Meddelelse fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab. Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab. Indhold"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Meddelelse fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab Indhold 1 Meddelelse fra ledelsen til aktionærerne 2 Hoved- og nøgletal 3 Belinostat 7 Partnerskaber 8 Corporate Governance 9 Samfundsansvar 10 Risikoprofil og risikostyring 12 Regnskabsaflæggelsesprocessen 13 Bestyrelse 14 Direktion 15 Aktionærforhold 16 Fondbørsmeddelelser og investornyheder Regnskabsberetning 19 Ledelsespåtegning 20 Den uafhængige revisors påtegning 21 Koncerntotalindkomstopgørelse 22 Balance - aktiver 23 Balance - passiver 24 Pengestrømsopgørelser 25 Egenkapitalopgørelse Koncern 26 Egenkapitalopgørelse Moderselskab 27 Noter

3 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Meddelelse fra Påtegninger ledelsen til aktionærerne Årsregnskab 1 Meddelelse fra ledelsen til aktionærerne 2012 har ført Topotarget ind på en entydig og sikker vej. Vores mål om at gøre belinostat til Topotargets primære fokusområde er fortsat fra 2011 og det med stor succes. Vi har nu bekræftet, at belinostat har en overbevisende effekt, og at stoffet har en favorabel sikkerhedsprofil blev også det år, hvor Topotarget nåede et nyt udviklingsstadie, og dette afstedkom en ændring i størrelsen og sammensætningen af vores øverste ledelse. Denne ændring har givet mulighed for en mere fokuseret organisation, og Topotarget er fuldt ud dedikeret til at føre belinostat på markedet og derved bidrage til kampen mod kræft. Vi er dybt engagerede i, sammen med Spectrum Pharmaceuticals, at udarbejde en registreringsansøgning (NDA) i belinostat for perifært T-celle lymfekræft (PTCL), og efter ansøgningen ser vi frem til at kunne undersøge selskabets langsigtede udviklingsmuligheder. BELIEF-studiet Vores primære fokusområde i 2012 var CLN-19 BELIEF-studiet i PTCL. I september 2012 nåede studiet dets primære effektmål om en objektiv responsrate (ORR) på mindst 20 %. Opnåelsen af dette primære effektmål var i sandhed en milepæl i belinostats historie, og det understregede igen potentialet ved vores lægemiddel. Den positive nyhedsstrøm for belinostat er fortsat i 2013, hvor vi i januar kunne offentliggøre, at belinostat også havde en favorabel sikkerhedsprofil i BELIEFstudiet. Sikkerhedsdata blev præsenteret i et videnskabeligt resumé på den årlige konference T-Cell Lymphoma Forum i San Francisco, USA, som konkluderede, at belinostat potentielt kan være et veltolereret alternativ i behandlingen af PTCL. I marts 2013 viste top-line resultater fra BELIEF-studiet endvidere, at den objektive responsrate (ORR) var på niveau med de responsrater, der er rapporteret for både Fotolyn TM1 (27 %) og Istodax 2 (25 %). Denne yderst positive nyhed kombineret med dokumentationen for belinostats overbevisende sikkerhedsprofil bringer os tættere på vores mål om at gøre belinostat tilgængelig for patienter der desperat har brug for alternative behandlinger. Strategi for 2013 Topotarget fokuserer fortsat på at gøre belinostat til en af de mest effektive HDAC-hæmmere i udvalgte indikationer. Som led i dette arbejde har vi i øjeblikket fokus på at indsende en NDA til de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) for belinostat i PTCL. Forudsat at FDA accepterer registreringsansøgningen, vil vi modtage en væsentlig milepælsbetaling og aktier fra vores amerikanske samarbejdspartner Spectrum Pharmaceuticals. Som vi kommer tættere på markedet, kan vi også tage et mere langsigtet kig på belinostats potentiale i nye kræftindikationer. Potentiale for kliniske studier På baggrund af udfaldet af ansøgningsprocessen hos FDA vil vi undersøge mulighederne for behandling af andre indikationer med belinostat. Stoffets favorable sikkerhedsprofil og evne til at indgå i kombination med andre cytotoksiske stoffer åbner nye muligheder for belinostat i kræftindikationer, hvor yderst cytotoksiske behandlinger anvendes som standardbehandling. Vi undersøger i øjeblikket muligheden for at opstarte nye kliniske studier med belinostat i følgende indikationer: Malignt tymom, myelodysplastisk syndrom (MDS), leverkræft (HCC) og bløddelssarkom (STS). Vi ser derudover potentiale i indikationen ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), i hvilken vi allerede har et igangværende studie. Rettet kapitaludvidelse For at sikre Topotargets finansielle beredskab indgår det løbende i overvejelserne at vurdere mulighederne for at foretage en rettet kapitaludvidelse inden for den eksisterende bemyndigelse. Fremtidsudsigter Efter at have tilpasset organisationen i 2012 har vi nu en langt lavere burn rate end i tidligere år. Sammen med den forventede milepælsbetaling efter den forventede indsendelse af registreringsansøgningen i USA danner dette rammen om positive resultatforventninger til Vi forventer således et anslået overskud før skat i størrelsesordenen DKK mio. for Dette estimat er baseret på antagelsen om, at FDA accepterer registreringsansøgningen, samt at Topotarget modtager milepælsbetaling fra Spectrum Pharmaceuticals i Anders Vadsholt, CEO Coiffier et al, Journal of Clinical Oncology, February 20, 2012 Topotarget Årsrapport 2012 Meddelelse fra ledelsen til aktionærerne 1

4 Meddelelse 2 Hoved- fra og ledelsen nøgletal Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 Hoved- og nøgletal DKK Koncernens hoved- og nøgletal Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger (46.522) (54.345) (70.608) (89.884) ( ) Nedskrivning af forsknings- og udviklingsprojekter - - ( ) (21.200) (93.500) Salgs- og distributionsomkostninger (29.136) (44.796) Driftsresultat (80.210) (31.352) ( ) ( ) ( ) Finansielle indtægter og udgifter (1.149) (10.250) (11.737) Årets resultat af fortsættende aktiviteter (81.359) (29.012) (84.785) - - Årets resultat af ophørte aktiviteter 99 (3.999) (29.096) - - Årets resultat (80.017) (33.011) (55.689) ( ) ( ) Aktual EPS, (DKK) af fortsættende aktiviteter (0,60) (0,22) (0,64) - - Udvandet EPS, (DKK) af fortsættende aktiviteter (0,60) Aktual EPS, (DKK) fortsættende og ophørte aktiviteter (0,60) (0,25) (0,42) (1,41) (4,68) Udvandet EPS, (DKK) fortsættende og ophørte aktiviteter (0,60) Koncernbalancer Likvide beholdninger og værdipapirer Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver (netto) (226) (2.283) (1.633) (164) Koncernpengestrømsopgørelser Pengestrømme fra driftsaktivitet (80.973) (88.847) (99.197) ( ) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.919) (44.366) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (499) Koncernnøgletal Antal fuldt indbetalte aktier, ultimo Gennemsnitligt antal aktier i perioden Aktiver/egenkapital 1,1 1,1 1,3 1,4 1,4 Børskurs ultimo (DKK) 2,15 2,51 3,57 2,59 3,62 Indre værdi pr. aktie 1,89 2,49 2,73 3,11 6,48 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Tallene for 2008 inkluderer Topotarget Netherlands B.V. fra 1. januar I tallene for 2011 og 2010 er Savene og Totect segmentet præsenteret som ophørte aktiviteter. Øvrige år er præsenteret som fortsættende aktiviteter. Topotarget Årsrapport 2012 Hoved- og nøgletal 2

5 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Belinostat Årsregnskab 3 Belinostat Belinostat en klasse I og II HDAC (Histone DeACetylase) hæmmer undersøges i en række kliniske undersøgelser som enkeltstof og i kombination med kemoterapeutiske stoffer til behandling af forskellige blodkræftsygdomme og solide kræftformer. Stoffets kræftbehandlingseffekt menes at blive medieret via en række forskellige virkningsmekanismer, herunder hæmning af celleformering, induktion af apoptose (programmeret celledød), hæmning af angiogenese, induktion af differentiering samt resensitivisering af celler, som er blevet resistente over for kræftbehandlingsmidler som f.eks. platinstoffer, taxaner og topoisomerase II-hæmmere. Belinostat er den eneste HDAC-hæmmer i klinisk udvikling, der giver mulighed for flere administrationsmetoder, herunder kortvarig eller kontinuerlig intravenøs infusion (iv) og oral (tablet) dosering. Som HDAC-hæmmer har belinostat en række egenskaber, som medfører, at lægemidlet er et lovende medlem af HDAC-hæmmer klassen. Den mest fremtrædende af disse egenskaber er stoffets overbevisende effekt og den favorable sikkerhedsprofil, som bl.a. er påvist i BELIEFstudiet. Perifert T-celle lymfekræft Effekten overgår det primære effektmål Det pivotale BELIEF-studie (CLN-19) med belinostat til behandling af patienter med recidiverende eller resistent perifert T-celle lymfekræft (R/R PTCL) blev indledt i december Rekrutteringen af 129 patienter til studiet blev afsluttet i september 2011, og den 5. marts 2013 meddelte Topotarget, at der i studiet var opnået en objektiv responsrate (ORR) på niveau med konkurrerende produkter Folotyn TM og Istodax. Studiets primære effektmål, som er fastsat i henhold til en aftale om Special Protocol Assessment (SPA) med FDA, var en ORR på mindst 20 %, og dette effektmål blev opfyldt og overgået i BELIEF-studiet. Vores amerikanske samarbejdspartner Spectrum Pharmaceuticals forventer at indsende en registreringsansøgning (NDA) senest i midten af 2013, og der forventes at foreligge en beslutning om markedsføringsgodkendelse fra FDA i Overbevisende sikkerhedsprofil Belinostats sikkerhedsprofil tyder på, at patienter med R/R PTCL, herunder patienter, som er svære at behandle, og som har et lavt blodpladetal som følge af knoglemarvsinvolvering eller ringe knoglemarvsreserve, kan behandles sikkert med belinostat. Belinostat viste en acceptabel bivirkningsprofil i BELIEF-studiet, som var designet til at rekruttere patienter med recidiverende eller resistent PTCL (herunder patienter, som havde fået stamcelletransplantation) med et blodpladetal på /μl eller derover. Mange af disse resistente patienter med lavt blodpladetal var ikke egnede til behandling i studier med andre stoffer, og belinostat har således potentialet til at gavne en bredere gruppe af patienter. Kombinationsmuligheder Sikkerhedsprofilen i BELIEF-studiet samt i igangværende studier med belinostat i kombination med cytotoksiske behandlinger kan danne grundlag for at ansøge om godkendelse for indikationer i både enkeltstofbehandling og kombinationsbehandling med belinostat for patienter med PTCL. Kombinationen med cytotoksiske stoffer anvendes ofte i førstelinjebehandlingen af PTCL. Indlevering af NDA-ansøgning Topotarget arbejder i øjeblikket ihærdigt på at forberede indsendelsen af en registreringsansøgning for belinostat til behandling af patienter med R/R PTCL. Denne forberedelsesproces indebærer, at alle forskningsog udviklingsaktiviteter (ikke-kliniske, kliniske og produktion) skal opsummeres og præsenteres i overensstemmelse med gældende regulatoriske retningslinjer, og denne omfattende opgave varetages af vores dedikerede og fokuserede team i samarbejde med Spectrum Pharmaceuticals. Undersøgelser indledt som forberedelse til registreringsansøgning Topotarget og Spectrum Pharmaceuticals har fokus på indlevering af registreringsansøgningen for belinostat mod R/R PTCL baseret på et positivt udfald af BELIEFstudiet. Som forberedelse herpå er der igangsat to støttende studier (CLN-20 og NCI8846). Begge undersøgelser er igangværende og anvender intravenøst indgivet belinostat som enkeltstofbehandling. De tilgængelige data vil udgøre en del af sikkerhedspakken til registreringsansøgningen. CLN-20-studiet er et fase I lægemiddelinteraktionsstudie med belinostat i kombination med warfarin til behandling af patienter med solide tumorer eller blodkræftsygdomme. Dette studie til under søgelse af interaktion med andre lægemidler foretages som en del af samarbejdet mellem Topotarget og Spectrum Pharmaceuticals. Der forventes indrulleret ca. 39 patienter, og det primære endpoint er sikkerhed. NCI8846 studiet er et fase I farmakokinetisk studie af belinostat til behandling af solide tumorer og lymfekræftsygdomme hos patienter med forskellig grader af svækket leverfunktion. Der forventes indrulleret op til 80 patienter, og det primære endpoint er sikkerhed. Kræft med ukendt primærtumor Det primære effektmål i CLN-17-studiet vedrørende kræft med ukendt primærtumor (CUP) blev ikke opfyldt. Imidlertid viste de sekundære effektmål dog tegn på signifikant klinisk aktivitet, og den objektive responsrate var signifikant højere (p = 0,0252) i BelCaP-gruppen ( belinostat i Topotarget Årsrapport 2012 Belinostat 3

6 Meddelelse 4 Belinostat fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 kombination med carboplatin og paclitaxel) (43,2 %) end i CaP-gruppen (carboplatin og paclitaxel) (22,2 %). Endvidere blev der observeret en separation af kurverne for gennemsnitlig overlevelse, som dog ikke var statistisk signifikant. Studiet bekræftede, at belinostats favorable sikkerhedsprofil giver mulighed for kombinationsbehandling med fulde doser almindeligt brugte cytotoksiske kræftbehandlingsmidler. Bløddelssarkom De foreløbige resultater fra det første stadie af fase II-delen af det kliniske fase I/II-studie (CLN-14) med belinostat i kombination med doxorubicin til behandling af patienter med bløddelssarkom (STS) opfyldte de i protokollen definerede kriterier for at fortsætte til videre klinisk udvikling Femten ud af 20 patienter (75 %) opnåede sygdomskontrol, og sygdommen hos alle 15 patienter var fortsat under kontrol efter tre måneder. Den objektive responsrate var 15 % (tre tilfælde af objektivt respons) inklusive ét komplet respons, og yderligere 12 patienter opnåede sygdomsstabilisering. Dette er meget opmuntrende resultater, da patienter med sarkom har en meget dårlig prognose og mangel på behandlingsmuligheder. Selvom resultaterne var lovende, giver studiets design ikke mulighed for en klar evaluering af belinostats bidrag til den samlede behandlingseffekt. Hertil kræves der et randomiseret studie. Alle 20 patienter i studiets fase II-del er nu stoppet med behandlingen, og Topotarget vil benytte sig af den i protokollen anførte mulighed for at afbryde studiet for at kunne afsøge nye muligheder i indikationen, herunder muligheden for at igangsætte et randomiseret studie. Fremtidsperspektiver og markedsadgang uden for USA PTCL åbner dørene Topotarget har til hensigt at opbygge sin indgang på markedet og en tilstedeværelse på de nye markeder ved at bygge bro til FDA s forventede godkendelse af belinostat til behandling af recidiverende/ resistent PTCL. Belinostat fik i oktober 2012 tildelt Orphan Drug-status i EU til behandling af PTCL, men det vurderes, at et randomiseret studie vil blive påkrævet, da vores konkurrenter er blevet nægtet adgang til det europæiske marked som følge af manglen på en randomiseret undersøgelse. Igangsættelsen et post-marketing, bekræftende, randomiseret studie med belinostat i kombination med eksisterende cytotoksiske behandlinger som førstelinjebehandling er en mulighed, da dette har været et krav fra de amerikanske sundhedsmyndigheder for andre betinget godkendte lægemidler til behandling af patienter med PTCL. Resultaterne fra et bekræftende studie kunne, i fremtiden, danne grundlag for en lancering på det europæiske marked i denne indikation. Orphan Drug-indikationen baner vejen for en lancering i Europa Belinostats favorable sikkerhedsprofil og evne til at indgå i kombination med cytotoksiske stoffer åbner nye muligheder for belinostat i kræftindikationer, hvor yderst cytotoksiske behandlinger anvendes som standard i behandlingen af patienter med en dårlig prognose. Topotarget overvejer yderligere at undersøge muligheden for at udvikle belinostat til sjældne indikationer, som f.eks. tymiske epiteliale kræftsygdomme eller myelodysplastisk syndrom, med et stort udækket behandlingsbehov med henblik på at opnå tidlig adgang til det europæiske marked. Forventninger til studiet Topotarget undersøger i øjeblikket mulighederne for fremtidige studier med belinostat i kombination med andre cytotoksiske stoffer til indikationer inden for blodkræftsygdomme og solide tumorer. Nogle af indikationerne vil måske kræve videreudvikling af oralt indgivet belinostat med henblik på at øge stoffets fleksibilitet og kommercielle værdi. Malignt tymom Maligne tymomer er sjældne tumorer med en forekomst på 0,15/ personer. Der findes ingen standardbehandling for malignt tymom, hvis der ikke opnås effekt med platinbaseret kemoterapi, som er standarden i førstelinjebehandlingen. Behandling med belinostat enkeltstofbehandling i en gruppe med 41 patienter med malignt tymom, som havde fået flere tidligere behandlinger, viste i et NCI-studie (NCI 8174) en interessant responsvarighed og sygdomsstabilisering 3. ET NCI-sponsoreret studie (NCI8602), hvor belinostat kombineres med den cytotoksiske behandling med cisplatin, doxorubicin og cyclofosfamid til førstelinjebehandling af malignt tymom, er igangværende, og der blev præsenteret data på ASCO (American Society for Clinical Oncology) 2012 med et respons på 75 % i patienter med malignt thymom, som fik behandlingen. Det videnskabelige resumé kan ses på Myelodysplastisk syndrom Myelodysplastisk syndrom (MDS) er en gruppe blodkræftsygdomme, hvor knoglemarven ikke producerer et tilstrækkeligt antal sunde blodceller. MDS kan udvikle sig til akut myeloid leukæmi (AML). Belinostat har vist lovende tegn på antikræft-aktivitet hos patienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) i tre kliniske studier, og vi overvejer derfor i øjeblikket at videreudvikle belinostat i kombinati- 3. Giaccone JCO May 20, 2011 vol Topotarget Årsrapport 2012 Belinostat 4

7 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Belinostat Årsregnskab 5 BELINOSTAT vigtigste kliniske studier ( Topotarget eller Spectrum pharmaceuticals) Randomiseret fase II eller Inklusions- Tids- Indikation Studie Sponsor Fase I Fase II pivotal Mål status Milepæle ramme PTCL BELIEF (CLN-19) SPPI* ) 100 Afsluttet Top-line resultater H NDA registrering Medio-2013 NSCLC SPI-1014-Bel SPPI/TT 35 Rekrutterer Rekruttering afsluttet n/a Fase II, stadie I afsluttet Resultater fase II, stadie I Solid + STS CLN-14 TT 55 Q Lægemiddel CLN-20 SPPI/TT 39 Rekrutterer Top-line resultater interaktion * ) Spectrum Pharmaceuticals ** ) Topotarget onsstudier med andre cytotoksiske stoffer. Blandt de studier, som har vist antikræftaktivitet, kan nævnes det NCI-sponsorerede studie NCI7285 samt CLN-15-studiet. CLN-15-studiet, en klinisk fase I/II-undersøgelse af belinostat i kombination med idarubicin til behandling af patienter med akut myeloid leukæmi (AML), som ikke er egnede til standard intensiv behandling, omfattede to patienter med MDS. Begge patienter opnåede et objektivt respons. I fase I-studiet NCI7285 med belinostat i kombination med azacitidin (5-AZA) til behandling af patienter med fremskredne blodkræftsygdomme blev der rapporteret respons i 10 ud af 15 patienter med MDS eller kronisk myelo-monocytleukæmi (CMML) (to af de responderende patienter havde CMML). Responsraten på 67 % i belinostat og 5-AZA-kombinationen er altså lovende sammenlignet med 5-AZA som monoterapi. Leverkræft Leverkræft er den fjerde mest almindelige type kræft i verden. Over 45 % af 42 evaluérbare patienter med ikke-resecérbar leverkræft (HCC) oplevede en klinisk effekt efter behandling med intravenøst indgivet belinostat enkeltstofbehandling. Den mediane progressionsfri overlevelse var 2,64 måneder (95 % KI, 1,55 til 3,17 måneder) og den gennemsnitlige overlevelse var 6,60 måneder (95 % KI, 4,53 til 11,60) i et fase I/IIstudie foretaget af NCI 4. Disse resultater er opmuntrende, da den progressionsfri overlevelse og den gennemsnitlige overlevelse er længere, end hvad der er rapporteret i et tilsvarende studie med en konkurrerende HDAC-hæmmer. Prækliniske data viser synergi, når man kombinerer belinostat med sorafenib, som i øjeblikket er det eneste godkendte lægemiddel i denne indikation. Bløddelssarkom Som tidligere nævnt har belinostat i kombination med doxorubicin vist lovende tegn på antikræft-effekt i bløddelssarkom i CLN-14-studiet. Mulighederne for et fremtidigt randomiseret studie undersøges i øjeblikket. Ikke-småcellet lungekræft Ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) defineres som enhver form for epitelial lungekræft, som ikke er småcellet lungekræft (SCLC). NSCLC er den mest almindelige form for lungekræft og udgør ca. 85 % af alle lungekræftsygdomme 5. Topotarget foretager sammen med Spectrum Pharmaceuticals et fase I/II-studie til evaluering af den maksimalt tålte dosis af belinostat i kombination med carboplatin plus paclitaxel (BelCaP) til behandling af patienter med stadie IV ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), der ikke reagerer på kemoterapi (SPI-1014-Bel). Studiet blev igangsat i marts 2011 og forventes at indrulle op til 35 patienter. De videre udviklingsplaner afhænger af resultaterne fra dette igangværende studie. 4. Yeo et al Journal of Clinical Oncology, Sep 20, 2012;30(27): American Cancer Society: Topotarget Årsrapport 2012 Belinostat 5

8 Meddelelse 6 Belinostat fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 Indikation Studie Perifert T-celle lymfekræft (PTCL): PTCL er en blodkræftsygdom og omfatter en heterogen gruppe af kræftsygdomme med T-celle oprindelse, som udgør omkring % af alle tilfælde af non-hodgkins lymfom. Det er en aggressiv og alvorlig kræftform med en dårlig prognose og en forventet overlevelse på ca. to år fra diagnosetidspunktet. Estimater fra årlige kræftforekomster peger på nye tilfælde af PTCL i USA, Japan og i EU. CLN-19 BELIEF: I det pivotale fase II-registreringsstudie (BELIEF), som foretages i henhold til en såkaldt Special Protocol Assessment (SPA) aftale med FDA, undersøges intravenøst indgivet belinostat enkeltstofbehandling af patienter med recidiverende eller resistent perifert T-celle lymfekræft (PTCL), som er en indikation, hvor belinostat har fået tildelt Orphan Drug og Fast Track status hos FDA. BELIEF-studiet er et ikke-blindet, internationalt, enkeltarms-studie til evaluering af effekt og bivirkninger hos patienter med recidiverende eller resistent PTCL, som ikke har haft effekt af mindst én tidligere systemisk behandling. Det primære effektmål i studiet er objektiv responsrate (ORR) vurderet ved central gennemgang. Studiet foretages på ca. 100 kliniske centre rundt om i verden, og rekrutteringen af patienter blev afsluttet i september Top-line resultater blev præsenteret 5. marts Kræft med ukendt primærtumor (CUP): CUP er pr. definition en kræftform, hvor oprindelsesstedet for den primære tumor ikke kan fastslås til trods for anvendelsen af avancerede diagnostiske værktøjer. De histologiske karakteristika, som er fundet i biopsien, giver nogle oplysninger om oprindelsen, dvs. om tumoren er et adenokarcinom, et pladecellekarcinom eller et udifferencieret eller ringe differencieret karcinom/adenokarcinom. Omkring 2-5 % af alle solide tumorer er CUP, og trods behandling med kemoterapi dør de fleste patienter inden for et år. CLN-17: En ikke-blindet, randomiseret fase II-undersøgelse af belinostat i kombination med carboplatin og paclitaxel (BelCaP) sammenlignet med carboplatin og paclitaxel (CaP) til behandling af patienter med kræft med ukendt primærtumor, som ikke tidligere har modtaget behandling. Studiet er et multinationalt, randomiseret, multicenter sammenligningsstudie til evaluering af effekt og sikkerhed. Patienterne er blevet randomiseret til enten at få BelCaP eller CaP administreret hver 3. uge. Der er i alt randomiseret 89 patienter til studiet, og rekrutteringen blev afsluttet i december Studiets primære effektmål er progressionsfri overlevelse (PFS), hvorved man opnår en anslået hazard ratio for behandlingseffekten. Der blev medio 2012 præsenteret top-line resultater, som kan ses på Bløddelssarkom (STS): Bløddelssarkomer (STS) defineres som kræft i bløddelene, som stammer fra de mesenkymale celler som f.eks. muskler, sener og blodkarrene. STS omfatter ikke sarkomer, som opstår i knoglerne. STS er en sjælden sygdom og repræsenterer under 1% af alle kræftformer. Doxorubicin er guldstandarden inden for førstelinjebehandling. CLN-14: En klinisk fase I/II undersøgelse af belinostat i kombination med doxorubicin til behandling af patienter med STS. Dette ikke-blindede, multicenter, dosiseskaleringsstudie blev indledt for at evaluere sikkerhed, effekt, farmakodynamik og farmakokinetik af kombinationen af belinostat og doxorubicin administreret hver tredje uge. Efter at den maksimalt tålte dosis af belinostat i kombination med doxorubicin blev etableret i patienter med solide tumorer, blev der igangsat en udvidet kohorte af patienter med STS. Kohorteudvidelsen blev planlagt i to stadier, men der blev ikke inkluderet yderligere 20 patienter. Alle 20 patienter i fase II delen af studiet har nu afsluttet behandling og Topotarget afslutter studiet som tilladt ifølge protokollen. Topotarget Årsrapport 2012 Belinostat 6

9 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Partnerskabsaftaler Årsregnskab 7 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Partnerskabsaftaler Spectrum Pharmaceuticals (2010) licens til belinostat i Nordamerika og Indien I februar 2010 udlicenserede Topotarget rettighederne til belinostat i Nordamerika og Indien til Spectrum Pharmaceuticals. I henhold til aftalen erlagde Spectrum Pharmaceuticals en engangsbetaling på USD 30 mio. og overtog 100 % af finansieringen af BELIEF-studiet i PTCL. Spectrum Pharmaceuticals forventer medio-2013 at indsende en registreringsansøgning for belinostat i orphan drug - indikationen PTCL. I omkostningsdelingen for den fælles udvikling i yderligere indikationer vil Spectrum Pharmaceuticals bidrage med 70 % og Topotarget med 30 %. Topotarget er berettiget til at modtage milepælsbetalinger ved opnåelsen af bestemte udviklingsmæssige og kommercielle milepæle på op til USD 320 mio. samt tocifrede royalties på salget i tillæg til engangsbetalingen. Den første forventede milepæl bliver ved FDA s accept af registreringsansøgningen, som forventes at ske inden for 60 dage efter indsendelsen af NDA-ansøgningen til FDA. Edimer udvikler APO200 (EDI200) som behandling af X-bundet hypohidrotisk extodermal dysplasi (www.edimerpharma. com). Topotarget har modtaget en upfrontbetaling og er berettiget til eventuelle fremtidige milepæle og royaltybetalinger. Multimeric Biotherapeutics (2011) licens til immaterielle rettigheder til proteiner indeholdende TNF superfamily-ligander I oktober 2011 udlicenserede Topotarget de eksklusive rettigheder til videreudviklingen af de multimeriske TNS superfamily-ligander (TNFSFer) til alle terapeutiske formål til Multimeric Biotherapeutics, Inc. I henhold til aftalen licenserer Multimeric Biotherapeutics rettighederne til alle multimeriske fusionsproteiner indeholdende TNFSFer, som er dækket af Topotargets udstedte patenter og verserende patentansøgninger i Europa, USA, Canada, Japan, Australien, Sydkorea og andre geografiske områder. I henhold til aftalen tildeles Multimeric Biotherapeutics også rettighederne til at viderelicensere TNFSFer. TNFSFer er ikke en kerneaktivitet blandt Topotargets immaterielle aktiver. Topotarget er berettiget til eventuelle fremtidige milepæle og royaltybetalinger. tildeles globale rettigheder til videreudviklingen af APO010. I henhold til aftalen vil Oncology Venture licensere alle rettigheder specifikt til APO010, som er dækket af Topotargets udstedte patenter og verserende patentansøgninger. Topotarget har modtaget en upfrontbetaling og er berretiget til eventuelle fremtidige milepæle og royaltybetalinger. National Cancer Institute (NCI), USA akademisk samarbejde Topotarget har indgået en Clinical Trial Agreement (CTA) med NCI, i henhold til hvilken NCI sponsorerer en række kliniske undersøgelser, hvor belinostats aktivitet undersøges, enten som enkeltstof eller i kombination med andre kræftbehandlinger til behandling af blodkræft og solide tumorer. Kommercielle muligheder for belinostat Topotarget fortsætter med at undersøge de kommercielle muligheder i Europa, Asien/Stillehavsområdet og i resten af verden med henblik på at kommercialisere belinostat bedst muligt. Edimer Pharmaceuticals (2009) licens til APO200 I marts 2009 udlicenserede Topotarget sit ikke-onkologiske prækliniske udviklingsprogram APO200 til Edimer Pharmaceuticals, Inc. Oncology Venture (2012) licens til APO010 I november 2012 indgik Topotarget en eksklusiv licensaftale med Oncology Venture ApS, i henhold til hvilken dette selskab Topotarget Årsrapport 2012 Partnerskabsaftaler 7

10 Meddelelse 8 Corporate fra ledelsen Governance Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Corporate Governance Bestyrelsen fastlægger selskabets formål, mål og strategier og træffer afgørelser om forhold af stor betydning eller af usædvanlig art. På vegne af aktionærerne fører bestyrelsen endvidere tilsyn med organisationen og påser, at selskabet ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivning og vedtægter. Bestyrelsen deltager ikke i den daglige ledelse af selskabet. Ud over at forestå den overordnede kontrol med Topotarget er det bestyrelsens primære ansvar at fastlægge de strategiske rammer for selskabets aktiviteter og handlingsplaner og at være i konstruktiv dialog med direktionen om gennemførelsen af strategier. Desuden ansætter bestyrelsen direktionen og fastlægger dens vilkår og opgaver, ligesom bestyrelsen kontrollerer direktionens arbejde samt selskabets procedurer og ansvarsforhold. Bestyrelsesformanden fungerer i øjeblikket som arbejdende bestyrelsesformand under selskabets igangværende strategiske gennemgang. Åbenhed og gennemsigtighed Topotargets nuværende og fremtidige aktionærer samt øvrige interessenter har forskellige behov for selskabsinformation. De er imidlertid alle afhængige af kvaliteten af denne information. Åbenhed og gennemsigtighed er derfor af væsentlig betydning for at vurdere Topotarget og dets fremtidsperspektiver, og Topotarget søger at opretholde en åben kommunikation gennem selskabsmeddelelser, investormøder og selskabspræsentationer. Topotargets årsrapport, delårsrapporter og andre selskabsmeddelelser vil derfor være at forefinde på såvel dansk som engelsk. Topotarget tilstræber, at selskabets årlige generalforsamlinger indkaldes i god tid, således at aktionærer med flere kan tage stilling til de anliggender, som skal behandles på generalforsamlingen. Mangfoldighed Topotarget anerkender og støtter fuldt ud vigtigheden af mangfoldighed i organisationen. Vi vurderer, at en mangfoldig arbejdsstyrke og arbejdsplads fører til højere kvalitet i arbejdet samt en bredere forståelse af forskellige organisatoriske opgaver. Denne tankegang understøttes således tydeligt hos Topotarget, når man kigger på selskabets sammensætning. Som resultat af selskabets fokus på en mangfoldig arbejdsstyrke søger vi konstant at opretholde en god balance både i direktionens (1/4 mænd/kvinder) og bestyrelsens (5/2 mænd/kvinder) kønssammensætning. Der henvises til side for en oversigt over vores ledelsesorganer. Bestyrelsens sammensætning I henhold til paragraf 14 i Topotargets vedtægter må antallet af medlemmer i Topotargets bestyrelse ikke overstige syv. Paragraffen foreskriver endvidere, at bestyrelsesmedlemmer skal fratræde, når de fylder 70 år. Det tilstræbes, at mindst hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne er uafhængige af særinteresser. Således er seks ud af Topotargets syv bestyrelsesmedlemmer uafhængige. Bestyrelsesmedlemmerne evalueres årligt af den samlede Bestyrelse. Ved nedsættelsen af Topotargets bestyrelse har de primære overvejelser vedrørt den enkelte kandidats professionelle baggrund og brancheerfaring. Bestyrelsens virke er reguleret af en forretningsorden. For relevante baggrundsoplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer henvises til side 13 eller com/about-us/board-of-directors.aspx. Bestyrelsen har formaliseret en proces til at evaluere ledelsen, og målsætningerne aftales i forbindelse med budget-processen og evalueres endeligt ved årets udgang. Bestyrelsen drøfter løbende målsætningerne og strategierne for Topotarget og selskabets evne til at implementere strategierne og leve op til forventningerne. Bestyrelsesformanden har veldefinerede arbejdsopgaver og forpligtelser. Dette omfatter at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne har de fornødne kompetencer til et ledelsesorgan. Bestyrelsen evaluerer desuden Bestyrelsens sammensætning for at sikre, at de fornødne kompetencer er til stede samt sikre en gennemsigtig valgprocedure for bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling. Der blev afholdt 14 bestyrelsesmøder i 2012, enten i form af fysiske møder, telefonmøder eller i form af skriftlige beslutninger. Revisionsudvalg Revisionsudvalgets primære formål er at gennemgå selskabets finansielle styring og samarbejde med de eksterne revisorer i forbindelse med deres revision af selskabets årsregnskab samt udarbejde rapporter og anbefalinger til bestyrelsen herom. Medlemmerne af revisionsudvalget er Bo Jesper Hansen (formand) og Per Samuelsson. Der er etableret interne regler i form af en ledelsesinstruks, som indeholder en fordeling af beføjelserne mellem selskabets bestyrelse og direktion, og selskabet agter fortsat at have en politik om aktivt at efterleve en strategi om god selskabsledelse. I 2012 afholdt revisionsudvalget 4 møder, enten i form af fysiske møder eller telefonmøder. Vederlags- og nomineringsudvalg Bestyrelsen har endvidere etableret et Vederlags- og nomineringsudvalg. Hvad angår nominering, er det udvalgets opgave at beskrive og evaluere de kvalifikationer, der kræves i de to ledelsesorganer samt fremkomme med anbefalinger om ændringer. Endvidere overvejer og indstiller udvalget forslag til kandidater til ledende stillinger i selskabet. Hvad angår vederlag, Topotarget Årsrapport 2012 Corporate Governance 8

11 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Samfundsansvar Årsregnskab 9 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning er udvalgets eneste opgave at evaluere og fremkomme med anbefalinger til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen og den øverste ledelse samt at fremkomme med anbefalinger vedrørende incitamentsprogrammer for medarbejderne. Udvalget består af følgende medlemmer: Bo Jesper Hansen (formand), Per Samuelsson, Ingelise Saunders og Anker Lundemose. Undtagelser Bestyrelsen vurderer, at Topotarget overholder Anbefalingerne om God Selskabsledelse fra august 2011 med følgende undtagelser: Topotarget har som følge af selskabets størrelse ikke formelt udpeget en næstformand. Formanden for bestyrelsen og formanden for Revisionsudvalget og Vederlags- og nomineringsudvalget er én og samme person som følge af bestyrelsesformandens kvalifikationer. Endvidere er bestyrelsesformanden blevet udnævnt til arbejdende bestyrelsesformand i løbet af den igangværende strategiske gennemgang som yderligere beskrevet i note 22. Topotarget tilbyder aktiebaserede aflønningsprogrammer til bestyrelsesmedlemmerne, idet selskabet vurderer, at aktiebaserede aflønningsprogrammer er et vigtigt og nødvendigt værktøj for at kunne tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer med international erfaring og en international profil og således sikre sammenhæng med selskabets strategi. Topotarget giver ikke oplysninger om aflønning af enkeltmedlemmer af bestyrelsen eller ledelsen. Topotarget vurderer, at disse oplysninger er af privat karakter, og at oplysninger for enkeltpersoner ikke giver øget værdi for aktionærerne. Den fulde beskrivelse af Topotargets tilgang til Corporate Governance er tilgængelig på vores hjemmeside topotarget.com/governance.cfm Samfundsansvar Topotarget har ikke en formel politik om samfundsansvar (Corporate Social Responsibility CSR). På trods af dette, er vi bevidste om vigtigheden af samfundsansvar. Derfor udvikler og implementerer vi løbende nye driftsstandarder og procedurer for at understøtte og overholde vores forpligtelser over for såvel vores interne som eksterne interessenter samt vores aktionærer. Topotarget Årsrapport 2012 Samfundsansvar 9

12 Meddelelse 10 Risikoprofil fra ledelsen og risikostyring Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Risikoprofil og risikostyring Risikoprofil Vi er i gang med at afvikle vores faciliteter uden for Danmark gennem en planlagt nedlukning af vores tyske og hollandske datterselskaber, som er uden aktivitet, med henblik på 100 % at fokusere på vores førende lægemiddelkandidat belinostat. Topotarget foretager kliniske studier med belinostat og er derfor via denne aktivitet udsat for en lang række risici, hvoraf nogle ligger uden for vores kontrol. Disse risici kan få væsentlig indvirkning på vores virksomhed, hvis de ikke vurderes og styres korrekt. Tilgang til risikostyring Aktiv styring af operationelle, finansielle og compliance-relaterede risici er en forudsætning for Topotarget. Risici identificeres og rapporteres i en systematisk proces. Konsolidering, analyse og vurdering sker sammen med Topotargets interessenter og med eksterne konsulenter, når behovet opstår. Direktionen er ansvarlig for den endelige kalibrering af risici og vurdering af tiltag til at minimere risici. Direktionen og bestyrelsen drøfter og fastlægger risikotolerancen for de væsentligste risici. Hvert halve år gennemfører selskabet en risikostyringsprocedure og rapporterer relevante resultater til bestyrelsen og med løbende rapportering til relevante interessenter. Risikostyringsproceduren definerer klart ansvarsfordelingen for bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsen har ansvaret for: Godkendelse af risikopolitikken, herunder risikotoleranceniveauerne Gennemgang og godkendelse af selskabets største risikoscenarier Gennemgang af den nuværende status for minimering af selskabets største risici Forslag til yderligere minimering, om nødvendigt Verifikation af, om infrastrukturen for selskabets risikostyring er tilstrækkelig Direktionen er direkte ansvarlig for styring og minimering af væsentlige risici samt for opretholdelse af stærke risikostyringsprocedurer, herunder rapporteringen. Nedenstående er en gennemgang af selskabets primære risikoområder samt en gennemgang af, hvordan selskabet søger at behandle disse risici. Videnskabelige og udviklingsmæssige forhold Gennem videnskabelig og lægefaglig rådgivning søger Topotarget at optimere udvælgelsen af fremtidige sygdomstargets. En videnskabelig komité bestående af bestyrelsesmedlemmer og nøglemedarbejdere hos Topotarget overvåger nøje og vurderer data fra vores kliniske undersøgelser og andre relevante videnskabelige oplysninger. Dette arbejde skal være med til at overholde de omfattende myndighedskrav, som vi er underlagt, når vi arbejder med kliniske undersøgelser, men det vil også gøre os i stand til at træffe de bedste beslutninger vedrørende de tilgængelige data. Det gælder generelt for lægemiddeludvikling, at der er en risiko for, at manglende behandlingseffekt eller uforudsete, alvorlige bivirkninger med et lægemiddelstof negativt vil påvirke udfaldet af studiet. Der er endvidere en risiko for, at inklusion af patienter i kliniske undersøgelser er utilstrækkelig til at kunne overholde tidsfristerne. Ikke-forudsete sikkerhedsforhold eller ændringer i myndighedernes krav kan desuden have indflydelse på timingen og arten af vores kliniske udviklingsaktiviteter, omkostninger og omsætning såsom milepælsbetalinger og refusion af omkostninger. Risiko forbundet med lovmæssige krav Topotargets aktiviteter kan påvirkes af lovmæssige krav og ændringer gennemført i enkelte lande. Ændret lovgivning eller nyfortolkning af lovgivning i lande, som har betydning for Topotargets virksomhed, kan medføre utilsigtede eller uventede omkostninger eller udskudte udviklingsplaner. Risici forbundet med markedet og samarbejdspartnere Vores tillid til samarbejdet med Spectrum Pharmaceuticals er meget vigtig for vores virksomhed og for vores fremtidige vækst. En stor del af vores fremtidige indtægter, i særdeleshed milepæle og royalties, kan afhænge af et fortsat vellykket samarbejde. Vores virksomhed kan blive negativt påvirket, hvis Spectrum Pharmaceuticals ikke er i stand til at overholde deres forpligtelser. Topotarget er afhængig af vores amerikanske partners evne og vilje til at indlevere en registreringsansøgning samt at FDA efterfølgende giver en markedsføringstilladelse. Topotarget er derudover eksponeret for en række kommercielle risici, som er sædvanlige for den biofarmaceutiske branche, herunder: Konkurrence fra eksisterende behandlinger og/eller nye lægemidler Markedsstørrelsen for førende indikationer Prisfastsættelsen af produkter og tilskudspolitikker Interessen blandt potentielle samarbejdspartnere og investorer Udviklingstiden for nye kliniske undersøgelser Patentbeskyttelse og evnen til at forebygge krænkelse Topotarget Årsrapport 2012 Risikoprofil og risikostyring 10

13 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Risikoprofil og risikostyring Årsregnskab 11 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Lovmæssige forhold En yderligere risiko er, at Topotargets mulighed for at beskytte sig i eventuelle patentsager er utilstrækkelig, for eksempel hvis vores immaterielle rettigheder ikke beskyttes, eller vores produkter krænker en konkurrents immaterielle rettigheder. Vi fortsætter derfor med at indsende de nødvendige patentansøgninger i bestræbelserne på at beskytte vores produkt og teknologier. Vi opretholder strenge fortrolighedsstandarder og -aftaler med interne medarbejdere og alle samarbejdsparter for at beskytte vores forretningshemmeligheder. Finansielle risici Vi mindsker eksponeringen over for valutakursudsving ved primært at koncentrere vores anlæg i Danmark. Da vi imidlertid gennemfører globale kliniske undersøgelser, deler de kliniske omkostninger med Spectrum Pharmaceuticals, og indkøber serviceydelser globalt, er vi eksponeret mod valutakursudsving. Koncernens likvider består af kontante indeståender. Renterisikoen er ubetydelig i forhold til Topotargets samlede drift. Kapitalberedskab Topotarget er et lægemiddeludviklingsselskab uden kommercielle indtægter. Vi vil med undtagelse af indtægter fra samarbejdspartnere bruge likviditet, indtil belinostat bliver ført på markedet. Det er derfor væsentligt, at virksomhedens finansielle beredskab til enhver tid er tilstrækkeligt. Aktuelt er Topotarget i væsentlig grad afhængig af i 2013 at modtage de forventede milepælsbetalinger, der følger af Spectrum Pharmaceuticals forventede filing hos FDA. Såfremt der måtte opstå forsinkelser er det afgørende at Topotarget vil kunne rejse anden finansiering indtil milepælsbetalingerne modtages. Risikostyring En række forhold omkring Topotarget og vores strategi medvirker til at reducere de generelle risici: Vi følger en partnerstrategi, som reducerer en stor del af de finansielle risici, vi har en stærk udviklingsaftale omkring belinostat med Spectrum Pharmaceuticals for Nordamerika og Indien, som vil håndtere kommercialiseringen af belinostat i disse geografiske regioner, og vi undersøger de kommercielle muligheder for belinostat i Asien og Europa Topotarget samarbejder med en række videnskabelige organisationer og har en stor repræsentation af bl.a. videnskabelig ekspertise i virksomheden, hvilket sikrer brobygning mellem videnskab og behandling af patienter Topotarget er en professionel virksomhed, der søger at holde sig orienteret om og overholde enhver gældende lovgivning, der har relation til selskabets aktiviteter Vi er afhængige af kontraktleverandører til fremstillingen af belinostat, og vi udforsker til stadighed andre muligheder for at mindske risikoen for leverancekomplikationer Vores bestyrelse evaluerer løbende behovet for at øge selskabets finansielle ressourcer baseret på finansiel rapportering forud for bestyrelsesmøderne Topotarget Årsrapport 2012 Risikoprofil og risikostyring 11

14 Meddelelse 12 Regnskabsaflæggelsesprocessen fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Regnskabsaflæggelsesprocessen Topotargets bestyrelse og direktion har det overordnede ansvar for koncernens kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Regnskabsaflæggelsesproces Selskabet har et Revisionsudvalg bestående af en del af selskabets bestyrelsesmedlemmer. Revisionsudvalget gennemgår og drøfter regnskabs- og revisionsmæssige forhold med selskabets generalforsamlingsvalgte revisorer og direktionen i overensstemmelse med Revisionsudvalgets mandat. Topotargets primære fokus er at sikre, at regnskabet er i overensstemmelse med relevant regnskabslovgivning og andre bestemmelser og forskrifter, og giver et korrekt og pålideligt billede af selskabets aktiviteter og finansielle position. Udarbejdelsen af selskabets regnskabsrapportering forløber efter en planlagt struktur, hvor relevant funktionsadskillelse af opgaver er blevet etableret. Topotarget har etableret intern månedsrapportering med henblik på en effektiv styring af selskabets finansielle status. Rapporteringen omfatter analyser af afvigelser mellem faktiske resultater, forretningsplaner, budgetter og senest opdaterede estimat for regnskabsåret. Månedlig rapportering inklusive en afvigelsesforklaring for de centrale forretningsområder gennemgås af direktionen inden distribution til bestyrelsen. Selskabets officielle rapportering udarbejdes efter samme struktur som månedsrapporteringen. Kvartalsrapportering gennemgås på et revisionsudvalgsmøde forud for endelig godkendelse på bestyrelsesmøde og efterfølgende offentliggørelse. Den årlige revisions- og rapporteringsproces omfatter detaljeret planlægning af individuelle opgaver, planlægningsmøder mellem Investor Relations, Økonomiafdeling og eksterne revisorer. Revision og planlægning er baseret på en godkendt revisionsstrategi. Årsrapporten udarbejdes i tæt samarbejde med nøglepersoner fra de enkelte forretningsenheder. Yderligere sikrer revisorerne, at årsregnskabet giver et pålideligt og korrekt billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle position samt sikrer, at årsrapporten aflægges i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Kontrolmiljø Mindst én gang årligt vurderer Revisionsudvalget og sidenhen bestyrelsen koncernens organisationsstruktur, risikoen for besvigelser, samt tilstedeværelsen af interne regler og retningslinjer. Koncernens kontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut, sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Bestyrelse og direktion fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen godkender de overordnede politikker, procedurer og kontroller, som vedligeholdes og overvåges af direktion og nøglemedarbejdere, der repræsenterer hvert enkelt forretningsområde. Topotarget har etableret politikker og procedurer for de centrale områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, herunder forretningsgange for økonomirapportering og planlægning, forretningsgange for økonomifunktionen og andre centrale forretningsenheder samt for IT-sikkerhed. Risikovurdering Bestyrelsen foretager en årlig overordnet vurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Målet med Topotargets interne risikostyringssystem er at opretholde effektive procedurer for identifikation, overvågning og rapportering af risici. Herunder vurderes sikkerheden på it-området, risikoen for besvigelser og de foranstaltninger, der skal træffes for at reducere eller helt undgå sådanne risici. Topotarget Årsrapport 2012 Regnskabsaflæggelsesprocessen 12

15 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Bestyrelse Årsregnskab 13 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Bestyrelse Bestyrelse Bo Jesper Hansen, MD, PhD Dansk statsborger, 54 Formand siden 2010 Uafhængigt bestyrelsesmedlem siden 2009 Særlige kompetencer Erfaring inden for internationale kontraktforhandlinger og -indgåelse, herunder eksekvering af betydningsfulde licensaftaler og vigtige M&A transaktioner, international marketing, omfattende viden om lovgivningsforhold, farmakoovervågning, medical marketing, forretningsudvikling, og har mange forbindelser inden for medicinalbranchen og især inden for orphan drug området. Bestyrelsesposter Formand: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Medlem: MipSalus ApS, Zymenex A/S, Orphazyme ApS, CMC Kontrast AB, Hyperion Therapeutics Inc., og Genspera Inc. Aktier: 300,000 (2011: ) Warrants: (2011: ) Jeffrey H. Buchalter, BS, MBA Amerikansk statsborger, 55 Uafhængigt bestyrelsesmedlem siden 2006 Særlige kompetencer Erfaring med topledelse, industri, udvikling, fremstilling og kommercialisering af farmaceutiske produkter samt behandlinger til kræftpatienter. Bestyrelsesposter Director: Archimedes Pharma Ltd. Warrants: (2011: ) Per Samuelsson, MSc Svensk statsborger, 52 Ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem siden 2009 Særlige kompetencer Partner i Odlander Fredrikson/HealthCap siden 2000, Topotargets største aktionær. Erfaring inden for biotek, venturekapital, investeringsbankvirksomhed, fusionstransaktioner, børsintroduktioner samt aktiebaserede incitamentsprogrammer. Nuværende CEO og President for BioNor Pharma ASA. Bestyrelsesposter Medlem: Adenium Biotech, Aniona og Polytherics Aktier: (2011: ) Warrants: (2011: ) Gisela Schwab, MD Tysk statsborger, 56 Uafhængigt bestyrelsesmedlem siden 2011 Særlige kompetencer Erfaring inden for den farmaceutiske branche med styring af tidlige og sen-fase udviklingsaktiviteter (targetudvælgelse, præklinisk, farmakokinetik, klinisk og regulatorisk udvikling) af bioteknologiske lægemiddelstoffer og småmolekyler, indlevering af IND- og NDA-/BLA-/MAAansøgninger samt opbygning og styring af ledelsesgrupper. Bestyrelsesposter Medlem: Cellerant Therapeutics Ingelise Saunders, MPh, BSc Dansk statsborger, 63 Uafhængigt bestyrelsesmedlem siden 2004 Særlige kompetencer Omfattende erfaring med topledelse, erfaring med internationale aktiviteter inden for salg, marketing og globale kommercielle aktiviteter, M&A transaktioner og forretningsudvikling, sundhedsstrategi, og life-science investeringer. Bestyrelsesposter Medlem: AdvanDx, Inc., AdvanDx A/S, Gyros AB, ONCOlog Medical AB, Medical Vision AB, TD Vaccines A/S, Avilex Pharma ApS Aktier: (2011: ) Warrants: (2011: ) Bestyrelsesposter Medlem: Algeta ASA, BioStratum Inc., Cardoz AB, Nordic Vision Clinics AS, Oncopeptides AB, Oncos Therapeutics Oy, Optivy AB og Sweden BIO Anker Lundemose, MD, PhD, Doctor of Medical Science Dansk statsborger, 51 Uafhængigt bestyrelsesmedlem siden 2010 Særlige kompetencer Erfaring fra den akademiske verden, topledelse, store medicinal- og biotekselskaber, forretnings- og selskabsudvikling. Har international erfaring inden for forskning og udvikling, produktivitet og indgåelse af aftaler, herunder indgåelsen af væsentlige licensaftaler og vigtige M&A-transaktioner. Warrants: (2011: ) Karsten Witt, MD Dansk statsborger, 56 Uafhængigt bestyrelsesmedlem siden 2011 Særlige kompetencer Erfaring med klinisk strategi og gennemførelse af udviklingsprogrammer samt lægemiddelsikkerhed/-overvågning, udvikling af onkologiske behandlinger rettet mod småmolekyler, indlevering af IND-, BLA/sBLA- samt NDA/sNDA-ansøgninger. Warrants: (2011: ) Topotarget Årsrapport 2012 Bestyrelse 13

16 Meddelelse 14 Direktion fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Direktion Direktion Anders Vadsholt, MSc, MBA Direktionsmedlem Dansk statsborger, 43 Chief Executive Officer Særlige kompetencer Driftserfaring fra biotekselskaber inden for koncernledelse, jura, finans og investor relations. Erfaring fra venture capital og corporate finance (privat og offentligt udbud), fusioner og opkøb, omstrukturering og frasalg af selskaber samt kommunikation med investorer og interessenter. Har stor erfaring med styring af tilgængelige finansielle ressourcer på en strategisk og omkostningseffektiv måde. Aktier: (2011: ) Warrants: (2011: ) Elisabeth V. Carstensen, PhD Dansk statsborger, 43 Director of Pharmaceutical Operations Anne V. Sillemann, M.Sc.Pharm Dansk statsborger, 47 Director of Global Regulatory Affairs Særlige kompetencer Omfattende erfaring med globale regulatoriske forhold fra biofarmaceutiske selskaber i Danmark og udlandet. Mere end 17 års erfaring med lægemiddeludvikling og regulatoriske procedurer, strategier og ansøgningsindleveringer både i EU og USA særligt inden for onkologi. Har endvidere stor erfaring med ansøgninger om kliniske undersøgelser, videnskabelig rådgivning (FDA, EMA og nationale myndigheder) orphan drug-produkter og life cycle-management. Har været hos Topotarget i over 10 år som ansvarlig for Global Regulatory Affairs og indhentning af markedsføringstilladelser i EU og USA. Jette Tjørnelund Dansk statsborger, 49 Director of Science Lone Dahl Dansk statsborger, 52 Director of Finance Særlige kompetencer Omfattende erfaring med regnskabsfunktioner samt indgående kendskab til og erfaring med økonomistyring fra et revisionsfirma samt fra den internationale medicinalindustri. Operativ og praktisk erfaring med opbygning af en økonomiafdeling på tværs af forskellige kulturer og selskabsstrukturer, herunder implementering af ERP-løsninger for at styrke og styre den overordnede økonomiske kontrol og sikre overholdelse af gældende love, retningslinjer og koncernbehov i et dynamisk, reguleret miljø. Erfaring med alliance management og forretningsudvikling og ansvarlig for den regnskabsmæssige del af forberedelsen og gennemførelsen af en fusion mellem to internationale farmaceutiske selskaber i Norden. Har været hos Topotarget i 2,5 år. Særlige kompetencer Omfattende erfaring med og ansvar for farmaceutisk fremstilling af aktive indholdsstoffer og lægemiddelprodukter. Mere end 12 års erfaring i Topotarget, herunder kvalitetssikring, farmaceutisk drift, klinisk supply chain management og regulatoriske registreringsprocesser. Særlige kompetencer Omfattende videnskabelig erfaring inden for analytisk kemi, præklinisk og klinisk lægemiddeludvikling, som har ført til publicering af over 50 artikler i videnskabelige tidsskrifter. Har været hos Topotarget i ni år med ansvar for analytisk kemi, metabolisme og farmakokinetik samt klinisk farmakologi. Topotarget Årsrapport 2012 Direktion 14

17 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Aktionærforhold Årsregnskab 15 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Aktionærforhold Topotarget A/S aktier blev noteret på Københavns Fondsbørs (nu NASDAQ OMX København A/S) i juni 2005 under fondskode/isin-kode DK og handelssymbolet TOPO. Selskabets Reuterssymbol er TOPO.CO, og Bloomberg symbol er TOPO:DC. Første handelsdag for selskabets aktier var 10. juni Slutnoteringen for aktierne pr. 31. december 2012 var DKK 2,15. Det svarer til et fald på 14 % i forhold til selskabets aktiekurs ultimo 2011 på DKK 2,51. Den gennemsnitlige daglige handelsvolumen for selskabets aktier var i 2012 DKK 0,5 mio. Topotargets aktiekapital udgjorde pr. 31. december 2012 DKK , svarende til aktier à nominelt DKK 1. Selskabet har kun én aktieklasse, og alle aktier har samme rettigheder. Topotargets vedtægter indeholder ikke bestemmelser om begrænsninger af ejerskab og stemmeret for den enkelte aktionær. Ejerstruktur Ved udgangen af 2012 havde Topotarget 8637 navnenoterede aktionærer, svarende til 64 % af den samlede aktiekapital i sammenligning med navnenoterede aktionærer ved udgangen af Selskabets 10 største aktionærer ejede ved udgangen af % af den samlede aktiekapital, og følgende investorer har oplyst Topotarget, at de ejer mere end 5 % af aktierne: HealthCap fondene IR-politik, -målsætninger og -aktiviteter Topotarget søger at opretholde en åben og kontinuerlig dialog med eksisterende og potentielle aktionærer, øvrige interessenter og med offentligheden i øvrigt. Selskabet søger således at give gennemsigtige oplysninger med lige adgangsmuligheder for alle interessenter. Igennem åben kommunikation er det selskabets ambition at sikre fair kursfastsættelse af selskabets aktier og derigennem afspejle selskabets vilje til at skabe øget indtjening til aktionærerne. Topotarget vil med respekt for oplysningsforpligtelserne på NASDAQ OMX Copenhagen offentliggøre oplysninger om selskabet, som anses for at være væsentlig for kursfastsættelsen af selskabets aktier. Selskabet vil tillige offentliggøre kvartalsrapporter om selskabets udvikling, herunder relevante regnskabsoplysninger. Topotarget overholder desuden de såkaldte stilleperioder (to uger) før offentliggørelsen af hver enkelt regnskabsberetning. I disse perioder vil selskabet ikke afholde møder med investorer og analytikere eller med pressen. Selskabet fører et insiderregister og vil offentliggøre ændringer i visse insideres beholdning af aktier i henhold til de regler, der er gældende for NASDAQ OMX Copenhagen. Denne offentliggørelse sker umiddelbart, efter at transaktionen er gennemført. Topotarget har også vedtaget interne regler, der fastsætter, at insidere kun må købe og sælge aktier i selskabet i en periode på seks uger fra selskabets offentliggørelse af perioderegnskaber. Alle oplysninger, som selskabet offentliggør, vil blive publiceret i overensstemmelse med oplysningsforpligtelserne i henhold til dansk lovgivning, og alle meddelelser er tilgængelige på selskabets hjemmeside Topotarget og andre kursudviklinger Bavarian Nordic A/S Exiqon A/S Genmab A/S NeuroSearch A/S Topotarget A/S Veloxis Pharmaceuticals A/S Zealand Pharma A/S 50 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Topotarget Årsrapport 2012 Aktionærforhold 15

18 Meddelelse 16 Fondsbørsmeddelelser fra ledelsen og investornyheder Hoved- og nøgletal 2012 Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Fondsbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Fondsbørsmeddelelser Jan 5 Formalization of information regarding Totect transaction Jan 18 Abstracts for ASCO Gastrointestinal cancer Symposium 2012 Feb 29 Abstract for American Association for Cancer Research 2012 Mar 14 Topotarget announces financial results for the year ended December 31, mar Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Apr 11 Passing on Topotarget annual general meeting May 2 Topotarget issues warrants to Employees Management and Board of Directors May 17 Clinical data on belinostat for ASCO maj Topotarget offentliggør kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 Jun 29 Top-line data announced for clinical belinostat trial in CUP Jul 5 Major shareholder announcement Aug 28 Further results of ph II clinical trial with belinostat in CUP indicate clinical activity 29. aug Topotarget offentliggør kvartalsrapport for 2. kvartal 2012 Aug 30 Topotarget initiates strategic review and changes Executive Management Sep 17 Belinostat abstract for ESMO 2012 Sep 21 Belinostat pivotal BELIEF trial meets primary endpoint Oct 3 Favorable results of belinostat in combination with doxorubicin in STS Oct 15 Belinostat gets EU Orphan Drug Designation for treatment of PTCL Nov 2 Notice to Convene Extraordinary General Meeting Nov 6 Release of interim report Q and financial calendar 2013 Nov 12 Topotarget announces the interim report for Q Nov 26 Passing on Topotarget extraordinary general meeting Investornyheder Mar 9 Topotarget announces time and date for telephone conference re. annual report 2011 May 25 Time and date for telephone conference re publishing of Q Aug 23 Time and date for telephone conference re Q Nov 7 Belinostat abstract at ASH 2012 Nov 8 Time and date for telephone conference re Q Nov 13 Topotarget grants exclusive license to Oncology Venture regarding APO010 Topotarget Årsrapport 2012 Fondsbørsmeddelelser og investornyheder

19 Meddelelse Topotarget fra Årsrapport ledelsen 2012 Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Regnskabsberetning Årsregnskab 17 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Regnskabsberetning Årsrapporten omfatter moderselskabet Topotarget A/S og de fire 100 % ejede datterselskaber. Medmindre andet er anført, er regnskabsberetningen baseret på de konsoliderede regnskabsoplysninger for regnskabsåret 2012 som medtaget i denne årsrapport med sammenligningstal for koncernen for 2011 i parentes. Koncernresultatet for 2012 blev et underskud på DKK 80,1 mio. (2011: underskud på DKK 29,0 mio.). Koncernen havde pr. 31. december 2012 likvide beholdninger på i alt DKK 41,5 mio. (2011: DKK 114,3 mio.), og egenkapitalen udgjorde DKK 251,2 mio. (2011: DKK 330,7 mio.). Det er ledelsens vurdering at Topotarget har tilstrækkelige finansielle resourcer til driften i Dette er baseret på bl.a. følgende centrale forhold: Spectrum Pharmaceuticals forventes medio-2013 at indleverer en registreringsansøgning (NDA) til de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) Hvis Spectrum Pharmaceuticals ikke foretager en registreringsansøgning, vil ledelsen kunne tilpasse omkostningerne således at driften kan opretholdes Den eksisterende bemyndigelse til at foretage en rettet aktieemission vil kunne udnyttes For væsentlige regnskabsmæssige estimater og skøn henvises til Note 2 i årsregnskabet. Konsolideret resultatopgørelse Omsætningen i 2012 udgjorde DKK 2,4 mio. (2011: DKK 65,6 mio., som primært bestod af indtægter på DKK 30 mio. fra upfrontbetalingen fra Spectrum Pharmaceuticals). Omsætningen består primært af indtægter fra samarbejdsaftalen med vores amerikanske partner Spectrum Pharmaceuticals. Topotarget har endvidere indgået en licensaftale med Oncology Venture ApS for patenter, immaterielle rettigheder og know-how omkring APO010. Produktionsomkostningerne udgjorde DKK 1,4 mio. (2011: DKK 1,8 mio.) og omfatter personaleomkostninger i Topotarget vedrørende aftalen med vores amerikanske samarbejdspartner. Forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde DKK 46,5 mio. (2011: DKK 54,3 mio.). Der er omkostningsført DKK 6,0 i delte udviklingsomkostninger, indtil omkostningsdelingen er blevet bekræftet. Omkostningsreduktionen på 14 % kan primært henføres til reduktionen i antal medarbejdere og de dermed forbundne omkostninger samt det faktum, at de fleste studier nærmer sig afslutningen. Færdiggørelsen af data og studierapporterne er igangværende. Administrationsomkostningerne udgjorde DKK 34,7 mio. (2011: DKK 40,8 mio.). Omkostningsreduktionen på 15 % kan primært henføres til reduktionen i antal medarbejdere og de dermed forbundne omkostninger. De finansielle poster udgjorde en nettoomkostning på DKK 1,2 mio. (2011: nettoindtægt på DKK 1,1 mio.). De finansielle omkostninger var primært forårsaget af valutakursudsving. Skatteindtægten udgjorde DKK 1,2 mio. (2011: DKK 1,2 mio.) og vedrører udbetaling af skatteværdien af underskud fra forsknings- og udviklingsomkostninger. Resultat af ophørte aktiviteter udgjorde DKK 0,1 mio. (2011: underskud på DKK 4,0 mio.). Resultat af ophørte aktiviteter består af alle indtægter og omkostninger forbundet med salget af Totect /Savene. Topotarget realiserede et nettounderskud på DKK 80,0 mio. i 2012 (2011: DKK 33,0 mio.). Koncernbalance De samlede aktiver udgjorde DKK 278,9 mio. (2011: DKK 370,5 mio.), hvilket primært består af overtagne forsknings- og udviklingsprojekter samt likvide beholdninger, mens koncernens forpligtelser primært består af egenkapital og leverandørgæld. Likvide beholdninger udgjorde DKK 41,5 mio. (2011: DKK 114,3 mio.). De langfristede forpligtelser blev reduceret til DKK 3,2 mio. (2011: DKK 13,6 mio.). Den store reduktion kan henføres til omklassificeringen af den potentielle milepælsbetaling til CuraGen fra langfristede til kortfristede forpligtelser. Kortfristede forpligtelser er reduceret til DKK 24,5 mio. (2011: DKK 26,2 mio.) trods omklassificeringen af den potentielle milepælsbetaling til CuraGen fra langfristede til kortfristede forpligtelser. Koncernegenkapital Egenkapitalen udgjorde DKK 251,2 mio. (2011: DKK 330,7 mio.). Ændringen i egenkapitalen består af årets underskud på DKK 80,0 mio. samt aktiebaseret vederlæggelse på DKK 0,5 mio. Koncernens pengestrømme Topotargets pengestrøm fra driftsaktiviteter i 2012 udgjorde DKK (80,9) mio. (2011: DKK (88,8) mio.). Koncernens pengestrøm fra investeringsaktiviteter i 2012 eksklusive køb og salg af værdipapirer udgjorde DKK 8,1 mio. (2011: DKK (1,9) mio.). Koncernens pengestrøm fra finansieringsaktiviteter udgjorde DKK 0,0 mio. (2011: DKK 0,0 mio.). Sammenholdelse af realiseret resultat sammenlignet med tidligere udmeldte forventninger Koncernen realiserede et underskud på fortsættende aktiviteter på DKK 80,1 mio. Resultatet svarer til vores forventninger, som vi offentliggjorde på den ordinære generalforsamling den 11. april Topotarget Årsrapport 2012 Regnskabsberetning 17

20 Meddelelse 18 Regnskabsberetning fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Topotarget Årsrapport Årsregnskab 2012 Partnerskabsaftaler Corporate Governance Samfundsansvar Risikoprofil og risikostyring Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse Direktion Aktionærforhold Fondbørsmeddelelser og investornyheder 2012 Regnskabsberetning Forventninger til 2013 Det er af afgørende betydning for forventningerne til 2013 at vores amerikanske partner sucessfuldt foretager en registreringsansøgning (NDA) hos de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA). Topotarget forventer at modtage en milepælsbetaling fra Spectrum Pharmaceuticals på en million aktier samt et tocifret kontant millionbeløb i USD i 2. halvår 2013, hvilket vil føre til et anslået overskud før skat i størrelsesordenen DKK mio. for indeværende regnskabsår. Likviditeten forventes ved årets udgang at udgøre ca. DKK mio. Moderselskabets regnskab Moderselskabet realiserede et underskud på DKK 80,0 mio. (2011: DKK 33,0 mio.). Moderselskabets egenkapital udgjorde DKK 251,2 mio. (2011: DKK 330,7 mio.). Ændringen i egenkapitalen består af årets underskud på DKK 80,0 mio. samt aktiebaseret vederlæggelse på DKK 0,5 mio. Resultatdisponering Bestyrelsen foreslår, at årets underskud overføres til næste år. Topotarget Årsrapport 2012 Regnskabsberetning 18

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Overblik Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Begivenheder i 3. kvartal 2012 Begivenheder efter 3. kvartal 2012 Aktive kliniske studier med belinostat Regnskabsberetning Ledelsespåtegning Regnskab Koncerntotalindkomstopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2014 Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2014 Overblik Begivenheder i 1. kvartal 2014 6. februar 2014: De amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) accepterer registreringsansøgningen for Beleodaq (belinostat)

Læs mere

Meddelelse fra ledelsen Hoved- og nøgletal Vision, mission og strategi Pipeline update Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab

Meddelelse fra ledelsen Hoved- og nøgletal Vision, mission og strategi Pipeline update Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab Årsrapport 2013 Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab Indhold 2 Forord af den administrerende direktør 3 Hoved- og nøgletal 4 Vission,

Læs mere

Update og foreløbige resultater fra TopoTargets og CuraGens kliniske udviklingsprogram med PXD101

Update og foreløbige resultater fra TopoTargets og CuraGens kliniske udviklingsprogram med PXD101 Til Københavns Fondsbørs A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 34-06 / København, den 26. oktober 2006 Update og foreløbige resultater fra TopoTargets og CuraGens kliniske udviklingsprogram med PXD101 TopoTarget

Læs mere

Topotarget A/S. Aktionærmøde juni 2013

Topotarget A/S. Aktionærmøde juni 2013 Topotarget A/S Aktionærmøde juni 2013 Safe harbor statement Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Topotarget A/S' forventninger til udviklingen af selskabets kliniske

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Strategi for 2012 og frem

Strategi for 2012 og frem Årsrapport 2011 Strategi for 2012 og frem Topotarget fokuserer på at gøre belinostat til en af de mest effektive HDAChæmmere i udvalgte indikationer. Vi ønsker i særdeleshed at: Afslutte senfasestudierne

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Indhold. Vision Vores vision er at blive et førende europæisk biofarmaceutisk selskab inden for onkologi.

Indhold. Vision Vores vision er at blive et førende europæisk biofarmaceutisk selskab inden for onkologi. Årsrapport 2010 Indhold 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 2010 7 Belinostat 9 Kræft og belinostat kliniske studier 11 Partnerskabsaftaler 12 Corporate Governance 13 Risikoprofil og risikostyring

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Hoved- og nøgletal for 1. kvartal 2012 Periodens omsætning udgjorde DKK 1,2 mio. mod DKK 28,9 mio. i samme periode sidste år Koncernresultatet for perioden blev et underskud

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Etablering af. En global leder inden for sjældne kræftsygdomme. Innovator inden for sjældne kræftsygdomme. 3-4. juni 2014

Etablering af. En global leder inden for sjældne kræftsygdomme. Innovator inden for sjældne kræftsygdomme. 3-4. juni 2014 Etablering af Innovator inden for sjældne kræftsygdomme En global leder inden for sjældne kræftsygdomme 3-4. juni 2014 Hvorfor navnet Onxeo? On står for: Xeo betyder: X symboliserer også: Starter og slutter

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1 Corporate Governance i Roblon A/S Roblon Corporate Governance November 2015 - / v8 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.11.2014 31.10.2015 Nr i delvist Forklaring på delvist/ anbefalingen: 1. s

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme 2 Kort om fusionen To selskaber dedikeret til sjældne kræftsygdomme Topotarget

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. København 27. juni 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. København 27. juni 2014 Ekstraordinær Generalforsamling København 27. juni 2014 Udtalelser om fremtidige forhold Denne præsentation indeholder visse fremadrettede udsagn vedrørende Topotargets og/eller BioAlliance Pharmas virksomhed,

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 21-11 / København, 18. november 2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 Topotarget A/S Fruebjergvej 3 2100 København Danmark Tlf.: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 14-11 / København, 17. august 2011 Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Topotarget A/S Fruebjergvej 3 2100 København Danmark Tlf.: +45 39 17 83 92 Fax:

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008 Resumé: Genmab aflægger regnskab for regnskabsåret 2008. København, Danmark, 24. februar 2009 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for regnskabsåret 2008. En nettoomsætning på DKK 745

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Side 1 af 77

ÅRSRAPPORT 2009. Side 1 af 77 ÅRSRAPPORT 2009 Side 1 af 77 LEDELSESBERETNING Fokus på belinostat Kære aktionær, I slutningen af februar 2010 overtog jeg stillingen som administrerende direktør for TopoTarget. Lad mig her kort præsentere

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008 Resumé: Genmab præsenterer regnskab for første halvår af 2008 København, Danmark, 27. august 2008 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag regnskab for første halvår af 2008. Genmab rapporterede følgende

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Side 1 af 18 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige

Læs mere

anbefalinger for god selskabsledelse

anbefalinger for god selskabsledelse Side 1 af 12 anbefalinger for god selskabsledelse 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen sikrer en løbende

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger delvist Selskabet følger ikke Ikke relevant for Selskabet 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets

Læs mere

VÆKST I VACCINEPIPELINEN

VÆKST I VACCINEPIPELINEN VÆKST I VACCINEPIPELINEN INVESTORDAGEN KØBENHAVN, 20. SEPTEMBER 2016 THOMAS DUSCHEK INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt integreret

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Den 10. august Kommissorium for revisionsudvalget i Danmarks Skibskredit A/S

Den 10. august Kommissorium for revisionsudvalget i Danmarks Skibskredit A/S Den 10. august 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i Danmarks Skibskredit A/S Indholdsfortegnelse 1 Præampel... 3 2 Konstituering og formål... 3 3 Sammensætning... 3 4 Møder... 4 5 Bemyndigelse og

Læs mere

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7.

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. JUNI 2016 BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog

Læs mere

Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Nedenfor findes afrapportering vedrørende de enkelte punkter i anbefalingen. Derudover

Læs mere

KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER

KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER JUNI 2006 KORT UDGAVE AF WWW.KUM.DK KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER Her præsenteres alle anbefalingerne fra publikationen Anbefalinger for god ledelses af større kulturprojekter.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Selskabspræsentation. 16. september 2009 Peter Buhl Jensen, Professor dr. med., CEO Dansk Aktiemesse, Børsbygningen

Selskabspræsentation. 16. september 2009 Peter Buhl Jensen, Professor dr. med., CEO Dansk Aktiemesse, Børsbygningen Selskabspræsentation 16. september 2009 Peter Buhl Jensen, Professor dr. med., CEO Dansk Aktiemesse, Børsbygningen TopoTarget Safe Harbour Statement Denne præsentation kan indeholde fremadrettede udsagn,

Læs mere

God selskabsledelse (Corporate Governance)

God selskabsledelse (Corporate Governance) God selskabsledelse (Corporate Governance) Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Østjydsk Bank A/S forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra maj

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

AKTIONÆRBREV DECEMBER 2015

AKTIONÆRBREV DECEMBER 2015 AKTIONÆRBREV DECEMBER 2015 Kære aktionærer H er ved udgangen af året kan vi konstatere, at 2015 har været et specielt godt år for Onxeo. Vores tre kliniske udviklingsprogrammer er forløbet som planlagt.

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Redegørelse vedr. PARKEN Sport & Entertaiment A/S regnskabsåret 2010 Anbefaling / anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2016 1 er fra Komitéen for god Selskabsledelse ikke

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014)

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014) Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014) Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et

Læs mere

Aqualife A/S Strandagervej 10 2900 Hellerup T: +45 27 22 20 72 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Strandagervej 10 2900 Hellerup T: +45 27 22 20 72 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Strandagervej 10 2900 Hellerup T: +45 27 22 20 72 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 6/2014 29. april 2014 Delårsmeddelelse, 1.

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Denne redegørelse indeholder en beskrivelse af, hvorledes ROCKWOOL International A/S (RI) forholder sig anbefalingerne for god

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

TopoTarget A/S Symbion Science Park Fruebjergvej 3 2100 København Ø. Tirsdag den 26. august 2008 kl. 17.30.

TopoTarget A/S Symbion Science Park Fruebjergvej 3 2100 København Ø. Tirsdag den 26. august 2008 kl. 17.30. 17.30 17.35 Velkomst København City, lokalafdeling af Dansk Aktionærforening i samarbejde med øvrige lokalafdelinger i Københavnsområdet. Bus Fra Nørreport kører rute 42 og rute 43 lige til døren. Tog

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015 Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lollands

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016 Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lollands

Læs mere

i Djurslands Bank A/S

i Djurslands Bank A/S Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget Gældende fra 27. januar 2017 Erstatter version af 16. december 2016 Erstatter udgave af 28. maj 2014Erstatter

Læs mere

1.2. Generalforsamling

1.2. Generalforsamling 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr. 29246491 Skemaet udgør en integreret del af ledelsesberetningen i s årsrapport for perioden 1. juli

Læs mere

Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse jf. 107 b i årsregnskabsloven Regnskabsåret 2013/2014

Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse jf. 107 b i årsregnskabsloven Regnskabsåret 2013/2014 Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse jf. 107 b i årsregnskabsloven Regnskabsåret 2013/2014 delvist ikke Forklaring på delvist/ 1. s kommunikation og samspil med selskabets

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2015 Den lovpligtige redegørelse Corporate Governance om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Danske Andelskassers Bank A/S 1. Corporate Governance i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

EN VIGTIG AKTØR INDEN FOR LÆGEMIDLER TIL SJÆLDNE KRÆFTSYGDOMME

EN VIGTIG AKTØR INDEN FOR LÆGEMIDLER TIL SJÆLDNE KRÆFTSYGDOMME THE ORPHAN ONCOLOGY INNOVATOR EN VIGTIG AKTØR INDEN FOR LÆGEMIDLER TIL SJÆLDNE KRÆFTSYGDOMME 1. HALVÅR 2014 INDHOLD Meddelelse fra den administrerende direktør 03 Meddelelse fra bestyrelsesformanden 04

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016

God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016 God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016 (offentliggjort 20. februar 2017) Indledning Danske pengeinstitutter skal i henhold til regnskabsreglerne i deres årsrapport give en redegørelse

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2017 1 er fra Komitéen for god Selskabsledelse ikke

Læs mere