SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Søren Christensen, Aage Dahl, Bente Østergaard, Berit Kjølhede, Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Gert R. Jepsen, Inga Emborg, Inge Lise Lyse, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Jens Peder Hedevang, Jørgen Haugaard, Kirsten Jørgensen, Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Linda Bak, Mildred Fog, Morten Enggaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Fraværende: Spørgetid: Der er ikke indkommet skriftlige spørgsmål forinden tidsfristens udløb. Sag nr.: Emne: 1. Ansøgning om orlov - indkaldelse af stedfortræder Retningslinier for reklamering i og på Skive Kommunes bygninger, byudstyr, biler m.v. - indstilling til økonomiudvalget Ansøgning om godkendelse til lejeforhøjelser i Socialt Boligbyggeris afd. 11, beliggende Aage Nielsensvej 1-35, Skive Ansøgning om ommærkning af almene familieboliger - Højslev Boligselskabs afd Ansøgning fra Sallingsund Boligselskab til afhændelse af ejendommen Hovedgaden 37, Durup Nedlæggelse af almene ungdomsboliger - 63 boliger i "Glattrupparken" Delegation til at meddele godkendelse til renovering/forbedring i almene boligafdelinger, samt omprioritering og sammenlægning af afdelinger Køb af Sallingsundvej 52 og modtagelse af gave fra Sparekassen Roslevs fond Salg af vejareal til Anne-Marie og Svend Erik Pedersen Kommuneplantillæg: Skive Midtby Kommuneplantillæg Vindeområdet: Debatoplæg Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 206 for Stationsområdet i Jebjerg Rejsekortprojekt... 23

2 14. Anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter Tilbud fra Roslev Sparekassefond om gennemførelse af diverse projekter Redegørelse og regnskab for likvidation af ungdomskostskolen Taarupgaard Ekstraordinær indsats på sygedagpengeområdet Ændring af tilbudsviften til ledige kontanthjælpsmodtagere Evaluering af tilskud til pasning af egne børn Dagtilbudsområdet - Tilskud til brug for privat pasning Virksomhedsstrategi Udkast til servicestrategi Udkast til udbudspolitik Kunstudsmykningsprojekter i samarbejde med Branding Skiveegnen Kommissorium for proces for køb og placering af udendørs kunst i Skive Kommune Salling Hallen - ansøgning om drifts- og anlægstilskud til hal Bilagsliste... 1

3 SKIVE BYRÅD, DEN Ansøgning om orlov - indkaldelse af stedfortræder J.nr.: Sagsid.: Initialer: AABS Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING SAGSFREMSTILLING Byrådsmedlem Knud Bjerre ansøger den 4. marts 2008 om orlov fra sit politiske arbejde i april, maj og juni måneder. Som begrundelse for ansøgningen fremføres, at ansøgningen skyldes et ekstraordinært arbejdspres i eget firma. Fra 30. maj til 21. juni er firmaet involveret i ikke mindre end 13 arrangementer over hele landet (koncerter eller festivals) som vil kræve fuld opmærksomhed, for at planlægge og koordinere afviklingen af disse arrangementer. Knud Bjerre ser sig derfor ikke i stand til at varetage det politiske arbejde på en ordentlig måde. Det fremgår af 15 stk. 2 i lov om kommunernes styrelse, at når et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af Byrådet. Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Suppleant for Knud Bjerre er Bente Dahl Kristensen. Såfremt Byrådet træffer beslutning om, at der kan indkaldes stedfortræder, er det Venstre`s gruppe, der bestemmer om stedfortræderen skal indtræde i de udvalg m.v., som Knud Bjerre er valgt til. Knud Bjerre er medlem/stedfortræder i følgende udvalg: Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Delegeret, Kommunernes Landsforening Fælles Museumsvæsen Museum Salling

4 SKIVE BYRÅD, DEN

5 SKIVE BYRÅD, DEN Retningslinier for reklamering i og på Skive Kommunes bygninger, byudstyr, biler m.v. - indstilling til økonomiudvalget J.nr.: Sagsid.: Initialer: LOKN Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles at at at vedlagte retningslinier for reklamering i og på Skive Kommunes bygninger, byudstyr, biler mv. tiltrædes af byrådet det anbefales de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med kommunen følger samme retningslinier og indtægter ved reklamering tilfalder den pågældende institution/afdeling, der råder over en bygning/aktiv og har indgået den pågældende afta le. Indstillinger fra udvalgene. Børne-og familieudvalget har vedtaget at anbefale indstillingen. Udvalget for social og ældre anbefaler indstillingen og anbefaer, at der udarbejdes en kortere og enklere udgave af regelsættet. Frede Frandsen deltog ikke i mødet. Udvalget for teknik og miljø har vedtaget at anbefale indstillingen med den tilføjelse, at der er følgende undtagelser: Udvendige reklamer på offentlige bygninger, byudstyr, vejarealer og lignende. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme holdt møde den , hvor følgende blev besluttet: Forvaltningens indstilling anbefales af udvalget. Udvalget indstiller at der efterfølgende laves en pixi udgave Økonomiudvalget den Fraværende: Forslaget tilrettes i overensstemmelse med udvalgenes indstillinger, således at foreninger hjemmehørende i kommunale haller må oppebære indtægter ved reklamer i disse haller. Sagen genoptages herefter. Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen

6 SKIVE BYRÅD, DEN Indstillingerne anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Ifølge lov nr. 490 af 7. juni 2006 kan en kommune anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, såfremt reklameringen er i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning. Der skal opkræves markedspris for ydelser omfattet heraf. Der er udarbejdet forslag til et sæt retningslinier, som gælder for kommunens bygninger, byudstyr, biler mv, som kommunen har rådighed over, enten som følge af ejerskab, lejeforhold eller brugsret. Reklamerne må ikke være i strid med markedsføringsloven eller anden lovgivning, men der er herudover i retningslinierne yderligere begrænsninger med hensyn til, hvor der må reklameres og hvordan. Årsagen hertil er, at reklameringen ikke skal være for dominerende og evt. genere f.eks. undervisning, borgere og ansatte. Forslaget til retningslinier forelægges enslydende for de enkelte fagudvalg med henblik på drøftelse og videre indstilling til økonomiudvalg og byråd. Til mødet i udvalget for teknik og miljø var der dog følgende yderligere bemærkninger. Teknisk Forvaltnings bemærkninger: Teknisk Forvaltning kan ikke anbefale, at der opsættes udvendige reklamer på offentlige bygninger, byudstyr, vejarealer og lignende. Baggrunden er blandt andet den afledte virkning, der måtte følge af, at private ejendomsejere og andre derved forventer at kunne reklamere efter samme principper og retningslinier. Teknisk Forvaltning kan kan supplerende oplyse følgende: De centrale dele af Skive Bykerne er omfattet af lokalplan nr. 94 for skilte og facader. Lokalplanen regulerer de udvendige sider af bygninger. Indenfor lokalplanens område må der ikke opsættes reklamer og lignende. Lokalplanen forventes udvidet til også at omfatte de områder, der indgår i byudviklingsområdet langs Skive Å De centrale dele af Skive Bykerne er omfattet af Designmanual for byudstyr. Designmanualen forholder sig i grove træk til følgende elementer vedrørende byudstyr: Farver, materialer, skiltedesign, belægninger, bænke, inventar, belysningsarmaturer, affaldskurve, containere offentlige toiletter, telefonkiosker, kiosker, pølsevogne, udeservering, installationskasser, riste, dæksler, træer, plantestativer og kunst. Det fremgår blandt andet af manualen, at der i forbindelse med udeservering ikke må forekomme annoncering for andre virksomheden end for serveringsvirksomheden selv Clear Channel Danmark A/S har indgået en aftale med Skive Kommune om opsætning af følgende reklamefinansieret byudstyr: 30 buslæskærme med reklamer og 7 informationstavler, heraf 4 med bykort. Placering af 10 skure i og 20 skure udenfor Skive Bykerne - efter oplæg fra Clear Channel. Informationstavlerne i bykernen er placeret efter aftale med Skive Kommune. Clear Channel forudsætter samtidig, at kommunen ikke giver tilladelse til opstilling af byudstyr eller andet, der kan være til gene herfor for eksempel skilte, standere, beplantning,

7 SKIVE BYRÅD, DEN telefonbokse, p-standere, parkometre kiosker eller anden reklame indenfor en efter kommunens skøn rimelig afstand fra det opstillede, reklamebærende udstyr Adskillige områder i den øvrige del af Skive Kommune er omfattet af byplanvedtægter og lokalplaner, der regulerer opsætning af skilte og reklamer Opsætning af skilte og reklamer i det åbne land reguleres af lov om Naturbeskyttelse, vejlovgivning, Byggeloven m.v. Teknisk Forvaltning forudsætter derfor samtidig, at eventuelle reklamer og lignende der opsættes på kommunale bygninger m.v. overholder de nævnte planer og love. Bilag: Retningslinier for reklamefinansiering i Skive Kommune ( )

8 SKIVE BYRÅD, DEN Ansøgning om godkendelse til lejeforhøjelser i Socialt Boligbyggeris afd. 11, beliggende Aage Nielsensvej 1-35, Skive J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: ULTM Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Byrådssekretariatet foreslår - at ansøgningen fra Socialt Boligbyggeri imødekommes, således at der meddeles tilladelse til, at lejen i afd. 11 kan forhøjes som følge af lejernes udnyttelse af råderetsreglerne til at udskifte køkken, og at udgiften finansieres ved optagelse af kreditforeningslån med pant i afdelingen. Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Socialt Boligbyggeri har i brev af 3. marts 2008 søgt om tilladelse til at forhøje huslejen med kr. i lejemålene Aage Nielsensvej 1-35 i afd. 11. På et afdelingsmøde d besluttede beboerne at tillade kollektiv råderet i nævnte lejemål, således at de lejere der ønsker at lave nye køkkener kan gøre det, og således at kun beboere, der udskifter køkkenet får nævnte huslejestigning. De nuværende køkkener er fra byggeriets opførelse midt i 1950 erne og er mange steder meget nedslidte. Grundet til at huslejestigningen variere er, at lejlighederne er meget forskellige, og beboernes ønsker er individuelle. Eksempler på huslejestigningen: Nuværende leje Ny leje 2-rums lejlighed på 62,6 m kr kr. 3-rums lejlighed på 80,2 m kr kr. 4-rums lejlighed på 104,7 m kr kr. Der søges om en generel tilladelse til huslejestigningen, da ansøgningerne fra beboerne vil indgå løbende. Det forventes, at der på et afdelingsmøde i april stilles forslag om, at der indsættes nye køkkener i lejlighederne ved fraflytning. Da lejen indenfor et regnskabsår overstiger 1 % af lejen kræves kommunens godkendelse jfr. 77 stk. 5 i driftsbekendtgørelsen for almene boliger. Endvidere kræves kommunes godkendelse til optagelse af lån med pant i afdelingen jfr. almenboliglovens 29. stk.1.

9 SKIVE BYRÅD, DEN Ansøgning om ommærkning af almene familieboliger - Højslev Boligselskabs afd. 4. J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: UTM Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Byrådssekretariatet forslår: - at ansøgningen om ommærkning i afd. 4 fra almene familieboliger til almene ældreboliger imødekommes således at det meddeles boligselskabet, at boligerne evt. mærkes tilbage til almene familieboliger, hvis kommunen ikke har brug for boligerne som almene ældreboliger, - at der meddelelse tilladelse til at badeværelserne i boligerne ombygges i forbindelse med fraflytning, og udgiften finansieres ved optagelse af realkreditlån med pant i afdelingen. Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Højslev Boligselskab har søgt om ommærkning af 4 almene familieboliger i afd. 4, beliggende Blomstervejen i Højslev. Boligerne er blevet sammenbygget med kommunens ældrecenter i Højslev via en glasgang og bliver i dag anvendt som ældreboliger. Boligernes badeværelser opfylder ikke kravene til ældreboliger, hvorfor en ombygning vil ønskelig i forbindelse med fraflytning. Prisen for en ombygning vil andrage kr. pr. lejlighed. Finansieres udgiften ved hjemtagelse af et fastforrentet lån på 4 % vil lejeforhøjelsen pr. lejlighed udgøre 681 kr. pr. måned. (nuværende leje er ca kr.). Lejen vil således indenfor et regnskabsår overstige 1 % af lejen og derfor skal kommunen godkende denne jfr. 77 stk. 5 i driftsbekendtgørelsen for almene boliger. Endvidere kræves kommunes godkendelse til optagelse af lån med pant i afdelingen jfr. almenboliglovens 29. stk.1. Med hensyn til udlejningen oplyser Byrådssekretariatet, at kommunen i dag anviser lejerne i afd. 4 efter aftale med Højslev Boligselskab, jfr. almenboliglovens 59, og kommunen er forpligtet til at betale lejen fra det tidspunkt en bolig anvises og indtil udlejning sker, ligesom kommunen garanterer for lejers opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning. Den aftalte anvisningsret efter 59 kan opsiges af kommunen, hvis kommunen ikke har behov for boligerne.

10 SKIVE BYRÅD, DEN For almene ældreboliger udøver kommunen anvisningsretten jf. 54 i almenboligloven. Kommunen betaler også her lejen fra det tidspunkt en ledig ældrebolig er til rådighed og indtil udlejning sker, ligesom kommune garanterer for lejers kontraktmæssig forpligtelser til at istandsætte boligen ved fraflytning. Anvisningsretten til en almen ældrebolig kan ikke umiddelbart opsiges, men kommunen har mulighed for at ommærke almene ældreboliger til almene familieboliger i givet fald der ikke er behov for ældreboligerne. Dermed bortfalder kommunens forpligtigelse til at betale lejen fra anvisningstidspunktet til udlejning sker, ligesom kommunens garantiforpligtelse til istandsættelse ved fraflytning bortfalder. Som det fremgår af ovennævnte, vil en ommærkning ikke umiddelbart føre til en ændring af kommunens forpligtelse. Kun hvis der på et tidspunkt ikke er behov ældreboligerne vil ommærkningen have en økonomisk betydning, men så kan kommunen evt. ommærke boligerne tilbage til almene familieboliger.

11 SKIVE BYRÅD, DEN Ansøgning fra Sallingsund Boligselskab til afhændelse af ejendommen Hovedgaden 37, Durup J.nr.: Sagsid.: Initialer: UTM Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Byrådssekretariatet anbefaler - at ansøgningen fra Sallingsund Boligselskab imødekommes, således at der meddeles tilladelse til afhændelse af ejendommen Hovedgaden 37, Durup Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Sallingsund Boligselskab besluttede på et bestyrelsesmøde den 14.september 2007 at likvidere selskabets afdeling 13, beliggende Hovedgaden 37 i Durup. Det oplyses, at kreditforeningen er kontaktet i forbindelse med undladelse af betaling af september 2007 termin og der blev bevilget udsættelse af terminsbetalingen. Afdelingen der består af 6 stk. 3-rumsboliger med et samlet boligareal på 495 m2. har haft store lejetab i de forløbne år. I 2006 var lejetabet på kr. og der var et underskud på kr., således at der herefter var et opsamlet underskud på kr., som er vokset gennem Det er oplyst, at ejendommen er erhvervet i 2001 som en almindelig privat udlejningsejendom. Den tidligere Sallingsund Kommune har ingen indeståelser i ejendommen og der er ingen kommunegarantier i ejendommen, som blev erhvervet for kr.. Den offentlige ejendomsvurdering i 2006 var på kr., heraf grundværdi kr. Der er ikke andre boligselskaber eller afdelinger, der er interesserede i at købe ejendommen, hvorfor Socialministeriet (nu Velfærdsministeriet) er ansøgt om godkendelse til afhændelsen. Socialministeriet har i den forbindelse anmodet om kommunens godkendelse. Afhændelse af en almen boligorganisations ejendom skal ifølge almenboliglovens 27 stk.1 godkendes af kommunen.

12 SKIVE BYRÅD, DEN Nedlæggelse af almene ungdomsboliger - 63 boliger i "Glattrupparken" J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: UTM Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Byrådssekretariatet anbefaler - at ansøgningen om nedlæggelse af ungdomsboligerne i Glattrupparken imødekommes, og at advokat Laurits Nielsen udpeges som likvidator. Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Skive Ungdomsboliger har søgt om nedlæggelse af afdeling Glattrupparken som blev opført i 1983 og indeholder 63 almene ungdomsboliger: Heraf er der 55 stk. 1-værelses boliger á 25,7 m2 og 8 stk. 2-rums boliger á 48 m2.. Afdelingen har i de senere år oparbejdet et underskud på grund af lejeledighed, og det fremgår af årsregnskabet fra 1. august 2006 til 31. juli 2007, at tabet på grund af lejeledighed var på kr., således at afdelingen dermed havde oparbejdet et samlet underskud på kr.. Årsregnskabet er ikke godkendt på grund af nævnte underskud, og revisor har taget forbehold for regnskabet. Boligorganisationens ledelse har ført en række forhandlinger med forskellige långivere og investorer, men disse forhandlinger er endt uden resultat, og afdelingen søges som følge heraf likvideret, da en fortsat drift ikke er mulig. I afdelingen er der følgende prioritetsgæld pr. 31. juli 2007: Oprindelig prioritetsgæld: Realkredit Danmark kr. Realkredit Danmark kr. Statslån kr. Statslån kr. I alt kr. Hertil andre lån: Nykredit Salling Bank A/S BRFkredit I alt kr kr kr kr.

13 SKIVE BYRÅD, DEN Gæld i alt kr. Skive Ungdomsboliger ønsker udpeget en likvidator, således at man kan komme i gang med at udarbejde udbudsmateriale og helst få ejendommen solgt til andet formål end ungdomsboliger. Dette så udlejningssituationen for de øvrige ungdomsboliger ikke forringes. Advokat Laurits Nielsen ønskes som likvidator. Det er ikke muligt at vurdere hvad ejendommen kan indbringe, og det er således ikke muligt at oplyse evt. tab.

14 SKIVE BYRÅD, DEN Delegation til at meddele godkendelse til renovering/forbedring i almene boligafdelinger, samt omprioritering og sammenlægning af afdelinger. J.nr.: Sagsid.: Initialer: UTM Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Byrådssekretariatet forslår - at byrådssekretariatet bemyndiges til at meddele godkendelse lejeforhøjelser i forbindelse med renoverings- og forbedringsarbejder i almene boligafdelinger, herunder optagelse af lån uden kommunal garanti, samt godkende omprioritering og sammenlægning af almene boligafdelinger. Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING I de tidligere Spøttrup, Salling, Sundsøre og Skive kommuner har der været forskellig praksis med hensyn til behandling af sager, hvor almene afdelinger ønsker at renovere eller gennemføre forbedringsarbejder. Ligeledes behandling af ansøgninger om tilladelse til omprioritering og sammenlægning af almene afdelinger. De almene boligafdelinger har behov for hurtigt at kunne gennemføre omprioritering for at kunne udnytte gunstige obligationskurser. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at Byrådssekretariatet bemyndiges til at godkende ansøgningerne herom. En administrativ behandling forudsætter, at der ikke skal meddeles nye garantiforpligtigelser, men alene evt. vedståelse af tidligere afgivne kommunale garantier. I forbindelse med opførelsen af de almene boliger er der som regel meddelt kommunal garanti/regaranti for realkreditlån/statslån. Beslutning om renoverings- og forbedringsarbejder træffes af boligorganisationerne og på afdelingsmøder i de almene boligorganisationer. I tilknytning til renoverings- og forbedringsarbejderne kan der være behov for optagelse af lån, som skal have pant i afdelingens ejendom, ligesom der kan blive tale om en lejeforhøjelse, som i et regnskabsår overstiger 1 % af den årlige leje. Både pantsætning samt lejeforhøjelsen kræver kommunens godkendelse, jfr. 116 i driftsbekendtgørelsen. Det foreslås, at Byrådssekretariatet bemyndiges til at behandle ansøgninger om renoverings- og forbedringsarbejder, herunder at meddele godkendelse til optagelse af lån med pant, forudsat at der ikke skal ydes kommunal garanti, samt godkende lejeforhøjelser der overstiger 1 %, og forudsat der er tale om almene boligafdelinger som ikke har opsamlet underskud som ikke kan afvikles indenfor 3-5 år.

15 SKIVE BYRÅD, DEN Boligorganisationernes øverste myndighed kan jfr. 25 i driftsbekendtgørelsen bestemme, at flere boligafdelinger, der ligger i samme kommune, skal sammenlægges til én afdeling. Sammenlægningen skal tillige godkendes på et afdelingsmøde i hver af de berørte afdelinger. Hvis der er statsstøtte eller kommunal støtte i en af afdelingerne der ønskes sammenlagt, skal kommunen tillige godkende sammenlægningen. Det foreslås, at Byrådssekretariatet bemyndiges til at godkende sammenlægninger af almene boligafdelinger.

16 SKIVE BYRÅD, DEN Køb af Sallingsundvej 52 og modtagelse af gave fra Sparekassen Roslevs fond J.nr.: Ø34 Sagsid.: Initialer: lokn Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, -at ejendommen købes på de i sagsfremstillingen skitserede vilkår -at byrådet modtager gaven på kr fra Roslev Sparekasse Fond -at der til konto 010 meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2008 på kr til køb af ejendommen og udgifter ved handlen samt anlægsindtægtsbevilling og indtægtsrådighedsbeløb på kr til modtagelse af gaven. Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget vedtog i mødet den 4. marts 2008, at der skulle optages forhandlinger på ny med Henrik Henriksen om køb af ejendommen Sallingsundvej 52. Roslev Sparekasse Fonden af 2006 har ved brev af tilbudt kommunen økonomisk støtte på kr til opkøb/nedrivning af ejendommen Sallingsundvej 52. Fonden oplyser i sit brev, at den på foranledning af Sallingsund kommune stillede kr til rådighed, således at kommunen kunne opkøbe Sallingsund 50 med nedrivning for øje. Det oplyses i brevet, at formålet med nedrivningen var at give beboerne i Roslev Ældrecenter mulighed for at følge med i trafikken på Sallingsundvej og at give de forbigående/kørende mulighed for at se ældrecentrets bygninger. Byrådssekretariatet har haft flere drøftelser med Henrik Henriksen, Ålborg, der ejer Sallingsundvej 52. Efter de seneste henvendelser har han fremsendt tilbud om salg af ejendommen for kr med overtagelsesdato 1. maj Kommunen skal betale udgifter til indfrielse af kreditforeningslån, som pt er kr kr, herudover skal kommunen betale omkostninger ved handlen. Sælger vil have ret til i perioden 1. maj-1. juni 2008 at fjerne indbo og løsøre fra ejendommen og nævner som eksempel komfur, køle-fryseskab, inventar og belægningssten. Sælger oplyser, at der ikke er generelle forpligtelser på ejendommen. Teknisk forvaltning har oplyst, at det vil koste kr at nedrive ejendommen. Den offentlige vurdering af ejendommen er kr, heraf grundværdi kr.

17 SKIVE BYRÅD, DEN Salg af vejareal til Anne-Marie og Svend Erik Pedersen J.nr.: Sagsid.: Initialer: ARKI Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller, at det tiloversblevne areal sælges til Anne-Marie og Svend Erik Pedersen for 20 kr. pr. m², at samtlige omkostninger ved arealoverførslen afholdes af køber, og at indtægten ca kr. henlægges i kassen. Økonomiudvalget den Fraværende: Knud Bjerre Forvaltningens indstilling anbefaledes. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med opførelse af et nyt stuehus på landbrugsejendommen Strandvej 34, Glyngøre (Strandgården) er ejerne Anne-Marie og Svend Erik Pedersen blevet opmærksom på, at skellet mod vejen ligger helt op ad det gamle stuehus facade. Det betyder, at de ikke kan opføre det hus, de har fået tilladelse til både af Kommunen og af Miljøcenter Ringkøbing, der har meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Afstanden fra det gamle stuehus facade til asfaltkanten er 8 10 meter og betydelig større end normal rabatbredde. Den store afstand skyldes efter gamle luftfotos at dømme, at Strandvej på et tidspunkt mellem 1954 og 1974 er blevet forlagt og rykket væk fra stuehuset og længere væk fra kysten. Det tiloversblevne vejareal er ikke blevet fraskilt, men er blevet opretholdt som vejareal, dog uden nogen vej eller færdselsmæssig betydning. Vælger Kommunen at sælge det tiloversblevne areal og beholde et areal, så der hører normal rabatbredde og skråningsarealer med til vejarealet kan der frasælges ca m². Arealets størrelse er beregnet på baggrund af bl.a. luftfoto og skal derfor tages med den usikkerhed, der ligger heri. Arealet vil ikke kunne bebygges selvstændigt, hvorfor det kan sælges uden offentligt udbud. Bilag: Strandvej 34 - Oversigtskort ( )

18 SKIVE BYRÅD, DEN Kommuneplantillæg: Skive Midtby J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: HEWI Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller: at forslag til kommuneplantillæg nr. 41 for Skive Midtby godkendes med de nedenfor beskrevne ændringer. Herudover igangsætter udvalget straks - inspireret af debatten om midtbyplanen, at der udarbejdes et kommuneplantillæg med temaet bygningshøjder og etageantal, som åbner mulighed for at bygge højhuse i Skive by med 6-8 etager. Tillægget udarbejdet for et større geografisk område end det, der er fastlagt i midtbyplanen. Økonomiudvalget den Fraværende: Udsættes til næste ordinære møde. Sagen forelægges for grupperne. Anders Bøge deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. Økonomiudvalget den Fraværende: Udsættes til næste møde. Anders Bøge deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. Økonomiudvalget den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen anbefaledes. Anders Bøge deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Der er modtaget i alt 10 henvendelser i form af indsigelser/ændringsforslag/kommentarer/ spørgsmål til det offentliggjorte planforslag. Henvendelserne fordeler sig således: 1. Indsigelse fra Arkitekterne Ramvad & Thomsen på vegne af HUK a/s.

19 SKIVE BYRÅD, DEN Ændringsforslag fra Arkitekterne Ramvad & Thomsen på vegne af Kaj Ove Madsen a/s 3. Indsigelse/kommentar fra XL DIGES v/poul Sønder 4. Kommentarer og spørgsmål fra: Niels Bang Dyhrberg Bo Pagh Schultz Arne Post (kommentarerne fremgår af referatet fra debatmøde) Skive Handelsstandsforening vsteen B. Nielsen Lundberg Autoglas v/jørgen Lundberg BY og LAND Skive v/carsten Bo Møller/Karl Johan Hald Vejdirektoratet. Ad 1) Med indsigelsen ønsker HUK a/s at sikre mulighed for at opføre en bebyggelse på i alt 8-10 etager ovenpå den tidligere Kosmoramabygning. Det er således kommuneplantillæggets bestemmelse om højst 3½ etager i Frederiksgade samt bestemmelsen om at baghuse ikke må bygges højere end de tilknyttede forhuse, der ønskes ændret. Baggrunden for bestemmelserne om højde, etageantal, m.v. er et ønske om i det store hele at fastholde den gamle bydel uforandret af højt byggeri, som f.eks. det her ansøgte. I kommuneplantillægget, samt i Arkitekturpolitik for Skive peges der på vigtigheden af at nyt byggeri i bykernen tilpasses den eksisterende bebyggelse. Højere byggerier henvises til kommuneplantillæggets område B omkring Sdr. Boulevard og Åen, hvor der gives mulighed for at opføre bebyggelse med op til 5 etager. På denne baggrund indstilles det, at indsigelsen afvises. Ad 2) Senest fremsendte projekt fra Kaj Ove Madsen A/S for byggeri på hjørnet af Vestergade/Asylgade og op mod den eks. COOP-DK bygning indeholder forslag om at bygge karrébebyggelse i op til 4 etager, samt i 6 etager i ét af hjørnerne. Kommuneplantillægget fastlægger et maksimum på 3½ etage, med samme begrundelse som ovenfor. Kommuneplantillægget åbner imidlertid også op for (igen med henvisning til byens arkitekturpolitik), at give mulighed for at bygge højere på særligt strategiske steder bl.a. i karréernes hjørner. Det præciseres ikke nærmere, hvor meget højere der kan blive tale om, idet spørgsmålet normalt vil blive en del af den efterfølgende lokalplanlægning og blive afklaret her. Der vil dog aldrig blive tale om at give mulighed for at bygge hjørnerne højere end ½-1 etage. På denne baggrund indstilles det, at bestemmelserne om etageantal for karréen Vestergade/Asylgade fastholdes til 3½, og at det samtidig på side 26 i kommuneplantillægget præciseres, at muligheden for at bygge højere i karreernes hjørner begrænser sig til ½-1 etage. Ad3) Poul Sønder hæfter sig ved der i plantillægget er tegnet en grøn forbindelsesakse ind over Diges areal, - et areal der planlægges til boligformål. Da den anviste forbindelsesakse alene anviser en principiel forbindelsesakse, har det ingen praktisk og konkret betydning for den videre planlægning. Poul Sønder peger herefter på, at det trekantede område nord for Euromaster og ned mod åen ikke bør være en del af plantillæggets område O1,- altså ikke være en del af det store om-

20 SKIVE BYRÅD, DEN råde til offentlige formål nord for på den anden side af åen. Poul Sønder henviser til, at han tidligere ved flere lejligheder af såvel politikere som embedsmænd er blevet stillet i udsigt, at arealet vil kunne anvendes til opførelse af en let lagerhal. Arealet er i plantillægget medtaget som en del af O1, da det i den stadigt gældende regionplan er udpeget til særligt beskyttelsesområde. I sådanne områder må der kun planlægges for anlægsarbejder og byggerier, såfremt resultatet bliver forbedrede levevilkår for det naturlige dyre- og planteliv eller forbedrede muligheder for rekreative og landskabelige oplevelser. Ingen af delene skønnes at blive tilfældet. Udpegningen som særligt beskyttet område kan kun ændres ved en samlet vurdering af alle udpegede områder i kommunen, hvilket i praksis først kan ske i forbindelse med revisionen af kommuneplanen. Arealet er imidlertid også reguleret af lokalplan nr. 88 fra Lokalplanen giver på en række vilkår mulighed for at opføre erhvervsbebyggelse i det omtalte trekantede område. Lokalplan nr. 88 går forud for kommuneplantillægget. Såfremt der derfor bliver fremsendt en ansøgning om tilladelse til at opføre en lagerhal som beskrevet, vil byrådet alene kunne afvise ansøgningen, med en vedtagelse om, at der skal udarbejdes en ny lokalplan, - i overensstemmelse med (det nye) kommuneplangrundlag. Beslutningen om områdets fremtidige anvendelse vil således reelt være udskudt til denne situation opstår. På denne baggrund indstilles det at afgrænsningen af O1 fastholdes. Endelig foreslår Poul Sønder, at bebyggelsesprocentbestemmelserne for område B4 hæves fra 100% til 200% og for område BE1 fra 100% til 150%. For område B4 vil en bebyggelsesprocent på 200 i et område, hvor der samtidig kan bygges i op til 5 etager, give mulighed for at opføre en meget massiv bebyggelse, hvilket ikke skønnes at være ønskeligt, - og ej heller i tråd med anbefalingerne i strukturplanen for området langs Skive Å. Forvaltningen har vurderet at det vil være i overensstemmelse med nævnte anbefalinger at hæve bebyggelsesprocenten til 125% For område BE1 gør samme problemstilling sig gældende, og også her indstilles det at bebyggelsesprocenten hæves til 125%. Ad4) De mange kommentarer og spørgsmål, som ikke er indsigelser eller ændringsforslag, samler sig hovedsageligt omkring 2 hovedemner: a. trafik b. detailhandel. a. Flere af henvendelserne stiller sig skeptiske overfor kommuneplantillæggets forudsætninger for tilrettelægningen af den fremtidige trafikafvikling. Der stilles spørgsmål ved om den forventede reduktion af trafikken på Sdr. Boulevard er realistisk, om opprioriteringen af Engvej vil lykkes, om der vil opstå problemer andre steder i byen, om beregningsgrundlaget er korrekt, om parkeringsproblemerne vil blive løst osv. Forvaltningen har haft rådgivningsfirmaet NIRAS til at analysere problemstillingerne og finde løsningsforslag. Målet har været at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling i midtbyen fremover. Firmaet har foretaget en række undersøgelser og har analyseret sig frem til de valgte løsninger. Overfor den forventede årlige stigning af trafikken på 1,5%, har NIRAS anbefalet, at der sættes ind med tiltag, som beskrevet i kommuneplantillægget. Forvaltningen har ikke grundlag for

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 Deltagere: Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Ruth Kristensen, Aage Dahl,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. februar 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.45 Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl. 9.00 Deltagere: Else Theill

Læs mere

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer Sidenr. 1103 Protokol Mødedato: 23. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Lis Ravn Ebbesen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere