SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Søren Christensen, Aage Dahl, Bente Østergaard, Berit Kjølhede, Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Gert R. Jepsen, Inga Emborg, Inge Lise Lyse, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Jens Peder Hedevang, Jørgen Haugaard, Kirsten Jørgensen, Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Linda Bak, Mildred Fog, Morten Enggaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Fraværende: Spørgetid: Der er ikke indkommet skriftlige spørgsmål forinden tidsfristens udløb. Sag nr.: Emne: 1. Ansøgning om orlov - indkaldelse af stedfortræder Retningslinier for reklamering i og på Skive Kommunes bygninger, byudstyr, biler m.v. - indstilling til økonomiudvalget Ansøgning om godkendelse til lejeforhøjelser i Socialt Boligbyggeris afd. 11, beliggende Aage Nielsensvej 1-35, Skive Ansøgning om ommærkning af almene familieboliger - Højslev Boligselskabs afd Ansøgning fra Sallingsund Boligselskab til afhændelse af ejendommen Hovedgaden 37, Durup Nedlæggelse af almene ungdomsboliger - 63 boliger i "Glattrupparken" Delegation til at meddele godkendelse til renovering/forbedring i almene boligafdelinger, samt omprioritering og sammenlægning af afdelinger Køb af Sallingsundvej 52 og modtagelse af gave fra Sparekassen Roslevs fond Salg af vejareal til Anne-Marie og Svend Erik Pedersen Kommuneplantillæg: Skive Midtby Kommuneplantillæg Vindeområdet: Debatoplæg Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 206 for Stationsområdet i Jebjerg Rejsekortprojekt... 23

2 14. Anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter Tilbud fra Roslev Sparekassefond om gennemførelse af diverse projekter Redegørelse og regnskab for likvidation af ungdomskostskolen Taarupgaard Ekstraordinær indsats på sygedagpengeområdet Ændring af tilbudsviften til ledige kontanthjælpsmodtagere Evaluering af tilskud til pasning af egne børn Dagtilbudsområdet - Tilskud til brug for privat pasning Virksomhedsstrategi Udkast til servicestrategi Udkast til udbudspolitik Kunstudsmykningsprojekter i samarbejde med Branding Skiveegnen Kommissorium for proces for køb og placering af udendørs kunst i Skive Kommune Salling Hallen - ansøgning om drifts- og anlægstilskud til hal Bilagsliste... 1

3 SKIVE BYRÅD, DEN Ansøgning om orlov - indkaldelse af stedfortræder J.nr.: Sagsid.: Initialer: AABS Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING SAGSFREMSTILLING Byrådsmedlem Knud Bjerre ansøger den 4. marts 2008 om orlov fra sit politiske arbejde i april, maj og juni måneder. Som begrundelse for ansøgningen fremføres, at ansøgningen skyldes et ekstraordinært arbejdspres i eget firma. Fra 30. maj til 21. juni er firmaet involveret i ikke mindre end 13 arrangementer over hele landet (koncerter eller festivals) som vil kræve fuld opmærksomhed, for at planlægge og koordinere afviklingen af disse arrangementer. Knud Bjerre ser sig derfor ikke i stand til at varetage det politiske arbejde på en ordentlig måde. Det fremgår af 15 stk. 2 i lov om kommunernes styrelse, at når et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af Byrådet. Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Suppleant for Knud Bjerre er Bente Dahl Kristensen. Såfremt Byrådet træffer beslutning om, at der kan indkaldes stedfortræder, er det Venstre`s gruppe, der bestemmer om stedfortræderen skal indtræde i de udvalg m.v., som Knud Bjerre er valgt til. Knud Bjerre er medlem/stedfortræder i følgende udvalg: Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Delegeret, Kommunernes Landsforening Fælles Museumsvæsen Museum Salling

4 SKIVE BYRÅD, DEN

5 SKIVE BYRÅD, DEN Retningslinier for reklamering i og på Skive Kommunes bygninger, byudstyr, biler m.v. - indstilling til økonomiudvalget J.nr.: Sagsid.: Initialer: LOKN Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles at at at vedlagte retningslinier for reklamering i og på Skive Kommunes bygninger, byudstyr, biler mv. tiltrædes af byrådet det anbefales de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med kommunen følger samme retningslinier og indtægter ved reklamering tilfalder den pågældende institution/afdeling, der råder over en bygning/aktiv og har indgået den pågældende afta le. Indstillinger fra udvalgene. Børne-og familieudvalget har vedtaget at anbefale indstillingen. Udvalget for social og ældre anbefaler indstillingen og anbefaer, at der udarbejdes en kortere og enklere udgave af regelsættet. Frede Frandsen deltog ikke i mødet. Udvalget for teknik og miljø har vedtaget at anbefale indstillingen med den tilføjelse, at der er følgende undtagelser: Udvendige reklamer på offentlige bygninger, byudstyr, vejarealer og lignende. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme holdt møde den , hvor følgende blev besluttet: Forvaltningens indstilling anbefales af udvalget. Udvalget indstiller at der efterfølgende laves en pixi udgave Økonomiudvalget den Fraværende: Forslaget tilrettes i overensstemmelse med udvalgenes indstillinger, således at foreninger hjemmehørende i kommunale haller må oppebære indtægter ved reklamer i disse haller. Sagen genoptages herefter. Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen

6 SKIVE BYRÅD, DEN Indstillingerne anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Ifølge lov nr. 490 af 7. juni 2006 kan en kommune anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, såfremt reklameringen er i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning. Der skal opkræves markedspris for ydelser omfattet heraf. Der er udarbejdet forslag til et sæt retningslinier, som gælder for kommunens bygninger, byudstyr, biler mv, som kommunen har rådighed over, enten som følge af ejerskab, lejeforhold eller brugsret. Reklamerne må ikke være i strid med markedsføringsloven eller anden lovgivning, men der er herudover i retningslinierne yderligere begrænsninger med hensyn til, hvor der må reklameres og hvordan. Årsagen hertil er, at reklameringen ikke skal være for dominerende og evt. genere f.eks. undervisning, borgere og ansatte. Forslaget til retningslinier forelægges enslydende for de enkelte fagudvalg med henblik på drøftelse og videre indstilling til økonomiudvalg og byråd. Til mødet i udvalget for teknik og miljø var der dog følgende yderligere bemærkninger. Teknisk Forvaltnings bemærkninger: Teknisk Forvaltning kan ikke anbefale, at der opsættes udvendige reklamer på offentlige bygninger, byudstyr, vejarealer og lignende. Baggrunden er blandt andet den afledte virkning, der måtte følge af, at private ejendomsejere og andre derved forventer at kunne reklamere efter samme principper og retningslinier. Teknisk Forvaltning kan kan supplerende oplyse følgende: De centrale dele af Skive Bykerne er omfattet af lokalplan nr. 94 for skilte og facader. Lokalplanen regulerer de udvendige sider af bygninger. Indenfor lokalplanens område må der ikke opsættes reklamer og lignende. Lokalplanen forventes udvidet til også at omfatte de områder, der indgår i byudviklingsområdet langs Skive Å De centrale dele af Skive Bykerne er omfattet af Designmanual for byudstyr. Designmanualen forholder sig i grove træk til følgende elementer vedrørende byudstyr: Farver, materialer, skiltedesign, belægninger, bænke, inventar, belysningsarmaturer, affaldskurve, containere offentlige toiletter, telefonkiosker, kiosker, pølsevogne, udeservering, installationskasser, riste, dæksler, træer, plantestativer og kunst. Det fremgår blandt andet af manualen, at der i forbindelse med udeservering ikke må forekomme annoncering for andre virksomheden end for serveringsvirksomheden selv Clear Channel Danmark A/S har indgået en aftale med Skive Kommune om opsætning af følgende reklamefinansieret byudstyr: 30 buslæskærme med reklamer og 7 informationstavler, heraf 4 med bykort. Placering af 10 skure i og 20 skure udenfor Skive Bykerne - efter oplæg fra Clear Channel. Informationstavlerne i bykernen er placeret efter aftale med Skive Kommune. Clear Channel forudsætter samtidig, at kommunen ikke giver tilladelse til opstilling af byudstyr eller andet, der kan være til gene herfor for eksempel skilte, standere, beplantning,

7 SKIVE BYRÅD, DEN telefonbokse, p-standere, parkometre kiosker eller anden reklame indenfor en efter kommunens skøn rimelig afstand fra det opstillede, reklamebærende udstyr Adskillige områder i den øvrige del af Skive Kommune er omfattet af byplanvedtægter og lokalplaner, der regulerer opsætning af skilte og reklamer Opsætning af skilte og reklamer i det åbne land reguleres af lov om Naturbeskyttelse, vejlovgivning, Byggeloven m.v. Teknisk Forvaltning forudsætter derfor samtidig, at eventuelle reklamer og lignende der opsættes på kommunale bygninger m.v. overholder de nævnte planer og love. Bilag: Retningslinier for reklamefinansiering i Skive Kommune ( )

8 SKIVE BYRÅD, DEN Ansøgning om godkendelse til lejeforhøjelser i Socialt Boligbyggeris afd. 11, beliggende Aage Nielsensvej 1-35, Skive J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: ULTM Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Byrådssekretariatet foreslår - at ansøgningen fra Socialt Boligbyggeri imødekommes, således at der meddeles tilladelse til, at lejen i afd. 11 kan forhøjes som følge af lejernes udnyttelse af råderetsreglerne til at udskifte køkken, og at udgiften finansieres ved optagelse af kreditforeningslån med pant i afdelingen. Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Socialt Boligbyggeri har i brev af 3. marts 2008 søgt om tilladelse til at forhøje huslejen med kr. i lejemålene Aage Nielsensvej 1-35 i afd. 11. På et afdelingsmøde d besluttede beboerne at tillade kollektiv råderet i nævnte lejemål, således at de lejere der ønsker at lave nye køkkener kan gøre det, og således at kun beboere, der udskifter køkkenet får nævnte huslejestigning. De nuværende køkkener er fra byggeriets opførelse midt i 1950 erne og er mange steder meget nedslidte. Grundet til at huslejestigningen variere er, at lejlighederne er meget forskellige, og beboernes ønsker er individuelle. Eksempler på huslejestigningen: Nuværende leje Ny leje 2-rums lejlighed på 62,6 m kr kr. 3-rums lejlighed på 80,2 m kr kr. 4-rums lejlighed på 104,7 m kr kr. Der søges om en generel tilladelse til huslejestigningen, da ansøgningerne fra beboerne vil indgå løbende. Det forventes, at der på et afdelingsmøde i april stilles forslag om, at der indsættes nye køkkener i lejlighederne ved fraflytning. Da lejen indenfor et regnskabsår overstiger 1 % af lejen kræves kommunens godkendelse jfr. 77 stk. 5 i driftsbekendtgørelsen for almene boliger. Endvidere kræves kommunes godkendelse til optagelse af lån med pant i afdelingen jfr. almenboliglovens 29. stk.1.

9 SKIVE BYRÅD, DEN Ansøgning om ommærkning af almene familieboliger - Højslev Boligselskabs afd. 4. J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: UTM Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Byrådssekretariatet forslår: - at ansøgningen om ommærkning i afd. 4 fra almene familieboliger til almene ældreboliger imødekommes således at det meddeles boligselskabet, at boligerne evt. mærkes tilbage til almene familieboliger, hvis kommunen ikke har brug for boligerne som almene ældreboliger, - at der meddelelse tilladelse til at badeværelserne i boligerne ombygges i forbindelse med fraflytning, og udgiften finansieres ved optagelse af realkreditlån med pant i afdelingen. Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Højslev Boligselskab har søgt om ommærkning af 4 almene familieboliger i afd. 4, beliggende Blomstervejen i Højslev. Boligerne er blevet sammenbygget med kommunens ældrecenter i Højslev via en glasgang og bliver i dag anvendt som ældreboliger. Boligernes badeværelser opfylder ikke kravene til ældreboliger, hvorfor en ombygning vil ønskelig i forbindelse med fraflytning. Prisen for en ombygning vil andrage kr. pr. lejlighed. Finansieres udgiften ved hjemtagelse af et fastforrentet lån på 4 % vil lejeforhøjelsen pr. lejlighed udgøre 681 kr. pr. måned. (nuværende leje er ca kr.). Lejen vil således indenfor et regnskabsår overstige 1 % af lejen og derfor skal kommunen godkende denne jfr. 77 stk. 5 i driftsbekendtgørelsen for almene boliger. Endvidere kræves kommunes godkendelse til optagelse af lån med pant i afdelingen jfr. almenboliglovens 29. stk.1. Med hensyn til udlejningen oplyser Byrådssekretariatet, at kommunen i dag anviser lejerne i afd. 4 efter aftale med Højslev Boligselskab, jfr. almenboliglovens 59, og kommunen er forpligtet til at betale lejen fra det tidspunkt en bolig anvises og indtil udlejning sker, ligesom kommunen garanterer for lejers opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning. Den aftalte anvisningsret efter 59 kan opsiges af kommunen, hvis kommunen ikke har behov for boligerne.

10 SKIVE BYRÅD, DEN For almene ældreboliger udøver kommunen anvisningsretten jf. 54 i almenboligloven. Kommunen betaler også her lejen fra det tidspunkt en ledig ældrebolig er til rådighed og indtil udlejning sker, ligesom kommune garanterer for lejers kontraktmæssig forpligtelser til at istandsætte boligen ved fraflytning. Anvisningsretten til en almen ældrebolig kan ikke umiddelbart opsiges, men kommunen har mulighed for at ommærke almene ældreboliger til almene familieboliger i givet fald der ikke er behov for ældreboligerne. Dermed bortfalder kommunens forpligtigelse til at betale lejen fra anvisningstidspunktet til udlejning sker, ligesom kommunens garantiforpligtelse til istandsættelse ved fraflytning bortfalder. Som det fremgår af ovennævnte, vil en ommærkning ikke umiddelbart føre til en ændring af kommunens forpligtelse. Kun hvis der på et tidspunkt ikke er behov ældreboligerne vil ommærkningen have en økonomisk betydning, men så kan kommunen evt. ommærke boligerne tilbage til almene familieboliger.

11 SKIVE BYRÅD, DEN Ansøgning fra Sallingsund Boligselskab til afhændelse af ejendommen Hovedgaden 37, Durup J.nr.: Sagsid.: Initialer: UTM Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Byrådssekretariatet anbefaler - at ansøgningen fra Sallingsund Boligselskab imødekommes, således at der meddeles tilladelse til afhændelse af ejendommen Hovedgaden 37, Durup Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Sallingsund Boligselskab besluttede på et bestyrelsesmøde den 14.september 2007 at likvidere selskabets afdeling 13, beliggende Hovedgaden 37 i Durup. Det oplyses, at kreditforeningen er kontaktet i forbindelse med undladelse af betaling af september 2007 termin og der blev bevilget udsættelse af terminsbetalingen. Afdelingen der består af 6 stk. 3-rumsboliger med et samlet boligareal på 495 m2. har haft store lejetab i de forløbne år. I 2006 var lejetabet på kr. og der var et underskud på kr., således at der herefter var et opsamlet underskud på kr., som er vokset gennem Det er oplyst, at ejendommen er erhvervet i 2001 som en almindelig privat udlejningsejendom. Den tidligere Sallingsund Kommune har ingen indeståelser i ejendommen og der er ingen kommunegarantier i ejendommen, som blev erhvervet for kr.. Den offentlige ejendomsvurdering i 2006 var på kr., heraf grundværdi kr. Der er ikke andre boligselskaber eller afdelinger, der er interesserede i at købe ejendommen, hvorfor Socialministeriet (nu Velfærdsministeriet) er ansøgt om godkendelse til afhændelsen. Socialministeriet har i den forbindelse anmodet om kommunens godkendelse. Afhændelse af en almen boligorganisations ejendom skal ifølge almenboliglovens 27 stk.1 godkendes af kommunen.

12 SKIVE BYRÅD, DEN Nedlæggelse af almene ungdomsboliger - 63 boliger i "Glattrupparken" J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: UTM Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Byrådssekretariatet anbefaler - at ansøgningen om nedlæggelse af ungdomsboligerne i Glattrupparken imødekommes, og at advokat Laurits Nielsen udpeges som likvidator. Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Skive Ungdomsboliger har søgt om nedlæggelse af afdeling Glattrupparken som blev opført i 1983 og indeholder 63 almene ungdomsboliger: Heraf er der 55 stk. 1-værelses boliger á 25,7 m2 og 8 stk. 2-rums boliger á 48 m2.. Afdelingen har i de senere år oparbejdet et underskud på grund af lejeledighed, og det fremgår af årsregnskabet fra 1. august 2006 til 31. juli 2007, at tabet på grund af lejeledighed var på kr., således at afdelingen dermed havde oparbejdet et samlet underskud på kr.. Årsregnskabet er ikke godkendt på grund af nævnte underskud, og revisor har taget forbehold for regnskabet. Boligorganisationens ledelse har ført en række forhandlinger med forskellige långivere og investorer, men disse forhandlinger er endt uden resultat, og afdelingen søges som følge heraf likvideret, da en fortsat drift ikke er mulig. I afdelingen er der følgende prioritetsgæld pr. 31. juli 2007: Oprindelig prioritetsgæld: Realkredit Danmark kr. Realkredit Danmark kr. Statslån kr. Statslån kr. I alt kr. Hertil andre lån: Nykredit Salling Bank A/S BRFkredit I alt kr kr kr kr.

13 SKIVE BYRÅD, DEN Gæld i alt kr. Skive Ungdomsboliger ønsker udpeget en likvidator, således at man kan komme i gang med at udarbejde udbudsmateriale og helst få ejendommen solgt til andet formål end ungdomsboliger. Dette så udlejningssituationen for de øvrige ungdomsboliger ikke forringes. Advokat Laurits Nielsen ønskes som likvidator. Det er ikke muligt at vurdere hvad ejendommen kan indbringe, og det er således ikke muligt at oplyse evt. tab.

14 SKIVE BYRÅD, DEN Delegation til at meddele godkendelse til renovering/forbedring i almene boligafdelinger, samt omprioritering og sammenlægning af afdelinger. J.nr.: Sagsid.: Initialer: UTM Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Byrådssekretariatet forslår - at byrådssekretariatet bemyndiges til at meddele godkendelse lejeforhøjelser i forbindelse med renoverings- og forbedringsarbejder i almene boligafdelinger, herunder optagelse af lån uden kommunal garanti, samt godkende omprioritering og sammenlægning af almene boligafdelinger. Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING I de tidligere Spøttrup, Salling, Sundsøre og Skive kommuner har der været forskellig praksis med hensyn til behandling af sager, hvor almene afdelinger ønsker at renovere eller gennemføre forbedringsarbejder. Ligeledes behandling af ansøgninger om tilladelse til omprioritering og sammenlægning af almene afdelinger. De almene boligafdelinger har behov for hurtigt at kunne gennemføre omprioritering for at kunne udnytte gunstige obligationskurser. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at Byrådssekretariatet bemyndiges til at godkende ansøgningerne herom. En administrativ behandling forudsætter, at der ikke skal meddeles nye garantiforpligtigelser, men alene evt. vedståelse af tidligere afgivne kommunale garantier. I forbindelse med opførelsen af de almene boliger er der som regel meddelt kommunal garanti/regaranti for realkreditlån/statslån. Beslutning om renoverings- og forbedringsarbejder træffes af boligorganisationerne og på afdelingsmøder i de almene boligorganisationer. I tilknytning til renoverings- og forbedringsarbejderne kan der være behov for optagelse af lån, som skal have pant i afdelingens ejendom, ligesom der kan blive tale om en lejeforhøjelse, som i et regnskabsår overstiger 1 % af den årlige leje. Både pantsætning samt lejeforhøjelsen kræver kommunens godkendelse, jfr. 116 i driftsbekendtgørelsen. Det foreslås, at Byrådssekretariatet bemyndiges til at behandle ansøgninger om renoverings- og forbedringsarbejder, herunder at meddele godkendelse til optagelse af lån med pant, forudsat at der ikke skal ydes kommunal garanti, samt godkende lejeforhøjelser der overstiger 1 %, og forudsat der er tale om almene boligafdelinger som ikke har opsamlet underskud som ikke kan afvikles indenfor 3-5 år.

15 SKIVE BYRÅD, DEN Boligorganisationernes øverste myndighed kan jfr. 25 i driftsbekendtgørelsen bestemme, at flere boligafdelinger, der ligger i samme kommune, skal sammenlægges til én afdeling. Sammenlægningen skal tillige godkendes på et afdelingsmøde i hver af de berørte afdelinger. Hvis der er statsstøtte eller kommunal støtte i en af afdelingerne der ønskes sammenlagt, skal kommunen tillige godkende sammenlægningen. Det foreslås, at Byrådssekretariatet bemyndiges til at godkende sammenlægninger af almene boligafdelinger.

16 SKIVE BYRÅD, DEN Køb af Sallingsundvej 52 og modtagelse af gave fra Sparekassen Roslevs fond J.nr.: Ø34 Sagsid.: Initialer: lokn Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, -at ejendommen købes på de i sagsfremstillingen skitserede vilkår -at byrådet modtager gaven på kr fra Roslev Sparekasse Fond -at der til konto 010 meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2008 på kr til køb af ejendommen og udgifter ved handlen samt anlægsindtægtsbevilling og indtægtsrådighedsbeløb på kr til modtagelse af gaven. Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget vedtog i mødet den 4. marts 2008, at der skulle optages forhandlinger på ny med Henrik Henriksen om køb af ejendommen Sallingsundvej 52. Roslev Sparekasse Fonden af 2006 har ved brev af tilbudt kommunen økonomisk støtte på kr til opkøb/nedrivning af ejendommen Sallingsundvej 52. Fonden oplyser i sit brev, at den på foranledning af Sallingsund kommune stillede kr til rådighed, således at kommunen kunne opkøbe Sallingsund 50 med nedrivning for øje. Det oplyses i brevet, at formålet med nedrivningen var at give beboerne i Roslev Ældrecenter mulighed for at følge med i trafikken på Sallingsundvej og at give de forbigående/kørende mulighed for at se ældrecentrets bygninger. Byrådssekretariatet har haft flere drøftelser med Henrik Henriksen, Ålborg, der ejer Sallingsundvej 52. Efter de seneste henvendelser har han fremsendt tilbud om salg af ejendommen for kr med overtagelsesdato 1. maj Kommunen skal betale udgifter til indfrielse af kreditforeningslån, som pt er kr kr, herudover skal kommunen betale omkostninger ved handlen. Sælger vil have ret til i perioden 1. maj-1. juni 2008 at fjerne indbo og løsøre fra ejendommen og nævner som eksempel komfur, køle-fryseskab, inventar og belægningssten. Sælger oplyser, at der ikke er generelle forpligtelser på ejendommen. Teknisk forvaltning har oplyst, at det vil koste kr at nedrive ejendommen. Den offentlige vurdering af ejendommen er kr, heraf grundværdi kr.

17 SKIVE BYRÅD, DEN Salg af vejareal til Anne-Marie og Svend Erik Pedersen J.nr.: Sagsid.: Initialer: ARKI Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller, at det tiloversblevne areal sælges til Anne-Marie og Svend Erik Pedersen for 20 kr. pr. m², at samtlige omkostninger ved arealoverførslen afholdes af køber, og at indtægten ca kr. henlægges i kassen. Økonomiudvalget den Fraværende: Knud Bjerre Forvaltningens indstilling anbefaledes. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med opførelse af et nyt stuehus på landbrugsejendommen Strandvej 34, Glyngøre (Strandgården) er ejerne Anne-Marie og Svend Erik Pedersen blevet opmærksom på, at skellet mod vejen ligger helt op ad det gamle stuehus facade. Det betyder, at de ikke kan opføre det hus, de har fået tilladelse til både af Kommunen og af Miljøcenter Ringkøbing, der har meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Afstanden fra det gamle stuehus facade til asfaltkanten er 8 10 meter og betydelig større end normal rabatbredde. Den store afstand skyldes efter gamle luftfotos at dømme, at Strandvej på et tidspunkt mellem 1954 og 1974 er blevet forlagt og rykket væk fra stuehuset og længere væk fra kysten. Det tiloversblevne vejareal er ikke blevet fraskilt, men er blevet opretholdt som vejareal, dog uden nogen vej eller færdselsmæssig betydning. Vælger Kommunen at sælge det tiloversblevne areal og beholde et areal, så der hører normal rabatbredde og skråningsarealer med til vejarealet kan der frasælges ca m². Arealets størrelse er beregnet på baggrund af bl.a. luftfoto og skal derfor tages med den usikkerhed, der ligger heri. Arealet vil ikke kunne bebygges selvstændigt, hvorfor det kan sælges uden offentligt udbud. Bilag: Strandvej 34 - Oversigtskort ( )

18 SKIVE BYRÅD, DEN Kommuneplantillæg: Skive Midtby J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: HEWI Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller: at forslag til kommuneplantillæg nr. 41 for Skive Midtby godkendes med de nedenfor beskrevne ændringer. Herudover igangsætter udvalget straks - inspireret af debatten om midtbyplanen, at der udarbejdes et kommuneplantillæg med temaet bygningshøjder og etageantal, som åbner mulighed for at bygge højhuse i Skive by med 6-8 etager. Tillægget udarbejdet for et større geografisk område end det, der er fastlagt i midtbyplanen. Økonomiudvalget den Fraværende: Udsættes til næste ordinære møde. Sagen forelægges for grupperne. Anders Bøge deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. Økonomiudvalget den Fraværende: Udsættes til næste møde. Anders Bøge deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen anbefaledes. Anders Bøge deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Der er modtaget i alt 10 henvendelser i form af indsigelser/ændringsforslag/kommentarer/ spørgsmål til det offentliggjorte planforslag. Henvendelserne fordeler sig således: 1. Indsigelse fra Arkitekterne Ramvad & Thomsen på vegne af HUK a/s.

19 SKIVE BYRÅD, DEN Ændringsforslag fra Arkitekterne Ramvad & Thomsen på vegne af Kaj Ove Madsen a/s 3. Indsigelse/kommentar fra XL DIGES v/poul Sønder 4. Kommentarer og spørgsmål fra: Niels Bang Dyhrberg Bo Pagh Schultz Arne Post (kommentarerne fremgår af referatet fra debatmøde) Skive Handelsstandsforening vsteen B. Nielsen Lundberg Autoglas v/jørgen Lundberg BY og LAND Skive v/carsten Bo Møller/Karl Johan Hald Vejdirektoratet. Ad 1) Med indsigelsen ønsker HUK a/s at sikre mulighed for at opføre en bebyggelse på i alt 8-10 etager ovenpå den tidligere Kosmoramabygning. Det er således kommuneplantillæggets bestemmelse om højst 3½ etager i Frederiksgade samt bestemmelsen om at baghuse ikke må bygges højere end de tilknyttede forhuse, der ønskes ændret. Baggrunden for bestemmelserne om højde, etageantal, m.v. er et ønske om i det store hele at fastholde den gamle bydel uforandret af højt byggeri, som f.eks. det her ansøgte. I kommuneplantillægget, samt i Arkitekturpolitik for Skive peges der på vigtigheden af at nyt byggeri i bykernen tilpasses den eksisterende bebyggelse. Højere byggerier henvises til kommuneplantillæggets område B omkring Sdr. Boulevard og Åen, hvor der gives mulighed for at opføre bebyggelse med op til 5 etager. På denne baggrund indstilles det, at indsigelsen afvises. Ad 2) Senest fremsendte projekt fra Kaj Ove Madsen A/S for byggeri på hjørnet af Vestergade/Asylgade og op mod den eks. COOP-DK bygning indeholder forslag om at bygge karrébebyggelse i op til 4 etager, samt i 6 etager i ét af hjørnerne. Kommuneplantillægget fastlægger et maksimum på 3½ etage, med samme begrundelse som ovenfor. Kommuneplantillægget åbner imidlertid også op for (igen med henvisning til byens arkitekturpolitik), at give mulighed for at bygge højere på særligt strategiske steder bl.a. i karréernes hjørner. Det præciseres ikke nærmere, hvor meget højere der kan blive tale om, idet spørgsmålet normalt vil blive en del af den efterfølgende lokalplanlægning og blive afklaret her. Der vil dog aldrig blive tale om at give mulighed for at bygge hjørnerne højere end ½-1 etage. På denne baggrund indstilles det, at bestemmelserne om etageantal for karréen Vestergade/Asylgade fastholdes til 3½, og at det samtidig på side 26 i kommuneplantillægget præciseres, at muligheden for at bygge højere i karreernes hjørner begrænser sig til ½-1 etage. Ad3) Poul Sønder hæfter sig ved der i plantillægget er tegnet en grøn forbindelsesakse ind over Diges areal, - et areal der planlægges til boligformål. Da den anviste forbindelsesakse alene anviser en principiel forbindelsesakse, har det ingen praktisk og konkret betydning for den videre planlægning. Poul Sønder peger herefter på, at det trekantede område nord for Euromaster og ned mod åen ikke bør være en del af plantillæggets område O1,- altså ikke være en del af det store om-

20 SKIVE BYRÅD, DEN råde til offentlige formål nord for på den anden side af åen. Poul Sønder henviser til, at han tidligere ved flere lejligheder af såvel politikere som embedsmænd er blevet stillet i udsigt, at arealet vil kunne anvendes til opførelse af en let lagerhal. Arealet er i plantillægget medtaget som en del af O1, da det i den stadigt gældende regionplan er udpeget til særligt beskyttelsesområde. I sådanne områder må der kun planlægges for anlægsarbejder og byggerier, såfremt resultatet bliver forbedrede levevilkår for det naturlige dyre- og planteliv eller forbedrede muligheder for rekreative og landskabelige oplevelser. Ingen af delene skønnes at blive tilfældet. Udpegningen som særligt beskyttet område kan kun ændres ved en samlet vurdering af alle udpegede områder i kommunen, hvilket i praksis først kan ske i forbindelse med revisionen af kommuneplanen. Arealet er imidlertid også reguleret af lokalplan nr. 88 fra Lokalplanen giver på en række vilkår mulighed for at opføre erhvervsbebyggelse i det omtalte trekantede område. Lokalplan nr. 88 går forud for kommuneplantillægget. Såfremt der derfor bliver fremsendt en ansøgning om tilladelse til at opføre en lagerhal som beskrevet, vil byrådet alene kunne afvise ansøgningen, med en vedtagelse om, at der skal udarbejdes en ny lokalplan, - i overensstemmelse med (det nye) kommuneplangrundlag. Beslutningen om områdets fremtidige anvendelse vil således reelt være udskudt til denne situation opstår. På denne baggrund indstilles det at afgrænsningen af O1 fastholdes. Endelig foreslår Poul Sønder, at bebyggelsesprocentbestemmelserne for område B4 hæves fra 100% til 200% og for område BE1 fra 100% til 150%. For område B4 vil en bebyggelsesprocent på 200 i et område, hvor der samtidig kan bygges i op til 5 etager, give mulighed for at opføre en meget massiv bebyggelse, hvilket ikke skønnes at være ønskeligt, - og ej heller i tråd med anbefalingerne i strukturplanen for området langs Skive Å. Forvaltningen har vurderet at det vil være i overensstemmelse med nævnte anbefalinger at hæve bebyggelsesprocenten til 125% For område BE1 gør samme problemstilling sig gældende, og også her indstilles det at bebyggelsesprocenten hæves til 125%. Ad4) De mange kommentarer og spørgsmål, som ikke er indsigelser eller ændringsforslag, samler sig hovedsageligt omkring 2 hovedemner: a. trafik b. detailhandel. a. Flere af henvendelserne stiller sig skeptiske overfor kommuneplantillæggets forudsætninger for tilrettelægningen af den fremtidige trafikafvikling. Der stilles spørgsmål ved om den forventede reduktion af trafikken på Sdr. Boulevard er realistisk, om opprioriteringen af Engvej vil lykkes, om der vil opstå problemer andre steder i byen, om beregningsgrundlaget er korrekt, om parkeringsproblemerne vil blive løst osv. Forvaltningen har haft rådgivningsfirmaet NIRAS til at analysere problemstillingerne og finde løsningsforslag. Målet har været at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling i midtbyen fremover. Firmaet har foretaget en række undersøgelser og har analyseret sig frem til de valgte løsninger. Overfor den forventede årlige stigning af trafikken på 1,5%, har NIRAS anbefalet, at der sættes ind med tiltag, som beskrevet i kommuneplantillægget. Forvaltningen har ikke grundlag for

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Vivabolig a.m.b.a. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter VEDTÆGTER 2010 Vedtægter for administrationsorganisationen BOVIA Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Bovia. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Kolding Kommune.

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 25-08-2010 Dato: 14-07-2010 Sag nr.: ØU 185 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Holstebro Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

A/B GUDENÅ. Vedtægter

A/B GUDENÅ. Vedtægter A/B GUDENÅ Vedtægter Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er A/B Gudenå, Randers. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Randers kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud,

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud, Pkt.nr. 13 Lejerbo, Hvidovre Harmonisering af huslejen. 299913 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, Enten (revurdering) 1.. at sagen forelægges Økonomiudvalg

Læs mere