Taxa går i lommen på vognmændene?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taxa går i lommen på vognmændene?"

Transkript

1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr Taxa går i lommen på vognmændene? Side 1

2 Dommen over ansvarshavende II. I blev i forrige blad lovet, at i i dette nummer ville få at vide, hvorvidt den dom der blev afsagt over ansvarshavende ville blive anket eller ej. blive anket. Jeg kan hermed fortælle jer, at dommen ikke vil Jeg har, naturligvis, diskuteret dommen med alle andre her på redaktionen, og vi er i fællesskab kommet frem til, at det ikke kan betale sig at anke sagen. En dom på 10 dagbøder a 500,-kroner subsidiært en forvandlingsdom på 10 dages fængsel, det er vist noget af det mildeste man kan få. Når man tænker på ovenstående, så skal man nok tage det ene udtryk i betragtning, som jeg kom til at bruge, først og fremmest fordi det er min oprigtige mening om personer der prøver at indskrænke eller ensrette informationsstrømmen, for selv at opnå visse mere eller mindre synlige fordele. Men dette gør, at en anke formodentlig aldrig vil falde ud til min fordel, hvorfor jeg accepterer dommen, for ikke at få en der er strengere. Vi har, sådan som dommen foreskriver, slettet alle de steder, hvor Peter Kjærgaard er blevet kaldt Peter???????? eller Dr.????????. Dette er sket ved, at vi har fjernet alle de gamle blade fra vores hjemmeside. Side 2

3 Vi her på redaktionen lover højt og helligt, at holde et vågent øje med Peter Kjærgaard, både når han ikke overholder aftaler indgået med fagforeningerne, når han prøver at tilsmudse ombudsmandens ry, når han uberettiget udelukker chauffører / vognmænd fra kørslen og i alle andre tilfælde. Vores grundholdning er, at vi altid vil bekæmpe pampernes magtarrogance, uanset hvor den viser sig og Peter Kjærgaard er et himmelråbende eksempel på denne magtarrogance. Andris Kirsteins. Ansvarshavende. Side 3

4 Leif Fallit Hytten? 4x35 er i store vanskeligheder. Vanskelighederne er næsten uoverstigelige, men det vil kræve uhyre meget, at overvinde dem. Og når man læser om de ting der er foregået i 4x35, så kan man ikke lade være med at tænke, at kritikerne, langt hen ad vejen, havde ret. Det bestyrelsen i 4x35 har foretaget sig, det må være ulovligt, ligesom Taxinævnet for Region Hovedstaden IKKE har passet deres tilsynspligt, hvorfor man atter må spørge sig selv: Har Taxinævnet for Region Hovedstaden overhovedet nogen berettigelse? De passer jo ALDRIG deres arbejde! Taxa 4x35 indkaldte til informationsmøde den 21. januar og her blev der lovet en gennemgang af Taxas økonomi og budget for På mødet blev det oplyst, at man allerede nu havde konstateret, at der var et underskud på 15 millioner i 2012 dette oveni de 12½ millioner fra året før. Efter 2011 underskuddet, så burde bestyrelsen have været vågne nok til at opdage det nye underskud i tide, men måske ønskede bestyrelsen slet ikke at opdage noget, før man var inde i det nye år. Dette faldt som en bombe, som ingen havde ventet. Det livede dog diskussionen noget op. Selvom der havde stået i indkaldelsen, at man ville fortælle om Taxas økonomi og budget for 2013, så blev der ikke fremlagt noget som helst. Hvad underskuddet på 15 millioner så dækker over, det må stå hen i det uvisse? Det har næppe nogen sinde været lovens intension, at tvangstilsluttede vognmænd skulle finansiere eventyrlystne bestyrelsesmedlemmers perverse drømme om storhed med tvangsudskrevne midler. Hvis disse egocentrikere vil satse formuer på at opnå stor- Side 4

5 hed, hvorfor satser de så ikke egne midler? Allerede sidste år ved generalforsamlingen, må bestyrelsen have vidst, at der ville komme et nyt underskud i år (2012), alligevel forblev de tavse og undlod at informere de tvangstilsluttede vogne, hvordan det stod til. Ligeledes udkom Taxanyt nr. 1 umiddelbart inden det møde bestyrelsen indkaldte til; også her havde bestyrelsen muligheden for at fortælle vognmændene, hvor galt det stod til med deres / 4x35 s økonomi. Også dette undlod bestyrelsen at gøre. Man vedblev med at blæse blår i øjnene på vognmændene, i stedet for at være ærlige. Kan man stole på en bestyrelse, der lyver for vognmændene den ene gang efter den anden? Svaret på dette, fortæller måske bedre end noget andet, hvad det er for en bestyrelse man har! Og dette har jo netop været et af klagepunkterne. At foreningen ikke måtte bruge de midler, som de tvangstilsluttede vognmænd havde indbetalt i deposita, til eventyr etc. i det jyske eller andre steder. Der var tale om deposita, der stod som sikkerhed for vognmændenes forpligtelser overfor bestillingskontoret; der var ikke tale om gratis kapital som Foreningen kunne lege med efter forgodtbefindende. Og nu skal alle de tvangstilsluttede vognmænd så betale 825,-kr. ekstra om måneden, for at dække det underskud, som en, måske psykotisk, adm. direktør og bestyrelse har fremavlet i deres jagt på udødeligheden. Det kan godt være, at Taxa 4x35 s formand er pæda- Side 5

6 gog, men måske ville det have været sund fornuft, hvis alle der stillede op til Taxas bestyrelse blev tvunget til at gennemgå en psykiatrisk test, bare for at sikre sig, at evt. kommende bestyrelsesmedlemmer var bare nogenlunde normale. Den nuværende bestyrelse kunne næppe have bestået testen. Udover de 825,-kr./mdr. i pladslejeforhøjelse + en nedskrivning på kr ,- af vognenes indskud, så skal de tvangstilsluttede vognmænd også betale 1 % af deres totale indkørsel i ekstra pladsleje hver måned, for at dække det enorme underskud, som Taxas ledelse har spillet op ovre i det jyske. At man tager 1 % af det totalt indkørte beløb pr. bil i ekstra pladsleje, det må siges helt klart og tydeligt at være i strid med lovens ord om at alle skal deltage på lige vilkår og betale på lige vilkår. Dette er noget, der vil ramme de døgnbetjente biler langt hårdere end de biler der kun bliver betjent af enligt kørende vognmænd. Når Taxa 4x35 påbegynder det nye år (2014), så skal vognmændene sikkert til at betale de ,- kr., som bestillingskontoret har stjålet fra de tvangstilsluttede vognmænd. Så kan vognmændene fortsætte med at betale 7-800,- kr./mdr. ekstra i det nye år. Mon der er nogen der ved hvornår dette galimatias stopper. Alle disse fiflerier er foregået på trods af, at bestyrelsen ikke har fremlagt noget der så meget som minder om et regnskab. Selv på den lukkede afdeling ville sådan noget ikke blive tolereret. Side 6 Vi formoder, at bestyrelsen i Taxa 4x35 har regnet på tallene, og derved er kommet frem til det resultat, at der er flere stemmer blandt enligt kørende vognmænd end blandt vognmænd

7 med døgnbetjente biler. Dette system vil ramme de døgnbetjente biler langt hårdere end de biler der betjenes af enligt kørende vognmænd. Men da loven taler om, at alle skal deltage på lige fod, så har det næppe nogen sinde været lovens intension, at nogen skulle betale mere end andre. Men her har bestyrelsen, formodentlig, ene og alene set på deres muligheder for at overleve et evt. mistillidsvotum. Vi ved, at der er indsamlet underskrifter til et mistillidsvotum til bestyrelsen og at dette skal diskuteres / vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Hvis Leif Fallit Hytten og de andre medlemmer i Taxa 4x35 s bestyrelse bestod af moralsk gennemhæderlige mænd / kvinder, så ville de tage ansvaret for deres handlinger og omgående træde tilbage og fritstille deres poster, således at nye og, måske, hæderlige kræfter kunne komme til. Men de klynger sig tilsyneladende til magten. Leif Fallit Hytten Side 7

8 Ulovlige dataregistreringer? Efter at det er kommet frem, at Taxa 4x35 vil til at opkræve en ekstra pladsleje på 1 % af vognenes indkørte beløb, så er problemstillingen vedr. de ulovlige dataregistreringer atter blevet højaktuel. Trafikstyrelsen konstaterede ved besøg hos 4x35 i februar 2012, at bestillingskontoret foretog elektroniske registreringer af trafikbogsoplysninger; og dette er umiddelbart i strid med 13 stk. 5 i bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 om særlige krav til taxier. Taxa registrerer d.d. fortsat trafikbogsoplysninger og videregiver disse til bl.a. Taxinævnet m.fl. Taxinævnet for Region Hovedstaden må tilsyneladende også være ligeglade med lovgivningen i Danmark, da de må vide at denne praksis er ulovlig. Og offentlig myndighed skulle være de første til at overholde landets love! Vi må nu forvente, at Taxinævnet enten tilbagekalder 4x35 s tilladelse eller politianmelder Taxa for grove og gentagne overtrædelser af taxilovgivningen. Side 8

9 Kurt S. Petersen Vigerslev Alle Valby Edvard Thomsens Vej København S Telefon Ol 28 FaK Vedr. Deres klage over elektronisk registrering af trafikbogsoplysninger Journal TS Dato 6. februar 2012 De har ved brev af 13. januar 2011 rettet henvendelse til Datatlisynet vedrørende Taxa 4x3S's registrering af personoplysninger. Datatlisynet har oversendt Deres klage til videre foranstaltning ved Trafikstyrelsen, da "Bekendtgørelse om særlige krav til taxier mv. henhører under styrelsens ressort. Af Deres henvendelse til Datatilsynet fremg&r, at der hos Taxa 4x35 foretages elektroniske registreringer, der langt overg&r, hvad der er nødvendigt for bestillingskontorets drift, ligesom De mener, at disse registreringer er l strid med lovgivningens bestemmelser, jf. 13, stk. S, l bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 om særlige krav til taxier mv. Datatlisynet har overfor Trafikstyrelsen oplyst, at De ved telefonisk henvendelse af l. maj 2011 til Datatlisynet har oplyst, at Taxa 4x35's bestillingskontor Ikke har tilladelse til at registrere alle de oplysninger, som taxametrene Indeholder, herunder indtægter. Det er Deres opfattelse, at Taxa 4x35 har indført elektronisk trafikbog uden at have f5et tilladelse hertil. Trafikstyrelsen har ved besøg hos Taxa 4x35 f5et fremvist virksomhedens elektroniske registrering, og det er Trafikstyreisens vurdering, at den registrering virksomheden foretager, svarer til en elektronisk trafikbog. Dette er umiddelbart l strid med 13, stk. S i bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006, hvoraf det fremg&r, at Trafikstyrelsen (tidligere Færdselsstyrelsen) efter ansøgning kan tillade central elektronisk registrering af trafikbogsoplysninger hos bestillingskontoret Side 9

10 Side 10

11 ~ Trafikstyrelsen Oanish rronsport Authorlly Taxa 4x35 Rosenlunds Alle Vanløse Edvard Thomsens Vej Kobenhavn S Telefon Fax Journal TS Dato S. februar 2013 Ansøgning om tilladelse til central elektronisk registrering af trafikbogsoplysninger Ved brev af l. marts 2012 har Taxa 4x35 ansøgt om tilladelse til central registrering af traflkbogsoplysnlnger, l henhold til 13, stk. S l bekendtgørelsen om særlige krav til taxier mv., nr. 399 af 4. maj Et system til elektronisk trafikbogsregistrering skal være godkendt af Traflkstyrelsen. Af den Indsendte ansøgning fremgår Ikke, hvilket system der ønskes anvendt. Trafikstyrelsen skal derfor anmode om at få oplyst, hvilket system der ønskes anvendt til den elektroniske traflkbogsreglstrerlng. Såfremt der er tale om et Ikke godkendt system, skal producenten ansøge om godkendelse hos Traflkstyrelsen, Inden Taxa 4x35 kan fs tilladelse til at anvende systemet. 111 Deres orientering kan det oplyses, at Trafikstyrelsen foreløbigt alene har godkendt et system fra Digana Taximat A/S. Med venlig hilsen Jesper Juklc Ingeniør, Center for biler og grøn transport Side 11

12 Kurt B. Petersen Vigerslev Alle Valby Trafikstyrelsen Edvard Thomsens vej København S Valby d. 4. februar Att.: Jesper Jukic Vedr. Deres jr. nr. TS , ulovlig elektronisk registrering. Med henvisning til Deres skrivelse af 6. februar 20 12, kopi vedlagt, hvori De bekræftede at bestillingskontoret Taxa 4x35 ulovligt registrerede trafikbogsoplysn ingcr, skal jeg på ny rette henvendelse til Dem. Taxa 4x35 foretager d.d. forsat elektronisk registrering i strid med 13, stk. 5 1 bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj Efter oplysning fra Datatilsynet, jf. vedlagte kopi, skulle der fra Taxa have været indgivet ansøgning om tilladelse til elektronisk registrering aftrafikbogsoplysninger. Det er ikke overfor vognmændene i Taxa oplyst, at Trafikstyrelsen skulle have meddelt tilladelse til elektronisk registrering, og Trafikstyrelsen ml\ derfor uden yderlige udsættelser indgive politianmeldelse mod Taxa 4x35, for de mangeårige grove overtrædelser af bekendtgørelsen om særlige krav til taxier. Med henvisning til forvaltnings- og offentlighedsloven, skal jeg anmode om aktindsigt vedrørende Trafikstyreisens sagsbehandling af den ulovlige registrering i Taxa 4x35. De bedes venligst tilsende mig kopi af samtlige sagsakter, herunder kopi af ansøgninger, godkendelser/afslag m.m. Nærværende er sendt pr. mail, samt ved almindeligt brev. Kopi: Taxinævnet i Region Hovedstaden, Taxa 4x35 Med venlig hilsen Kurt O. Petersen Side 12

13 Edvard Thomsens Vej Kobenhavn S Telefon O l 28 Fax Telefonnotat Journal TS Dato 7. marts 2012 Kommentarer til Taxa 4x35's rykker for svar Samtale med Annette Jensen Annette Jensen har rettet telefonisk henvendelse til styrelsen og f~et forklaret det videre forløb l forbindelse med ansøgning om tilladelse til elektronisk registrering af trafikbogsoplysnlnger. Annette er i øvrigt blevet orienteret om, at ny sag vil blive oprettet, og at skriftlig ansøgning skal indsendes til Trafikstyrelsen. Anette er ligeledes blevet orienteret om, at sagen ikke vil blive behandlet før end, at SKAT har indsendt deres synspunkter i forbindelse med den elektroniske registrering. Med venlig hilsen Jesper Juklc Ingeniør Side 13

14 SCANNET Datatilsynet Borgergade 28, S København K KOP l Modtaget l o.,. lilisynat - 6 ~lrs J.f~h. Bilag Vanløse, den 1. marts 2012 Vedr.: Registrering af trafikoobogsooiysninger elektronisk Under henvisning til henvendelse til Datatilsynet fra Kurt B. Pedersen ved brev af 13. januar 2012 skal TAXA 4x3S herved ansøge om dispensation fsva. registrering af trafikbogsoplysninger af elektronisk karakter. Baggrund for registrering af pågældende oplysninger er: Udarbejdeise af endetalsstatistikker for vognmænd til indlevering i Taxinævnet l Region Hovedstaden, ssiedes at den enkelte vognmand ikke skal udfærdige disse Kørsler ps konto og kørsler hvor betalingsmiddel er kreditkort, hvilket kræver taxameterdata, herunder prlsdata, for at kunne afregne l forhold til den enkelte vognmand Implementering af nyt regnskabs- samt turformidlingssystem i ~r, hvor overgang til elektroniske trafikbøger kan finde sted, ssfremt tilladeise gives. Det kan oplyses, at TAXA 4x3S l henhold til 13, stk. S l bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 har ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til elektronisk registrering af traflkbogsoplysnlnger. Med venlig hilsen y,\xa,35 ~;.-c_s~ l Niels Kaae Arlm rllrp~tmr Side 14

15 Hemmelig vejledning? Statsforvaltningen Hovedstaden har nu efter ca. 1 år truffet beslutning i sagen om den hemmelige vejledning til taxilovgivningen som hverken Nævnet eller Trafikstyrelsen ville udlevere. Både Nævnets samt Trafikstyrelsens dumme begrundelser for ikke at udlevere vejledningen har Statsforvaltningen fuldstædigt fejet af bordet. Vi anser det for at være yderst mærkværdigt, at Trafikstyrelsen har udarbejdet en vejledning som kun er sendt til Jørgen Kjær / Nævnet men aldrig er blevet offentliggjort. Er det ikke spild af offentlige midler, når man udarbejder en vejledning på 39 sider og man nu 14 år efter Taxilovens ikrafttræden endnu ikke har færdiggjort vejledningen som meddelt af Trafikstyrelsen. Vejledningen er en efterfølger af den tidligere vejledning til Hyrevognsloven fra 1979 med de ændringer som fulgte i forbindelse med Taxiloven. Det fremgår helt klart og tydeligt, at de tilladelses udstedende myndigheder også er pligtige til at føre tilsyn med, at betingelserne efterleves, også i fremtiden. Som noget nyt, har Trafikstyrelsen meddelt deres praksis ved overdragelse af tilladelser og med denne praksis, kan enhver storvognmand overføre deres tilladelser til ægtefæller, registrerede partnere eller børn. Se hele vejledningen på de sidste 39 sider, tilføjet bladet. Side 15

16 Side 16

17 Færdselsstyrelsen 1 ransportafdelingen Taxilov- vejledning. Indholdsfortegnelse: l. O. Indledning. l. J. Ta.xilovens principper Taxilovens overgangsbestemmelser 2.0. Betingelser for tildeling af tilladelser til ta.x.i, limousine og syget.ranspon 2. J Gyldighedspenode for tilladelser Personlig udnynelse Overdragelse af tilladelser Tildeling af yderligere tilladelser Fornyelse af tilladelser Deponering Tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse af tilladelser Bonfald af tilladelser Fastsættelse af antallet af taxitillade Iser Bekendtgørelse om ledige taxi tilladelser Vilkår for taxi tilladelser Procedure for tildeling aftaxitilladelser Handicappedes fortrinsret Geografisk afgrænsrung af taxi tilladelser. Side 17

18 3.6. Taxiholdepladser Betaling for taxikørsel Større kørselsarrangementer Anvendelse af køretøjer indrettet til befordring af op til 15 personer Bestillingskontorer Tilslutning til bestillingskontor Oprettelse af bestillingskontor Fælles drift af flere bestillingskontorer inden for samme kommune Fælles drift af bestillingskontorer i to eller flere kommur e r Fælles bestillingskontor for to eller flere kommuner Tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse af godkendelse af bestillingskontorer Bortfald af godkendelse afbestillingskontor Godkendelse af ansvarlig leder af et bestillingskontor Tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse af godkendelse af ansvarlig leder af et bestiuingskontor Bortfald af godkendelse som ansvarlig leder af et bestillingskontor Forholdet mellem bestillingskontorer og tilsluttede tilladelsesindehavere Disciplinærbod og voldgift Eksklusion af tilsluttede tilladelsesindehavere Godkendt telefonvagtsordning LimousinekørseL 7.l. Betingelser for tildeling af limousinetiuadelse Geografisk afgrænsning aflimousinetilladelser Betaling for limousinekørsel Side 18

19 8.0. Sygetransport Betingelser for tildeling af sygetransporttilladelse Sygetransport i personligt regi Sygetransport i selskabsform m.v Godkendelse af ansvarlig leder af sygetransportvirksomhed i selskabsforrn Tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse af godkendelse af ansvarlig leder Bortfald af godkendelse af ansvarlig leder Betaling for sygetransport Godkendelse af førere af taxier, limousiner og sygetransportkøretøjcr Faglige kvalifikationer Vandelsmæssige forhold God skik inden for branchen Udstedelse afførerkort Førerkorts gyldighedsperiode Midlertidige førerkort Tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse af førerkort Bortfald af førerkort. l O. F ørerkort udstedt før taxilovens ikrafttræden. Side 19

20 1.0. Indledning. Den l. januar 1998 trådte lov nr. 329 af 14. maj 1997 om taxikørsel m.v. i kraft. Samt1dig ophævedes Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 823 af 29. september 1992 af lov om taxikørsel. Samtlige bestemmelser udstedt i medfør af denne lov blev ligeledes ophævet. Samtidigt trådte Traftkministenets bekendtgørelse nr af 16. december 1997 om særlige krav til taxier m.v. samt bekendtgørelse nr af 16. december 1997 om tax.tkorsel m.v. i kraft. Disse bekendtgørelser er siden blevet ændret ved Traftkministeriet~ bekendtgørelse nr. 24 af 15. januar 1998 om ændring af bekendtgørelse om særlige krav til ta...uer m.v. og ved bekendtgørelse nr. 25 af 15. januar 1998 om ændring af bekendtgørelse om ta.xikørsel m.v. Disse bekendtgørelser er efterfølgende ændret ved Trafikminislenets bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998 om særlige krav til ta...uer m.v. og ved bekendtgørelse nr. 249 af 24. april1998 om taxikørsel m.v. Med virkning fra den 9. juni 1999 trådte lov nr. 146 af 17. marts 1999 om ændring af lov nr. 329 af 14. maj 1997 om taxikørsel m.v. i kraft. Samtidig trådte Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 420 af 4. juni 1999 om taxikørsel m. v. i kraft, der ophævede bekendtgørelse nr. 249 af 24. april 1998 om taxikørsel m.v. Endvidere trådte Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 419 af 4. juni 1999 om ændring af bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998 om særlige krav til taxier m.v. i kraft. Den 24. juni 1999 udsendte Traflkmin.isteriet bekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v., der omfatter lov nr. 329 af 14. maj 1997 med de ændringer, der blev gennemført ved lov nr. 146 af 17. marts Side 20

21 Gældende ret på taxiområdet fmdes herefter i: Taxi! oven, jf. bekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 420 af 4. juni 1999 om taxikørsel m.v. Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998 om særlige krav til taxier m.v. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 419 af 4. juni 1999 om ændring af bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998 om særlige krav ll.l taxier m.v. Ll.Taxilovens principper. Ta..Xlloven omfatter erhvervsmæssig personbefordring i køretøjer indrettet til befordring af op til 9 personer, foreren medregnet. Ved ta..x.ilovens gennemførelse bortfald muligheden for at udstede bevillinger til speciel hyrekørsel og partsbevillinger. Taxiloven omfatter følgende former for erhvervsmæssig person befordring: Taxikørsel: Erhvervsmæssig personbefordring i k;,retojer indrettet ul befordring af indw 9 personer, føreren medregnet. Anvendes et køretøj af denne størrelse derimod udelukkende ul almindelig rutekørsel, skal der i stedet foreligge en tilladelse ifølge busloven. Limousinekørscl: Repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende kørselsopgaver, hvortil der typisk skal anvendes køretøjer med særlig - eventuel luksuriøs - mdretning. Sygetransport: Befordring af personer henvist ll.l sundhedsfaglig behandling, og befordring af personer, som på grund af sygdom eller handicap er afskåret fra eller kun med besvær kan benytte offentlige befordringsmidler, herunder taxier. Syge- Side 21

22 transport omfatter videre hastende befordring af blod- og organdonorer i forbindelse med sygdoms- og ulykkestilfælde. Taxiloven er baseret på hyrekørselslovens principper om lokal kompetence. Det er således kommunerne og, for så vidt angår Københavns og Frederiksberg kommuner samt kommunerne i Københavns amt, Storkøbenhavns Taxinævn, der har kompetence til- på grundlag af hensynet til en passende publikumsbetjening- at udstede tilladelser til taxikørsel og limousinekørsel samt at godkende bestillingskontorer. Disse myndigheder har endvidere fortsat kompetence til at godkende førere af køretøjer omfattet af taxil.oven. Disse myndigheder har tillige kompetence til at udstede sygetransporttilladelser. Hyrekørselslovens principper om taxivirksomhed i personligt regi, tiloslutningspligt, antalsbegrænsning og princippet om geografisk begrænsning af taxitilladelser er opretholdt i ta>dloven. Taxiloven har brudt med hyrekørselslovens princip om "livsvarige" tilladelser. Loven fastsætter derimod maksimale gyldighedspenoder for tilladelser og godkende!- ser. Taxiloven er baseret på bus- og godskørselslovgivningens principper, om at indehavere af tilladelser og godkendelser skal opfylde nærmere fastsatte krav om faglige kvalifikationer samt særlige krav til økonomisk og vandelsmæssig baggrund. Taxiloven bygger endvidere på princippet om domstolsprøvelse af afgørelse om nægtelse af tilladelser og godkendelser, og om tilbagekaldelse af tilladelser og godkendelser. Det fremgår udtrykkeligt af taxiloven, at. den myndighed, der har meddelt tilladelser og godkendelser ifølge loven, skal føre tilsyrt med, at betingelserne for disse fortsat er til stede. Side 22

23 1.2. Taxilovgivningens overgangsregler. Tilladelser (bevillinger) W taxikørsel og førerkort samt godkendelser af bestillingskontorer og af taxameterkontrollanter meddelt før den l. januar 1998 forbliver i kraft. Indehavere af tilladelser og godkendelser udstedt før taxilovens ikrafttræden skal dog senest den l. januar 2005 opfylde taxilovgivningens adgangskrav W erhvervet. Hvis indehavere af tilladelser og godkendelser udstedt før taxilovens ikrafttræden den l. januar 2005 opfylder taxilovgivningens adgangskrav, herunder uddannelseskrav, inddrages den tidligere udstedte tilladelses eller godkendelse, og der udstedes i stedet en ny tilladelse eller godkendelse, der er tidsbegrænset i henhold til ta.xiloven. Indehavere af tilladelser til taxi- eller limousinevirksomhed og indehavere af god kendelser til at føre køretøjer omfattet af loven, som den l. januar 2005 vedvarende 1 de sidste 10 år har været beskæftigede som vognmænd eller chauffører, er ikke omfattet af truulovg1vrungens uddannelseskrav. 2.0.Betingelser for tildeling af tilladelser til taxi, limousine og sygetransport. En ansøger skal1 henhold til 3, stk. l, punkt l - 7 i taxiloven opfylde følgende betingelser: Bopæl i Danmark. Myndig, det vil sige, at ansøgeren ikke ved værge eller samværgemål er frataget retlig handleevne. Må ikke have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs. Må ikke have betydelig forfalden gæld til det offentlige. Side 23

24 Skal have fornødent økonomisk grundlag for at drive virksomhed forretningsmæssigt forsvarligt. Må ikke være dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af virksomheden, Jf. straffelovens 78, stk. 2. I fagligt henseende er kvalificeret til at udøve virksomhed og skal kunne antageliggøre, at virksomhed kan udøves forsvarligt og i overensstemmelse med god skik indenfor branchen. Kravet om bopæl i Danmark gælder ikke for personer, der er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs (EU) regler om etablering og om arbejdskraftens fne bevægelighed eller ai tilsvarende regler i Aftale om Det Europæiske Økonom1ske Samarbejdsområde (EØS). Det vtl sige, at personer med statsborgerskab i et EU medlemsland eller i en stat omfattet af EØS- aftalen {Island, Liechtenstein og Norge) kan modtage tilladelse til taxikørsel. hvis de i øvngt opfylder taxilovens øvrige betingelser. Taxilovens betingelser i 3, stk. l, punk-t l - 7 er nærmere uddybet i kapitel 2 bekendtgørelse nr. 420 af4.juni 1999 om taxikørsel m.v. Økonomiske forhold: Ved ansøgning om en tilladelse benyttes et særligt skema. Der skal endvidere forelægges et budget for det første driftsår, som - udover oplysning om forventede indtægter - tillige skal omfatte oplysninger om virksomhedens driftsudgifter, herunder udgifter til brændstof, forsikring, afgifter, vedligeholdelse, forrentning og afskrivning, personale- og administrationsomkostninger mv. Der skal forelægges en fmansieringsplan med oplysning om anskaffelsessummen for det nødvenelige materiel, betalingsvilkår for dette, oplysning om, hvor stor en del af anskaffelsessummen for dette er fmansieret ved egne midler, og hvor stor en del "r tilvt>j.-bragt ved lån eller lignende, samt oplysning om rente- og afdragsydelser for det første driftsår. Side 24

25 Myndigheden kan endvidere kræve, at der indhentes oplysninger fra offentlige myndigheder til brug for bedømmelsen af en ansøgers økonomiske forhold. Fornøden egenkapital: Ved ansøgning om tildeling af l tilladelse skal ansøgeren dokumentere en egenkapital på i alt mindst kr. Er dette ikke muligt, kan der i stedet gennem et pengeinstitut eller et forsikringsselskab stilles en sikkerhed af tilsvarende størrelse og med et af kommunalbestyrelsen nærmere fastsat indhold. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes egenkapitalkravet med kr. for hver ekstra tilladelse. Egenkapitalkravet omfatter tilladelser udstedt såvel før som efter ta.,i lovens ikrafttræden. Det vil f.eks. sige, at egenkapitalkravet andrager kr. 1 tilfælde hvor en vognmænd, der allerede har l tilladelse, der er udstedt før 1998, ansoger om tildeling af en yderligere tilladelse. Ta..xibekendtgørelsen indeholder ikke nærmere oplysrunger om proceduren for do kurnenration af egenkapitalkravel Der kan imidlertid oplyses, at der i busloven stilles lignende krav om økonomisk baggrund, og at Færdselsstyrelsen har udarbejdet følgende vejledninger, hvortil der henvises: Vejledning om dokumentation af egenkapital. Vejledning vedrørende opgørelse af egenkapital ved afgivelse af revisorerklæring. Regler om sikkerhedsstillelse i forbindelse med erhvervsmæssig personbefordring/busudlejning. Det følger af disse vejledninger, at garantistilleise skal tjene til sikkerhed for forpligtelser, der opstår i forbindelse med den pågældende virksomhed, og at garantiens varighed - minimum - skal svare til tilladelsens gyldighedsperiode. Side 25

26 Forfalden gæld til det offentlige: En ansøgning kan afslås, hvis ansøgeren har forfalden gæld til det offentlige i størrelsesordenen ca kr. Det er ikke afgørende, om gælden vedrører virksomhed i henhold til en tidligere eller en eksisterende tilladelse ifølge taxi- eller hyrekørselsloven. Anden gæld, der hidrører fra tidligere virksomhed eller ansættelsesforhold, vil også kunne medføre nægtelse, såfremt gælden er af en sådan størrelse, at det antages, at der fremticligt vil opstå restancer til det offentlige, hvis der meddeles tilladelse til taxikørsel. Faglige kvalifikationer: En ansøger betragtes som fagligt kvalificeret, hvis denne inden for de sidste 10 år forud for indgivelse af ansøgning har været beskæftiget i mindst 3 ar med udførelse af erhvervet person befordring. Færdselsstyrelsen er af den opfattelse, at lejlighedsvis beskæftigelse og deltidsbeskæftigelse ved siden af fuldtidsbeskæftigelse i en anden stilling, ikke kan medregnes i kravet om mindst 3 års beskæftigelse indenfor erhvervet person befordring. Ansøgeren skal endvidere inden for de sidste lo år forud for ansøgning på tilfredsstillende måde have gennemført et af Traflkm.inisreriet eller af Færdselsstyrelsen godkendt kvalifikationskursus for opnåelse af tilladelse til udførelse af taxi- eller limousinekørsel Ansøgere, der indenfor de sidste lo år forud for indgivelse af ansøgning vedvarende har drevet taxi- eller limousinevirksomhed, er ikke omfattet af taxilovgivningens uddannelseskrav. Ansøgere, der ikke har gennemført et kvalifl.kationskursus, skal senest 8 måneder efter meddelelse om tildeling af tilladelse gennemføre et kvalifl.kationskursus. Side 26

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1 Socialdemokraternes Rasmus Prehn: (Trafikordfører) Ny Taxilov vil hjælpe alle.

Læs mere

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Betænkning nr. 1542 fra Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Oktober 2013 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Læs mere

Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen

Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen Bilag 1 Skema over nævnets pointsystem 15. januar 2015/ FG J.nr. 3.00 / 370-351 På følgende sider kan du læse om nævnets pointsystem. Processen ved udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere kan i

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr. 1048 København 1985 Ju 00-173-bet. ISBN 87-503-5710-7 JJ trykteknik a-s, København

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525 Betænkning om konkurskarantæne Betænkning nr. 1525 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2009 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning om udveksling af oplysninger

Læs mere

Revision af dødsboskifteloven

Revision af dødsboskifteloven Revision af dødsboskifteloven Betænkning nr. 1519 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 3 / 2007 Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Fo n d s r e t Fo n d s s k a t t e r e t D o m m e A f g ø r e l s e r Forord

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg kopi af mit brev i dag til Retten i Helsingør med duplik og bilag D-L.

Vedlagt fremsender jeg kopi af mit brev i dag til Retten i Helsingør med duplik og bilag D-L. 3ZR4WV-scanning-02-12-2014-09 24-SEPBARCODE OU23 BRUUN & HJF.JLE Hørsholm Kommune Rådhuset Ådalspark\'ej 2 2970 Hørsholm Att.: Juridisk konsulent Christian Buch Sørensen Advokatfimiii Norregadc 31 1165

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere