Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich Fraværende: Mødedeltagere: Arne Ebsen, Birger Jensen, Finn Olsen, Mogens Johansen åben

2 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Det Skæve Danmark Til behandling - for åbne døre Det Skæve Danmark - Landsmøde Film Fyn I/S - Regnskab Kvartalsrapport , Social- og arbejdsmarked Kvartalsrapport pr Økonomiudvalget Kvartalsrapport Bevillingsniveau hele kommunen Tandpleje - opfølgning vedr. besparelse fra budgetforlig Orientering om forventede omlægninger af IT-installationen Medarbejderbredbånd Kommunalreform - forhandlingsstart Seniorbofællesskab på Teglbakken i Stenstrup Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Alkoholbevilling Lukket sag: Personalesag Eventuelt Information til pressen. 106 Bilagsliste åben

3 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side 96 Til efterretning - for åbne døre 95. Til efterretning - Det Skæve Danmark J.nr.: A04 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Det Skæve Danmark fremsender referat af Landsudvalgets møde den 16. april 2004 i Arden. (Bilag ligger i sagen dok ) Til efterretning. Til behandling - for åbne døre 96. Det Skæve Danmark - Landsmøde J.nr.: A04 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Det Skæve Danmark indbyder medlemskommunerne til det årlige Landsmøde på Vissenbjerg Storkro, onsdag, den 26. maj 2004 kl Hver kommune kan deltage med 3 personer. Deltagelsen er gratis. Bilag: Landsmøde i "Det Skæve Danmark" (129828)

4 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side 97 Mogens Johansen, Birger Jensen og Arne Ebsen deltager. 97. Film Fyn I/S - Regnskab 2003 J.nr.: A23 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Faaborg Kommune der er regnskabsførende for Film Fyn I/S, fremsender resultatopgørelser for perioden og balance pr for Film Fyn I/S Database Film Fyn Info I/S Revisionen af regnskaberne, der er foretaget af Kommunernes Revision, har ikke givet anledning til bemærkninger. Yderligere dokumenter i sagen findes i den fælles GroupWise mappe - Regnskaberne med revisionspåtegning (dok ) Indstilles til godkendelse.

5 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side Kvartalsrapport , Social- og arbejdsmarked J.nr.: Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Vicekommunaldirektøren og økonomiafdelingen har i samarbejde foretaget budgetopfølgning på området på baggrund af kvartalsrapporten pr Der er udarbejdet notat, som beskriver afvigelserne, og den forventede udvikling i resten af Konklusion: Med det forbrug der har været på området i januar kvartal 2004 omregnet til årsbasis, og de øvrige faktorer, som det er muligt at tage højde for pr , forventes et merforbrug på netto 3,3 mill. Kroner. Som der tidligere er gjort opmærksom på vedrører de 1,7 mill. Kr. flygtningeområdet, hvor der i 2004 og i overslagsårene er budgetlagt med for stort grund- og programtilskud. Bilag er fremsendt til kopi, men er samtidig vedlagt elektronisk. Bilag: opfølg 1. kvt, soc/arbm. (126655) Socialudvalgs beslutning den Kvartalsrapport taget til efterretning. Det indstilles til Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på 1,7 mill. kr. til flygtningeområdet. Yderligere dokumenter i sagen findes i den fælles Group Wise mappe - Bevillingsskema (dok ) Indstilles til godkendelse.

6 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side Kvartalsrapport pr Økonomiudvalget J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender kvartalsrapport pr på økonomiudvalgets budgetområde. Som det fremgår af økonomiafdelingens bemærkninger, forventes det at budgettet holder. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2004 blev der på økonomiudvalget område indlagt en rammebesparelse kr (prisfremskrivning) samt en rammebesparelse til delvis dækning af personaleudvidelsen på IKT-området med Rammebesparelserne er nu gennemført i form af fjernelse af prisfremskrivning på nogle områder samt en besparelse på uforbrugte lønmidler. Der søges om godkendelse af omplaceringer jfr. økonomiafdelingens opstilling. Økonomiafdelingen anbefaler, at kvartalsrapporten tages til efterretning, og at de foreslåede omplaceringer vedrørende rammebesparelserne godkendes. Yderligere dokumenter i sagen findes i den fælles GroupWise mappe - Økonomiafdelingens bemærkninger til kvartalsrapporten (dok ) - Økonomiafdelingens opstilling over omplaceringer (dok ) I sagen forefindes Kvartalsrapport på (dok ) Økonomiafdelingens specifikke bemærkninger til kvartalsrapporten. (dok ) Godkendt Kvartalsrapport Bevillingsniveau hele kommunen J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender kvartalsrapport pr på bevillingsniveau for hele kommunens budgetområde. Kvartalsrapporterne har været behandlet i de enkelte fagudvalg med følgende resultat:

7 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side 100 Teknik- og miljøudvalget der er p.t. uklarhed om de økonomiske konsekvenser i forbindelse med sagen omkring Scan Hide, det vil blive afklaret inden sommerferien, på udvalgets øvrige budgetområder forventes det at budgettet holder. Børne- og kulturudvalget det forventes at budgettet holder. Socialudvalget et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. hvoraf 1,7 mio. kr. vedrører integrationsområdet. Økonomiudvalget det forventes at budgettet holder. Kvartalsrapport på bevillingsniveau ligger i sagen. (dok ) Til efterretning Tandpleje - opfølgning vedr. besparelse fra budgetforlig 2002 J.nr.: Sagsid.: Initialer: miv Åben sag I december 2003 blev planerne om udlicitering af tandpleje i Egebjerg Kommune foreløbig sat i bero. Det blev samtidig besluttet, at sagen efterfølgende skulle drøftes grundigt igennem med bl.a. tandlægekonsulenten. Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedlagte notat til drøftelse (dok ). Det indstilles, at Egebjerg kommune indtil videre fortsat ikke sender tandpleje i udbud. Når andre kommuner har draget erfaringer med udbudsforretninger på tandplejeområdet, tages sagen op til politisk behandling igen. De budgetlagte besparelser søges opnået på anden vis inden for Socialudvalgets budgetansvarsområde. Bilag: Notat om tandpleje og udlicitering (128534)

8 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side 101 Socialudvalgs beslutning den Indstillingen følges i fht., at Egebjerg Kommune indtil videre fortsat ikke sender tandpleje i udbud. Det indstilles til Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på kr til tandplejeområdet. Yderligere dokumenter i sagen findes i den fælles Group Wise mappe - Bevillingsskema (dok ) Tilbagesendes til Socialudvalget med henblik på en fornyet vurdering i forbindelse med halvårsrapporten for hele udvalgets budgetområde og i lyset af de igangværende drøftelser vedr. løsningskatalog Orientering om forventede omlægninger af IT-installationen J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag Som bekendt har der gennem længere tid været en række tekniske problemer med det software (DocsOpen) som bruges til kommunens dokument- og sagshåndtering. Problemerne er i samarbejde med leverandøren (KMD) søgt løst ved en række analyser og justeringer af installationen. Det imidlertid vurderingen, at de foreslåede løsninger fra KMD ikke giver tilstrækkelig sikkerhed for at de tekniske problemer løses til en tilfredsstillende pris. Samtidig har KMD meddelt, at DocsOpen planlægges udfaset i løbet af nogle få år. Derfor har vi skønnet det nødvendigt med en gennemgribende omlægning af den nuværende installation. Projektet vil økonomisk kunne holdes inden for de eksisterende budgetter til edb. Orientering v/michael omkring projektets baggrund, indhold og visioner. Til orientering.

9 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side Medarbejderbredbånd J.nr.: Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag På baggrund af et ønske fra bl.a. Stenstrup Skole, lægges op til en drøftelse af muligheder og økonomi v/michael Vinther. Materiale udleveres på mødet. Økonomiudvalgets beslutning den Økonomiudvalget er som udgangspunkt positive over for ideen. Direktionen bemyndiges til at arbejde videre med sagen herunder drøftelse i Hovedudvalget. Notat af 29. april Hovedudvalget har drøftet sagen på sit møde i februar og indstillet at der arbejdes videre med sagen. En lille arbejdsgruppe bestående af Kim Christoffersen, Steen Grønning og Michael Vinther har på den baggrund analyseret mulighederne nærmere og drøftet økonomien med en potentiel leverandør. De nærmere analyser har vist, at der ud over muligheden for at tilbyde gunstige vilkår for medarbejderbredbånd, også kan tilbydes HjemmePC på gunstige leasingvilkår til interesserede medarbejdere uden nettoudgifter for Egebjerg Kommune. Oplæg til drøftelse v/michael Vinther. Det indstilles, at arbejdsgruppen bemyndiges til at arbejde videre med et oplæg der både indeholder tilbud om Medarbejderbredbånd og HjemmePC. Sagen forventes herefter behandlet i henholdsvis Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i juni Indstillingen godkendt.

10 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side Kommunalreform - forhandlingsstart J.nr.: Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Regeringen har netop fremlagt oplæg til kommunalreform. Oplægget kan læses på Regeringen forudsætter, at kommunerne inden udgangen af 2004 overvejer sammenlægninger med en eller flere andre kommuner, evt. vurderer at de er tilstrækkeligt bæredygtige til at fortsætte som selvstændig enhed. Det er naturligvis ikke til at vide, hvorledes de forestående forhandlinger om en kommunalreform vil lande. Herunder er det uklart, efter hvilke kriterier en kommunes bæredygtighed i givet fald skal bedømmes på og af hvem. For imidlertid ikke at tabe nogle måneder, indstiller direktionen, at Egebjerg Kommune sammensætter en mindre politisk/administrativ delegation, hvis opgave bliver at foretage de første, sonderende drøftelser med andre kommuner som minimum Svendborg og Gudme. De sonderende drøftelser finder sted inden for rammer, udstukket af Kommunalbestyrelsen, suppleret med tilsvarende drøftelser vedr. evt. køb og salg af ydelser, såfremt kommunerne bevares uændrede. Første møde kan finde sted inden sommerferien. Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at Økonomiudvalget i den indledende fase udgør forhandlingsdelegationen. Kommunaldirektøren deltager Seniorbofællesskab på Teglbakken i Stenstrup J.nr.: Ø52 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag På initiativ af Ældrerådet er der dannet en gruppe, der er ved at undersøge mulighederne for at danne et Seniorbofællesskab i Stenstrupområdet. Egebjerg Kommune har givet tilsagn om at der kan anvises en grund i den kommende udstykning ved Teglbakken i Stenstrup.

11 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side 104 Gruppen har antaget Boligtrivsel i Centrum v/ Ole Bang som konsulent til at forberede sagen. Ole Bang skal bistå gruppen i planlægningsfasen. Opgaven er gennem en række møder og studiekredse at sammensætte en gruppe af potentielle beboere, at skabe en fælles forståelse af at bo i et seniorfælleskab, at udbyde opgaven som bygherre til et boligselskab og rådgiverydelsen til et arkitekt- og/eller et ingeniørfirma, samt at afslutte byggeriet klar til indflytning. For denne ydelse er der aftalt et honorar på kr. incl. moms. Honoraret kommer først til udbetaling, når der er sikkerhed for, at byggeriet kan gennemføres dvs. når Egebjerg Kommune har godkendt skema B. Honoraret indgår i byggeregnskabet. I forbindelse med budgetforliget har denne sag været drøftet. På den baggrund har Borgmesteren over for gruppen udtrykt Egebjerg Kommunes positive holdning til at bakke projektet op. Det betyder at Egebjerg Kommune i budgetlægningen for 2005 skal afsætte et beløb til grundbidrag på 7 % af anskaffelsessummen. Der planlægges med 15 boliger. På baggrund af de rammebeløb, der med ny lovgivning kommer til at gælde, bliver kommunens udgift på 1,260 mill. kr. Ud over dette engangsbeløb, der er et lån til Landsbyggefonden, får Egebjerg Kommune en årlig udgift til boligydelser til beboerne efter de regler, der gælder for lejere i almennyttige boliger. Indstilling: Ved budgetlægningen for 2005 afsættes 1,260 mill. kr. til kommunal grundkapital til nævnte bebyggelse. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til budgetdrøftelserne Boligtrivsel i Centrum v/ Ole Bang som konsulent har ved brev af 19. marts søgt om lov til at Seniorboliggruppen antager en arkitekt og en forretningsfører. Det var ikke forudsat, at det skulle ske allerede nu, men gruppen ønsker at fremme sagen og få gang i projektet. Yderligere anføre de, at ved hjælp af rådgivere forventer de også at få indflydelse på udarbejdelse af den lokalplan som er i gang. Ved indgåelse af aftaler med såvel forretningsfører som arkitekt vil gruppen stille som vilkår, at der ikke udbetales honorar, hvis projektet opgives, eller det ikke kan godkendes af Egebjerg Kommune som støtteberettiget projekt. Inden der tages stilling til ansøgningen, skal udvalget tage stilling til, om dette byggeri eventuelt skal gennemføres som privat udlejningsbyggeri med direkte anlægsstøtte fra Staten. Der er en ændring af loven om denne støttemulighed på vej igennem Folketinget, og det forventes, at den vil få virkning fra efteråret. Som lovforslaget er nu, kan der gives der op til 20 % af anlægssummen i tilskud efter ansøgning. Det ligger endnu ikke fast, hvordan ansøgningsproceduren vil være, men forslaget bygger på, at der udpeges nogle områder i landet, hvor behov for lejligheder er særligt stort. Det bliver kun i disse områder der kan søges om støtte. Med en ramme i 2004 på 190 mill. kr. kan der søges om tilskud til mellem 400 og 450 lejligheder. Med dette antal og forbeholdt særlige områder er det ikke sandsynligt, at Egebjerg Kommune eller Sydfyn kommer i betragtning.

12 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side 105 En lokal investor og et lokal byggefirma har meldt sig og tilbudt at opføre de ønskede seniorboliger, hvis der kan gives støtte efter nævnte nye lov. Som det fremgår, er det usikkert om muligheden bliver en realitet Egebjerg Kommune, men før der tages stilling til ansøgningen fra Boligtrivsel i Centrum, skal finansieringen afklares. Skal seniorkollektivet opføres som privat udlejningsbyggeri med støtte, eller skal det, som forudsat opføres som almennyttigt boligbyggeri? Hvis der bygges privat sparer Egebjerg Kommune et beløb på 1,26 mill. kr., som er det beløb, der er forudsat som grundkapital. Indstilling: Boligtrivsel i Centrum får lov til at ansætte arkitekt og forretningsfører uden økonomiske bindinger for seniorgruppen eller Egebjerg Kommune. Det er en betingelse, at valget sker efter en udbudsrunde, som krævet i loven om almennyttigt boligbyggeri. Som begrundelse for ikke at vente, til det er afgjort, om der kan søges støtte til privat boligbyggeri kan anføres, at det er meget tvivlsomt, om denne mulighed kommer til Sydfyn. Et signal om at vente, vil give en stor usikkerhed blandt de ældre, der har tegnet sig for en bolig i det planlagte seniorkollektiv. Indstilles til godkendelse Lukket sag: Alkoholbevilling Til behandling - for lukkede døre 107. Lukket sag: Personalesag

13 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side Eventuelt J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Intet Information til pressen. J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Alle undtagen lukkede sager.

14 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side i

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 20.04.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere