SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Søren Christensen, Aage Dahl, Bente Østergaard, Berit Kjølhede, Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Gert R. Jepsen, Inga Emborg, Inge Lise Lyse, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Jens Peder Hedevang, Jørgen Haugaard, Kirsten Jørgensen, Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Linda Bak, Mildred Fog, Morten Enggaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Fraværende: Spørgetid: Der er ikke indkommet skriftlige spørgsmål forinden tidsfristens udløb. Sag nr.: Emne: 1. Ansøgning om orlov - indkaldelse af stedfortræder Retningslinier for reklamering i og på Skive Kommunes bygninger, byudstyr, biler m.v. - indstilling til økonomiudvalget Ansøgning om godkendelse til lejeforhøjelser i Socialt Boligbyggeris afd. 11, beliggende Aage Nielsensvej 1-35, Skive Ansøgning om ommærkning af almene familieboliger - Højslev Boligselskabs afd Ansøgning fra Sallingsund Boligselskab til afhændelse af ejendommen Hovedgaden 37, Durup Nedlæggelse af almene ungdomsboliger - 63 boliger i "Glattrupparken" Delegation til at meddele godkendelse til renovering/forbedring i almene boligafdelinger, samt omprioritering og sammenlægning af afdelinger Køb af Sallingsundvej 52 og modtagelse af gave fra Sparekassen Roslevs fond Salg af vejareal til Anne-Marie og Svend Erik Pedersen Kommuneplantillæg: Skive Midtby Kommuneplantillæg Vindeområdet: Debatoplæg Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 206 for Stationsområdet i Jebjerg Rejsekortprojekt... 23

2 14. Anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter Tilbud fra Roslev Sparekassefond om gennemførelse af diverse projekter Redegørelse og regnskab for likvidation af ungdomskostskolen Taarupgaard Ekstraordinær indsats på sygedagpengeområdet Ændring af tilbudsviften til ledige kontanthjælpsmodtagere Evaluering af tilskud til pasning af egne børn Dagtilbudsområdet - Tilskud til brug for privat pasning Virksomhedsstrategi Udkast til servicestrategi Udkast til udbudspolitik Kunstudsmykningsprojekter i samarbejde med Branding Skiveegnen Kommissorium for proces for køb og placering af udendørs kunst i Skive Kommune Salling Hallen - ansøgning om drifts- og anlægstilskud til hal Bilagsliste... 1

3 SKIVE BYRÅD, DEN Ansøgning om orlov - indkaldelse af stedfortræder J.nr.: Sagsid.: Initialer: AABS Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING SAGSFREMSTILLING Byrådsmedlem Knud Bjerre ansøger den 4. marts 2008 om orlov fra sit politiske arbejde i april, maj og juni måneder. Som begrundelse for ansøgningen fremføres, at ansøgningen skyldes et ekstraordinært arbejdspres i eget firma. Fra 30. maj til 21. juni er firmaet involveret i ikke mindre end 13 arrangementer over hele landet (koncerter eller festivals) som vil kræve fuld opmærksomhed, for at planlægge og koordinere afviklingen af disse arrangementer. Knud Bjerre ser sig derfor ikke i stand til at varetage det politiske arbejde på en ordentlig måde. Det fremgår af 15 stk. 2 i lov om kommunernes styrelse, at når et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af Byrådet. Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Suppleant for Knud Bjerre er Bente Dahl Kristensen. Såfremt Byrådet træffer beslutning om, at der kan indkaldes stedfortræder, er det Venstre`s gruppe, der bestemmer om stedfortræderen skal indtræde i de udvalg m.v., som Knud Bjerre er valgt til. Knud Bjerre er medlem/stedfortræder i følgende udvalg: Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Delegeret, Kommunernes Landsforening Fælles Museumsvæsen Museum Salling

