninger er det vigtigt at pointere, at det kun er bygningsdelen, der indgår i vurderingen. Inventar, der tjener produktionen, betragtes som løsøre. Det kombinerede princip kan betyde en højere ejendomsværdi for produktionsejendomme (stigning over 50 %), hvorimod ejendomme med en utidssvarende bygningsmasse kan forvente en stigning under de 50 %. Stigningsprocenten i grundværdien på 50 kan være svær at anfægte, da handel med landbrugsejendomme i frihandel umiddelbart vi-

5 - 5 - ser denne stigning på landsplan fra 1. halvår 2004 til 1. halvår Der kan dog være store lokale variationer. Tidligere har det endvidere været meget vanskeligt at få ændret de historiske arealklasser, som jorden er inddelt i. Patriotisk Selskab medvirkede ved række afgørelser i Landsskatteretten i forbindelse med vurderingen, hvor det lykkedes at nedsætte grundværdien ved f.eks. flere uproduktive arealer eller større arealer med lavere bonitet. Senest har Patriotisk Selskab vundet en sag i Landsskatteretten, hvor en EM 38 måling af jordens lerindhold blev brugt som argument for nedsættelse af grundværdien. Der kan gives nedslag for pumpebidrag eller egne udgifter til afvanding. Endelig bør man være opmærksom på, om der er sammatrikulerede huse, der på den ene eller anden måde indgår i landbrugsdriften, som fejlagtigt er ansat til en særskilt grundværdi. Skove Der er for få salg af skov til at sige noget statistisk sikkert, og vurderingerne bygger i høj grad på tabelmateriale (venteværdier) for de enkelte træarter og boniteter. Hertil tillægges en kapitaliseret værdi af jagtrettigheder over 400 kr. pr. ha og en kapitaliseret værdi af nettoindtægten ved pyntegrønt. Vurderingsmyndighederne forudsætter et afkast på 25 % af salgsindtægterne, selv om det i mange tilfælde kan være lavere. Endvidere kan der være mere udefinerbare tillæg som f.eks. overstandere og herlighedsværdi. På baggrund af de indsendte skovskemaer beregner SKAT, dels ejendomsværdien ud fra træartsfordelingen og de faktiske aldersklasser, dels en normalværdi ud fra en regelmæssig aldersklasse fordeling. Grundværdien beregnes som 25 % af skovens normalværdi. For boliger beregnes en kvadratmeterpris ud fra en normalgrund på 800 m 2. Øvrige arealer afhænger af fredskovspligt eller ej. Vurderingsmyndigheden kan vælge at give individuelle nedslag som følge af stormfald, værnskov, urørt skov, sundhedstilstand, terræn og publikumsgener. Endelig foretages der størrelseskorrektion afhængig af skovens areal. Skovejerne opfordres til, at indhente det underliggende beregningsskema fra SKAT, for nærmere undersøgelse af vurderingens sammensætning, og til begrundelse ved evt. klage. Grundværdiskatteloft De store stigninger i grundværdien vil på kortsigt ikke have væsentlig betydning for ejendomsskatten, idet der er loft over stigningen i udmålingsgrundlaget for grundskylden. Loftet tager udgangspunkt i 2001-vurderingen med en fremskrivning på maksimalt 7 % pr. år. Ejendomsbesidderne er således i den besynderlige situation, at en nedsættelse af grundværdien ikke nødvendigvis medfører en lavere ejendomsskat, og dermed ingen økonomisk gevinst på kortsigt. På længere sigt kan klagen dog få betydning, specielt hvis en kommende regering skulle afskaffe skatteloftet. I tilfælde af ændringer i ejendommes areal, anvendelse eller planforhold, vil grundværdiskatteloftet skulle genberegnes. Beregningen af grundværdiskatteloftet bør kontrolleres, da det for de flestes vedkommende p.t. er grundlaget for den betalte ejendomsskat. Selv om der fra nytår er blevet færre kommuner, er der fortsat ejendomme, som betaler ejendomsskat i flere kommuner. Ejendomme der har, eller betaler ejendomsskat til flere kommuner bør være særligt opmærksomme på beregningen af grundværdiskatteloftet. Klage En evt. klage skal være begrundet og være vurderingsmyndighederne i hænde senest den 1. juli Begrundelsen kan evt. tage udgangspunkt i et eller flere af ovennævnte punkter. Du er også velkommen til at kontakte økonomikonsulenterne i Patriotisk Selskab, hvis du ønsker bistand til at formulere klagen.

6 - 6 - Salgspriser kan bl.a. ses på Internettet på eller ering. På sidstnævnte adresse findes endvidere liste over samtlige vurderinger samt vurderingsvejledning. Hvis vurderingsmyndigheden (SKAT) er enig i klagen, genoptages sagen. Er de ikke enig i klagen videresendes den til afgørelse i vurderingsankenævnet. Ankenævnet udarbejder en sagsfremstilling, hvortil det er muligt at komme med bemærkninger. Er man ikke tilfreds med ankenævnets afgørelse, kan den senest 3 måneder efter påklages til Landsskatteretten mod en klageafgift på 700 kr. Det er muligt at søge om omkostningsgodtgørelse ved Landsskatteretten, hvor 100 % af udgifterne til sagkyndig bistand refunderes ved hel eller delvis medhold. Tabes sagen refunderes alene 50 %. Yderligere oplysninger hos chefkonsulent Peter Borreby, tlf , Omdannelse af I/S til P/S eller K/S Den 20. marts i 2007 er der af skatterådet afgivet et interessant svar på en bindende forhåndsbesked. Skatterådet bekræfter, at interessentskaber kan omdannes til kommanditselskaber eller partnerselskaber, uden at der derved udløses skat for interessenterne. Hermed opstår muligheden for at ny virksomhedsform med begrænset hæftelse kan vælges uden skattemæssig konsekvens. Skatterådet udtaler, at aktiverne skal indskydes til deres aktuelle handelsværdi på omdannelsestidspunktet, hvilket udgør deltagernes hæftelse. Det følger formentlig heraf, at denne handelsværdi samtidig udgør anskaffelsessummen i den nyetablerede virksomhedsform. For at læserne af dette indlæg skal kunne opnå en bedre forståelse af, hvad afgørelsen kan give af fordele eller ulemper, er det nødvendigt at forstå strukturen bag virksomhedsformerne I/S, K/S og P/S. Interessentskaber I/S Ved Interessentskaber forstås en virksomhed, hvor alle deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk (en for alle og alle for en) for virksomhedens forpligtigelser. Der eksisterer som udgangspunkt ingen formkrav til etableringen, som i princippet kan bero alene på en mundtlig aftale. Et interessentskab er civilretligt et selvstændigt retssubjekt, og der kan anlægges søgsmål for eller imod et interessentskab. Skatteretligt er et interessentskab transparent, dvs. selskabet er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Kommanditselskaber K/S Ved et kommanditselskab forstås en virksomhed, hvor en eller flere deltagere, komplementarerne, hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtigelser, men en eller flere deltagere, kommanditisterne, hæfter begrænset for virksomhedens forpligtigelser. Der eksisterer som udgangspunkt ingen formkrav til etableringen, som i princippet kan bero alene på en mundtlig aftale. Et kommanditselskab er civilretligt et selvstændigt retssubjekt, og der kan anlægges søgsmål for eller imod et kommanditselskab. Skatteretligt er et kommanditselskab transparent, dvs. selskabet er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Partnerselskaber P/S (også kaldet kommanditaktieselskab) Ved et partnerselskab forstås et erhvervsdrivende kommanditselskab, i hvilket et aktieselskab med hele sin kapital er kommanditist, eller hvor kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier.

7 - 7 - Etableringen er formbunden og følger nogle særlige regler i aktieselskabsloven. Et partnerselskab er selvstændigt retssubjekt. Skatteretligt er et partnerselskab transparent. Afgørelsen af den 20. marts s betydning for nuværende interessentskaber Det slås fast, at omdannelsen kan ske skattefrit uden nogen form for afståelsesbeskatning, herunder ejendomsavance eller genvundne afskrivninger. Efter omdannelsen kan virksomhedsordningen fortsat anvendes af deltagerne i det fortsættende selskab. Det er en betingelse, at der ikke sker ændring i deltagernes forholdsmæssige ejerandele i det fortsættende selskab. Opfylder man denne betingelse, vil man kunne omdanne skattefrit. Det mest interessante er imidlertid, hvis skattemyndighederne tillader, at aktiverne i det fortsættende selskab medtages til en anskaffelsessum udgørende handelsværdien på omdannelsestidspunktet. Hermed åbnes muligheden for, at en ejendomsavance eller nogle genvundne afskrivninger ikke beskattes, ligesom deltagerne erhverver et nyt afskrivningsgrundlag. Dette bør skattemyndighederne være forpligtede til efter afgørelsen, men det imidlertid ikke sikkert, hvorfor det anbefales at indhente et bindende svar på de skattemæssige konsekvenser, således at der skabes tryghed omkring omdannelsen. Der hersker imidlertid ingen tvivl om, at afgørelsen bør give anledning til en del overvejelser ved generationsskifte og frivillig likvidation af igangværende virksomhed, ligesom omdannelse fra interessentskab til kommandit- eller partnerselskab kan begrænse interessenternes hæftelse til den indskudte værdier, som man kender det fra aktie- og anpartsselskaber. Da disse overvejelser er meget individuelle, og indeholder mange forskellige parametre, vil uafhængig og konkret rådgivning være et must. Nyt fra Miljøafdelingen Status på miljøgodkendelser via ansøgningsportalen På trods af de mange udmeldinger fra Skovog Naturstyrelsen om, at det nu er muligt at indsende ansøgninger til kommunerne, er der stadig mange forhold, som gør, at det er svært at have tillid til at de beregninger, der sker via Farm N i ansøgningssystemet er korrekte. Det er på nuværende tidspunkt muligt at lægge oplysninger ind på portalen, uploade arealer og indsende ansøgninger dog uden, at de kan siges at være fuldstændige. Dagligt indberettes nye fejl til styrelsen, der har oprettet en fejlliste, hvor det nu er muligt at se, hvornår de konkrete fejl forventes rettet. I enkelte sager foretager systemet beregninger på naturområder, der ligger > m væk, hvilket, vi mener, er i strid med loven. Kommunerne forsøger ihærdigt at få anerkendt et beregningsmodul til netop disse beregninger af naturarealer, der ligger > m væk. Dermed skaber kommunerne deres eget administrationsgrundlag. Dansk Landbrug og Landscentret arbejder for at få en klar udmelding fra Skov- og Naturstyrelsen på foranledning af miljøministeren, om hvorvidt kommunerne har lovhjemmel til dette. Det er meget frustrerende for både landmænd og konsulenter, at vi ikke kan stole på, at portalen regner rigtigt. Konsekvensen er, at sagsbehandlingen trækker ud. Ind til videre må vi væbne os med tålmodighed, og Miljøafdelingen tilstræber at bearbejde ansøgninger bedst muligt, så de kan sendes, så snart portalen virker stabilt. I nogle tilfælde kan man vælge at sende ansøgningen og eftersende bilag. Man må da påregne ekstra konsulenttid. For yderligere oplysninger kontakt Miljøafdelingen på tlf Yderligere oplysninger hos advokat Jesper Gad, Bonnesen og Tverskov, tlf ,

