Taxa går i lommen på vognmændene?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taxa går i lommen på vognmændene?"

Transkript

1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr Taxa går i lommen på vognmændene? Side 1

2 Dommen over ansvarshavende II. I blev i forrige blad lovet, at i i dette nummer ville få at vide, hvorvidt den dom der blev afsagt over ansvarshavende ville blive anket eller ej. blive anket. Jeg kan hermed fortælle jer, at dommen ikke vil Jeg har, naturligvis, diskuteret dommen med alle andre her på redaktionen, og vi er i fællesskab kommet frem til, at det ikke kan betale sig at anke sagen. En dom på 10 dagbøder a 500,-kroner subsidiært en forvandlingsdom på 10 dages fængsel, det er vist noget af det mildeste man kan få. Når man tænker på ovenstående, så skal man nok tage det ene udtryk i betragtning, som jeg kom til at bruge, først og fremmest fordi det er min oprigtige mening om personer der prøver at indskrænke eller ensrette informationsstrømmen, for selv at opnå visse mere eller mindre synlige fordele. Men dette gør, at en anke formodentlig aldrig vil falde ud til min fordel, hvorfor jeg accepterer dommen, for ikke at få en der er strengere. Vi har, sådan som dommen foreskriver, slettet alle de steder, hvor Peter Kjærgaard er blevet kaldt Peter???????? eller Dr.????????. Dette er sket ved, at vi har fjernet alle de gamle blade fra vores hjemmeside. Side 2

3 Vi her på redaktionen lover højt og helligt, at holde et vågent øje med Peter Kjærgaard, både når han ikke overholder aftaler indgået med fagforeningerne, når han prøver at tilsmudse ombudsmandens ry, når han uberettiget udelukker chauffører / vognmænd fra kørslen og i alle andre tilfælde. Vores grundholdning er, at vi altid vil bekæmpe pampernes magtarrogance, uanset hvor den viser sig og Peter Kjærgaard er et himmelråbende eksempel på denne magtarrogance. Andris Kirsteins. Ansvarshavende. Side 3

4 Leif Fallit Hytten? 4x35 er i store vanskeligheder. Vanskelighederne er næsten uoverstigelige, men det vil kræve uhyre meget, at overvinde dem. Og når man læser om de ting der er foregået i 4x35, så kan man ikke lade være med at tænke, at kritikerne, langt hen ad vejen, havde ret. Det bestyrelsen i 4x35 har foretaget sig, det må være ulovligt, ligesom Taxinævnet for Region Hovedstaden IKKE har passet deres tilsynspligt, hvorfor man atter må spørge sig selv: Har Taxinævnet for Region Hovedstaden overhovedet nogen berettigelse? De passer jo ALDRIG deres arbejde! Taxa 4x35 indkaldte til informationsmøde den 21. januar og her blev der lovet en gennemgang af Taxas økonomi og budget for På mødet blev det oplyst, at man allerede nu havde konstateret, at der var et underskud på 15 millioner i 2012 dette oveni de 12½ millioner fra året før. Efter 2011 underskuddet, så burde bestyrelsen have været vågne nok til at opdage det nye underskud i tide, men måske ønskede bestyrelsen slet ikke at opdage noget, før man var inde i det nye år. Dette faldt som en bombe, som ingen havde ventet. Det livede dog diskussionen noget op. Selvom der havde stået i indkaldelsen, at man ville fortælle om Taxas økonomi og budget for 2013, så blev der ikke fremlagt noget som helst. Hvad underskuddet på 15 millioner så dækker over, det må stå hen i det uvisse? Det har næppe nogen sinde været lovens intension, at tvangstilsluttede vognmænd skulle finansiere eventyrlystne bestyrelsesmedlemmers perverse drømme om storhed med tvangsudskrevne midler. Hvis disse egocentrikere vil satse formuer på at opnå stor- Side 4

5 hed, hvorfor satser de så ikke egne midler? Allerede sidste år ved generalforsamlingen, må bestyrelsen have vidst, at der ville komme et nyt underskud i år (2012), alligevel forblev de tavse og undlod at informere de tvangstilsluttede vogne, hvordan det stod til. Ligeledes udkom Taxanyt nr. 1 umiddelbart inden det møde bestyrelsen indkaldte til; også her havde bestyrelsen muligheden for at fortælle vognmændene, hvor galt det stod til med deres / 4x35 s økonomi. Også dette undlod bestyrelsen at gøre. Man vedblev med at blæse blår i øjnene på vognmændene, i stedet for at være ærlige. Kan man stole på en bestyrelse, der lyver for vognmændene den ene gang efter den anden? Svaret på dette, fortæller måske bedre end noget andet, hvad det er for en bestyrelse man har! Og dette har jo netop været et af klagepunkterne. At foreningen ikke måtte bruge de midler, som de tvangstilsluttede vognmænd havde indbetalt i deposita, til eventyr etc. i det jyske eller andre steder. Der var tale om deposita, der stod som sikkerhed for vognmændenes forpligtelser overfor bestillingskontoret; der var ikke tale om gratis kapital som Foreningen kunne lege med efter forgodtbefindende. Og nu skal alle de tvangstilsluttede vognmænd så betale 825,-kr. ekstra om måneden, for at dække det underskud, som en, måske psykotisk, adm. direktør og bestyrelse har fremavlet i deres jagt på udødeligheden. Det kan godt være, at Taxa 4x35 s formand er pæda- Side 5

6 gog, men måske ville det have været sund fornuft, hvis alle der stillede op til Taxas bestyrelse blev tvunget til at gennemgå en psykiatrisk test, bare for at sikre sig, at evt. kommende bestyrelsesmedlemmer var bare nogenlunde normale. Den nuværende bestyrelse kunne næppe have bestået testen. Udover de 825,-kr./mdr. i pladslejeforhøjelse + en nedskrivning på kr ,- af vognenes indskud, så skal de tvangstilsluttede vognmænd også betale 1 % af deres totale indkørsel i ekstra pladsleje hver måned, for at dække det enorme underskud, som Taxas ledelse har spillet op ovre i det jyske. At man tager 1 % af det totalt indkørte beløb pr. bil i ekstra pladsleje, det må siges helt klart og tydeligt at være i strid med lovens ord om at alle skal deltage på lige vilkår og betale på lige vilkår. Dette er noget, der vil ramme de døgnbetjente biler langt hårdere end de biler der kun bliver betjent af enligt kørende vognmænd. Når Taxa 4x35 påbegynder det nye år (2014), så skal vognmændene sikkert til at betale de ,- kr., som bestillingskontoret har stjålet fra de tvangstilsluttede vognmænd. Så kan vognmændene fortsætte med at betale 7-800,- kr./mdr. ekstra i det nye år. Mon der er nogen der ved hvornår dette galimatias stopper. Alle disse fiflerier er foregået på trods af, at bestyrelsen ikke har fremlagt noget der så meget som minder om et regnskab. Selv på den lukkede afdeling ville sådan noget ikke blive tolereret. Side 6 Vi formoder, at bestyrelsen i Taxa 4x35 har regnet på tallene, og derved er kommet frem til det resultat, at der er flere stemmer blandt enligt kørende vognmænd end blandt vognmænd

7 med døgnbetjente biler. Dette system vil ramme de døgnbetjente biler langt hårdere end de biler der betjenes af enligt kørende vognmænd. Men da loven taler om, at alle skal deltage på lige fod, så har det næppe nogen sinde været lovens intension, at nogen skulle betale mere end andre. Men her har bestyrelsen, formodentlig, ene og alene set på deres muligheder for at overleve et evt. mistillidsvotum. Vi ved, at der er indsamlet underskrifter til et mistillidsvotum til bestyrelsen og at dette skal diskuteres / vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Hvis Leif Fallit Hytten og de andre medlemmer i Taxa 4x35 s bestyrelse bestod af moralsk gennemhæderlige mænd / kvinder, så ville de tage ansvaret for deres handlinger og omgående træde tilbage og fritstille deres poster, således at nye og, måske, hæderlige kræfter kunne komme til. Men de klynger sig tilsyneladende til magten. Leif Fallit Hytten Side 7

8 Ulovlige dataregistreringer? Efter at det er kommet frem, at Taxa 4x35 vil til at opkræve en ekstra pladsleje på 1 % af vognenes indkørte beløb, så er problemstillingen vedr. de ulovlige dataregistreringer atter blevet højaktuel. Trafikstyrelsen konstaterede ved besøg hos 4x35 i februar 2012, at bestillingskontoret foretog elektroniske registreringer af trafikbogsoplysninger; og dette er umiddelbart i strid med 13 stk. 5 i bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 om særlige krav til taxier. Taxa registrerer d.d. fortsat trafikbogsoplysninger og videregiver disse til bl.a. Taxinævnet m.fl. Taxinævnet for Region Hovedstaden må tilsyneladende også være ligeglade med lovgivningen i Danmark, da de må vide at denne praksis er ulovlig. Og offentlig myndighed skulle være de første til at overholde landets love! Vi må nu forvente, at Taxinævnet enten tilbagekalder 4x35 s tilladelse eller politianmelder Taxa for grove og gentagne overtrædelser af taxilovgivningen. Side 8

9 Kurt S. Petersen Vigerslev Alle Valby Edvard Thomsens Vej København S Telefon Ol 28 FaK Vedr. Deres klage over elektronisk registrering af trafikbogsoplysninger Journal TS Dato 6. februar 2012 De har ved brev af 13. januar 2011 rettet henvendelse til Datatlisynet vedrørende Taxa 4x3S's registrering af personoplysninger. Datatlisynet har oversendt Deres klage til videre foranstaltning ved Trafikstyrelsen, da "Bekendtgørelse om særlige krav til taxier mv. henhører under styrelsens ressort. Af Deres henvendelse til Datatilsynet fremg&r, at der hos Taxa 4x35 foretages elektroniske registreringer, der langt overg&r, hvad der er nødvendigt for bestillingskontorets drift, ligesom De mener, at disse registreringer er l strid med lovgivningens bestemmelser, jf. 13, stk. S, l bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 om særlige krav til taxier mv. Datatlisynet har overfor Trafikstyrelsen oplyst, at De ved telefonisk henvendelse af l. maj 2011 til Datatlisynet har oplyst, at Taxa 4x35's bestillingskontor Ikke har tilladelse til at registrere alle de oplysninger, som taxametrene Indeholder, herunder indtægter. Det er Deres opfattelse, at Taxa 4x35 har indført elektronisk trafikbog uden at have f5et tilladelse hertil. Trafikstyrelsen har ved besøg hos Taxa 4x35 f5et fremvist virksomhedens elektroniske registrering, og det er Trafikstyreisens vurdering, at den registrering virksomheden foretager, svarer til en elektronisk trafikbog. Dette er umiddelbart l strid med 13, stk. S i bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006, hvoraf det fremg&r, at Trafikstyrelsen (tidligere Færdselsstyrelsen) efter ansøgning kan tillade central elektronisk registrering af trafikbogsoplysninger hos bestillingskontoret Side 9

10 Side 10

11 ~ Trafikstyrelsen Oanish rronsport Authorlly Taxa 4x35 Rosenlunds Alle Vanløse Edvard Thomsens Vej Kobenhavn S Telefon Fax Journal TS Dato S. februar 2013 Ansøgning om tilladelse til central elektronisk registrering af trafikbogsoplysninger Ved brev af l. marts 2012 har Taxa 4x35 ansøgt om tilladelse til central registrering af traflkbogsoplysnlnger, l henhold til 13, stk. S l bekendtgørelsen om særlige krav til taxier mv., nr. 399 af 4. maj Et system til elektronisk trafikbogsregistrering skal være godkendt af Traflkstyrelsen. Af den Indsendte ansøgning fremgår Ikke, hvilket system der ønskes anvendt. Trafikstyrelsen skal derfor anmode om at få oplyst, hvilket system der ønskes anvendt til den elektroniske traflkbogsreglstrerlng. Såfremt der er tale om et Ikke godkendt system, skal producenten ansøge om godkendelse hos Traflkstyrelsen, Inden Taxa 4x35 kan fs tilladelse til at anvende systemet. 111 Deres orientering kan det oplyses, at Trafikstyrelsen foreløbigt alene har godkendt et system fra Digana Taximat A/S. Med venlig hilsen Jesper Juklc Ingeniør, Center for biler og grøn transport Side 11

12 Kurt B. Petersen Vigerslev Alle Valby Trafikstyrelsen Edvard Thomsens vej København S Valby d. 4. februar Att.: Jesper Jukic Vedr. Deres jr. nr. TS , ulovlig elektronisk registrering. Med henvisning til Deres skrivelse af 6. februar 20 12, kopi vedlagt, hvori De bekræftede at bestillingskontoret Taxa 4x35 ulovligt registrerede trafikbogsoplysn ingcr, skal jeg på ny rette henvendelse til Dem. Taxa 4x35 foretager d.d. forsat elektronisk registrering i strid med 13, stk. 5 1 bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj Efter oplysning fra Datatilsynet, jf. vedlagte kopi, skulle der fra Taxa have været indgivet ansøgning om tilladelse til elektronisk registrering aftrafikbogsoplysninger. Det er ikke overfor vognmændene i Taxa oplyst, at Trafikstyrelsen skulle have meddelt tilladelse til elektronisk registrering, og Trafikstyrelsen ml\ derfor uden yderlige udsættelser indgive politianmeldelse mod Taxa 4x35, for de mangeårige grove overtrædelser af bekendtgørelsen om særlige krav til taxier. Med henvisning til forvaltnings- og offentlighedsloven, skal jeg anmode om aktindsigt vedrørende Trafikstyreisens sagsbehandling af den ulovlige registrering i Taxa 4x35. De bedes venligst tilsende mig kopi af samtlige sagsakter, herunder kopi af ansøgninger, godkendelser/afslag m.m. Nærværende er sendt pr. mail, samt ved almindeligt brev. Kopi: Taxinævnet i Region Hovedstaden, Taxa 4x35 Med venlig hilsen Kurt O. Petersen Side 12

13 Edvard Thomsens Vej Kobenhavn S Telefon O l 28 Fax Telefonnotat Journal TS Dato 7. marts 2012 Kommentarer til Taxa 4x35's rykker for svar Samtale med Annette Jensen Annette Jensen har rettet telefonisk henvendelse til styrelsen og f~et forklaret det videre forløb l forbindelse med ansøgning om tilladelse til elektronisk registrering af trafikbogsoplysnlnger. Annette er i øvrigt blevet orienteret om, at ny sag vil blive oprettet, og at skriftlig ansøgning skal indsendes til Trafikstyrelsen. Anette er ligeledes blevet orienteret om, at sagen ikke vil blive behandlet før end, at SKAT har indsendt deres synspunkter i forbindelse med den elektroniske registrering. Med venlig hilsen Jesper Juklc Ingeniør Side 13

14 SCANNET Datatilsynet Borgergade 28, S København K KOP l Modtaget l o.,. lilisynat - 6 ~lrs J.f~h. Bilag Vanløse, den 1. marts 2012 Vedr.: Registrering af trafikoobogsooiysninger elektronisk Under henvisning til henvendelse til Datatilsynet fra Kurt B. Pedersen ved brev af 13. januar 2012 skal TAXA 4x3S herved ansøge om dispensation fsva. registrering af trafikbogsoplysninger af elektronisk karakter. Baggrund for registrering af pågældende oplysninger er: Udarbejdeise af endetalsstatistikker for vognmænd til indlevering i Taxinævnet l Region Hovedstaden, ssiedes at den enkelte vognmand ikke skal udfærdige disse Kørsler ps konto og kørsler hvor betalingsmiddel er kreditkort, hvilket kræver taxameterdata, herunder prlsdata, for at kunne afregne l forhold til den enkelte vognmand Implementering af nyt regnskabs- samt turformidlingssystem i ~r, hvor overgang til elektroniske trafikbøger kan finde sted, ssfremt tilladeise gives. Det kan oplyses, at TAXA 4x3S l henhold til 13, stk. S l bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 har ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til elektronisk registrering af traflkbogsoplysnlnger. Med venlig hilsen y,\xa,35 ~;.-c_s~ l Niels Kaae Arlm rllrp~tmr Side 14

15 Hemmelig vejledning? Statsforvaltningen Hovedstaden har nu efter ca. 1 år truffet beslutning i sagen om den hemmelige vejledning til taxilovgivningen som hverken Nævnet eller Trafikstyrelsen ville udlevere. Både Nævnets samt Trafikstyrelsens dumme begrundelser for ikke at udlevere vejledningen har Statsforvaltningen fuldstædigt fejet af bordet. Vi anser det for at være yderst mærkværdigt, at Trafikstyrelsen har udarbejdet en vejledning som kun er sendt til Jørgen Kjær / Nævnet men aldrig er blevet offentliggjort. Er det ikke spild af offentlige midler, når man udarbejder en vejledning på 39 sider og man nu 14 år efter Taxilovens ikrafttræden endnu ikke har færdiggjort vejledningen som meddelt af Trafikstyrelsen. Vejledningen er en efterfølger af den tidligere vejledning til Hyrevognsloven fra 1979 med de ændringer som fulgte i forbindelse med Taxiloven. Det fremgår helt klart og tydeligt, at de tilladelses udstedende myndigheder også er pligtige til at føre tilsyn med, at betingelserne efterleves, også i fremtiden. Som noget nyt, har Trafikstyrelsen meddelt deres praksis ved overdragelse af tilladelser og med denne praksis, kan enhver storvognmand overføre deres tilladelser til ægtefæller, registrerede partnere eller børn. Se hele vejledningen på de sidste 39 sider, tilføjet bladet. Side 15

16 Side 16

17 Færdselsstyrelsen 1 ransportafdelingen Taxilov- vejledning. Indholdsfortegnelse: l. O. Indledning. l. J. Ta.xilovens principper Taxilovens overgangsbestemmelser 2.0. Betingelser for tildeling af tilladelser til ta.x.i, limousine og syget.ranspon 2. J Gyldighedspenode for tilladelser Personlig udnynelse Overdragelse af tilladelser Tildeling af yderligere tilladelser Fornyelse af tilladelser Deponering Tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse af tilladelser Bonfald af tilladelser Fastsættelse af antallet af taxitillade Iser Bekendtgørelse om ledige taxi tilladelser Vilkår for taxi tilladelser Procedure for tildeling aftaxitilladelser Handicappedes fortrinsret Geografisk afgrænsrung af taxi tilladelser. Side 17

18 3.6. Taxiholdepladser Betaling for taxikørsel Større kørselsarrangementer Anvendelse af køretøjer indrettet til befordring af op til 15 personer Bestillingskontorer Tilslutning til bestillingskontor Oprettelse af bestillingskontor Fælles drift af flere bestillingskontorer inden for samme kommune Fælles drift af bestillingskontorer i to eller flere kommur e r Fælles bestillingskontor for to eller flere kommuner Tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse af godkendelse af bestillingskontorer Bortfald af godkendelse afbestillingskontor Godkendelse af ansvarlig leder af et bestillingskontor Tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse af godkendelse af ansvarlig leder af et bestiuingskontor Bortfald af godkendelse som ansvarlig leder af et bestillingskontor Forholdet mellem bestillingskontorer og tilsluttede tilladelsesindehavere Disciplinærbod og voldgift Eksklusion af tilsluttede tilladelsesindehavere Godkendt telefonvagtsordning LimousinekørseL 7.l. Betingelser for tildeling af limousinetiuadelse Geografisk afgrænsning aflimousinetilladelser Betaling for limousinekørsel Side 18

19 8.0. Sygetransport Betingelser for tildeling af sygetransporttilladelse Sygetransport i personligt regi Sygetransport i selskabsform m.v Godkendelse af ansvarlig leder af sygetransportvirksomhed i selskabsforrn Tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse af godkendelse af ansvarlig leder Bortfald af godkendelse af ansvarlig leder Betaling for sygetransport Godkendelse af førere af taxier, limousiner og sygetransportkøretøjcr Faglige kvalifikationer Vandelsmæssige forhold God skik inden for branchen Udstedelse afførerkort Førerkorts gyldighedsperiode Midlertidige førerkort Tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse af førerkort Bortfald af førerkort. l O. F ørerkort udstedt før taxilovens ikrafttræden. Side 19

20 1.0. Indledning. Den l. januar 1998 trådte lov nr. 329 af 14. maj 1997 om taxikørsel m.v. i kraft. Samt1dig ophævedes Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 823 af 29. september 1992 af lov om taxikørsel. Samtlige bestemmelser udstedt i medfør af denne lov blev ligeledes ophævet. Samtidigt trådte Traftkministenets bekendtgørelse nr af 16. december 1997 om særlige krav til taxier m.v. samt bekendtgørelse nr af 16. december 1997 om tax.tkorsel m.v. i kraft. Disse bekendtgørelser er siden blevet ændret ved Traftkministeriet~ bekendtgørelse nr. 24 af 15. januar 1998 om ændring af bekendtgørelse om særlige krav til ta...uer m.v. og ved bekendtgørelse nr. 25 af 15. januar 1998 om ændring af bekendtgørelse om ta.xikørsel m.v. Disse bekendtgørelser er efterfølgende ændret ved Trafikminislenets bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998 om særlige krav til ta...uer m.v. og ved bekendtgørelse nr. 249 af 24. april1998 om taxikørsel m.v. Med virkning fra den 9. juni 1999 trådte lov nr. 146 af 17. marts 1999 om ændring af lov nr. 329 af 14. maj 1997 om taxikørsel m.v. i kraft. Samtidig trådte Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 420 af 4. juni 1999 om taxikørsel m. v. i kraft, der ophævede bekendtgørelse nr. 249 af 24. april 1998 om taxikørsel m.v. Endvidere trådte Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 419 af 4. juni 1999 om ændring af bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998 om særlige krav til taxier m.v. i kraft. Den 24. juni 1999 udsendte Traflkmin.isteriet bekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v., der omfatter lov nr. 329 af 14. maj 1997 med de ændringer, der blev gennemført ved lov nr. 146 af 17. marts Side 20

21 Gældende ret på taxiområdet fmdes herefter i: Taxi! oven, jf. bekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 420 af 4. juni 1999 om taxikørsel m.v. Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998 om særlige krav til taxier m.v. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 419 af 4. juni 1999 om ændring af bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998 om særlige krav ll.l taxier m.v. Ll.Taxilovens principper. Ta..Xlloven omfatter erhvervsmæssig personbefordring i køretøjer indrettet til befordring af op til 9 personer, foreren medregnet. Ved ta..x.ilovens gennemførelse bortfald muligheden for at udstede bevillinger til speciel hyrekørsel og partsbevillinger. Taxiloven omfatter følgende former for erhvervsmæssig person befordring: Taxikørsel: Erhvervsmæssig personbefordring i k;,retojer indrettet ul befordring af indw 9 personer, føreren medregnet. Anvendes et køretøj af denne størrelse derimod udelukkende ul almindelig rutekørsel, skal der i stedet foreligge en tilladelse ifølge busloven. Limousinekørscl: Repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende kørselsopgaver, hvortil der typisk skal anvendes køretøjer med særlig - eventuel luksuriøs - mdretning. Sygetransport: Befordring af personer henvist ll.l sundhedsfaglig behandling, og befordring af personer, som på grund af sygdom eller handicap er afskåret fra eller kun med besvær kan benytte offentlige befordringsmidler, herunder taxier. Syge- Side 21

22 transport omfatter videre hastende befordring af blod- og organdonorer i forbindelse med sygdoms- og ulykkestilfælde. Taxiloven er baseret på hyrekørselslovens principper om lokal kompetence. Det er således kommunerne og, for så vidt angår Københavns og Frederiksberg kommuner samt kommunerne i Københavns amt, Storkøbenhavns Taxinævn, der har kompetence til- på grundlag af hensynet til en passende publikumsbetjening- at udstede tilladelser til taxikørsel og limousinekørsel samt at godkende bestillingskontorer. Disse myndigheder har endvidere fortsat kompetence til at godkende førere af køretøjer omfattet af taxil.oven. Disse myndigheder har tillige kompetence til at udstede sygetransporttilladelser. Hyrekørselslovens principper om taxivirksomhed i personligt regi, tiloslutningspligt, antalsbegrænsning og princippet om geografisk begrænsning af taxitilladelser er opretholdt i ta>dloven. Taxiloven har brudt med hyrekørselslovens princip om "livsvarige" tilladelser. Loven fastsætter derimod maksimale gyldighedspenoder for tilladelser og godkende!- ser. Taxiloven er baseret på bus- og godskørselslovgivningens principper, om at indehavere af tilladelser og godkendelser skal opfylde nærmere fastsatte krav om faglige kvalifikationer samt særlige krav til økonomisk og vandelsmæssig baggrund. Taxiloven bygger endvidere på princippet om domstolsprøvelse af afgørelse om nægtelse af tilladelser og godkendelser, og om tilbagekaldelse af tilladelser og godkendelser. Det fremgår udtrykkeligt af taxiloven, at. den myndighed, der har meddelt tilladelser og godkendelser ifølge loven, skal føre tilsyrt med, at betingelserne for disse fortsat er til stede. Side 22

23 1.2. Taxilovgivningens overgangsregler. Tilladelser (bevillinger) W taxikørsel og førerkort samt godkendelser af bestillingskontorer og af taxameterkontrollanter meddelt før den l. januar 1998 forbliver i kraft. Indehavere af tilladelser og godkendelser udstedt før taxilovens ikrafttræden skal dog senest den l. januar 2005 opfylde taxilovgivningens adgangskrav W erhvervet. Hvis indehavere af tilladelser og godkendelser udstedt før taxilovens ikrafttræden den l. januar 2005 opfylder taxilovgivningens adgangskrav, herunder uddannelseskrav, inddrages den tidligere udstedte tilladelses eller godkendelse, og der udstedes i stedet en ny tilladelse eller godkendelse, der er tidsbegrænset i henhold til ta.xiloven. Indehavere af tilladelser til taxi- eller limousinevirksomhed og indehavere af god kendelser til at føre køretøjer omfattet af loven, som den l. januar 2005 vedvarende 1 de sidste 10 år har været beskæftigede som vognmænd eller chauffører, er ikke omfattet af truulovg1vrungens uddannelseskrav. 2.0.Betingelser for tildeling af tilladelser til taxi, limousine og sygetransport. En ansøger skal1 henhold til 3, stk. l, punkt l - 7 i taxiloven opfylde følgende betingelser: Bopæl i Danmark. Myndig, det vil sige, at ansøgeren ikke ved værge eller samværgemål er frataget retlig handleevne. Må ikke have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs. Må ikke have betydelig forfalden gæld til det offentlige. Side 23

24 Skal have fornødent økonomisk grundlag for at drive virksomhed forretningsmæssigt forsvarligt. Må ikke være dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af virksomheden, Jf. straffelovens 78, stk. 2. I fagligt henseende er kvalificeret til at udøve virksomhed og skal kunne antageliggøre, at virksomhed kan udøves forsvarligt og i overensstemmelse med god skik indenfor branchen. Kravet om bopæl i Danmark gælder ikke for personer, der er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs (EU) regler om etablering og om arbejdskraftens fne bevægelighed eller ai tilsvarende regler i Aftale om Det Europæiske Økonom1ske Samarbejdsområde (EØS). Det vtl sige, at personer med statsborgerskab i et EU medlemsland eller i en stat omfattet af EØS- aftalen {Island, Liechtenstein og Norge) kan modtage tilladelse til taxikørsel. hvis de i øvngt opfylder taxilovens øvrige betingelser. Taxilovens betingelser i 3, stk. l, punk-t l - 7 er nærmere uddybet i kapitel 2 bekendtgørelse nr. 420 af4.juni 1999 om taxikørsel m.v. Økonomiske forhold: Ved ansøgning om en tilladelse benyttes et særligt skema. Der skal endvidere forelægges et budget for det første driftsår, som - udover oplysning om forventede indtægter - tillige skal omfatte oplysninger om virksomhedens driftsudgifter, herunder udgifter til brændstof, forsikring, afgifter, vedligeholdelse, forrentning og afskrivning, personale- og administrationsomkostninger mv. Der skal forelægges en fmansieringsplan med oplysning om anskaffelsessummen for det nødvenelige materiel, betalingsvilkår for dette, oplysning om, hvor stor en del af anskaffelsessummen for dette er fmansieret ved egne midler, og hvor stor en del "r tilvt>j.-bragt ved lån eller lignende, samt oplysning om rente- og afdragsydelser for det første driftsår. Side 24

25 Myndigheden kan endvidere kræve, at der indhentes oplysninger fra offentlige myndigheder til brug for bedømmelsen af en ansøgers økonomiske forhold. Fornøden egenkapital: Ved ansøgning om tildeling af l tilladelse skal ansøgeren dokumentere en egenkapital på i alt mindst kr. Er dette ikke muligt, kan der i stedet gennem et pengeinstitut eller et forsikringsselskab stilles en sikkerhed af tilsvarende størrelse og med et af kommunalbestyrelsen nærmere fastsat indhold. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes egenkapitalkravet med kr. for hver ekstra tilladelse. Egenkapitalkravet omfatter tilladelser udstedt såvel før som efter ta.,i lovens ikrafttræden. Det vil f.eks. sige, at egenkapitalkravet andrager kr. 1 tilfælde hvor en vognmænd, der allerede har l tilladelse, der er udstedt før 1998, ansoger om tildeling af en yderligere tilladelse. Ta..xibekendtgørelsen indeholder ikke nærmere oplysrunger om proceduren for do kurnenration af egenkapitalkravel Der kan imidlertid oplyses, at der i busloven stilles lignende krav om økonomisk baggrund, og at Færdselsstyrelsen har udarbejdet følgende vejledninger, hvortil der henvises: Vejledning om dokumentation af egenkapital. Vejledning vedrørende opgørelse af egenkapital ved afgivelse af revisorerklæring. Regler om sikkerhedsstillelse i forbindelse med erhvervsmæssig personbefordring/busudlejning. Det følger af disse vejledninger, at garantistilleise skal tjene til sikkerhed for forpligtelser, der opstår i forbindelse med den pågældende virksomhed, og at garantiens varighed - minimum - skal svare til tilladelsens gyldighedsperiode. Side 25

26 Forfalden gæld til det offentlige: En ansøgning kan afslås, hvis ansøgeren har forfalden gæld til det offentlige i størrelsesordenen ca kr. Det er ikke afgørende, om gælden vedrører virksomhed i henhold til en tidligere eller en eksisterende tilladelse ifølge taxi- eller hyrekørselsloven. Anden gæld, der hidrører fra tidligere virksomhed eller ansættelsesforhold, vil også kunne medføre nægtelse, såfremt gælden er af en sådan størrelse, at det antages, at der fremticligt vil opstå restancer til det offentlige, hvis der meddeles tilladelse til taxikørsel. Faglige kvalifikationer: En ansøger betragtes som fagligt kvalificeret, hvis denne inden for de sidste 10 år forud for indgivelse af ansøgning har været beskæftiget i mindst 3 ar med udførelse af erhvervet person befordring. Færdselsstyrelsen er af den opfattelse, at lejlighedsvis beskæftigelse og deltidsbeskæftigelse ved siden af fuldtidsbeskæftigelse i en anden stilling, ikke kan medregnes i kravet om mindst 3 års beskæftigelse indenfor erhvervet person befordring. Ansøgeren skal endvidere inden for de sidste lo år forud for ansøgning på tilfredsstillende måde have gennemført et af Traflkm.inisreriet eller af Færdselsstyrelsen godkendt kvalifikationskursus for opnåelse af tilladelse til udførelse af taxi- eller limousinekørsel Ansøgere, der indenfor de sidste lo år forud for indgivelse af ansøgning vedvarende har drevet taxi- eller limousinevirksomhed, er ikke omfattet af taxilovgivningens uddannelseskrav. Ansøgere, der ikke har gennemført et kvalifl.kationskursus, skal senest 8 måneder efter meddelelse om tildeling af tilladelse gennemføre et kvalifl.kationskursus. Side 26

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde.

Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde. Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde. Esbjerg Taxas økonomiske forening har i henhold til lov nr. 107 af 30. januar 2013 bekendtgørelse om Taxikørsel, samt trafikministeriets

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden:

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Et nyt arbejdsliv Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Ove Hygum Arbejdsminister Et handicap er ikke ensbetydende med, at personen også arbejdsmæssigt har et handicap. Alligevel

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Hun ser meget godt ud og kører rundt sammen med poli- tiet, men hvad siger hendes jobbeskrivelse? Side 1 CF = CentralForeningen for storvognmænd? Er

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen

Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen Bilag 1 Skema over nævnets pointsystem 15. januar 2015/ FG J.nr. 3.00 / 370-351 På følgende sider kan du læse om nævnets pointsystem. Processen ved udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere kan i

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsautoriseret nedslagtning

Statsautoriseret nedslagtning Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2014. 20.mill. Lov og uorden Lufthavnen mangler penge Rabat igen, igen Hokus, pokus, væk Statsautoriseret nedslagtning Side 1 Hokus, pokus, væk! Nævnet gav

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem 11-10- 2007 De har den 13. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, idet Sammenlægningsudvalgets beslutning

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9 Offentligt Ivans Taxilov - forklaringen. Det kan være svært at læse en masse paragraffer som snor sig ind i hinanden, derfor kommer her et resume af det jeg har forsøgt

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s. julemand. Jylland. 4x35. Gaveregnen. var. stor. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s. julemand. Jylland. 4x35. Gaveregnen. var. stor. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s julemand i Jylland. 4x35 Gaveregnen var stor. Side 1 En personlig beretning. Jeg har været i retten. Peter Kjærgaard havde i foråret 2012

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg.

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Forhandling (efter udskrift).(partiernes trafikpolitiske ordførere / Folketingssalen). Søren Pind (v). Der har været forskel

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Afbud: Kommunalbestyrelsesmedlem Morten Dreyer Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Ørskov Larsen

Afbud: Kommunalbestyrelsesmedlem Morten Dreyer Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Ørskov Larsen Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG B073S003-MGP-PS-DW-MLE UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG DOM Afsagt den 14. maj 2003 af østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Ulla Rubinstein og Dorthe Wiisbye). 13. afd. nr. B-73S-01:

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

God. Påske. Læs også: www.katbladet.dk. Tøsedrengene i 4x35? Læserbrev Svar. Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35!

God. Påske. Læs også: www.katbladet.dk. Tøsedrengene i 4x35? Læserbrev Svar. Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35! 29. Årg. 2010 Nr. 3. God Påske Læserbrev Svar Tøsedrengene i 4x35? Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35! Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Tøsedrengene i 4x35? Sidste år i

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere