Bestyrelsesmøde REFERAT KL BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde REFERAT KL BOLIGFORENINGENS KONTOR Dette referat indeholder 8 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Forelæggelse af årsregnskaber for regnskabsåret Pkt. 2: Forelæggelse af revisionsprotokol for regnskabsåret Pkt. 3: Forelæggelse af udkast til bestyrelsens årsberetning. Pkt. 4: Forberedelse til generalforsamling den 24. april Pkt. 5: Orientering om situationens i samarbejdet mellem Horsens Andelsboligforening af 1954 og Beringsgaard. Pkt. 6: Eventuelt. MØDE INDKALDT AF MØDETYPE REFERENT DELTAGERE Bestyrelsesformand Niels Karl Grønlund Bestyrelsesmøde Forretningsfører Gunnar Sørensen Bestyrelsen: Bestyrelsesformand Niels Karl Grønlund Næstformand Lene Jensen Lene Holm Ulla Herløv Erik Rasmussen Torben Mortensen Kurt Eriksen Endvidere deltog: Forretningsfører Gunnar Sørensen Driftsleder Carsten Themsen Revisor Palle Hansen DAGSORDENSPUNKT 1. Forelæggelse af årsregnskaber for regnskabsåret Med udgangspunkt i administrationens årsberetning gennemgik Gunnar Sørensen årsregnskaberne for Administrationens årsberetning var følgende: Indledningen til denne udgave af administrationens årsberetning skal indledes med en beklagelse for, at årsregnskaberne for 2011 har været længe undervejs. Dette skyldes primært overgang til nyt EDB-system sent på året i 2011, hvor hele boligforeningens database blev konverteret til det nye system. Konverteringen var rimelig vellykket, men det har i regnskabssituationen vist sig, at der alligevel har været nogle fejl. Dis se fejl har i sagens natur kostet nogle ressourcer, men selvfølgelig er fejlene nu rettet. Selve arbejdet med udskrivning af årsregnskaber foregår på en anden måde, hvor vi i det første regnskabsår har brugt mange ressourcer op at opstille nye regnskabsformularer, hvilket vi selv skal i det nye system. Når disse ting er påpeget, må vi konstatere rimelig tilfredshed med det nye system, som på længere sigt vil være mere tilfreds - stillende at arbejde med, ligesom vi med overgang til dette system er sikret udvikling af systemet i mange år fremover. Som tidligere år er administrationens årsberetning opdelt i bemærkninger til hovedforeningens regnskab, afdelingernes regnskaber og nogle generelle betragtninger om de forhold, som påvirker boligforeningen i hverdagen. BEMÆRKNINGER TIL HOVEDFORENINGENS REGNSKAB: Hovedforeningens regnskab for 2011 er udarbejdet efter de regler, som gælder for opsætning af almene boligregnskaber, uagtet at dette kan virke en smule uoverskueligt. Med henvisning til det nedenfor nævnte er der dog sket en række ændringer. 1

2 Resultatopgørelsen: Regnskabet for 2011 udviser et mindre underskud på kr Dette underskud skal især ses i relation til, at der i 2011 er udbetalt byggesagshonorarer til administration og bestyrelse. Der er ligeledes bogført en afskrivning af diverse tilgodehaven de i forbindelse med den tidligere beboerrådgiverordning, hvor der igennem flere år er et opsamlet underskud i 2009 og 2010 var tilskuddene til beboerrådgiverne reduceret (indtil den boligsociale helhedsplan blev opstartet i begyndelsen af 2011). Bidrag til den nye boligsociale helhedsplan for 2011er udgiftsført med kr Alligevel er den samlede frie arbejdskapital forøget i Med ændret lovgivning omkring foreningsandele, opnoteringsgebyre r og ajourføringsgebyrer m.v. er medlemsindskuddet bortfaldet. Der er således ind tægtsført foreningsandele for et beløb på kr Dispositionsfonden: Dispositionsfonden udgør pr kr Saldoen fremkommer således: Primo Saldo kr Tilgang: Bidrag7 fra afdelinger kr Yd./udamortiserede lån kr Rentetilskrivning kr kr Kr Overført trækningsrets- Midler fra byggefond kr Afgang: Indbetalt til LBF kr Tilskud til afdeling 7 kr Tilskud til afdeling 1 kr Renter af trækningsrets- Milder til afd. 1 (og 2) kr kr Saldo pr kr Omkring de indregnede afdelingstilskud henvises til bemærkningerne under de enkelte afdelingsregnskaber.. Den anførte trækningsretsmidler udgør en bunden del af dispositionsfonden, som kun kan anvendes eft er bestyrelsens og Landsbyggefondens godkendelse. Saldoen udgør kr. 978 pr. lejemålsenhed og der skal henlægges til dispostionsfonden, indtil denne udgør kr pr. lejemål s- enhed. Fri arbejdskapital: Hovedforeningens frie arbejdskapital udgør pr kr (inkl. overført underskud). Arbejdskapitalen må anses for værende af en fornuftig størrelse. Arbejdskapitalen skal bl.a. kunne modstå større og mindre kursudsving i obligations - beholdningen, uden at det vil være nødvendigt at belaste afdelingerne (i form af mindre mellemregningsrente). Ved tidligere regnskabsaflæggelser var der et regnskab for byggefonden. Dette er med lovændring ophævet, således at bygge - regnskabet er bortfaldet. Den sidste rest af byggeregnskabet, som stadig eksisterer, er regnskabet for trækningsretsmidlerne, som er overført til dispositionsfonden. Rent regnskabsmæssigt kan man tillige konstatere størrelsen af trækningsretsmidlerne i hovedforeningens statusregnskab (kto. nr. 716). BEMÆRKNINGER TIL AFDELINGSREGNSKABERNE: Generelt må det anføres, at de anvendte regnskabsprincipper for afdelingsregnskaberne er uændrede i forhold til tidligere år. Der er tilstræbt driftsført så meget som muligt for derved at skabe noget nær balance mellem indtægter og udgifte r. Afdelingernes resultatopgørelser: Der er i lighed med tidligere år generelt tilstræbt balance mellem afdelingernes indtægter og udgifter, hvilket betyder at så mange driftsudgifter som muligt driftsføres. I det efterfølgende er anført bemærkninger t il de enkelte afdelingsregnskaber. Indledningsvis kan regnskabsresultaterne anføres således: 2

3 AFDELING ANTAL LEJEMÅL OVERSKUD I 2011 OPSPARING/HENLÆGGELSER OPSPARING PR. LEJEMÅL Afdeling Afdeling 2 Udgået Afdeling 3A Afdeling 3B Afdeling 3C Afdeling Afdeling 4A Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling 1 og 2 er som bekendt sammenlagt. Det endelige byggeregnskab for renovering af afdeling 1 og 2 er indarbejdet i årsregnskabet. Trækningsretsmidler på i alt kr er indgået primo 2012, hvorfor afdelingen er blevet godskrevet en rente fra dispositionsfonden (eller den tidligere byggefond) med kr , svarende til den rente, som afdelingen har beta lt på byggekreditten. Herudover kr. afdelingen modtaget et tilskud fra dispositionsfonden på kr til dækning af ydelser på banklån på kr , hvilket der ikke var budgetteret med For afdelingerne 3A, 3B, 3C, 4 og 4A er der ikke særlige bemærkninger til regnskabsresultatet. Som det tidligere er omtalt, er afdelingerne i god gænge, hvilket hovedsageligt skyldes de gennemførte renoveringer af vinduer, døre, gårdarealer og tage. Disse renoveringer har medført faldende udgifter i den daglige drift det har kunnet betale sig i disse afdelinger at investere sig til en billigere drift. For afdeling 5 er årets resultat tilfredsstillende. Der er over de sidste 2 år gennemført maling af vinduer og døre, og vaske riet er total fornyet gennem en leasingaftale. De tidligere udarbejdede økonomiske prognoser holder rimelig stik. For så vidt angår størrelsen af beholdningen/lån vedr. særstøttelån bør der nu overvejes en afvikling af denne ordning. Der e r en samlet gæld på kr på særstøttelånet, som fordeler sig således: Horsens Kommune kr LBF kr Realkredit Danmark kr Igennem de sidste 3 år har vi afviklet tilskuddet til driften med 20% om året. Afdelingen vil derfor ikke længere have behov for driftsstøtten, og det bør derfor overvejes at tilbagebetale disse lån, således at afdelingen ikke på længere sigt skal til at afvikle disse lån over en årrække med stigende husleje som følge heraf. Beholdningen af værdier vedrørende særstøttelånet udgør m ed udgangen af 2011 kr I efteråret 2011 er der udarbejdet en tilstandsrapport vedrørende afd. 5. Forskellige behov for renoveringer i afdelingen har været drøftet på de sidste års afdelingsmøder, og der har i den forbindelse været en føler ud e hos Landsbyggefonden om muligheden for en støttet renoveringssag. Der har fra Landsbyggefonden været positive tilbagemeldinger, og den omtalte tilstandsrapport bliver nu drøftet med Landsbyggefonden så snart som muligt helst inden sommerferien For afdeling 6 er der ikke særlige bemærkninger til årsregnskabet. Det bør måske overvejes, at der skal gøres noget ved de kuldebrosproblemer, som især er i lejligheder med karnapper. Det bør samtidig overvejes at skifte vinduer og yderdøre i bebyggelsen. I afdeling 7 har vi for første gang i 2011 har lejeledighed. Dette skyldes, at der i afdelingen er et antal 1 -værelses lejligheder, som ikke er særligt attraktive at bo i. Huslejerne i afdelingen er lidt for høje, og det har også i dette regnskabsår været nødvendigt at tilføre afdelingen kr fra dispositionsfonden. Afdelingens fremtid bør overvejes. Det bør måske overveje s at renovere afdelingen til anden boligform. Alternativt kunne det overvejes at afhænde ejendommen. For afdeling 8 er der ikke særlige bemærkninger til årsregnskabet. For afdeling 9 vil det inden for kort være nødvendigt at iværksætte en mindre renovering. Det drejer sig om overdækkede pergolaer og træaffaldsstativer, ligesom det bliver nødvendigt at udskifte de resterende vinduer og yderdøre. For afdeling 10 og 11 er der ikke særlige bemærkninger til årsregnskabet. For afdeling 12 er byggeregnskab (ligesom afdeling 1 og 2) indregnet i årsregnskabet. 3

4 Afdelingen har et hovedforeningslån på kr som restfinansiering af byggesagen. Dette lån er ikke forrentet og afdraget i 2011, idet der ikke var budgetteret med dette. Der vil blive påbegyndt afvikling fra 2012, hvor ydelserne på lånet er indar bejdet i budgettet. For afdeling 13 er byggeregnskabet indarbejdet i årsregnskabet. Resultatet er et noget mindre underskud end i Underskuddet baserer sig alene på lejeledighed primo 2012 er alt udlejet. Med fuldt udlejet er økonomien i balance. Der sendes nu ansøgning til Landsbyggefonden om driftsstøtte til finansiering af underskuddet på byggeriet på kr Det opsamlede underskud medtages i ansøgningen. For afdeling 14 er byggeregnskabet indarbejdet i årsregnskabet. Resultatet er et pænt overskud i forhold til et underskud end i Overskuddet baserer sig på en betalingsfri termin i forbindelse med hjemtagelse af lån. Der sendes nu ansøgning til Lands - byggefonden om driftsstøtte til finansiering af underskuddet på byggeriet på kr Det opsamlede underskud medtages i ansøgningen. For afdeling 15 er byggeregnskabet indarbejdet i byggeregnskabet. Byggeregnskabet stemte med byggebudgettet, og finansiering en faldet på plads. Der ses at være rimelig balance mellem indtægter og udgifter. For afdelingen 18 er der ikke særlige bemærkninger til byggeregnskabet. Byggeregnskabet er indarbejdet i årsregnskabet. Byggeregnskabet blev godkendt med et mindre forbrug end budgetteret, hvilket betyder, at huslejen nedsættes med kr. 27 pr. kvm., og beboerindskuddet nedsættes med i overensstemmelse med den endelige finansiering. Generelt henvises der til de enkelte årsregnskaber. AFSLUTTENDE GENERELLE BEMÆRKNINGER: Forvaltningsrevision: Administrationen har anvendt den sidste halvdel af 2011 til at forberede/gennemføre omlægning til nyt EDB-system. Med nye muligheder vil dette give anledning til at se på forskellige arbejdsrutiner,og dette vil samtidig medføre en revision af fler e punkter indeholdt i forvaltningsrevisionen. Elektronisk post er efterhånden blevet omfattende. Det gælder både håndtering af breve, klager, dokumenter og fakturaer, som mere og mere modtages elektronisk. Der skal udarbejdes arbejdsrutiner, som sikrer, at håndteringen af den elektroniske post sker på bedste måde. Dette er p.t. et tema, og det vil det også være i 2012, hvor vi vil forsøge at få skrevne rutiner om dette. Ved gennemførelse af de seneste byggerier med flere ejere bliver det nødvendigt at finde en arbejdsrutine for ejerforenings - regnskaber. Efter aftale med revisionen vil vi etablere et system, som sikrer rigtig fordeling og registrering af indtægter og udgifter fordelt på de forskellig ejere i en ejerforening (eks. Malterigaarden med afdeling 13, 14 og Malterigaarden A/S samt Horsens Kommune). Det boligsociale arbejde: Omkring det boligsociale arbejde (generelt) i Horsens, er der fortsat et meget fint samarbejde, både boligorganisationerne im ellem og med Horsens Kommune. Der er tæt kontakt om boligsociale initiativer, således at de overordnede mål fastholdes, helt i overensstemmelse med de krav, som er stillet vedrørende bevillingerne den boligsociale helhedsplan i Horsens. Det boligsociale arbejde er organiseret i Imagine Horsens, som er sekretariatet for det boligsociale arbejde. Sekretariatet h ar fungeret siden primo 2011, og efter en periode er der nu kommet synlige resultater af arbejdet. Samarbejdet med Imagine Hor - sens fungerer tilfredsstillende. Administrativt samarbejde med Horsens Andelsboligforening af 1954 Der har i 2011 været en del drøftelser om etablering af ovennævnte samarbejde. I samarbejde med revisor og advokat har der været ansøgning til SKAT om mulighed for momsfritagelse ved etablering af en administration, hvor der fortsat udføres samme arbejde af det samme personale og for de samme ejere. SKAT har givet et bindende tilsagn om momsfritagelse på konkrete betingelser, som er indarbejdet i udkast til vedtægter for almen administrationsorganisation. Første udkast til vedtægter foreligger p.t. og ved at blive tilrettet. Næste skridt vil være godkendelse af organisationen af Horsens Kommune (tilsynet) der har været en føler, og der er en positiv vilje til at gennemføre en politisk behandling, som vil ende i godkendelse af organisationens vedtægter. Organisationens bliver Bolig-Horsens med hjemstedadresse på Gl. Jernbanegade 3, Horsens Herefter skal der gang i realitetsdrøftelser om økonomi, samarbejdsaftale m.v. før samarbejdet praktisk kan igangsættes. INDSTILLING TIL BESTYRELSEN: På baggrund af administrationens årsberetning og det efterfølgende regnskabsmateriale, revisionspåtegning og spørgeskema, indstilles boligforeningens samlede regnskaber til bestyrelsens godkendelse. Afslutningsvis vil administrationen, som sædvanlig, afslutte sin årsberetning med en tak til bestyrelsen for et godt og positivt samarbejde i det forløbne år. 4

5 Horsens, april 2012 Gunnar Sørensen forretningsfører Regnskaberne for 2011 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. DAGSORDENSPUNKT 2. Forelæggelse af revisionsprotokol for regnskabsåret Revisor Palle Hansen gennemgik revisionsprotokollen for regnskabsåret Revisionsbemærkningerne for 2011 er indeholdt i revisionsprotokollens side Revisionen har ikke givet anledning til særlige bemærkninger. Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligforeningens aktiver, passiver og økonomis ke stilling pr. 31. december 2011 i overensstemmelse med Lov om Almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsprotokollen blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. DAGSORDENSPUNKT 3. Forelæggelse af udkast til bestyrelsens årsberetning. Niels Karl Grønlund forelagde følgende udkast til årsberetning: Som sædvanlig indleder vi bestyrelsens årsberetning med en oplistning af de områder, hvor boligforeningen er involveret polit isk, nemlig: - kredsrepræsentantskabet i Boligselskabernes Landsforening, - repræsentantskabet i Boligselskabernes Landsforening - bestyrelsen i Horsens Varmeværk - Det Kooperative Fællesråd i Horsens - Horsens Fællesantenne-Forening - Sønderbrogruppen - det boligsociale arbejde i Østbyen og - bestyrelsen i Sønderbro Kulturhus Fond. I det hele taget er vi aktive på de fronter, hvor vi kan få medindflydelse på sager og problemstillinger, og hvor vor medindf lydelse kan være til gavn for beboerne. I et samarbejde med de øvrige boligforeninger i Horsens og Horsens Kommune blev det boligsociale sekretariat etableret pr. 1. januar Sekretariatet har adresse på hjørnet af Smedegade og Kildegade og er blevet døbt Imagine Horsens. Efter en indkøring, hvor sekretariatet skulle finde deres egne ben og deres forhold til omverdenen, er der sket en række gode initiativer, og vi ser frem til en fremadrettet målrettet indsat gennem de næste 4 år til gavn for boligforeningerne og deres beboere. I den efterfølgende del af beretningen vil vi kort redegøre for de projekter, som enten er forestående, i gang eller afviklet. Af projekter, som er afviklet i 2011, kan vi nævne følgende: Omkring Malterigaarden blev byggeregnskabet endelig opgjort i I forhold til udmeldingen sidste år, hvor vi påregnede et underskud på ca. kr. 11 millioner, endte regnskabet i et underskud på ca. kr. 5.5 millioner. Ved godkendelse af byggeregnskab et godkendte Horsens Kommune et større anskaffelsessum til støttet finansiering. Der indsendes en ansøgning til Landsbyggefonde n om støtte til finansiering af underskuddet. Siden byggeriets ibrugtagning har vi haft en ledig lejlighed i afdelingen denne er nu endelig udlejet. Byggeriet på Lindehøj er tilendebragt, og vi kan kun udtrykke vor fulde tilfredshed med dette projekt. Byggeregnskabet er godkendt af Horsens Kommune med en samlet anskaffelsessum på kr i forhold til et budget på kr Det er en god og flot bebyggelse, og vi har et fint samarbejde med den kommunale del af driften på Lindehøj. Siden sidste generalforsamling har vi opført 12 boliger i Hatting (6 dobbelthuse som tæt/lav bebyggelse). Byggeregnskabet er godkendt af Horsens Kommune med en samlet anskaffelsessum på kr i forhold til et budget på kr Af igangværende projekter kan vi nævne: Opførelse af 31 boliger i Vestergade 7-21 vil være tilendebragt umiddelbart efter sommerferien Det bliver spændende at se det færdige byggeri, hvor der satses på energi og energikommunikation. Man kan i Vestergade nu se facad en, og det ser rigtig flot ud. 5

6 På Malterigrunden har vi opført 45 ungdomsboliger, som er ibrugtaget den 1. oktober og den 1. november Det er gode 2 - rums ungdomsboliger, og byggeriet falder flot i den øvrige bebyggelse på Malterigrunden. Byggeregnskab et forventes at være i balance med budgettet regnskabet afleveres til Horsens Kommune omkring den 1. maj Byggeriet på Rørfabrikken blev med en del forsinkelse startet op i november Forsinkelsen skyldes især juridiske uklarhe der om almene boligforeningers muligheder for at indgå i et partnerforhold omkring den i forvejen etablerede parkeringskælder. Det er sådan, at der til byggeriet på Rørfabrikken hører en andel af den nævnte parkeringskælder, således at hver beboer får stil let en parkeringsplads til rådighed. Dette problem blev løst i efteråret Med den nuværende tidsplan vil byggeriet på Rørfabrik - ken kunne tages i brug senest den 1. marts Der er over 100 emner på venteliste til denne bebyggelse. Endvidere er vi i fuld gang med at bygge 8 nye boliger i tagetagen i afdeling 4A på Andreas Steenbergs Plads, ligesom hele afde - lingen skal gennemgå en renovering af facader med en forbedret klimaskærm (nye døre og vinduer samt bedre isolering). Sagen kører efter planen, og vi forventer at være færdige med denne sag omkring 1. september Endelig er der nu som aftalt på afdelingsmødet i efteråret 2011 udarbejdet en tilstandsrapport for afdeling 5 (Beringsvænget). Den belyser klart behovet for renovering af altaner, vangemure, redskabsskure, kloakker og belægninger på parkeringsarealer o g klimaproblemer. Rapporten skal nu behandles i Landsbyggefonden, som tidligere har tilkendegivet, at de gerne ser en ansøgning fra boligforeningen om renoveringer i Beringsvænget. En sag i Landsbyggefonden tager dog sin tid, og vi bliver nødt til at væ bne os lidt med tålmodighed. Vi håber dog, at vi kan komme i en positiv dialog med Landsbyggefonden inden sommerferien i år. I beretningen plejer vi at berøre samarbejdet mellem boligforeningerne og samarbejdet med Horsens Kommune. Hvis vi skal starte med samarbejdet med Horsens Kommune, må vi anføre, at dette er særdeles tilfredsstillende. Der er altid plads til en f ornuftig dialog, også når vi ikke altid kan finde gehør for netop vore holdninger resultatet af vort samarbejde med Horsens Kommune ender dog næsten altid i fornuftige resultater. Samarbejdet med de øvrige boligforeninger i Horsens sker mest på det administrative plan, hvor især samarbejdet om det boligsociale arbejde er i højsædet. Efter vor forretningsførers udsagn fungerer dette samarbejde fortrinligt. De tidligere formands- og forretningsførermøder har vi valgt at starte op igen. De har ligget stille i en årrække, men det ser ud til, at der atter er basis for at vi taler sammen om fælles emner. Der tales i øjeblikket om et forslag om fælles opnotering til a lle almene boliger i kommunen. Tre forretningsførere, heriblandt vores egen forretningsfører, skal se på denn e sag og komme med forslag til drøftelse på næste formands- og forretningsførermøde i efteråret Vi skal i år på generalforsamlingen behandle et forslag om indgåelse af administrativt samarbejde med Horsens Andelsboligfore - ning af Baggrunden for forslaget er en henvendelse sidst på foråret 2011 fra Horsens Andelsboligforening af 1954, som ønskede at indgå et samarbejde med henblik på at formindske deres egen administrations sårbarhed. Horsens Andelsboligfore - ning af 1954 har 5 boligafdelinger med ca. 500 boliger. På deres kontor er ansat en forretningsfører og 2 deltidsansatte, så ved sygdom og lignende er man rimelig sårbar. Vi gik positivt ind i forhandlingerne, idet bestyrelsen længe har drøftet et kommende generations skifte i vores egen administration. Det er sådan, at vores forretningsfører om et par år opnår pensionsalderen, og en medarbejder ønsker at ophøre med job - bet i efteråret 2012 for at gå på efterløn. Bestyrelsen kan se en styrke i at indgå i dette samarbej de. Hvis man lægger ressourcerne sammen, er det mulig at bevare en kontinuitet fremadrettet, og man kan samtidig nå at videreføre/overdrage v iden til fælles gavn for fremtiden. Teknisk vil samarbejdet blive etableret i en almen administrationsorganisation, som kommer til at hedde Bolig-Horsens. Organisationen oprettes efter reglerne i Lov om Almene boliger og skal godkendes af Horsens Kommune. Vi har indtil nu udarbejdet et forslag til vedtægter for Bolig-Horsens, og vi har ved forespørgsel til SKAT opnået bindende tilsagn om momsfritagelse for den nye administration. Denne afgørelse betyder, at der spares en ellers anslået merudgift på ca. kr til moms. Når vi ha r opnået dette tilsagn fra SKAT, er det baseret på flere forhold, herunder at der ikk e opsamles kapital i Bolig-Horsens. Det vil sige, at de 2 boligforeninger, som ejer Bolig-Horsens, kun betaler de faktiske omkostninger ved administration af boligforeningerne. Boligselskabernes Landsforening, Kommunernes Landsforening og kommunerne presser på for at boligforeningerne til at lægge administrationer sammen. Formålet er at effektivisere og udvikle administrationen til at varetage administrationen på en prof essionel måde. Set i lyset af disse forhold, og at Bolig-Horsens kan være en god fremtid for de 2 boligforeninger, vil bestyrelsen anbefale godkendelse af det forslag, som generalforsamlingen skal tage stilling til. Som bekendt blev regler om medlemsindskud, opnoteringsgebyrer og ajourføringsgebyrer ændret ved lovgivning i Lovændringerne betyder, at vi skal ajourføre boligforeningens vedtægter. Ifølge 28 i nuværende vedtægter er bestyrelsen be - myndiget til at foretage ændringer i vedtægterne, når disse skyldes krav herom fra myndigheder. Bestyrelsen har foretaget de nødvendige justeringer af vedtægterne på bestyrelsesmøde i december Bestyrelsen informerer om ændringer på general - forsamlingen, ligesom alle beboere kan rekvirere de nye vedtægter på boligforeningens kontor. Vi er nu nået til den del af beretningen, som omhandler valg af bestyrelse og suppleanter ved denne generalforsamling. Indledningsvis vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i den forløbne periode det har været en travl periode med mange spændende beslutninger, hvilke er blevet truffet i en positiv ånd til gavn for boligforeningen. Bestyrelsen har ved denne generalforsamling følgende sammensætning: Formand Næstformand Niels Karl Grønlund Lene Jensen Lene Holm Ulla Herløv 6

7 Forretningsudvalget består af: Formand Næstformand Foreningens byggeudvalg består af: Formand Torben Mortensen Erik Rasmussen Kurt Eriksen Niels Karl Grønlund Lene Jensen Lene Holm Niels Karl Grønlund Torben Mortensen Erik Rasmussen Aktivitetsudvalget vedr. aktivitetshuset består af: Næstformand Lene Jensen Ulla Herløv Kurt Eriksen I Sønderbro Aktivitet Horsens er boligforeningen repræsenteret ved: Næstformand Lene Jensen I Sønderbrogruppen er foreningens repræsentant: Ulla Herløv som også er bestyrelsens repræsentant i bladudvalget. merne Ulla Herløv, Erik Rasmussen og Kurt Eriksen er på valg, og alle 3 har givet tilsagn om at fortsæ tte arbejdet i bestyrelsen, hvorfor de genopstiller til valg til bestyrelsen. Bestyrelsen skal anbefale genvalg. Beretningen er ved at være slut. Bestyrelsen vil gerne takke alle beboere for et godt år, og vi håber, at vort arbejde i best yrelsen til stadighed vil være til gavn for boligforeningens beboere. Vi ønsker, at det fortsat må gå godt for boligforeningen, og i stedet for at nævne forskellige personer, som arbejder i boligforeningen, vil vi takke alle, som på en eller flere måder er med til at få boligforeningen til at fungere på en god måde i hverdagen. Til sidst vil jeg gerne takke Gunnar Sørensen for et godt samarbejde Tak for ordet. Bestyrelsens årsberetning blev godkendt af bestyrelsen. DAGSORDENSPUNKT 4. Forberedelse til generalforsamling den 24. april Gunnar Sørensen oplyste, at: - Lokale er bestilt - Forplejning er bestilt - Stemmesedler er modtaget - Dirigenten er informeret om dagsorden, indhold m.v. Alt er klar til en forhåbentlig god generalforsamling. Taget til efterretning DAGSORDENSPUNKT 5. Orientering om situationen i samarbejdet mellem Horsens Andelsboligforening af 1954 og Andelsboligforeningen Beringsgaard. Gunnar Sørensen henviste til bemærkningerne i administrationens årsberetning og oplyste, at stillingen som forretningsfører i HAB 1954 er opslået, og at repræsentanter fra Beringsgaard deltager i ansættelsesforløbet. Taget til efterretning 7

8 DAGSORDENSPUNKT 6. Eventuelt. Niels Karl Grønlund orienterede fra kredsvalgmødet i Billund, hvor han bl.a. fortsat er indvalgt i kredsrepræsentantskabet. Han orienterede endvidere om, at formand- og forretningsførermøderne var blevet genoptaget efter flere års pause. Gunnar Sørensen orienterede om, at der var ved at være et forlig i hus omkring solhuset i Vestergade. Tidligere advokat Jørn Hansen har været brugt som rådgiver/sparringspartner i sagen. Der forventes indflytning i afdelingen u middelbart efter sommerferien. Taget til efterretning Underskrift af bestyrelsen: NIELS KARL GRØNLUND LENE JENSEN LENEHOLM ULLA HERLØV ERIK RASMUSSEN TORBEN MORTENSEN KURT ERIKSEN Underskrift af forretningsfører: GUNNAR SØRENSEN 8

Generalforsamling. Michael Bach Jensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen vare lovligt indvarslet.

Generalforsamling. Michael Bach Jensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen vare lovligt indvarslet. Generalforsamling REFERAT 24.04.2012 KL. 19.00 20.40 HÅNDVÆRKERFORENINGEN Dette referat indeholder 5 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Valg af dirigent. Pkt. 2: Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2011

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT 24.09.2012 KL. 17.00 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 6 sider.

Bestyrelsesmøde REFERAT 24.09.2012 KL. 17.00 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 6 sider. Bestyrelsesmøde REFERAT 24.09.2012 KL. 17.00 BOLIGFORENINGENS KONTOR Dette referat indeholder 6 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Godkendelse og underskrift af forhandlingsprotokol. Pkt. 2: Forelæggelse af revisionsprotokol.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 I det omdelte regnskabsmateriale er bestyrelsens beretning gengivet i den fulde ordlyd, og den indeholder en del forklaringer til regnskaberne. Her på generalforsamlingen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Afdeling 010 - Lykkesholms Allé

Afdeling 010 - Lykkesholms Allé Regnskab for perioden 1. januar 2012-31. december 2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-Boligorganisationsnr. 0715 LBF-afdelingsnr. 01001 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere