Bestyrelsesmøde REFERAT KL BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde REFERAT KL BOLIGFORENINGENS KONTOR Dette referat indeholder 8 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Forelæggelse af årsregnskaber for regnskabsåret Pkt. 2: Forelæggelse af revisionsprotokol for regnskabsåret Pkt. 3: Forelæggelse af udkast til bestyrelsens årsberetning. Pkt. 4: Forberedelse til generalforsamling den 24. april Pkt. 5: Orientering om situationens i samarbejdet mellem Horsens Andelsboligforening af 1954 og Beringsgaard. Pkt. 6: Eventuelt. MØDE INDKALDT AF MØDETYPE REFERENT DELTAGERE Bestyrelsesformand Niels Karl Grønlund Bestyrelsesmøde Forretningsfører Gunnar Sørensen Bestyrelsen: Bestyrelsesformand Niels Karl Grønlund Næstformand Lene Jensen Lene Holm Ulla Herløv Erik Rasmussen Torben Mortensen Kurt Eriksen Endvidere deltog: Forretningsfører Gunnar Sørensen Driftsleder Carsten Themsen Revisor Palle Hansen DAGSORDENSPUNKT 1. Forelæggelse af årsregnskaber for regnskabsåret Med udgangspunkt i administrationens årsberetning gennemgik Gunnar Sørensen årsregnskaberne for Administrationens årsberetning var følgende: Indledningen til denne udgave af administrationens årsberetning skal indledes med en beklagelse for, at årsregnskaberne for 2011 har været længe undervejs. Dette skyldes primært overgang til nyt EDB-system sent på året i 2011, hvor hele boligforeningens database blev konverteret til det nye system. Konverteringen var rimelig vellykket, men det har i regnskabssituationen vist sig, at der alligevel har været nogle fejl. Dis se fejl har i sagens natur kostet nogle ressourcer, men selvfølgelig er fejlene nu rettet. Selve arbejdet med udskrivning af årsregnskaber foregår på en anden måde, hvor vi i det første regnskabsår har brugt mange ressourcer op at opstille nye regnskabsformularer, hvilket vi selv skal i det nye system. Når disse ting er påpeget, må vi konstatere rimelig tilfredshed med det nye system, som på længere sigt vil være mere tilfreds - stillende at arbejde med, ligesom vi med overgang til dette system er sikret udvikling af systemet i mange år fremover. Som tidligere år er administrationens årsberetning opdelt i bemærkninger til hovedforeningens regnskab, afdelingernes regnskaber og nogle generelle betragtninger om de forhold, som påvirker boligforeningen i hverdagen. BEMÆRKNINGER TIL HOVEDFORENINGENS REGNSKAB: Hovedforeningens regnskab for 2011 er udarbejdet efter de regler, som gælder for opsætning af almene boligregnskaber, uagtet at dette kan virke en smule uoverskueligt. Med henvisning til det nedenfor nævnte er der dog sket en række ændringer. 1

2 Resultatopgørelsen: Regnskabet for 2011 udviser et mindre underskud på kr Dette underskud skal især ses i relation til, at der i 2011 er udbetalt byggesagshonorarer til administration og bestyrelse. Der er ligeledes bogført en afskrivning af diverse tilgodehaven de i forbindelse med den tidligere beboerrådgiverordning, hvor der igennem flere år er et opsamlet underskud i 2009 og 2010 var tilskuddene til beboerrådgiverne reduceret (indtil den boligsociale helhedsplan blev opstartet i begyndelsen af 2011). Bidrag til den nye boligsociale helhedsplan for 2011er udgiftsført med kr Alligevel er den samlede frie arbejdskapital forøget i Med ændret lovgivning omkring foreningsandele, opnoteringsgebyre r og ajourføringsgebyrer m.v. er medlemsindskuddet bortfaldet. Der er således ind tægtsført foreningsandele for et beløb på kr Dispositionsfonden: Dispositionsfonden udgør pr kr Saldoen fremkommer således: Primo Saldo kr Tilgang: Bidrag7 fra afdelinger kr Yd./udamortiserede lån kr Rentetilskrivning kr kr Kr Overført trækningsrets- Midler fra byggefond kr Afgang: Indbetalt til LBF kr Tilskud til afdeling 7 kr Tilskud til afdeling 1 kr Renter af trækningsrets- Milder til afd. 1 (og 2) kr kr Saldo pr kr Omkring de indregnede afdelingstilskud henvises til bemærkningerne under de enkelte afdelingsregnskaber.. Den anførte trækningsretsmidler udgør en bunden del af dispositionsfonden, som kun kan anvendes eft er bestyrelsens og Landsbyggefondens godkendelse. Saldoen udgør kr. 978 pr. lejemålsenhed og der skal henlægges til dispostionsfonden, indtil denne udgør kr pr. lejemål s- enhed. Fri arbejdskapital: Hovedforeningens frie arbejdskapital udgør pr kr (inkl. overført underskud). Arbejdskapitalen må anses for værende af en fornuftig størrelse. Arbejdskapitalen skal bl.a. kunne modstå større og mindre kursudsving i obligations - beholdningen, uden at det vil være nødvendigt at belaste afdelingerne (i form af mindre mellemregningsrente). Ved tidligere regnskabsaflæggelser var der et regnskab for byggefonden. Dette er med lovændring ophævet, således at bygge - regnskabet er bortfaldet. Den sidste rest af byggeregnskabet, som stadig eksisterer, er regnskabet for trækningsretsmidlerne, som er overført til dispositionsfonden. Rent regnskabsmæssigt kan man tillige konstatere størrelsen af trækningsretsmidlerne i hovedforeningens statusregnskab (kto. nr. 716). BEMÆRKNINGER TIL AFDELINGSREGNSKABERNE: Generelt må det anføres, at de anvendte regnskabsprincipper for afdelingsregnskaberne er uændrede i forhold til tidligere år. Der er tilstræbt driftsført så meget som muligt for derved at skabe noget nær balance mellem indtægter og udgifte r. Afdelingernes resultatopgørelser: Der er i lighed med tidligere år generelt tilstræbt balance mellem afdelingernes indtægter og udgifter, hvilket betyder at så mange driftsudgifter som muligt driftsføres. I det efterfølgende er anført bemærkninger t il de enkelte afdelingsregnskaber. Indledningsvis kan regnskabsresultaterne anføres således: 2

3 AFDELING ANTAL LEJEMÅL OVERSKUD I 2011 OPSPARING/HENLÆGGELSER OPSPARING PR. LEJEMÅL Afdeling Afdeling 2 Udgået Afdeling 3A Afdeling 3B Afdeling 3C Afdeling Afdeling 4A Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling 1 og 2 er som bekendt sammenlagt. Det endelige byggeregnskab for renovering af afdeling 1 og 2 er indarbejdet i årsregnskabet. Trækningsretsmidler på i alt kr er indgået primo 2012, hvorfor afdelingen er blevet godskrevet en rente fra dispositionsfonden (eller den tidligere byggefond) med kr , svarende til den rente, som afdelingen har beta lt på byggekreditten. Herudover kr. afdelingen modtaget et tilskud fra dispositionsfonden på kr til dækning af ydelser på banklån på kr , hvilket der ikke var budgetteret med For afdelingerne 3A, 3B, 3C, 4 og 4A er der ikke særlige bemærkninger til regnskabsresultatet. Som det tidligere er omtalt, er afdelingerne i god gænge, hvilket hovedsageligt skyldes de gennemførte renoveringer af vinduer, døre, gårdarealer og tage. Disse renoveringer har medført faldende udgifter i den daglige drift det har kunnet betale sig i disse afdelinger at investere sig til en billigere drift. For afdeling 5 er årets resultat tilfredsstillende. Der er over de sidste 2 år gennemført maling af vinduer og døre, og vaske riet er total fornyet gennem en leasingaftale. De tidligere udarbejdede økonomiske prognoser holder rimelig stik. For så vidt angår størrelsen af beholdningen/lån vedr. særstøttelån bør der nu overvejes en afvikling af denne ordning. Der e r en samlet gæld på kr på særstøttelånet, som fordeler sig således: Horsens Kommune kr LBF kr Realkredit Danmark kr Igennem de sidste 3 år har vi afviklet tilskuddet til driften med 20% om året. Afdelingen vil derfor ikke længere have behov for driftsstøtten, og det bør derfor overvejes at tilbagebetale disse lån, således at afdelingen ikke på længere sigt skal til at afvikle disse lån over en årrække med stigende husleje som følge heraf. Beholdningen af værdier vedrørende særstøttelånet udgør m ed udgangen af 2011 kr I efteråret 2011 er der udarbejdet en tilstandsrapport vedrørende afd. 5. Forskellige behov for renoveringer i afdelingen har været drøftet på de sidste års afdelingsmøder, og der har i den forbindelse været en føler ud e hos Landsbyggefonden om muligheden for en støttet renoveringssag. Der har fra Landsbyggefonden været positive tilbagemeldinger, og den omtalte tilstandsrapport bliver nu drøftet med Landsbyggefonden så snart som muligt helst inden sommerferien For afdeling 6 er der ikke særlige bemærkninger til årsregnskabet. Det bør måske overvejes, at der skal gøres noget ved de kuldebrosproblemer, som især er i lejligheder med karnapper. Det bør samtidig overvejes at skifte vinduer og yderdøre i bebyggelsen. I afdeling 7 har vi for første gang i 2011 har lejeledighed. Dette skyldes, at der i afdelingen er et antal 1 -værelses lejligheder, som ikke er særligt attraktive at bo i. Huslejerne i afdelingen er lidt for høje, og det har også i dette regnskabsår været nødvendigt at tilføre afdelingen kr fra dispositionsfonden. Afdelingens fremtid bør overvejes. Det bør måske overveje s at renovere afdelingen til anden boligform. Alternativt kunne det overvejes at afhænde ejendommen. For afdeling 8 er der ikke særlige bemærkninger til årsregnskabet. For afdeling 9 vil det inden for kort være nødvendigt at iværksætte en mindre renovering. Det drejer sig om overdækkede pergolaer og træaffaldsstativer, ligesom det bliver nødvendigt at udskifte de resterende vinduer og yderdøre. For afdeling 10 og 11 er der ikke særlige bemærkninger til årsregnskabet. For afdeling 12 er byggeregnskab (ligesom afdeling 1 og 2) indregnet i årsregnskabet. 3

4 Afdelingen har et hovedforeningslån på kr som restfinansiering af byggesagen. Dette lån er ikke forrentet og afdraget i 2011, idet der ikke var budgetteret med dette. Der vil blive påbegyndt afvikling fra 2012, hvor ydelserne på lånet er indar bejdet i budgettet. For afdeling 13 er byggeregnskabet indarbejdet i årsregnskabet. Resultatet er et noget mindre underskud end i Underskuddet baserer sig alene på lejeledighed primo 2012 er alt udlejet. Med fuldt udlejet er økonomien i balance. Der sendes nu ansøgning til Landsbyggefonden om driftsstøtte til finansiering af underskuddet på byggeriet på kr Det opsamlede underskud medtages i ansøgningen. For afdeling 14 er byggeregnskabet indarbejdet i årsregnskabet. Resultatet er et pænt overskud i forhold til et underskud end i Overskuddet baserer sig på en betalingsfri termin i forbindelse med hjemtagelse af lån. Der sendes nu ansøgning til Lands - byggefonden om driftsstøtte til finansiering af underskuddet på byggeriet på kr Det opsamlede underskud medtages i ansøgningen. For afdeling 15 er byggeregnskabet indarbejdet i byggeregnskabet. Byggeregnskabet stemte med byggebudgettet, og finansiering en faldet på plads. Der ses at være rimelig balance mellem indtægter og udgifter. For afdelingen 18 er der ikke særlige bemærkninger til byggeregnskabet. Byggeregnskabet er indarbejdet i årsregnskabet. Byggeregnskabet blev godkendt med et mindre forbrug end budgetteret, hvilket betyder, at huslejen nedsættes med kr. 27 pr. kvm., og beboerindskuddet nedsættes med i overensstemmelse med den endelige finansiering. Generelt henvises der til de enkelte årsregnskaber. AFSLUTTENDE GENERELLE BEMÆRKNINGER: Forvaltningsrevision: Administrationen har anvendt den sidste halvdel af 2011 til at forberede/gennemføre omlægning til nyt EDB-system. Med nye muligheder vil dette give anledning til at se på forskellige arbejdsrutiner,og dette vil samtidig medføre en revision af fler e punkter indeholdt i forvaltningsrevisionen. Elektronisk post er efterhånden blevet omfattende. Det gælder både håndtering af breve, klager, dokumenter og fakturaer, som mere og mere modtages elektronisk. Der skal udarbejdes arbejdsrutiner, som sikrer, at håndteringen af den elektroniske post sker på bedste måde. Dette er p.t. et tema, og det vil det også være i 2012, hvor vi vil forsøge at få skrevne rutiner om dette. Ved gennemførelse af de seneste byggerier med flere ejere bliver det nødvendigt at finde en arbejdsrutine for ejerforenings - regnskaber. Efter aftale med revisionen vil vi etablere et system, som sikrer rigtig fordeling og registrering af indtægter og udgifter fordelt på de forskellig ejere i en ejerforening (eks. Malterigaarden med afdeling 13, 14 og Malterigaarden A/S samt Horsens Kommune). Det boligsociale arbejde: Omkring det boligsociale arbejde (generelt) i Horsens, er der fortsat et meget fint samarbejde, både boligorganisationerne im ellem og med Horsens Kommune. Der er tæt kontakt om boligsociale initiativer, således at de overordnede mål fastholdes, helt i overensstemmelse med de krav, som er stillet vedrørende bevillingerne den boligsociale helhedsplan i Horsens. Det boligsociale arbejde er organiseret i Imagine Horsens, som er sekretariatet for det boligsociale arbejde. Sekretariatet h ar fungeret siden primo 2011, og efter en periode er der nu kommet synlige resultater af arbejdet. Samarbejdet med Imagine Hor - sens fungerer tilfredsstillende. Administrativt samarbejde med Horsens Andelsboligforening af 1954 Der har i 2011 været en del drøftelser om etablering af ovennævnte samarbejde. I samarbejde med revisor og advokat har der været ansøgning til SKAT om mulighed for momsfritagelse ved etablering af en administration, hvor der fortsat udføres samme arbejde af det samme personale og for de samme ejere. SKAT har givet et bindende tilsagn om momsfritagelse på konkrete betingelser, som er indarbejdet i udkast til vedtægter for almen administrationsorganisation. Første udkast til vedtægter foreligger p.t. og ved at blive tilrettet. Næste skridt vil være godkendelse af organisationen af Horsens Kommune (tilsynet) der har været en føler, og der er en positiv vilje til at gennemføre en politisk behandling, som vil ende i godkendelse af organisationens vedtægter. Organisationens bliver Bolig-Horsens med hjemstedadresse på Gl. Jernbanegade 3, Horsens Herefter skal der gang i realitetsdrøftelser om økonomi, samarbejdsaftale m.v. før samarbejdet praktisk kan igangsættes. INDSTILLING TIL BESTYRELSEN: På baggrund af administrationens årsberetning og det efterfølgende regnskabsmateriale, revisionspåtegning og spørgeskema, indstilles boligforeningens samlede regnskaber til bestyrelsens godkendelse. Afslutningsvis vil administrationen, som sædvanlig, afslutte sin årsberetning med en tak til bestyrelsen for et godt og positivt samarbejde i det forløbne år. 4

5 Horsens, april 2012 Gunnar Sørensen forretningsfører Regnskaberne for 2011 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. DAGSORDENSPUNKT 2. Forelæggelse af revisionsprotokol for regnskabsåret Revisor Palle Hansen gennemgik revisionsprotokollen for regnskabsåret Revisionsbemærkningerne for 2011 er indeholdt i revisionsprotokollens side Revisionen har ikke givet anledning til særlige bemærkninger. Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligforeningens aktiver, passiver og økonomis ke stilling pr. 31. december 2011 i overensstemmelse med Lov om Almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsprotokollen blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. DAGSORDENSPUNKT 3. Forelæggelse af udkast til bestyrelsens årsberetning. Niels Karl Grønlund forelagde følgende udkast til årsberetning: Som sædvanlig indleder vi bestyrelsens årsberetning med en oplistning af de områder, hvor boligforeningen er involveret polit isk, nemlig: - kredsrepræsentantskabet i Boligselskabernes Landsforening, - repræsentantskabet i Boligselskabernes Landsforening - bestyrelsen i Horsens Varmeværk - Det Kooperative Fællesråd i Horsens - Horsens Fællesantenne-Forening - Sønderbrogruppen - det boligsociale arbejde i Østbyen og - bestyrelsen i Sønderbro Kulturhus Fond. I det hele taget er vi aktive på de fronter, hvor vi kan få medindflydelse på sager og problemstillinger, og hvor vor medindf lydelse kan være til gavn for beboerne. I et samarbejde med de øvrige boligforeninger i Horsens og Horsens Kommune blev det boligsociale sekretariat etableret pr. 1. januar Sekretariatet har adresse på hjørnet af Smedegade og Kildegade og er blevet døbt Imagine Horsens. Efter en indkøring, hvor sekretariatet skulle finde deres egne ben og deres forhold til omverdenen, er der sket en række gode initiativer, og vi ser frem til en fremadrettet målrettet indsat gennem de næste 4 år til gavn for boligforeningerne og deres beboere. I den efterfølgende del af beretningen vil vi kort redegøre for de projekter, som enten er forestående, i gang eller afviklet. Af projekter, som er afviklet i 2011, kan vi nævne følgende: Omkring Malterigaarden blev byggeregnskabet endelig opgjort i I forhold til udmeldingen sidste år, hvor vi påregnede et underskud på ca. kr. 11 millioner, endte regnskabet i et underskud på ca. kr. 5.5 millioner. Ved godkendelse af byggeregnskab et godkendte Horsens Kommune et større anskaffelsessum til støttet finansiering. Der indsendes en ansøgning til Landsbyggefonde n om støtte til finansiering af underskuddet. Siden byggeriets ibrugtagning har vi haft en ledig lejlighed i afdelingen denne er nu endelig udlejet. Byggeriet på Lindehøj er tilendebragt, og vi kan kun udtrykke vor fulde tilfredshed med dette projekt. Byggeregnskabet er godkendt af Horsens Kommune med en samlet anskaffelsessum på kr i forhold til et budget på kr Det er en god og flot bebyggelse, og vi har et fint samarbejde med den kommunale del af driften på Lindehøj. Siden sidste generalforsamling har vi opført 12 boliger i Hatting (6 dobbelthuse som tæt/lav bebyggelse). Byggeregnskabet er godkendt af Horsens Kommune med en samlet anskaffelsessum på kr i forhold til et budget på kr Af igangværende projekter kan vi nævne: Opførelse af 31 boliger i Vestergade 7-21 vil være tilendebragt umiddelbart efter sommerferien Det bliver spændende at se det færdige byggeri, hvor der satses på energi og energikommunikation. Man kan i Vestergade nu se facad en, og det ser rigtig flot ud. 5

6 På Malterigrunden har vi opført 45 ungdomsboliger, som er ibrugtaget den 1. oktober og den 1. november Det er gode 2 - rums ungdomsboliger, og byggeriet falder flot i den øvrige bebyggelse på Malterigrunden. Byggeregnskab et forventes at være i balance med budgettet regnskabet afleveres til Horsens Kommune omkring den 1. maj Byggeriet på Rørfabrikken blev med en del forsinkelse startet op i november Forsinkelsen skyldes især juridiske uklarhe der om almene boligforeningers muligheder for at indgå i et partnerforhold omkring den i forvejen etablerede parkeringskælder. Det er sådan, at der til byggeriet på Rørfabrikken hører en andel af den nævnte parkeringskælder, således at hver beboer får stil let en parkeringsplads til rådighed. Dette problem blev løst i efteråret Med den nuværende tidsplan vil byggeriet på Rørfabrik - ken kunne tages i brug senest den 1. marts Der er over 100 emner på venteliste til denne bebyggelse. Endvidere er vi i fuld gang med at bygge 8 nye boliger i tagetagen i afdeling 4A på Andreas Steenbergs Plads, ligesom hele afde - lingen skal gennemgå en renovering af facader med en forbedret klimaskærm (nye døre og vinduer samt bedre isolering). Sagen kører efter planen, og vi forventer at være færdige med denne sag omkring 1. september Endelig er der nu som aftalt på afdelingsmødet i efteråret 2011 udarbejdet en tilstandsrapport for afdeling 5 (Beringsvænget). Den belyser klart behovet for renovering af altaner, vangemure, redskabsskure, kloakker og belægninger på parkeringsarealer o g klimaproblemer. Rapporten skal nu behandles i Landsbyggefonden, som tidligere har tilkendegivet, at de gerne ser en ansøgning fra boligforeningen om renoveringer i Beringsvænget. En sag i Landsbyggefonden tager dog sin tid, og vi bliver nødt til at væ bne os lidt med tålmodighed. Vi håber dog, at vi kan komme i en positiv dialog med Landsbyggefonden inden sommerferien i år. I beretningen plejer vi at berøre samarbejdet mellem boligforeningerne og samarbejdet med Horsens Kommune. Hvis vi skal starte med samarbejdet med Horsens Kommune, må vi anføre, at dette er særdeles tilfredsstillende. Der er altid plads til en f ornuftig dialog, også når vi ikke altid kan finde gehør for netop vore holdninger resultatet af vort samarbejde med Horsens Kommune ender dog næsten altid i fornuftige resultater. Samarbejdet med de øvrige boligforeninger i Horsens sker mest på det administrative plan, hvor især samarbejdet om det boligsociale arbejde er i højsædet. Efter vor forretningsførers udsagn fungerer dette samarbejde fortrinligt. De tidligere formands- og forretningsførermøder har vi valgt at starte op igen. De har ligget stille i en årrække, men det ser ud til, at der atter er basis for at vi taler sammen om fælles emner. Der tales i øjeblikket om et forslag om fælles opnotering til a lle almene boliger i kommunen. Tre forretningsførere, heriblandt vores egen forretningsfører, skal se på denn e sag og komme med forslag til drøftelse på næste formands- og forretningsførermøde i efteråret Vi skal i år på generalforsamlingen behandle et forslag om indgåelse af administrativt samarbejde med Horsens Andelsboligfore - ning af Baggrunden for forslaget er en henvendelse sidst på foråret 2011 fra Horsens Andelsboligforening af 1954, som ønskede at indgå et samarbejde med henblik på at formindske deres egen administrations sårbarhed. Horsens Andelsboligfore - ning af 1954 har 5 boligafdelinger med ca. 500 boliger. På deres kontor er ansat en forretningsfører og 2 deltidsansatte, så ved sygdom og lignende er man rimelig sårbar. Vi gik positivt ind i forhandlingerne, idet bestyrelsen længe har drøftet et kommende generations skifte i vores egen administration. Det er sådan, at vores forretningsfører om et par år opnår pensionsalderen, og en medarbejder ønsker at ophøre med job - bet i efteråret 2012 for at gå på efterløn. Bestyrelsen kan se en styrke i at indgå i dette samarbej de. Hvis man lægger ressourcerne sammen, er det mulig at bevare en kontinuitet fremadrettet, og man kan samtidig nå at videreføre/overdrage v iden til fælles gavn for fremtiden. Teknisk vil samarbejdet blive etableret i en almen administrationsorganisation, som kommer til at hedde Bolig-Horsens. Organisationen oprettes efter reglerne i Lov om Almene boliger og skal godkendes af Horsens Kommune. Vi har indtil nu udarbejdet et forslag til vedtægter for Bolig-Horsens, og vi har ved forespørgsel til SKAT opnået bindende tilsagn om momsfritagelse for den nye administration. Denne afgørelse betyder, at der spares en ellers anslået merudgift på ca. kr til moms. Når vi ha r opnået dette tilsagn fra SKAT, er det baseret på flere forhold, herunder at der ikk e opsamles kapital i Bolig-Horsens. Det vil sige, at de 2 boligforeninger, som ejer Bolig-Horsens, kun betaler de faktiske omkostninger ved administration af boligforeningerne. Boligselskabernes Landsforening, Kommunernes Landsforening og kommunerne presser på for at boligforeningerne til at lægge administrationer sammen. Formålet er at effektivisere og udvikle administrationen til at varetage administrationen på en prof essionel måde. Set i lyset af disse forhold, og at Bolig-Horsens kan være en god fremtid for de 2 boligforeninger, vil bestyrelsen anbefale godkendelse af det forslag, som generalforsamlingen skal tage stilling til. Som bekendt blev regler om medlemsindskud, opnoteringsgebyrer og ajourføringsgebyrer ændret ved lovgivning i Lovændringerne betyder, at vi skal ajourføre boligforeningens vedtægter. Ifølge 28 i nuværende vedtægter er bestyrelsen be - myndiget til at foretage ændringer i vedtægterne, når disse skyldes krav herom fra myndigheder. Bestyrelsen har foretaget de nødvendige justeringer af vedtægterne på bestyrelsesmøde i december Bestyrelsen informerer om ændringer på general - forsamlingen, ligesom alle beboere kan rekvirere de nye vedtægter på boligforeningens kontor. Vi er nu nået til den del af beretningen, som omhandler valg af bestyrelse og suppleanter ved denne generalforsamling. Indledningsvis vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i den forløbne periode det har været en travl periode med mange spændende beslutninger, hvilke er blevet truffet i en positiv ånd til gavn for boligforeningen. Bestyrelsen har ved denne generalforsamling følgende sammensætning: Formand Næstformand Niels Karl Grønlund Lene Jensen Lene Holm Ulla Herløv 6

7 Forretningsudvalget består af: Formand Næstformand Foreningens byggeudvalg består af: Formand Torben Mortensen Erik Rasmussen Kurt Eriksen Niels Karl Grønlund Lene Jensen Lene Holm Niels Karl Grønlund Torben Mortensen Erik Rasmussen Aktivitetsudvalget vedr. aktivitetshuset består af: Næstformand Lene Jensen Ulla Herløv Kurt Eriksen I Sønderbro Aktivitet Horsens er boligforeningen repræsenteret ved: Næstformand Lene Jensen I Sønderbrogruppen er foreningens repræsentant: Ulla Herløv som også er bestyrelsens repræsentant i bladudvalget. merne Ulla Herløv, Erik Rasmussen og Kurt Eriksen er på valg, og alle 3 har givet tilsagn om at fortsæ tte arbejdet i bestyrelsen, hvorfor de genopstiller til valg til bestyrelsen. Bestyrelsen skal anbefale genvalg. Beretningen er ved at være slut. Bestyrelsen vil gerne takke alle beboere for et godt år, og vi håber, at vort arbejde i best yrelsen til stadighed vil være til gavn for boligforeningens beboere. Vi ønsker, at det fortsat må gå godt for boligforeningen, og i stedet for at nævne forskellige personer, som arbejder i boligforeningen, vil vi takke alle, som på en eller flere måder er med til at få boligforeningen til at fungere på en god måde i hverdagen. Til sidst vil jeg gerne takke Gunnar Sørensen for et godt samarbejde Tak for ordet. Bestyrelsens årsberetning blev godkendt af bestyrelsen. DAGSORDENSPUNKT 4. Forberedelse til generalforsamling den 24. april Gunnar Sørensen oplyste, at: - Lokale er bestilt - Forplejning er bestilt - Stemmesedler er modtaget - Dirigenten er informeret om dagsorden, indhold m.v. Alt er klar til en forhåbentlig god generalforsamling. Taget til efterretning DAGSORDENSPUNKT 5. Orientering om situationen i samarbejdet mellem Horsens Andelsboligforening af 1954 og Andelsboligforeningen Beringsgaard. Gunnar Sørensen henviste til bemærkningerne i administrationens årsberetning og oplyste, at stillingen som forretningsfører i HAB 1954 er opslået, og at repræsentanter fra Beringsgaard deltager i ansættelsesforløbet. Taget til efterretning 7

8 DAGSORDENSPUNKT 6. Eventuelt. Niels Karl Grønlund orienterede fra kredsvalgmødet i Billund, hvor han bl.a. fortsat er indvalgt i kredsrepræsentantskabet. Han orienterede endvidere om, at formand- og forretningsførermøderne var blevet genoptaget efter flere års pause. Gunnar Sørensen orienterede om, at der var ved at være et forlig i hus omkring solhuset i Vestergade. Tidligere advokat Jørn Hansen har været brugt som rådgiver/sparringspartner i sagen. Der forventes indflytning i afdelingen u middelbart efter sommerferien. Taget til efterretning Underskrift af bestyrelsen: NIELS KARL GRØNLUND LENE JENSEN LENEHOLM ULLA HERLØV ERIK RASMUSSEN TORBEN MORTENSEN KURT ERIKSEN Underskrift af forretningsfører: GUNNAR SØRENSEN 8

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 29. april 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Økonomi (kl. 18.00-18.30)

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT 24.09.2012 KL. 17.00 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 6 sider.

Bestyrelsesmøde REFERAT 24.09.2012 KL. 17.00 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 6 sider. Bestyrelsesmøde REFERAT 24.09.2012 KL. 17.00 BOLIGFORENINGENS KONTOR Dette referat indeholder 6 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Godkendelse og underskrift af forhandlingsprotokol. Pkt. 2: Forelæggelse af revisionsprotokol.

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012

Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012 Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012 Repræsentantskabsmødet den 12. december 2012 BESTYRELSENS BERETNING INDLEDNING Afdelingerne Velkommen til årets repræsentantskabsmøde. Vordingborg

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND REGNSKAB & BERETNING 2009 OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Boligselskabet Sjælland er provinsens største almene boligselskab og administrer cirka 12.500 almene boliger på Sjælland. Vi har 220 ansatte, som alle

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 24. april 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl.17:15 18:45

Læs mere

Beretning AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB

Beretning AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 Indholdsfortegnelse Beretning... 4... 4 Renoveringer... 4 Dispositionsfonden... 4 SALUS Boligadministration A.m.b.a... 5 Venteliste / medlemsskab...

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

årsberetning 2008/09

årsberetning 2008/09 årsberetning 2008/09 B Forord Det seneste år har været præget af drastiske omvæltninger på boligmarkedet og indenfor byggebranchen som følge af finanskrisen. Tidligere års høje byggepriser er dæmpet betragteligt,

Læs mere