8 - 8 - Nyt fra direktion og sekretariat Fratrådte medarbejdere: Økonomiafdelingen Specialkonsulent Gert Dyrn, Team S, har med virkning pr. 31. maj 2007 opsagt sin stilling i Patriotisk Selskab. Gert Dyrn tiltrådte pr. 1. juni 2007 en stilling hos Retssikkerhedschefen i Skatteministeriet, hvor han bl.a. skal være med til at kvalitetssikre og udvikle det lovforbedrende arbejde. Planteavlsafdelingen Planteavlskonsulent Kirsten K. Rasmussen har opsagt sin stilling i Patriotisk Selskab til fratræden pr. 15. august Kirsten K. Rasmussen skal hjem på fuld tid og være "field-manager" på familiens bedrift i Jordløse. Familien er i gang med omlægning af bedriften til økologisk planteavl og svineproduktion. Tiltrådte medarbejdere: Sabine Saouma er pr. 24. april 2007 ansat som receptionist/sekretær. Sabine er 28 år, uddannet receptionist på Clarion Hotel Plaza i Odense, herefter kom hun til ByggeCentrum i Middelfart ligeledes som receptionist, senest har Sabine været ansat som receptionist hos LocalOffice.Com. Receptionist/sekretær Sabine Saouma Sekretariatet ved sekretariatschef Marianne Neumann. Redaktionen af dette nyhedsbrev er afsluttet den 8. juni Redaktionen modtager gerne kommentarer samt ideer til indlæg m.v.

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 AKTUEL SKAT August 2006 www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 Kontorer: Hjørring Frederikshavn Dronninglund Aalborg Farsø Hobro Hadsund Viborg Århus Haderslev København Haslev Næstved Mortensen & Beierholm er

Læs mere

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 På 3 regionale kurser i januar 2012 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Skattenyt 2011/12 Mandag den 16. januar 2012

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele med den stores ressourcer.

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

AjourSpots. Revision, rådgivning og skat. Marts 2008. Læs bl.a. om: Derfor har vækstvirksomheder succes

AjourSpots. Revision, rådgivning og skat. Marts 2008. Læs bl.a. om: Derfor har vækstvirksomheder succes Revision, rådgivning og skat AjourSpots Marts 2008 Læs bl.a. om: Derfor har vækstvirksomheder succes Beskatning af tab og fortjeneste på aktier og investeringsbeviser Tænk klima ind i forretningen Baby

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Ægtefællebidrag ved separation og skilsmisse. Midlertidig udlejning af ejerlejligheder. Vennetjenester og skat

Ægtefællebidrag ved separation og skilsmisse. Midlertidig udlejning af ejerlejligheder. Vennetjenester og skat 3-2013 6 2 Når et ægteskab går i stykker, og parterne flytter hver for sig, melder der sig en lang række spørgsmål, som skal afklares. Et af disse spørgsmål er, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag

Læs mere

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEinformation august 2006 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2010

statsautoriserede revisorer 2-2010 statsautoriserede revisorer 2-21 Løn contra udbytte 2 Tid til generationsskifte? 3 Pas på overskrifterne 4 Fidus eller ej 4 Detailrigdom contra overblik 5 Aktieavancebeskatning 21 5 Den rigtige ledelse

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere