Taxa går i lommen på vognmændene?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taxa går i lommen på vognmændene?"

Transkript

1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr Taxa går i lommen på vognmændene? Side 1

2 Dommen over ansvarshavende II. I blev i forrige blad lovet, at i i dette nummer ville få at vide, hvorvidt den dom der blev afsagt over ansvarshavende ville blive anket eller ej. blive anket. Jeg kan hermed fortælle jer, at dommen ikke vil Jeg har, naturligvis, diskuteret dommen med alle andre her på redaktionen, og vi er i fællesskab kommet frem til, at det ikke kan betale sig at anke sagen. En dom på 10 dagbøder a 500,-kroner subsidiært en forvandlingsdom på 10 dages fængsel, det er vist noget af det mildeste man kan få. Når man tænker på ovenstående, så skal man nok tage det ene udtryk i betragtning, som jeg kom til at bruge, først og fremmest fordi det er min oprigtige mening om personer der prøver at indskrænke eller ensrette informationsstrømmen, for selv at opnå visse mere eller mindre synlige fordele. Men dette gør, at en anke formodentlig aldrig vil falde ud til min fordel, hvorfor jeg accepterer dommen, for ikke at få en der er strengere. Vi har, sådan som dommen foreskriver, slettet alle de steder, hvor Peter Kjærgaard er blevet kaldt Peter???????? eller Dr.????????. Dette er sket ved, at vi har fjernet alle de gamle blade fra vores hjemmeside. Side 2

3 Vi her på redaktionen lover højt og helligt, at holde et vågent øje med Peter Kjærgaard, både når han ikke overholder aftaler indgået med fagforeningerne, når han prøver at tilsmudse ombudsmandens ry, når han uberettiget udelukker chauffører / vognmænd fra kørslen og i alle andre tilfælde. Vores grundholdning er, at vi altid vil bekæmpe pampernes magtarrogance, uanset hvor den viser sig og Peter Kjærgaard er et himmelråbende eksempel på denne magtarrogance. Andris Kirsteins. Ansvarshavende. Side 3

4 Leif Fallit Hytten? 4x35 er i store vanskeligheder. Vanskelighederne er næsten uoverstigelige, men det vil kræve uhyre meget, at overvinde dem. Og når man læser om de ting der er foregået i 4x35, så kan man ikke lade være med at tænke, at kritikerne, langt hen ad vejen, havde ret. Det bestyrelsen i 4x35 har foretaget sig, det må være ulovligt, ligesom Taxinævnet for Region Hovedstaden IKKE har passet deres tilsynspligt, hvorfor man atter må spørge sig selv: Har Taxinævnet for Region Hovedstaden overhovedet nogen berettigelse? De passer jo ALDRIG deres arbejde! Taxa 4x35 indkaldte til informationsmøde den 21. januar og her blev der lovet en gennemgang af Taxas økonomi og budget for På mødet blev det oplyst, at man allerede nu havde konstateret, at der var et underskud på 15 millioner i 2012 dette oveni de 12½ millioner fra året før. Efter 2011 underskuddet, så burde bestyrelsen have været vågne nok til at opdage det nye underskud i tide, men måske ønskede bestyrelsen slet ikke at opdage noget, før man var inde i det nye år. Dette faldt som en bombe, som ingen havde ventet. Det livede dog diskussionen noget op. Selvom der havde stået i indkaldelsen, at man ville fortælle om Taxas økonomi og budget for 2013, så blev der ikke fremlagt noget som helst. Hvad underskuddet på 15 millioner så dækker over, det må stå hen i det uvisse? Det har næppe nogen sinde været lovens intension, at tvangstilsluttede vognmænd skulle finansiere eventyrlystne bestyrelsesmedlemmers perverse drømme om storhed med tvangsudskrevne midler. Hvis disse egocentrikere vil satse formuer på at opnå stor- Side 4

5 hed, hvorfor satser de så ikke egne midler? Allerede sidste år ved generalforsamlingen, må bestyrelsen have vidst, at der ville komme et nyt underskud i år (2012), alligevel forblev de tavse og undlod at informere de tvangstilsluttede vogne, hvordan det stod til. Ligeledes udkom Taxanyt nr. 1 umiddelbart inden det møde bestyrelsen indkaldte til; også her havde bestyrelsen muligheden for at fortælle vognmændene, hvor galt det stod til med deres / 4x35 s økonomi. Også dette undlod bestyrelsen at gøre. Man vedblev med at blæse blår i øjnene på vognmændene, i stedet for at være ærlige. Kan man stole på en bestyrelse, der lyver for vognmændene den ene gang efter den anden? Svaret på dette, fortæller måske bedre end noget andet, hvad det er for en bestyrelse man har! Og dette har jo netop været et af klagepunkterne. At foreningen ikke måtte bruge de midler, som de tvangstilsluttede vognmænd havde indbetalt i deposita, til eventyr etc. i det jyske eller andre steder. Der var tale om deposita, der stod som sikkerhed for vognmændenes forpligtelser overfor bestillingskontoret; der var ikke tale om gratis kapital som Foreningen kunne lege med efter forgodtbefindende. Og nu skal alle de tvangstilsluttede vognmænd så betale 825,-kr. ekstra om måneden, for at dække det underskud, som en, måske psykotisk, adm. direktør og bestyrelse har fremavlet i deres jagt på udødeligheden. Det kan godt være, at Taxa 4x35 s formand er pæda- Side 5

6 gog, men måske ville det have været sund fornuft, hvis alle der stillede op til Taxas bestyrelse blev tvunget til at gennemgå en psykiatrisk test, bare for at sikre sig, at evt. kommende bestyrelsesmedlemmer var bare nogenlunde normale. Den nuværende bestyrelse kunne næppe have bestået testen. Udover de 825,-kr./mdr. i pladslejeforhøjelse + en nedskrivning på kr ,- af vognenes indskud, så skal de tvangstilsluttede vognmænd også betale 1 % af deres totale indkørsel i ekstra pladsleje hver måned, for at dække det enorme underskud, som Taxas ledelse har spillet op ovre i det jyske. At man tager 1 % af det totalt indkørte beløb pr. bil i ekstra pladsleje, det må siges helt klart og tydeligt at være i strid med lovens ord om at alle skal deltage på lige vilkår og betale på lige vilkår. Dette er noget, der vil ramme de døgnbetjente biler langt hårdere end de biler der kun bliver betjent af enligt kørende vognmænd. Når Taxa 4x35 påbegynder det nye år (2014), så skal vognmændene sikkert til at betale de ,- kr., som bestillingskontoret har stjålet fra de tvangstilsluttede vognmænd. Så kan vognmændene fortsætte med at betale 7-800,- kr./mdr. ekstra i det nye år. Mon der er nogen der ved hvornår dette galimatias stopper. Alle disse fiflerier er foregået på trods af, at bestyrelsen ikke har fremlagt noget der så meget som minder om et regnskab. Selv på den lukkede afdeling ville sådan noget ikke blive tolereret. Side 6 Vi formoder, at bestyrelsen i Taxa 4x35 har regnet på tallene, og derved er kommet frem til det resultat, at der er flere stemmer blandt enligt kørende vognmænd end blandt vognmænd

7 med døgnbetjente biler. Dette system vil ramme de døgnbetjente biler langt hårdere end de biler der betjenes af enligt kørende vognmænd. Men da loven taler om, at alle skal deltage på lige fod, så har det næppe nogen sinde været lovens intension, at nogen skulle betale mere end andre. Men her har bestyrelsen, formodentlig, ene og alene set på deres muligheder for at overleve et evt. mistillidsvotum. Vi ved, at der er indsamlet underskrifter til et mistillidsvotum til bestyrelsen og at dette skal diskuteres / vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Hvis Leif Fallit Hytten og de andre medlemmer i Taxa 4x35 s bestyrelse bestod af moralsk gennemhæderlige mænd / kvinder, så ville de tage ansvaret for deres handlinger og omgående træde tilbage og fritstille deres poster, således at nye og, måske, hæderlige kræfter kunne komme til. Men de klynger sig tilsyneladende til magten. Leif Fallit Hytten Side 7

8 Ulovlige dataregistreringer? Efter at det er kommet frem, at Taxa 4x35 vil til at opkræve en ekstra pladsleje på 1 % af vognenes indkørte beløb, så er problemstillingen vedr. de ulovlige dataregistreringer atter blevet højaktuel. Trafikstyrelsen konstaterede ved besøg hos 4x35 i februar 2012, at bestillingskontoret foretog elektroniske registreringer af trafikbogsoplysninger; og dette er umiddelbart i strid med 13 stk. 5 i bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 om særlige krav til taxier. Taxa registrerer d.d. fortsat trafikbogsoplysninger og videregiver disse til bl.a. Taxinævnet m.fl. Taxinævnet for Region Hovedstaden må tilsyneladende også være ligeglade med lovgivningen i Danmark, da de må vide at denne praksis er ulovlig. Og offentlig myndighed skulle være de første til at overholde landets love! Vi må nu forvente, at Taxinævnet enten tilbagekalder 4x35 s tilladelse eller politianmelder Taxa for grove og gentagne overtrædelser af taxilovgivningen. Side 8

9 Kurt S. Petersen Vigerslev Alle Valby Edvard Thomsens Vej København S Telefon Ol 28 FaK Vedr. Deres klage over elektronisk registrering af trafikbogsoplysninger Journal TS Dato 6. februar 2012 De har ved brev af 13. januar 2011 rettet henvendelse til Datatlisynet vedrørende Taxa 4x3S's registrering af personoplysninger. Datatlisynet har oversendt Deres klage til videre foranstaltning ved Trafikstyrelsen, da "Bekendtgørelse om særlige krav til taxier mv. henhører under styrelsens ressort. Af Deres henvendelse til Datatilsynet fremg&r, at der hos Taxa 4x35 foretages elektroniske registreringer, der langt overg&r, hvad der er nødvendigt for bestillingskontorets drift, ligesom De mener, at disse registreringer er l strid med lovgivningens bestemmelser, jf. 13, stk. S, l bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 om særlige krav til taxier mv. Datatlisynet har overfor Trafikstyrelsen oplyst, at De ved telefonisk henvendelse af l. maj 2011 til Datatlisynet har oplyst, at Taxa 4x35's bestillingskontor Ikke har tilladelse til at registrere alle de oplysninger, som taxametrene Indeholder, herunder indtægter. Det er Deres opfattelse, at Taxa 4x35 har indført elektronisk trafikbog uden at have f5et tilladelse hertil. Trafikstyrelsen har ved besøg hos Taxa 4x35 f5et fremvist virksomhedens elektroniske registrering, og det er Trafikstyreisens vurdering, at den registrering virksomheden foretager, svarer til en elektronisk trafikbog. Dette er umiddelbart l strid med 13, stk. S i bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006, hvoraf det fremg&r, at Trafikstyrelsen (tidligere Færdselsstyrelsen) efter ansøgning kan tillade central elektronisk registrering af trafikbogsoplysninger hos bestillingskontoret Side 9

10 Side 10

11 ~ Trafikstyrelsen Oanish rronsport Authorlly Taxa 4x35 Rosenlunds Alle Vanløse Edvard Thomsens Vej Kobenhavn S Telefon Fax Journal TS Dato S. februar 2013 Ansøgning om tilladelse til central elektronisk registrering af trafikbogsoplysninger Ved brev af l. marts 2012 har Taxa 4x35 ansøgt om tilladelse til central registrering af traflkbogsoplysnlnger, l henhold til 13, stk. S l bekendtgørelsen om særlige krav til taxier mv., nr. 399 af 4. maj Et system til elektronisk trafikbogsregistrering skal være godkendt af Traflkstyrelsen. Af den Indsendte ansøgning fremgår Ikke, hvilket system der ønskes anvendt. Trafikstyrelsen skal derfor anmode om at få oplyst, hvilket system der ønskes anvendt til den elektroniske traflkbogsreglstrerlng. Såfremt der er tale om et Ikke godkendt system, skal producenten ansøge om godkendelse hos Traflkstyrelsen, Inden Taxa 4x35 kan fs tilladelse til at anvende systemet. 111 Deres orientering kan det oplyses, at Trafikstyrelsen foreløbigt alene har godkendt et system fra Digana Taximat A/S. Med venlig hilsen Jesper Juklc Ingeniør, Center for biler og grøn transport Side 11

12 Kurt B. Petersen Vigerslev Alle Valby Trafikstyrelsen Edvard Thomsens vej København S Valby d. 4. februar Att.: Jesper Jukic Vedr. Deres jr. nr. TS , ulovlig elektronisk registrering. Med henvisning til Deres skrivelse af 6. februar 20 12, kopi vedlagt, hvori De bekræftede at bestillingskontoret Taxa 4x35 ulovligt registrerede trafikbogsoplysn ingcr, skal jeg på ny rette henvendelse til Dem. Taxa 4x35 foretager d.d. forsat elektronisk registrering i strid med 13, stk. 5 1 bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj Efter oplysning fra Datatilsynet, jf. vedlagte kopi, skulle der fra Taxa have været indgivet ansøgning om tilladelse til elektronisk registrering aftrafikbogsoplysninger. Det er ikke overfor vognmændene i Taxa oplyst, at Trafikstyrelsen skulle have meddelt tilladelse til elektronisk registrering, og Trafikstyrelsen ml\ derfor uden yderlige udsættelser indgive politianmeldelse mod Taxa 4x35, for de mangeårige grove overtrædelser af bekendtgørelsen om særlige krav til taxier. Med henvisning til forvaltnings- og offentlighedsloven, skal jeg anmode om aktindsigt vedrørende Trafikstyreisens sagsbehandling af den ulovlige registrering i Taxa 4x35. De bedes venligst tilsende mig kopi af samtlige sagsakter, herunder kopi af ansøgninger, godkendelser/afslag m.m. Nærværende er sendt pr. mail, samt ved almindeligt brev. Kopi: Taxinævnet i Region Hovedstaden, Taxa 4x35 Med venlig hilsen Kurt O. Petersen Side 12

13 Edvard Thomsens Vej Kobenhavn S Telefon O l 28 Fax Telefonnotat Journal TS Dato 7. marts 2012 Kommentarer til Taxa 4x35's rykker for svar Samtale med Annette Jensen Annette Jensen har rettet telefonisk henvendelse til styrelsen og f~et forklaret det videre forløb l forbindelse med ansøgning om tilladelse til elektronisk registrering af trafikbogsoplysnlnger. Annette er i øvrigt blevet orienteret om, at ny sag vil blive oprettet, og at skriftlig ansøgning skal indsendes til Trafikstyrelsen. Anette er ligeledes blevet orienteret om, at sagen ikke vil blive behandlet før end, at SKAT har indsendt deres synspunkter i forbindelse med den elektroniske registrering. Med venlig hilsen Jesper Juklc Ingeniør Side 13

14 SCANNET Datatilsynet Borgergade 28, S København K KOP l Modtaget l o.,. lilisynat - 6 ~lrs J.f~h. Bilag Vanløse, den 1. marts 2012 Vedr.: Registrering af trafikoobogsooiysninger elektronisk Under henvisning til henvendelse til Datatilsynet fra Kurt B. Pedersen ved brev af 13. januar 2012 skal TAXA 4x3S herved ansøge om dispensation fsva. registrering af trafikbogsoplysninger af elektronisk karakter. Baggrund for registrering af pågældende oplysninger er: Udarbejdeise af endetalsstatistikker for vognmænd til indlevering i Taxinævnet l Region Hovedstaden, ssiedes at den enkelte vognmand ikke skal udfærdige disse Kørsler ps konto og kørsler hvor betalingsmiddel er kreditkort, hvilket kræver taxameterdata, herunder prlsdata, for at kunne afregne l forhold til den enkelte vognmand Implementering af nyt regnskabs- samt turformidlingssystem i ~r, hvor overgang til elektroniske trafikbøger kan finde sted, ssfremt tilladeise gives. Det kan oplyses, at TAXA 4x3S l henhold til 13, stk. S l bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 har ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til elektronisk registrering af traflkbogsoplysnlnger. Med venlig hilsen y,\xa,35 ~;.-c_s~ l Niels Kaae Arlm rllrp~tmr Side 14

15 Hemmelig vejledning? Statsforvaltningen Hovedstaden har nu efter ca. 1 år truffet beslutning i sagen om den hemmelige vejledning til taxilovgivningen som hverken Nævnet eller Trafikstyrelsen ville udlevere. Både Nævnets samt Trafikstyrelsens dumme begrundelser for ikke at udlevere vejledningen har Statsforvaltningen fuldstædigt fejet af bordet. Vi anser det for at være yderst mærkværdigt, at Trafikstyrelsen har udarbejdet en vejledning som kun er sendt til Jørgen Kjær / Nævnet men aldrig er blevet offentliggjort. Er det ikke spild af offentlige midler, når man udarbejder en vejledning på 39 sider og man nu 14 år efter Taxilovens ikrafttræden endnu ikke har færdiggjort vejledningen som meddelt af Trafikstyrelsen. Vejledningen er en efterfølger af den tidligere vejledning til Hyrevognsloven fra 1979 med de ændringer som fulgte i forbindelse med Taxiloven. Det fremgår helt klart og tydeligt, at de tilladelses udstedende myndigheder også er pligtige til at føre tilsyn med, at betingelserne efterleves, også i fremtiden. Som noget nyt, har Trafikstyrelsen meddelt deres praksis ved overdragelse af tilladelser og med denne praksis, kan enhver storvognmand overføre deres tilladelser til ægtefæller, registrerede partnere eller børn. Se hele vejledningen på de sidste 39 sider, tilføjet bladet. Side 15

16 Side 16

17 Færdselsstyrelsen 1 ransportafdelingen Taxilov- vejledning. Indholdsfortegnelse: l. O. Indledning. l. J. Ta.xilovens principper Taxilovens overgangsbestemmelser 2.0. Betingelser for tildeling af tilladelser til ta.x.i, limousine og syget.ranspon 2. J Gyldighedspenode for tilladelser Personlig udnynelse Overdragelse af tilladelser Tildeling af yderligere tilladelser Fornyelse af tilladelser Deponering Tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse af tilladelser Bonfald af tilladelser Fastsættelse af antallet af taxitillade Iser Bekendtgørelse om ledige taxi tilladelser Vilkår for taxi tilladelser Procedure for tildeling aftaxitilladelser Handicappedes fortrinsret Geografisk afgrænsrung af taxi tilladelser. Side 17

18 3.6. Taxiholdepladser Betaling for taxikørsel Større kørselsarrangementer Anvendelse af køretøjer indrettet til befordring af op til 15 personer Bestillingskontorer Tilslutning til bestillingskontor Oprettelse af bestillingskontor Fælles drift af flere bestillingskontorer inden for samme kommune Fælles drift af bestillingskontorer i to eller flere kommur e r Fælles bestillingskontor for to eller flere kommuner Tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse af godkendelse af bestillingskontorer Bortfald af godkendelse afbestillingskontor Godkendelse af ansvarlig leder af et bestillingskontor Tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse af godkendelse af ansvarlig leder af et bestiuingskontor Bortfald af godkendelse som ansvarlig leder af et bestillingskontor Forholdet mellem bestillingskontorer og tilsluttede tilladelsesindehavere Disciplinærbod og voldgift Eksklusion af tilsluttede tilladelsesindehavere Godkendt telefonvagtsordning LimousinekørseL 7.l. Betingelser for tildeling af limousinetiuadelse Geografisk afgrænsning aflimousinetilladelser Betaling for limousinekørsel Side 18

19 8.0. Sygetransport Betingelser for tildeling af sygetransporttilladelse Sygetransport i personligt regi Sygetransport i selskabsform m.v Godkendelse af ansvarlig leder af sygetransportvirksomhed i selskabsforrn Tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse af godkendelse af ansvarlig leder Bortfald af godkendelse af ansvarlig leder Betaling for sygetransport Godkendelse af førere af taxier, limousiner og sygetransportkøretøjcr Faglige kvalifikationer Vandelsmæssige forhold God skik inden for branchen Udstedelse afførerkort Førerkorts gyldighedsperiode Midlertidige førerkort Tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse af førerkort Bortfald af førerkort. l O. F ørerkort udstedt før taxilovens ikrafttræden. Side 19

20 1.0. Indledning. Den l. januar 1998 trådte lov nr. 329 af 14. maj 1997 om taxikørsel m.v. i kraft. Samt1dig ophævedes Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 823 af 29. september 1992 af lov om taxikørsel. Samtlige bestemmelser udstedt i medfør af denne lov blev ligeledes ophævet. Samtidigt trådte Traftkministenets bekendtgørelse nr af 16. december 1997 om særlige krav til taxier m.v. samt bekendtgørelse nr af 16. december 1997 om tax.tkorsel m.v. i kraft. Disse bekendtgørelser er siden blevet ændret ved Traftkministeriet~ bekendtgørelse nr. 24 af 15. januar 1998 om ændring af bekendtgørelse om særlige krav til ta...uer m.v. og ved bekendtgørelse nr. 25 af 15. januar 1998 om ændring af bekendtgørelse om ta.xikørsel m.v. Disse bekendtgørelser er efterfølgende ændret ved Trafikminislenets bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998 om særlige krav til ta...uer m.v. og ved bekendtgørelse nr. 249 af 24. april1998 om taxikørsel m.v. Med virkning fra den 9. juni 1999 trådte lov nr. 146 af 17. marts 1999 om ændring af lov nr. 329 af 14. maj 1997 om taxikørsel m.v. i kraft. Samtidig trådte Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 420 af 4. juni 1999 om taxikørsel m. v. i kraft, der ophævede bekendtgørelse nr. 249 af 24. april 1998 om taxikørsel m.v. Endvidere trådte Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 419 af 4. juni 1999 om ændring af bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998 om særlige krav til taxier m.v. i kraft. Den 24. juni 1999 udsendte Traflkmin.isteriet bekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v., der omfatter lov nr. 329 af 14. maj 1997 med de ændringer, der blev gennemført ved lov nr. 146 af 17. marts Side 20

21 Gældende ret på taxiområdet fmdes herefter i: Taxi! oven, jf. bekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 420 af 4. juni 1999 om taxikørsel m.v. Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998 om særlige krav til taxier m.v. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 419 af 4. juni 1999 om ændring af bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998 om særlige krav ll.l taxier m.v. Ll.Taxilovens principper. Ta..Xlloven omfatter erhvervsmæssig personbefordring i køretøjer indrettet til befordring af op til 9 personer, foreren medregnet. Ved ta..x.ilovens gennemførelse bortfald muligheden for at udstede bevillinger til speciel hyrekørsel og partsbevillinger. Taxiloven omfatter følgende former for erhvervsmæssig person befordring: Taxikørsel: Erhvervsmæssig personbefordring i k;,retojer indrettet ul befordring af indw 9 personer, føreren medregnet. Anvendes et køretøj af denne størrelse derimod udelukkende ul almindelig rutekørsel, skal der i stedet foreligge en tilladelse ifølge busloven. Limousinekørscl: Repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende kørselsopgaver, hvortil der typisk skal anvendes køretøjer med særlig - eventuel luksuriøs - mdretning. Sygetransport: Befordring af personer henvist ll.l sundhedsfaglig behandling, og befordring af personer, som på grund af sygdom eller handicap er afskåret fra eller kun med besvær kan benytte offentlige befordringsmidler, herunder taxier. Syge- Side 21

22 transport omfatter videre hastende befordring af blod- og organdonorer i forbindelse med sygdoms- og ulykkestilfælde. Taxiloven er baseret på hyrekørselslovens principper om lokal kompetence. Det er således kommunerne og, for så vidt angår Københavns og Frederiksberg kommuner samt kommunerne i Københavns amt, Storkøbenhavns Taxinævn, der har kompetence til- på grundlag af hensynet til en passende publikumsbetjening- at udstede tilladelser til taxikørsel og limousinekørsel samt at godkende bestillingskontorer. Disse myndigheder har endvidere fortsat kompetence til at godkende førere af køretøjer omfattet af taxil.oven. Disse myndigheder har tillige kompetence til at udstede sygetransporttilladelser. Hyrekørselslovens principper om taxivirksomhed i personligt regi, tiloslutningspligt, antalsbegrænsning og princippet om geografisk begrænsning af taxitilladelser er opretholdt i ta>dloven. Taxiloven har brudt med hyrekørselslovens princip om "livsvarige" tilladelser. Loven fastsætter derimod maksimale gyldighedspenoder for tilladelser og godkende!- ser. Taxiloven er baseret på bus- og godskørselslovgivningens principper, om at indehavere af tilladelser og godkendelser skal opfylde nærmere fastsatte krav om faglige kvalifikationer samt særlige krav til økonomisk og vandelsmæssig baggrund. Taxiloven bygger endvidere på princippet om domstolsprøvelse af afgørelse om nægtelse af tilladelser og godkendelser, og om tilbagekaldelse af tilladelser og godkendelser. Det fremgår udtrykkeligt af taxiloven, at. den myndighed, der har meddelt tilladelser og godkendelser ifølge loven, skal føre tilsyrt med, at betingelserne for disse fortsat er til stede. Side 22

23 1.2. Taxilovgivningens overgangsregler. Tilladelser (bevillinger) W taxikørsel og førerkort samt godkendelser af bestillingskontorer og af taxameterkontrollanter meddelt før den l. januar 1998 forbliver i kraft. Indehavere af tilladelser og godkendelser udstedt før taxilovens ikrafttræden skal dog senest den l. januar 2005 opfylde taxilovgivningens adgangskrav W erhvervet. Hvis indehavere af tilladelser og godkendelser udstedt før taxilovens ikrafttræden den l. januar 2005 opfylder taxilovgivningens adgangskrav, herunder uddannelseskrav, inddrages den tidligere udstedte tilladelses eller godkendelse, og der udstedes i stedet en ny tilladelse eller godkendelse, der er tidsbegrænset i henhold til ta.xiloven. Indehavere af tilladelser til taxi- eller limousinevirksomhed og indehavere af god kendelser til at føre køretøjer omfattet af loven, som den l. januar 2005 vedvarende 1 de sidste 10 år har været beskæftigede som vognmænd eller chauffører, er ikke omfattet af truulovg1vrungens uddannelseskrav. 2.0.Betingelser for tildeling af tilladelser til taxi, limousine og sygetransport. En ansøger skal1 henhold til 3, stk. l, punkt l - 7 i taxiloven opfylde følgende betingelser: Bopæl i Danmark. Myndig, det vil sige, at ansøgeren ikke ved værge eller samværgemål er frataget retlig handleevne. Må ikke have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs. Må ikke have betydelig forfalden gæld til det offentlige. Side 23

24 Skal have fornødent økonomisk grundlag for at drive virksomhed forretningsmæssigt forsvarligt. Må ikke være dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af virksomheden, Jf. straffelovens 78, stk. 2. I fagligt henseende er kvalificeret til at udøve virksomhed og skal kunne antageliggøre, at virksomhed kan udøves forsvarligt og i overensstemmelse med god skik indenfor branchen. Kravet om bopæl i Danmark gælder ikke for personer, der er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs (EU) regler om etablering og om arbejdskraftens fne bevægelighed eller ai tilsvarende regler i Aftale om Det Europæiske Økonom1ske Samarbejdsområde (EØS). Det vtl sige, at personer med statsborgerskab i et EU medlemsland eller i en stat omfattet af EØS- aftalen {Island, Liechtenstein og Norge) kan modtage tilladelse til taxikørsel. hvis de i øvngt opfylder taxilovens øvrige betingelser. Taxilovens betingelser i 3, stk. l, punk-t l - 7 er nærmere uddybet i kapitel 2 bekendtgørelse nr. 420 af4.juni 1999 om taxikørsel m.v. Økonomiske forhold: Ved ansøgning om en tilladelse benyttes et særligt skema. Der skal endvidere forelægges et budget for det første driftsår, som - udover oplysning om forventede indtægter - tillige skal omfatte oplysninger om virksomhedens driftsudgifter, herunder udgifter til brændstof, forsikring, afgifter, vedligeholdelse, forrentning og afskrivning, personale- og administrationsomkostninger mv. Der skal forelægges en fmansieringsplan med oplysning om anskaffelsessummen for det nødvenelige materiel, betalingsvilkår for dette, oplysning om, hvor stor en del af anskaffelsessummen for dette er fmansieret ved egne midler, og hvor stor en del "r tilvt>j.-bragt ved lån eller lignende, samt oplysning om rente- og afdragsydelser for det første driftsår. Side 24

25 Myndigheden kan endvidere kræve, at der indhentes oplysninger fra offentlige myndigheder til brug for bedømmelsen af en ansøgers økonomiske forhold. Fornøden egenkapital: Ved ansøgning om tildeling af l tilladelse skal ansøgeren dokumentere en egenkapital på i alt mindst kr. Er dette ikke muligt, kan der i stedet gennem et pengeinstitut eller et forsikringsselskab stilles en sikkerhed af tilsvarende størrelse og med et af kommunalbestyrelsen nærmere fastsat indhold. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes egenkapitalkravet med kr. for hver ekstra tilladelse. Egenkapitalkravet omfatter tilladelser udstedt såvel før som efter ta.,i lovens ikrafttræden. Det vil f.eks. sige, at egenkapitalkravet andrager kr. 1 tilfælde hvor en vognmænd, der allerede har l tilladelse, der er udstedt før 1998, ansoger om tildeling af en yderligere tilladelse. Ta..xibekendtgørelsen indeholder ikke nærmere oplysrunger om proceduren for do kurnenration af egenkapitalkravel Der kan imidlertid oplyses, at der i busloven stilles lignende krav om økonomisk baggrund, og at Færdselsstyrelsen har udarbejdet følgende vejledninger, hvortil der henvises: Vejledning om dokumentation af egenkapital. Vejledning vedrørende opgørelse af egenkapital ved afgivelse af revisorerklæring. Regler om sikkerhedsstillelse i forbindelse med erhvervsmæssig personbefordring/busudlejning. Det følger af disse vejledninger, at garantistilleise skal tjene til sikkerhed for forpligtelser, der opstår i forbindelse med den pågældende virksomhed, og at garantiens varighed - minimum - skal svare til tilladelsens gyldighedsperiode. Side 25

26 Forfalden gæld til det offentlige: En ansøgning kan afslås, hvis ansøgeren har forfalden gæld til det offentlige i størrelsesordenen ca kr. Det er ikke afgørende, om gælden vedrører virksomhed i henhold til en tidligere eller en eksisterende tilladelse ifølge taxi- eller hyrekørselsloven. Anden gæld, der hidrører fra tidligere virksomhed eller ansættelsesforhold, vil også kunne medføre nægtelse, såfremt gælden er af en sådan størrelse, at det antages, at der fremticligt vil opstå restancer til det offentlige, hvis der meddeles tilladelse til taxikørsel. Faglige kvalifikationer: En ansøger betragtes som fagligt kvalificeret, hvis denne inden for de sidste 10 år forud for indgivelse af ansøgning har været beskæftiget i mindst 3 ar med udførelse af erhvervet person befordring. Færdselsstyrelsen er af den opfattelse, at lejlighedsvis beskæftigelse og deltidsbeskæftigelse ved siden af fuldtidsbeskæftigelse i en anden stilling, ikke kan medregnes i kravet om mindst 3 års beskæftigelse indenfor erhvervet person befordring. Ansøgeren skal endvidere inden for de sidste lo år forud for ansøgning på tilfredsstillende måde have gennemført et af Traflkm.inisreriet eller af Færdselsstyrelsen godkendt kvalifikationskursus for opnåelse af tilladelse til udførelse af taxi- eller limousinekørsel Ansøgere, der indenfor de sidste lo år forud for indgivelse af ansøgning vedvarende har drevet taxi- eller limousinevirksomhed, er ikke omfattet af taxilovgivningens uddannelseskrav. Ansøgere, der ikke har gennemført et kvalifl.kationskursus, skal senest 8 måneder efter meddelelse om tildeling af tilladelse gennemføre et kvalifl.kationskursus. Side 26

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over BEK nr 967 af 12/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS220-000018 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift TAXINÆVNET. AARHUS 13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift I Aarhus Kommune er 13 taxitilladelser ledige. Tilladelserne kan søges af både vognmænd og chauffører. Der stilles betingelse i tilladelsen

Læs mere

BY, ERHVERV OG KULTUR

BY, ERHVERV OG KULTUR BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning VEJLEDNING Ved ansøgning om ledige taxitilladelser i Herning Kommune Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk År: Januar 2017 I loven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v.

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v. LBK nr 107 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 26. april 2016 Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Godkendelse af Taxa 4x27 som nyt bestillingskontor

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

BORGERSERVICE TAXI-BEVILLINGER GRUNDLAG FOR TILDELING AF TAXI- BEVILLINGER I ODSHERRED KOMMUNE

BORGERSERVICE TAXI-BEVILLINGER GRUNDLAG FOR TILDELING AF TAXI- BEVILLINGER I ODSHERRED KOMMUNE BORGERSERVICE TAXI-BEVILLINGER GRUNDLAG FOR TILDELING AF TAXI- BEVILLINGER I ODSHERRED KOMMUNE Forudsætninger Forud for annoncering af en ledig bevilling skal der ikke alene vurderes ud fra servicebehovet

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Administrationsgrundlag for tildeling af taxibevillinger,

Administrationsgrundlag for tildeling af taxibevillinger, Administrationsgrundlag for tildeling af taxibevillinger, Ringkøbing-Skjern Kommune Forudsætninger 1. Der er pr. 01.10.2015 i Ringkøbing-Skjern Kommune i alt 33 bevillinger. Disse opslås således, at de

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. henvendelse om Randers Kommunes retningslinjer for taxibevillinger

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. henvendelse om Randers Kommunes retningslinjer for taxibevillinger Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 29-05- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om Randers Kommunes retningslinjer for taxibevillinger X rettede ved brev af 5. december 2006 henvendelse til Statsamtet

Læs mere

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Droskeselskabet Odense Taxa amba, herefter benævnt Droskeselskabet, har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 om taxikørsel m.v., som

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører.

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 6. Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Side 1 Side 2 Ny leder i Taxa 4x35. Taxa 4x35

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Sagsbehandling i forbindelse med afslag på ansøgning om taxibevilling

Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Sagsbehandling i forbindelse med afslag på ansøgning om taxibevilling Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 14-05- 2007 TILSYNET Sagsbehandling i forbindelse med afslag på ansøgning om taxibevilling I brev af 1. december 2005 har T rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, har modtaget Deres henvendelse af 29. marts 2006 vedrørende klage over aktindsigt i

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Den erfaring ansøgerne har erhvervet især indenfor hyrevognserhvervet eller som vognmand/chauffør indenfor anden erhvervsmæssig personbefordring.

Den erfaring ansøgerne har erhvervet især indenfor hyrevognserhvervet eller som vognmand/chauffør indenfor anden erhvervsmæssig personbefordring. Taxatilladelse Skive Kommune opslår hermed 1 taxatilladelse. Tilladelsen udstedes til: Storvogn, type 5, med lift, plads til 2 kørestole/8 passagerer. Ansøgningen skal fremsendes til: Teknisk Forvaltning

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

2001-01-16: Dansk Taxi Forbund for Sønderborg Taxa ctr. Konkurrencerådet

2001-01-16: Dansk Taxi Forbund for Sønderborg Taxa ctr. Konkurrencerådet 2001-01-16: Dansk Taxi Forbund for Sønderborg Taxa ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. januar 2001 i sag j.nr. 00-110.529 Dansk Taxi Forbund for Sønderborg Taxa

Læs mere

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

nedlæggelse af kunderne.

nedlæggelse af kunderne. Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 1. 2014. Taxas fuldautomatiske anlæg til nedlæggelse af kunderne. Side 1 Året der gak-godt? Året 2013 er året, hvor man prøvede at rydde op i taxibranchen og

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde.

Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde. Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde. Esbjerg Taxas økonomiske forening har i henhold til lov nr. 107 af 30. januar 2013 bekendtgørelse om Taxikørsel, samt trafikministeriets

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig.

SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 7 SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig. Side 1 Lovliggør SKAT Uber? I en stor opsat artikel i Politiken,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune Reglement for taxikørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune I medfør af 13 stk. 2 i lovbekendtgørelse af nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v. med senere ændringer fastsætter Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TAXIKØRSEL

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TAXIKØRSEL SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TAXIKØRSEL Konkurrencestyrelsen ønsker at belyse taxierhvervet og den regulering, som er fastsat af de enkelte kommuner. I den forbindelse bedes De besvare nedenstående spørgsmål.

Læs mere

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden:

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 40, stk. 2, i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Forslag. Taxilov. Til lovforslag nr. L 24 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 14. december 2017.

Forslag. Taxilov. Til lovforslag nr. L 24 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 14. december 2017. Til lovforslag nr. L 24 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 14. december 2017 Forslag til Taxilov Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov gælder for erhvervsmæssig persontransport

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Kan det blive mindre? 60 nye tilladelser! Taxiloven. Luftfartsloven. Hvad nu, Frida?

Kan det blive mindre? 60 nye tilladelser! Taxiloven. Luftfartsloven. Hvad nu, Frida? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Kan det blive mindre? 60 nye tilladelser! Taxiloven. Luftfartsloven. Hvad nu, Frida? Side 1 Kan det blive mindre? En chauffør er blevet noteret af taxiservice

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

CVR. NR. 3001664. Vedtægter for. Dansk Taxi Center. Økonomiske Forening F.m.b.a. 1 avn og hjemsted. 2 Formål

CVR. NR. 3001664. Vedtægter for. Dansk Taxi Center. Økonomiske Forening F.m.b.a. 1 avn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Dansk Taxi Center Økonomiske Forening F.m.b.a. 1 avn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er D.T.C. Økonomiske Forening F.m.b.a. 1.2 Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2 Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Et nyt arbejdsliv Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Ove Hygum Arbejdsminister Et handicap er ikke ensbetydende med, at personen også arbejdsmæssigt har et handicap. Alligevel

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Efter at John Lindbom har solgt DanTaxi til TaxiNord / Lars Christiansen, så vil John Lindbom begynde at sælge elastikker i metermål. Side 1 Bedre sent

Læs mere

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe.

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe. Vedtægter for garantiordning 1 Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at: a) en afgørelse

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4. Side 1 Ny direktør i DanTaxi! Kun en måned efter at DanTaxi og TaxiNord er blevet sammenlagt, bliver direktør John Lindbom smidt fra bestillingen og

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forandringer og konsekvenser

Forandringer og konsekvenser Forandringer og konsekvenser Det skal fortsat kræve tilladelse at udføre erhvervsmæssig persontransport. De nuværende fire tilladelser (taxi, limousine, offentlig servicetrafik og sygetransport) erstattes

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Notat. Orientering om sag nr.660. 12/33654 Forlængelse af dispensationer til taxitilladelser

Notat. Orientering om sag nr.660. 12/33654 Forlængelse af dispensationer til taxitilladelser Notat Til: Miljø- og Teknikudvalget, Thomas Barfoed Kopi til: Poul-Henning Nielsen Fra: Charlotte Elisabeth Woer Orientering om sag nr.660. 12/33654 Forlængelse af dispensationer til taxitilladelser På

Læs mere

Vejledning til "Henstandsordning"

Vejledning til Henstandsordning 1. AFGRÆNSNING AF HENSTANDSORDNINGENS VIRKEOMRÅDE... 3 2. SAMTYKKEERKLÆRING... 3 3. ANSØGNINGEN... 3 4. SAGSBEHANDLING... 4 4.1 SAGSBEHANDLINGSTIDER... 4 4.2 AFSLAG PÅ HENSTANDSORDNING... 4 4.3 KLAGER

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere