Afbud: Sara Deleuran (bestyrelsesmedlem) Mads Knudsen (suppleant) 1. Valg af ordstyrer. Lis Jensen. 2. Valg af referent. Nis Olsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud: Sara Deleuran (bestyrelsesmedlem) Mads Knudsen (suppleant) 1. Valg af ordstyrer. Lis Jensen. 2. Valg af referent. Nis Olsen"

Transkript

1 Referat af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 16. januar 2015 kl og lørdag den 17. januar 2015 kl Svendborg Danhostel & Kursuscenter, Svendborg Til stede fredag aften og lørdag: Merete Ettrup (næstformand), Egon Hansen (kasserer), Karsten Heide (bestyrelsesmedlem), Annette Dres (bestyrelsesmedlem), Ole Vistrup (bestyrelsesmedlem), Anne Svendsen (bestyrelsesmedlem), Lis Jensen (sekretær), Andrea Gotved (TS-redaktør). Til stede lørdag: Lauge Damstrup (formand, sygemeldt) Afbud: Sara Deleuran (bestyrelsesmedlem) Mads Knudsen (suppleant) 1. Valg af ordstyrer. Lis Jensen 2. Valg af referent. Nis Olsen 3. Godkendelse af dagsorden. Egon foreslår at tage spørgsmålet om underskudsgaranti til træningssejladser og skibsdage Fejø og Vestkysten til beslutning under punkt 8, Budget Dagsorden godkendt. 4. Fredag den 16. januar 2015 kl. 20: Ny lokalstruktur v. Merete Se bilag. Bestyrelsen sætter ny lokalstruktur i gang med virkning fra efteråret Merete præsenterede oplæg til ny lokalstruktur: DK opdeles i seks kredse efter sejlads-sammenhæng frem for efter regionale grænser på land. Kredsene udpeger lokalt i alt 18 kredsrepræsentanter, fordelt efter fartøjernes forholdstal. Hver kreds har mindst to repræsentanter, derefter uddeles resten af pladserne efter antallet af skibe i kredsene. Kredsrepræsentanternes opgaver er: 1. Bindeleddet mellem TS bestyrelsen og TS kredsene og deltager i Kolofonmødet i januar. 2. Medvirker til at skabe overblik over deres kreds aktiviteter, der involverer TS og sikrer information i TS Blad og på web. 3. Bindeled mellem Frihavnenes lokale TSkontakter og bestyrelsen. Kredsrepræsentanterne sikrer så vidt muligt en kontaktperson til hver frihavn og hjælper med at finde afløsere/nye TS kontakter i overensstemmelse med forholdet i den enkelte frihavn. Frihavnsudvalget (nedsat af bestyrelsen) bistår kredsrepræsentanterne ved kontakt til myndigheder vedr. frihavnsordningen og udpegning af nye frihavne. 1

2 I hver kreds skal holdes medlemsmøde i oktober, hvor kredsrepræsentanterne udpeges. Det er TS-bestyrelsens ansvar, at kredsmøderne bliver gennemført. Møderne er for både aktive og passive medlemmer og gratis at deltage i. Minimum 1 fra TS bestyrelsen og en lønnet medarbejder deltager, hvis en sådan forefindes. Bestyrelsen drøftede strukturen og enedes om at sætte forslaget i gang fra i år. 5. Lørdag den 17. januar kl. 9: Status på Lauges sygemelding Bestyrelsen tager afsæt i Formandens udmelding og beslutter om nødvendigt sagens videre gang. Lauge oplyser, at han efter fem indlæggelser de sidste halvandet år må prioritere sine kræfter. Derfor har han besluttet at gå af som formand på generalforsamlingen til pinse, et år inden hans valgperiode udløber. Han glæder sig over, at arbejde med at starte et sekretariat er så godt i vej, og at samarbejdet med forsikringsselskabet Søassurancen på Ærø er i gang. Han ærgrer sig over, at samarbejdet med Skibsbevaringsfonden er kommet skævt fra start, fordi der er behov for en forstærket indsats for at forhindre, at flere gamle danske skibe forsvinder til udlandet, mindst ti større fartøjer er væk inden for kort tid. Han håber, at den nye formand får et bedre ståsted i samarbejdet med SBF. Bestyrelsen takkede Lauge for hans udfarende holdning til TS, som var med til at finde en fælles kurs for at skubbe den nye udvikling i foreningen i gang. Og så starter arbejdet med at finde en ny kandidat inden pinsetræffet i Lemvig. 6. Nyt fra sekretariatet v. Merete. Status på: Kulturby 2017 Holmen som Videncenter UNESCO om Klinkbygning Forsikringsaftalen Formidlingsansøgning Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. KULTURBY 2017 Merete har sammen med TSA siden maj sidste år haft maritimt program som ansøgning til Kulturby Kulturbyen vil bruge skibene til at spille folkemusik på vandet. Men vi ville lave større projekt omkring den maritime kulturarv, et maritimt udstillingsvindue, samarbejde med andre maritime aktører, vise håndværk osv., katalog med masser af aktiviteter. Kulturbyen lovede til at udvikle projekt, men løftet er nu trukket tilbage. Derfor har TS trukket sig fra projektudviklingen, men holder kontakt med TSA, hvis ny mulighed opstår. Forløbet har skabt mange kontakter, som kan bruges fremadrettet. HOLMEN Merete oplyser, at mange er interesserede, lille arbejdsgrupper arbejder videre med at klarlægge, hvad projektet er. Målet er et videncenter på Holmen og gerne flytning af 2

3 bådebyggeruddannelsen og andre maritime håndværk dertil, eventuelt i samarbejde med Fregatten Jylland i Ebeltoft. TS initiativ har sat andre i gang, Mærskfonden kikker derude, Nationalmuseet kikker også. Fået flere henvendelser, bl.a. fra Kanalbådene, som vil lave værksted og samarbejde om bådebyggerlærlinge. UNESCO Merete oplyser, at planen om at få klinkbygning på UNESCOs liste over national kulturarv har opbakning fra blandt andet Nationalmuseet, Vikingeskibsmuseet, Fregatten Jylland, Hobro Værft, Han Herred Havbåde. Merete ser konferencer i efteråret og nye samarbejder. Tore Friis-Olsen fra Forbundet Kysten i Norge vil udforme en tværnational ansøgning, som måske kan skaffe penge fra Nordisk Råd via UNESCO. Der skal ligge plan om vedligehold, uddannelse, skovning af tømmeret, produktion af klinker, brug af bådene. FORSIKRINGSAFTALE Egon omtalte et møde med Mogens Petersen og Peter Lund fra Søassurancen Danmark, hvor der blev drøftet praktiske ting i forbindelse med samarbejdet, som trådte i kraft 1. januar. SD vil layoute og trykke agitationsfolder til skibsejerne, både eksisterende og potentielle medlemmer af TS. Drøftet muligt samarbejde med DFÆL og Tursejlerne. Det diskuteres også, om TS skal etablere en ansvarsforsikringsordning, som bliver tilbudt ved medlemskab ligesom Tursejlerne. Den vil være mere kompleks end for et plastikskib, fordi der er stor forskel i størrelse og stand. SD arbejder på at lave pakker for forskellige skibsstørrelser. Kaskoforsikring bliver fortsat individuel vurdering af de enkelte skibe. Egon orienterede også om, at der er forhandling om en administrationsaftale med SD, der kan overtage en del af TS administrative opgaver. En af udfordringerne bliver, at udgifterne til aftalen fragår den bonus, som TS skal bruge til sekretariat, så vi skal finde finansiering fra anden side. Forhandlingerne fortsætter. FORMIDLINGSANSØGNING Merete vil udarbejde en samlet ansøgning til Friluftsrådet allerede i foråret for at få gang i flere aktiviteter. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Nyt fra udvalgene Udvalg: Fartøjsoptagelsesudvalg: Karsten Aktivitetsudvalg: Merete - FARTØJSOPTAGELSE Karsten oplyste, at samarbejdet med Ole Brauner fungerer godt. Hovedkriteriet for optagelse er stadig: Har skibet haft last på kølen eller været brugt til levebrød eller er de kopier af sådanne? Skrog som erhvervs- 3

4 Undergrupper: Stævner, medlemsmøde (Annette) Pinsestævne (Ole Buus) Skibsdage (Annette og Karsten) Kommunikationsudvalg: Merete, Anne og Egon Ungdomsudvalg: Annette og Sara Lokalfolk og frihavne: Ole, Anne Udvalgene kommer med udspil til bestyrelsen. En kort status fra hvert udvalg bliver fast punkt på dagsordenen. Der skal også udarbejdes handlingsplan for økonomi og visioner samt et kulturpolitisk program og en formidlingskampagne. Merete indkalder oplysninger efter behov. Udvalgene fremlægger status på bestyrelsesmødet. (Fremover skal vi have en rutine med at lave skriftlige oplæg til møderne!) skib kan optages med mindre, de er overlæsset med dækshuse til ukendelighed. I kommende TS-blade vil omtaler af udvalgte nyoptagne skibe kunne bruges til at gentage kriterierne for optagelse. Anne mente, at tilmeldingsformularen er for indforstået. Hun vil gennemgå skemaet med den ukyndiges øjne og diskuterer det med fartøjsoptagelsesudvalget. MEDLEMSMØDE Annette har sendt orientering rundt om mødet på Georg Stage i begyndelsen af marts. Bestyrelsen besluttede, at ikkemedlemmer kan deltage mod at betale 200 kr. ekstra. De vil også blive orienteret om, at det er muligt at melde sig ind via hjemmesiden. Beslutningen gælder alle fremtidige medlemsaktiviteter. PINSESTÆVNET Merete orienterede om, at hun, Ole Buus og Benny fra Nakskov har holdt møde med Lolland kommunes, borgmester, økonomichef og havnechefen for Nakskov om pinsetræf i Her forelagde TS, hvor meget et pinsetræf indbringer. Der arbejdes på, at TS får kr. for at bidrage med skibene. Møderne fortsætter. Pinsetræf 2017 ville være godt i forbindelse med Kulturby 2017 i Århus, men det afhænger af byens økonomiske muligheder. Fredericia er også interesseret. Til pinsetræf 2018 er Helsingør måske en mulighed. SKIBSDAGE Merete orienterede om, at der er Vestjyske skibsdage på vej omkring Skt.Hans, arrangeret af en stærk Vestkyst-gruppe med THOMAS fra Hvide Sande som tovholdere. Konceptuelt som Fejø, men alligevel anderledes. Karsten oplyste, at der er utilfredshed med faciliterne på Fejø, hvor køkkenforholdene er elendige. TS tilbød at lave frivillig håndværkergruppe, som skal lave køkkeninstallationer, men det blev afslået. Derfor går TS i samarbejde med Vingården om at låne en køkkenvogn i år. På længere sigt bliver der kikket andre steder hen til afholdelse af skibsdagene, også fordi Dybvig Havn fra i år forlanger havneafgift. Måske til næste år bruge Strynø. Inddrager Kragenæs og Bandholm i år til havnemanøvrer for utrænede besætninger, lægger vægt på unge og børn. Skal mærke, at de kan noget efter Fejø, som de ikke kunne før. UNGDOMSUDVALG Annette sparrer med Helle Barner på Georg Stage. FRIHAVNE Ole prøver at skematisere, hvad frihavnene tilbyder. Og derpå finde ud af: Hvad vil vi gerne have? Behov for politisk program og 4

5 8. Budget 2015 v/egon Budgetforslag 2015, V.1 Noter til budgetforsag 2015, V.1 Bilag vedhæftet. handlingsplan, og dernæst forhandle med frihavnene. Bestyrelsen tog status-orienteringen til efterretning. Egon fremlagde budgetforslaget 2015, vedlagt dagsordenen som bilag. Budgettet blev taget til efterretning. Egon rejste spørgsmålet om underskudsgaranti til skibsdagene. Har tidligere sagt i underskudsgaranti på Fejø, men de sidste par år har det løbet rundt. Det blev besluttet at yde kr. i underskudsgaranti til begge arrangementer. Betalingen for træningssejladsen følger Karstens skriftlige oplæg i Nyt fra Redaktionen v. Andrea Andrea stopper som redaktør fra pinse. Bestyrelsen lagde plan for at finde en ny redaktør. 10. Kåring af vinder i Medlemshvervekonkurrencen. Taget til efterretning. Da der ikke er indkommet emner til konkurrencen, forslås at vi kører videre i Udpegning af repræsentant til M/S Søfart Ole Vistrup genvalgt. Ole Vistrup genudpeges. 12. Orienteringspunkt fra Merete: Nordisk Kystkultur på Åland juli TS er som Danmarks repræsentant i Nordisk Kystkultur netværkets tovholder på at finde aktiviteter og økonomi til at repræsentere Dansk Kystkultur ved det nordiske Kystkulturseminar på Åland. Bestyrelsen orienteres og giver indspark til løsning af opgaven 13. Uafsluttede sager / forskelligt til opfølgning Bilag vedhæftet. TS skal prøve at søge penge til at komme derop. Ideer modtages. Pipsen tager til møde på Åland i februar. Merete håber at få et dansk skib derop med finansiering udefra. SKIBET blev nævnt, eller MIRA, som sejler med en last af dansk rom i år. Egon efterlyste afklaring i forhold til Landsforeningen Kystkultur. Den er gået helt i stå, men ikke officielt opløst. Merete omtalte sit møde med SBFs bestyrelse i et forsøg på at åbne SBF. Håbet er at lave fælles plan for TS og SBF om, hvordan vi kan gavne den sejlende kulturarv i fællesskab. Referat vedhæftet som bilag. TS-bestyrelsen ønsker at møde de to SBFrepræsentanter og de andre af TS udpegede repræsentanter for at afstemme forventningerne. Invitationer til pinsetræf i Lemvig Merete aftaler fælles invitationsliste med Lemvig, hvor de to TS-repræsentanter Alexander og Sara er flyttet fra området. Indkøb af merchandise: Merete i gang med t-shirt og jakke med tryk, som kan bestilles efter behov. Samsejlads og frihavne til Lemvig: Rykker 5

6 sendt ud fra Lemvig til havnene. Sponsorat: TS har fået en gave af firmaet BAC Corrotion Control A/S i Herfølge, der vil være årligt tilbagevendende, til uddeling blandt TS-skibene. Bestyrelsen har besluttet, at gaven i år kommer de skibe til gode, som møder frem til pinsetræffet i Lemvig. Pressemeddelelse kommer på nettet og i bladet. 14. Næste bestyrelsesmøde Fredag 6. marts kl. 19 inden medlemsmødet på Georg Stage, som starter lørdag formiddag kl Eventuelt LJ jan

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635 Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise REDAKTIONEN: Redaktør: Nis Olsen, Slotsvej 12, 1. 4300 Holbæk 2049 5174 ts.redaktion@gmail.com

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 Feltet set fra VIKTORIA af Roskilde, Rum Regatta på Flensborg Fjord, hvor vi snart mødes til pinse. Foto Jakob Juel Sørensen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved,

Læs mere

Februar 2015 Årgang 44 nr. 1 ISSN 0905-1635

Februar 2015 Årgang 44 nr. 1 ISSN 0905-1635 Februar 2015 Årgang 44 nr. 1 ISSN 0905-1635 Engang var der hundredvis af rebslagere i Danmark. Nu er der kun en enkelt fastansat af slagsen, Carsten Hvid på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Men han kan fortælle

Læs mere

Juli 2015 Årgang 44 nr. 3 ISSN 0905-1635

Juli 2015 Årgang 44 nr. 3 ISSN 0905-1635 Juli 2015 Årgang 44 nr. 3 ISSN 0905-1635 Godt 60 TS-skibe af varierende størrelse samledes til pinsetræffet i Lemvig. De trak op mod 20.000 mennesker ned på havnen trods kølig blæst og regnbyger. På generalforsamlingen

Læs mere

Nogle gange springer vinden helt uforudsigelig, og et planlagt kryds bliver til en rodet dag, som sætter besætning og skipper

Nogle gange springer vinden helt uforudsigelig, og et planlagt kryds bliver til en rodet dag, som sætter besætning og skipper Nogle gange springer vinden helt uforudsigelig, og et planlagt kryds bliver til en rodet dag, som sætter besætning og skipper sen. Bedst som vi troede, at nu havde vi højde, og der kunne lede, kom vi næsten

Læs mere

Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635

Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635 Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635 Skibsdagene på Fejø trækker flere og flere TS-medlemmer, heldigvis også unge og endnu yngre. Læs om det spændende program i år, der netop har mange tilbud til

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund.

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Mandag den 7. marts 2011 klokken 17.30 i Berlingskes Konferencesal, Pilestræde 34, København. K. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Juli 2006 Årgang 35 nr. 3 ISSN0905-1635. Aftenstemning. Foto: Lise Fredebo

Juli 2006 Årgang 35 nr. 3 ISSN0905-1635. Aftenstemning. Foto: Lise Fredebo Juli 2006 Årgang 35 nr. 3 ISSN0905-1635 Aftenstemning. Foto: Lise Fredebo REDAKTIONEN: Redaktør Sven Bülow, Birkevænget 4, 3060 Espergærde 4052 9123 / 4913 3928 ts.red@teliamail.dk Kirsten Hjort, Løjtoftevej

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Deltagere: Tom Christensen, Høgni Weihe, Vibeke Rasmussen, Christel Buchter, Ella Pedersen, Brian Lentz, Helmer

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

REFERAT. Deltog. Afbud. 1) Valg af ordstyrer. Bestyrelsen valgte ES til ordstyrer. 2) Valg af referent. Bestyrelsen valgte LAH til referent.

REFERAT. Deltog. Afbud. 1) Valg af ordstyrer. Bestyrelsen valgte ES til ordstyrer. 2) Valg af referent. Bestyrelsen valgte LAH til referent. REFERAT Bestyrelsesmøde: 14.06.2015 Sted: Frivilligcenter Odense (Kunstværkstedet i Seniorhuset), Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C Tidspunkt: 10.00-17.30 Deltog Edna Stage (ES) Birgitte Viereck (BV) Jens

Læs mere

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere