Bestyrelsesmøde REFERAT KL BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde REFERAT KL BOLIGFORENINGENS KONTOR Dette referat indeholder 8 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Forelæggelse af årsregnskaber for regnskabsåret Pkt. 2: Forelæggelse af revisionsprotokol for regnskabsåret Pkt. 3: Forelæggelse af udkast til bestyrelsens årsberetning. Pkt. 4: Forberedelse til generalforsamling den 24. april Pkt. 5: Orientering om situationens i samarbejdet mellem Horsens Andelsboligforening af 1954 og Beringsgaard. Pkt. 6: Eventuelt. MØDE INDKALDT AF MØDETYPE REFERENT DELTAGERE Bestyrelsesformand Niels Karl Grønlund Bestyrelsesmøde Forretningsfører Gunnar Sørensen Bestyrelsen: Bestyrelsesformand Niels Karl Grønlund Næstformand Lene Jensen Lene Holm Ulla Herløv Erik Rasmussen Torben Mortensen Kurt Eriksen Endvidere deltog: Forretningsfører Gunnar Sørensen Driftsleder Carsten Themsen Revisor Palle Hansen DAGSORDENSPUNKT 1. Forelæggelse af årsregnskaber for regnskabsåret Med udgangspunkt i administrationens årsberetning gennemgik Gunnar Sørensen årsregnskaberne for Administrationens årsberetning var følgende: Indledningen til denne udgave af administrationens årsberetning skal indledes med en beklagelse for, at årsregnskaberne for 2011 har været længe undervejs. Dette skyldes primært overgang til nyt EDB-system sent på året i 2011, hvor hele boligforeningens database blev konverteret til det nye system. Konverteringen var rimelig vellykket, men det har i regnskabssituationen vist sig, at der alligevel har været nogle fejl. Dis se fejl har i sagens natur kostet nogle ressourcer, men selvfølgelig er fejlene nu rettet. Selve arbejdet med udskrivning af årsregnskaber foregår på en anden måde, hvor vi i det første regnskabsår har brugt mange ressourcer op at opstille nye regnskabsformularer, hvilket vi selv skal i det nye system. Når disse ting er påpeget, må vi konstatere rimelig tilfredshed med det nye system, som på længere sigt vil være mere tilfreds - stillende at arbejde med, ligesom vi med overgang til dette system er sikret udvikling af systemet i mange år fremover. Som tidligere år er administrationens årsberetning opdelt i bemærkninger til hovedforeningens regnskab, afdelingernes regnskaber og nogle generelle betragtninger om de forhold, som påvirker boligforeningen i hverdagen. BEMÆRKNINGER TIL HOVEDFORENINGENS REGNSKAB: Hovedforeningens regnskab for 2011 er udarbejdet efter de regler, som gælder for opsætning af almene boligregnskaber, uagtet at dette kan virke en smule uoverskueligt. Med henvisning til det nedenfor nævnte er der dog sket en række ændringer. 1

2 Resultatopgørelsen: Regnskabet for 2011 udviser et mindre underskud på kr Dette underskud skal især ses i relation til, at der i 2011 er udbetalt byggesagshonorarer til administration og bestyrelse. Der er ligeledes bogført en afskrivning af diverse tilgodehaven de i forbindelse med den tidligere beboerrådgiverordning, hvor der igennem flere år er et opsamlet underskud i 2009 og 2010 var tilskuddene til beboerrådgiverne reduceret (indtil den boligsociale helhedsplan blev opstartet i begyndelsen af 2011). Bidrag til den nye boligsociale helhedsplan for 2011er udgiftsført med kr Alligevel er den samlede frie arbejdskapital forøget i Med ændret lovgivning omkring foreningsandele, opnoteringsgebyre r og ajourføringsgebyrer m.v. er medlemsindskuddet bortfaldet. Der er således ind tægtsført foreningsandele for et beløb på kr Dispositionsfonden: Dispositionsfonden udgør pr kr Saldoen fremkommer således: Primo Saldo kr Tilgang: Bidrag7 fra afdelinger kr Yd./udamortiserede lån kr Rentetilskrivning kr kr Kr Overført trækningsrets- Midler fra byggefond kr Afgang: Indbetalt til LBF kr Tilskud til afdeling 7 kr Tilskud til afdeling 1 kr Renter af trækningsrets- Milder til afd. 1 (og 2) kr kr Saldo pr kr Omkring de indregnede afdelingstilskud henvises til bemærkningerne under de enkelte afdelingsregnskaber.. Den anførte trækningsretsmidler udgør en bunden del af dispositionsfonden, som kun kan anvendes eft er bestyrelsens og Landsbyggefondens godkendelse. Saldoen udgør kr. 978 pr. lejemålsenhed og der skal henlægges til dispostionsfonden, indtil denne udgør kr pr. lejemål s- enhed. Fri arbejdskapital: Hovedforeningens frie arbejdskapital udgør pr kr (inkl. overført underskud). Arbejdskapitalen må anses for værende af en fornuftig størrelse. Arbejdskapitalen skal bl.a. kunne modstå større og mindre kursudsving i obligations - beholdningen, uden at det vil være nødvendigt at belaste afdelingerne (i form af mindre mellemregningsrente). Ved tidligere regnskabsaflæggelser var der et regnskab for byggefonden. Dette er med lovændring ophævet, således at bygge - regnskabet er bortfaldet. Den sidste rest af byggeregnskabet, som stadig eksisterer, er regnskabet for trækningsretsmidlerne, som er overført til dispositionsfonden. Rent regnskabsmæssigt kan man tillige konstatere størrelsen af trækningsretsmidlerne i hovedforeningens statusregnskab (kto. nr. 716). BEMÆRKNINGER TIL AFDELINGSREGNSKABERNE: Generelt må det anføres, at de anvendte regnskabsprincipper for afdelingsregnskaberne er uændrede i forhold til tidligere år. Der er tilstræbt driftsført så meget som muligt for derved at skabe noget nær balance mellem indtægter og udgifte r. Afdelingernes resultatopgørelser: Der er i lighed med tidligere år generelt tilstræbt balance mellem afdelingernes indtægter og udgifter, hvilket betyder at så mange driftsudgifter som muligt driftsføres. I det efterfølgende er anført bemærkninger t il de enkelte afdelingsregnskaber. Indledningsvis kan regnskabsresultaterne anføres således: 2

3 AFDELING ANTAL LEJEMÅL OVERSKUD I 2011 OPSPARING/HENLÆGGELSER OPSPARING PR. LEJEMÅL Afdeling Afdeling 2 Udgået Afdeling 3A Afdeling 3B Afdeling 3C Afdeling Afdeling 4A Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling 1 og 2 er som bekendt sammenlagt. Det endelige byggeregnskab for renovering af afdeling 1 og 2 er indarbejdet i årsregnskabet. Trækningsretsmidler på i alt kr er indgået primo 2012, hvorfor afdelingen er blevet godskrevet en rente fra dispositionsfonden (eller den tidligere byggefond) med kr , svarende til den rente, som afdelingen har beta lt på byggekreditten. Herudover kr. afdelingen modtaget et tilskud fra dispositionsfonden på kr til dækning af ydelser på banklån på kr , hvilket der ikke var budgetteret med For afdelingerne 3A, 3B, 3C, 4 og 4A er der ikke særlige bemærkninger til regnskabsresultatet. Som det tidligere er omtalt, er afdelingerne i god gænge, hvilket hovedsageligt skyldes de gennemførte renoveringer af vinduer, døre, gårdarealer og tage. Disse renoveringer har medført faldende udgifter i den daglige drift det har kunnet betale sig i disse afdelinger at investere sig til en billigere drift. For afdeling 5 er årets resultat tilfredsstillende. Der er over de sidste 2 år gennemført maling af vinduer og døre, og vaske riet er total fornyet gennem en leasingaftale. De tidligere udarbejdede økonomiske prognoser holder rimelig stik. For så vidt angår størrelsen af beholdningen/lån vedr. særstøttelån bør der nu overvejes en afvikling af denne ordning. Der e r en samlet gæld på kr på særstøttelånet, som fordeler sig således: Horsens Kommune kr LBF kr Realkredit Danmark kr Igennem de sidste 3 år har vi afviklet tilskuddet til driften med 20% om året. Afdelingen vil derfor ikke længere have behov for driftsstøtten, og det bør derfor overvejes at tilbagebetale disse lån, således at afdelingen ikke på længere sigt skal til at afvikle disse lån over en årrække med stigende husleje som følge heraf. Beholdningen af værdier vedrørende særstøttelånet udgør m ed udgangen af 2011 kr I efteråret 2011 er der udarbejdet en tilstandsrapport vedrørende afd. 5. Forskellige behov for renoveringer i afdelingen har været drøftet på de sidste års afdelingsmøder, og der har i den forbindelse været en føler ud e hos Landsbyggefonden om muligheden for en støttet renoveringssag. Der har fra Landsbyggefonden været positive tilbagemeldinger, og den omtalte tilstandsrapport bliver nu drøftet med Landsbyggefonden så snart som muligt helst inden sommerferien For afdeling 6 er der ikke særlige bemærkninger til årsregnskabet. Det bør måske overvejes, at der skal gøres noget ved de kuldebrosproblemer, som især er i lejligheder med karnapper. Det bør samtidig overvejes at skifte vinduer og yderdøre i bebyggelsen. I afdeling 7 har vi for første gang i 2011 har lejeledighed. Dette skyldes, at der i afdelingen er et antal 1 -værelses lejligheder, som ikke er særligt attraktive at bo i. Huslejerne i afdelingen er lidt for høje, og det har også i dette regnskabsår været nødvendigt at tilføre afdelingen kr fra dispositionsfonden. Afdelingens fremtid bør overvejes. Det bør måske overveje s at renovere afdelingen til anden boligform. Alternativt kunne det overvejes at afhænde ejendommen. For afdeling 8 er der ikke særlige bemærkninger til årsregnskabet. For afdeling 9 vil det inden for kort være nødvendigt at iværksætte en mindre renovering. Det drejer sig om overdækkede pergolaer og træaffaldsstativer, ligesom det bliver nødvendigt at udskifte de resterende vinduer og yderdøre. For afdeling 10 og 11 er der ikke særlige bemærkninger til årsregnskabet. For afdeling 12 er byggeregnskab (ligesom afdeling 1 og 2) indregnet i årsregnskabet. 3

4 Afdelingen har et hovedforeningslån på kr som restfinansiering af byggesagen. Dette lån er ikke forrentet og afdraget i 2011, idet der ikke var budgetteret med dette. Der vil blive påbegyndt afvikling fra 2012, hvor ydelserne på lånet er indar bejdet i budgettet. For afdeling 13 er byggeregnskabet indarbejdet i årsregnskabet. Resultatet er et noget mindre underskud end i Underskuddet baserer sig alene på lejeledighed primo 2012 er alt udlejet. Med fuldt udlejet er økonomien i balance. Der sendes nu ansøgning til Landsbyggefonden om driftsstøtte til finansiering af underskuddet på byggeriet på kr Det opsamlede underskud medtages i ansøgningen. For afdeling 14 er byggeregnskabet indarbejdet i årsregnskabet. Resultatet er et pænt overskud i forhold til et underskud end i Overskuddet baserer sig på en betalingsfri termin i forbindelse med hjemtagelse af lån. Der sendes nu ansøgning til Lands - byggefonden om driftsstøtte til finansiering af underskuddet på byggeriet på kr Det opsamlede underskud medtages i ansøgningen. For afdeling 15 er byggeregnskabet indarbejdet i byggeregnskabet. Byggeregnskabet stemte med byggebudgettet, og finansiering en faldet på plads. Der ses at være rimelig balance mellem indtægter og udgifter. For afdelingen 18 er der ikke særlige bemærkninger til byggeregnskabet. Byggeregnskabet er indarbejdet i årsregnskabet. Byggeregnskabet blev godkendt med et mindre forbrug end budgetteret, hvilket betyder, at huslejen nedsættes med kr. 27 pr. kvm., og beboerindskuddet nedsættes med i overensstemmelse med den endelige finansiering. Generelt henvises der til de enkelte årsregnskaber. AFSLUTTENDE GENERELLE BEMÆRKNINGER: Forvaltningsrevision: Administrationen har anvendt den sidste halvdel af 2011 til at forberede/gennemføre omlægning til nyt EDB-system. Med nye muligheder vil dette give anledning til at se på forskellige arbejdsrutiner,og dette vil samtidig medføre en revision af fler e punkter indeholdt i forvaltningsrevisionen. Elektronisk post er efterhånden blevet omfattende. Det gælder både håndtering af breve, klager, dokumenter og fakturaer, som mere og mere modtages elektronisk. Der skal udarbejdes arbejdsrutiner, som sikrer, at håndteringen af den elektroniske post sker på bedste måde. Dette er p.t. et tema, og det vil det også være i 2012, hvor vi vil forsøge at få skrevne rutiner om dette. Ved gennemførelse af de seneste byggerier med flere ejere bliver det nødvendigt at finde en arbejdsrutine for ejerforenings - regnskaber. Efter aftale med revisionen vil vi etablere et system, som sikrer rigtig fordeling og registrering af indtægter og udgifter fordelt på de forskellig ejere i en ejerforening (eks. Malterigaarden med afdeling 13, 14 og Malterigaarden A/S samt Horsens Kommune). Det boligsociale arbejde: Omkring det boligsociale arbejde (generelt) i Horsens, er der fortsat et meget fint samarbejde, både boligorganisationerne im ellem og med Horsens Kommune. Der er tæt kontakt om boligsociale initiativer, således at de overordnede mål fastholdes, helt i overensstemmelse med de krav, som er stillet vedrørende bevillingerne den boligsociale helhedsplan i Horsens. Det boligsociale arbejde er organiseret i Imagine Horsens, som er sekretariatet for det boligsociale arbejde. Sekretariatet h ar fungeret siden primo 2011, og efter en periode er der nu kommet synlige resultater af arbejdet. Samarbejdet med Imagine Hor - sens fungerer tilfredsstillende. Administrativt samarbejde med Horsens Andelsboligforening af 1954 Der har i 2011 været en del drøftelser om etablering af ovennævnte samarbejde. I samarbejde med revisor og advokat har der været ansøgning til SKAT om mulighed for momsfritagelse ved etablering af en administration, hvor der fortsat udføres samme arbejde af det samme personale og for de samme ejere. SKAT har givet et bindende tilsagn om momsfritagelse på konkrete betingelser, som er indarbejdet i udkast til vedtægter for almen administrationsorganisation. Første udkast til vedtægter foreligger p.t. og ved at blive tilrettet. Næste skridt vil være godkendelse af organisationen af Horsens Kommune (tilsynet) der har været en føler, og der er en positiv vilje til at gennemføre en politisk behandling, som vil ende i godkendelse af organisationens vedtægter. Organisationens bliver Bolig-Horsens med hjemstedadresse på Gl. Jernbanegade 3, Horsens Herefter skal der gang i realitetsdrøftelser om økonomi, samarbejdsaftale m.v. før samarbejdet praktisk kan igangsættes. INDSTILLING TIL BESTYRELSEN: På baggrund af administrationens årsberetning og det efterfølgende regnskabsmateriale, revisionspåtegning og spørgeskema, indstilles boligforeningens samlede regnskaber til bestyrelsens godkendelse. Afslutningsvis vil administrationen, som sædvanlig, afslutte sin årsberetning med en tak til bestyrelsen for et godt og positivt samarbejde i det forløbne år. 4

5 Horsens, april 2012 Gunnar Sørensen forretningsfører Regnskaberne for 2011 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. DAGSORDENSPUNKT 2. Forelæggelse af revisionsprotokol for regnskabsåret Revisor Palle Hansen gennemgik revisionsprotokollen for regnskabsåret Revisionsbemærkningerne for 2011 er indeholdt i revisionsprotokollens side Revisionen har ikke givet anledning til særlige bemærkninger. Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligforeningens aktiver, passiver og økonomis ke stilling pr. 31. december 2011 i overensstemmelse med Lov om Almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsprotokollen blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. DAGSORDENSPUNKT 3. Forelæggelse af udkast til bestyrelsens årsberetning. Niels Karl Grønlund forelagde følgende udkast til årsberetning: Som sædvanlig indleder vi bestyrelsens årsberetning med en oplistning af de områder, hvor boligforeningen er involveret polit isk, nemlig: - kredsrepræsentantskabet i Boligselskabernes Landsforening, - repræsentantskabet i Boligselskabernes Landsforening - bestyrelsen i Horsens Varmeværk - Det Kooperative Fællesråd i Horsens - Horsens Fællesantenne-Forening - Sønderbrogruppen - det boligsociale arbejde i Østbyen og - bestyrelsen i Sønderbro Kulturhus Fond. I det hele taget er vi aktive på de fronter, hvor vi kan få medindflydelse på sager og problemstillinger, og hvor vor medindf lydelse kan være til gavn for beboerne. I et samarbejde med de øvrige boligforeninger i Horsens og Horsens Kommune blev det boligsociale sekretariat etableret pr. 1. januar Sekretariatet har adresse på hjørnet af Smedegade og Kildegade og er blevet døbt Imagine Horsens. Efter en indkøring, hvor sekretariatet skulle finde deres egne ben og deres forhold til omverdenen, er der sket en række gode initiativer, og vi ser frem til en fremadrettet målrettet indsat gennem de næste 4 år til gavn for boligforeningerne og deres beboere. I den efterfølgende del af beretningen vil vi kort redegøre for de projekter, som enten er forestående, i gang eller afviklet. Af projekter, som er afviklet i 2011, kan vi nævne følgende: Omkring Malterigaarden blev byggeregnskabet endelig opgjort i I forhold til udmeldingen sidste år, hvor vi påregnede et underskud på ca. kr. 11 millioner, endte regnskabet i et underskud på ca. kr. 5.5 millioner. Ved godkendelse af byggeregnskab et godkendte Horsens Kommune et større anskaffelsessum til støttet finansiering. Der indsendes en ansøgning til Landsbyggefonde n om støtte til finansiering af underskuddet. Siden byggeriets ibrugtagning har vi haft en ledig lejlighed i afdelingen denne er nu endelig udlejet. Byggeriet på Lindehøj er tilendebragt, og vi kan kun udtrykke vor fulde tilfredshed med dette projekt. Byggeregnskabet er godkendt af Horsens Kommune med en samlet anskaffelsessum på kr i forhold til et budget på kr Det er en god og flot bebyggelse, og vi har et fint samarbejde med den kommunale del af driften på Lindehøj. Siden sidste generalforsamling har vi opført 12 boliger i Hatting (6 dobbelthuse som tæt/lav bebyggelse). Byggeregnskabet er godkendt af Horsens Kommune med en samlet anskaffelsessum på kr i forhold til et budget på kr Af igangværende projekter kan vi nævne: Opførelse af 31 boliger i Vestergade 7-21 vil være tilendebragt umiddelbart efter sommerferien Det bliver spændende at se det færdige byggeri, hvor der satses på energi og energikommunikation. Man kan i Vestergade nu se facad en, og det ser rigtig flot ud. 5

6 På Malterigrunden har vi opført 45 ungdomsboliger, som er ibrugtaget den 1. oktober og den 1. november Det er gode 2 - rums ungdomsboliger, og byggeriet falder flot i den øvrige bebyggelse på Malterigrunden. Byggeregnskab et forventes at være i balance med budgettet regnskabet afleveres til Horsens Kommune omkring den 1. maj Byggeriet på Rørfabrikken blev med en del forsinkelse startet op i november Forsinkelsen skyldes især juridiske uklarhe der om almene boligforeningers muligheder for at indgå i et partnerforhold omkring den i forvejen etablerede parkeringskælder. Det er sådan, at der til byggeriet på Rørfabrikken hører en andel af den nævnte parkeringskælder, således at hver beboer får stil let en parkeringsplads til rådighed. Dette problem blev løst i efteråret Med den nuværende tidsplan vil byggeriet på Rørfabrik - ken kunne tages i brug senest den 1. marts Der er over 100 emner på venteliste til denne bebyggelse. Endvidere er vi i fuld gang med at bygge 8 nye boliger i tagetagen i afdeling 4A på Andreas Steenbergs Plads, ligesom hele afde - lingen skal gennemgå en renovering af facader med en forbedret klimaskærm (nye døre og vinduer samt bedre isolering). Sagen kører efter planen, og vi forventer at være færdige med denne sag omkring 1. september Endelig er der nu som aftalt på afdelingsmødet i efteråret 2011 udarbejdet en tilstandsrapport for afdeling 5 (Beringsvænget). Den belyser klart behovet for renovering af altaner, vangemure, redskabsskure, kloakker og belægninger på parkeringsarealer o g klimaproblemer. Rapporten skal nu behandles i Landsbyggefonden, som tidligere har tilkendegivet, at de gerne ser en ansøgning fra boligforeningen om renoveringer i Beringsvænget. En sag i Landsbyggefonden tager dog sin tid, og vi bliver nødt til at væ bne os lidt med tålmodighed. Vi håber dog, at vi kan komme i en positiv dialog med Landsbyggefonden inden sommerferien i år. I beretningen plejer vi at berøre samarbejdet mellem boligforeningerne og samarbejdet med Horsens Kommune. Hvis vi skal starte med samarbejdet med Horsens Kommune, må vi anføre, at dette er særdeles tilfredsstillende. Der er altid plads til en f ornuftig dialog, også når vi ikke altid kan finde gehør for netop vore holdninger resultatet af vort samarbejde med Horsens Kommune ender dog næsten altid i fornuftige resultater. Samarbejdet med de øvrige boligforeninger i Horsens sker mest på det administrative plan, hvor især samarbejdet om det boligsociale arbejde er i højsædet. Efter vor forretningsførers udsagn fungerer dette samarbejde fortrinligt. De tidligere formands- og forretningsførermøder har vi valgt at starte op igen. De har ligget stille i en årrække, men det ser ud til, at der atter er basis for at vi taler sammen om fælles emner. Der tales i øjeblikket om et forslag om fælles opnotering til a lle almene boliger i kommunen. Tre forretningsførere, heriblandt vores egen forretningsfører, skal se på denn e sag og komme med forslag til drøftelse på næste formands- og forretningsførermøde i efteråret Vi skal i år på generalforsamlingen behandle et forslag om indgåelse af administrativt samarbejde med Horsens Andelsboligfore - ning af Baggrunden for forslaget er en henvendelse sidst på foråret 2011 fra Horsens Andelsboligforening af 1954, som ønskede at indgå et samarbejde med henblik på at formindske deres egen administrations sårbarhed. Horsens Andelsboligfore - ning af 1954 har 5 boligafdelinger med ca. 500 boliger. På deres kontor er ansat en forretningsfører og 2 deltidsansatte, så ved sygdom og lignende er man rimelig sårbar. Vi gik positivt ind i forhandlingerne, idet bestyrelsen længe har drøftet et kommende generations skifte i vores egen administration. Det er sådan, at vores forretningsfører om et par år opnår pensionsalderen, og en medarbejder ønsker at ophøre med job - bet i efteråret 2012 for at gå på efterløn. Bestyrelsen kan se en styrke i at indgå i dette samarbej de. Hvis man lægger ressourcerne sammen, er det mulig at bevare en kontinuitet fremadrettet, og man kan samtidig nå at videreføre/overdrage v iden til fælles gavn for fremtiden. Teknisk vil samarbejdet blive etableret i en almen administrationsorganisation, som kommer til at hedde Bolig-Horsens. Organisationen oprettes efter reglerne i Lov om Almene boliger og skal godkendes af Horsens Kommune. Vi har indtil nu udarbejdet et forslag til vedtægter for Bolig-Horsens, og vi har ved forespørgsel til SKAT opnået bindende tilsagn om momsfritagelse for den nye administration. Denne afgørelse betyder, at der spares en ellers anslået merudgift på ca. kr til moms. Når vi ha r opnået dette tilsagn fra SKAT, er det baseret på flere forhold, herunder at der ikk e opsamles kapital i Bolig-Horsens. Det vil sige, at de 2 boligforeninger, som ejer Bolig-Horsens, kun betaler de faktiske omkostninger ved administration af boligforeningerne. Boligselskabernes Landsforening, Kommunernes Landsforening og kommunerne presser på for at boligforeningerne til at lægge administrationer sammen. Formålet er at effektivisere og udvikle administrationen til at varetage administrationen på en prof essionel måde. Set i lyset af disse forhold, og at Bolig-Horsens kan være en god fremtid for de 2 boligforeninger, vil bestyrelsen anbefale godkendelse af det forslag, som generalforsamlingen skal tage stilling til. Som bekendt blev regler om medlemsindskud, opnoteringsgebyrer og ajourføringsgebyrer ændret ved lovgivning i Lovændringerne betyder, at vi skal ajourføre boligforeningens vedtægter. Ifølge 28 i nuværende vedtægter er bestyrelsen be - myndiget til at foretage ændringer i vedtægterne, når disse skyldes krav herom fra myndigheder. Bestyrelsen har foretaget de nødvendige justeringer af vedtægterne på bestyrelsesmøde i december Bestyrelsen informerer om ændringer på general - forsamlingen, ligesom alle beboere kan rekvirere de nye vedtægter på boligforeningens kontor. Vi er nu nået til den del af beretningen, som omhandler valg af bestyrelse og suppleanter ved denne generalforsamling. Indledningsvis vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i den forløbne periode det har været en travl periode med mange spændende beslutninger, hvilke er blevet truffet i en positiv ånd til gavn for boligforeningen. Bestyrelsen har ved denne generalforsamling følgende sammensætning: Formand Næstformand Niels Karl Grønlund Lene Jensen Lene Holm Ulla Herløv 6

7 Forretningsudvalget består af: Formand Næstformand Foreningens byggeudvalg består af: Formand Torben Mortensen Erik Rasmussen Kurt Eriksen Niels Karl Grønlund Lene Jensen Lene Holm Niels Karl Grønlund Torben Mortensen Erik Rasmussen Aktivitetsudvalget vedr. aktivitetshuset består af: Næstformand Lene Jensen Ulla Herløv Kurt Eriksen I Sønderbro Aktivitet Horsens er boligforeningen repræsenteret ved: Næstformand Lene Jensen I Sønderbrogruppen er foreningens repræsentant: Ulla Herløv som også er bestyrelsens repræsentant i bladudvalget. merne Ulla Herløv, Erik Rasmussen og Kurt Eriksen er på valg, og alle 3 har givet tilsagn om at fortsæ tte arbejdet i bestyrelsen, hvorfor de genopstiller til valg til bestyrelsen. Bestyrelsen skal anbefale genvalg. Beretningen er ved at være slut. Bestyrelsen vil gerne takke alle beboere for et godt år, og vi håber, at vort arbejde i best yrelsen til stadighed vil være til gavn for boligforeningens beboere. Vi ønsker, at det fortsat må gå godt for boligforeningen, og i stedet for at nævne forskellige personer, som arbejder i boligforeningen, vil vi takke alle, som på en eller flere måder er med til at få boligforeningen til at fungere på en god måde i hverdagen. Til sidst vil jeg gerne takke Gunnar Sørensen for et godt samarbejde Tak for ordet. Bestyrelsens årsberetning blev godkendt af bestyrelsen. DAGSORDENSPUNKT 4. Forberedelse til generalforsamling den 24. april Gunnar Sørensen oplyste, at: - Lokale er bestilt - Forplejning er bestilt - Stemmesedler er modtaget - Dirigenten er informeret om dagsorden, indhold m.v. Alt er klar til en forhåbentlig god generalforsamling. Taget til efterretning DAGSORDENSPUNKT 5. Orientering om situationen i samarbejdet mellem Horsens Andelsboligforening af 1954 og Andelsboligforeningen Beringsgaard. Gunnar Sørensen henviste til bemærkningerne i administrationens årsberetning og oplyste, at stillingen som forretningsfører i HAB 1954 er opslået, og at repræsentanter fra Beringsgaard deltager i ansættelsesforløbet. Taget til efterretning 7

8 DAGSORDENSPUNKT 6. Eventuelt. Niels Karl Grønlund orienterede fra kredsvalgmødet i Billund, hvor han bl.a. fortsat er indvalgt i kredsrepræsentantskabet. Han orienterede endvidere om, at formand- og forretningsførermøderne var blevet genoptaget efter flere års pause. Gunnar Sørensen orienterede om, at der var ved at være et forlig i hus omkring solhuset i Vestergade. Tidligere advokat Jørn Hansen har været brugt som rådgiver/sparringspartner i sagen. Der forventes indflytning i afdelingen u middelbart efter sommerferien. Taget til efterretning Underskrift af bestyrelsen: NIELS KARL GRØNLUND LENE JENSEN LENEHOLM ULLA HERLØV ERIK RASMUSSEN TORBEN MORTENSEN KURT ERIKSEN Underskrift af forretningsfører: GUNNAR SØRENSEN 8

Generalforsamling. Michael Bach Jensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen vare lovligt indvarslet.

Generalforsamling. Michael Bach Jensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen vare lovligt indvarslet. Generalforsamling REFERAT 24.04.2012 KL. 19.00 20.40 HÅNDVÆRKERFORENINGEN Dette referat indeholder 5 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Valg af dirigent. Pkt. 2: Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2011

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 31.10.2016 WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag, den 6. maj 2015 på Restaurant Hedelund - Brønderslev med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter VEDTÆGTER 2010 Vedtægter for administrationsorganisationen BOVIA Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Bovia. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Kolding Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT 24.09.2012 KL. 17.00 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 6 sider.

Bestyrelsesmøde REFERAT 24.09.2012 KL. 17.00 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 6 sider. Bestyrelsesmøde REFERAT 24.09.2012 KL. 17.00 BOLIGFORENINGENS KONTOR Dette referat indeholder 6 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Godkendelse og underskrift af forhandlingsprotokol. Pkt. 2: Forelæggelse af revisionsprotokol.

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib.

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. BOLIGSELSKABET AF 1945 I STRIB Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl. 18.00 i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. Tilstede: Bestyrelsen: Knud Kingo Christensen (KKC), Mogens K. Hansen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 1 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 2 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Revisionspåtegning og protokol Konklusion Revisionen har ikke

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Vivabolig a.m.b.a. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Til stede Britta Pedersen, Lis Silberbauer, Søren Timann Hansen, Erik Frikke, Stanley Rathjen, Ole

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud) 105-00 Søllerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13.00 i fælleslokalet beliggende Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Søllerød

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 I det omdelte regnskabsmateriale er bestyrelsens beretning gengivet i den fulde ordlyd, og den indeholder en del forklaringer til regnskaberne. Her på generalforsamlingen

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 124.881, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 214

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02 Boligselskabet af 1961 i Tikøb Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Tirsdag den 25. september 2012 kl. 18.00 i det lille fælleslokale beliggende Hovgårdsparken, Espergærde. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015:

ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015: ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. 3. Endelig godkendelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010 Hillerød Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde onsdag den 29. september 2010, kl. 16.00 På Axel Jarls Vej 12, Hillerød Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 12. november 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere