Meddelelse fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab. Indhold"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Meddelelse fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab Indhold 1 Meddelelse fra ledelsen til aktionærerne 2 Hoved- og nøgletal 3 Belinostat 7 Partnerskaber 8 Corporate Governance 9 Samfundsansvar 10 Risikoprofil og risikostyring 12 Regnskabsaflæggelsesprocessen 13 Bestyrelse 14 Direktion 15 Aktionærforhold 16 Fondbørsmeddelelser og investornyheder Regnskabsberetning 19 Ledelsespåtegning 20 Den uafhængige revisors påtegning 21 Koncerntotalindkomstopgørelse 22 Balance - aktiver 23 Balance - passiver 24 Pengestrømsopgørelser 25 Egenkapitalopgørelse Koncern 26 Egenkapitalopgørelse Moderselskab 27 Noter

3 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Meddelelse fra Påtegninger ledelsen til aktionærerne Årsregnskab 1 Meddelelse fra ledelsen til aktionærerne 2012 har ført Topotarget ind på en entydig og sikker vej. Vores mål om at gøre belinostat til Topotargets primære fokusområde er fortsat fra 2011 og det med stor succes. Vi har nu bekræftet, at belinostat har en overbevisende effekt, og at stoffet har en favorabel sikkerhedsprofil blev også det år, hvor Topotarget nåede et nyt udviklingsstadie, og dette afstedkom en ændring i størrelsen og sammensætningen af vores øverste ledelse. Denne ændring har givet mulighed for en mere fokuseret organisation, og Topotarget er fuldt ud dedikeret til at føre belinostat på markedet og derved bidrage til kampen mod kræft. Vi er dybt engagerede i, sammen med Spectrum Pharmaceuticals, at udarbejde en registreringsansøgning (NDA) i belinostat for perifært T-celle lymfekræft (PTCL), og efter ansøgningen ser vi frem til at kunne undersøge selskabets langsigtede udviklingsmuligheder. BELIEF-studiet Vores primære fokusområde i 2012 var CLN-19 BELIEF-studiet i PTCL. I september 2012 nåede studiet dets primære effektmål om en objektiv responsrate (ORR) på mindst 20 %. Opnåelsen af dette primære effektmål var i sandhed en milepæl i belinostats historie, og det understregede igen potentialet ved vores lægemiddel. Den positive nyhedsstrøm for belinostat er fortsat i 2013, hvor vi i januar kunne offentliggøre, at belinostat også havde en favorabel sikkerhedsprofil i BELIEFstudiet. Sikkerhedsdata blev præsenteret i et videnskabeligt resumé på den årlige konference T-Cell Lymphoma Forum i San Francisco, USA, som konkluderede, at belinostat potentielt kan være et veltolereret alternativ i behandlingen af PTCL. I marts 2013 viste top-line resultater fra BELIEF-studiet endvidere, at den objektive responsrate (ORR) var på niveau med de responsrater, der er rapporteret for både Fotolyn TM1 (27 %) og Istodax 2 (25 %). Denne yderst positive nyhed kombineret med dokumentationen for belinostats overbevisende sikkerhedsprofil bringer os tættere på vores mål om at gøre belinostat tilgængelig for patienter der desperat har brug for alternative behandlinger. Strategi for 2013 Topotarget fokuserer fortsat på at gøre belinostat til en af de mest effektive HDAC-hæmmere i udvalgte indikationer. Som led i dette arbejde har vi i øjeblikket fokus på at indsende en NDA til de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) for belinostat i PTCL. Forudsat at FDA accepterer registreringsansøgningen, vil vi modtage en væsentlig milepælsbetaling og aktier fra vores amerikanske samarbejdspartner Spectrum Pharmaceuticals. Som vi kommer tættere på markedet, kan vi også tage et mere langsigtet kig på belinostats potentiale i nye kræftindikationer. Potentiale for kliniske studier På baggrund af udfaldet af ansøgningsprocessen hos FDA vil vi undersøge mulighederne for behandling af andre indikationer med belinostat. Stoffets favorable sikkerhedsprofil og evne til at indgå i kombination med andre cytotoksiske stoffer åbner nye muligheder for belinostat i kræftindikationer, hvor yderst cytotoksiske behandlinger anvendes som standardbehandling. Vi undersøger i øjeblikket muligheden for at opstarte nye kliniske studier med belinostat i følgende indikationer: Malignt tymom, myelodysplastisk syndrom (MDS), leverkræft (HCC) og bløddelssarkom (STS). Vi ser derudover potentiale i indikationen ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), i hvilken vi allerede har et igangværende studie. Rettet kapitaludvidelse For at sikre Topotargets finansielle beredskab indgår det løbende i overvejelserne at vurdere mulighederne for at foretage en rettet kapitaludvidelse inden for den eksisterende bemyndigelse. Fremtidsudsigter Efter at have tilpasset organisationen i 2012 har vi nu en langt lavere burn rate end i tidligere år. Sammen med den forventede milepælsbetaling efter den forventede indsendelse af registreringsansøgningen i USA danner dette rammen om positive resultatforventninger til Vi forventer således et anslået overskud før skat i størrelsesordenen DKK mio. for Dette estimat er baseret på antagelsen om, at FDA accepterer registreringsansøgningen, samt at Topotarget modtager milepælsbetaling fra Spectrum Pharmaceuticals i Anders Vadsholt, CEO Coiffier et al, Journal of Clinical Oncology, February 20, 2012 Topotarget Årsrapport 2012 Meddelelse fra ledelsen til aktionærerne 1

4 Meddelelse 2 Hoved- fra og ledelsen nøgletal Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 Hoved- og nøgletal DKK Koncernens hoved- og nøgletal Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger (46.522) (54.345) (70.608) (89.884) ( ) Nedskrivning af forsknings- og udviklingsprojekter - - ( ) (21.200) (93.500) Salgs- og distributionsomkostninger (29.136) (44.796) Driftsresultat (80.210) (31.352) ( ) ( ) ( ) Finansielle indtægter og udgifter (1.149) (10.250) (11.737) Årets resultat af fortsættende aktiviteter (81.359) (29.012) (84.785) - - Årets resultat af ophørte aktiviteter 99 (3.999) (29.096) - - Årets resultat (80.017) (33.011) (55.689) ( ) ( ) Aktual EPS, (DKK) af fortsættende aktiviteter (0,60) (0,22) (0,64) - - Udvandet EPS, (DKK) af fortsættende aktiviteter (0,60) Aktual EPS, (DKK) fortsættende og ophørte aktiviteter (0,60) (0,25) (0,42) (1,41) (4,68) Udvandet EPS, (DKK) fortsættende og ophørte aktiviteter (0,60) Koncernbalancer Likvide beholdninger og værdipapirer Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver (netto) (226) (2.283) (1.633) (164) Koncernpengestrømsopgørelser Pengestrømme fra driftsaktivitet (80.973) (88.847) (99.197) ( ) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.919) (44.366) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (499) Koncernnøgletal Antal fuldt indbetalte aktier, ultimo Gennemsnitligt antal aktier i perioden Aktiver/egenkapital 1,1 1,1 1,3 1,4 1,4 Børskurs ultimo (DKK) 2,15 2,51 3,57 2,59 3,62 Indre værdi pr. aktie 1,89 2,49 2,73 3,11 6,48 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Tallene for 2008 inkluderer Topotarget Netherlands B.V. fra 1. januar I tallene for 2011 og 2010 er Savene og Totect segmentet præsenteret som ophørte aktiviteter. Øvrige år er præsenteret som fortsættende aktiviteter. Topotarget Årsrapport 2012 Hoved- og nøgletal 2

5 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Belinostat Årsregnskab 3 Belinostat Belinostat en klasse I og II HDAC (Histone DeACetylase) hæmmer undersøges i en række kliniske undersøgelser som enkeltstof og i kombination med kemoterapeutiske stoffer til behandling af forskellige blodkræftsygdomme og solide kræftformer. Stoffets kræftbehandlingseffekt menes at blive medieret via en række forskellige virkningsmekanismer, herunder hæmning af celleformering, induktion af apoptose (programmeret celledød), hæmning af angiogenese, induktion af differentiering samt resensitivisering af celler, som er blevet resistente over for kræftbehandlingsmidler som f.eks. platinstoffer, taxaner og topoisomerase II-hæmmere. Belinostat er den eneste HDAC-hæmmer i klinisk udvikling, der giver mulighed for flere administrationsmetoder, herunder kortvarig eller kontinuerlig intravenøs infusion (iv) og oral (tablet) dosering. Som HDAC-hæmmer har belinostat en række egenskaber, som medfører, at lægemidlet er et lovende medlem af HDAC-hæmmer klassen. Den mest fremtrædende af disse egenskaber er stoffets overbevisende effekt og den favorable sikkerhedsprofil, som bl.a. er påvist i BELIEFstudiet. Perifert T-celle lymfekræft Effekten overgår det primære effektmål Det pivotale BELIEF-studie (CLN-19) med belinostat til behandling af patienter med recidiverende eller resistent perifert T-celle lymfekræft (R/R PTCL) blev indledt i december Rekrutteringen af 129 patienter til studiet blev afsluttet i september 2011, og den 5. marts 2013 meddelte Topotarget, at der i studiet var opnået en objektiv responsrate (ORR) på niveau med konkurrerende produkter Folotyn TM og Istodax. Studiets primære effektmål, som er fastsat i henhold til en aftale om Special Protocol Assessment (SPA) med FDA, var en ORR på mindst 20 %, og dette effektmål blev opfyldt og overgået i BELIEF-studiet. Vores amerikanske samarbejdspartner Spectrum Pharmaceuticals forventer at indsende en registreringsansøgning (NDA) senest i midten af 2013, og der forventes at foreligge en beslutning om markedsføringsgodkendelse fra FDA i Overbevisende sikkerhedsprofil Belinostats sikkerhedsprofil tyder på, at patienter med R/R PTCL, herunder patienter, som er svære at behandle, og som har et lavt blodpladetal som følge af knoglemarvsinvolvering eller ringe knoglemarvsreserve, kan behandles sikkert med belinostat. Belinostat viste en acceptabel bivirkningsprofil i BELIEF-studiet, som var designet til at rekruttere patienter med recidiverende eller resistent PTCL (herunder patienter, som havde fået stamcelletransplantation) med et blodpladetal på /μl eller derover. Mange af disse resistente patienter med lavt blodpladetal var ikke egnede til behandling i studier med andre stoffer, og belinostat har således potentialet til at gavne en bredere gruppe af patienter. Kombinationsmuligheder Sikkerhedsprofilen i BELIEF-studiet samt i igangværende studier med belinostat i kombination med cytotoksiske behandlinger kan danne grundlag for at ansøge om godkendelse for indikationer i både enkeltstofbehandling og kombinationsbehandling med belinostat for patienter med PTCL. Kombinationen med cytotoksiske stoffer anvendes ofte i førstelinjebehandlingen af PTCL. Indlevering af NDA-ansøgning Topotarget arbejder i øjeblikket ihærdigt på at forberede indsendelsen af en registreringsansøgning for belinostat til behandling af patienter med R/R PTCL. Denne forberedelsesproces indebærer, at alle forskningsog udviklingsaktiviteter (ikke-kliniske, kliniske og produktion) skal opsummeres og præsenteres i overensstemmelse med gældende regulatoriske retningslinjer, og denne omfattende opgave varetages af vores dedikerede og fokuserede team i samarbejde med Spectrum Pharmaceuticals. Undersøgelser indledt som forberedelse til registreringsansøgning Topotarget og Spectrum Pharmaceuticals har fokus på indlevering af registreringsansøgningen for belinostat mod R/R PTCL baseret på et positivt udfald af BELIEFstudiet. Som forberedelse herpå er der igangsat to støttende studier (CLN-20 og NCI8846). Begge undersøgelser er igangværende og anvender intravenøst indgivet belinostat som enkeltstofbehandling. De tilgængelige data vil udgøre en del af sikkerhedspakken til registreringsansøgningen. CLN-20-studiet er et fase I lægemiddelinteraktionsstudie med belinostat i kombination med warfarin til behandling af patienter med solide tumorer eller blodkræftsygdomme. Dette studie til under søgelse af interaktion med andre lægemidler foretages som en del af samarbejdet mellem Topotarget og Spectrum Pharmaceuticals. Der forventes indrulleret ca. 39 patienter, og det primære endpoint er sikkerhed. NCI8846 studiet er et fase I farmakokinetisk studie af belinostat til behandling af solide tumorer og lymfekræftsygdomme hos patienter med forskellig grader af svækket leverfunktion. Der forventes indrulleret op til 80 patienter, og det primære endpoint er sikkerhed. Kræft med ukendt primærtumor Det primære effektmål i CLN-17-studiet vedrørende kræft med ukendt primærtumor (CUP) blev ikke opfyldt. Imidlertid viste de sekundære effektmål dog tegn på signifikant klinisk aktivitet, og den objektive responsrate var signifikant højere (p = 0,0252) i BelCaP-gruppen ( belinostat i Topotarget Årsrapport 2012 Belinostat 3

6 Meddelelse 4 Belinostat fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 kombination med carboplatin og paclitaxel) (43,2 %) end i CaP-gruppen (carboplatin og paclitaxel) (22,2 %). Endvidere blev der observeret en separation af kurverne for gennemsnitlig overlevelse, som dog ikke var statistisk signifikant. Studiet bekræftede, at belinostats favorable sikkerhedsprofil giver mulighed for kombinationsbehandling med fulde doser almindeligt brugte cytotoksiske kræftbehandlingsmidler. Bløddelssarkom De foreløbige resultater fra det første stadie af fase II-delen af det kliniske fase I/II-studie (CLN-14) med belinostat i kombination med doxorubicin til behandling af patienter med bløddelssarkom (STS) opfyldte de i protokollen definerede kriterier for at fortsætte til videre klinisk udvikling Femten ud af 20 patienter (75 %) opnåede sygdomskontrol, og sygdommen hos alle 15 patienter var fortsat under kontrol efter tre måneder. Den objektive responsrate var 15 % (tre tilfælde af objektivt respons) inklusive ét komplet respons, og yderligere 12 patienter opnåede sygdomsstabilisering. Dette er meget opmuntrende resultater, da patienter med sarkom har en meget dårlig prognose og mangel på behandlingsmuligheder. Selvom resultaterne var lovende, giver studiets design ikke mulighed for en klar evaluering af belinostats bidrag til den samlede behandlingseffekt. Hertil kræves der et randomiseret studie. Alle 20 patienter i studiets fase II-del er nu stoppet med behandlingen, og Topotarget vil benytte sig af den i protokollen anførte mulighed for at afbryde studiet for at kunne afsøge nye muligheder i indikationen, herunder muligheden for at igangsætte et randomiseret studie. Fremtidsperspektiver og markedsadgang uden for USA PTCL åbner dørene Topotarget har til hensigt at opbygge sin indgang på markedet og en tilstedeværelse på de nye markeder ved at bygge bro til FDA s forventede godkendelse af belinostat til behandling af recidiverende/ resistent PTCL. Belinostat fik i oktober 2012 tildelt Orphan Drug-status i EU til behandling af PTCL, men det vurderes, at et randomiseret studie vil blive påkrævet, da vores konkurrenter er blevet nægtet adgang til det europæiske marked som følge af manglen på en randomiseret undersøgelse. Igangsættelsen et post-marketing, bekræftende, randomiseret studie med belinostat i kombination med eksisterende cytotoksiske behandlinger som førstelinjebehandling er en mulighed, da dette har været et krav fra de amerikanske sundhedsmyndigheder for andre betinget godkendte lægemidler til behandling af patienter med PTCL. Resultaterne fra et bekræftende studie kunne, i fremtiden, danne grundlag for en lancering på det europæiske marked i denne indikation. Orphan Drug-indikationen baner vejen for en lancering i Europa Belinostats favorable sikkerhedsprofil og evne til at indgå i kombination med cytotoksiske stoffer åbner nye muligheder for belinostat i kræftindikationer, hvor yderst cytotoksiske behandlinger anvendes som standard i behandlingen af patienter med en dårlig prognose. Topotarget overvejer yderligere at undersøge muligheden for at udvikle belinostat til sjældne indikationer, som f.eks. tymiske epiteliale kræftsygdomme eller myelodysplastisk syndrom, med et stort udækket behandlingsbehov med henblik på at opnå tidlig adgang til det europæiske marked. Forventninger til studiet Topotarget undersøger i øjeblikket mulighederne for fremtidige studier med belinostat i kombination med andre cytotoksiske stoffer til indikationer inden for blodkræftsygdomme og solide tumorer. Nogle af indikationerne vil måske kræve videreudvikling af oralt indgivet belinostat med henblik på at øge stoffets fleksibilitet og kommercielle værdi. Malignt tymom Maligne tymomer er sjældne tumorer med en forekomst på 0,15/ personer. Der findes ingen standardbehandling for malignt tymom, hvis der ikke opnås effekt med platinbaseret kemoterapi, som er standarden i førstelinjebehandlingen. Behandling med belinostat enkeltstofbehandling i en gruppe med 41 patienter med malignt tymom, som havde fået flere tidligere behandlinger, viste i et NCI-studie (NCI 8174) en interessant responsvarighed og sygdomsstabilisering 3. ET NCI-sponsoreret studie (NCI8602), hvor belinostat kombineres med den cytotoksiske behandling med cisplatin, doxorubicin og cyclofosfamid til førstelinjebehandling af malignt tymom, er igangværende, og der blev præsenteret data på ASCO (American Society for Clinical Oncology) 2012 med et respons på 75 % i patienter med malignt thymom, som fik behandlingen. Det videnskabelige resumé kan ses på Myelodysplastisk syndrom Myelodysplastisk syndrom (MDS) er en gruppe blodkræftsygdomme, hvor knoglemarven ikke producerer et tilstrækkeligt antal sunde blodceller. MDS kan udvikle sig til akut myeloid leukæmi (AML). Belinostat har vist lovende tegn på antikræft-aktivitet hos patienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) i tre kliniske studier, og vi overvejer derfor i øjeblikket at videreudvikle belinostat i kombinati- 3. Giaccone JCO May 20, 2011 vol Topotarget Årsrapport 2012 Belinostat 4

7 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Belinostat Årsregnskab 5 BELINOSTAT vigtigste kliniske studier ( Topotarget eller Spectrum pharmaceuticals) Randomiseret fase II eller Inklusions- Tids- Indikation Studie Sponsor Fase I Fase II pivotal Mål status Milepæle ramme PTCL BELIEF (CLN-19) SPPI* ) 100 Afsluttet Top-line resultater H NDA registrering Medio-2013 NSCLC SPI-1014-Bel SPPI/TT 35 Rekrutterer Rekruttering afsluttet n/a Fase II, stadie I afsluttet Resultater fase II, stadie I Solid + STS CLN-14 TT 55 Q Lægemiddel CLN-20 SPPI/TT 39 Rekrutterer Top-line resultater interaktion * ) Spectrum Pharmaceuticals ** ) Topotarget onsstudier med andre cytotoksiske stoffer. Blandt de studier, som har vist antikræftaktivitet, kan nævnes det NCI-sponsorerede studie NCI7285 samt CLN-15-studiet. CLN-15-studiet, en klinisk fase I/II-undersøgelse af belinostat i kombination med idarubicin til behandling af patienter med akut myeloid leukæmi (AML), som ikke er egnede til standard intensiv behandling, omfattede to patienter med MDS. Begge patienter opnåede et objektivt respons. I fase I-studiet NCI7285 med belinostat i kombination med azacitidin (5-AZA) til behandling af patienter med fremskredne blodkræftsygdomme blev der rapporteret respons i 10 ud af 15 patienter med MDS eller kronisk myelo-monocytleukæmi (CMML) (to af de responderende patienter havde CMML). Responsraten på 67 % i belinostat og 5-AZA-kombinationen er altså lovende sammenlignet med 5-AZA som monoterapi. Leverkræft Leverkræft er den fjerde mest almindelige type kræft i verden. Over 45 % af 42 evaluérbare patienter med ikke-resecérbar leverkræft (HCC) oplevede en klinisk effekt efter behandling med intravenøst indgivet belinostat enkeltstofbehandling. Den mediane progressionsfri overlevelse var 2,64 måneder (95 % KI, 1,55 til 3,17 måneder) og den gennemsnitlige overlevelse var 6,60 måneder (95 % KI, 4,53 til 11,60) i et fase I/IIstudie foretaget af NCI 4. Disse resultater er opmuntrende, da den progressionsfri overlevelse og den gennemsnitlige overlevelse er længere, end hvad der er rapporteret i et tilsvarende studie med en konkurrerende HDAC-hæmmer. Prækliniske data viser synergi, når man kombinerer belinostat med sorafenib, som i øjeblikket er det eneste godkendte lægemiddel i denne indikation. Bløddelssarkom Som tidligere nævnt har belinostat i kombination med doxorubicin vist lovende tegn på antikræft-effekt i bløddelssarkom i CLN-14-studiet. Mulighederne for et fremtidigt randomiseret studie undersøges i øjeblikket. Ikke-småcellet lungekræft Ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) defineres som enhver form for epitelial lungekræft, som ikke er småcellet lungekræft (SCLC). NSCLC er den mest almindelige form for lungekræft og udgør ca. 85 % af alle lungekræftsygdomme 5. Topotarget foretager sammen med Spectrum Pharmaceuticals et fase I/II-studie til evaluering af den maksimalt tålte dosis af belinostat i kombination med carboplatin plus paclitaxel (BelCaP) til behandling af patienter med stadie IV ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), der ikke reagerer på kemoterapi (SPI-1014-Bel). Studiet blev igangsat i marts 2011 og forventes at indrulle op til 35 patienter. De videre udviklingsplaner afhænger af resultaterne fra dette igangværende studie. 4. Yeo et al Journal of Clinical Oncology, Sep 20, 2012;30(27): American Cancer Society: Topotarget Årsrapport 2012 Belinostat 5

8 Meddelelse 6 Belinostat fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 Indikation Studie Perifert T-celle lymfekræft (PTCL): PTCL er en blodkræftsygdom og omfatter en heterogen gruppe af kræftsygdomme med T-celle oprindelse, som udgør omkring % af alle tilfælde af non-hodgkins lymfom. Det er en aggressiv og alvorlig kræftform med en dårlig prognose og en forventet overlevelse på ca. to år fra diagnosetidspunktet. Estimater fra årlige kræftforekomster peger på nye tilfælde af PTCL i USA, Japan og i EU. CLN-19 BELIEF: I det pivotale fase II-registreringsstudie (BELIEF), som foretages i henhold til en såkaldt Special Protocol Assessment (SPA) aftale med FDA, undersøges intravenøst indgivet belinostat enkeltstofbehandling af patienter med recidiverende eller resistent perifert T-celle lymfekræft (PTCL), som er en indikation, hvor belinostat har fået tildelt Orphan Drug og Fast Track status hos FDA. BELIEF-studiet er et ikke-blindet, internationalt, enkeltarms-studie til evaluering af effekt og bivirkninger hos patienter med recidiverende eller resistent PTCL, som ikke har haft effekt af mindst én tidligere systemisk behandling. Det primære effektmål i studiet er objektiv responsrate (ORR) vurderet ved central gennemgang. Studiet foretages på ca. 100 kliniske centre rundt om i verden, og rekrutteringen af patienter blev afsluttet i september Top-line resultater blev præsenteret 5. marts Kræft med ukendt primærtumor (CUP): CUP er pr. definition en kræftform, hvor oprindelsesstedet for den primære tumor ikke kan fastslås til trods for anvendelsen af avancerede diagnostiske værktøjer. De histologiske karakteristika, som er fundet i biopsien, giver nogle oplysninger om oprindelsen, dvs. om tumoren er et adenokarcinom, et pladecellekarcinom eller et udifferencieret eller ringe differencieret karcinom/adenokarcinom. Omkring 2-5 % af alle solide tumorer er CUP, og trods behandling med kemoterapi dør de fleste patienter inden for et år. CLN-17: En ikke-blindet, randomiseret fase II-undersøgelse af belinostat i kombination med carboplatin og paclitaxel (BelCaP) sammenlignet med carboplatin og paclitaxel (CaP) til behandling af patienter med kræft med ukendt primærtumor, som ikke tidligere har modtaget behandling. Studiet er et multinationalt, randomiseret, multicenter sammenligningsstudie til evaluering af effekt og sikkerhed. Patienterne er blevet randomiseret til enten at få BelCaP eller CaP administreret hver 3. uge. Der er i alt randomiseret 89 patienter til studiet, og rekrutteringen blev afsluttet i december Studiets primære effektmål er progressionsfri overlevelse (PFS), hvorved man opnår en anslået hazard ratio for behandlingseffekten. Der blev medio 2012 præsenteret top-line resultater, som kan ses på Bløddelssarkom (STS): Bløddelssarkomer (STS) defineres som kræft i bløddelene, som stammer fra de mesenkymale celler som f.eks. muskler, sener og blodkarrene. STS omfatter ikke sarkomer, som opstår i knoglerne. STS er en sjælden sygdom og repræsenterer under 1% af alle kræftformer. Doxorubicin er guldstandarden inden for førstelinjebehandling. CLN-14: En klinisk fase I/II undersøgelse af belinostat i kombination med doxorubicin til behandling af patienter med STS. Dette ikke-blindede, multicenter, dosiseskaleringsstudie blev indledt for at evaluere sikkerhed, effekt, farmakodynamik og farmakokinetik af kombinationen af belinostat og doxorubicin administreret hver tredje uge. Efter at den maksimalt tålte dosis af belinostat i kombination med doxorubicin blev etableret i patienter med solide tumorer, blev der igangsat en udvidet kohorte af patienter med STS. Kohorteudvidelsen blev planlagt i to stadier, men der blev ikke inkluderet yderligere 20 patienter. Alle 20 patienter i fase II delen af studiet har nu afsluttet behandling og Topotarget afslutter studiet som tilladt ifølge protokollen. Topotarget Årsrapport 2012 Belinostat 6

9 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Partnerskabsaftaler Årsregnskab 7 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Partnerskabsaftaler Spectrum Pharmaceuticals (2010) licens til belinostat i Nordamerika og Indien I februar 2010 udlicenserede Topotarget rettighederne til belinostat i Nordamerika og Indien til Spectrum Pharmaceuticals. I henhold til aftalen erlagde Spectrum Pharmaceuticals en engangsbetaling på USD 30 mio. og overtog 100 % af finansieringen af BELIEF-studiet i PTCL. Spectrum Pharmaceuticals forventer medio-2013 at indsende en registreringsansøgning for belinostat i orphan drug - indikationen PTCL. I omkostningsdelingen for den fælles udvikling i yderligere indikationer vil Spectrum Pharmaceuticals bidrage med 70 % og Topotarget med 30 %. Topotarget er berettiget til at modtage milepælsbetalinger ved opnåelsen af bestemte udviklingsmæssige og kommercielle milepæle på op til USD 320 mio. samt tocifrede royalties på salget i tillæg til engangsbetalingen. Den første forventede milepæl bliver ved FDA s accept af registreringsansøgningen, som forventes at ske inden for 60 dage efter indsendelsen af NDA-ansøgningen til FDA. Edimer udvikler APO200 (EDI200) som behandling af X-bundet hypohidrotisk extodermal dysplasi (www.edimerpharma. com). Topotarget har modtaget en upfrontbetaling og er berettiget til eventuelle fremtidige milepæle og royaltybetalinger. Multimeric Biotherapeutics (2011) licens til immaterielle rettigheder til proteiner indeholdende TNF superfamily-ligander I oktober 2011 udlicenserede Topotarget de eksklusive rettigheder til videreudviklingen af de multimeriske TNS superfamily-ligander (TNFSFer) til alle terapeutiske formål til Multimeric Biotherapeutics, Inc. I henhold til aftalen licenserer Multimeric Biotherapeutics rettighederne til alle multimeriske fusionsproteiner indeholdende TNFSFer, som er dækket af Topotargets udstedte patenter og verserende patentansøgninger i Europa, USA, Canada, Japan, Australien, Sydkorea og andre geografiske områder. I henhold til aftalen tildeles Multimeric Biotherapeutics også rettighederne til at viderelicensere TNFSFer. TNFSFer er ikke en kerneaktivitet blandt Topotargets immaterielle aktiver. Topotarget er berettiget til eventuelle fremtidige milepæle og royaltybetalinger. tildeles globale rettigheder til videreudviklingen af APO010. I henhold til aftalen vil Oncology Venture licensere alle rettigheder specifikt til APO010, som er dækket af Topotargets udstedte patenter og verserende patentansøgninger. Topotarget har modtaget en upfrontbetaling og er berretiget til eventuelle fremtidige milepæle og royaltybetalinger. National Cancer Institute (NCI), USA akademisk samarbejde Topotarget har indgået en Clinical Trial Agreement (CTA) med NCI, i henhold til hvilken NCI sponsorerer en række kliniske undersøgelser, hvor belinostats aktivitet undersøges, enten som enkeltstof eller i kombination med andre kræftbehandlinger til behandling af blodkræft og solide tumorer. Kommercielle muligheder for belinostat Topotarget fortsætter med at undersøge de kommercielle muligheder i Europa, Asien/Stillehavsområdet og i resten af verden med henblik på at kommercialisere belinostat bedst muligt. Edimer Pharmaceuticals (2009) licens til APO200 I marts 2009 udlicenserede Topotarget sit ikke-onkologiske prækliniske udviklingsprogram APO200 til Edimer Pharmaceuticals, Inc. Oncology Venture (2012) licens til APO010 I november 2012 indgik Topotarget en eksklusiv licensaftale med Oncology Venture ApS, i henhold til hvilken dette selskab Topotarget Årsrapport 2012 Partnerskabsaftaler 7

10 Meddelelse 8 Corporate fra ledelsen Governance Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Corporate Governance Bestyrelsen fastlægger selskabets formål, mål og strategier og træffer afgørelser om forhold af stor betydning eller af usædvanlig art. På vegne af aktionærerne fører bestyrelsen endvidere tilsyn med organisationen og påser, at selskabet ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivning og vedtægter. Bestyrelsen deltager ikke i den daglige ledelse af selskabet. Ud over at forestå den overordnede kontrol med Topotarget er det bestyrelsens primære ansvar at fastlægge de strategiske rammer for selskabets aktiviteter og handlingsplaner og at være i konstruktiv dialog med direktionen om gennemførelsen af strategier. Desuden ansætter bestyrelsen direktionen og fastlægger dens vilkår og opgaver, ligesom bestyrelsen kontrollerer direktionens arbejde samt selskabets procedurer og ansvarsforhold. Bestyrelsesformanden fungerer i øjeblikket som arbejdende bestyrelsesformand under selskabets igangværende strategiske gennemgang. Åbenhed og gennemsigtighed Topotargets nuværende og fremtidige aktionærer samt øvrige interessenter har forskellige behov for selskabsinformation. De er imidlertid alle afhængige af kvaliteten af denne information. Åbenhed og gennemsigtighed er derfor af væsentlig betydning for at vurdere Topotarget og dets fremtidsperspektiver, og Topotarget søger at opretholde en åben kommunikation gennem selskabsmeddelelser, investormøder og selskabspræsentationer. Topotargets årsrapport, delårsrapporter og andre selskabsmeddelelser vil derfor være at forefinde på såvel dansk som engelsk. Topotarget tilstræber, at selskabets årlige generalforsamlinger indkaldes i god tid, således at aktionærer med flere kan tage stilling til de anliggender, som skal behandles på generalforsamlingen. Mangfoldighed Topotarget anerkender og støtter fuldt ud vigtigheden af mangfoldighed i organisationen. Vi vurderer, at en mangfoldig arbejdsstyrke og arbejdsplads fører til højere kvalitet i arbejdet samt en bredere forståelse af forskellige organisatoriske opgaver. Denne tankegang understøttes således tydeligt hos Topotarget, når man kigger på selskabets sammensætning. Som resultat af selskabets fokus på en mangfoldig arbejdsstyrke søger vi konstant at opretholde en god balance både i direktionens (1/4 mænd/kvinder) og bestyrelsens (5/2 mænd/kvinder) kønssammensætning. Der henvises til side for en oversigt over vores ledelsesorganer. Bestyrelsens sammensætning I henhold til paragraf 14 i Topotargets vedtægter må antallet af medlemmer i Topotargets bestyrelse ikke overstige syv. Paragraffen foreskriver endvidere, at bestyrelsesmedlemmer skal fratræde, når de fylder 70 år. Det tilstræbes, at mindst hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne er uafhængige af særinteresser. Således er seks ud af Topotargets syv bestyrelsesmedlemmer uafhængige. Bestyrelsesmedlemmerne evalueres årligt af den samlede Bestyrelse. Ved nedsættelsen af Topotargets bestyrelse har de primære overvejelser vedrørt den enkelte kandidats professionelle baggrund og brancheerfaring. Bestyrelsens virke er reguleret af en forretningsorden. For relevante baggrundsoplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer henvises til side 13 eller com/about-us/board-of-directors.aspx. Bestyrelsen har formaliseret en proces til at evaluere ledelsen, og målsætningerne aftales i forbindelse med budget-processen og evalueres endeligt ved årets udgang. Bestyrelsen drøfter løbende målsætningerne og strategierne for Topotarget og selskabets evne til at implementere strategierne og leve op til forventningerne. Bestyrelsesformanden har veldefinerede arbejdsopgaver og forpligtelser. Dette omfatter at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne har de fornødne kompetencer til et ledelsesorgan. Bestyrelsen evaluerer desuden Bestyrelsens sammensætning for at sikre, at de fornødne kompetencer er til stede samt sikre en gennemsigtig valgprocedure for bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling. Der blev afholdt 14 bestyrelsesmøder i 2012, enten i form af fysiske møder, telefonmøder eller i form af skriftlige beslutninger. Revisionsudvalg Revisionsudvalgets primære formål er at gennemgå selskabets finansielle styring og samarbejde med de eksterne revisorer i forbindelse med deres revision af selskabets årsregnskab samt udarbejde rapporter og anbefalinger til bestyrelsen herom. Medlemmerne af revisionsudvalget er Bo Jesper Hansen (formand) og Per Samuelsson. Der er etableret interne regler i form af en ledelsesinstruks, som indeholder en fordeling af beføjelserne mellem selskabets bestyrelse og direktion, og selskabet agter fortsat at have en politik om aktivt at efterleve en strategi om god selskabsledelse. I 2012 afholdt revisionsudvalget 4 møder, enten i form af fysiske møder eller telefonmøder. Vederlags- og nomineringsudvalg Bestyrelsen har endvidere etableret et Vederlags- og nomineringsudvalg. Hvad angår nominering, er det udvalgets opgave at beskrive og evaluere de kvalifikationer, der kræves i de to ledelsesorganer samt fremkomme med anbefalinger om ændringer. Endvidere overvejer og indstiller udvalget forslag til kandidater til ledende stillinger i selskabet. Hvad angår vederlag, Topotarget Årsrapport 2012 Corporate Governance 8

11 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Samfundsansvar Årsregnskab 9 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning er udvalgets eneste opgave at evaluere og fremkomme med anbefalinger til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen og den øverste ledelse samt at fremkomme med anbefalinger vedrørende incitamentsprogrammer for medarbejderne. Udvalget består af følgende medlemmer: Bo Jesper Hansen (formand), Per Samuelsson, Ingelise Saunders og Anker Lundemose. Undtagelser Bestyrelsen vurderer, at Topotarget overholder Anbefalingerne om God Selskabsledelse fra august 2011 med følgende undtagelser: Topotarget har som følge af selskabets størrelse ikke formelt udpeget en næstformand. Formanden for bestyrelsen og formanden for Revisionsudvalget og Vederlags- og nomineringsudvalget er én og samme person som følge af bestyrelsesformandens kvalifikationer. Endvidere er bestyrelsesformanden blevet udnævnt til arbejdende bestyrelsesformand i løbet af den igangværende strategiske gennemgang som yderligere beskrevet i note 22. Topotarget tilbyder aktiebaserede aflønningsprogrammer til bestyrelsesmedlemmerne, idet selskabet vurderer, at aktiebaserede aflønningsprogrammer er et vigtigt og nødvendigt værktøj for at kunne tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer med international erfaring og en international profil og således sikre sammenhæng med selskabets strategi. Topotarget giver ikke oplysninger om aflønning af enkeltmedlemmer af bestyrelsen eller ledelsen. Topotarget vurderer, at disse oplysninger er af privat karakter, og at oplysninger for enkeltpersoner ikke giver øget værdi for aktionærerne. Den fulde beskrivelse af Topotargets tilgang til Corporate Governance er tilgængelig på vores hjemmeside topotarget.com/governance.cfm Samfundsansvar Topotarget har ikke en formel politik om samfundsansvar (Corporate Social Responsibility CSR). På trods af dette, er vi bevidste om vigtigheden af samfundsansvar. Derfor udvikler og implementerer vi løbende nye driftsstandarder og procedurer for at understøtte og overholde vores forpligtelser over for såvel vores interne som eksterne interessenter samt vores aktionærer. Topotarget Årsrapport 2012 Samfundsansvar 9

12 Meddelelse 10 Risikoprofil fra ledelsen og risikostyring Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Risikoprofil og risikostyring Risikoprofil Vi er i gang med at afvikle vores faciliteter uden for Danmark gennem en planlagt nedlukning af vores tyske og hollandske datterselskaber, som er uden aktivitet, med henblik på 100 % at fokusere på vores førende lægemiddelkandidat belinostat. Topotarget foretager kliniske studier med belinostat og er derfor via denne aktivitet udsat for en lang række risici, hvoraf nogle ligger uden for vores kontrol. Disse risici kan få væsentlig indvirkning på vores virksomhed, hvis de ikke vurderes og styres korrekt. Tilgang til risikostyring Aktiv styring af operationelle, finansielle og compliance-relaterede risici er en forudsætning for Topotarget. Risici identificeres og rapporteres i en systematisk proces. Konsolidering, analyse og vurdering sker sammen med Topotargets interessenter og med eksterne konsulenter, når behovet opstår. Direktionen er ansvarlig for den endelige kalibrering af risici og vurdering af tiltag til at minimere risici. Direktionen og bestyrelsen drøfter og fastlægger risikotolerancen for de væsentligste risici. Hvert halve år gennemfører selskabet en risikostyringsprocedure og rapporterer relevante resultater til bestyrelsen og med løbende rapportering til relevante interessenter. Risikostyringsproceduren definerer klart ansvarsfordelingen for bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsen har ansvaret for: Godkendelse af risikopolitikken, herunder risikotoleranceniveauerne Gennemgang og godkendelse af selskabets største risikoscenarier Gennemgang af den nuværende status for minimering af selskabets største risici Forslag til yderligere minimering, om nødvendigt Verifikation af, om infrastrukturen for selskabets risikostyring er tilstrækkelig Direktionen er direkte ansvarlig for styring og minimering af væsentlige risici samt for opretholdelse af stærke risikostyringsprocedurer, herunder rapporteringen. Nedenstående er en gennemgang af selskabets primære risikoområder samt en gennemgang af, hvordan selskabet søger at behandle disse risici. Videnskabelige og udviklingsmæssige forhold Gennem videnskabelig og lægefaglig rådgivning søger Topotarget at optimere udvælgelsen af fremtidige sygdomstargets. En videnskabelig komité bestående af bestyrelsesmedlemmer og nøglemedarbejdere hos Topotarget overvåger nøje og vurderer data fra vores kliniske undersøgelser og andre relevante videnskabelige oplysninger. Dette arbejde skal være med til at overholde de omfattende myndighedskrav, som vi er underlagt, når vi arbejder med kliniske undersøgelser, men det vil også gøre os i stand til at træffe de bedste beslutninger vedrørende de tilgængelige data. Det gælder generelt for lægemiddeludvikling, at der er en risiko for, at manglende behandlingseffekt eller uforudsete, alvorlige bivirkninger med et lægemiddelstof negativt vil påvirke udfaldet af studiet. Der er endvidere en risiko for, at inklusion af patienter i kliniske undersøgelser er utilstrækkelig til at kunne overholde tidsfristerne. Ikke-forudsete sikkerhedsforhold eller ændringer i myndighedernes krav kan desuden have indflydelse på timingen og arten af vores kliniske udviklingsaktiviteter, omkostninger og omsætning såsom milepælsbetalinger og refusion af omkostninger. Risiko forbundet med lovmæssige krav Topotargets aktiviteter kan påvirkes af lovmæssige krav og ændringer gennemført i enkelte lande. Ændret lovgivning eller nyfortolkning af lovgivning i lande, som har betydning for Topotargets virksomhed, kan medføre utilsigtede eller uventede omkostninger eller udskudte udviklingsplaner. Risici forbundet med markedet og samarbejdspartnere Vores tillid til samarbejdet med Spectrum Pharmaceuticals er meget vigtig for vores virksomhed og for vores fremtidige vækst. En stor del af vores fremtidige indtægter, i særdeleshed milepæle og royalties, kan afhænge af et fortsat vellykket samarbejde. Vores virksomhed kan blive negativt påvirket, hvis Spectrum Pharmaceuticals ikke er i stand til at overholde deres forpligtelser. Topotarget er afhængig af vores amerikanske partners evne og vilje til at indlevere en registreringsansøgning samt at FDA efterfølgende giver en markedsføringstilladelse. Topotarget er derudover eksponeret for en række kommercielle risici, som er sædvanlige for den biofarmaceutiske branche, herunder: Konkurrence fra eksisterende behandlinger og/eller nye lægemidler Markedsstørrelsen for førende indikationer Prisfastsættelsen af produkter og tilskudspolitikker Interessen blandt potentielle samarbejdspartnere og investorer Udviklingstiden for nye kliniske undersøgelser Patentbeskyttelse og evnen til at forebygge krænkelse Topotarget Årsrapport 2012 Risikoprofil og risikostyring 10

13 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Risikoprofil og risikostyring Årsregnskab 11 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Lovmæssige forhold En yderligere risiko er, at Topotargets mulighed for at beskytte sig i eventuelle patentsager er utilstrækkelig, for eksempel hvis vores immaterielle rettigheder ikke beskyttes, eller vores produkter krænker en konkurrents immaterielle rettigheder. Vi fortsætter derfor med at indsende de nødvendige patentansøgninger i bestræbelserne på at beskytte vores produkt og teknologier. Vi opretholder strenge fortrolighedsstandarder og -aftaler med interne medarbejdere og alle samarbejdsparter for at beskytte vores forretningshemmeligheder. Finansielle risici Vi mindsker eksponeringen over for valutakursudsving ved primært at koncentrere vores anlæg i Danmark. Da vi imidlertid gennemfører globale kliniske undersøgelser, deler de kliniske omkostninger med Spectrum Pharmaceuticals, og indkøber serviceydelser globalt, er vi eksponeret mod valutakursudsving. Koncernens likvider består af kontante indeståender. Renterisikoen er ubetydelig i forhold til Topotargets samlede drift. Kapitalberedskab Topotarget er et lægemiddeludviklingsselskab uden kommercielle indtægter. Vi vil med undtagelse af indtægter fra samarbejdspartnere bruge likviditet, indtil belinostat bliver ført på markedet. Det er derfor væsentligt, at virksomhedens finansielle beredskab til enhver tid er tilstrækkeligt. Aktuelt er Topotarget i væsentlig grad afhængig af i 2013 at modtage de forventede milepælsbetalinger, der følger af Spectrum Pharmaceuticals forventede filing hos FDA. Såfremt der måtte opstå forsinkelser er det afgørende at Topotarget vil kunne rejse anden finansiering indtil milepælsbetalingerne modtages. Risikostyring En række forhold omkring Topotarget og vores strategi medvirker til at reducere de generelle risici: Vi følger en partnerstrategi, som reducerer en stor del af de finansielle risici, vi har en stærk udviklingsaftale omkring belinostat med Spectrum Pharmaceuticals for Nordamerika og Indien, som vil håndtere kommercialiseringen af belinostat i disse geografiske regioner, og vi undersøger de kommercielle muligheder for belinostat i Asien og Europa Topotarget samarbejder med en række videnskabelige organisationer og har en stor repræsentation af bl.a. videnskabelig ekspertise i virksomheden, hvilket sikrer brobygning mellem videnskab og behandling af patienter Topotarget er en professionel virksomhed, der søger at holde sig orienteret om og overholde enhver gældende lovgivning, der har relation til selskabets aktiviteter Vi er afhængige af kontraktleverandører til fremstillingen af belinostat, og vi udforsker til stadighed andre muligheder for at mindske risikoen for leverancekomplikationer Vores bestyrelse evaluerer løbende behovet for at øge selskabets finansielle ressourcer baseret på finansiel rapportering forud for bestyrelsesmøderne Topotarget Årsrapport 2012 Risikoprofil og risikostyring 11

14 Meddelelse 12 Regnskabsaflæggelsesprocessen fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Regnskabsaflæggelsesprocessen Topotargets bestyrelse og direktion har det overordnede ansvar for koncernens kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Regnskabsaflæggelsesproces Selskabet har et Revisionsudvalg bestående af en del af selskabets bestyrelsesmedlemmer. Revisionsudvalget gennemgår og drøfter regnskabs- og revisionsmæssige forhold med selskabets generalforsamlingsvalgte revisorer og direktionen i overensstemmelse med Revisionsudvalgets mandat. Topotargets primære fokus er at sikre, at regnskabet er i overensstemmelse med relevant regnskabslovgivning og andre bestemmelser og forskrifter, og giver et korrekt og pålideligt billede af selskabets aktiviteter og finansielle position. Udarbejdelsen af selskabets regnskabsrapportering forløber efter en planlagt struktur, hvor relevant funktionsadskillelse af opgaver er blevet etableret. Topotarget har etableret intern månedsrapportering med henblik på en effektiv styring af selskabets finansielle status. Rapporteringen omfatter analyser af afvigelser mellem faktiske resultater, forretningsplaner, budgetter og senest opdaterede estimat for regnskabsåret. Månedlig rapportering inklusive en afvigelsesforklaring for de centrale forretningsområder gennemgås af direktionen inden distribution til bestyrelsen. Selskabets officielle rapportering udarbejdes efter samme struktur som månedsrapporteringen. Kvartalsrapportering gennemgås på et revisionsudvalgsmøde forud for endelig godkendelse på bestyrelsesmøde og efterfølgende offentliggørelse. Den årlige revisions- og rapporteringsproces omfatter detaljeret planlægning af individuelle opgaver, planlægningsmøder mellem Investor Relations, Økonomiafdeling og eksterne revisorer. Revision og planlægning er baseret på en godkendt revisionsstrategi. Årsrapporten udarbejdes i tæt samarbejde med nøglepersoner fra de enkelte forretningsenheder. Yderligere sikrer revisorerne, at årsregnskabet giver et pålideligt og korrekt billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle position samt sikrer, at årsrapporten aflægges i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Kontrolmiljø Mindst én gang årligt vurderer Revisionsudvalget og sidenhen bestyrelsen koncernens organisationsstruktur, risikoen for besvigelser, samt tilstedeværelsen af interne regler og retningslinjer. Koncernens kontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut, sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Bestyrelse og direktion fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen godkender de overordnede politikker, procedurer og kontroller, som vedligeholdes og overvåges af direktion og nøglemedarbejdere, der repræsenterer hvert enkelt forretningsområde. Topotarget har etableret politikker og procedurer for de centrale områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, herunder forretningsgange for økonomirapportering og planlægning, forretningsgange for økonomifunktionen og andre centrale forretningsenheder samt for IT-sikkerhed. Risikovurdering Bestyrelsen foretager en årlig overordnet vurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Målet med Topotargets interne risikostyringssystem er at opretholde effektive procedurer for identifikation, overvågning og rapportering af risici. Herunder vurderes sikkerheden på it-området, risikoen for besvigelser og de foranstaltninger, der skal træffes for at reducere eller helt undgå sådanne risici. Topotarget Årsrapport 2012 Regnskabsaflæggelsesprocessen 12

15 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Bestyrelse Årsregnskab 13 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Bestyrelse Bestyrelse Bo Jesper Hansen, MD, PhD Dansk statsborger, 54 Formand siden 2010 Uafhængigt bestyrelsesmedlem siden 2009 Særlige kompetencer Erfaring inden for internationale kontraktforhandlinger og -indgåelse, herunder eksekvering af betydningsfulde licensaftaler og vigtige M&A transaktioner, international marketing, omfattende viden om lovgivningsforhold, farmakoovervågning, medical marketing, forretningsudvikling, og har mange forbindelser inden for medicinalbranchen og især inden for orphan drug området. Bestyrelsesposter Formand: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Medlem: MipSalus ApS, Zymenex A/S, Orphazyme ApS, CMC Kontrast AB, Hyperion Therapeutics Inc., og Genspera Inc. Aktier: 300,000 (2011: ) Warrants: (2011: ) Jeffrey H. Buchalter, BS, MBA Amerikansk statsborger, 55 Uafhængigt bestyrelsesmedlem siden 2006 Særlige kompetencer Erfaring med topledelse, industri, udvikling, fremstilling og kommercialisering af farmaceutiske produkter samt behandlinger til kræftpatienter. Bestyrelsesposter Director: Archimedes Pharma Ltd. Warrants: (2011: ) Per Samuelsson, MSc Svensk statsborger, 52 Ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem siden 2009 Særlige kompetencer Partner i Odlander Fredrikson/HealthCap siden 2000, Topotargets største aktionær. Erfaring inden for biotek, venturekapital, investeringsbankvirksomhed, fusionstransaktioner, børsintroduktioner samt aktiebaserede incitamentsprogrammer. Nuværende CEO og President for BioNor Pharma ASA. Bestyrelsesposter Medlem: Adenium Biotech, Aniona og Polytherics Aktier: (2011: ) Warrants: (2011: ) Gisela Schwab, MD Tysk statsborger, 56 Uafhængigt bestyrelsesmedlem siden 2011 Særlige kompetencer Erfaring inden for den farmaceutiske branche med styring af tidlige og sen-fase udviklingsaktiviteter (targetudvælgelse, præklinisk, farmakokinetik, klinisk og regulatorisk udvikling) af bioteknologiske lægemiddelstoffer og småmolekyler, indlevering af IND- og NDA-/BLA-/MAAansøgninger samt opbygning og styring af ledelsesgrupper. Bestyrelsesposter Medlem: Cellerant Therapeutics Ingelise Saunders, MPh, BSc Dansk statsborger, 63 Uafhængigt bestyrelsesmedlem siden 2004 Særlige kompetencer Omfattende erfaring med topledelse, erfaring med internationale aktiviteter inden for salg, marketing og globale kommercielle aktiviteter, M&A transaktioner og forretningsudvikling, sundhedsstrategi, og life-science investeringer. Bestyrelsesposter Medlem: AdvanDx, Inc., AdvanDx A/S, Gyros AB, ONCOlog Medical AB, Medical Vision AB, TD Vaccines A/S, Avilex Pharma ApS Aktier: (2011: ) Warrants: (2011: ) Bestyrelsesposter Medlem: Algeta ASA, BioStratum Inc., Cardoz AB, Nordic Vision Clinics AS, Oncopeptides AB, Oncos Therapeutics Oy, Optivy AB og Sweden BIO Anker Lundemose, MD, PhD, Doctor of Medical Science Dansk statsborger, 51 Uafhængigt bestyrelsesmedlem siden 2010 Særlige kompetencer Erfaring fra den akademiske verden, topledelse, store medicinal- og biotekselskaber, forretnings- og selskabsudvikling. Har international erfaring inden for forskning og udvikling, produktivitet og indgåelse af aftaler, herunder indgåelsen af væsentlige licensaftaler og vigtige M&A-transaktioner. Warrants: (2011: ) Karsten Witt, MD Dansk statsborger, 56 Uafhængigt bestyrelsesmedlem siden 2011 Særlige kompetencer Erfaring med klinisk strategi og gennemførelse af udviklingsprogrammer samt lægemiddelsikkerhed/-overvågning, udvikling af onkologiske behandlinger rettet mod småmolekyler, indlevering af IND-, BLA/sBLA- samt NDA/sNDA-ansøgninger. Warrants: (2011: ) Topotarget Årsrapport 2012 Bestyrelse 13

16 Meddelelse 14 Direktion fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Direktion Direktion Anders Vadsholt, MSc, MBA Direktionsmedlem Dansk statsborger, 43 Chief Executive Officer Særlige kompetencer Driftserfaring fra biotekselskaber inden for koncernledelse, jura, finans og investor relations. Erfaring fra venture capital og corporate finance (privat og offentligt udbud), fusioner og opkøb, omstrukturering og frasalg af selskaber samt kommunikation med investorer og interessenter. Har stor erfaring med styring af tilgængelige finansielle ressourcer på en strategisk og omkostningseffektiv måde. Aktier: (2011: ) Warrants: (2011: ) Elisabeth V. Carstensen, PhD Dansk statsborger, 43 Director of Pharmaceutical Operations Anne V. Sillemann, M.Sc.Pharm Dansk statsborger, 47 Director of Global Regulatory Affairs Særlige kompetencer Omfattende erfaring med globale regulatoriske forhold fra biofarmaceutiske selskaber i Danmark og udlandet. Mere end 17 års erfaring med lægemiddeludvikling og regulatoriske procedurer, strategier og ansøgningsindleveringer både i EU og USA særligt inden for onkologi. Har endvidere stor erfaring med ansøgninger om kliniske undersøgelser, videnskabelig rådgivning (FDA, EMA og nationale myndigheder) orphan drug-produkter og life cycle-management. Har været hos Topotarget i over 10 år som ansvarlig for Global Regulatory Affairs og indhentning af markedsføringstilladelser i EU og USA. Jette Tjørnelund Dansk statsborger, 49 Director of Science Lone Dahl Dansk statsborger, 52 Director of Finance Særlige kompetencer Omfattende erfaring med regnskabsfunktioner samt indgående kendskab til og erfaring med økonomistyring fra et revisionsfirma samt fra den internationale medicinalindustri. Operativ og praktisk erfaring med opbygning af en økonomiafdeling på tværs af forskellige kulturer og selskabsstrukturer, herunder implementering af ERP-løsninger for at styrke og styre den overordnede økonomiske kontrol og sikre overholdelse af gældende love, retningslinjer og koncernbehov i et dynamisk, reguleret miljø. Erfaring med alliance management og forretningsudvikling og ansvarlig for den regnskabsmæssige del af forberedelsen og gennemførelsen af en fusion mellem to internationale farmaceutiske selskaber i Norden. Har været hos Topotarget i 2,5 år. Særlige kompetencer Omfattende erfaring med og ansvar for farmaceutisk fremstilling af aktive indholdsstoffer og lægemiddelprodukter. Mere end 12 års erfaring i Topotarget, herunder kvalitetssikring, farmaceutisk drift, klinisk supply chain management og regulatoriske registreringsprocesser. Særlige kompetencer Omfattende videnskabelig erfaring inden for analytisk kemi, præklinisk og klinisk lægemiddeludvikling, som har ført til publicering af over 50 artikler i videnskabelige tidsskrifter. Har været hos Topotarget i ni år med ansvar for analytisk kemi, metabolisme og farmakokinetik samt klinisk farmakologi. Topotarget Årsrapport 2012 Direktion 14

17 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Aktionærforhold Årsregnskab 15 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Aktionærforhold Topotarget A/S aktier blev noteret på Københavns Fondsbørs (nu NASDAQ OMX København A/S) i juni 2005 under fondskode/isin-kode DK og handelssymbolet TOPO. Selskabets Reuterssymbol er TOPO.CO, og Bloomberg symbol er TOPO:DC. Første handelsdag for selskabets aktier var 10. juni Slutnoteringen for aktierne pr. 31. december 2012 var DKK 2,15. Det svarer til et fald på 14 % i forhold til selskabets aktiekurs ultimo 2011 på DKK 2,51. Den gennemsnitlige daglige handelsvolumen for selskabets aktier var i 2012 DKK 0,5 mio. Topotargets aktiekapital udgjorde pr. 31. december 2012 DKK , svarende til aktier à nominelt DKK 1. Selskabet har kun én aktieklasse, og alle aktier har samme rettigheder. Topotargets vedtægter indeholder ikke bestemmelser om begrænsninger af ejerskab og stemmeret for den enkelte aktionær. Ejerstruktur Ved udgangen af 2012 havde Topotarget 8637 navnenoterede aktionærer, svarende til 64 % af den samlede aktiekapital i sammenligning med navnenoterede aktionærer ved udgangen af Selskabets 10 største aktionærer ejede ved udgangen af % af den samlede aktiekapital, og følgende investorer har oplyst Topotarget, at de ejer mere end 5 % af aktierne: HealthCap fondene IR-politik, -målsætninger og -aktiviteter Topotarget søger at opretholde en åben og kontinuerlig dialog med eksisterende og potentielle aktionærer, øvrige interessenter og med offentligheden i øvrigt. Selskabet søger således at give gennemsigtige oplysninger med lige adgangsmuligheder for alle interessenter. Igennem åben kommunikation er det selskabets ambition at sikre fair kursfastsættelse af selskabets aktier og derigennem afspejle selskabets vilje til at skabe øget indtjening til aktionærerne. Topotarget vil med respekt for oplysningsforpligtelserne på NASDAQ OMX Copenhagen offentliggøre oplysninger om selskabet, som anses for at være væsentlig for kursfastsættelsen af selskabets aktier. Selskabet vil tillige offentliggøre kvartalsrapporter om selskabets udvikling, herunder relevante regnskabsoplysninger. Topotarget overholder desuden de såkaldte stilleperioder (to uger) før offentliggørelsen af hver enkelt regnskabsberetning. I disse perioder vil selskabet ikke afholde møder med investorer og analytikere eller med pressen. Selskabet fører et insiderregister og vil offentliggøre ændringer i visse insideres beholdning af aktier i henhold til de regler, der er gældende for NASDAQ OMX Copenhagen. Denne offentliggørelse sker umiddelbart, efter at transaktionen er gennemført. Topotarget har også vedtaget interne regler, der fastsætter, at insidere kun må købe og sælge aktier i selskabet i en periode på seks uger fra selskabets offentliggørelse af perioderegnskaber. Alle oplysninger, som selskabet offentliggør, vil blive publiceret i overensstemmelse med oplysningsforpligtelserne i henhold til dansk lovgivning, og alle meddelelser er tilgængelige på selskabets hjemmeside Topotarget og andre kursudviklinger Bavarian Nordic A/S Exiqon A/S Genmab A/S NeuroSearch A/S Topotarget A/S Veloxis Pharmaceuticals A/S Zealand Pharma A/S 50 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Topotarget Årsrapport 2012 Aktionærforhold 15

18 Meddelelse 16 Fondsbørsmeddelelser fra ledelsen og investornyheder Hoved- og nøgletal 2012 Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Fondsbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Fondsbørsmeddelelser Jan 5 Formalization of information regarding Totect transaction Jan 18 Abstracts for ASCO Gastrointestinal cancer Symposium 2012 Feb 29 Abstract for American Association for Cancer Research 2012 Mar 14 Topotarget announces financial results for the year ended December 31, mar Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Apr 11 Passing on Topotarget annual general meeting May 2 Topotarget issues warrants to Employees Management and Board of Directors May 17 Clinical data on belinostat for ASCO maj Topotarget offentliggør kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 Jun 29 Top-line data announced for clinical belinostat trial in CUP Jul 5 Major shareholder announcement Aug 28 Further results of ph II clinical trial with belinostat in CUP indicate clinical activity 29. aug Topotarget offentliggør kvartalsrapport for 2. kvartal 2012 Aug 30 Topotarget initiates strategic review and changes Executive Management Sep 17 Belinostat abstract for ESMO 2012 Sep 21 Belinostat pivotal BELIEF trial meets primary endpoint Oct 3 Favorable results of belinostat in combination with doxorubicin in STS Oct 15 Belinostat gets EU Orphan Drug Designation for treatment of PTCL Nov 2 Notice to Convene Extraordinary General Meeting Nov 6 Release of interim report Q and financial calendar 2013 Nov 12 Topotarget announces the interim report for Q Nov 26 Passing on Topotarget extraordinary general meeting Investornyheder Mar 9 Topotarget announces time and date for telephone conference re. annual report 2011 May 25 Time and date for telephone conference re publishing of Q Aug 23 Time and date for telephone conference re Q Nov 7 Belinostat abstract at ASH 2012 Nov 8 Time and date for telephone conference re Q Nov 13 Topotarget grants exclusive license to Oncology Venture regarding APO010 Topotarget Årsrapport 2012 Fondsbørsmeddelelser og investornyheder

19 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Regnskabsberetning Årsregnskab 17 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Regnskabsberetning Årsrapporten omfatter moderselskabet Topotarget A/S og de fire 100 % ejede datterselskaber. Medmindre andet er anført, er regnskabsberetningen baseret på de konsoliderede regnskabsoplysninger for regnskabsåret 2012 som medtaget i denne årsrapport med sammenligningstal for koncernen for 2011 i parentes. Koncernresultatet for 2012 blev et underskud på DKK 80,1 mio. (2011: underskud på DKK 29,0 mio.). Koncernen havde pr. 31. december 2012 likvide beholdninger på i alt DKK 41,5 mio. (2011: DKK 114,3 mio.), og egenkapitalen udgjorde DKK 251,2 mio. (2011: DKK 330,7 mio.). Det er ledelsens vurdering at Topotarget har tilstrækkelige finansielle resourcer til driften i Dette er baseret på bl.a. følgende centrale forhold: Spectrum Pharmaceuticals forventes medio-2013 at indleverer en registreringsansøgning (NDA) til de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) Hvis Spectrum Pharmaceuticals ikke foretager en registreringsansøgning, vil ledelsen kunne tilpasse omkostningerne således at driften kan opretholdes Den eksisterende bemyndigelse til at foretage en rettet aktieemission vil kunne udnyttes For væsentlige regnskabsmæssige estimater og skøn henvises til Note 2 i årsregnskabet. Konsolideret resultatopgørelse Omsætningen i 2012 udgjorde DKK 2,4 mio. (2011: DKK 65,6 mio., som primært bestod af indtægter på DKK 30 mio. fra upfrontbetalingen fra Spectrum Pharmaceuticals). Omsætningen består primært af indtægter fra samarbejdsaftalen med vores amerikanske partner Spectrum Pharmaceuticals. Topotarget har endvidere indgået en licensaftale med Oncology Venture ApS for patenter, immaterielle rettigheder og know-how omkring APO010. Produktionsomkostningerne udgjorde DKK 1,4 mio. (2011: DKK 1,8 mio.) og omfatter personaleomkostninger i Topotarget vedrørende aftalen med vores amerikanske samarbejdspartner. Forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde DKK 46,5 mio. (2011: DKK 54,3 mio.). Der er omkostningsført DKK 6,0 i delte udviklingsomkostninger, indtil omkostningsdelingen er blevet bekræftet. Omkostningsreduktionen på 14 % kan primært henføres til reduktionen i antal medarbejdere og de dermed forbundne omkostninger samt det faktum, at de fleste studier nærmer sig afslutningen. Færdiggørelsen af data og studierapporterne er igangværende. Administrationsomkostningerne udgjorde DKK 34,7 mio. (2011: DKK 40,8 mio.). Omkostningsreduktionen på 15 % kan primært henføres til reduktionen i antal medarbejdere og de dermed forbundne omkostninger. De finansielle poster udgjorde en nettoomkostning på DKK 1,2 mio. (2011: nettoindtægt på DKK 1,1 mio.). De finansielle omkostninger var primært forårsaget af valutakursudsving. Skatteindtægten udgjorde DKK 1,2 mio. (2011: DKK 1,2 mio.) og vedrører udbetaling af skatteværdien af underskud fra forsknings- og udviklingsomkostninger. Resultat af ophørte aktiviteter udgjorde DKK 0,1 mio. (2011: underskud på DKK 4,0 mio.). Resultat af ophørte aktiviteter består af alle indtægter og omkostninger forbundet med salget af Totect /Savene. Topotarget realiserede et nettounderskud på DKK 80,0 mio. i 2012 (2011: DKK 33,0 mio.). Koncernbalance De samlede aktiver udgjorde DKK 278,9 mio. (2011: DKK 370,5 mio.), hvilket primært består af overtagne forsknings- og udviklingsprojekter samt likvide beholdninger, mens koncernens forpligtelser primært består af egenkapital og leverandørgæld. Likvide beholdninger udgjorde DKK 41,5 mio. (2011: DKK 114,3 mio.). De langfristede forpligtelser blev reduceret til DKK 3,2 mio. (2011: DKK 13,6 mio.). Den store reduktion kan henføres til omklassificeringen af den potentielle milepælsbetaling til CuraGen fra langfristede til kortfristede forpligtelser. Kortfristede forpligtelser er reduceret til DKK 24,5 mio. (2011: DKK 26,2 mio.) trods omklassificeringen af den potentielle milepælsbetaling til CuraGen fra langfristede til kortfristede forpligtelser. Koncernegenkapital Egenkapitalen udgjorde DKK 251,2 mio. (2011: DKK 330,7 mio.). Ændringen i egenkapitalen består af årets underskud på DKK 80,0 mio. samt aktiebaseret vederlæggelse på DKK 0,5 mio. Koncernens pengestrømme Topotargets pengestrøm fra driftsaktiviteter i 2012 udgjorde DKK (80,9) mio. (2011: DKK (88,8) mio.). Koncernens pengestrøm fra investeringsaktiviteter i 2012 eksklusive køb og salg af værdipapirer udgjorde DKK 8,1 mio. (2011: DKK (1,9) mio.). Koncernens pengestrøm fra finansieringsaktiviteter udgjorde DKK 0,0 mio. (2011: DKK 0,0 mio.). Sammenholdelse af realiseret resultat sammenlignet med tidligere udmeldte forventninger Koncernen realiserede et underskud på fortsættende aktiviteter på DKK 80,1 mio. Resultatet svarer til vores forventninger, som vi offentliggjorde på den ordinære generalforsamling den 11. april Topotarget Årsrapport 2012 Regnskabsberetning 17

20 Meddelelse 18 Regnskabsberetning fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Forventninger til 2013 Det er af afgørende betydning for forventningerne til 2013 at vores amerikanske partner sucessfuldt foretager en registreringsansøgning (NDA) hos de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA). Topotarget forventer at modtage en milepælsbetaling fra Spectrum Pharmaceuticals på en million aktier samt et tocifret kontant millionbeløb i USD i 2. halvår 2013, hvilket vil føre til et anslået overskud før skat i størrelsesordenen DKK mio. for indeværende regnskabsår. Likviditeten forventes ved årets udgang at udgøre ca. DKK mio. Moderselskabets regnskab Moderselskabet realiserede et underskud på DKK 80,0 mio. (2011: DKK 33,0 mio.). Moderselskabets egenkapital udgjorde DKK 251,2 mio. (2011: DKK 330,7 mio.). Ændringen i egenkapitalen består af årets underskud på DKK 80,0 mio. samt aktiebaseret vederlæggelse på DKK 0,5 mio. Resultatdisponering Bestyrelsen foreslår, at årets underskud overføres til næste år. Topotarget Årsrapport 2012 Regnskabsberetning 18

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme 2 Kort om fusionen To selskaber dedikeret til sjældne kræftsygdomme Topotarget

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

EN VIGTIG AKTØR INDEN FOR LÆGEMIDLER TIL SJÆLDNE KRÆFTSYGDOMME

EN VIGTIG AKTØR INDEN FOR LÆGEMIDLER TIL SJÆLDNE KRÆFTSYGDOMME THE ORPHAN ONCOLOGY INNOVATOR EN VIGTIG AKTØR INDEN FOR LÆGEMIDLER TIL SJÆLDNE KRÆFTSYGDOMME 1. HALVÅR 2014 INDHOLD Meddelelse fra den administrerende direktør 03 Meddelelse fra bestyrelsesformanden 04

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b P/F Atlantic Airways Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b 1 Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i Atlantic Airways P/F

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

Anbefalinger fra maj 2013

Anbefalinger fra maj 2013 Anbefalingerne fra august 20 Anbefalinger fra maj 2013 Kommentarer 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 jf. årsregnskabslovens 107 b Redegørelse af 14. oktober 2011.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 jf. årsregnskabslovens 107 b Redegørelse af 14. oktober 2011. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 jf. årsregnskabslovens 107 b Redegørelse af 14. oktober 2011 Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen i Genmab A/S

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006 Til OMX Den Nordiske Børs. Hørsholm, den 5. marts 2007 LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for Resumé: Bestyrelsen i LifeCycle Pharma har i dag godkendt årsregnskabet for regnskabsåret.

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012.

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1 CORPORATE GOVERNANCE Komiteen for god selskabsledelse har siden 2001 udarbejdet og ajourført best practice anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber. Anbefalingerne, de senest

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Jævnfør årsregnskabslovens 107b og "regler for udstedere af aktier - NASDAQ OMX Copenhagen"

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013.

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Ved revisionen af anbefalingerne er der især lagt vægt

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Redegørelse for virksomhedsledelse

Redegørelse for virksomhedsledelse Redegørelse for virksomhedsledelse PARKEN Sport & Entertainment A/S har udarbejdet denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, for regnskabsåret 2014 og offentliggjort

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges.

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges. Corporate Governance Ledelsen for Griffin III Berlin A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre relationer til sine aktionærer og andre interessenter. Ledelsen

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S

Corporate Governance i Roblon A/S Corporate Governance i Roblon A/S Maj 2012 Dato: 23/05-12 / V4.1 1 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Indledning Sparekassen Bredebro skal forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse,

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Side 1 af 5 Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapport 2014 med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2014-31. december 2014 for

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne for den overordnede ledelse af Jeudan med henblik på at sikre at disse er tilrettelagt på en

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse i SP Group jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse i SP Group jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse i SP Group jf. årsregnskabslovens 107b Februar 2013 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 4 2. Interessenternes

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere