Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster"

Transkript

1 Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER Indhold: 1 Hvad skal vi med ledsætninger? 2 Forskellen mellem hel- og led-sætninger 3 Nu skal vi spise Peter 4 Grammatiske kommaer 5 Ledsætninger har forskellige funktioner i teksten 6 Infinitiv-sætninger 7 Knudesætninger 8 det det det 9 Opsamling Sætninger er noget vi har i grammatikken, i sprogsystemet. Dem kan vi analysere i sætningsled (jf kapitel 9), og vi kan se at leddene står i en bestemt rækkefølge (jf kapitel 10 om ledstilling). Men sætninger er også noget vi bruger når vi laver tekster. Tekster er sproget i brug. Og når vi bruger sproget, viser det sig at mening (og sød musik) kan opstå på flere måder. Både i kraft af sammenhængen og fordi sætningsmønstret faktisk betyder noget. Ikke mindst er det vigtigt at sætninger kædes sammen. 1 Hvad skal vi med ledsætninger? Det var jo meget enklere hvis vi kunne nøjes med helsætninger uden besværlige kommaer. Og dog. Halfdan Rasmussen har sagt: 1 Klog er den tosse, som ved, han er dum. Sekvensen som ved, han er dum er en relativ-sætning der er efterled til den tosse. Og i relativ-sætningen har vi en ledsætning (han er dum) som er objekt for ved. Det er nærmest umuligt at omskrive det så det kun består af helsætninger. Vi kan jo prøve: 2 Den tosse er klog. Han ved noget: han er dum. Rent bortset fra at det lyder klodset, så betyder det ikke helt det samme. I eksempel 1 kunne vi erstatte den med enhver uden at ændre betydningen det kan vi mildest talt ikke i eksempel 2: Enhver tosse er klog... Lad os prøve på en anden måde: 3 En tosse er klog hvis han erkender sin egen dumhed. Det betyder det samme som eksempel 1, men jeg har kun opnået at erstatte relativ-sætningen i eksempel 1 med en adverbiel hvissætning (en betingelses-sætning). [At dét kan lade sig gøre, er selvfølgelig også værd at lægge mærke til.] Til gengæld er jeg sluppet af med objekts-sætningen ved at erstatte den med en benævnelse (sin egen dumhed) der godt nok kræver et andet verbum (erkender). Noget lignende kan jeg måske bruge til relativ-sætningen? 4 En sin egen dumhed erkendende tosse er klog.??? Man kan diskutere om det er dansk. Enkelt er det i hvert fald ikke, og godt dansk er det heller ikke. Og slet ikke Halfdansk! 1

2 Opgave 1: Prøv at finde ledsætningerne i følgende: Fogh tilføjede at han har stor respekt for Blair der har vist at han er en mand der tør stå ved sine holdninger. Her kommer et forsøg på omskrivning hvad er der sket? Fogh tilføjede [dette]: Han har stor respekt for Blair. Blair har vist [dette]: Han er en mand. En mand tør stå ved sine holdninger. 2 Forskellen mellem hel- og led-sætninger Først og fremmest er forskellen naturligvis at helsætninger udgør en selvstændig helhed, mens ledsætninger er afhængige, enten som led i en anden sætning (jf kapitel 9, afsnit 7) eller som efterled i en benævnelse (jf kapitel 8, afsnit 5). Mere om det i afsnit 5 nedenfor. Men derudover har vi på dansk en specialitet der gør det muligt at skelne rent grammatisk. Helsætninger har en ledstilling der kan skrives subjekt+verballed+a-led (osv), altså S+V+A, når subjektet rykkes frem i forfeltet (hvilket det oftest gør). Ledsætninger har derimod ledsstillingen S+A+V. Sammenlign: Han bliver tyndere for han spiser ikke meget (SVA : helsætning) fordi han ikke spiser meget (SAV : ledsætning) Eksemplet viser at for sideordner to helsætninger, mens fordi underordner en ledsætning i en helsætning. Eksemplet giver os desuden en test på hvilken slags sætning vi har: Hvis vi placerer et ikke (eller dog eller måske) efter verbet (han spiser ikke: SVA), er det en helsætning; hvis vi placerer et ikke før verbet (han ikke spiser: SAV), er det ledsætning. De bindeord der sideordner, er foruden for fx og, men, eller. De bindeord der underordner, er foruden fordi fx at, hvis, når, da, mens, selvom, eftersom. Testen viser for øvrigt at findes enkelte faste udtryk der består af uafhængige ledsætninger: Som du dog råber! At du ikke skammer dig! Opgave 2: Indsæt et ikke (eller måske) i alle sætningerne i begge eksempler i opgave 1, og sammenlign resultatet: SVA eller SAV? Ekstra: Hvis et andet led end subjektet står i forfeltet, har vi ikke SVA men VSA i helsætninger, fx meget spiser han ikke. Det kan også forekomme i ledsætninger efter at eller fordi, derimod ikke efter fx når eller hvis. Men det er lidt specielt. 3 Nu skal vi spise Peter Vi kommer ikke uden om at snakke om kommaer. I overskriften til dette afsnit er der tale om kannibalisme eller manglende komma. Vi foretrækker det sidste: Nu skal vi spise, Peter! Det komma kaldes pausekomma, men det signalerer ikke nødvendigvis en pause, derimod et skifte i intonationen (tonegangen): Nu skal vi spise Pe ter. Nu skal vi spi se, Peter. 2

3 Den slags kommaer foran et påkalde-udtryk (en vokativ) volder næppe problemer i skrevne tekster, hvor vokativer sjældent forekommer. Det samme gælder foranstillet vokativ: Peter, har du spist? med eller uden komma og spørgsmålstegn. Pausekomma har vi også omkring appositioner, dvs en slags beskrivende eller identificerende efterled i benævnelsen: Her standsede præsidenten, den frie verdens leder, for at kysse en baby. Den slags er mere nyttigt i skrevne tekster. Uden kommaer ville vi nok undre os over hvorfor præsidenten absolut skulle standse den frie verdens leder. Han kunne da bare selv standse og kysse... Lige så nyttige er opremsnings-kommaer: 1 Om aftenen spiser de, tænder for fjernsynet og falder i søvn. 2 Til bøffen skal vi have løg, ærter og grønne bønner. Et opremsnings-komma sættes for at spare et og. I sætning 1 har vi sideordnet tre verbaler, i sætning 2 tre benævnelser. 4 Grammatiske kommaer Det der især giver os problemer, er nok de grammatiske kommaer, dvs dem der afgrænser ledsætninger og helsætninger. Efter reglerne behøver vi kun at huske kommaer mellem helsætninger og efter ledsætninger (det er det jeg bruger). Foran ledsætninger kan man sætte komma hvis man har lyst (men så skal man have lyst hele teksten igennem man må være konsekvent). Her kommer nogle eksempler der kan vise hvorfor kommaet efter ledsætningen er vigtigt: c d e f Det er rart med en god lineal, og hvis man har fået en ny passer man godt på den. Nødder fås med og uden skal. Hvis man køber dem uden skal man regne med at de er dyrere. Vi har en køkkenhave, men de planter vi havde sat i vores bed dyrene toppen af. Et enkelt får kan være hyggeligt, men hvis man har flere får man flere lam. Opgave 3: Find ledsætningerne i ovenstående eksempler og sæt de manglende kommaer. Hvilken ordklasse er det første ord efter ledsætningerne i alle tilfælde? PS: Det hjælper at læse sætningerne op. Her kommer så et eksempel der kan vise hvorfor man har besluttet at vi ikke behøver kommaer foran ledsætninger: De, der kan sætte komma, synes, at de, der ikke kan, er dumme. De, der ikke kan, synes, at de, der kan, spilder deres tid. Hvis vi nøjes med komma efter ledsætningerne, ser det sådan ud: De der kan sætte komma, synes at de der ikke kan, er dumme. De der ikke kan, synes at de der kan, spilder deres tid. Pudsigt nok er der en tendens til at det er kommaerne efter ledsætningerne man glemmer. Det skyldes jo nok at ledsætninger ofte begynder med enten konjunktioner (bindeord), som at, når, hvis, eller fordi, eller med relativ-pronominer, som der eller som. De gør det lettere at se hvor ledsætningen starter. Men netop derfor har læseren mere brug for kommaet efter ledsætningen, jf eksemplerne foran opgave 2 ovenfor. a b Den have som vi gravede i går helt ned til åen. Langs den vej som vi går på hænder der mange ulykker. 3

4 5 Ledsætninger har forskellige funktioner i teksten Vi har tidligere set at (kapitel 9, afsnit 7) at ledsætninger kan være led i sætningen, oftest A-led (jeg kommer når du kalder) eller direkte objekt (jeg ved jeg er dum). For det andet kan de være efterled i benævnelser, i form af relativ-sætninger (en mand der tør stå ved sine holdninger), jf kapitel 8, afsnit 5). For det tredie kan de være efterled i A-grupper, som i dette eksempel fra Halfdan Rasmussen: I Bergen er dagen så regnfuld og grå at solen må vandre med vandstøvler på. Læg mærke til at at-sætningen forudsætter et så foran adjektivet. Et enkelt ekstra eksempel kan måske være på sin plads: Sproget er sværere end man regner med. Her forudsætter end-sætningen en komparativ ('højere grad') i adjektivet, dvs fx sværere eller mere indviklet. For det fjerde kan de være styret af præpositioner (forholdsord), hvor man ellers som oftest finder benævnelser: Dronningen regnede ikke med prinsen Det lyder som en ulykkelig familie. Men hvis vi fortsætter sætningen, bliver det lidt mindre ulykkeligt: Dronningen regnede ikke med prinsen selv kunne finde en kone. Her styrer præpositionen med ikke alene prinsen, men hele den ledsætning han indleder. Det bliver klarere hvis vi indføjer at: regnede ikke med at prinsen... Eller hvis ledsætningen begynder med et pronomen:...regnede ikke med han... Opgave 4: Hvilke typer ledsætninger har vi i følgende? Professor Tribini fra Dyrehavsbakken kan snakke så hurtigt, at håret i nakken gror ud gennem næsen blandt bumser og blister, fordi det vil se, om hans tænder slår gnister. (Halfdan Rasmussen) Undertiden kan det være vanskeligt at se om det er en præposition eller en konjunktion (bindeord) der står foran ledsætningen. Om i sidste linje af opgave 4 er faktisk en konjunktion. Det er værre med en præposition som for: Hun ordnede sagen for mig. Hun ordnede sagen for at jeg kunne være fri. I den sidste sætning sætter de fleste komma foran for. I de fleste andre tilfælde lyder reglen at kommaet skal sættes efter præpositionen. Men hvis man nøjes med komma efter ledsætningen, undgår man det problem. 6 Infinitiv-sætninger Selvom ledsætninger kan have mange funktioner, er der i hovedsagen kun to former: 1 Finitte ledsætninger (det er dem der har et finit verbal, dvs et verbal i enten præsens (nutid) eller præteritum (datid)). 2 Infinitiv-sætninger, hvor verbalet er i infinitiv (navnemåde). Infinitiv-sætninger kan lette en tekst. Fx 4

5 a b c d Dronningen besluttede at (hun ville) lægge en ært i sengen. Prinsen mente at en rejse var bedre end at gifte sig. Kongen blev overrasket over at se en pige foran porten. Tribini begyndte at snakke hurtigere. I det sidste tilfælde kan vi faktisk kun have en infinitiv og ikke en finit ledsætning. Opgave 5: Hvilken funktion har infinitiv-sætningerne i de fire eksempler lige ovenfor? Det der er værd at bemærke, er at infinitiver kan udvides både med objekter og A-led, som i de fire eksempler. Infinitiven kan også være sætningsled alene, som i H.C.Andersens At rejse er at leve. Men også den kan udvides: At rejse med tog er at leve livet. Her er infinitiverne udvidet med henholdsvis et A-led (med tog) og dels et direkte objekt (livet). Analysen ser således ud: At rejse med tog er at leve livet. Verbal A-led Verbal Dir.Obj. Subjekt Verbal Subjektsprædikativ Det vi ser her, er et typisk eksempel på forskellen mellem form og funktion. Helsætningen består af funktionerne S+V+Spiv (Subjekt+Verbal+Subjektsprædikativ). Men når vi går ind i subjektet, opdager vi at dets form igen er sætnings-formen, bestående af Verbal+A-led. Og også subjektsprædikativet har sætningsform, bestående af Verbal+DirekteObjekt. 7 Knudesætninger Lad os begynde med et eksempel: Den pige forventede dronningen ikke at prinsen ville vælge. Det særlige ved knudesætninger er at vi bruger forfeltet til et led der ikke hører til helsætningen, men til en underordnet sætning. Og det viser sig at vi kan have en ret dyb underordning, og alligevel hente et led op i forfeltet fra dybet : Den pige mente dronningen ikke at hun ville bryde sig om at prinsen skulle nægte at gifte sig med. Som regel giver det ikke problemer med forståelsen, men i talesproget kan man komme ud for at skulle omfortolke et udsagn efterhånden som det skrider frem. I ET INTERVIEW med en nyudnævnt biskop spurgte en journalist respektfuldt om ikke man 'blev lidt højtidelig som biskop. Biskoppen svarede, med tankefulde pauser: Det tror jeg nok... at opgaverne gør... at man ikke bliver! Opgave 6: Hvad henviser det til? 5

6 Lad os træffe en hurtig afgørelse. Det foretrækker jeg. Opgave 7: Hvilket led i hvilken sætning er leddet i forfeltet i følgende? Hvad sker der hvis du flytter det hen hvor det hører hjemme? Den pige blev kongen overrasket over at se foran porten. I sengen besluttede dronningen at hun ville lægge en ært. Den ært havde hun nok ikke ventet at der var nogen der kunne mærke. Kongen havde I nok ikke troet selv ville åbne porten. Kommer der ikke mere mad? ser han ud som en der godt kunne have lyst til at sige. (Fra et dyreprogram i TV) 8 det det det Kan man sige det det det uden at stamme? Tja, det er et småord der er uhyre almindeligt selv om det ikke betyder ret meget. Her vil du måske sige: Nå, er det det det drejer sig om! Så det kan man altså. Men du kan selvfølgelig også sige: Nå, er det nu igen det, altså småord, som det drejer sig om. Og det er det altså. Det er et pronomen (et stedord). Det står bare ikke altid i stedet for noget, og selvom det gør, er det ikke altid nemt at se hvad det henviser til. Fx når det (og ikke dem) henviser til småord så mener vi jo nok det (emne) om småord, altså en tilsyneladende skæv henvisning. Og hvis jeg siger: hvorfor så ikke bruge den? Det er jo den hurtige afgørelse jeg foretrækker? Det er jo nok fordi jeg mener det at træffe en hurtig afgørelse. Det henviser altså til en ide eller et forslag, dvs det henviser til noget (et t-ord). MEN UD OVER DETTE OVERFORBRUG af det som pronomen, har vi også to anvendelser af det hvor det er helt tomt for indhold. Hvis du fx kommer ind på motorkontoret og siger: Det drejer sig om et kørekort. så vil du nok blive noget overrasket hvis skrankepaven siger: HVAD drejer sig om et kørekort? Hvad mener du med DET? Det samme gælder det handler om, det banker på døren, det sner, det tordner, det er varmt, det er dejligt vejr, det gælder livet. Og hvad mener vi når vi i telefonen siger Det er mig!?? DEN ANDEN TOMME ANVENDELSE finder vi i spaltesætninger. Se fx 1 Jeg skal vaske op. 2 Det er mig der skal vaske op. Hvorfor sige den længere sætning 2 hvis man kan nøjes med sætning 1? Jo, sætning 2 sætter fokus på at det er mig (og ikke en anden), mens sætning 1 blot fortæller hvad jeg skal lave. Forskellen bliver endnu tydeligere hvis spaltesætningen kombineres med et fokus-adverbium, som ikke eller kun, se fx: 3 Jeg skal kun vaske op. 4 Det er kun mig der skal vaske op. 6

7 I sætning 3 er jeg tilfreds med at jeg kun skal vaske op. I sætning 4 er jeg utilfreds med at jeg skal vaske op alene. Man kan spalte næsten et hvilkensomhelst led ud i en spaltesætning. Se følgende: 5 Vi skal kun læse 5 sider til i dag. a Det er kun os der skal læse 5 sider til i dag. (Subjekt udspaltet) b Det er kun til i dag vi skal læse 5 sider. (A-led udspaltet) c Det er kun 5 sider vi skal læse til i dag. (Objekt udspaltet) Opgave 8: Følgende sætninger er spaltede. Hvilket led er udspaltet? Hvordan ville de lyde uden spaltning? a Det er udlændinge der har den største arbejdsløshed. b Det er rygning der giver den største sygelighed. c Det er pizza jeg ikke kan lide. d Det er sukker man bliver fed af. 9 Opsamling Lad mig begynde med en undskyldning på sprogets vegne. Umiddelbart virker det jo meget tilforladeligt. Sproget består af ord (som godt nok kan have mange forskellige former); og dem sætter vi sammen til benævnelser og sætninger (som består af led der skal stå på bestemte pladser i forhold til hinanden). Men når vi bruger sætninger i tekster, viser det sig at der er mange snedige muligheder for at arrangere og skabe mening. Se, den undskyldning kunne det lige så godt have været dig der gav for det er jo også dit sprog. Men altså: For det første kæder vi sætninger sammen. Helsætninger kan kædes sammen med side-ordnende konjunktioner (bindeord, som og, men, eller). Eller de sættes blot efter hinanden, med punktum imellem. Ledsætninger knyttes til helsætninger, ofte med underordnende konjunktioner (som at, når, hvis, fordi). (De kan også sideordnes med sideordnende konjunktioner. Konjunktionerne er ligeglade med hvad de sideordner.) For det andet er der forskel på ledstillingen i helsætninger (SVA) og ledsætninger (SAV). For det tredie skal vi så sætte komma når vi skriver, fordi vi ikke kan høre sammenhængen, sådan som vi kan når vi taler. Pausekommaer sætter vi omkring påkalde-udtryk (Spis så, Peter), og omkring appositioner (Så slog Ole, vores lærer, i bordet). Også opremsnings-kommaer er en slags pausekommaer. Grammatiske kommaer sætter vi som hovedregel mellem helsætninger og efter ledsætninger. For det fjerde kan ledsætninger have flere slags funktioner. De kan være led i helsætninger (og i hinanden); de kan være efterled i benævnelser; de kan være efterled i A-grupper, og de kan være styret af en præposition. Men selvom de kan have forskellige funktioner, har de i hovedsagen kun to forskellige former: enten er de finitte (og har et verbal i præsens/nutid eller præteritum/datid) eller de er infinitivsætninger (og har et verbal i infinitiv). For det femte kan hel- og led-sætninger flettes ind i hinanden. Dels ved at forfeltet i helsætningen rummer et led fra en ledsætning (som Hende kunne prinsen ikke lide... at sige nej til). Det giver en knudesætning. Og dels ved at vi spalter en sætning så det kommer til at se ud som en helsætning med en relativ-sætning til slut (som Det er prinsen (som) du skal giftes med Du skal giftes med prinsen). En spaltesætning begynder med et tomt det, fulgt af er/var og slutter med en slags relativ-sætning. 7

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN. Kommaregler. Dansk Sprognævns skrifter 34

DANSK SPROGNÆVN. Kommaregler. Dansk Sprognævns skrifter 34 Kommaregler DANSK SPROGNÆVN Kommaregler Dansk Sprognævns skrifter 34 Kommaregler 2004 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Alinea A/S Trykt hos Sangill Grafisk Produktion Printed in Denmark 2004 ISSN 0415-0155

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

I dette forløb arbejder eleverne med helsætninger og ledsætninger. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære:

I dette forløb arbejder eleverne med helsætninger og ledsætninger. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære: Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder 25. ÅRGANG,AUGUST 2002 Grammatisk opmærksomhed Hvor vigtigt er det at skoleelever har viden om ordklasser og bøjningsformer, og hvordan bibringer man dem grammatisk opmærksomhed? Side 8 Prøv at læs I Et

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere