VSB 40 år og Veddelev Havn 25 år. 29. årg. nr. 6 JUBILÆUMSNUMMER Juni 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VSB 40 år og Veddelev Havn 25 år. 29. årg. nr. 6 JUBILÆUMSNUMMER Juni 2005"

Transkript

1 VSB 40 år og Veddelev Havn 25 år 29. årg. nr. 6 JUBILÆUMSNUMMER Juni 2005

2 Svajeren Indhold Udkommer i juni 2005 som jubilæumsnummer i anledning af VSB 40 års jubilæum og 25 året for indvielsen af Veddelev Lystbådehavn. Mange medlemmer har bidraget til dette jubilæumsnummer af Svajeren i form af artikler, billeder og oplysninger om VSB og Veddelev Havn igennem tiderne. Redaktion: Oplag: Erik Damgaard, Piet Jansen Jimmy Mårtensson Stig Sandvang 650 eksemplarer Produktion: Fila Offset ApS 2690 Karlslunde. Tlf Fax: Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. VSB i fortid, nutid og fremtid... 3 af Piet Jansen, formand Sådan begyndte VSB...7 af Mourits Nielsen og Piet Jansen Veddelev Lystbådehavn...10 af Piet Jansen VSB klubhuse af Jørgen Renvald Eget klubhus af Erik Damgaard 4. juni billedcollage af Lars Chr. Hartig, Fila Offset ApS Veddelev Havn gennem...31 årene - historisk set af Frank Ludvigsen Fra svajligger til havneplads...35 af Erland Nielsen Juniorafdelingen af Jakob Voltzmann Sejlerskolen i VSB af Jimmy Mårtensson og Stig Sandvang Kapsejladser af Christian Skougaard og Stig Sandvang Anakonda havnens ældste båd 1895 Af Arne Kemp Veddelev og H-båden af Bjørn Sejr Johansen

3 VSB i fortid nutid og fremtid af Piet Jansen, formand Et jubilæumsår giver anledning til at gøre status over udviklingen i det bådelaug, som i 1965 blev startet af en gruppe entusiastiske unge nybyggere i Veddelev. Hvordan har det udviklet sig, og hvorledes man kan forestille sig udviklingen i de næste10 år og længere frem. Rammerne for Bådelauget i Veddelev har ændret sig fra den oprindelige lille lavvandede havn i 1965 med plads til ca. 20 mindre både, samt længere ude de lidt større både liggende for svaj. I dag er både havnen og bådene blevet væsentlig større. Mange både er i dag på 30 fod eller derover. Vi har i Veddelev en dejlig havn, med gode faciliteter, et nybygget klubhus, havnekontor, gode toilet- og badeforhold, samt grønne arealer udenom. Hertil kommer udsigten til et af Danmarks smukkeste farvande med den blå fjord og de grønne skove på Bognæs. Når man læser i de gamle protokoller fra de første år, ser man tydeligt de store visioner og planer, som var til stede helt fra starten. Penge havde man ikke mange af, men ønsker og drømme havde man for, hvorledes sejlerlivet skulle blomstre i Roskilde Fjord med Veddelev havn, som det naturlige udgangspunkt. I Bådelaugets første mange Dommerbåden passeres i H-bådsstævne ud for Veddelev. år blev de fleste opgaver løst med frivillig arbejdskraft. Ikke alle projekter var lige holdbare og drivisen om vinteren har flere gange ryddet op i de mindre holdbare bådebro projekter. Artiklerne i Svajerens jubilæumsnummer fortæller mange gode historier om VSB og andelsselskabet VSL fra de første år. Juniorarbejdet startede nærmest spontant ved, at de glade unge pionerer i VSB var begyndt at få børn, som også gerne ville ud på vandet. Der blev skrevet ansøgninger om støtte til både optimistjoller og en flydebro. Der blev undervist både juniorer og seniorer i kunsten at sejle. Mange af bådelaugets medlemmer deltog aktivt i disse aktiviteter. Det fundament, som blev skabt af juniorlederne dengang, er stadig det fundament, der helt bogstaveligt bygges videre på i dagens juniorafdeling. Faktisk har flere af instruktørerne selv trådt deres optimistsko i VSB juniorafdeling. Samarbejde og hyggesnak på havnen var fra starten et afgørende element i Bådelauget. Bare det at sætte en mindre kølbåd i vandet kræ- 3

4 vede et team raske folk til at betjene jernbane og beddingsvogn. De mange projekter skulle først diskuteres nøje igennem, inden de blev igangsat. Efter arbejdet skulle der naturligvis både slappes af og også festes. Det sidste har man i VSB altid haft en god sans for. Personligt har jeg, som mange andre, haft fornøjelsen af at starte i VSB i sejlerskolen. Det var i 1978 med Ole Tarnø som instruktør i hans (syntes vi) store og veludstyrede båd med kahyt og det hele. Det var en Hurley 18. Havnebyggeriet startede i 1979 og fyldte meget i de næste år, både rent fysisk og i Bådelaugets økonomi og aktiviteter. Det er nu 25 år siden, at havnen stod færdig. En helt ny form for sejleraktivitet tog sin 4 begyndelse. Vi skulle ikke længere sætte slæbejollen i vandet og sejle ud til båden, der lå for svaj og huggede i bølgerne, når det blæste. Vi kunne nu gå tørskoede ud af broerne og direkte ombord. - Det var vild luksus. VSB klubhus har været en lang tid undervejs, inden vi for 1 år siden kunne holde indvielse på vores nye klubhus på havnen. I de Afriggerfest i VSB klubhus Brinckhjemmet. Teddy spiller og vi synger fra sanghæftet Klubmesterskab i VSB sådan er kapsejlads også. 40 år har vi i VSB prøvet næsten alt. Vi startede med en udrangeret skurvogn på havnen. Der blev holdt julestuer i børnehaven og fester i en opstillet festbarak på havnen. Et rigtigt hus fik vi først, da det lykkedes at få husly i det nedlagte børnehjem Brinchhjemmet oppe på Standvejen i Her kunne vi være indtil det ifølge kommunens plan skulle nedrives. Det kom imidlertid til at vare i 25 år, indtil vi i 2004 kunne tage vore egne nyopførte klublokaler i brug på havnen. VSB nye klubhus på havnen har givet VSB et klubmæssigt stort løft og nye muligheder. Også for havnens gæster betyder det nye og bedre faciliteter. Med opførelsen af klubhuset kan man sige, at nu er alle de ideer og planer, som sejlerne i VSB havde lige fra starten i 1965, blevet ført ud i livet.

5 VSB doryer klargøres til at udlægge kapsejladsbane. VSB juniorer øver i det store havnebassin Råstoffet i enhver klub til at drive aktiviteterne er til stadighed, at der er en kreds af medlemmer, som står sammen og yder en frivillig indsats. Selvom det ikke er de samme mennesker, der i dag udgør medlemsskaren som dengang, er fundamentet principielt det samme. Det betyder også, at alle aktiviteter fra bestyrelse til hjælpere i diverse udvalg er helt afgørende for, hvilke aktiviteter der kan gennemføres og hvilke, der må lægges på hylden. Dette betyder, at der med tiden sker forskydninger i hvilke udvalg, der er gang i, og hvilke aktiviteter der er interesse for. Her er god plads for personlige initiativer, indenfor de økonomiske rammer, som gives af medlemmerne. Hvor vil VSB, så være henne om 5-10 år? - Et svært spørgsmål at svare på, da alt afhænger af de personer, der vil gøre en indsats, deres ideer og entusiasme. Det bedste for VSB vil sandsynligvis være at arbejde på et fortsat højt aktivitetsniveau i de nuværende kerneområder, som omfatter tur- og familiesejlere, tirsdagsaftenkapsejladser, junior optimistsejlere og ungdomssejlere, sejlerskole for nye sejlere. Hertil kom- 5

6 mer de nye sejleraktiviter: modelsejlerne og surferne, samt skipperkoneaftener. Det sidste år har også seniorer etableret sig med møder og aktiviteter. Havnens videre udvikling bestemmes af medlemmerne og udviklingen. Nye ønsker fra medlemmer og andelshavere, samt myndigheder vil sætte kursen for, hvad der skal ske i fremtiden. Bådene er generelt blevet større i de forløbne år. Motorbåde på trailere er noget andet nyt, som nyder godt af vore gode slæbesteder. Surfere ser vi også mange af. Forhåbentlig kan havnen følge med udviklingen også i fremtiden. Så, hvem ved, hvad fremtiden vil bringe? De nye meget unge sejlere, som hver mandag og onsdag sejler i optimistjoller ud fra havnen, kan meget vel blive de næste 25 års sejlere og komme til at blive de fremtidige andelshavere i VSL og aktive medlemmer af Veddelev Strands Bådelaug. Formand VSB Piet Jansen Formand VSL Erik Damgaard Formænd i VSB Frank Højerup Jørgen Skjold Petersen Hans Kurt Andersen Frank Huusom Jens Kirk Johansen Hans Kurt Andersen Ole Rittermann Frank Rasmussen Stig Sandvang Piet Jansen Formænd i VSL Frank Huusom Jørgen Renvald Leif Knudsen Erik Damgaard

7 Af Mourits Nielsen og Piet Jansen Sådan begyndte VSB I gennem årene har bestyrelsen i VSB modtaget en del materiale fra Bådelaugets første år. Heriblandt har vi også modtaget den første Forhandlingsprotokol for Veddelev Strands Bådelaug, der dækker tiden fra starten i 1965 til 1970, og det følgende er taget fra denne protokol. Her kan man således af referatet fra det stiftende møde læse, hvorledes det hele startede: Den 26 marts 1965 Stiftende møde hos Frank Højerup. Indbydelsen til dette møde var af Veddelev Strands Grundejerforening sendt til grundejerforeningens medlemmer, samt til beboere i Veddelev. 26 mennesker var mødt. Mødet indledtes med, at Frank Højerup fremhævede det ønskelige i at oprette et bådelaug til varetagelse af Veddelev havns drift. Det udkast til love, som var udarbejdet af Mogens Nielsen og Jens Chr. Hansen samt Frank Højerup blev uddelt og gennemgået. Efter nogen diskussion enedes man om at vedtage dette lovudkast som foreningens love. Det vedtoges, at den bestyrelse, der nedsattes, skulle udarbejde forslag til lovrevision til næste generalforsamling, således at der fremtidigt afholdes to generalforsamlinger om året, en om foråret og en om efteråret. Tilskuere ved slæbestedet og bådebroen syd for den gamle havn ca Valg af bestyrelse: Følgende valgtes: Peter Højsgård, Holger Christoffersen, Mogens Nielsen og Mourits Nielsen. Som udpeget af grundejerforeningen indtrådte Frank Højerup i bestyrelsen. Mødet sluttede med at alle 26 mødte tegnede sig som medlem af foreningen. Allerede på det første bestyrelsesmøde d. 30 marts diskuterede man mulighederne for havnens udbygning. På det næstfølgende møde, som allerede var den 7 april fremlagde Mogens Nielsen en plan, som gav mulighed for søsætning af både på op til 3 ton fra havnen ved hjælp af en bådevogn, som kunne køre på træskinner. Der var desuden i planerne et slæbested for at man kunne sætte joller i vandet fra det sydlige molehjørne. Planen omfattede også anskaffelse (langtidslån) af to spil med wire, hvoraf det ene spil anvendes ved opog nedtagning af både og det andet til en mastekran. Ambitionerne var store; men der var også store vanskeligheder, bl. a. opstod der et modsætningsforhold til grundejerforeningen, og det afspejlede forståeligt 7

8 Sidstepræmien - en lagkage - deles af Henrik Aarosin, Mogens Nielsen, Hans Georg Bach Bacc, Poul Ringstrøm og Mourits Nielsen. Ca nok en forskel i interesser mellem de mange nye tilflyttere på Veddelev halvøen og de etablerede beboere, der havde boet her i længere tid. Grundejerforeningen nedsatte på et tidspunkt sit eget havneudvalg og startede bygningen af en ny bådebro og nægtede, at bådelauget havde nogen ret på havnen. VSB s første rigtige generalforsamling blev også kendt ugyldig på grund af formelle fejl i indbydelsen. Alle problemer blev dog overvundet i løbet af det første år, og alle var glade. Der blev holdt mange møder i laugets bestyrelse og lagt store planer, der ikke helt rimede med de meget beskedne økonomiske evner; men med bidrag fra forskellige sider og masser af frivillig arbejdskraft blev en del af projekterne dog gennemført, ikke alle med Søsætning af Lynæs senior med beddingsvognen ca lige stort held. En stort anlagt og lang bro bygget med bl. a. betonrør væltedes af isen den første vinter efter opførelsen. Bådelauget voksede hurtigt med fordobling af antallet af joller og af svajliggere pr. år. Efter 3 år var der etableret jolleslæbested syd for den gamle krigshavn (det var 1 verdenskrig), en træbro ud til et molehoved, hvor svajliggerne kunne lægge deres både til, og endelig jernbanen med ophalerspil så både kunne sættes i vandet og tages op, dog med besvær. Ved hjælp af løse skinner på land kunne bådene køres rundt på beddingsvognen på havnepladsen. Skinnerne var tunge. De måtte flyttes med håndkraft og blev løbende lagt ud foran beddingsvognen. Afsporinger undervejs var her en normal begivenhed. Så måtte man til med donkraften igen at løfte det hele op på sporet igen. Båden og vognen blev naturligvis skubbet med håndkraft. Den mest kritiske del af opgaven var, uden kran eller anden hjælp udover et par donkrafte, at få båden fra vognen over på klodserne og bukkene. Nye sejlere kan nok spekulere en del over, hvordan dette kan lade sig gøre, da båden på den gamle beddingvogn

9 stod på de faste tværvanger. Nå men opgaven kunne nemt løses i løbet af en times tid eller to. Blev det for svært, måtte der flere mand og mere øl til!. Det kunne således let tage mere end en halv dag at få taget en båd op eller sat i vandet. Ophaling eller isætning kostede 20 kr, hvoraf 15 kr gik til pladsmand Kaj Ringstrøm. VSB blev tilsluttet Dansk Sejlunion, og der startedes juniorsejlads, vinterundervisning for både juniorer og seniorer, samt kapsejladser. VSB arrangerede DM for ca. 50 OK joller i Endelig blev der afholdt meget populære sommerudflugter og julestuer. Det fremgår af forhandlingsprotokollen, at lauget i 1969 havde 161 medlemmer. Også i årene 1969 og 1970 blev der gennemført mange projekter ved frivillig arbejdskraft, forbedringer og reparationer af bro, jolleslæbested og ikke mindst jernbanen med spil. Man byggede (arbejdede på) en mastekran, udvidede landarealet ved opfyldning, lavede Klods-Hans til udlægning af betonklodser for svajliggerne. Man diskuterede ivrigt at bygge et klubhus på 75 kradratmeter, budget kr. Men det blev stemt ned. Til gengæld Bestyrelser de første 5 år: 1965 Frank Højerup+ Peter Højsgård, Holger Christoffersen(Stoffer), Mourits Nielsen, Mogens Nielsen Frank Højerup+ Poul Ringstrøm, Peter Højsgård, Mourits Nielsen, Mogens Nielsen Frank Højerup+ Jørgen Skjold-Petersen, Frank Huusom, Mourits Nielsen, Mogens Nielsen Jørgen Skjold-Petersen+ Frank Huusom, Erik Nielsen, Hans-Kurt Andersen, Jørgen Bundgård Hans-Kurt Andersen+Erik Nielsen, Jørgen Bundgård, Erik Andreasen, Helge Christoffersen Hans-Kurt Andersen+Erland Nielsen, E.Steenberg Knudsen, Erik Andreasen, Helge Christoffersen. fik man anskaffet (gratis) en opklodset skurvogn. Der blev arrangeret forårs- og efterårskapsejladser sammen med Roskilde Sejlklub, og VSB arrangerede jollestævner for optimister, Moth-joller, og OK-joller og der var orienteringsløb for motorbåde. Entusiasmen og aktivitetsniveauet var højt, og det sociale liv trivedes i VSB s første pioner-år. Veddelev gamle havn set fra bådebroen den sidste sommer

10 Veddelev Lystbådehavn fra drømmen om en havn til virkelighed Af Piet Jansen En moderne havn med plads til Veddelev-sejlernes både var meget tidligt en drøm, som blev luftet allerede i 1965 i det nystartede Veddelev Strands Bådelaug blandt de mange unge nybyggere i Veddelev, hvoraf en del havde fået job på det nye atomforsøgsanlæg Risø. Mange havde slået sig ned i Veddelev og var i færd med at bygge hus. I bestyrelsen begyndte man hurtigt at lave havneskitser og diskutere, hvor stor en udvidelse af havnen skulle være, og hvor mange pladser, der var behov for. Den gamle Veddelev havn var i 1961 af Veddelev Grundejerforening overtaget fra de sidste fiskere i Veddelev Fiskerlaug. I 1973 fik VSB en lejekontrakt på den gamle havn. Lejekontrakten omfattede foruden selve havnen også landarealet bagved op til skrænten. Hermed havde man opnået en basis for at bygge en større havn. Det lejede areal tillod dog kun, at en havn kunne bestå af 2 smalle moler og et smalt havnebassin. Samme model, som havnen i Kignæs ved Jægerspris senere blev bygget efter. Strandarealerne nord og syd Havnen er lukket og tørlagt oktober

11 for den gamle havn tilhørte Himmelev kommune, som i 1972 overgik til at blive en del af Roskilde kommune. Efter flere forhandlinger med den nye Roskilde kommune lykkedes det VSB s bestyrelse at opnå en lejeaftale om strandarealet fra den daværende Veddelev Hage mod syd til lidt nord for havnen. Herved havde man sikret sig, at kunne bygge en stor god og harmonisk havn, som kunne passe ind i landskabet. Et så stort projekt krævede også - som noget relativt nyt dengang: en lokalplan. Efter et stort forarbejde, hvori både VSB, Grundejerforeningen, Roskilde kommune og andre deltog, fik man udarbejdet et lokalplan forslag. Efter høringer og borgermøder blev der foretaget justeringer, som blandt andet medførte, at det oprindelige antal havnepladser blev reduceret fra 175 til 100. Dette skete ikke mindst på baggrund af en meget energisk protestgruppe i Veddelev. Den endelige vedtagelse i Roskilde Byråd skete i juni Udover en lokalplan, skulle projektet også godkendes af både Ministeriet for Offentlige Arbejder og Hovedstadsrådet. Nye krav og betingelser blev stillet, og Arbejdet på havnen igangsat med oplægning af moler august nye justeringer i planerne måtte der til. Tidligt i planlægningen stod det klart, at VSB ikke ville have de økonomiske ressourcer til at bygge havnen. Man talte om ca. 3 mio. kr. Desuden var det ikke alle VSB-medlemmer, som havde brug for en havneplads. Frank Huusom var formand i denne periode og med assistance fra advokat Ole Jeppesen og revisor Bent Jørgensen, begge Havnen under bygning i sne i marts medlemmer i Bådelauget, enedes man om at organisere og finansiere havnen som et andelsselskab for de VSB-medlemmer, som ønskede en havneplads. Andelshaverne skulle herefter indskyde 1/100 af anlægssummen i rater efterhånden, som bygningen skred frem. VSB overdrog herefter i en gensidig aftale med Veddelev Grundejerforening og det nystiftede Veddelev 11

12 Den gamle nedkørselsvej og både på land vinteren Havnens landareal en stor mudderpøl, april Strands Lystbådehavn A.m.b.a. alle de rettigheder, som VSB havde erhvervet til bygningen af en havn i Veddelev, til det nystiftede andelsselskab. Aftalen indebar blandt andet også, at alle andelshavere skal være medlem af VSB og at VSB fik to pladser i bestyrelsen i VSL. Stiftelsen af andelsselskabet foregik d. 25 april 1978 oppe i den gamle guldaldersal på hotel Prindsen i Roskilde. Der var på dette tidspunkt opstået to fløje i VSB med hver deres formandskandidat og forslag til en bestyrelse. Alle, der var med dengang, husker tydeligt de heftige valgtaler og debatter. Det var bestemt demokrati i aktion. Valget faldt på ingeniør Frank Huusom, som i en længere periode havde stået for projektet. Dansk Geoteknik var på et tidligt tidspunkt blevet engageret til projektering og assistance med myndighedsgodkendelser, som indgåelse af entreprisekontrakt og tilsyn. I forsommeren 1979 var alle godkendelser på plads. Man indgik derefter, for at komme i gang så hurtigt som muligt, en kontrakt med entreprenørfirmaet Hoffmann & Sønner, som ud over at have det rigtige grej også rådede over en stor mængde sten til molerne fra en grusgrav på Sjælland og så til den rigtige pris. Arbejdet gik i gang allerede i slutningen af august måned samme år ved, at man begyndte at grave havbund op til de to moler. Spændingen var stor: Var bundmaterialet som forventet ler og ikke dynd, og kunne det holde som byggemateriale til kernen i molerne? Heldigvis det kunne det! I løbet af en måned var havnebassinet lukket helt af. Bassinet kunne nu tømmes for vand. Igen et usikkerhedsmoment var der kildevæld i havbunden, som kunne gøre dette umuligt? Heldigvis igen det var der ikke, så i løbet af 2 uger var det hele tørt. Gravearbejdet kunne nu begynde. Hele projektet

13 Hullet i dæmningen, hvorigennem fjorden væltede ind i havnen. var udtænkt således, at alt det materiale, som skulle graves væk for, at der kunne blive et havnebassin med 3 m vanddybde, skulle køres op og danne den nye havns landarealer. Et sted ved nordmolen stødte man på en år gammel tørvemose. Gravearbejdet tog det meste af vinteren og hele havneområdet var en stor mudderpøl. Men Hofmænnerne, som vi kaldte dem, arbejdede stødt videre og syntes at more sig med at tumle rundt i de store maskiner i mudderet. Det sidste ser man tydeligt på den gamle smalfilm, som Leo Bager optog under byggeriet. I februar 1980 var havnebassinet færdigt, og de op til 9 m lange pæle til broer og fortøjninger blev banket dybt ned i leret i bunden af havnen. Pælene til broerne er af basralocus fra Guyana i Sydamerika, hvor de var fældet og hugget til med håndkraft. Man kan stadig se øksehuggene i overfladerne. Træarten blev valgt, da den ikke angribes af pæleorm, som i virkeligheden er en musling, der hvis den angriber kan ødelægge træet fuldstændigt på få år. Træet i broernes øvre del og i bolværket er en stærk, afrikansk træsort betegnet azobé. Dæk og fortøjningspæle er af henholdsvis trykimprægneret fyr og gran. Havneselskabets projekt indeholdt efter de indgående aftaler en ny jernbane til VSB s beddingvogn, som VSB fornyede ved samme lejlighed, samt et nyt jolleslæbested, da de gamle anlæg var gravet væk. Havnen var projekteret uden kajstrækning, idet de større både, der ikke kunne tages op og søsættes på beddingvognen, blev kørt af Frede Rasmussen, der er Viggo Rasmussens farfar, til Roskilde havn og søsat eller taget op der. Vi var mange i VSB, som syntes, at det var en god og langsigtet idé, når man nu byggede en ny og større havn, med det samme at etablere en kajstrækning til at søsætte og optage både fra. Det var også klart, at det ville blive væsentligt Håndværkerne redder sig selv og deres værktøj op på broen. 13

14 VSB formand Jens Kirk Johansen tromler grusstien langs havnen. 14 Havnen set fra jernbanen, medens den hurtigt fyldes med vand. dyrere at etablere sidenhen. Forslaget blev stillet på VSB s generalforsamling og vedtaget. Pengene lånte VSB i banken, og kajstræningen blev anlagt. Samtidigt blev der banket pæle ned til et kranfundament op til 5 T. I slutningen af marts 1980 var man nået så langt, at det var tid til at fylde vand i det nye havnebassin. Dette havde man fundet frem til skulle ske ved, at der i dæmningen tværs over havneåbningen blev indlagt et antal store plastrør, som så kunne fylde havnen over en weekend. Dette forløb nu ikke helt som planlagt. En tidlig morgen blev rørene gravet ned i dæmningen og vandet begyndte at løbe ind som planlagt. Mange medlemmer og Veddelev-borgere var stimlet sammen for at overvære begivenheden. Også Leo, bageren i Veddelev, som hver uge havde været nede og smalfilme byggeriet, stod på midtermolen og filmede det. Efter ca. en halv time kørte jeg på arbejde med en bemærkning om Det skal jo alligevel løbe til på mandag, så her sker vist ikke mere foreløbigt. Kort efter tog naturen sine egne veje, og vandet begyndte at løbe igennem - også ved siden af rørene. Derefter kom rørene ud, og dæmningen begyndte at falde sammen, så vandet også startede med at løbe ind over dæmningen. Forsøg på at lukke hullet mislykkedes, og meget hurtigt fik føreren af den store gravemaskine meget travlt med at bakke tilbage på molen, hvis ikke også hans maskine skulle ende i hullet i dæmningen. Hullet var efterhånden blevet 5-6 m bredt, hvorigennem vandet væltede ind. Imellem var også meter store isflager, som når de stødte ind i T-broens pæle fik broen, hvor de fleste tilskuere stod, til at svaje endnu mere. Nede på bunden gik nogle håndværkere, som var bagud, og som mente, at de nok havde en formiddag at blive færdige i. De fik pludseligt travlt med at redde sig selv og deres værktøj op på land.

15 Efter ca. 10 minutter faldt der ro over det hele, og broen holdt op med at ryste. En ivrig journalist fra Roskilde Dagblad spurgte den noget rystede tilsynsførende ingeniør Bøtger fra Dansk Geoteknik om det mon var sandsynligt, at der ikke ville ske mere? Noget rystet svarede ingeniøren, at det håbede han sandelig ikke, at der gjorde! Da jeg var ankommet til mit arbejde, ringede min søn og sagde, at havnen var fyldt nu. Det er umuligt! Det tager 3 dage, troede jeg, men blev altså klogere. Heldigvis var der ikke sket skader på havnens anlæg, og arbejdet med færdiggørelsen kunne fortsætte. Allerede i påsken 1980 anløb den første båd havnen. Det var Poul Ringstrøm med sin Ballade Ruth. I flere dage havde han forgæves prøvet at trænge igennem isen på fjorden fra Roskilde havn. Endelig lykkedes det. Et billede fra begivenheden hænger i klubhuset. I april og maj måned fortsatte arbejdet med at færdiggøre havnen. På landarealet lå nu alt det ler, som var gravet op fra bunden og udgjorde et stort pløre. At komme til og fra bådene krævede en særlig Dansk Geotekniks arbejdsplan over Veddelev havn procedure, hvis det hele ikke skulle pløres til: Man parkerede oppe på strandvejen ved plænen og iførte sig her store gummistøvler. Herefter gik man ned af trappen og igennem pløret, hvor man skulle passe på, at en støvle ikke blev hængende i det ankeldybe pløre. Ved broen skiftede man så støvlerne ud med alm. sko. Ude ved båden blev der så skiftet igen, nu til sejlsportsskoene, inden båden blev betrådt. Kun på denne måde kunne vi holde bådene nogenlunde rene. Efter forårets pløre kom tørken i forsommeren, og overfladen blev nu som cement, der i stedet støvede. Landarealerne blev anlagt 15

16 Flotiljen af både stævner ind i den nye havn. af VSB med muldjord og græs samt grus på bådopbevarings- og parkeringspladser og jolleplads. Indvielsen af havnen skete den 14. juni 1980 med flag, fest og musik af Roskilde Garden. Den officielle åbning skete ved, at Maagens Maag, formand for Dansk Sejlunion sejlede ud fra den gamle havn og klippede båndet over. Saksen hænger stadig i klubhuset. Inde fra Roskilde kom den gamle Livie sejlende med et jazzorkester på fordækket. Efter de officielle taler var det store tilløbsstykke en dyst imellem formanden Frank Huusom og havnefogeden Bent Christensen. Dysten blev udkæmpet i slæbejoller, som blev roet af 16 en sekundant, og hvor de to duellanter stående prøvede at skubbe hinanden i vandet med en lang stang monteret med en fender på tværs for enden. Dysten endte, som forventet med, at de to duellanter røg i vandet, og at de derefter koncentrerede sig om at kæntre også de to joller med deres sekundanter. Om aftenen var der stor fest på Brinckhjemmet for andelshavere og alle øvrige VSB medlemmer. Til indvielsen fik havnen fra Hoffmann & Sønner forærende en søjlesvingkran til mastekran. Noget, som har været værdsat lige siden, og som holder endnu. Prisen på havnen var undervejs løbet op fra oprindeligt anslået 3-3,5 mill kr. til næsten 5 Mkr. Hver andelshaver måtte derfor indbetale kr. Det var mange penge i 1980, hvor en alm. lånerente var på % p.a. Veddelev Havn var således den dyreste havn pr. plads i Danmark. Det var, og er nok også en af de allerbedste, bygget af gode solide materialer og med god plads i havnebassinerne. Det er en kendsgerning, at skaderne som følge af is og storme i de forløbne 25 år har været meget små og formentlig vil være det mange år endnu. På landarealerne, som VSB har haft ansvaret for, er udviklingen af faciliteterne foregået efterhånden som

17 behov og de økonomiske muligheder i VSB har været til stede. Efterhånden er også græsset og bevoksningerne groet til og har forvandlet den oprindelige grå ørken til en grøn oase. Udbygningen af faciliteterne på land er sket gradvist og er finansieret af VSB over kontingenter og servicegebyrer betalt af alle brugere. Det første større anlægsarbejde var bygningen af et masteskur i Det blev for en stor dels vedkommende bygget med frivillig arbejdskraft. 8 år senere i 1996 var der sparet penge op til at bygge et havnekontor og toiletter. Allerede dengang blev der talt om på havnen, at der også burde bygges et egentligt klubhus på havnen. På den ene side var der dengang ikke penge hertil, og på den anden side skulle et klubhus kunne tilføjes senere hen på en måde, så det kom til at udgøre et samlet hele. Flere skitser blev tegnet og kasseret, inden vi på et besøg i Kalundborg Sejlklub fandt den rigtige løsning med et stort glasindgangsparti. Alle døre til lokalerne vender ud hertil. På den måde kunne vi derfor i 2004 let bygge det nye klubhus til, så det i dag udgør en samlet helhed. Anna Skov Hansen fra byrådet bydes velkommen af VSB formand Jens Kirk Johansen. I havnen skete der i 1995 en udbygning med en ny ekstra bro. VSL så klart, at man snart ville løbe tør for større havnepladser, og man besluttede at anlægge 10 ekstra brede pladser på 4-5 m inderst i havnen. Dette var blevet muligt, efter at man forud for bygningen af havnekontor og toiletter havde fået en ny lokalplan, som tillod at antallet af havnepladser kunne udvides fra 100 til 150. Den nye lokalplans fødsel i 1995 skete efter et stort forarbejde, som strakte sig over to år i en arbejdsgruppe med VSB, VSL, og de øvrige klubber i Snoren klippes over til den nye havn af Maagens Maag DS Bådfører er Ivan Secher Marcussen 17

18 Formanden for VSL Frank Huusom og VSB Jens Kirk Johansen ønsker hinanden tillykke med havnen. Erland Nielsen holder mikrofonen. Brinckhjemmet, samt Roskilde Kommune og en lokal beboergruppe. De sidste ønskede, at masteskuret og fremtidigt byggeri blev flyttet nærmere ind mod skrænten. Dette skete ikke, og den nye indretning af havnen blev vedtaget i byrådet. Det var en svær proces med et stormfuldt borgermøde og to lokalplanforslag. Lokalplanen og dens nøjagtige placering af byggefelterne på havnen var også forudsætningen for, at VSB kunne bygge havnekontor og toiletter til på nordsiden af masteskuret. De landværts faciliteter, som varetages af VSB, har der igennem årene været mange forslag og synspunkter om. De senere år har det primære diskussionsemne på havnen drejet sig om faciliteter til optagning og servicering af både. Den gamle jernbane og beddingvogn egner sig kun til både under 30 fod med en vægt under 5 ton og en tilstrækkelig lang og plan køl, til at båden kan stå sikkert på vognen. Optimist kapsejlads og opvisning i havnen. 18

19 Siden havnens bygning er optagning og søsætning af bådene sket sikkert og pålideligt med Viggo Rasmussen og andre vognmænd. Dette system fungerer stadig upåklageligt og er meget sikkert. Forslag om anskaffelse af en 5 eller 10 ton kran til optagning og servicering af både har været fremsat flere gange, men er hver gang blevet stemt ned på generalforsamlinger både i VSB Formanden Jens Kirk Johansen deler præmier ud. Indvielsen af Zigeunerbroen Skiltet var lavet af Teddy Farver, som gammel købmandskommis. og VSL. I 2003 nedsatte VSL en arbejdsgruppe til at se på andre muligheder for, at man selv kunne tage båden op. Resultatet af arbejdet blev fremlagt på VSL generalforsamling i Forslagene omfattede en ny beddingrampe og en hollandsk bådtrailervogn med en stor traktor, alternativt en 5 ton kran med stativer og vogne, som i Roskilde Havn. Efter en fremlæggelse på VSL generalforsamling i 2004 blev planerne skrinlagt indtil videre. Man vurderede på generalforsamlingen, at fordelene var for begrænsede og omkostningerne for store for en lille havn som Veddelev med 110 pladser. Størrelsen af Veddelev havn med kun 110 pladser placerer Veddelev Havn i en eksklusiv klasse af havne, hvor alle har mulighed for 19

20 Bygningen af masteskuret på havnen i Masteskuret blev bygget delvist ved frivilligt arbejde af medlemmerne. 20 at kende alle, og hvor alle kommer og kommer hinanden ved. Som i en landsby hjælper man hinanden og deler gode råd, erfaringer, kaffe og en øl i ny og næ. Man diskuterer alle forekomne emner om havnen, og hvad der ellers rører sig i tiden. Det store sydlige havnebassin er en herlig tumleplads for nye sejlere i optimistjoller, kajakroere og modelbådssejlere. Her kan også sejlerskolebådene øve havnemanøvrer og andet. VSB nye klubhus blev opført i 2004 og har givet VSB et klubmæssigt stort løft og nye muligheder. Også for havnens gæster betyder det nye og bedre faciliteter. Med opførelsen af klubhuset kan man sige, at nu er

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar.

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar. 1 Hjemmeside 4 3 3 2 2 1 Hvor mange gange pr måned har du været inde på havnens hjemmeside? aldrig 2 Spørgeskemaundersøgelse December 28 I alt 61 svar. Mere end 8 % svarer, at de er

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2011/2012 På trods af megen skriveri i aviserne om muligheden for store prisstigninger på pladslejerne, vil priserne for den kommende sæson kun stige

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 31-05-2010

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 31-05-2010 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 31-05-2010 Dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent og 2 stemmetællere Bestyrelsen foreslog John Schmidt som dirigent, som takkede for valget. Der meldte sig ikke andre

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 Deltagere: Alle i bestyrelsen 1 Godkendelse af referat Møde ref. Fra BS møde d 20. okt. 2014 i v3 godkendt Referat fra Cafe møde v1 plus lidt mindre rettelser fra

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 4 2009 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Ebbe Jørgensen, Magnavej 8, Svendborg Tlf. 6161 1416 Næstformand : Kaj Hansen, Sømarken

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG Storm over Danmark Mandag den 28. oktober blev der målt de højeste vindstød nogen sinde i Danmark. Det er dog ikke grunden til at vores klubhus mangler

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010 Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart Roskilde BMX Klub Dato: 3/1-2010 Indhold: Indledning... 3 Formål... 3 Overordnet projektbeskrivelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.4 Forventede

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT 16. december 2014 PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT Dato: 10/12 2014 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Kursuslokale 2. sal i den Gamle Toldbygning. Deltagere: 9 Leif Jeberg, Michael Støvring Pedersen,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Et pædagogisk eventyr

Et pædagogisk eventyr Et pædagogisk eventyr af Ib Goldbach KISII 1. Udgave 2012 KISII & Ib Goldbach Et pædagogisk eventyr er fortællingen om Nerpik og Neqi Der var en gang en bygd. Den hed Eqaluit. Og en gang for mange, mange

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere