Forord Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Indhold Forord Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Bestyrelse og direktion

3 Årsrapport 2014 Forord 2014 var et begivenhedsrigt år for arbejdet med at forberede den faste forbindelse over Femern Bælt. I april 2014 modtog selskabet de tekniske bud på opgaveløsningen af de fire store anlægskontrakter, og december 2014 indkom de prissatte tilbud fra entreprenørerne. Samtidig fortsatte forberedelserne af de vigtige kontrakter for elektriske og mekaniske installationer samt jernbane. Den 5. maj 2014 nåede selskabet en vigtig milepæl i den tyske myndighedsgodkendelsesproces, da den offentlige høring blev indledt i Tyskland. Ultimo juli 2014 havde Femern A/S modtaget godt indsigelser. er i tæt dialog med de tyske myndigheder omkring håndteringen af de mange høringssvar. Den 20. november 2014 fremlagde Femern A/S en ny opdateret finansiel analyse og trafikprognose. Den finansielle analyse viser, at Femern Bælt-projektet er økonomisk robust. Selskabet har på baggrund af entreprenørernes prissatte tilbud 2014 fremlagt et opdateret anlægsbudget for projektet i forbindelse med den endelige vedtagelse af anlægsloven. Den danske godkendelse af projektet tog et væsentligt skridt fremad, da et forslag til anlægslov blev sendt i offentlig høring den 28. november Høringen sluttede den 5. januar 2015 med godt 70 indkomne høringssvar. Den 25. februar 2015 fremsatte transportministeren forslaget til anlægsloven i Folketinget. Alt i alt var 2014 et år, hvor samtlige Femern A/S kerneprocesser nåede vigtige delmål. Selskabet står dermed rustet til at fortsætte arbejdet den kommende tid frem mod behandlingen af anlægsloven i Folketinget, en tysk byggetilladelse samt byggestart. Læs mere om selskabets aktiviteter, tidsplan, indgåede kontrakter mv. på selskabets hjemmeside hvor man også kan tilmelde sig selskabets nyhedsbrev. Henning Kruse Petersen Bestyrelsesformand Claus F. Baunkjær Adm. direktør 3

4 Årsrapport 2014 Ledelsesberetning har ansvaret for at projektere og tilvejebringe grundlaget for myndighedsgodkendelsen af kyst-kyst forbindelsen over Femern Bælt på vegne af den danske stat. De overordnede rammer for selskabets arbejde følger af den traktat, der blev indgået i september 2008 mellem Danmark og Tyskland om myndighedsgodkendelse, finansiering, etablering og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt mellem Rødbyhavn og Puttgarden. I Tyskland er traktaten godkendt ved en lov vedtaget i Forbundsdag og Forbundsråd, og i Danmark har Folketinget godkendt traktaten ved en projekteringslov ( Lov om projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg, april 2009). På baggrund af projekteringsloven har den danske transportminister udpeget Femern A/S som ansvarlig for bl.a. projektering, forundersøgelser og forberedelser i relation til etablering af kyst til kyst-forbindelsen. Siden 2009 har gennemført grundige undersøgelser på begge sider af Femern Bælt og i selve Femern Bælt, bl.a. af det marine miljø, og miljøet på land, jordbundsforhold og sejladssikkerhed i bæltet. Resultaterne af forundersøgelserne er en afgørende del af dokumenterne til brug for myndighedsgodkendelsen, ligesom resultaterne har indgået i udarbejdelsen af udbudsdokumenterne. har undersøgt forskellige broog tunnelløsninger. På grundlag af resultaterne af disse undersøgelser er en sænketunnel valgt som den foretrukne tekniske løsning. Transportministeren og de politiske partier bag den faste forbindelse tiltrådte selskabets indstilling herom i februar Den endelige beslutning om teknisk løsning vil først blive truffet med vedtagelsen af en anlægslov i Danmark og myndighedsgodkendelsen i Tyskland. Men valget af foretrukken løsning har medført, at har fokuseret på en sænketunnel i forbindelse med detailprojektering og udbudsproces. Rødbyhavn er på forhånd valgt som den mest hensigtsmæssige produktionsplads for de store tunnelelementer. Det ligger fast efter forligspartierne bag den faste forbindelse i juni 2011 tiltrådte en indstilling fra Femern A/S. Folketingets finansudvalg godkendte i marts 2013 et aktstykke om fremrykning af aktiviteter mv. Som følge heraf gennemføres en række anlægsarbejder på Lolland i perioden september 2013 frem til og med anlægsloven er vedtaget. Der er tale om forberedende arbejder for at lette opstarten på selve tunnelbyggeriet, der forventes påbegyndt senere i Myndighedsgodkendelse i Danmark I 2014 har selskabets danske myndighedsarbejde koncentreret sig om håndtering af de indkomne høringssvar fra VVM-redegørelsen, udarbejdelse af finansiel analyse og trafikprognose, VVM-tillæg samt bidrag til anlægslov. offentliggjorde den 20. november 2014 en opdateret finansiel analyse og trafikprognose for Femern Bælt projektet. Den finansielle analyse kortlægger blandt andet forventningerne til tilbagebetalingstiden, realrenten, EU-støtten, anlægssummen, udgifter til drift, vedligeholdelse af og reinvesteringer i Femern-tunnelen samt de fremtidige trafikindtægter, forventede billetpriser og de afsatte reserver i projektet. Analysen viser, at forbindelsen kan tilbagebetales på år afhængig af reservernes størrelse. På baggrund af de prissatte bud fra de prækvalificerede entreprenører på de 4

5 Årsrapport 2014 fire store anlægskontrakter har selskabet primo 2015 fremlagt et opdateret anlægsbudget for projektet. Formålet er at sikre størst mulig budgetsikkerhed i forbindelse med Folketingets behandling af anlægsloven for projektet. Foruden den finansielle analyse offentliggjorde i november 2014 en ny opdateret trafikprognose for projektet. Hovedmodellen er udviklet af de to tyske konsulentvirksomheder Intraplan Consult GmbH og BVU (Beratergruppe Verkehr + Umwelt GmbH) og er skræddersyet til netop Femern Bælt-korridoren. Begge konsulentvirksomheder bag rapporten var med til at udvikle den tidligere prognose for det danske og tyske transportministerium i Hovedprognosen viser, at de tidligere forventninger til trafikken i det store hele kan fastholdes. Et forslag til anlægslov for Femern Bælt-forbindelsen blev sendt i offentlig høring den 28. november Høringsperioden løb frem til den 5. januar har bistået Transportministeriet med håndteringen af de indkomne høringssvar, herunder bidraget til udarbejdelse af et høringsnotat til Folketinget. Parallelt med høringen af anlægsloven blev et tillæg til VVM-redegørelsen sendt i offentlig høring. Tillægget indeholder en række mindre tilpasninger af projektet som følge af blandt andet arbejdet med de indkomne høringssvar i forbindelse med VVM-redegørelsen. har derudover udarbejdet en Espoo-rapport, som beskriver de grænseoverskridende påvirkninger fra projektet. Rapporten har været i høring i Østersølandende og Norge i henhold til Espoo-konventionen. afleverede medio juni 2014 kommentarer til Transportministeriet til de høringssvar, der indkom i høringsperioden. På baggrund heraf har Transportministeriet udarbejdet et Espoo høringsnotat og offentliggjort det den 24. oktober Myndighedsgodkendelse i Tyskland I Tyskland godkendes Femern Bælt-projektet af de tyske vej- og jernbanemyndigheder på baggrund af en omfattende projektansøgning. I oktober 2013 indgav denne ansøgning til de tyske myndigheder i Kiel. Den efterfølgende godkendelsesproces er i selskabets tidsplan forudsat at vare halvandet år. Grundet omfattende formelle krav til ansøgningsmaterialet blev ansøgningen trykt på ny og indleveret i en opdateret version til de tyske myndigheder i marts Det omfattende materiale udgør 17 ringbind bestående af en sammenfattende ansøgning (ca. 225 sider) og 29 bilag, omfattende i alt ca sider og over 200 tekniske tegninger. Dele af materialet fremsendes alene til information (ca sider), men størstedelen registreres som juridisk bindende for projektgodkendelsen. Ansøgningen indeholder blandt andet tekniske beskrivelser af både den foretrukne tekniske løsning (en sænketunnel), den foretrukne alternative løsning (en skråstagsbro), en boret tunnelløsning samt alternative linjeføringer. Dertil kommer en VVM-redegørelse for alle undersøgte tekniske løsninger på baggrund af de omfattende forundersøgelser, som selskabet har gennemført. Den 5. maj 2014 blev den offentlige høring indledt i Tyskland. Høringen sluttede primo juli 2014, og ultimo juli 2014 havde Femern A/S modtaget godt indsigelser. Der er kommet færre indsigelser i den tyske høringsproces end forventet. På den anden side har gennemgangen vist, at flere af indsigelserne er mere komplicerede og mere omfattende end forventet, herunder især vedr. miljøspørgsmål. Selskabet er i tæt dialog med myndighederne i Slesvig-Holsten om håndteringen af høringssvarene og har iværksat en vurdering af risikoen for, at godkendelsen ikke kan foreligge allerede i sommeren Det er i sidste ende alene den uafhængige godkendelsesmyndighed i Kiel 5

6 Årsrapport 2014 (LBV Kiel), der afgør, hvornår godkendelsen kan udstedes. De tyske myndigheder skal på samme vis som de danske gennemføre en høring af projektets grænseoverskridende virkninger i henhold til Espoo-konventionen. Derfor er der udarbejdet en tysk Espoo-rapport om de potentielle grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra kyst-kyst projektet. Rapporten har været i høring i perioden 13. maj - 3. juli Selskabet har bidraget til at håndtere de indkomne høringssvar til den tyske Espoo-høring, og selskabet arbejder på at besvare disse i overensstemmelse med kravene til den tyske ansøgningsproces. Udbudsprocessen I 2014 fortsatte arbejdet med udbudsprocessen for sænketunnelen. Processen for de fire store anlægskontrakter blev iværksat i september 2013 med udsendelse af udbudsdokumenter til de prækvalificerede konsortier. Den 4. april 2014 indleverede samtlige ni prækvalificerede konsortier tekniske og administrative bud på kontrakterne. Virksomhederne i de ni entreprenørkonsortier kommer fra Danmark, Tyskland, Italien, Spanien, Holland, Belgien, Frankrig, og Sydkorea. Hertil kommer virksomheder fra England og USA, der er tilknyttet nogle af de ni grupper. Sideløbende med evaluering af buddene gennemførte den første del af den konkurrenceprægede dialog. Fra april til september 2014 drøftede selskabet og de prækvalificerede entreprenører tekniske udeståender og virksomhedsrelaterede problemstillinger, herunder risiko- og ansvarsfordeling, håndtering af parallelle arbejder, CSR-krav, sociale klausuler mv. Første del af dialogprocessen blev afsluttet primo oktober 2014, hvorefter opdaterede udbudsdokumenterne. Dokumenterne blev sendt ud til entreprenørerne i en revideret form medio oktober 2014 med henblik på, at selskabet kunne modtage entreprenørernes tilrettede og prissatte bud den 22. december Den indledende analyse af de indkomne tilbud viser, at der samlet set er tale om højere anlægsomkostninger end de hidtidige overslag har vist. Femern A/S har inden for rammerne af den konkurrenceprægede dialog iværksat en fornyet dialog med henblik på at skabe et velfunderet grundlag for at nedbringe den samlede anlægsudgift. Sideløbende med arbejdet på de fire store tunnelkontrakter har forberedt udbuddene af jernbanen og de elektriske og mekaniske systemer, der skal installeres i tunnelen. Udbudsprocessen for de elektriske og mekaniske installationer samt for jernbanekontrakten vedrørende hovedtransformerstationen i Rødbyhavn blev igangsat ultimo januar I september 2014 blev henholdsvis fire og tre internationale konsortier prækvalificeret til at byde på de to kontrakter. Fremrykkede aktiviteter igangsatte i september 2013 en række fremrykkede aktiviteter i Rødbyhavn området som følge af et aktstykke vedtaget af Folketingets Finansudvalg. Formålet med de fremrykkede aktiviteter er primært at forberede området ved Rødbyhavn for anlæggelse af de store byggepladser til tunnelbyggeriet. Fremrykningen sikrer øget robusthed i tidsplanen, men bidrager også til økonomisk aktivitet og nye arbejdspladser på Lolland. I forbindelse med de fremrykkede aktiviteter forberedes produktionspladsen ved Rødbyhavn med installationer for strøm, vand og kloak. Hertil kommer klargøring af en ny pumpestation med henblik på dræning og sænkning af vandspejlet i området. 6

7 Årsrapport 2014 De fremrykkede aktiviteter fortsætter frem til de store anlægsarbejder forventes påbegyndt. har i kontrakterne for de fremrykkede aktiviteter stillet krav om elev- og praktikpladser, hvor det i forhold til aktiviteten er hensigtsmæssigt. Med udgangen af 2014 har sikret lærlingepladser svarende til godt 18 lærlingeår. Selskabets samfundsansvar (CSR) er en samfundsansvarlig virksomhed og ønsker at optræde sådan. Selskabet lægger grundlæggende vægt på, at forberedelserne og byggeriet af den kommende Femern Bælt forbindelse foregår under ordnede forhold. På den baggrund arbejder med samfundsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR), hvilket indebærer, at vi som selskab aktivt tager ansvar for, hvordan vi påvirker samfundet. Derfor tager socialt ansvar og søger at forebygge og reducere eventuelle negative samfundsmæssige, natur- og miljømæssige konsekvenser af selskabets aktiviteter. I 2014 har arbejde med samfundsansvar været fokuseret omkring implementering af selskabets politik for samfundsansvar (CSR-politik). Dette for at sikre, at arbejdet med samfundsansvar ikke foregår løsrevet, men er integreret i selskabets kerneforretning og inkorporeret i det daglige arbejde med at etablere den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. er del af Sund & Bælt koncernen, der er tilsluttet UN Global Compact. Det betyder, at koncernen er forpligtet til at efterleve og arbejde herefter. Derfor har Femern A/S valgt at basere selskabets politik for samfundsansvar (CSR-politik) på UN Global Compact og selskabets egne værdier og principper. Selskabets politik for samfundsansvar (CSRpolitik) og strategi for arbejdet er udmøntet i fire strategiske fokusområder: Virksomhedsdrift og ledelse Miljø, naturbeskyttelse og klima Sikkerhed, sundhed og trivsel Kommunikation og dialog har i 2014 opstillet en plan for arbejdet med samfundsansvar. Planen konkretiserer, hvordan selskabet løbende omsætter sin politik for samfundsansvar til konkrete handlinger. Desuden har selskabet i 2014 fastlagt den interne organisering af arbejdet med samfundsansvar. Som resultat heraf er der til formålet oprettet en enhed, der skal implementere planen og løbende sørge for udvikling, fremdrift, stabilitet og afrapportering af selskabets arbejde med samfundsansvar. Selskabets politik for samfundsansvar er således omsat til handling gennem konkrete initiativer inden for de ovenfor nævnte fokusområder. Af figuren på næste side kan læses, hvilke konkrete initiativer selskabet har gennemført i regnskabsåret 2014 med henblik på at udmønte selskabets politik for samfundsansvar. mål for samfundsansvar for 2014 er indfriet. Der er i 2014 igangsat en risikovurdering af væsentlige CSR emner. En af de ting, der er kommet frem i arbejdet med risikovurderingen, er, at selskabet vedvarende bør holde fokus på sociale klausuler og ansvarlig leverandørstyring. Derfor har selskabet øget fokus på både arbejdet med sociale klausuler og på leverandørstyring og planer om at udføre systematisk opfølgning samt audits af selskabets leverandører i

8 Årsrapport 2014 CSR-resultater for 2014 Kodeks for ansvarlig leverandørstyring er kommunikeret til selskabets samarbejdspartnere CSR krav indarbejdes løbende i kontrakterne Whistleblower ordning er etableret Selskabet har etableret en CSR enhed Risikovurdering af væsentlige CSR emner påbegyndt Selskabets CSR-indsats er kortlagt ift. mål Fokus er øget på HR - HR-strategi er udarbejdet Implementeringen af HR-strategien er påbegyndt Fortsat fokus på mangfoldighed og ligestilling: Arbejdsgruppe om kvinder i ledelse er nedsat 13 pct. kvindelige chefer (stigning ift. 2013) Krav om ordnede boligforhold indarbejdet i kontrakterne 1 pct. sygefravær hos (samme niveau som i 2013) 2 arbejdsulykker med fravær Øget fokus på arbejdsmiljøarbejdet Projekt gennemført vedr. forbedret arbejdsmiljø ifm. arkæologiske undersøgelser Sikkerheds & Sundheds manual under udarbejdelse (HSE manual) Virksomhedsdrift & Ledelse Sikkerhed, Sundhed & Trivsel Miljø, Naturbeskyttelse & Klima Dialog & Kommunikation Plan for naturgenopretning/beskyttelse er udarbejdet Arealer til brug for erstatningsnatur er erhvervet Placering af erstatningsvandhuller er afklaret, 5 ud af 10 erstatningsvandhuller er etableret 2 paddehegn er etableret Kortlægning af forurenet jord pågår Udvikling af webbaseret central platform for samling af miljødata er igangsat Udvikling af kontrol og overvågningsprogram igangsat Miljøkrav er indarbejdet i udbudsmaterialet for de store anlægskontrakter Støjhåndteringsplan er udarbejdet Samarbejdsgruppe med lokale NGO er er etableret Samlet plan for etablering af lærlinge- og elevpladser følges: Der er indgået kontrakter om 18 lærlingeår Sociale klausuler indarbejdes systematisk i kontrakter Elevordning er etableret Selskabet har løbende ansat praktikanter er blevet mere aktiv på de sociale medier: Åbningstiderne er udvidet i selskabets udstillingscenter for at imødekomme stigende efterspørgsel Ca besøgte selskabets infocenter i Rødbyhavn Ca besøgte selskabets infocenter i Burg Ca brugere besøgte selskabets website 7 anmodninger om aktindsigt indkommet og besvaret Målsætningerne for 2015 er illustreret på side 15. Læs mere om samfundsansvar på 8

9 Årsrapport 2014 Kommunikation og information har i 2014 oplevet en stadigt stigende interesse for tunnelprojektet, både fra erhvervslivet, fra private og offentlige organisationer, samt fra borgere og massemedier. I forbindelse med udbuddet af de store tunnelkontrakter i foråret har selskabet tilstræbt at informere de mange mindre og mellemstore virksomheder i hele Danmark og Nordtyskland om deres muligheder for at få del i de underleverancer, som hovedentreprenørerne vil efterspørge. har derfor i marts-maj og i september-oktober gennemført en møderække i henholdsvis Danmark og i Nordtyskland for de virksomheder, der gerne vil være underleverandører til tunnelprojektet. Herudover har selskabet fortsat haft betydeligt fokus på at holde borgere i nærområderne tæt informeret om udviklingen i projektet. Der har således været udvidede åbningstider i informationscentrene i både Rødbyhavn og Burg, og i sommerperioden har arrangeret guidede rundture i det kommende byggepladsområde ved Rødbyhavn. Den øgede interesse fra omverdenen har også afspejlet sig i massemedierne, der i stigende grad har beskæftiget sig med projektet. Selskabet har stillet projektfaglig viden og fakta til rådighed for medierne og er blevet flittigt citeret i mange artikler og indslag i både regionale og landsdækkende medier. Det gælder både i Danmark og i Tyskland. Herudover har selskabet bidraget med adskillige debatindlæg, især i danske aviser og tidsskrifter. har i 2014 oplevet tydelig politisk støtte til projektet, både nationalt, regionalt og kommunalt. Hertil kommer opbakning fra såvel industri som fagbevægelse og øvrige organisationer, der arbejder for et øget samarbejde mellem danske og tyske interessenter. Den brede opbakning var blandt andet tydelig i oktober ved de såkaldte Fehmarnbelt Days i København, hvor erhvervsliv, politikere og organisationer fra Danmark, Sverige og Tyskland diskuterede, hvordan man bedst muligt udnytter de mange nye muligheder, som den faste forbindelse vil give. deltog i Fehmarnbelt Days med et velbesøgt informationstelt på Rådhuspladsen i København, hvor tunnelprojektet blev vist frem. kommunikationsindsats er lagt an på, at befolkningerne i både Danmark og Tyskland har mulighed for at være velinformeret om projektet. I den forbindelse spiller selskabets hjemmeside og sociale medier i øvrigt en stor rolle, og de stigende besøgstal vidner også her om øget interesse fra den brede offentlighed. Selskabsmæssige forhold er et statsligt aktieselskab, som er etableret på et privatretligt grundlag. er via A/S Femern Landanlæg en del af Sund & Bælt Holding A/S, som ejes 100 pct. af det danske Transportministerium. Transportministeren kan i henhold til projekteringsloven i spørgsmål af væsentlig betydning give selskabet generelle eller specifikke instrukser for udøvelsen af selskabets virksomhed. Selskabet ledes af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra transportministeren. Hertil kommer tre medlemmer valgt af og blandt selskabets medarbejdere. Selskabet har hovedkontor i København. Derudover har selskabet kontorer i Burg, på Femern og i Rødbyhavn samt en repræsentation i Berlin. På den ekstra ordinære generalforsamling den 21. august 2014 blev Claus Jensen valgt ind i bestyrelsen for, hvor han overtog pladsen efter Jørgen Elikofer. 9

10 Årsrapport 2014 Den 1. januar 2014 indtrådte Mette Koch Sonnenborg i bestyrelsen som medarbejderrepræsentant i, hvor hun afløste Zoran Markou. Selskabets bestyrelse består herefter af Henning Kruse Petersen (formand), Carsten Koch (næstformand), Pernille Sams, Walter Christophersen, Mette Boye, Rainer Feuerhake og Claus Jensen. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er Karsten Holmegaard, Jeanne Christensen og Mette Koch Sonnenborg. har indgået aftale med Øresundsbro Konsortiet vedrørende finansforvaltning. Femern Bælt-projektet er et prioritetsprojekt inden for det transeuropæiske transportnet og modtager som følge heraf EU-tilskud. EU-tilskuddet udgør et betydeligt bidrag til finansieringen af projekteringsarbejderne og forundersøgelserne. Medarbejdere er en projektorganisation og under fortsat opbygning. Ved udgangen af 2014 har selskabet 120 ansatte svarende til 111 fuldtidsansatte Antal ansatte Kønsfordeling, alle ansatte - Kvinder 42 pct. 42 pct. - Mænd 58 pct. 58 pct. Kønsfordeling, øverste ledelsesorgan - Kvinder 40 pct. 30 pct. - Mænd 60 pct. 70 pct. Kønsfordeling, øvrige ledelsesniveauer - Kvinder 13 pct. 9 pct. - Mænd 87 pct. 91 pct. Uddannelsesbaggrund - Højere 63 pct. 62 pct. - Mellemlange 23 pct. 25 pct. - Korte 14 pct. 13 pct. Medarbejderomsætning 9 pct. 5 pct. Gennemsnitsalder Efteruddannelse pr. medarbejder kr kr. Sygefravær (inkl. langtidssyge) 1,0 pct. 1,0 pct. Organisationen består af medarbejdere af bl.a. dansk, svensk, tysk og engelsk nationalitet. Mangfoldighed Ved udgangen af 2014 foreligger der ikke en underrepræsentation af det ene køn i det øverste ledelsesorgan. har i 2014 øget fokus på at få en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd på alle ledelsesniveauer. Som et resultat heraf udgjorde andelen af kvindelige chefer med udgangen af pct, hvilket er en stigning sammenlignet med Selskabet har som led i indsatsen nedsat en arbejdsgruppe, der ser på muligheder og barrierer for at opnå en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd på alle ledelsesniveauer, herunder inddragelse af erfaringer fra lignende virksomheder, transportområdet og byggebranchen. Økonomi Selskabets resultat før skat udgør et underskud på 1,5 mio. kr. og efter skat et overskud på 6,9 mio. kr. Selskabet har samlet set afholdt omkostninger i 2014 for 634 mio. kr. Beregnet EU-tilskud udgør 205 mio. kr., som er modregnet i de samlede omkostninger, og på den baggrund er 427 mio. kr. aktiveret under anlægsaktiver. Af de samlede projektomkostninger kan 263 mio. kr. henføres til projekteringsarbejder og forundersøgelser inden for design, miljø, geoteknik, sejladssikkerhed samt udbudsproces, tilknyttede informationsaktiviteter og myndighedsbehandling. Derudover er der aktiveret 48 mio. kr. vedrørende arealerhvervelse og miljøkompensation og yderligere 179 mio. kr. vedrørende fremrykkede anlægsaktiviteter og arkæologi. De resterende 143 mio. kr. er anvendt til gager og administration, herunder husleje og IT. Siden etableringen af er der afholdt projektomkostninger for mio. kr, hvor mio. kr. er aktiveret i balancen. Her er modregnet EU-støtte for i alt mio. kr. 10

11 Årsrapport 2014 Finansiering Ud over selskabets indskudskapital finansieres aktiviteter ved optagelse af lån og EU-tilskud via EU-Kommissionens TEN-T program. EU-Kommissionen udvalgte i 2003 Femern Bælt-projektet som et prioritetsprojekt inden for det transeuropæiske transportnet (TEN- T) og gav i 2007 tilsagn om støtte til projektet. Femern Bælt-projektet modtog i 2014 den maksimale støtteprocent på 30 pct. vedrørende anlægsomkostninger, og 50 pct. vedrørende projektrelaterede omkostninger. Det samlede maksimale støttebeløb for perioden er 204,9 mio. EUR svarende til godt 1,5 mia. kr. Af støtteperiodens samlede beløb er der foreløbigt udbetalt mio. kr., mens selskabets nettotilgodehavende hos EU ultimo 2014 kan opgøres til ca. 70 mio.kr. Retningslinjerne for støtteperioden blev fremlagt af EU-Kommissionen i juni På grundlag af Kommissionens udspil blev der i 2012 forhandlet et budget med EU-Parlamentet og Ministerrådet. Forhandlingerne er afsluttet i 2013 med fastlæggelse af retningslinjerne for tildeling og gennemførelse af TEN-T støtte i budgetperioden EU-Kommissionen har igangsat tildelingsprocessen for støttemidler i september 2014 og med ansøgningsfrist i februar har ultimo februar fremsendt ansøgning til EU. Tilbagemelding på ansøgningen forventes at foreligge i sommeren Femern Bæltprojektet vurderes at være en stærk kandidat til også at modtage TEN-T støtte i den kommende periode EU-tilskuddet ydes til dækning af selskabets omkostninger i projekterings- og anlægsfasen og har i 2014 udgjort 32 pct. af de samlede, afholdte omkostninger. Udbetalingerne af EU-tilskuddet sker dels som forudbetalinger af de berammede årlige støttebeløb, dels som afsluttende betalinger, når selskabet har dokumenteret, at de støtteberettigede udgifter er afholdt. Selskabet kan i medfør af projekteringsloven optage lån og benytte andre finansielle instrumenter med statsgaranti til finansiering af selskabets aktiviteter. Fra 2015 forventes selskabets finansieringsforhold etableret gennem en anlægslov, der er fremsat i Folketinget i begyndelsen af 2015, og som forventes færdigbehandlet og godkendt i indeværende folketingsår. Selskabet har to forskellige lånemuligheder: Direkte statslån formidlet gennem Danmarks Nationalbank (genudlån) Lån på penge- og kapitalmarkedet, baseret på en statsgaranti Selskabet finansierede i 2014 aktiviteterne via EU-tilskud og genudlån gennem Nationalbanken. Der er optaget et nyt lån på nominelt 500 mio. kr., mens eksisterende lån for 800 mio.kr er refinansieret med 750 mio.kr. Den samlede lånefinansiering ultimo 2014 udgør herefter nominelt mio. kr., mens dagsværdien udgør mio. kr. I 2014 udgjorde netto finansieringsomkostninger inkl. dagsværdireguleringer en udgift på 0,1 mio. kr. sammenlignet med en udgift på 1,3 mio. kr. i De finansielle værdireguleringer udgjorde en indtægt på 2,1 mio. kr. mod en udgift på 0,6 mio. kr. i Det skal bemærkes, at den danske stat yder særskilt garanti for renter og afdrag samt andre løbende forpligtelser i forbindelse med selskabets låntagning mod en garantiprovision på 0,15 pct. Ved udgangen af 2014 udgjorde den rentebærende nettogæld mio. kr. Egenkapitalen udgør ultimo året 522 mio. kr. 11

12 Årsrapport 2014 Pengestrømme Pengestrømme fra driften udgør 114 mio. kr. og hidrører primært fra forskydning i driftskapitalen, som består af omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Investeringer i anlægsaktiver udgør -627 mio. kr. Under finansieringsaktiviteter indgår udover modtaget EU-tilskud, låneoptagelse på 481 mio. kr. samt finansieringsomkostninger, som udgør 0,1 mio. kr. Selskabets likvide midler udgør ultimo 2014 i alt 404 mio. kr. Begivenheder efter balancedagen Ultimo februar blev forslag til Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark som planlagt fremsat til 1. behandling i Folketinget. Såfremt lovforslaget vedtages, betyder det, at og A/S Femern Landanlæg bemyndiges til at anlægge og drive henholdsvis en fast forbindelse over Femern Bælt og de danske landanlæg samt til at foretage de dispositioner, som er nødvendige for at gennemføre projekterne. Det samlede anlægsbudget inkl. reserver udgør 54,9 mia. kr. i 2014-priser svarende til 55,1 mia. kr. i 2015-priser for kyst til kyst-forbindelsen og 9,6 mia. kr. for de danske landanlæg. Tilbagebetalingstiden for det samlede anlæg forventes på baggrund af de opstillede forudsætninger for trafik, indtægter, driftsomkostninger og finansielle udgifter at udgøre 39 år. Den danske stat vil yde garanti af statskassen for selskabernes forpligtelser i forhold til lån og andre finansielle instrumenter, ligesom den danske stat uden særlig tilkendegivelse i det enkelte tilfælde vil garantere for selskabernes øvrige økonomiske forpligtelser, som disse har påtaget sig i forbindelse med anlægsprojektet. Ligeledes ultimo februar er forslag til Lov om ændring af lov om Sund & Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven fremsat til behandling i Folketinget. Lovforslaget ophæver de særlige skatteregler, der i dag omfatter selskaberne Sund & Bælt Holding A/S, A/S Storebælt, A/S Øresund, og A/S Femern Landanlæg. Særreglerne omhandler underskudsfremførsel, afskrivningsregler og skattefrihed ved vederlagsfri overdragelse af lån mellem selskaberne. Ophævelsen af særreglerne medfører, at alle selskaber i koncernen fra 1. januar 2016 skal følge skattelovgivningens almindelige regler. Regelændringen vurderes ikke at have særlige økonomiske effekter for koncernens selskaber. Der er indgivet flere klager til EU-Kommissionen vedrørende dansk statsstøtte til Femern Bælt. Klagerne omfatter tillige de skatteregler, som Sund & Bælt koncernen er underlagt. På basis heraf har EU-Kommissionen anmodet de danske myndigheder om et uddybende svar på anklagerne. Derudover er der ikke indtruffet hændelser efter balancedagen af betydning for årsrapporten for Forventninger til 2015 Det er forventningen, at anlægsloven, der er fremsat den 25. februar 2015, kan vedtages i indeværende folketingsår. Anlægsloven giver den danske miljøgodkendelse til projektet. vil i sensommeren 2015 og inden anlægskontrakterne med entreprenørerne underskrives fremlægge et opdateret anlægsbudget samt fremkomme med en opdateret status for den tyske myndighedsgodkendelse. For det kommende år er der budgetteret med projektomkostninger i størrelsesorde- 12

13 Årsrapport 2014 nen op til mio. kr., inklusive fremrykkede anlægsarbejder og arealerhvervelse. Der forventes indtægter i form af EU-tilskud på ca. 550 mio. kr. Af de samlede nettoomkostninger på 850 mio. kr. forventes 848 mio. kr. at blive aktiveret og resultatet før skat i størrelsesordenen -2 mio. kr. I 2015 vil udgifterne skulle dækkes primært ved lånefinansiering. Der forventes et behov for optagelse af nye lån på op til mio. kr. samt låneomlægning for 300 mio. kr., så den samlede lånefinansiering ultimo 2015 skønnes at udgøre op til mio. kr. Lånefinansieringen forudses primært at ske ved optagelse af direkte statslån (genudlån). God selskabsledelse Ledelsesstrukturen i er todelt og består af bestyrelsen og direktionen, som er uafhængige af hinanden, og ingen er medlem af begge selskabsorganer. tilstræber, at selskabet ledes efter principper, der til enhver tid lever op til god skik for selskabsledelse. opfylder generelt NASDAQ OMX anbefalinger vedrørende god selskabsledelse, som svarer til anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse. Undtagelser fra anbefalingerne begrundes med koncernens særlige ejerforhold, hvor staten er eneste aktionær. Der er følgende undtagelser til anbefalingerne: I forbindelse med valg til bestyrelsen foretager aktionæren en vurdering af de nødvendige kompetencer, som bestyrelsen samlet set skal besidde. Derfor er der ikke nedsat et nomineringsudvalg. Der er ikke opstillet formelle regler for alder og antallet af bestyrelsesposter, et bestyrelsesmedlem må varetage. Dette indgår i aktionærens overvejelser i forbindelse med nyvalg. Aktionæren fastlægger bestyrelsens vederlag, mens det er bestyrelsen, der varetager fastlæggelsen af direktionens aflønning. Der anvendes ikke incitamentsaflønning eller bonusordning for direktion og bestyrelse. Derfor er der ikke nedsat et vederlagsudvalg. De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert andet år. I følge anbefalingerne bør medlemmerne være på valg hvert år. Bestyrelsen har ikke foretaget en evaluering af arbejdet i bestyrelse og direktion. I relation til hvilke ledelseshverv virksomhedens ledelse beklæder i andre erhvervsdrivende virksomheder, henvises der til afsnittet Bestyrelse og direktion. Anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse kan ses på Risikostyring og kontrolmiljø betragter risikostyring som en central disciplin i det samlede styringskoncept af et stort anlægsprojekt som etablering af den faste forbindelse over Femern Bælt. Risikostyring består dels i at sikre, at der ledelsesmæssigt er fokus på de væsentligste risici ved projektet, dels at der foretages afhjælpende handlinger, og endelig i at sikre at værdien af risiciene kan håndteres inden for den eksisterende budgetramme. Til de enkelte risici er knyttet en risikoansvarlig, der sikrer, at risici håndteres og rapporteres. På baggrund af rapporterede risici vurderer direktionen risikoeksponering og fastlægger plan for mitigering og håndtering af projektets samlede risikoeksponering. 13

14 Årsrapport 2014 Selskabets risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regnskab og finansiel rapportering har til formål at minimere risikoen for materielle fejl. Det interne kontrolsystem omfatter klart definerede roller og ansvarsområder, rapporteringskrav samt rutiner for attestation og godkendelse. Den interne kontrol granskes af revisorerne og gennemgås af bestyrelsen. 14

15 Årsrapport 2014 Mål for CSR-arbejdet i 2015 Fortsat fokus på leverandører og intern drift Fortsat fokus på sikkerhed og sundhed Selskabet intensiverer opfølgning på leverandører Udvikling af strategi for sikkerhed og sundhed Udarbejdelse af auditplan Udarbejdelse af audit- og inspektionsplan for Gennemførelse af egen evaluering sikkerhed og sundhedsområdet (Self Assessment) Udarbejdelse af plan for sundhedstiltag ifm. Fortsat implementering af HR-strategi arbejdspladsen i Rødby Fortsat fokus på ligestilling Gennemførelse af og opfølgning på APV hos Fortsat dialog med entreprenører om CSR-krav Virksomhedsdrift & Ledelse Sikkerhed, Sundhed & Trivsel Miljø, Naturbeskyttelse & Klima Dialog & Kommunikation Fortsat fokus på selskabets miljø- og klimaansvar: Udvikling af kontrolkoncepter for miljøkontrol Opfølgning på plan for naturgenopretning Herunder placering af 5 vandhuller Etablering af erstatningssø - Strandholmsø Fortsat sikring af miljøhensyn i kontrakterne Udvikling af system for opgørelse af energiforbrug hos entreprenørerne Fortsat fokus på dialog og kommunikation: Fortsat fokus på dialog med samarbejdspartnere Fokus på selskabets sociale ansvar via brug af sociale klausuler og ansvar for uddannelse af unge: Fortsat indarbejdelse af sociale klausuler i kontrakterne Indsatsen intensiveres ift. at skabe lærlinge/elevpladser på projektet. Målet er fortsat at opnå 500 elevmandeår i Femern Bælt projektets byggeperiode Ansættelse af elever Ansættelse af praktikkanter Ansættelse af Ph.d.er 15

16 Årsrapport 2014 Hoved- og nøgletal (1.000 DKK) Driftsomkostninger Resultat af primær drift Skat Årets resultat Anlægsinvesteringer i året, netto Egenkapital Balancesum Nøgletal, pct: Overskudsgrad (primær drift) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afkastningsgrad (primær drift) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anm.: Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber i note 1 Anvendt regnskabspraksis. Anm.: Hovedparten af selskabets omkostninger aktiveres på balancen. 16

17 Årsrapport 2014 Totalindkomstopgørelse 1. januar 31. december 2014 (1.000 DKK) Note Omkostninger Andre driftsomkostninger Personaleomkostninger Omkostninger i alt Resultat af primær drift Resultat før skat Skat Årets resultat og totalindkomst Resultatdisponering: Årets overskud på t.kr. foreslås overført til næste år. har ingen anden totalindkomst i indeværende regnskabsår eller sammenligningsåret. 17

18 Årsrapport 2014 Balance 31. december 2014 (1.000 DKK) Note Aktiver Langfristede aktiver Immaterielle anlægsaktiver 5 Software Immaterielle aktiver i alt Materielle aktiver Vej- og jernbaneanlæg under udførelse Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Driftsmateriel Materielle aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

19 Årsrapport 2014 Balance 31. december 2014 (1.000 DKK) Note Passiver Egenkapital Aktiekapital Frie reserver Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Udskudt skatteforpligtelse Obligationslån og gæld til kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Obligationslån og gæld til kreditinstitutter Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Anvendt regnskabspraksis Finansiel risikostyring Sikkerhedsstillelser Købsforpligtelser Eventualforpligtelser Nærtstående parter Begivenheder efter balancedagen Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse 19

20 Årsrapport 2014 Egenkapitalopgørelse (1.000 DKK) Frie Aktiekapital reserver I alt Saldo pr. 1. januar Årets resultat og totalindkomst Saldo pr. 31. december Saldo pr. 1. januar Årets resultat og totalindkomst Totalindkomst Saldo pr. 31. december

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2013 www.femern.dk

Årsrapport 2013 www.femern.dk Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 13 Totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse 17 Pengestrømsopgørelse 18 Noter 19 Ledelsespåtegning 38

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ledelsesberetning. Femern Bælt A/S Årsrapport 3

Ledelsesberetning. Femern Bælt A/S Årsrapport 3 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 9 Pengestrømsopgørelse 10 Noter 11 Ledelsespåtegning 20 De uafhængige revisorers påtegning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Sund & Bælt Partner A/S. CVR-nr. 26 01 91 33. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

Sund & Bælt Partner A/S. CVR-nr. 26 01 91 33. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx Sund & Bælt Partner A/S CVR-nr. 26 01 91 33 Årsrapport 2014 \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx 2 Årsrapport Sund & Bælt Partner A/S Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

A/S Femern Landanlæg. CVR-nr. 32 56 79 67. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

A/S Femern Landanlæg. CVR-nr. 32 56 79 67. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx A/S Femern Landanlæg CVR-nr. 32 56 79 67 Årsrapport 2014 \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx 2 Årsrapport A/S Femern Landanlæg Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 03 Resultatopgørelse 04 Balance 05 Egenkapitalopgørelse 06 Pengestrømsopgørelse 07 Noter 08 Påtegninger 13

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 03 Resultatopgørelse 04 Balance 05 Egenkapitalopgørelse 06 Pengestrømsopgørelse 07 Noter 08 Påtegninger 13 Årsrapport 2005 Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 03 Resultatopgørelse 04 Balance 05 Egenkapitalopgørelse 06 Pengestrømsopgørelse 07 Noter 08 Påtegninger 13 Bestyrelse og direktion 15 01 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Forord. Femern A/S Årsrapport 3

Forord. Femern A/S Årsrapport 3 Årsrapport 2011 Indhold Forord 3 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 15 Resultatopgørelse 16 Totalindkomstopgørelse 16 Balance 17 Egenkapitalopgørelse 19 Pengestrømsopgørelse 20 Noter 21 Ledelsespåtegning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

A/S Øresund. CVR-nr. 15807830. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

A/S Øresund. CVR-nr. 15807830. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx A/S Øresund CVR-nr. 15807830 Årsrapport 2014 \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx 2 Årsrapport A/S Øresund Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 12 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31.

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013 SEF Forsyning A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 25 11 92 07 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere