KORT OM VINDMØLLER PÅ LAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORT OM VINDMØLLER PÅ LAND"

Transkript

1 KORT OM VINDMØLLER PÅ LAND

2 Foto: sekretariatet Foto: Samsø Energiakademi Kort om r på land er udgivet af Energistyrelsen, januar Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf: , E-post: Energistyrelsens hjemmeside: Redaktion: Pia C. Jensen fra Energistyrelsen og Steen Hartvig Jacobsen (DJ) fra Kommunikationsbureauet Rubrik. Layout: MONTAGEbureauet ApS Forside-tegning: Craig Stephens ISBN: www I Danmark skal der udbygges med vedvarende energikilder, så de i 2020 udgør mindst 30 % af energiforbruget. De klimamæssige forhold i Danmark gør det oplagt, at vindenergi indgår som en af de væsentlige vedvarende energikilder frem mod Der er indgået en bred energipolitisk aftale i februar 200, som bl.a. lægger rammerne for en fortsat udbygning med vindenergi i Danmark. Selv om elproduktion fra r har miljø- og energimæssige fordele, medfører den fortsatte udbygning med r også udfordringer. Det er fortsat dyrere at el på en moderne end på et kraftværk, hvor der fyres med kul eller naturgas. For at kompesere disse merudgifter modtager opslere et prislæg markedsprisen. I denne pjece får du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål, der opstår ved opsling af nye r på land. 2 KORT OM VINDMØLLER PÅ LAND KORT OM VINDMØLLER PÅ LAND 3

3 GENERELT Foto: sekretariatet HVOR SKAL NYE MØLLER OPSTILLES? Der skelnes planlægningsmæssigt mellem helt små møller på op 25 meter, møller mellem 25 og 150 meter og møller over 150 meter. 4 KO R T O M V I N D M Ø L L E R PÅ L A N D møllens styresystem, både når når vindhastighemøllens styresystem, både vindhastighedenden er strækkelig, at betale sig sig er strækkelig,det at det betale færre r. færre r. at starte produktionen (4 meter/sekund), og og at starte produktionen (4 meter/sekund), når når vinden bliver for for kraftig. NårNår vinden aftavinden bliver kraftig. vinden afta- Effekten af elproduktion i, mens ger,ger, så det igenigen er sikkert at, får får Effekten af elproduktion i, mens så det er sikkert at, produktionsomfanget i h. En mølles besked, så møllen atter gå gå produktionsomfanget i h. En mølles styresystemet styresystemet besked, så møllen atter mærke ellereller populært udtrykt vindmølaf sikkerhedsmæssige hensyn mærke populært udtrykt vindmøl- i produktion. i produktion. Af sikkerhedsmæssige hensyn lenslens størrelse er den største, somsom en en er en udstyret to uafhængige størrelse er den største, er en udstyret to uafhængige. En på 2på 2 bremsesystemer, hvoraf mindst et skal være. En bremsesystemer, hvoraf mindst et skal være HVAD ER EN VINDMØLLE? En er en maskine, der omsætter energien i vinden elektricitet. VINDMØLLER I ENERGIAFTALEN Reglerne for r på land findes i VE-loven, der trådte i kraft 1. januar 2009, var en udmøntning af den energipolitiske aftale fra 21. februar 200. Denne aftale betyder bl.a. forhøjet prislæg markedsprisen, en forlængelse af den såkaldte skrotningsordning og krav kommunerne om at vejebringe planlægning for 75 r i hvert af årene 2010 og Desuden indgår fire nye ordninger, der skal fremme lokal accept af nye r på land: En værditabsordning for naboer, en køberetsordning for lokalbefolkningen, en garantifond finansiering af lokale forprojekter og en grøn ordning for kommunale projekter styrkelse af landskabsværdier. r er langt mere ive fremr er langt mere ive fremtidens elproduktion dækkes af væsentlig tidens elproduktion dækkes af væsentlig På land må der som udgangspunkt kun opsles r i områder, der er reserveret ved udpegning og retningslinjer i kommuneplanen. Undtaget herfor er husstandsmøller med en højde op 25 meter i knytning eksisterende bebyggelse. HVEM GIVER TILLADELSE TIL AT OPSTILLE VINDMØLLER PÅ LAND? Det er kommunerne, der er ansvarlige for planlægningen af landr med en totalhøjde på under 150 meter. FIGUR 2.2 VINDKAPACITET FIGUR 2.2 VINDKAPACITET således en aerodynamisk virkende. således en aerodynamisk virkende VINDKAPACITET FIGUR 2.2 FIGUR VINDKAPACITET HVAD ER PROCEDUREN FOR HVOR ELEKTRICITET FÅR HVOR STORE på 2på, typisk på MEGET 2 OP, typisk på 2 2 STILLING AF VINDMØLLER? MAN FRA VINDMØLLER? ER meter/sekund. VedVed produktien ny land påvindmøller? en meter/sekund. produktien stor ny stor land på vindmæssig en vindmæssig Kommunen modtager En ny stor land på 2 Størrelsen på nye med r, der on en ion enansøgr n godgod placering 3000 i time en time r n placering med ning om opsling af r omkring opsles i dag, spænder vidt. Hoved h, ellereller en produktion der der svarer i ca.i ca om om året.året. I I 2 h, en produktion svarer Kommunen udarbejder evt h om året. Det svarer parten af de nyeste møller har en halvdelen af en gennemsnitsfamilies et gennemsnitligt vindår vil en vindhalvdelen af dansk en dansk gennemsnitsfamilies et gennemsnitligt vindår vil sådan en sådan vind10 VVM-redegørelse, det elforbrug i ca totalhøjde på mellem ca. 0 meter Kilde:Kilde: Energistyrelsen Energistyrelsen elforbrug. Udtrykt på anden måde mølle omkring h, elforbrug. Udtrykt på anden måde mølle omkring h, Forslag kommuneplanlæg og enfamiliehuse med et elforbrug på og 125 meter. Der opsles dog også en 2 elektricitet op svarende det elforbrug i enfaen 2 elektricitet op svarende det elforbrug i enfa1500 lokalplan med VVM-redegørelse kwh. husstandsmøller på op 25Udbygningen meter. 4af med r stegsteg kraftigt i sidste halvdel Udbygningen med r kraftigt i sidste halvdel af elkedler en på 2påkW, miliehuse et elforbrug på kwh. En En mod elkedler en 2 kw, miliehuse et elforbrug på kwh. 26 sendes ud i offentligmod høring erne. Vindkraften nåede op på 1990 erne. Vindkraften nåede op ca. på 15 ca. % 15af%elforsyninaf elforsynin0 0 derplanforslag er tændt samtidig. der er tændt samtidig. hav Endelig vedtagelse af Der er godt hav møller i Danmark. 500 gen gen i Siden da er andel steget yderligere i Siden davindkraftens er vindkraftens andel steget yderligere 2 sin sin i om om i i kommunalbe-styrelsen Produktionen fra møllerne dækker 0 ca. end end vindkraft er for 19 ca. %. %. mere De mere vindkraft er for019 De De ansøgeren fleste r er indrettet, så produk mest placeringer i Nordsøen, minde fleste r er indrettet, så20 produkåret mest placeringer i Nordsøen, min Kommunen meddeler knap procent afåret elforsyningen Esbjergværket deltdelt på godt r. på godt r. ladelse projektet, Bygningshøjde tionen starter en vindhastighed på 4på 4 dre dre i Østersø-området og de danske tionen starter en vindhastighed i Østersø-området og indre de indre danske 106 m Kilde: Energistyrelsen Skorsten 250 m en såkaldt VVM ladelse. HVOR BLÆSER MEST? meter/sekund og når det det produkfarvande. meter/sekund og når produk- DET farvande. De vindforhold findes ved tionsomfang på bedste tionsomfang på Udbygningen med r steg VVM er en Vurdering afmeter/sekund. virkning på kysterne og åbne 2.c. landskaber, men Af sikkerhedsmæssige grunde udviklingen AF AF meter/sekund. Af sikkerhedsmæssige grunde 2.c. udviklingen kraftigt i sidste halvdel af 1990 erne. miljøet. der er generelt gode vindforhold i stoppes rne, hvishvis vindhastigheden DANskE VINDmøllEr stoppes rne, vindhastigheden DANskE VINDmøllEr Vindkraften nåede op på ca. 15 % store dele af Danmark. Se kort over 2,3 3,6 når når op over 25 meter/sekund. Vindmåleren De første seriede danske vindmølop over 25 meter/sekund. Vindmåleren De første seriede vindmøl- af elforsyningen i danske m 90 m vindforholdene i Danmark på side m 143,5 m Siden da er vindkraftens andel steget på den enkelte giver besked ler fra af 1970 erne havde en en på den enkelte giver besked ler slutningen fra slutningen af 1970 erne havde Birk Nielsens illustration fra rapporbirk Nielsens skitse viser placeyderligere ca. 19 %. De mere end ten Store r i det åbne land ring af -r ved vindkraft er fordelt en vurdering af de landskabelige Esbjergværket. på godt r. konsekvenser viser udviklingen nye rs totalhøjde Med kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer kommunalbestyrelsen de overordnede politiske mål for udviklingen i kommunen, herunder retningslinjer for opsling af r. Ansøgning om opsling af r skal sendes kommunen, der tager sling muligheden for at imødekomme ansøgningen om det konkrete projekt. For møller over 150 meter sender kommunen ansøgningen videre et af de 5 statslige miljøcentre KW KW 40 m40 m 63 m63 m KW KW 60 m60 m 93 m93 m ,3 KW 2,3 KW 0 m0 m m m Illustration: Birk Birk Nielsen Illustration: Nielsen ,6 KW 3,6 KW 90 m 90 m 143,5 m m 143,5 a rmka r7k 7 nø ei rd ai ndm an KO R T O M V IvNi n DvdMim ØdLlm LlEøeRrl lpå LAN D 5

4 NABOER Foto: Visualisering af Birk Nielsen HVORDAN AFGØRES DET, OM JEG ER BERETTIGET TIL AT FÅ DÆKKET MIT VÆRDITAB PÅ FAST EJENDOM? Du skal anmelde dit evt. krav på værditab Energinet.dk (www. energinet.dk). Du kan indgå en aftale med opsleren om betaling af værditab, eller du kan lade en taksationsmyndighed afgøre, hvor meget dit værditab vurderes at ville udgøre. Foto: sekretariatet HVAD KOSTER DET AT ANMELDE ET KRAV PÅ VÆRDITAB? Bor du længere væk fra n end seks gange ns højde, skal du betale et gebyr på kr. Gebyret bagebetales, hvis du får dækket dit værditab. Bor du tættere på, er det gratis at anmelde et krav. Gisselbæk, standpunkt 1. Afstand nærmeste mølle omkring 1,6 km Øverst: Oprindeligt VVM-forslag (3 stk 1,75 møller med en totalhøjde på 93 m) Nederst: 3 stk 3,6 møller med en totalhøjde på 150 m Gisselbæk, standpunkt 1. Afstand nærmeste mølle omkring 1,6 km Øverst: Oprindeligt VVM-forslag (3 stk 1,75 møller med en totalhøjde på 93 m) Nederst: 3 stk 3,6 møller med en totalhøjde på 150 m For at give naboer mulighed for at vurdere konsekvenserne af opsling af r på land skal opsleren udarbejde et orienteringsmateriale, hvori der ofte indgår visualisering. Billederne viser forskellen på opsling af tre stk. 1,75 r med en totalhøjde på 93 meter(øverst) og tre stk. 3,6 r med en totalhøjde på 150 meter (nederst). Visualiseringen er fra et projekt i Gisselbæk. KAN JEG KØBE ANDELE I EN VINDMØLLE? Du kan købe en andel i en ny, hvis du er over 1 år og har folkeregisteradresse i en afstand af højst 4,5 km fra det sted, hvor n skal opsles, sekundært er beboer i den kommune n opsles i. Naboer r har fortrinsret at købe andele. HVORDAN KØBER JEG ANDELE I EN VINDMØLLE? Hvis der opsles r i dit nabolag, bliver du indkaldt et orienteringsmøde gennem en annonce i din lokalavis. KAN JEG FÅ DÆKKET MIT VÆRDI- TAB PÅ FAST EJENDOM, HVIS JEG BLIVER NABO TIL EN MØLLE? Hvis det vurderes, at opsling af en på over 25 meter vil medføre et tab på din ejendom på mindst 1 procent af ejendomsværdien, er opsleren forpligtet at betale dig værditabet HVAD GÅR DEN GRØNNE ORDNING UD PÅ? Når der opsles nye r i en kommune, kan kommunen søge om midler efter den grønne ordning finansiering af initiativer, der fremmer den lokale accept af vedvarende energikilder. Det kan være anlægsarbejder, der styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen, eller kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. ENERGINET.DK S FRONT OFFICE Administrationen af de fire nye ordninger for naboer og kommuner varetages af Energinet.dk, der har oprettet et Front Office for at betjene brugerne smidigt og ivt. Medarbejderne i Front Office varetager den direkte kontakt med brugerne, mens den juridiske og økonomiske sagsbehandling varetages af Energinet.dk s faglige eksperter. På Energinet.dk s hjemmeside findes alle relevante informationer, ansøgningsskemaer og øvrige dokumenter. Medarbejderne på Front Office kan kontaktes telefonisk på kl mandag-fredag og via e-post: 6 KORT OM VINDMØLLER PÅ LAND KORT OM VINDMØLLER PÅ LAND 7

5 VINDMØLLE-GENER INVESTORER Grænseværdier Jernbanestøj, vejledede Vejstøj, vejledende r, krav db(a) Foto: sekretariatet Eksempler på støj Jetfly på 25 meters afstand Jetfly på 100 meters afstand Smertegrænse Rock-koncert Højtspillende radio Industristøj Trafikstøj Legende børn Almindelig tale Sagte tale Hjemmefred Hvisken Sle soveværelse Raslende blade Høretærskel ER DER GENER VED VINDMØLLER OG HVILKE REGLER ER DER FOR DET? Der er fastsat krav i plan- og miljølovgivningen, der skal sikre, at r ikke giver væsentlige gener for omgivelserne: Afstand naboer Nye r skal som minimum placeres i en afstand fra nærmeste naboer på mindst 4 gange møllens totalhøjde. Skygge Det anbefales, at antallet af skygge for naboerne ikke overstiger 10 årligt. Hvis det ikke kan overholdes, kan mølleejeren blive pålagt at standse møllen i perioder med skyggekast. Reflekser Refleksblink fra r kan i dag minimeres ved overfladebehandling af møllevingerne. Lysafmærkning For at opretholde sikkerhed for luftfarten lysafmærkes rne. Det er Statens Luftfartsvæsen, der fastsætter og godkender afmærkningen af de konkrete møller. Støj r udsender en forholdsvis svag, men karakteristisk støj. Møller skal opfylde Miljøministeriets regler om støj for at blive godkendt. Støjgrænsen for en mølle svarer lyden af sagte tale. Lavfrekvent støj er dybe toner med lav frekvens. Forskningen viser, at r, der overholder de almindelige grænser for støj, ikke overskrider støjgrænsen for lavfrekvent støj. Nedrivning af gamle møller En mølle, der ikke længere er i brug, vil kræves nedtaget senest et år efter ophør af driften, hvis dette krav er sikret i landzoneladelsen eller lokalplanen. ER DER KONTROL MED VINDMØLLER? Ja, der er en kontrolordning, der omfatter konstruktion, fremsling, opsling og drift af både eksisterende og nye r. Ordningen administreres af Godkendelsessekretariatet, der ligger på Risø DTU. Hjemmeside: KAN DU OPSTILLE EN VINDMØLLE? Det afhænger af, hvor du bor, og hvor stor en mølle, du vil opsle. Der er forskellige regler, der skal opfyldes omkring planlægning, støj, skygge, afstand naboer, afmærkning mm. Et godt udgangspunkt vil være at kontakte din kommune, der står for planlægningen på land. KAN LOKALE VINDMØLLELAUG OG ANDRE INITIATIVGRUPPER FÅ SÆRLIG STØTTE TIL VINDMØLLE- PROJEKTER? Klima- og energiministeren har oprettet en garantifond på 10 mio. kr. særligt at igangsætte forundersøgelser projekter. Fonden kan sle garanti for optagelse af lån på max kr. HVAD KRÆVES OG HVOR SØGES DER OM GARANTISTILLELSE? Der er bestemte krav lauget eller initiativgruppen, som skal være opfyldt: 1. lauget eller initiativgruppen skal bestå af mindst 10 deltagere 2. Flertallet skal have fast bopæl i kommunen 3. projektet skal omfatte r på land med en totalhøjde på mindst 25 meter. Ansøgningen om garanti indsendes Energinet.dk, der afgør, om der kan ydes garanti for optagelse af lån. Foto: Samsø Energiakademi AFREGNING AF ELPRODUKTION FRA VINDMØLLER PÅ LAND Ejere af r modtager et prislæg markedsprisen på el for at kompensere for, at el produktionenfra r endnu ikke kan konkurrere økonomisk medelproduktionen fra konventionelle elproduktionsanlæg. Kompensationen ydes som et fast prislæg den svingende markedspris. Nyopslede r får et prislæg markedsprisen på 25 øre/kwh for de første fuldlast, hvorefter ejeren alene får markedsprisen. Desuden ydes 2,3 øre/kwh dækning af balanceringsomkostninger i hele ns levetid. Prislæg udbetales af Energinet.dk, der opkræver udgifterne som et PSO-bidrag elprisen hos alle danske elforbrugere. KORT OM VINDMØLLER PÅ LAND KORT OM VINDMØLLER PÅ LAND 9

6 AFGØRELSER OM VÆRDITAB Alle afgørelser om krav om dækning for værditab, der vurderes af de fem regionale taksationsmyndigheder, offentliggøres i anonymiseret form på hjemmesiden Hver taksationsmyndighed består af en jurist og en sagkyndig i vurdering af fast ejendom. HAR JEG PLIGT TIL AT UDBYDE EJERANDELE I MINE VINDMØLLER? Ja, som opsler har du pligt at udbyde mindst 20 procent af projektet lokalbefolkningen. Du skal udarbejde udbudsmateriale, og du skal afholde orienteringsmøde, som du indkalder gennem lokalaviser. Energinet.dk skal godkende udbudsmaterialet. HAR JEG SOM VINDMØLLEOPSTILLER PLIGT TIL AT BETALE VÆRDITAB AF FAST EJENDOM? Du har pligt at betale værditab på fast ejendom. Du kan som opsler indgå en frivillig aftale med ejeren af den faste ejendom om betaling af værditab. Kan der ikke opnås enighed om en frivillig aftale, vurderer en taksationsmyndighed, i hvilket omfang et krav om værditab kan imødekommes. Foto: sekretariatet 1 0 KO R T O M V I N D M Ø L L E R PÅ L A N D KO R T O M V I N D M Ø L L E R PÅ L A N D 1 1

7 FÅ MERE AT VIDE Energistyrelsen har udgivet en informationspjece r i Danmark, der mere detaljeret gennemgår reglerne for opsling af r både på land og på havet. Pjecen kan downloades fra Energistyrelsens hjemmeside under menupunktet Vedvarende energi/vindkraft. Under dette menupunkt findes desuden opdateret information om vindenergi i Danmark Lovbestemmelserne om vindenergi findes i VE-loven Lov om fremme af vedvarende energi, lov nr vedtaget i Folketinget den 27. december 200. Lovforslaget med bemærkninger: Lovforslag nr. 55 af 5. november 200. Begge kan downloades fra Miljøministeriets sekretariat har hjemmesiden og kan kontaktes kl på tlf: og e-post: Energinet.dk s Front Office kan kontaktes kl på tlf.: og e-post: På Energinet.dk s hjemmeside findes mere detaljerede oplysninger og alle relevante ansøgningsmaterialer om værditabsordning, køberetsordning, garantiordning og Grøn ordning under menupunktet Nye r hjælp ejere, naboer, kommuner m.fl.

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov Energiaftalen - Vind Den nye VE-lov Nye højere pristillæg til bl.a. vind - 25 øre oven i markedsprisen i 22.000 fuldlasttimer+ 2,3 øre i ballanceomkostninger Fire nye ordninger til fremme af udbygningen

Læs mere

Tiltag til at fremme vedvarende energi

Tiltag til at fremme vedvarende energi Tiltag til at fremme vedvarende energi Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet VE-loven) indeholder 4 ordninger, som administreres af Energinet.dk: Garantiordning som garanterer lån til finansiering

Læs mere

NYE VINDMØLLEOMRÅDER I KOMMUNEPLAN 2015

NYE VINDMØLLEOMRÅDER I KOMMUNEPLAN 2015 NYE VINDMØLLEOMRÅDER I KOMMUNEPLAN 2015 UDPEGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER Afstand til boliger, hvor en eller flere borgere har adresse Arealer, der skal friholdes for vindmøller I den endelige udpegning inkluderes

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Lov om Fremme af vedvarende Energi - De 4 ordninger

Lov om Fremme af vedvarende Energi - De 4 ordninger Lov om Fremme af vedvarende Energi - De 4 ordninger - Status og erfaringer Nicolaj Nørgaard Petersen, Energinet.dk Vindtræf 2009, 7. november 2009 1 Agenda Kort om Energinet.dk, VE loven, opgaver og rolle

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn Velkommen Borgermøde om vindmøller på Hirtshals havn Aftenens program 19:00 Velkomst og præsentation, tekniskdirektør Andreas Duus, Hjørring Kommune 19:05 Oplæg om Hirtshals Havns ansøgning ved formand

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE Ringkøbing-Skjern Kommune har den 29. marts 2011 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 7A (hovedforslag) og nr. 7B (alternativ) samt lokalplan

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

DEBATOPLÆG. Debatoplæg Planlægning for Vindmøller

DEBATOPLÆG. Debatoplæg Planlægning for Vindmøller Debatoplæg Planlægning for Vindmøller Morsø Kommune 2016 Debat om vindmøller Med dette debatoplæg indbyder Morsø Kommune alle til at komme med ideer og forslag til den forestående vindmølleplanlægning.

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Debatperiode 5.11. 17.12.2012.

Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Vindmøller i Stevns Kommune! En god idé? Danmark har brug for mere vindkraft Stevns Kommune ønsker at undersøge og eventuelt udnytte mulighederne for vindkraft. I forbindelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE Billund Kommune har den 19. december 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 246 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ Billund Kommune har den 7. juni 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 243 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE FOR VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING I SKIVE KOMMUNE: INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING Skive Kommune har den 12. januar 2011 offentliggjort

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS Herning Kommune har den 5. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 62 samt lokalplan nr. 29.T15.1 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energiog bygningsministeriet Ejer og driver

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED ILSHØJ i RANDERS KOMMUNE

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED ILSHØJ i RANDERS KOMMUNE 1 INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED ILSHØJ i RANDERS KOMMUNE Randers Kommune har den 13.10.2010 offentliggjort forslag til Kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, vedrørende etablering af enten

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller på Hirtshals Havn. Forudgående offentlighed til den 29. juni Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller på Hirtshals Havn. Forudgående offentlighed til den 29. juni Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed til den 29. juni 2016 Debatoplæg Vindmøller på Hirtshals Havn Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Fire 150 meter høje vindmøller set fra indsejlingen til

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Bornholm Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Radisson Blu, Fredensborg Hotel den 7. maj 2015 1 Dagsorden 19:00 Præsentationer Velkomst v/marian Kaagh,

Læs mere

Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller.

Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller. Energistyrelsen Att.: Jens Bengtsson Amaliegade 44 København K 13. marts 2009 Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller. Vindmølleindustrien finder det positivt og helt nødvendigt,

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans Debatoplæg om Vindmøller ved Blans - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Blans Visualiseringen på forsiden viser 3 stk. V112 vindmøller

Læs mere

Landvind - planlægning, tilskud. Energistrategi maj 2011

Landvind - planlægning, tilskud. Energistrategi maj 2011 Landvind - planlægning, tilskud Energistrategi 2050 11. maj 2011 Landvind tilvækst på land Landmøller er billigere end havvindmøller, hvorfor der er fordele ved en fortsat udbygning på land. Der er behov

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 135 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære

Læs mere

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 De fire ordninger: Værditabsordning Køberetsordning (forkøbsret for lokale) Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge

Læs mere

Udvikling Ny Overgaard

Udvikling Ny Overgaard Udvikling Ny Overgaard - møde TMU, Randers Kommune 10 december 2015 Indholdsfortegnelse 2030 mål for Randers Kommune Ny Overgaard - forøget grøn produktion fra vind SE Blue Reneswables Idéoplæg Ny Overgaard

Læs mere

Vindmøller ved. Østrup

Vindmøller ved. Østrup Velkommen Vindmøller ved Østrup Hvem er vi? Jammerbugt Kommune Jens Chr. Golding, Udvalgsformand Lise Overby Nørgård, Planlægger Kathrine B. Mørk og Karsten T. Jørgensen, Referenter Jysk Vindenergi (opstiller)

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ Randers Kommune har den 15. august 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 113 samt lokalplan nr. 573 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 10. juli 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge til og af hvem Fast

Læs mere

Fakta om investering i vindkraft i industri- og erhvervsområder

Fakta om investering i vindkraft i industri- og erhvervsområder Maj 2009 Fakta om investering i vindkraft i industri- og erhvervsområder Indledning Ønsker en virksomhed at investere i en vindmølle er der en række forhold, der skal tages højde for. For at opstille en

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aftenens program del 1 1900 Velkomst og program Rose Sloth Hansen, By- og Landskabsudvalget (BLU) 1905 Byrådets mål + status for planlægningen

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Vindmøller ved. Østrup

Vindmøller ved. Østrup Velkommen Vindmøller ved Østrup Dagsorden Velkomst og præsentation v/otto Kjær Larsen, Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Gennemgang af områdeudpegning, proces og lovkrav v/ Kell Agerbo, Teamleder,

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 99, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Forslag. Lov om fremme af vedvarende energi 1)

Forslag. Lov om fremme af vedvarende energi 1) 2008/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen Fremsat den 5. november 2008 af klima og energiministeren

Læs mere