VEDTÆGTER for HOLTE RIDE-KLUB NAVN OG FORMÅL 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER for HOLTE RIDE-KLUB NAVN OG FORMÅL 1"

Transkript

1 VEDTÆGTER for HOLTE RIDE-KLUB NAVN OG FORMÅL 1 Klubbens navn er Holte Ride-Klub. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten blandt beboerne i Rudersdal Kommune og omegn og gennem det forpligtende fællesskab og aktive medlemskab at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. Klubbens hjemsted er Rudersdal kommune. Klubbens emblem er en hestesko med klubbens initialer. MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER 2 Klubben er medlem af Dansk Ride-Forbund under Danmarks Idræts-Forbund. Som følge heraf er klubben og hvert enkelt af dens medlemmer forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, derunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser. MEDLEMMERNE 3 I rideklubben kan optages aktive og passive medlemmer samt juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, (myndighedskrav), bortset fra det i 7 nævnte valg af juniormedlem til bestyrelsen. Medlemmer under 18 år kan være repræsenteret ved deres forældre i foreningens demokratiske struktur Det vil sige, at forældre har møde og taleret samt stemmeret på klubbens generalforsamling og på ryttermøder. Anmodning om optagelse som medlem i klubben skal rettes skriftligt til klubben på dertil forskreven blanket, der rekvireres på klubbens kontor, eller via til klubbens kontor. Ved anmodning om optagelse som medlem skal ansøgerens fødselsår og dag opgives. Medlemsskabet er gældende fra den dato, skriftlig anmodning herom modtages af klubben. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de angivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Ethvert medlem er berettiget til når som helst skriftligt overfor bestyrelsen at fremkomme med kritik af eller forslag vedrørende klubbens virksomhed.

2 KONTINGENT OG ANDRE BESTEMMELSER 4 Kontingent: Kontingentet fastsættes på forslag af bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling for tidsrummet 1/7 30/6. Årskontingentet opkræves helårsvis forud. Er kontingentet ikke erlagt inden 1. januar, udelukkes vedkommende af klubben og kan ikke indtræde igen uden mod betaling af restancerne og nyt indskud. Nye tiltrædende medlemmer betaler ved optagelsen det af rideklubbens bestyrelse fastsatte indskud (indmeldelsesgebyr). Udmeldelse: Udmeldelse af klubben sker skriftlig senest en måned før et kalenderårs udgang. Eksklusion: Bestyrelsen er berettiget til med øjeblikkelig virkning at ekskludere et medlem, som dog på sin side er berettiget til at få sagen forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for eksklusion. Karantæne: Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog maximalt 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Rideklubbens afgørelse om karantæne kan indbringes for forretningsudvalget i Dansk Ride- Forbunds Distrikt 1 inden 8 dage efter meddelelse om karantænen. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra Holte Ride-Klub er inhabilt i forbindelse med behandling af en sag i forretningsudvalget om karantæne til et medlem af Holte Ride-Klub. GENERALFORSAMLINGEN 5 Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes i anden halvdel af februar eller i marts måned. Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen kan ske ved samt ved opslag på klubbens opslagstavler. Det er det enkelte medlems eget ansvar at sørge for, at klubbens kontor har modtaget en korrekt adresse, hvor medlemmet kan kontaktes.,.

3 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens kontor, Egebækvej 22, 2840 Holte i hænde senest den 15. januar og optages på dagsordenen. Forslag til bestyrelsesmedlemmer, der fremsættes til den ordinære generalforsamling, skal dog fra den siddende bestyrelse være opslået på ridecentret senest den 1. januar i det år, hvori generalforsamlingen afholdes, medens forslag til bestyrelsesmedlemmer, der fremsættes til den ordinære generalforsamling, og som ikke fremsættes af den siddende bestyrelse, skriftligt skal fremsendes til klubbens kontor, Egebækvej 22, 2840 Holte inden den 15. januar det år, hvori generalforsamlingen afholdes for at være gyldigt, således at foreslåede bestyrelsesmedlemmer kan fremgå af generalforsamlingsindkaldelsen. Stemmeret på klubbens generalforsamlinger og valgbarhed til klubbens tillidshverv forudsætter medlemskab i mindst 6 måneder samt at medlemmet ikke er i restance med betaling af kontingent eller andre betalinger til klubben. Afgørelse af de for generalforsamlingen forelagte spørgsmål sker ved simpel stemmeflerhed. Se dog 9. Ved stemmelighed forkastes et forslag. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen foregå skriftligt, såfremt bestyrelsen eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer kræver dette. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved udgangen af hvert år afgår skiftevis 4 eller 5 medlemmer. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling bestemmes af bestyrelsen og skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet og budget 4. Fastsættelse af kontingent 5. Behandling af evt. indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i følgende rækkefølge: Rideskolerepræsentant (vælges hvert år blandt rideskolens elever) Juniorrepræsentant (vælges hvert år af klubbens juniores.) 2 seniormedlemmer (vælges ulige år) 3 seniormedlemmer (vælges lige år) 2 suppleanter (afgår skiftevis hvert andet år) 7. Valg af revisor (vælges hvert år) 8. Eventuelt EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, og skal indkaldes, når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen med angivelse af det nøjagtige beslutningsforslag, som ønskes angivet i indkaldelsen. Bestyrelsen er berettiget til at medtage yderligere punkter og forslag på dagsordenen. For indkaldelse gælder samme regler, som ved den ordinære generalforsamling.

4 BESTYRELSEN OG DENS FORHOLD 7 Ledelse, bestyrelsesmedlemmer: Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse, der består af 6 seniormedlemmer heraf 1 medlem der repræsenterer rideskolen samt 1 juniormedlem. Medlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling bortset fra juniormedlemmet, der vælges af klubbens juniores (jfr. 3). Af de 6 generalforsamlingsvalgte seniormedlemmer skal de 3 have særlig tilknytning til stedet ved enten som ejere af en i klubbens ridecenter opstaldet hest, være ægtefælle eller samlever med hesteejeren, eller mindst 1 år før valget have haft part på en på ridecentret opstaldet hest. Et af de generalforsamlingsvalgte seniormedlemmer skal være en aktiv rytter fra den i klubbens ridecenter drevne rideskole, og vedkommende skal således sidde som repræsentant for rideskolen og vælges for et år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen dog bortset fra rideskolemedlemmet og juniormedlemmet, der vælges for 1 år ad gangen. Juniormedlemmet vælges af klubbens juniores (jfr. 3). Valgbar som juniormedlem er juniorer og young riders (ifølge Dansk Ride-Forbund til enhver tid fastsatte aldersgrænser). Efter underskrift af overenskomst mellem Ruderdal Kommunalbestyrelse og klubben om opførelse af nyt ridehus m.v. har kommunalbestyrelsen ret til at udpege to stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer således, at antallet af bestyrelsesmedlemmer derefter skal være 9. For de to af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmers vedkommende skal valg på generalforsamlingen ikke finde sted, og deres sæde i bestyrelsen forudsætter ikke medlemskab af klubben eller begrænset valgperiode. Meddelelse om kommunalbestyrelsens valg eller nyvalg til klubbens bestyrelse rettes skriftligt til klubbens formand. Ikke valgbare personer: En af klubben ansat person kan ikke vælges til bestyrelsen, ligesom bestyrelsesmedlemmernes valgbarhed skal være i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven. Bestyrelsen konstituerer sig: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er ulønnet og nyder ikke rettigheder af nogen art frem for de øvrige medlemmer. Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling sammentræder bestyrelsen og konstituerer sig med en formand, en næstformand og en kasserer. Bestyrelsen fordeler dernæst medlemmernes særlige opgaver således:

5 Forretningsudvalget: Formanden, næstformanden, kassereren. Sportsudvalget: Formanden, sekretæren, sportslederen, juniormedlem. Forretningsudvalget skal føre tilsyn med driften af rideetablissementet, indkøb af foder, halm, saddeltøj, udskiftning eller nyindkøb af skolens heste, ansættelse og afskedigelse af personale, kort sagt overvåge, at driften sker på så god en økonomisk basis, som rammerne som rideklub tillader. Sportsudvalget tager initiativet til og har ansvaret for samtlige de arrangementer og stævner, klubben afholder og skal påse, at klubbens ridebaner er i ordentlig stand, alt i samarbejde med klubbens berider. Endvidere skal sportsudvalget varetage samarbejdet med andre rideklubber under Dansk Ride-Forbund, således at stævner og øvrige arrangementer så vidt muligt ikke kolliderer med hinanden. I tilfælde af vakance indtræder bestyrelsessuppleanterne. Bestyrelsesmøder: Bestyrelsen sammentræder på forlangende af mindst et bestyrelsesmedlem. I bestyrelsesmøderne, på hvilke mindst 5 bestyrelsesmedlemmer må være til stede, for at gyldig beslutning kan træffes, afgøres sagerne ved simpelt stemmeflerhed. Er stemmerne lige, gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget. Over bestyrelsens møder føres en protokol. Tegningsregler: Bestyrelsen disponerer over klubbens midler samt anvendelse af de modtagne tilskud til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende klubbens virksomhed, men er i øvrigt overfor generalforsamlingen og kommunalbestyrelsen ansvarlig for sine dispositioner. Til at træffe afgørelser i alle vigtigere økonomiske anliggender, der rækker ud over den daglige drift, så som køb, salg og lejemål vedrørende fast ejendom på lejet grund, optagelse af lån, udstedelse af pant i klubbens værdier, meddelelse af kvitteringer og påtegninger, herunder til brug for tinglysningsvæsenet, kræves, at mindst 6 af bestyrelsens myndige medlemmer, hvoriblandt formanden eller i dennes forfald næstformanden stemmer herfor. Til at forpligte klubben i forhold til tredjemand i henhold til afgørelser truffet i 7 under tegningsregler 2. afsnit udkræves underskrift af formanden eller i dennes forfald næstformanden og mindst 3 andre myndige medlemmer af bestyrelsen. Formanden og kassereren tegner klubben overfor Rudersdals Kommune i forbindelse med ansøgning om tilskud m.v. Klubbens midler skal indsættes i bank eller på girokonto. Den til enhver tid siddende formand, næstformand og kasserer kan disponere over disse konti to i forening. Der kan meddeles prokura samt meddeles stillingsfuldmagt til disse konti til staldmesteren og den ansatte sekretær. Der skal dog være to i forening til at disponere over kontiene.

6 Bestyrelsens ansvar: Underskrift afgives uden personligt gældsansvar for såvel bestyrelsen som ethvert andet klubmedlem. Bestyrelsen drager omsorg for, at klubben repræsenteres på behørig måde i Dansk Ride-Forbund. Efter henstilling fra et klubmedlem eller på eget initiativ kan bestyrelsen indbyde ikkemedlemmer til at deltage i klubbens arrangementer og sammenkomster i det omfang, dette ikke strider imod Danske Ride-Forbunds forskrifter. REGNSKAB OG REVISION 8 Klubbens regnskabsår er kalenderåret, og regnskabet skal, underskrevet af den samlede bestyrelse og forsynet med revisors påtegning, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Revisor skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdninger er tilstede. Foreningens midler er placeret i bank og på girokonto. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING 9 Ændringer eller midlertidig fravigelse fra Hole Ride-Klubs vedtægter og til eksklusion af medlemmer kræves en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer, samt at der er mødt mindst ¾ af det samlede antal stemmeberettigede medlemmer. Er der på en generalforsamling ikke mødt ¾ af det samlede antal stemmeberettigede medlemmer, men der for et af de foran nævnte forslag afgives 2/3 af de mødte stemmer, kan det pågældende forslag vedtages på en senere generalforsamling uden hensyn til antallet af de mødte stemmer, dog kun for så vidt der på ny afgives 2/3 af de mødte stemmer for forslaget. Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en sådan beslutning skal være gyldig udkræves, at opløsning på begge generalforsamlinger vedtages med en majoritet af mindst ¾ af de afgivne stemmer, samt at der på den ene af generalforsamlingerne er mødt mindst ¾ af det samlede antal stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af klubbens opløsning skal dens midler overgår til Rudersdals kommune til almennyttige formål Ovenstående vedtægter er senest revideret og vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 2. december 2013

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Bestyrelsen foreslår en tilføjelse i 25 vedrørende tildeling af liggeplads. Desuden ønsker bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen.

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 2. Klubbens formål 2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere