Meddelelse fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab. Indhold"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Meddelelse fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab Indhold 1 Meddelelse fra ledelsen til aktionærerne 2 Hoved- og nøgletal 3 Belinostat 7 Partnerskaber 8 Corporate Governance 9 Samfundsansvar 10 Risikoprofil og risikostyring 12 Regnskabsaflæggelsesprocessen 13 Bestyrelse 14 Direktion 15 Aktionærforhold 16 Fondbørsmeddelelser og investornyheder Regnskabsberetning 19 Ledelsespåtegning 20 Den uafhængige revisors påtegning 21 Koncerntotalindkomstopgørelse 22 Balance - aktiver 23 Balance - passiver 24 Pengestrømsopgørelser 25 Egenkapitalopgørelse Koncern 26 Egenkapitalopgørelse Moderselskab 27 Noter

3 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Meddelelse fra Påtegninger ledelsen til aktionærerne Årsregnskab 1 Meddelelse fra ledelsen til aktionærerne 2012 har ført Topotarget ind på en entydig og sikker vej. Vores mål om at gøre belinostat til Topotargets primære fokusområde er fortsat fra 2011 og det med stor succes. Vi har nu bekræftet, at belinostat har en overbevisende effekt, og at stoffet har en favorabel sikkerhedsprofil blev også det år, hvor Topotarget nåede et nyt udviklingsstadie, og dette afstedkom en ændring i størrelsen og sammensætningen af vores øverste ledelse. Denne ændring har givet mulighed for en mere fokuseret organisation, og Topotarget er fuldt ud dedikeret til at føre belinostat på markedet og derved bidrage til kampen mod kræft. Vi er dybt engagerede i, sammen med Spectrum Pharmaceuticals, at udarbejde en registreringsansøgning (NDA) i belinostat for perifært T-celle lymfekræft (PTCL), og efter ansøgningen ser vi frem til at kunne undersøge selskabets langsigtede udviklingsmuligheder. BELIEF-studiet Vores primære fokusområde i 2012 var CLN-19 BELIEF-studiet i PTCL. I september 2012 nåede studiet dets primære effektmål om en objektiv responsrate (ORR) på mindst 20 %. Opnåelsen af dette primære effektmål var i sandhed en milepæl i belinostats historie, og det understregede igen potentialet ved vores lægemiddel. Den positive nyhedsstrøm for belinostat er fortsat i 2013, hvor vi i januar kunne offentliggøre, at belinostat også havde en favorabel sikkerhedsprofil i BELIEFstudiet. Sikkerhedsdata blev præsenteret i et videnskabeligt resumé på den årlige konference T-Cell Lymphoma Forum i San Francisco, USA, som konkluderede, at belinostat potentielt kan være et veltolereret alternativ i behandlingen af PTCL. I marts 2013 viste top-line resultater fra BELIEF-studiet endvidere, at den objektive responsrate (ORR) var på niveau med de responsrater, der er rapporteret for både Fotolyn TM1 (27 %) og Istodax 2 (25 %). Denne yderst positive nyhed kombineret med dokumentationen for belinostats overbevisende sikkerhedsprofil bringer os tættere på vores mål om at gøre belinostat tilgængelig for patienter der desperat har brug for alternative behandlinger. Strategi for 2013 Topotarget fokuserer fortsat på at gøre belinostat til en af de mest effektive HDAC-hæmmere i udvalgte indikationer. Som led i dette arbejde har vi i øjeblikket fokus på at indsende en NDA til de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) for belinostat i PTCL. Forudsat at FDA accepterer registreringsansøgningen, vil vi modtage en væsentlig milepælsbetaling og aktier fra vores amerikanske samarbejdspartner Spectrum Pharmaceuticals. Som vi kommer tættere på markedet, kan vi også tage et mere langsigtet kig på belinostats potentiale i nye kræftindikationer. Potentiale for kliniske studier På baggrund af udfaldet af ansøgningsprocessen hos FDA vil vi undersøge mulighederne for behandling af andre indikationer med belinostat. Stoffets favorable sikkerhedsprofil og evne til at indgå i kombination med andre cytotoksiske stoffer åbner nye muligheder for belinostat i kræftindikationer, hvor yderst cytotoksiske behandlinger anvendes som standardbehandling. Vi undersøger i øjeblikket muligheden for at opstarte nye kliniske studier med belinostat i følgende indikationer: Malignt tymom, myelodysplastisk syndrom (MDS), leverkræft (HCC) og bløddelssarkom (STS). Vi ser derudover potentiale i indikationen ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), i hvilken vi allerede har et igangværende studie. Rettet kapitaludvidelse For at sikre Topotargets finansielle beredskab indgår det løbende i overvejelserne at vurdere mulighederne for at foretage en rettet kapitaludvidelse inden for den eksisterende bemyndigelse. Fremtidsudsigter Efter at have tilpasset organisationen i 2012 har vi nu en langt lavere burn rate end i tidligere år. Sammen med den forventede milepælsbetaling efter den forventede indsendelse af registreringsansøgningen i USA danner dette rammen om positive resultatforventninger til Vi forventer således et anslået overskud før skat i størrelsesordenen DKK mio. for Dette estimat er baseret på antagelsen om, at FDA accepterer registreringsansøgningen, samt at Topotarget modtager milepælsbetaling fra Spectrum Pharmaceuticals i Anders Vadsholt, CEO Coiffier et al, Journal of Clinical Oncology, February 20, 2012 Topotarget Årsrapport 2012 Meddelelse fra ledelsen til aktionærerne 1

4 Meddelelse 2 Hoved- fra og ledelsen nøgletal Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 Hoved- og nøgletal DKK Koncernens hoved- og nøgletal Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger (46.522) (54.345) (70.608) (89.884) ( ) Nedskrivning af forsknings- og udviklingsprojekter - - ( ) (21.200) (93.500) Salgs- og distributionsomkostninger (29.136) (44.796) Driftsresultat (80.210) (31.352) ( ) ( ) ( ) Finansielle indtægter og udgifter (1.149) (10.250) (11.737) Årets resultat af fortsættende aktiviteter (81.359) (29.012) (84.785) - - Årets resultat af ophørte aktiviteter 99 (3.999) (29.096) - - Årets resultat (80.017) (33.011) (55.689) ( ) ( ) Aktual EPS, (DKK) af fortsættende aktiviteter (0,60) (0,22) (0,64) - - Udvandet EPS, (DKK) af fortsættende aktiviteter (0,60) Aktual EPS, (DKK) fortsættende og ophørte aktiviteter (0,60) (0,25) (0,42) (1,41) (4,68) Udvandet EPS, (DKK) fortsættende og ophørte aktiviteter (0,60) Koncernbalancer Likvide beholdninger og værdipapirer Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver (netto) (226) (2.283) (1.633) (164) Koncernpengestrømsopgørelser Pengestrømme fra driftsaktivitet (80.973) (88.847) (99.197) ( ) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.919) (44.366) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (499) Koncernnøgletal Antal fuldt indbetalte aktier, ultimo Gennemsnitligt antal aktier i perioden Aktiver/egenkapital 1,1 1,1 1,3 1,4 1,4 Børskurs ultimo (DKK) 2,15 2,51 3,57 2,59 3,62 Indre værdi pr. aktie 1,89 2,49 2,73 3,11 6,48 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Tallene for 2008 inkluderer Topotarget Netherlands B.V. fra 1. januar I tallene for 2011 og 2010 er Savene og Totect segmentet præsenteret som ophørte aktiviteter. Øvrige år er præsenteret som fortsættende aktiviteter. Topotarget Årsrapport 2012 Hoved- og nøgletal 2

5 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Belinostat Årsregnskab 3 Belinostat Belinostat en klasse I og II HDAC (Histone DeACetylase) hæmmer undersøges i en række kliniske undersøgelser som enkeltstof og i kombination med kemoterapeutiske stoffer til behandling af forskellige blodkræftsygdomme og solide kræftformer. Stoffets kræftbehandlingseffekt menes at blive medieret via en række forskellige virkningsmekanismer, herunder hæmning af celleformering, induktion af apoptose (programmeret celledød), hæmning af angiogenese, induktion af differentiering samt resensitivisering af celler, som er blevet resistente over for kræftbehandlingsmidler som f.eks. platinstoffer, taxaner og topoisomerase II-hæmmere. Belinostat er den eneste HDAC-hæmmer i klinisk udvikling, der giver mulighed for flere administrationsmetoder, herunder kortvarig eller kontinuerlig intravenøs infusion (iv) og oral (tablet) dosering. Som HDAC-hæmmer har belinostat en række egenskaber, som medfører, at lægemidlet er et lovende medlem af HDAC-hæmmer klassen. Den mest fremtrædende af disse egenskaber er stoffets overbevisende effekt og den favorable sikkerhedsprofil, som bl.a. er påvist i BELIEFstudiet. Perifert T-celle lymfekræft Effekten overgår det primære effektmål Det pivotale BELIEF-studie (CLN-19) med belinostat til behandling af patienter med recidiverende eller resistent perifert T-celle lymfekræft (R/R PTCL) blev indledt i december Rekrutteringen af 129 patienter til studiet blev afsluttet i september 2011, og den 5. marts 2013 meddelte Topotarget, at der i studiet var opnået en objektiv responsrate (ORR) på niveau med konkurrerende produkter Folotyn TM og Istodax. Studiets primære effektmål, som er fastsat i henhold til en aftale om Special Protocol Assessment (SPA) med FDA, var en ORR på mindst 20 %, og dette effektmål blev opfyldt og overgået i BELIEF-studiet. Vores amerikanske samarbejdspartner Spectrum Pharmaceuticals forventer at indsende en registreringsansøgning (NDA) senest i midten af 2013, og der forventes at foreligge en beslutning om markedsføringsgodkendelse fra FDA i Overbevisende sikkerhedsprofil Belinostats sikkerhedsprofil tyder på, at patienter med R/R PTCL, herunder patienter, som er svære at behandle, og som har et lavt blodpladetal som følge af knoglemarvsinvolvering eller ringe knoglemarvsreserve, kan behandles sikkert med belinostat. Belinostat viste en acceptabel bivirkningsprofil i BELIEF-studiet, som var designet til at rekruttere patienter med recidiverende eller resistent PTCL (herunder patienter, som havde fået stamcelletransplantation) med et blodpladetal på /μl eller derover. Mange af disse resistente patienter med lavt blodpladetal var ikke egnede til behandling i studier med andre stoffer, og belinostat har således potentialet til at gavne en bredere gruppe af patienter. Kombinationsmuligheder Sikkerhedsprofilen i BELIEF-studiet samt i igangværende studier med belinostat i kombination med cytotoksiske behandlinger kan danne grundlag for at ansøge om godkendelse for indikationer i både enkeltstofbehandling og kombinationsbehandling med belinostat for patienter med PTCL. Kombinationen med cytotoksiske stoffer anvendes ofte i førstelinjebehandlingen af PTCL. Indlevering af NDA-ansøgning Topotarget arbejder i øjeblikket ihærdigt på at forberede indsendelsen af en registreringsansøgning for belinostat til behandling af patienter med R/R PTCL. Denne forberedelsesproces indebærer, at alle forskningsog udviklingsaktiviteter (ikke-kliniske, kliniske og produktion) skal opsummeres og præsenteres i overensstemmelse med gældende regulatoriske retningslinjer, og denne omfattende opgave varetages af vores dedikerede og fokuserede team i samarbejde med Spectrum Pharmaceuticals. Undersøgelser indledt som forberedelse til registreringsansøgning Topotarget og Spectrum Pharmaceuticals har fokus på indlevering af registreringsansøgningen for belinostat mod R/R PTCL baseret på et positivt udfald af BELIEFstudiet. Som forberedelse herpå er der igangsat to støttende studier (CLN-20 og NCI8846). Begge undersøgelser er igangværende og anvender intravenøst indgivet belinostat som enkeltstofbehandling. De tilgængelige data vil udgøre en del af sikkerhedspakken til registreringsansøgningen. CLN-20-studiet er et fase I lægemiddelinteraktionsstudie med belinostat i kombination med warfarin til behandling af patienter med solide tumorer eller blodkræftsygdomme. Dette studie til under søgelse af interaktion med andre lægemidler foretages som en del af samarbejdet mellem Topotarget og Spectrum Pharmaceuticals. Der forventes indrulleret ca. 39 patienter, og det primære endpoint er sikkerhed. NCI8846 studiet er et fase I farmakokinetisk studie af belinostat til behandling af solide tumorer og lymfekræftsygdomme hos patienter med forskellig grader af svækket leverfunktion. Der forventes indrulleret op til 80 patienter, og det primære endpoint er sikkerhed. Kræft med ukendt primærtumor Det primære effektmål i CLN-17-studiet vedrørende kræft med ukendt primærtumor (CUP) blev ikke opfyldt. Imidlertid viste de sekundære effektmål dog tegn på signifikant klinisk aktivitet, og den objektive responsrate var signifikant højere (p = 0,0252) i BelCaP-gruppen ( belinostat i Topotarget Årsrapport 2012 Belinostat 3

6 Meddelelse 4 Belinostat fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 kombination med carboplatin og paclitaxel) (43,2 %) end i CaP-gruppen (carboplatin og paclitaxel) (22,2 %). Endvidere blev der observeret en separation af kurverne for gennemsnitlig overlevelse, som dog ikke var statistisk signifikant. Studiet bekræftede, at belinostats favorable sikkerhedsprofil giver mulighed for kombinationsbehandling med fulde doser almindeligt brugte cytotoksiske kræftbehandlingsmidler. Bløddelssarkom De foreløbige resultater fra det første stadie af fase II-delen af det kliniske fase I/II-studie (CLN-14) med belinostat i kombination med doxorubicin til behandling af patienter med bløddelssarkom (STS) opfyldte de i protokollen definerede kriterier for at fortsætte til videre klinisk udvikling Femten ud af 20 patienter (75 %) opnåede sygdomskontrol, og sygdommen hos alle 15 patienter var fortsat under kontrol efter tre måneder. Den objektive responsrate var 15 % (tre tilfælde af objektivt respons) inklusive ét komplet respons, og yderligere 12 patienter opnåede sygdomsstabilisering. Dette er meget opmuntrende resultater, da patienter med sarkom har en meget dårlig prognose og mangel på behandlingsmuligheder. Selvom resultaterne var lovende, giver studiets design ikke mulighed for en klar evaluering af belinostats bidrag til den samlede behandlingseffekt. Hertil kræves der et randomiseret studie. Alle 20 patienter i studiets fase II-del er nu stoppet med behandlingen, og Topotarget vil benytte sig af den i protokollen anførte mulighed for at afbryde studiet for at kunne afsøge nye muligheder i indikationen, herunder muligheden for at igangsætte et randomiseret studie. Fremtidsperspektiver og markedsadgang uden for USA PTCL åbner dørene Topotarget har til hensigt at opbygge sin indgang på markedet og en tilstedeværelse på de nye markeder ved at bygge bro til FDA s forventede godkendelse af belinostat til behandling af recidiverende/ resistent PTCL. Belinostat fik i oktober 2012 tildelt Orphan Drug-status i EU til behandling af PTCL, men det vurderes, at et randomiseret studie vil blive påkrævet, da vores konkurrenter er blevet nægtet adgang til det europæiske marked som følge af manglen på en randomiseret undersøgelse. Igangsættelsen et post-marketing, bekræftende, randomiseret studie med belinostat i kombination med eksisterende cytotoksiske behandlinger som førstelinjebehandling er en mulighed, da dette har været et krav fra de amerikanske sundhedsmyndigheder for andre betinget godkendte lægemidler til behandling af patienter med PTCL. Resultaterne fra et bekræftende studie kunne, i fremtiden, danne grundlag for en lancering på det europæiske marked i denne indikation. Orphan Drug-indikationen baner vejen for en lancering i Europa Belinostats favorable sikkerhedsprofil og evne til at indgå i kombination med cytotoksiske stoffer åbner nye muligheder for belinostat i kræftindikationer, hvor yderst cytotoksiske behandlinger anvendes som standard i behandlingen af patienter med en dårlig prognose. Topotarget overvejer yderligere at undersøge muligheden for at udvikle belinostat til sjældne indikationer, som f.eks. tymiske epiteliale kræftsygdomme eller myelodysplastisk syndrom, med et stort udækket behandlingsbehov med henblik på at opnå tidlig adgang til det europæiske marked. Forventninger til studiet Topotarget undersøger i øjeblikket mulighederne for fremtidige studier med belinostat i kombination med andre cytotoksiske stoffer til indikationer inden for blodkræftsygdomme og solide tumorer. Nogle af indikationerne vil måske kræve videreudvikling af oralt indgivet belinostat med henblik på at øge stoffets fleksibilitet og kommercielle værdi. Malignt tymom Maligne tymomer er sjældne tumorer med en forekomst på 0,15/ personer. Der findes ingen standardbehandling for malignt tymom, hvis der ikke opnås effekt med platinbaseret kemoterapi, som er standarden i førstelinjebehandlingen. Behandling med belinostat enkeltstofbehandling i en gruppe med 41 patienter med malignt tymom, som havde fået flere tidligere behandlinger, viste i et NCI-studie (NCI 8174) en interessant responsvarighed og sygdomsstabilisering 3. ET NCI-sponsoreret studie (NCI8602), hvor belinostat kombineres med den cytotoksiske behandling med cisplatin, doxorubicin og cyclofosfamid til førstelinjebehandling af malignt tymom, er igangværende, og der blev præsenteret data på ASCO (American Society for Clinical Oncology) 2012 med et respons på 75 % i patienter med malignt thymom, som fik behandlingen. Det videnskabelige resumé kan ses på Myelodysplastisk syndrom Myelodysplastisk syndrom (MDS) er en gruppe blodkræftsygdomme, hvor knoglemarven ikke producerer et tilstrækkeligt antal sunde blodceller. MDS kan udvikle sig til akut myeloid leukæmi (AML). Belinostat har vist lovende tegn på antikræft-aktivitet hos patienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) i tre kliniske studier, og vi overvejer derfor i øjeblikket at videreudvikle belinostat i kombinati- 3. Giaccone JCO May 20, 2011 vol Topotarget Årsrapport 2012 Belinostat 4

7 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Belinostat Årsregnskab 5 BELINOSTAT vigtigste kliniske studier ( Topotarget eller Spectrum pharmaceuticals) Randomiseret fase II eller Inklusions- Tids- Indikation Studie Sponsor Fase I Fase II pivotal Mål status Milepæle ramme PTCL BELIEF (CLN-19) SPPI* ) 100 Afsluttet Top-line resultater H NDA registrering Medio-2013 NSCLC SPI-1014-Bel SPPI/TT 35 Rekrutterer Rekruttering afsluttet n/a Fase II, stadie I afsluttet Resultater fase II, stadie I Solid + STS CLN-14 TT 55 Q Lægemiddel CLN-20 SPPI/TT 39 Rekrutterer Top-line resultater interaktion * ) Spectrum Pharmaceuticals ** ) Topotarget onsstudier med andre cytotoksiske stoffer. Blandt de studier, som har vist antikræftaktivitet, kan nævnes det NCI-sponsorerede studie NCI7285 samt CLN-15-studiet. CLN-15-studiet, en klinisk fase I/II-undersøgelse af belinostat i kombination med idarubicin til behandling af patienter med akut myeloid leukæmi (AML), som ikke er egnede til standard intensiv behandling, omfattede to patienter med MDS. Begge patienter opnåede et objektivt respons. I fase I-studiet NCI7285 med belinostat i kombination med azacitidin (5-AZA) til behandling af patienter med fremskredne blodkræftsygdomme blev der rapporteret respons i 10 ud af 15 patienter med MDS eller kronisk myelo-monocytleukæmi (CMML) (to af de responderende patienter havde CMML). Responsraten på 67 % i belinostat og 5-AZA-kombinationen er altså lovende sammenlignet med 5-AZA som monoterapi. Leverkræft Leverkræft er den fjerde mest almindelige type kræft i verden. Over 45 % af 42 evaluérbare patienter med ikke-resecérbar leverkræft (HCC) oplevede en klinisk effekt efter behandling med intravenøst indgivet belinostat enkeltstofbehandling. Den mediane progressionsfri overlevelse var 2,64 måneder (95 % KI, 1,55 til 3,17 måneder) og den gennemsnitlige overlevelse var 6,60 måneder (95 % KI, 4,53 til 11,60) i et fase I/IIstudie foretaget af NCI 4. Disse resultater er opmuntrende, da den progressionsfri overlevelse og den gennemsnitlige overlevelse er længere, end hvad der er rapporteret i et tilsvarende studie med en konkurrerende HDAC-hæmmer. Prækliniske data viser synergi, når man kombinerer belinostat med sorafenib, som i øjeblikket er det eneste godkendte lægemiddel i denne indikation. Bløddelssarkom Som tidligere nævnt har belinostat i kombination med doxorubicin vist lovende tegn på antikræft-effekt i bløddelssarkom i CLN-14-studiet. Mulighederne for et fremtidigt randomiseret studie undersøges i øjeblikket. Ikke-småcellet lungekræft Ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) defineres som enhver form for epitelial lungekræft, som ikke er småcellet lungekræft (SCLC). NSCLC er den mest almindelige form for lungekræft og udgør ca. 85 % af alle lungekræftsygdomme 5. Topotarget foretager sammen med Spectrum Pharmaceuticals et fase I/II-studie til evaluering af den maksimalt tålte dosis af belinostat i kombination med carboplatin plus paclitaxel (BelCaP) til behandling af patienter med stadie IV ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), der ikke reagerer på kemoterapi (SPI-1014-Bel). Studiet blev igangsat i marts 2011 og forventes at indrulle op til 35 patienter. De videre udviklingsplaner afhænger af resultaterne fra dette igangværende studie. 4. Yeo et al Journal of Clinical Oncology, Sep 20, 2012;30(27): American Cancer Society: Topotarget Årsrapport 2012 Belinostat 5

8 Meddelelse 6 Belinostat fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 Indikation Studie Perifert T-celle lymfekræft (PTCL): PTCL er en blodkræftsygdom og omfatter en heterogen gruppe af kræftsygdomme med T-celle oprindelse, som udgør omkring % af alle tilfælde af non-hodgkins lymfom. Det er en aggressiv og alvorlig kræftform med en dårlig prognose og en forventet overlevelse på ca. to år fra diagnosetidspunktet. Estimater fra årlige kræftforekomster peger på nye tilfælde af PTCL i USA, Japan og i EU. CLN-19 BELIEF: I det pivotale fase II-registreringsstudie (BELIEF), som foretages i henhold til en såkaldt Special Protocol Assessment (SPA) aftale med FDA, undersøges intravenøst indgivet belinostat enkeltstofbehandling af patienter med recidiverende eller resistent perifert T-celle lymfekræft (PTCL), som er en indikation, hvor belinostat har fået tildelt Orphan Drug og Fast Track status hos FDA. BELIEF-studiet er et ikke-blindet, internationalt, enkeltarms-studie til evaluering af effekt og bivirkninger hos patienter med recidiverende eller resistent PTCL, som ikke har haft effekt af mindst én tidligere systemisk behandling. Det primære effektmål i studiet er objektiv responsrate (ORR) vurderet ved central gennemgang. Studiet foretages på ca. 100 kliniske centre rundt om i verden, og rekrutteringen af patienter blev afsluttet i september Top-line resultater blev præsenteret 5. marts Kræft med ukendt primærtumor (CUP): CUP er pr. definition en kræftform, hvor oprindelsesstedet for den primære tumor ikke kan fastslås til trods for anvendelsen af avancerede diagnostiske værktøjer. De histologiske karakteristika, som er fundet i biopsien, giver nogle oplysninger om oprindelsen, dvs. om tumoren er et adenokarcinom, et pladecellekarcinom eller et udifferencieret eller ringe differencieret karcinom/adenokarcinom. Omkring 2-5 % af alle solide tumorer er CUP, og trods behandling med kemoterapi dør de fleste patienter inden for et år. CLN-17: En ikke-blindet, randomiseret fase II-undersøgelse af belinostat i kombination med carboplatin og paclitaxel (BelCaP) sammenlignet med carboplatin og paclitaxel (CaP) til behandling af patienter med kræft med ukendt primærtumor, som ikke tidligere har modtaget behandling. Studiet er et multinationalt, randomiseret, multicenter sammenligningsstudie til evaluering af effekt og sikkerhed. Patienterne er blevet randomiseret til enten at få BelCaP eller CaP administreret hver 3. uge. Der er i alt randomiseret 89 patienter til studiet, og rekrutteringen blev afsluttet i december Studiets primære effektmål er progressionsfri overlevelse (PFS), hvorved man opnår en anslået hazard ratio for behandlingseffekten. Der blev medio 2012 præsenteret top-line resultater, som kan ses på Bløddelssarkom (STS): Bløddelssarkomer (STS) defineres som kræft i bløddelene, som stammer fra de mesenkymale celler som f.eks. muskler, sener og blodkarrene. STS omfatter ikke sarkomer, som opstår i knoglerne. STS er en sjælden sygdom og repræsenterer under 1% af alle kræftformer. Doxorubicin er guldstandarden inden for førstelinjebehandling. CLN-14: En klinisk fase I/II undersøgelse af belinostat i kombination med doxorubicin til behandling af patienter med STS. Dette ikke-blindede, multicenter, dosiseskaleringsstudie blev indledt for at evaluere sikkerhed, effekt, farmakodynamik og farmakokinetik af kombinationen af belinostat og doxorubicin administreret hver tredje uge. Efter at den maksimalt tålte dosis af belinostat i kombination med doxorubicin blev etableret i patienter med solide tumorer, blev der igangsat en udvidet kohorte af patienter med STS. Kohorteudvidelsen blev planlagt i to stadier, men der blev ikke inkluderet yderligere 20 patienter. Alle 20 patienter i fase II delen af studiet har nu afsluttet behandling og Topotarget afslutter studiet som tilladt ifølge protokollen. Topotarget Årsrapport 2012 Belinostat 6

9 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Partnerskabsaftaler Årsregnskab 7 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Partnerskabsaftaler Spectrum Pharmaceuticals (2010) licens til belinostat i Nordamerika og Indien I februar 2010 udlicenserede Topotarget rettighederne til belinostat i Nordamerika og Indien til Spectrum Pharmaceuticals. I henhold til aftalen erlagde Spectrum Pharmaceuticals en engangsbetaling på USD 30 mio. og overtog 100 % af finansieringen af BELIEF-studiet i PTCL. Spectrum Pharmaceuticals forventer medio-2013 at indsende en registreringsansøgning for belinostat i orphan drug - indikationen PTCL. I omkostningsdelingen for den fælles udvikling i yderligere indikationer vil Spectrum Pharmaceuticals bidrage med 70 % og Topotarget med 30 %. Topotarget er berettiget til at modtage milepælsbetalinger ved opnåelsen af bestemte udviklingsmæssige og kommercielle milepæle på op til USD 320 mio. samt tocifrede royalties på salget i tillæg til engangsbetalingen. Den første forventede milepæl bliver ved FDA s accept af registreringsansøgningen, som forventes at ske inden for 60 dage efter indsendelsen af NDA-ansøgningen til FDA. Edimer udvikler APO200 (EDI200) som behandling af X-bundet hypohidrotisk extodermal dysplasi (www.edimerpharma. com). Topotarget har modtaget en upfrontbetaling og er berettiget til eventuelle fremtidige milepæle og royaltybetalinger. Multimeric Biotherapeutics (2011) licens til immaterielle rettigheder til proteiner indeholdende TNF superfamily-ligander I oktober 2011 udlicenserede Topotarget de eksklusive rettigheder til videreudviklingen af de multimeriske TNS superfamily-ligander (TNFSFer) til alle terapeutiske formål til Multimeric Biotherapeutics, Inc. I henhold til aftalen licenserer Multimeric Biotherapeutics rettighederne til alle multimeriske fusionsproteiner indeholdende TNFSFer, som er dækket af Topotargets udstedte patenter og verserende patentansøgninger i Europa, USA, Canada, Japan, Australien, Sydkorea og andre geografiske områder. I henhold til aftalen tildeles Multimeric Biotherapeutics også rettighederne til at viderelicensere TNFSFer. TNFSFer er ikke en kerneaktivitet blandt Topotargets immaterielle aktiver. Topotarget er berettiget til eventuelle fremtidige milepæle og royaltybetalinger. tildeles globale rettigheder til videreudviklingen af APO010. I henhold til aftalen vil Oncology Venture licensere alle rettigheder specifikt til APO010, som er dækket af Topotargets udstedte patenter og verserende patentansøgninger. Topotarget har modtaget en upfrontbetaling og er berretiget til eventuelle fremtidige milepæle og royaltybetalinger. National Cancer Institute (NCI), USA akademisk samarbejde Topotarget har indgået en Clinical Trial Agreement (CTA) med NCI, i henhold til hvilken NCI sponsorerer en række kliniske undersøgelser, hvor belinostats aktivitet undersøges, enten som enkeltstof eller i kombination med andre kræftbehandlinger til behandling af blodkræft og solide tumorer. Kommercielle muligheder for belinostat Topotarget fortsætter med at undersøge de kommercielle muligheder i Europa, Asien/Stillehavsområdet og i resten af verden med henblik på at kommercialisere belinostat bedst muligt. Edimer Pharmaceuticals (2009) licens til APO200 I marts 2009 udlicenserede Topotarget sit ikke-onkologiske prækliniske udviklingsprogram APO200 til Edimer Pharmaceuticals, Inc. Oncology Venture (2012) licens til APO010 I november 2012 indgik Topotarget en eksklusiv licensaftale med Oncology Venture ApS, i henhold til hvilken dette selskab Topotarget Årsrapport 2012 Partnerskabsaftaler 7

10 Meddelelse 8 Corporate fra ledelsen Governance Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Corporate Governance Bestyrelsen fastlægger selskabets formål, mål og strategier og træffer afgørelser om forhold af stor betydning eller af usædvanlig art. På vegne af aktionærerne fører bestyrelsen endvidere tilsyn med organisationen og påser, at selskabet ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivning og vedtægter. Bestyrelsen deltager ikke i den daglige ledelse af selskabet. Ud over at forestå den overordnede kontrol med Topotarget er det bestyrelsens primære ansvar at fastlægge de strategiske rammer for selskabets aktiviteter og handlingsplaner og at være i konstruktiv dialog med direktionen om gennemførelsen af strategier. Desuden ansætter bestyrelsen direktionen og fastlægger dens vilkår og opgaver, ligesom bestyrelsen kontrollerer direktionens arbejde samt selskabets procedurer og ansvarsforhold. Bestyrelsesformanden fungerer i øjeblikket som arbejdende bestyrelsesformand under selskabets igangværende strategiske gennemgang. Åbenhed og gennemsigtighed Topotargets nuværende og fremtidige aktionærer samt øvrige interessenter har forskellige behov for selskabsinformation. De er imidlertid alle afhængige af kvaliteten af denne information. Åbenhed og gennemsigtighed er derfor af væsentlig betydning for at vurdere Topotarget og dets fremtidsperspektiver, og Topotarget søger at opretholde en åben kommunikation gennem selskabsmeddelelser, investormøder og selskabspræsentationer. Topotargets årsrapport, delårsrapporter og andre selskabsmeddelelser vil derfor være at forefinde på såvel dansk som engelsk. Topotarget tilstræber, at selskabets årlige generalforsamlinger indkaldes i god tid, således at aktionærer med flere kan tage stilling til de anliggender, som skal behandles på generalforsamlingen. Mangfoldighed Topotarget anerkender og støtter fuldt ud vigtigheden af mangfoldighed i organisationen. Vi vurderer, at en mangfoldig arbejdsstyrke og arbejdsplads fører til højere kvalitet i arbejdet samt en bredere forståelse af forskellige organisatoriske opgaver. Denne tankegang understøttes således tydeligt hos Topotarget, når man kigger på selskabets sammensætning. Som resultat af selskabets fokus på en mangfoldig arbejdsstyrke søger vi konstant at opretholde en god balance både i direktionens (1/4 mænd/kvinder) og bestyrelsens (5/2 mænd/kvinder) kønssammensætning. Der henvises til side for en oversigt over vores ledelsesorganer. Bestyrelsens sammensætning I henhold til paragraf 14 i Topotargets vedtægter må antallet af medlemmer i Topotargets bestyrelse ikke overstige syv. Paragraffen foreskriver endvidere, at bestyrelsesmedlemmer skal fratræde, når de fylder 70 år. Det tilstræbes, at mindst hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne er uafhængige af særinteresser. Således er seks ud af Topotargets syv bestyrelsesmedlemmer uafhængige. Bestyrelsesmedlemmerne evalueres årligt af den samlede Bestyrelse. Ved nedsættelsen af Topotargets bestyrelse har de primære overvejelser vedrørt den enkelte kandidats professionelle baggrund og brancheerfaring. Bestyrelsens virke er reguleret af en forretningsorden. For relevante baggrundsoplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer henvises til side 13 eller com/about-us/board-of-directors.aspx. Bestyrelsen har formaliseret en proces til at evaluere ledelsen, og målsætningerne aftales i forbindelse med budget-processen og evalueres endeligt ved årets udgang. Bestyrelsen drøfter løbende målsætningerne og strategierne for Topotarget og selskabets evne til at implementere strategierne og leve op til forventningerne. Bestyrelsesformanden har veldefinerede arbejdsopgaver og forpligtelser. Dette omfatter at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne har de fornødne kompetencer til et ledelsesorgan. Bestyrelsen evaluerer desuden Bestyrelsens sammensætning for at sikre, at de fornødne kompetencer er til stede samt sikre en gennemsigtig valgprocedure for bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling. Der blev afholdt 14 bestyrelsesmøder i 2012, enten i form af fysiske møder, telefonmøder eller i form af skriftlige beslutninger. Revisionsudvalg Revisionsudvalgets primære formål er at gennemgå selskabets finansielle styring og samarbejde med de eksterne revisorer i forbindelse med deres revision af selskabets årsregnskab samt udarbejde rapporter og anbefalinger til bestyrelsen herom. Medlemmerne af revisionsudvalget er Bo Jesper Hansen (formand) og Per Samuelsson. Der er etableret interne regler i form af en ledelsesinstruks, som indeholder en fordeling af beføjelserne mellem selskabets bestyrelse og direktion, og selskabet agter fortsat at have en politik om aktivt at efterleve en strategi om god selskabsledelse. I 2012 afholdt revisionsudvalget 4 møder, enten i form af fysiske møder eller telefonmøder. Vederlags- og nomineringsudvalg Bestyrelsen har endvidere etableret et Vederlags- og nomineringsudvalg. Hvad angår nominering, er det udvalgets opgave at beskrive og evaluere de kvalifikationer, der kræves i de to ledelsesorganer samt fremkomme med anbefalinger om ændringer. Endvidere overvejer og indstiller udvalget forslag til kandidater til ledende stillinger i selskabet. Hvad angår vederlag, Topotarget Årsrapport 2012 Corporate Governance 8

fra videnskab til medicin

fra videnskab til medicin Årsrapport 2010 fra videnskab til medicin Om Genmab Genmab er et førende internationalt bioteknologisk selskab, der er dedikeret til at udvikle fuldt humane antistofbehandlinger til potentiel behandling

Læs mere

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884)

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) Rettet emission af 4.471.202 stk. Aktier à nom. DKK 1 Tegningskurs: DKK 454,65 pr. Aktie Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 The Orphan Oncology Innovator DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Aktieselskab med en selskabskapital på EUR 7.872.661 Hovedkontor: 49 Boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris 410 910 095 RCS Paris

Læs mere

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold ÅRSRAPPORT 2010 2 NEUROSEARCH 2010 Indhold ÅRSRAPPORT 2010 3 Forretningsmodel og strategi Til vores aktionærer og andre intressenter 5 Kort om NeuroSearch 6 Hoved- og nøgletal 7 Forretningsmodel og strategi

Læs mere

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004 En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Kort om NeuroSearch 3 2004 - Et år med vigtige fremskridt 5 Udviklings- og forskningsprogrammer

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

Årsrapport 2013. BioPorto A/S CVR DK-17500317

Årsrapport 2013. BioPorto A/S CVR DK-17500317 Årsrapport 2013 BioPorto A/S CVR DK-17500317 BioPorto Diagnostics produktoversigt Produktgrupper The NGAL Test (NGAL IP) NGAL ELISA kits Human og dyr MBL ELISA Kit Monoklonale antistoffer Segmenter Hospitaler

Læs mere

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S af

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg ÅrsrApport 2008 Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg 2 Indhold Til vores aktionærer 4 Kort om NeuroSearch 6 Pipeline 12 Hoved- og nøgletal 14 Afgørende

Læs mere

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio.

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio. resultater for omsætning og vækst pr. region (dkk mio.) samlet omsætning +6% 14.802 (EKSKL. LEXAPRO) europa 7.734-3% 52% af samlet omsætning int. markeder 3.768 +9% 26% af samlet omsætning usa 2.099 +29%

Læs mere

KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER

KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER Årsrapport 2008 SKRÆDDE Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Indhold MEDICIN- TYPER MEDICIN SYGDOM (X) SYGDOM (Y) MEDICIN-TYPER Indhold Del I: Ledelsens beretning

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Årsrapport 2004 ISS A/S

Årsrapport 2004 ISS A/S Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 ISS A/S Indhold TIL VORE INTERESSENTER LEDELSESBERETNING SELSKABSINFORMATION 6 Hoved- og nøgletal 130 ISS kort fortalt 7 Årsberetning 132 Virksomhedsopkøb og -salg 14 Corporate

Læs mere

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til.

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til. ÅRSRAPPORT 2006 Exiqon på nettet Uanset om man skal lære Exiqon bedre at kende, om man skal genbestille vores produkter, eller om man er i gang med at forberede, gennemføre eller fortolke et videnskabeligt

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion Årsrapport 2010 Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Økonomiske forventninger til 2011 11 Global tilstedeværelse 13 Risikostyring

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 GENERALFORSAMLING 2014 Ordinær generalforsamling afholdes den 24. april 2014 kl. 15.00 på

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 100

Indhold. Kontaktoplysninger... 100 Årsrapport 2009 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2009... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...15

Læs mere

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2013/14 26

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2013/14 26 Aarhus Elite A/S Aarhus Elite A/S 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Totalindkomstopgørelse for 2013/14 26 Balance

Læs mere

årsr apport science-to-life

årsr apport science-to-life årsr apport 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 science-to-life Indhold Beretning Regnskab 1 1 2 3 5 5 Indledning Værdier Produkt pipeline Ledelsesberetning Nøgletal 2002-2007 Mission og vision 16 18 19

Læs mere

årsrapport science-to-life

årsrapport science-to-life årsrapport science-to-life virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43281200 Fax: +45 43281212 E-mail: info@zp.dk www.zealandpharma.com CVR nr.: 20 04 50

Læs mere

årsrapport 2013 APPROVED Smallpox Vaccine IMVANEX

årsrapport 2013 APPROVED Smallpox Vaccine IMVANEX årsrapport 2013 APPROVED Smallpox Vaccine IMVANEX årsrapport 2013 3 indhold 4 ledelsesberetning De store begivenheders år 4 Vores virksomhed 6 Vores strategi og kortsigtede mål 7 Hoved- og nøgletal 8

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab 1 Indhold Ledelsesberetning Side 3 Hoved- og nøgletal Side 4-5 På vej mod nye højder Side 6-7 Produktområder Side 8-11 Finansielle resultater Side 12-13 Strategi Climbing New Heights 2017 Side 14-15 Forventninger

Læs mere