4 SKIVE BYRÅD, DEN

5 SKIVE BYRÅD, DEN Retningslinier for reklamering i og på Skive Kommunes bygninger, byudstyr, biler m.v. - indstilling til økonomiudvalget J.nr.: Sagsid.: Initialer: LOKN Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles at at at vedlagte retningslinier for reklamering i og på Skive Kommunes bygninger, byudstyr, biler mv. tiltrædes af byrådet det anbefales de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med kommunen følger samme retningslinier og indtægter ved reklamering tilfalder den pågældende institution/afdeling, der råder over en bygning/aktiv og har indgået den pågældende afta le. Indstillinger fra udvalgene. Børne-og familieudvalget har vedtaget at anbefale indstillingen. Udvalget for social og ældre anbefaler indstillingen og anbefaer, at der udarbejdes en kortere og enklere udgave af regelsættet. Frede Frandsen deltog ikke i mødet. Udvalget for teknik og miljø har vedtaget at anbefale indstillingen med den tilføjelse, at der er følgende undtagelser: Udvendige reklamer på offentlige bygninger, byudstyr, vejarealer og lignende. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme holdt møde den , hvor følgende blev besluttet: Forvaltningens indstilling anbefales af udvalget. Udvalget indstiller at der efterfølgende laves en pixi udgave Økonomiudvalget den Fraværende: Forslaget tilrettes i overensstemmelse med udvalgenes indstillinger, således at foreninger hjemmehørende i kommunale haller må oppebære indtægter ved reklamer i disse haller. Sagen genoptages herefter. Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen

6 SKIVE BYRÅD, DEN Indstillingerne anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Ifølge lov nr. 490 af 7. juni 2006 kan en kommune anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, såfremt reklameringen er i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning. Der skal opkræves markedspris for ydelser omfattet heraf. Der er udarbejdet forslag til et sæt retningslinier, som gælder for kommunens bygninger, byudstyr, biler mv, som kommunen har rådighed over, enten som følge af ejerskab, lejeforhold eller brugsret. Reklamerne må ikke være i strid med markedsføringsloven eller anden lovgivning, men der er herudover i retningslinierne yderligere begrænsninger med hensyn til, hvor der må reklameres og hvordan. Årsagen hertil er, at reklameringen ikke skal være for dominerende og evt. genere f.eks. undervisning, borgere og ansatte. Forslaget til retningslinier forelægges enslydende for de enkelte fagudvalg med henblik på drøftelse og videre indstilling til økonomiudvalg og byråd. Til mødet i udvalget for teknik og miljø var der dog følgende yderligere bemærkninger. Teknisk Forvaltnings bemærkninger: Teknisk Forvaltning kan ikke anbefale, at der opsættes udvendige reklamer på offentlige bygninger, byudstyr, vejarealer og lignende. Baggrunden er blandt andet den afledte virkning, der måtte følge af, at private ejendomsejere og andre derved forventer at kunne reklamere efter samme principper og retningslinier. Teknisk Forvaltning kan kan supplerende oplyse følgende: De centrale dele af Skive Bykerne er omfattet af lokalplan nr. 94 for skilte og facader. Lokalplanen regulerer de udvendige sider af bygninger. Indenfor lokalplanens område må der ikke opsættes reklamer og lignende. Lokalplanen forventes udvidet til også at omfatte de områder, der indgår i byudviklingsområdet langs Skive Å De centrale dele af Skive Bykerne er omfattet af Designmanual for byudstyr. Designmanualen forholder sig i grove træk til følgende elementer vedrørende byudstyr: Farver, materialer, skiltedesign, belægninger, bænke, inventar, belysningsarmaturer, affaldskurve, containere offentlige toiletter, telefonkiosker, kiosker, pølsevogne, udeservering, installationskasser, riste, dæksler, træer, plantestativer og kunst. Det fremgår blandt andet af manualen, at der i forbindelse med udeservering ikke må forekomme annoncering for andre virksomheden end for serveringsvirksomheden selv Clear Channel Danmark A/S har indgået en aftale med Skive Kommune om opsætning af følgende reklamefinansieret byudstyr: 30 buslæskærme med reklamer og 7 informationstavler, heraf 4 med bykort. Placering af 10 skure i og 20 skure udenfor Skive Bykerne - efter oplæg fra Clear Channel. Informationstavlerne i bykernen er placeret efter aftale med Skive Kommune. Clear Channel forudsætter samtidig, at kommunen ikke giver tilladelse til opstilling af byudstyr eller andet, der kan være til gene herfor for eksempel skilte, standere, beplantning,

7 SKIVE BYRÅD, DEN telefonbokse, p-standere, parkometre kiosker eller anden reklame indenfor en efter kommunens skøn rimelig afstand fra det opstillede, reklamebærende udstyr Adskillige områder i den øvrige del af Skive Kommune er omfattet af byplanvedtægter og lokalplaner, der regulerer opsætning af skilte og reklamer Opsætning af skilte og reklamer i det åbne land reguleres af lov om Naturbeskyttelse, vejlovgivning, Byggeloven m.v. Teknisk Forvaltning forudsætter derfor samtidig, at eventuelle reklamer og lignende der opsættes på kommunale bygninger m.v. overholder de nævnte planer og love. Bilag: Retningslinier for reklamefinansiering i Skive Kommune ( )

8 SKIVE BYRÅD, DEN Ansøgning om godkendelse til lejeforhøjelser i Socialt Boligbyggeris afd. 11, beliggende Aage Nielsensvej 1-35, Skive J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: ULTM Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Byrådssekretariatet foreslår - at ansøgningen fra Socialt Boligbyggeri imødekommes, således at der meddeles tilladelse til, at lejen i afd. 11 kan forhøjes som følge af lejernes udnyttelse af råderetsreglerne til at udskifte køkken, og at udgiften finansieres ved optagelse af kreditforeningslån med pant i afdelingen. Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Socialt Boligbyggeri har i brev af 3. marts 2008 søgt om tilladelse til at forhøje huslejen med kr. i lejemålene Aage Nielsensvej 1-35 i afd. 11. På et afdelingsmøde d besluttede beboerne at tillade kollektiv råderet i nævnte lejemål, således at de lejere der ønsker at lave nye køkkener kan gøre det, og således at kun beboere, der udskifter køkkenet får nævnte huslejestigning. De nuværende køkkener er fra byggeriets opførelse midt i 1950 erne og er mange steder meget nedslidte. Grundet til at huslejestigningen variere er, at lejlighederne er meget forskellige, og beboernes ønsker er individuelle. Eksempler på huslejestigningen: Nuværende leje Ny leje 2-rums lejlighed på 62,6 m kr kr. 3-rums lejlighed på 80,2 m kr kr. 4-rums lejlighed på 104,7 m kr kr. Der søges om en generel tilladelse til huslejestigningen, da ansøgningerne fra beboerne vil indgå løbende. Det forventes, at der på et afdelingsmøde i april stilles forslag om, at der indsættes nye køkkener i lejlighederne ved fraflytning. Da lejen indenfor et regnskabsår overstiger 1 % af lejen kræves kommunens godkendelse jfr. 77 stk. 5 i driftsbekendtgørelsen for almene boliger. Endvidere kræves kommunes godkendelse til optagelse af lån med pant i afdelingen jfr. almenboliglovens 29. stk.1.

9 SKIVE BYRÅD, DEN Ansøgning om ommærkning af almene familieboliger - Højslev Boligselskabs afd. 4. J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: UTM Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Byrådssekretariatet forslår: - at ansøgningen om ommærkning i afd. 4 fra almene familieboliger til almene ældreboliger imødekommes således at det meddeles boligselskabet, at boligerne evt. mærkes tilbage til almene familieboliger, hvis kommunen ikke har brug for boligerne som almene ældreboliger, - at der meddelelse tilladelse til at badeværelserne i boligerne ombygges i forbindelse med fraflytning, og udgiften finansieres ved optagelse af realkreditlån med pant i afdelingen. Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Højslev Boligselskab har søgt om ommærkning af 4 almene familieboliger i afd. 4, beliggende Blomstervejen i Højslev. Boligerne er blevet sammenbygget med kommunens ældrecenter i Højslev via en glasgang og bliver i dag anvendt som ældreboliger. Boligernes badeværelser opfylder ikke kravene til ældreboliger, hvorfor en ombygning vil ønskelig i forbindelse med fraflytning. Prisen for en ombygning vil andrage kr. pr. lejlighed. Finansieres udgiften ved hjemtagelse af et fastforrentet lån på 4 % vil lejeforhøjelsen pr. lejlighed udgøre 681 kr. pr. måned. (nuværende leje er ca kr.). Lejen vil således indenfor et regnskabsår overstige 1 % af lejen og derfor skal kommunen godkende denne jfr. 77 stk. 5 i driftsbekendtgørelsen for almene boliger. Endvidere kræves kommunes godkendelse til optagelse af lån med pant i afdelingen jfr. almenboliglovens 29. stk.1. Med hensyn til udlejningen oplyser Byrådssekretariatet, at kommunen i dag anviser lejerne i afd. 4 efter aftale med Højslev Boligselskab, jfr. almenboliglovens 59, og kommunen er forpligtet til at betale lejen fra det tidspunkt en bolig anvises og indtil udlejning sker, ligesom kommunen garanterer for lejers opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning. Den aftalte anvisningsret efter 59 kan opsiges af kommunen, hvis kommunen ikke har behov for boligerne.

10 SKIVE BYRÅD, DEN For almene ældreboliger udøver kommunen anvisningsretten jf. 54 i almenboligloven. Kommunen betaler også her lejen fra det tidspunkt en ledig ældrebolig er til rådighed og indtil udlejning sker, ligesom kommune garanterer for lejers kontraktmæssig forpligtelser til at istandsætte boligen ved fraflytning. Anvisningsretten til en almen ældrebolig kan ikke umiddelbart opsiges, men kommunen har mulighed for at ommærke almene ældreboliger til almene familieboliger i givet fald der ikke er behov for ældreboligerne. Dermed bortfalder kommunens forpligtigelse til at betale lejen fra anvisningstidspunktet til udlejning sker, ligesom kommunens garantiforpligtelse til istandsættelse ved fraflytning bortfalder. Som det fremgår af ovennævnte, vil en ommærkning ikke umiddelbart føre til en ændring af kommunens forpligtelse. Kun hvis der på et tidspunkt ikke er behov ældreboligerne vil ommærkningen have en økonomisk betydning, men så kan kommunen evt. ommærke boligerne tilbage til almene familieboliger.

11 SKIVE BYRÅD, DEN Ansøgning fra Sallingsund Boligselskab til afhændelse af ejendommen Hovedgaden 37, Durup J.nr.: Sagsid.: Initialer: UTM Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Byrådssekretariatet anbefaler - at ansøgningen fra Sallingsund Boligselskab imødekommes, således at der meddeles tilladelse til afhændelse af ejendommen Hovedgaden 37, Durup Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Sallingsund Boligselskab besluttede på et bestyrelsesmøde den 14.september 2007 at likvidere selskabets afdeling 13, beliggende Hovedgaden 37 i Durup. Det oplyses, at kreditforeningen er kontaktet i forbindelse med undladelse af betaling af september 2007 termin og der blev bevilget udsættelse af terminsbetalingen. Afdelingen der består af 6 stk. 3-rumsboliger med et samlet boligareal på 495 m2. har haft store lejetab i de forløbne år. I 2006 var lejetabet på kr. og der var et underskud på kr., således at der herefter var et opsamlet underskud på kr., som er vokset gennem Det er oplyst, at ejendommen er erhvervet i 2001 som en almindelig privat udlejningsejendom. Den tidligere Sallingsund Kommune har ingen indeståelser i ejendommen og der er ingen kommunegarantier i ejendommen, som blev erhvervet for kr.. Den offentlige ejendomsvurdering i 2006 var på kr., heraf grundværdi kr. Der er ikke andre boligselskaber eller afdelinger, der er interesserede i at købe ejendommen, hvorfor Socialministeriet (nu Velfærdsministeriet) er ansøgt om godkendelse til afhændelsen. Socialministeriet har i den forbindelse anmodet om kommunens godkendelse. Afhændelse af en almen boligorganisations ejendom skal ifølge almenboliglovens 27 stk.1 godkendes af kommunen.

12 SKIVE BYRÅD, DEN Nedlæggelse af almene ungdomsboliger - 63 boliger i "Glattrupparken" J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: UTM Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Byrådssekretariatet anbefaler - at ansøgningen om nedlæggelse af ungdomsboligerne i Glattrupparken imødekommes, og at advokat Laurits Nielsen udpeges som likvidator. Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Skive Ungdomsboliger har søgt om nedlæggelse af afdeling Glattrupparken som blev opført i 1983 og indeholder 63 almene ungdomsboliger: Heraf er der 55 stk. 1-værelses boliger á 25,7 m2 og 8 stk. 2-rums boliger á 48 m2.. Afdelingen har i de senere år oparbejdet et underskud på grund af lejeledighed, og det fremgår af årsregnskabet fra 1. august 2006 til 31. juli 2007, at tabet på grund af lejeledighed var på kr., således at afdelingen dermed havde oparbejdet et samlet underskud på kr.. Årsregnskabet er ikke godkendt på grund af nævnte underskud, og revisor har taget forbehold for regnskabet. Boligorganisationens ledelse har ført en række forhandlinger med forskellige långivere og investorer, men disse forhandlinger er endt uden resultat, og afdelingen søges som følge heraf likvideret, da en fortsat drift ikke er mulig. I afdelingen er der følgende prioritetsgæld pr. 31. juli 2007: Oprindelig prioritetsgæld: Realkredit Danmark kr. Realkredit Danmark kr. Statslån kr. Statslån kr. I alt kr. Hertil andre lån: Nykredit Salling Bank A/S BRFkredit I alt kr kr kr kr.

13 SKIVE BYRÅD, DEN Gæld i alt kr. Skive Ungdomsboliger ønsker udpeget en likvidator, således at man kan komme i gang med at udarbejde udbudsmateriale og helst få ejendommen solgt til andet formål end ungdomsboliger. Dette så udlejningssituationen for de øvrige ungdomsboliger ikke forringes. Advokat Laurits Nielsen ønskes som likvidator. Det er ikke muligt at vurdere hvad ejendommen kan indbringe, og det er således ikke muligt at oplyse evt. tab.

14 SKIVE BYRÅD, DEN Delegation til at meddele godkendelse til renovering/forbedring i almene boligafdelinger, samt omprioritering og sammenlægning af afdelinger. J.nr.: Sagsid.: Initialer: UTM Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Byrådssekretariatet forslår - at byrådssekretariatet bemyndiges til at meddele godkendelse lejeforhøjelser i forbindelse med renoverings- og forbedringsarbejder i almene boligafdelinger, herunder optagelse af lån uden kommunal garanti, samt godkende omprioritering og sammenlægning af almene boligafdelinger. Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING I de tidligere Spøttrup, Salling, Sundsøre og Skive kommuner har der været forskellig praksis med hensyn til behandling af sager, hvor almene afdelinger ønsker at renovere eller gennemføre forbedringsarbejder. Ligeledes behandling af ansøgninger om tilladelse til omprioritering og sammenlægning af almene afdelinger. De almene boligafdelinger har behov for hurtigt at kunne gennemføre omprioritering for at kunne udnytte gunstige obligationskurser. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at Byrådssekretariatet bemyndiges til at godkende ansøgningerne herom. En administrativ behandling forudsætter, at der ikke skal meddeles nye garantiforpligtigelser, men alene evt. vedståelse af tidligere afgivne kommunale garantier. I forbindelse med opførelsen af de almene boliger er der som regel meddelt kommunal garanti/regaranti for realkreditlån/statslån. Beslutning om renoverings- og forbedringsarbejder træffes af boligorganisationerne og på afdelingsmøder i de almene boligorganisationer. I tilknytning til renoverings- og forbedringsarbejderne kan der være behov for optagelse af lån, som skal have pant i afdelingens ejendom, ligesom der kan blive tale om en lejeforhøjelse, som i et regnskabsår overstiger 1 % af den årlige leje. Både pantsætning samt lejeforhøjelsen kræver kommunens godkendelse, jfr. 116 i driftsbekendtgørelsen. Det foreslås, at Byrådssekretariatet bemyndiges til at behandle ansøgninger om renoverings- og forbedringsarbejder, herunder at meddele godkendelse til optagelse af lån med pant, forudsat at der ikke skal ydes kommunal garanti, samt godkende lejeforhøjelser der overstiger 1 %, og forudsat der er tale om almene boligafdelinger som ikke har opsamlet underskud som ikke kan afvikles indenfor 3-5 år.

15 SKIVE BYRÅD, DEN Boligorganisationernes øverste myndighed kan jfr. 25 i driftsbekendtgørelsen bestemme, at flere boligafdelinger, der ligger i samme kommune, skal sammenlægges til én afdeling. Sammenlægningen skal tillige godkendes på et afdelingsmøde i hver af de berørte afdelinger. Hvis der er statsstøtte eller kommunal støtte i en af afdelingerne der ønskes sammenlagt, skal kommunen tillige godkende sammenlægningen. Det foreslås, at Byrådssekretariatet bemyndiges til at godkende sammenlægninger af almene boligafdelinger.

16 SKIVE BYRÅD, DEN Køb af Sallingsundvej 52 og modtagelse af gave fra Sparekassen Roslevs fond J.nr.: Ø34 Sagsid.: Initialer: lokn Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, -at ejendommen købes på de i sagsfremstillingen skitserede vilkår -at byrådet modtager gaven på kr fra Roslev Sparekasse Fond -at der til konto 010 meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2008 på kr til køb af ejendommen og udgifter ved handlen samt anlægsindtægtsbevilling og indtægtsrådighedsbeløb på kr til modtagelse af gaven. Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget vedtog i mødet den 4. marts 2008, at der skulle optages forhandlinger på ny med Henrik Henriksen om køb af ejendommen Sallingsundvej 52. Roslev Sparekasse Fonden af 2006 har ved brev af tilbudt kommunen økonomisk støtte på kr til opkøb/nedrivning af ejendommen Sallingsundvej 52. Fonden oplyser i sit brev, at den på foranledning af Sallingsund kommune stillede kr til rådighed, således at kommunen kunne opkøbe Sallingsund 50 med nedrivning for øje. Det oplyses i brevet, at formålet med nedrivningen var at give beboerne i Roslev Ældrecenter mulighed for at følge med i trafikken på Sallingsundvej og at give de forbigående/kørende mulighed for at se ældrecentrets bygninger. Byrådssekretariatet har haft flere drøftelser med Henrik Henriksen, Ålborg, der ejer Sallingsundvej 52. Efter de seneste henvendelser har han fremsendt tilbud om salg af ejendommen for kr med overtagelsesdato 1. maj Kommunen skal betale udgifter til indfrielse af kreditforeningslån, som pt er kr kr, herudover skal kommunen betale omkostninger ved handlen. Sælger vil have ret til i perioden 1. maj-1. juni 2008 at fjerne indbo og løsøre fra ejendommen og nævner som eksempel komfur, køle-fryseskab, inventar og belægningssten. Sælger oplyser, at der ikke er generelle forpligtelser på ejendommen. Teknisk forvaltning har oplyst, at det vil koste kr at nedrive ejendommen. Den offentlige vurdering af ejendommen er kr, heraf grundværdi kr.

17 SKIVE BYRÅD, DEN Salg af vejareal til Anne-Marie og Svend Erik Pedersen J.nr.: Sagsid.: Initialer: ARKI Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller, at det tiloversblevne areal sælges til Anne-Marie og Svend Erik Pedersen for 20 kr. pr. m², at samtlige omkostninger ved arealoverførslen afholdes af køber, og at indtægten ca kr. henlægges i kassen. Økonomiudvalget den Fraværende: Knud Bjerre Forvaltningens indstilling anbefaledes. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med opførelse af et nyt stuehus på landbrugsejendommen Strandvej 34, Glyngøre (Strandgården) er ejerne Anne-Marie og Svend Erik Pedersen blevet opmærksom på, at skellet mod vejen ligger helt op ad det gamle stuehus facade. Det betyder, at de ikke kan opføre det hus, de har fået tilladelse til både af Kommunen og af Miljøcenter Ringkøbing, der har meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Afstanden fra det gamle stuehus facade til asfaltkanten er 8 10 meter og betydelig større end normal rabatbredde. Den store afstand skyldes efter gamle luftfotos at dømme, at Strandvej på et tidspunkt mellem 1954 og 1974 er blevet forlagt og rykket væk fra stuehuset og længere væk fra kysten. Det tiloversblevne vejareal er ikke blevet fraskilt, men er blevet opretholdt som vejareal, dog uden nogen vej eller færdselsmæssig betydning. Vælger Kommunen at sælge det tiloversblevne areal og beholde et areal, så der hører normal rabatbredde og skråningsarealer med til vejarealet kan der frasælges ca m². Arealets størrelse er beregnet på baggrund af bl.a. luftfoto og skal derfor tages med den usikkerhed, der ligger heri. Arealet vil ikke kunne bebygges selvstændigt, hvorfor det kan sælges uden offentligt udbud. Bilag: Strandvej 34 - Oversigtskort ( )

18 SKIVE BYRÅD, DEN Kommuneplantillæg: Skive Midtby J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: HEWI Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller: at forslag til kommuneplantillæg nr. 41 for Skive Midtby godkendes med de nedenfor beskrevne ændringer. Herudover igangsætter udvalget straks - inspireret af debatten om midtbyplanen, at der udarbejdes et kommuneplantillæg med temaet bygningshøjder og etageantal, som åbner mulighed for at bygge højhuse i Skive by med 6-8 etager. Tillægget udarbejdet for et større geografisk område end det, der er fastlagt i midtbyplanen. Økonomiudvalget den Fraværende: Udsættes til næste ordinære møde. Sagen forelægges for grupperne. Anders Bøge deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. Økonomiudvalget den Fraværende: Udsættes til næste møde. Anders Bøge deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen anbefaledes. Anders Bøge deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Der er modtaget i alt 10 henvendelser i form af indsigelser/ændringsforslag/kommentarer/ spørgsmål til det offentliggjorte planforslag. Henvendelserne fordeler sig således: 1. Indsigelse fra Arkitekterne Ramvad & Thomsen på vegne af HUK a/s.

19 SKIVE BYRÅD, DEN Ændringsforslag fra Arkitekterne Ramvad & Thomsen på vegne af Kaj Ove Madsen a/s 3. Indsigelse/kommentar fra XL DIGES v/poul Sønder 4. Kommentarer og spørgsmål fra: Niels Bang Dyhrberg Bo Pagh Schultz Arne Post (kommentarerne fremgår af referatet fra debatmøde) Skive Handelsstandsforening vsteen B. Nielsen Lundberg Autoglas v/jørgen Lundberg BY og LAND Skive v/carsten Bo Møller/Karl Johan Hald Vejdirektoratet. Ad 1) Med indsigelsen ønsker HUK a/s at sikre mulighed for at opføre en bebyggelse på i alt 8-10 etager ovenpå den tidligere Kosmoramabygning. Det er således kommuneplantillæggets bestemmelse om højst 3½ etager i Frederiksgade samt bestemmelsen om at baghuse ikke må bygges højere end de tilknyttede forhuse, der ønskes ændret. Baggrunden for bestemmelserne om højde, etageantal, m.v. er et ønske om i det store hele at fastholde den gamle bydel uforandret af højt byggeri, som f.eks. det her ansøgte. I kommuneplantillægget, samt i Arkitekturpolitik for Skive peges der på vigtigheden af at nyt byggeri i bykernen tilpasses den eksisterende bebyggelse. Højere byggerier henvises til kommuneplantillæggets område B omkring Sdr. Boulevard og Åen, hvor der gives mulighed for at opføre bebyggelse med op til 5 etager. På denne baggrund indstilles det, at indsigelsen afvises. Ad 2) Senest fremsendte projekt fra Kaj Ove Madsen A/S for byggeri på hjørnet af Vestergade/Asylgade og op mod den eks. COOP-DK bygning indeholder forslag om at bygge karrébebyggelse i op til 4 etager, samt i 6 etager i ét af hjørnerne. Kommuneplantillægget fastlægger et maksimum på 3½ etage, med samme begrundelse som ovenfor. Kommuneplantillægget åbner imidlertid også op for (igen med henvisning til byens arkitekturpolitik), at give mulighed for at bygge højere på særligt strategiske steder bl.a. i karréernes hjørner. Det præciseres ikke nærmere, hvor meget højere der kan blive tale om, idet spørgsmålet normalt vil blive en del af den efterfølgende lokalplanlægning og blive afklaret her. Der vil dog aldrig blive tale om at give mulighed for at bygge hjørnerne højere end ½-1 etage. På denne baggrund indstilles det, at bestemmelserne om etageantal for karréen Vestergade/Asylgade fastholdes til 3½, og at det samtidig på side 26 i kommuneplantillægget præciseres, at muligheden for at bygge højere i karreernes hjørner begrænser sig til ½-1 etage. Ad3) Poul Sønder hæfter sig ved der i plantillægget er tegnet en grøn forbindelsesakse ind over Diges areal, - et areal der planlægges til boligformål. Da den anviste forbindelsesakse alene anviser en principiel forbindelsesakse, har det ingen praktisk og konkret betydning for den videre planlægning. Poul Sønder peger herefter på, at det trekantede område nord for Euromaster og ned mod åen ikke bør være en del af plantillæggets område O1,- altså ikke være en del af det store om-

20 SKIVE BYRÅD, DEN råde til offentlige formål nord for på den anden side af åen. Poul Sønder henviser til, at han tidligere ved flere lejligheder af såvel politikere som embedsmænd er blevet stillet i udsigt, at arealet vil kunne anvendes til opførelse af en let lagerhal. Arealet er i plantillægget medtaget som en del af O1, da det i den stadigt gældende regionplan er udpeget til særligt beskyttelsesområde. I sådanne områder må der kun planlægges for anlægsarbejder og byggerier, såfremt resultatet bliver forbedrede levevilkår for det naturlige dyre- og planteliv eller forbedrede muligheder for rekreative og landskabelige oplevelser. Ingen af delene skønnes at blive tilfældet. Udpegningen som særligt beskyttet område kan kun ændres ved en samlet vurdering af alle udpegede områder i kommunen, hvilket i praksis først kan ske i forbindelse med revisionen af kommuneplanen. Arealet er imidlertid også reguleret af lokalplan nr. 88 fra Lokalplanen giver på en række vilkår mulighed for at opføre erhvervsbebyggelse i det omtalte trekantede område. Lokalplan nr. 88 går forud for kommuneplantillægget. Såfremt der derfor bliver fremsendt en ansøgning om tilladelse til at opføre en lagerhal som beskrevet, vil byrådet alene kunne afvise ansøgningen, med en vedtagelse om, at der skal udarbejdes en ny lokalplan, - i overensstemmelse med (det nye) kommuneplangrundlag. Beslutningen om områdets fremtidige anvendelse vil således reelt være udskudt til denne situation opstår. På denne baggrund indstilles det at afgrænsningen af O1 fastholdes. Endelig foreslår Poul Sønder, at bebyggelsesprocentbestemmelserne for område B4 hæves fra 100% til 200% og for område BE1 fra 100% til 150%. For område B4 vil en bebyggelsesprocent på 200 i et område, hvor der samtidig kan bygges i op til 5 etager, give mulighed for at opføre en meget massiv bebyggelse, hvilket ikke skønnes at være ønskeligt, - og ej heller i tråd med anbefalingerne i strukturplanen for området langs Skive Å. Forvaltningen har vurderet at det vil være i overensstemmelse med nævnte anbefalinger at hæve bebyggelsesprocenten til 125% For område BE1 gør samme problemstilling sig gældende, og også her indstilles det at bebyggelsesprocenten hæves til 125%. Ad4) De mange kommentarer og spørgsmål, som ikke er indsigelser eller ændringsforslag, samler sig hovedsageligt omkring 2 hovedemner: a. trafik b. detailhandel. a. Flere af henvendelserne stiller sig skeptiske overfor kommuneplantillæggets forudsætninger for tilrettelægningen af den fremtidige trafikafvikling. Der stilles spørgsmål ved om den forventede reduktion af trafikken på Sdr. Boulevard er realistisk, om opprioriteringen af Engvej vil lykkes, om der vil opstå problemer andre steder i byen, om beregningsgrundlaget er korrekt, om parkeringsproblemerne vil blive løst osv. Forvaltningen har haft rådgivningsfirmaet NIRAS til at analysere problemstillingerne og finde løsningsforslag. Målet har været at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling i midtbyen fremover. Firmaet har foretaget en række undersøgelser og har analyseret sig frem til de valgte løsninger. Overfor den forventede årlige stigning af trafikken på 1,5%, har NIRAS anbefalet, at der sættes ind med tiltag, som beskrevet i kommuneplantillægget. Forvaltningen har ikke grundlag for

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune.

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 2 Formål og forsyningsområde.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Indholdsfortegnelse 001. Retningslinier for brug af reklamer og sponsorater i Vesthimmerlands Kommune 3 2 Medlemmer

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen FJORDGLIMTSVEJ". 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Retten

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere