Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August Sorø Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune"

Transkript

1 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1

2 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering August 2011 Offentlighedsfase og indsigelsesfrist: Denne miljørapport offentliggøres i en periode på otte uger. Sideløbende med miljørapporten offentliggøres forslag til kommuneplantillæg nr og forslag til lokalplan SK 38, Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille. I offentlighedsfasen er der mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser til projektet og de nævnte planforslag. Eventuelle bemærkninger/indsigelser skal være Sorø Kommune i hænde senest den 2. november Udgiver: Sorø Kommune, Fagcenter Teknik og Miljø, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Rapportskrivning, redaktion, foto og layout: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS, Magnoliavej 16, 7700 Thisted (arkitekterne Jesper K. Nygaard og Mogens B. Leth) Plan&Landskab (landskabsarkitekt Sif Zimmermann) Bidrag vedr. WindPro-beregninger: Wind1 A/S (konsulent Peter Poulsen) Bidrag vedr. rapportskrivning og div. undersøgelser: Marine Observers (biolog Jan Durinck) Biolog Thomas Johansen Forsidefotoet er en visualisering af mølleprojektet set fra Tjørntvedvej vest for Stenlille. Kort: Sorø Kommune og Kort- og Matrikelstyrelsen 2

3 Forord Wind1 A/S ønsker at opstille to vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille i Sorø Kommune. I denne miljørapport beskrives og vurderes miljøkonsekvenserne ved at opstille de to vindmøller, som har en totalhøjde på 126,3 m, hvor tårnhøjden udgør 80 meter og rotordiameteren 92,6 meter. Møllerne skal opstilles på landbrugsjord, og vejadgang til projektområdet vil foregå fra Tjørntvedvej. Alle gældende krav i forhold støj, skyggekast og afstand til nabobeboelser bliver overholdt i projektet. For at projektet kan gennemføres, skal Sorø Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan, og der skal fremlægges en vurdering af planernes virkninger på miljøet i form af en miljørapport. Herudover skal der udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for den påvirkning af miljøet, som det konkrete projekt medfører. Denne rapport indeholder både VVM-redegørelse og miljørapport med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr og forslag til lokalplan SK 38 for vindmøller ved Tjørntved. Rapporten offentliggøres sideløbende med forslag til kommuneplantillæg nr og forslag til lokalplan SK 38, Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille. Der har været afholdt en offentlig debatfase i perioden 29. juni 2010 til 2. september 2010, hvor der blev indkaldt idéer og forslag til ændring af kommuneplanen og til VVM-redegørelsens indhold. Resultatet af debatfasen er beskrevet nærmere i afsnit

4 4

5 Indholdsfortegnelse FORORD IKKE-TEKNINSK RESUMÉ INDLEDNING Projektforslag og 0-alternativ Rapportens hovedtemaer Rapportens opbygning Lovgivning og planlægning Hovedkonklusioner Den videre procedure PROJEKTBESKRIVELSE Vindressourcer Anlægget Aktiviteter i anlægsfasen Aktiviteter i driftsfasen Sikkerhedsforhold Retablering af areal LANDSKABELIGE FORHOLD Landskabets dannelse og form Kulturlandskabet før og nu Kulturhistoriske interesser Visuelle forhold Samlet vurdering af landskabelige forhold PÅVIRKNING VED NABOER Afstand til naboer og visuelle forhold Støj Infralyd og lavfrekvent støj Skyggekast Reflekser Samlet vurdering af miljøkonsekvenser ved naboer PÅVIRKNING AF MILJØET I ØVRIGT Luftforurening / klima Ressourcer og affald Geologi og grundvandsinteresser Naturbeskyttelse Rekreative forhold Samlet vurdering af miljømæssige forhold ANDRE FORHOLD Arealanvendelse Lufttrafik Radiokæder Ledningsoplysninger Militære anlæg Socioøkonomiske forhold Mangler ved oplysninger og vurderinger SUNDHED OG OVERVÅGNING Reduktion af emissioner fra kraftværker Støjpåvirkning af nabobeboelser Skyggekastgener for nabobeboelser Overvågningsprogram Vilkår i VVM-tilladelsen REFERENCELISTE LOVGIVNING BILAG Bilag 1 - Støjberegning Bilag 2 - Skyggekastberegning Bilag 3 - Udpegningsgrundlag for Natura2000-områder Bilag 4 - Nyhedsbreve fra Miljøstyrelsen vedrørende lavfrekvent støj fra vindmøller Bilag 5 - Visualiseringer (selvstændigt hæfte) 5

6 Ikke-teknisk resumédette afsnit er et resumaf den samlede miljrapport, som indeholder VVM-redegelse (Vurdering af Virkninger pmiljt) for vind mleprojektet og Miljurdering af de udarbejdede forslag til kommuneplantill og lokalplan, som skal muligge opstillingen af v indmler ved Nb. Wind 1 A/S har ansøgt om at opstille to vindmøller ved Tjørntved, som ligger umiddelbart sydvest for Stenlille. Vindmøllerne er placeret indenfor det udlagte vindmølleområde i Sorø Kommuneplan Opstilling af vindmøller over 80 meter kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse (en Vurdering af virkningerne på miljøet). Rapporten her er udover en VVM-redegørelse også en miljøvurdering af de udarbejdede forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for opstilling af vindmøller ved Tjørntved som et vindmølleprojekt også kræver. Projektet Beskrivelser og vurderinger tager udgangspunkt i et projekt bestående af to 2,3 MW Siemens vindmøller med en totalhøjde på 126,3 m fra fundament til vingespids i topposition. Møllernes navhøjde er 80 m og rotorens diameter er 92,6 m. Vingerne bestryger dermed et areal, som er større end det, der anvendes til en normal udendørs fodboldbane. Der kan tænkes anvendt andre mølletyper, men de vil størrelsesmæssigt ikke overstige den beskrevne mølletype, og vurderingerne af projektforslaget i denne miljørapport vil sandsynligvis være dækkende, hvis det vælges at anvende mindre møller. Herudover redegøres der for et såkaldt 0-alternativ, som beskriver konsekvenserne af ikke at gennemføre projektet. Møllernes placering ved Tjørntved sydvest for Stenlille. Vindmølle Vejanlæg 500 m Møllerne opstilles orienteret i øst-vestlig retning med en indbyrdes afstand på ca. 354 m. Der anlægges fem meter brede tilkørselsveje til møllerne, og ved hver af møllerne etableres et permanent arbejdsareal på ca m 2. Herudover skal der opføres 1 til 2 teknik-/kabelskure i projektområdet i forbindelse med vindmøllernes tilslutning til elnettet. Vindmøllerne opstilles i et område med jævne til middelgode vindforhold, og de to nye møller vil årligt kunne forsyne ca husstande med elektricitet i mere end 20 år. I anlægsfasen, som i alt vil strække sig over 4 til 6 måneder, vil der være øgede aktiviteter med entreprenørmateriel og kørsel med lastbiler mv., og dette kan medføre en kortvarig forstyrrelse for nabobeboelser især i Tjørntved. I driftsfasen overvåges møllerne af computerud- 6

7 styr. Ud over almindelig service på møllerne, som foregår med person- og varevogne 2-4 gange årligt, vil der kun undtagelsesvist være behov for kraner og større lastbiler ved reparation af eventuelle større defekter. Møllernes typegodkendelse og specificerede sikkerhedsforanstaltninger sikrer overensstemmelse med gældende sikkerhedskrav, og med en afstand på ca. 540 m til beboelser og ca. 450 m til offentligt befærdede veje, udgør møllerne ingen væsentlig sikkerhedsrisiko i tilfælde af havari eller isnedfald fra vingerne. Møllerne har en levetid på år, og når driften indstilles, vil møllerne og de tilhørende anlæg blive fjernet og materialerne i videst muligt omfang blive genanvendt. De anvendte arealer vil kunne retableres til landbrugsformål. Landskab De planlagte møller skal opstilles i et jævnt kuperet morænelandskab, hvor terrænbevægelserne indenfor selve projektområdet er ganske svage med et let fald mod Sandlyng Å og mod sydvest. Området dyrkes landbrugsmæssigt, og møllerne placeres på store og fortrinsvis åbne markflader, som afgrænses af beplantede diger. Mølleanlægget vil ikke hindre den fortsatte landbrugsdrift, og det vurderes, at landskabet skalamæssigt kan bære opstillingen af de store møller. Langs Sandlyng Å er området udpeget som beskyttelsesområde i kommuneplanen, men mølleprojektet vil ud over den visuelle påvirkning ikke medføre konsekvenser for dette område. Der findes enkelte bevoksninger samt læhegn tæt på møllerne. En mindre del af den ene bevoksning skal ryddes, for at give plads til mølleplacering og permanent arbejdsareal. Omkring projektområdet findes mange skove, bevoksninger og læhegn, som medvirker til at give en varieret oplevelse af landskabet. Omkring projektområdet findes enkelte spredte bebyggelser, og de nærmeste samlede bebyggelser er Tjørntved, Saltofte og Far-I-Mag som alle ligger indenfor en afstand af ca. 580 m fra den nærmeste af de nye møller. De gældende afstandskrav på 4 gange møllernes totalhøjde til bebyggelse (ca. 505 m) overholdes i alle tilfælde. Den nærmeste landsby er Vedde ca. 800 m fra møllerne, og nærmeste større by er Stenlille, som ligger ca. 1 km nordøst for møllerne. Møllerne vil være meget synlige fra de nærmeste nabobeboelser og fra dele af de samlede bebyggelser, samt fra de sydlige og vestlige dele af Stenlille. Møllerne vil også være synlige fra dele af Dianalund, Munke Bjergby og Atterup, men på grund af afstanden vil de ikke virke voldsomt dominerende. Den nærmeste overordnede vej er statsvejen Sorøvej (rute 57), som er placeret ca. 1 km øst for projektområdet. Kommuneplanens afstandskrav på 4 gange møllehøjden til overordnede veje er således overholdt med god margin, og møllerne vil heller ikke være placeret i vejens sigtelinje. Herudover er den nærmeste større kommunevej Omkørselsvejen (Tjørntvedvej / Holbækvej) ca. 450 m nord for møllerne. På en kort strækning af Holbækvej vest for projektområdet vil møllerne være placeret i vejens sigtelinje, men udsynet til møllerne begrænses af terrænforhold og beplantning, og møllerne vurderes ikke at påvirke trafiksikkerheden. Der er ikke registreret fortidsminder indenfor området, og mølleprojektet vil ikke påvirke de beskyttede diger indenfor projektområdet eller de omkringliggende fredede områder eller kirker. Møllerne vil være synlige fra flere af de omkringliggende kulturmiljøer, men det vurderes, at mølleprojektet ikke vil forringe kulturmiljøernes oplevelses- og fortælleværdi i væsentligt omfang. Landskabet inddeles i afstandszoner defineret i forhold til møllernes højde. Nærzonen er området mellem 0-3,9 km fra vindmøllerne. I nærzonen er møllerne meget synlige og dominerende, idet de er meget større end andre landskabselementer. I mellemzonen (3,9-8,4 km) vil møllerne stadig være markante fra de områder, hvor de er synlige, men synligheden vil i højere grad være begrænset af terrænforhold og beplantning. I fjernzonen vil møllerne fortrinsvis være synlige i klart og solrigt vejr, og hvis møllerne betragtes i medlys, kan man i klart vejr se møllerne fra endog store afstande. Mølleanlægget vil medføre en markant visuel ændring af de landskabelige forhold i området, især i nærzonen. Det vurderes dog, at landskabet skalamæssigt kan bære mølleanlægget. Bortset fra en husstandsmølle i Saltofte er der ingen eksisterende eller planlagte vindmøller i nærzonen, men området er præget af flere højspændingsanlæg. Der er således ikke tale om et uforstyrret landskab, og fra visse punkter i landskabet vil der kunne opstå uheldige visuelle sammenfald mellem vindmøller og ledningstracéer. Overordnet kan det konkluderes, at mølle- 7

8 anlægget kan etableres uden væsentlig påvirkning af de visuelle, landskabelige og kulturhistoriske forhold i området. 0-alternativet - dvs. ingen opstilling af vindmøller - vil ikke medføre nogen visuel påvirkning af landskabet omkring projektområdet ved Tjørntved, og der vil ikke blive ryddet beplantning ved mølle nr. 2. Nabobeboelser Vindmølleplaceringerne overholder gældende afstandskrav på 4 gange møllernes totalhøjde i forhold til de nærmeste nabobeboelser, som fortrinsvist ligger samlet i bebyggelserne Far-i- Mag, Tjørntved og Saltofte. For projektforslagets møller og den eksisterende husstandsmølle i Saltofte er der beregnet et samlet støjbidrag på 42,3 / 44,1 db(a) ved en vindhastighed på henholdsvis 6 og 8 meter i sekundet ved Saltoftevej 6, der er den beboelse, som påvirkes mest. Beboelsen er privat bolig for ejeren af husstandsmøllen, og den betragtes derfor ikke som nabobeboelse og er ikke omfattet af støjbekendtgørelsens grænseværdier. Ved de nabobeboelser i Saltofte, som påvirkes mest, er der beregnet et støjbidrag på 37,7 / 38,6 db(a) ved opholdsarealer i retning mod de nye møller (Saltoftevej 4), og et støjbidrag på 37,3 / 38,6 db(a) ved opholdsarealer i retning mod husstandsmøllen (Saltoftevej 3). Støjgrænsen ved disse nabobeboelser er henholdsvis 42 db(a) og 44 db(a) for udendørs opholdsarealer ved beboelsen. Ved den nærmeste helt fritliggende nabobeboelse i det åbne land (Veddevej 46) er der beregnet er støjbidrag på 37,3 / 38,0 db(a). Her er grænseværdierne ligeledes 42 db(a) og 44 db(a) for udendørs opholdsarealer ved beboelsen. Sorø Kommune har vurderet, at de samlede bebyggelser Far-i-Mag og Tjørntved anvendes som boligområder, og at disse bebyggelser derfor er støjfølsom arealanvendelse, hvor grænseværdierne for støj fra vindmøller er fastsat til 37 db(a) / 39 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 meter i sekundet. Ved de to bebyggelser er der beregnet et støjbidrag, der ligger lige under den fastsatte grænseværdi. Ved de nabobeboelser, som påvirkes mest i de to bebyggelser, er der beregnet et støjbidrag på henholdsvis 36,9 / 37,6 db(a) ved Vedde Byvej 1 i Far-i-Mag og 36,0 / 36,7 db(a) ved Tjørntvedvej 35 i Tjørntved. En samlet oversigt over de beregnede støjbidrag ved de omkringliggende nabobeboelser fremgår af figur 4.12 i miljørapporten. Grænseværdier for lavfrekvent støj vil indgå i en kommende støjbekendtgørelse for vindmøller, men vindmøller vurderes ikke at medføre væsentlige gener med infralyd eller lavfrekvent støj, når de almindelige støjgrænser overholdes. Når solens stråler passerer en mølles rotorareal, opstår der skyggekast, der vil opleves som løbende/roterende skygger inde i boligen. For projektforslagets vindmøller er der beregnet et skyggekast på 8 timer og 21 minutter pr. år ved Veddevej 46, der er den nabobeboelse, som udsættes for mest skyggekast. For 2 af nabobeboelserne, som ligger ved henholdsvis Tjørntvedvej 31 og Saltoftevej 1, er der beregnet et skyggekast på mellem 6 og 7 timer, og ved alle øvrige nabobeboelser er skyggekastet beregnet til under 6 timer. En samlet oversigt over det beregnede skyggekast ved de omkringliggende nabobeboelser fremgår af figur 4.12 i miljørapporten. Skyggekast fra den eksisterende husstandsmølle indgår i beregningerne, men den giver kun anledning til skyggekast i meget begrænset omfang ved de nærmeste nabobeboelser i Saltofte. Dermed ligger skyggekastet under den anbefalede grænseværdi på 10 timers skyggekast pr. år beregnet som reel skyggetid. Denne grænseværdi indgår i kommuneplanens retningslinjer for vindmøller. Møllernes vinger har en overfladebehandling med et lavt glanstal på ca. 30, hvilket medvirker til at reducere generne ved refleksion af sollys. 0-alternativet vil indebære, at der ikke sker en påvirkning med støj og skygge fra vindmøller i forhold til beboelser omkring projektområdet ved Tjørntved bortset fra de nærmeste beboelser til den eksisterende husstandsmølle i Saltofte. Miljømæssige forhold Vindmøllerne bidrager til at øge produktionen af vedvarende energi uden udledning af blandt andet kuldioxid (CO 2 ), svovldioxid (SO 2 ) og kvælstofilter (NO x ), hvilket medvirker til at reducere luftforureningen og den globale opvarmning. Eksempelvis vil projektforslagets møller kunne reducere udledningen af CO 2 med ca tons over en periode på 20 år i forhold til, hvis den samme mængde strøm blev produceret på traditionel vis (en blanding af fossile og vedvarende energikilder). 8

9 Moderne vindmøller producerer mere end 35 gange mere energi, end der anvendes til deres fabrikation, opstilling, vedligeholdelse og senere bortskaffelse. Ved skrotning af møllerne vil stort set alle dele kunne indgå i genbrugssystemet. Projektområdet ligger indenfor et areal med særlige drikkevandsinteresser. Nærmeste vandværk ligger i Vedde ca. 1 km fra projektområdet, og nærmeste vandboring ligger i en afstand af ca. 500 m fra møllerne. Etablering af vindmølleanlægget vil ikke påvirke de eksisterende vandboringer eller vandværket, og der vurderes at være minimal risiko for spild af olie. Vindmøllerne er konstrueret således, at et eventuelt oliespild vil blive opsamlet i nacellen (møllehatten) eller i bunden af tårnet. Dette gælder dog ikke ved lækage af hydraulikolie fra møllernes vinger. Ved uheld vil der på grund af elektronisk niveauovervågning og automatisk alarmering hurtigt kunne træffes de nødvendige foranstaltninger for at forhindre jord- og grundvandsforurening, så de planlagte møller vurderes ikke at udgøre nogen risiko for områdets drikkevandsinteresser. Vindmøllerne vil ikke påvirke internationale naturbeskyttelsesområder eller udpegningsgrundlaget herfor, idet de nærmeste beskyttede områder ligger mere end 3,5 km fra projektområdet. Der er ikke registreret beskyttede dyre- eller plantearter i området, som er opført på habitatdirektivets bilag IV, men der vil dog sandsynligvis forekomme markfirben, padder, flagermus og muligvis også hasselmus og odder omkring projektområdet. Markfirben, padder, hasselmus og odder vurderes ikke at blive påvirket, som følge af projektet. Der kan forekomme lejlighedsvise tab af flagermus, som følge af vindmølleprojektet, men det vurderes, at hverken flagermusbestanden eller deres levesteder vil blive påvirket væsentligt af vindmøllerne. Det vurderes, at området ikke er en del af en trækkorridor for fugle, og at projektet ikke vil udgøre en væsentlig negativ påvirkning i forhold til fuglelivet. Mølleprojektet vil i anlægsfasen givetvis have en forstyrrende effekt på områdets dyreliv, men det vurderes, at dyrelivet tilvænner sig forstyrrelsen fra møllerne i driftsfasen, og derfor anses denne påvirkning ikke som værende væsentlig. Der er ingen offentlige rekreative arealer indenfor eller tæt på vindmøllerne, og de omkringliggende besøgsområder og golfbanen nord for Dianalund vurderes ikke at blive påvirket i nævneværdigt omfang af mølleprojektet på grund af afstands- og terrænforhold samt mellemliggende beplantning. Møllerne vil være synlige fra dele af de to rekreative grønne områder, som er udlagt nord og nordvest for Stenlille, men på grund af den relativt store afstand samt eksisterende bebyggelse og beplantning vil møllerne ikke være dominerende. Møllerne vurderes ikke at give anledning til nogen væsentlig støjpåvirkning, og de vil ikke være til hinder for en rekreativ udnyttelse af de to områder. Mølleprojektet vil ikke hindre etableringen af den planlagte regionale rekreative sti nord for området, eller Stenlillestien, der er en vandrerute rundt om Stenlille, som bl.a. er planlagt til at føre forbi grusgraven umiddelbart øst for projektområdet. Samlet set vurderes det, at mølleanlægget ikke vil påvirke natur og miljø i væsentligt omfang. Til gengæld vil der blive fortrængt ca tons CO 2 i den 20-årige periode, som de planlagte møller minimum forventes at producere el. 0-alternativet medfører ingen påvirkning af områdets dyre- og planteliv, og der vil ikke ske nogen reduktion i udledningen af blandt andet CO 2, SO 2 og NO x. Andre forhold Området ligger i et jordbrugsområde, og en del af området er desuden udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde. Mølleprojektet vil ikke være i konflikt med denne anvendelse eller interesser i forhold til planlagt byvækst ved Stenlille. Nordøst for projektområdet er et graveområde, hvor der foregår grusgravning, men møllerne vil ikke have nogen påvirkning i forhold til råstofinteresserne i dette eller øvrige regionale graveområder. Mølleprojektet vil heller ikke medføre nogen konflikt i forhold til det udpegede skovrejsningsområde øst og sydøst for Stenlille. Af hensyn til lufttrafikken skal møllerne afmærkes med to faste, lavintensive røde lys, som placeres på nacellen (møllehatten). Lysene vil kunne opleves som en klar rød lampe svarende til baglygterne på en bil, og på grund af den lave intensitet, vurderes dette lys ikke at medføre gener for de omkringboende. Ved høring af radiokædeoperatører er der ikke fremkommet oplysninger om radiokædeforbindelser tæt på mølleanlægget. Der er ikke registreret militære anlæg i nærheden af projektområdet. Der ligger 9

10 en naturgasledning ca. 130 m nordvest for vindmøllerne. DONG har tilkendegivet, at mølleprojektet kan gennemføres, men at der muligvis skal etableres jordingsanlæg til sikring af gasledningen. Der vil ikke være konflikter forbundet med mølleplaceringerne set i forhold til områdets højspændingsledninger. Det kan ikke udelukkes, at opstilling af vindmøller vil kunne påvirke ejendomspriserne på grund af de påvirkninger, som møllerne medfører. Alle gældende afstandskrav og grænseværdier for støj og skyggekast er overholdt i forhold til beboelser. Opstilling af de nye vindmøller vil være omfattet af den gældende lov om fremme af vedvarende energi, der blandt andet fastsætter retningslinjer for anmeldelse af krav om værditab på fast ejendom og for udbud af vindmølleandele for lokale borgere. fra vindmøller. Efter opstilling af vindmøllerne vil Sorø Kommune føre tilsyn efter de almindelige tilsynsregler i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, og herudover forventes der ikke at være behov for overvågning af miljøpåvirkningerne. Den videre procedure Efter at offentligheden har haft mulighed for at kommentere indholdet af miljørapporten med VVM-redegørelse og miljøvurdering, vil denne blive suppleret med en sammenfattende redegørelse i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for mølleområdet. Sundhed og overvågning Vindmøllernes bidrag til at reducere udledningen af forurenende stoffer fra kraftværkerne vil være til gavn for befolkningens sundhed. Kraftværkernes udledning af CO 2 medfører globale klimaforandringer på grund af drivhuseffekten, mens luftforureningen med SO 2, NO x og partikler mv. har lokale og regionale skadevirkninger på menneskers sundhed. Ved at reducere udledningen af forurenende stoffer bidrager vindmøllerne således til at begrænse sundhedsomkostningerne som følge af luftforureningen. Støjpåvirkningen fra projektforslagets vindmøller overholder de gældende lovkrav, som ligger langt under det støjniveau, som menes at påvirke menneskers sundhed. Tilsvarende overholdes de vejledende danske regler for skyggekast 10

11 1. INDLEDNING 1.1. Projektforslag og 0-alternativ Wind1 A/S har ansøgt om at opstille to vindmøller ved Tjørntved, som ligger umiddelbart sydvest for Stenlille. Møllerne opstilles ved to private lodejere på baggrund af indgåede leje- og brugsretsaftaler. Der vil eventuel blive foretaget udstykning af mølleparcellerne, men de fremtidige ejerforhold er ikke fastlagt. I henhold til lovgivningen skal mindst 20 % af mølleandelene udbydes til personer i lokalområdet indenfor en radius af 4,5 km eller evt. øvrige personer med bopæl i Sorø Kommune. Vindmøllerne er placeret indenfor det udlagte vindmølleområde i Sorø Kommuneplan N Her kan der opstilles en gruppe på enten tre vindmøller med en maksimal totalhøjde på 118 m eller to vindmøller med en maksimal højde på 130 m. For at muliggøre projektet, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen med tilhørende VVM-redegørelse samt en lokalplan for området. Med kommuneplantillægget fastlægges de overordnede rammer for lokalplanlægning af området. Kommuneplantillæg og lokalplan skal miljøvurderes. Projektforslag Det ansøgte projekt består af to vindmøller af typen 2,3 MW Siemens, som har en totalhøjde på 126,3 m. Møllernes tårnhøjde er 80 m og rotordiameteren er 92,6 m. Møllerne opstilles orienteret i øst-vestlig retning, og der vil være ca. 354 m mellem møllerne. Der vil blive etableret adgangsveje ind til projektområdet, og der skal opføres ét eller to teknik-/kabelskure i tilknytning til møllerne. Indenfor de beskrevne rammer i projektforslaget vil der kunne opstilles tilsvarende mølletyper. Der redegøres ikke for disse mølletyper, idet udseende og miljøpåvirkninger kun vil afvige ubetydeligt fra den beskrevne Siemens 2,3 MW-mølle. Andre alternativer I høringsperioden fremkom generelle forslag om placering af møllerne i Åmosen eller langs motorvejen. Der er allerede i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan N 2 1 Vindmølle 5 km Vindmølle 4 x totalhøjde 500 m Figur 1.1. Projektområdet sydvest for Stenlille. Figur 1.2. Mølleplaceringer i projektforslaget med afstandskrav indtegnet svarende til 4 x møllernes totalhøjde - i dette tilfælde ca. 505 meter. 11

12 foretaget en overordnet vurdering af mulige vindmølleområder i Sorø Kommune under hensyntagen til afstandskrav til nabobeboelser samt beskyttelsesinteresser i forhold til blandt andet landskab, natur og kulturhistorie. Det er ikke muligt, at opstille vindmøller i Åmosen, der bl.a. er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde, og der er ikke fundet områder langs motorvejen, som kunne udpeges som vindmølleområder. Det er således kun området ved Tjørntved, som er udlagt til vindmøller, og der kan kun opstilles vindmøller i områder, der er udpeget i kommuneplanen. Indenfor det udlagte område ved Tjørntved giver kommuneplanen principielt mulighed for opstilling af tre vindmøller med en totalhøjde på 118 m. Dette alternativ er imidlertid ikke undersøgt nærmere, da det vurderes, at tre møller vil virke forholdsvis mere dominerende i landskabet end to møller, og fordi bygherre har vurderet, at der i praksis reelt ikke er plads til tre møller på grund af krav til indbyrdes afstand mellem møllerne samt afstandskrav til nabobeboelser og hensyn til påvirkning med støj og skyggekast. Det vurderes således, at projektforslaget bedst tilgodeser hensyn til påvirkninger af miljøet, og at der ikke er andre rimelige alternativer. På denne baggrund er der ikke undersøgt alternativer inden for det udlagte vindmølleområde. Den konkrete placering af projektforslagets to møller er optimeret for at begrænse påvirkningen af nabobeboelserne. Herudover redegøres for 0-alternativet. 0-alternativ Konsekvenserne af, at projektet ikke gennemføres, beskrives som et 0-alternativ. Hvis der ikke opstilles møller, sker der ingen landskabelig og visuel påvirkning af området, og de omkringliggende ejendomme risikerer ikke at miste værdi som følge af mølleprojektet. Endelig sker der ingen reduktion i luftforureningen herunder udledningen af CO Rapportens hovedtemaer Denne rapport identificerer og undersøger de problemstillinger, som må forventes forbundet ved et projekt med opstilling af vindmøller samt den ventede påvirkning af det omgivende miljø. Først og fremmest beskrives genevirkningerne for de omkringboende. Selv om mølleprojektet overholder gældende lovgivning, påvirker møllerne naboerne i et vist omfang, og det gælder især i forhold til støj- og skyggekastgener. Dernæst redegøres for mølleprojektets visuelle konsekvenser både i nærområdet og set fra større afstande samt mølleprojektets samspil med øvrige tekniske anlæg, planlagte byområder og de kulturhistoriske interesser herunder forholdet til de nærmeste kirker. Desuden beskrives påvirkningen af områdets naturområder og dyreliv med særligt fokus på beskyttede dyrearter. Endelig beskrives mølleprojektets positive sider. Produktion af vindmøllestrøm erstatter strøm produceret på kraftværker, hvilket medfører miljømæssige fordele såvel lokalt som globalt Rapportens opbygning Rapporten indledes med et ikke-teknisk resumé og indeholder 7 kapitler - en VVM-redegørelse (kapitel 1-6) samt et kapitel med emner, som skal indgå i miljøvurderingen, og som ikke er inkluderet i VVM-redegørelsen (kapitel 7). I det første kapitel, Indledning, beskrives mølleprojektet og 0-alternativet ganske kort, rapportens temaer, lovgivning og planlægning på området samt rapportens hovedkonklusioner. I andet kapitel, Projektbeskrivelse, gives en detaljeret beskrivelse af projektforslaget og den forventede produktion. Der redegøres for aktiviteter i både anlægs- og driftsfasen, ligesom det beskrives, hvordan området retableres efter at møllerne er udtjente og tages ned. Det tredje kapitel, landskabelige forhold, er en beskrivelse af de landskabelige og kulturhistoriske forhold i området, herunder en beskrivelse af den visuelle påvirkning af omgivelserne, som opstilling af vindmøllerne vil medføre. Det fjerde kapitel, Påvirkning ved naboer, beskriver konkrete forhold ved naboer. Der redegøres for støj- og skyggekastpåvirkninger, og påvirkningen af de nærmeste naboers boliger og udendørs opholdsarealer vurderes. I det femte kapitel, Påvirkning af miljøet i øvrigt, beskrives mølleprojektets påvirkning af naturog miljøforhold, herunder luft, grundvand, geologi og biologi. Det sjette kapitel, Andre forhold, omhandler projektets forhold til andre emner, såsom areal- 12

13 anvendelse, lufttrafik, ledningsoplysninger og socioøkonomiske forhold. Det syvende kapitel, Sundhed og overvågning, indeholder en beskrivelse af projektets mulige påvirkning af menneskers sundhed, og det redegør for, hvordan man skal overvåge projektet, når det er sat i gang. Sidst i rapporten findes referencer, litteraturhenvisninger og bilag i form af støj- og skyggekastberegninger, en beskrivelse af udpegningsgrundlaget for de nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder samt et nyhedsbrev fra Miljøstyrelsen vedrørende lavfrekvent støj fra vindmøller. Herudover er der et bilag med visualiseringer af mølleprojektet set fra forskellige punkter omkring projektområdet. Dette bilag udgør et selvstændigt hæfte Lovgivning og planlægning I dette afsnit redegøres for relevant planlægning for området samt relevant lovgivning for det konkrete projekt. Sorø Kommuneplan Vindmøller Der er udpeget ét vindmølleområde i Sorø Kommune, og det er ved Tjørntved. Mølleprojektet overholder alle de gældende retningslinjer i kommuneplanen vedrørende opstilling af vindmøller på nær retningslinje vedrørende afstandskrav til andre anlæg. I retningslinjen er det angivet, at der skal overholdes en afstand af minimum tre gange vindmøllens totalhøjde til naturgasledninger af stål. Med den skitserede placering af møllerne vil der blot være en afstand af ca. 130 m til gasledningen. DONG har i idé- og debatfasen oplyst, at afstandskravet til den pågældende naturgasledning normalt vil være to gange møllens tårnhøjde, men at den pågældende afstand kan accepteres, og at der muligvis skal etableres jordingsanlæg. Sorø Kommune vil fravige afstandskravet mellem møller og naturgasledning på tre gange vindmøllens totalhøjde, da DONG har accepteret afstanden fra møllerne til naturgasledningen. Etablering af vindmøllerne ved Tjørntved kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. I kommuneplantillægget fastlægges rammerne for lokalplanlægning af området. Jordbrugsområder Mølleprojektet skal opstilles i et jordbrugsområde/særlig værdifuldt landbrugsområde, der som hovedregel er forbeholdt jordbrugserhvervet. Nye tekniske anlæg, der nødvendigvis må placeres i det åbne land, og som ikke tjener det lokale jordbrugserhverv, skal primært etableres i jordbrugsområder. Mølleprojektet er derfor ikke i konflikt med arealudpegningen. Kulturmiljøer Der findes enkelte kulturmiljøer omkring projektområdet. Ifølge retningslinje skal der vises særlige hensyn overfor kulturmiljøers oplevelses- og fortælleværdi, når der placeres bygninger, tekniske anlæg mv. i synlig kontakt med de udpegede kulturmiljøer. Vindmøllerne vil være synlige fra flere af de omkringliggende kulturmiljøer, men ikke i en sådan grad, at deres oplevelses- og fortælleværdi forringes. Dette forhold er nærmere beskrevet og vurderet i kapitel 3. Kirkeomgivelser Der må ikke ske byudvikling, placering af trafikog tekniske anlæg o.l. samt skovrejsning på arealer, der er udpeget som kirkeomgivelser, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken, eller såfremt nødvendig byudvikling ikke med rimelighed kan placeres på andre arealer. Der er udpeget kirkeomgivelser ved de fleste af kirkerne omkring projektområdet, men møllerne opstilles udenfor de udpegede områder. Regionplan for Vestsjællands Amt Regionplanen har status som landsplandirektiv, og er fortsat gældende for så vidt angår retningslinjer, der omhandler vand- og naturplaner samt råstoffer. Projektområdet ligger indenfor et område, der er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser, og der kan derfor ikke placeres særligt grundvandstruende aktiviteter indenfor dette område. Etablering af vindmøller vurderes ikke at udgøre en særligt grundvandstruende aktivitet. Planloven - Vurdering af virkninger på miljøet Planlovens 11g fastlægger, at anlæg, som må antages at påvirke miljøet væsentligt, ikke må påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer 13

14 i kommuneplanen om beliggenhed og udformning af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning (BEK nr af 15/12/2010) fastlægger, at der som forudsætning for opstilling af nye vindmøller med en totalhøjde på over 80 m og/eller opstilling af grupper af vindmøller med flere end tre møller, skal udarbejdes forslag til kommuneplanretningslinjer med en redegørelse, som indeholder en særlig vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM-redegørelse). VVM-redegørelsen skal belyse konsekvenserne af projektet i relation til plan-, natur- og miljømæssige forhold herunder mulige gener for naboer, natur og landskab. Derudover får offentligheden mulighed for at komme med bemærkninger, som kan forbedre byrådets beslutningsgrundlag, inden der tages endelig stilling til projektet. Det fremgår af bekendtgørelsen, at VVM-redegørelsen skal indeholde oplysninger om anlæggets fysiske udformning og karakteristika, arealanvendelsesbehov under anlæg og drift samt en beskrivelse af anvendte materialer og et skøn over forventede reststoffer (spildevand, affald mv.) og emissioner (luftforurening) i forbindelse med driften. Bygherrens valg af eventuelt alternativ under hensyn til virkningerne på miljøet skal oplyses, og der skal foreligge en oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt sammen med øvrige væsentlige alternativer og alternative placeringer, som herudover har været undersøgt. Endelig skal 0-alternativet belyses, det vil sige konsekvenserne af, at projektet ikke gennemføres, og der skal redegøres for de vigtigste grunde til planmyndighedens eventuelle valg af alternativ under hensyn til virkningerne på miljøet. De omgivelser, som i væsentlig grad kan blive berørt af anlægget, og de betydelige påvirkninger af omgivelserne skal beskrives, herunder navnlig virkningerne på befolkning, fauna, flora, jord, vand, luft, klimatiske forhold, omfanget af transport, materielle goder, herunder den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv, landskabet, offentlighedens adgang samt socioøkonomiske forhold. Påvirkningen skal beskrives i forhold til kortsigtede og langsigtede virkninger som følge af påvirkning af overflade- og grundvandssystemer, luftforurening, støjbelastning, anvendelse af naturlige råstoffer, emission af forurenende stoffer, andre genepåvirkninger og bortskaffelse af affald samt en beskrivelse af anvendte metoder til beregninger af virkningerne på miljøet. De foranstaltninger, som tænkes anvendt for at undgå eller nedbringe skadelige virkninger, skal beskrives, og endelig skal redegørelsen indeholde et ikke-teknisk resumé og en oversigt over eventuelle mangler ved oplysninger eller vurderinger. Lov om miljøvurdering Kommuneplantillæg nr og lokalplan SK 38 for vindmølleområdet ved Tjørntved skal miljøvurderes, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936 af 24/09/2009), idet planerne fastlægger rammer for et anlæg, som er opført på lovens bilag 4, pkt. 3i. Det er valgt at indarbejde lovens krav til miljøvurdering i VVM-redegørelsen, idet der er et stort sammenfald mellem krav til indholdet af VVM-redegørelse og miljøvurdering. Der er gennemført en indledende høring af relevante myndigheder, og sammen med afsnit 7 om sundhed og overvågning opfylder den samlede miljørapport kravene til både VVM-redegørelse og miljøvurdering. Inden den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, hvor det blandt andet fremgår, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan de indkomne bemærkninger i offentlighedsfasen er taget i betragtning. Vindmøllecirkulæret Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller (CIR nr af 22/05/2009) fastlægger blandt andet, at byrådet i kommuneplanen kan udpege et eller flere områder til opstilling af vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter. Ved planlægningen for udbygningen med vindmøller skal der tages omfattende hensyn til muligheden for at udnytte vindressourcer såvel som til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og de jordbrugsmæssige interesser, ligesom forholdet til andre tekniske anlæg i det åbne land skal vurderes. Vindmøllerne må ikke opstilles nærmere nabobeboelse end 4 x møllernes totalhøjde, og ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller plan- 14

15 lagte vindmøller skal der redegøres for anlæggenes påvirkning af landskabet. Projektet vil overholde afstandskravet på 4 x møllernes totalhøjde i forhold til nabobeboelser, og der findes ingen eksisterende vindmøller indenfor en afstand af 28 x møllernes totalhøjde, bortset fra en lille husstandsmølle ved Saltofte umiddelbart syd for de planlagte møller. I vejledningen til vindmøllecirkulæret (VEJ nr af 22/05/2009) anbefales blandt andet, at det ved planlægning for vindmøller sikres, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid. Der henvises til kapitel 4 og 7, hvor skyggekastforhold og beregningsmetode for det konkrete projekt er nærmere beskrevet. Det fremgår heraf, at den vejledende grænseværdi kan overholdes. Vejledningen angiver desuden, at ved planlægningen for vindmøller nærmere end 28 gange møllens højde fra særlige kulturhistoriske eller geologiske landskabselementer skal redegørelsen for planforslaget så vidt muligt belyse den visuelle påvirkning, herunder indsyn og udsyn for det pågældende landskabselement. Det fremgår også, at placeringen af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på de overordnede og vigtige veje samt jernbanerne, således at vindmøller ikke placeres nærmere vejen end 4 gange møllens totalhøjde og således, at vindmøller ikke placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes, at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb. Vejdirektoratet har dog i foråret 2010 tilkendegivet, at afstandskravet til overordnede veje fremadrettet vil blive reduceret til 1,7 gange møllens totalhøjde, dog mindst 250 m for vindmøller over 80 m. Afstandskravet på 4 gange møllens totalhøjde til overordnede veje indgår i kommuneplanen, og placeringen af projektets vindmøller overholder dette krav til overordnede veje såvel som til jernbaner med god margin. Lov om fremme af vedvarende energi Vindmølleprojektet er omfattet af bestemmelserne i Lov om fremme af vedvarende energi (LOV nr af 27. december 2008). Loven fastlægger, at der inden fire uger før udløbet af høringsfasen for det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, skal afholdes et offentligt møde, hvor der redegøres for mølleopstillingens konsekvenser for de omkringliggende faste ejendomme. Ejere, som vurderer, at opstillingen påfører deres ejendom et værditab, skal anmelde kravet inden fire uger efter mødets afholdelse. Ejere af ejendomme, som er beliggende i en afstand af mere end seks gange højden af de planlagte møller, skal indbetale et gebyr på kr. for behandling af kravet. En taksationsmyndighed nedsat af staten træffer afgørelse om værditabets størrelse på baggrund af en individuel vurdering, med mindre opstilleren af møllerne og ejere af de pågældende ejendomme indgår aftale om værditabets størrelse. Krav bortfalder, hvis værditabet udgør mindre end 1 % af ejendommens værdi, og beløbet kan nedsættes eller bortfalde, hvis ejeren af den faste ejendom har medvirket til tabet. Loven fastlægger også, at inden opstillingen af møllerne påbegyndes, skal der ved annoncering udbydes mindst 20 % af ejerandelene til personer med fast bopæl indenfor en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet for møllerne. Øvrige personer med fast bopæl i den kommune, hvor møllerne opstilles, er ligeledes berettigede til at afgive købstilbud, men de kan kun købe andele, såfremt de ikke afhændes til den førstnævnte personkreds. Herudover omfatter loven også en Garantiordning og en Grøn ordning. Garantiordningen garanterer lån til finansiering af lokale vindmøllelavs forundersøgelser, og med Grøn ordning kan kommunerne søge tilskud til landskabelige og rekreative anlægsarbejder (fx landskabspleje, bygningsrenovering, idrætsanlæg mv.) samt kulturelle og informative initiativer (fx undervisningsmateriale) i lokale foreninger, som skal fremme accepten af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen. Det er Energinet.dk, der træffer afgørelse om kommunens ansøgning. Ved opstilling af nye vindmøller gives et tilskud på kr. pr. installeret MW. Ved opstilling af projektforslagets to vindmøller vil der kunne opnås et tilskud på ca kr. Støjbekendtgørelsen Regulering af støj fra vindmøller er fastlagt i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (BEK nr af 14. december 2006). I henhold til bekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller ved nabobeboelser i det åbne land ikke overskride 42 db(a) ved vindhastigheder på 6 m/s og 44 db(a) ved vindhastigheder på 8 m/s. Støjen måles ved det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra beboelsen. 15

16 I områder, som anvendes eller er udlagt til støjfølsom arealanvendelse (bolig-, institutions-, sommerhus- og kolonihaveområde samt rekreative områder), er der fastlagt en grænseværdi på henholdsvis 37 db(a) ved vindhastigheder på 6 m/s og 39 db(a) ved vindhastigheder på 8 m/s. Støjen skal måles i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer. Der forventes at blive offentliggjort en ny støjbekendtgørelse inden sommerferien 2011, hvor der vil blive fastsat specifikke grænser for lavfrekvent støj fra vindmøller. Udgangspunktet er, at lavfrekvent støj automatisk er tilgodeset, når vindmøller overholder de almindelige støjgrænser, og Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at støjreglerne ikke vil blive strammet, men at grænserne for den lavfrekvente støj fastsættes for at få klarere regler på området. Der henvises til kapitel 4 og 7, hvor støjforhold og beregningsmetode for det konkrete projekt er beskrevet. Det fremgår heraf, at de gældende støjkrav kan overholdes. Naturbeskyttelsesloven og Internationale beskyttelsesområder Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 933 af 24. september 2009) har til formål at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af plante- og dyrelivet. Loven fastlægger blandt andet bestemmelser for beskyttelse af søer, vandløb, ferske enge, overdrev mv. ( 3-beskyttede områder) samt bygge- og beskyttelseslinjer for åer, søer, skove og fortidsminder. Loven indeholder også bestemmelser for administration af internationale beskyttelsesområder også kaldet Natura 2000 områder (EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder). Disse områder er desuden omfattet af Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter (BEK nr. 408 af 1. maj 2007). Den eventuelle påvirkning af 3-områder, Natura 2000 områder eller anden form for natur i eller omkring projektområdet er beskrevet i kapitel 5. I samme kapitel beskrives projektets betydning for en række smådyr, herunder småflagermus, hasselmus, odder, markfirben og padder, som er beskyttede jf. Habitatdirektivets artikel 12, bilag IV. Okkerloven Denne lov har til formål at forebygge og bekæmpe okkergener i vandløb, søer og havet. Bekendtgørelse af lov om okker (LBK nr. 934 af 24. september 2009) fastlægger, at der ikke uden tilladelse må påbegyndes grøftning og grundvandssænkning i områder, som er klassificeret som okkerpotentielle (klasse I, II og III). Der henvises i øvrigt til afsnit 5.3. Museumsloven Museumsloven (LBK nr af 14. december 2006) sikrer kulturarven i forbindelse med planlægning af jordarbejder. Loven fastlægger, at den kulturarv, som skal beskyttes, omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, det vil sige strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Herunder hører bevaring af fortidsminder samt sten- og jorddiger. Der må ikke uden forudgående dispensation foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger, jf. lovens 29a, eller fortidsminder, jf. lovens 29e. Hvis der påtræffes fortidsminder i forbindelse med jordarbejderne, skal arbejdet indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, jf. 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til det nærmeste kulturhistoriske museum, som vurderer om yderligere undersøgelser skal finde sted. Fundene kan ifølge museumsloven forlanges undersøgt for bygherrens regning. Med henblik på at undgå forsinkelse af anlægsarbejdet og uforudsete udgifter, er der mulighed for at få foretaget en forundersøgelse, inden anlægsarbejdet igangsættes. De arkæologiske og kulturhistoriske interesser i og omkring projektområdet er beskrevet i kapitel 3. Landbrugsloven Vindmøllerne opstilles på arealer, som er omfattet af landbrugspligt. Cirkulære om varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser under kommune- og lokalplanlægningen (CIR nr af 19. april 2010) fastlægger, at lokalplaner, som udlægger arealer til opstilling af en eller flere vindmøller på en landbrugsejendom i landzone, der fortsat skal kunne udnyttes til landbrugsmæssige formål, normalt kun bør omfatte vindmøllernes egentlige opstillingsfelter svarende til mindre arealer omkring den enkelte mølle afgrænset af rotordiameteren plus 5 meter. Lokalplanen kan dog også omfatte tilkørselsveje mv. 16

17 Jf. afsnit 9.5 i Vejledning om reglerne i lov om landbrugsejendomme (vejledning nr. 97 af 22. november 2010) kræves jordbrugskommissionens tilladelse til opstilling af vindmøller med et grundareal over 25 m 2 på en landbrugsejendom, jf. 3, 12 og 51 i Cirkulære om lov om landbrugsejendomme (CIR nr. 94 af 22. november 2010). Luftfartsloven Lov om luftfart (LBK nr. 731 af 21. juni 2007) fastlægger, at projekter til anlæg, som ønskes opført i en højde af 100 meter eller mere over terræn, skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen (Trafikstyrelsen pr. 1/ ), og at opførelsen af anlægget ikke må påbegyndes før der er udstedt attest om, at hindringen ikke skønnes at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed. Ifølge Bestemmelser om luftfartshindringer (BL 3-10 af 22. januar 2010) skal hindringer med en højde mellem 100 meter og 150 meter afmærkes, hvis Trafikstyrelsen finder det nødvendigt. De forventede krav til afmærkning fremgår af rapportens afsnit 6.2. Miljøbeskyttelsesloven Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 879 af 26. juni 2010) indeholder blandt andet bestemmelser om bortskaffelse af affald. Der er redegjort for dette i beskrivelsen af det tekniske anlæg i rapportens afsnit 2.6 og i afsnit 5.2 om ressourcer og affald. Vejloven Bekendtgørelse af lov om offentlige veje (LBK nr. 893 af 9. september 2009) indeholder blandt andet bestemmelser om adgangsforhold til offentlige veje. De nærmere vilkår aftales med lodsejerne samt den berørte vejmyndighed, i dette tilfælde Sorø Kommune. Der er redegjort nærmere for adgangsforhold i afsnit Hovedkonklusioner De planlagte møller vil markant ændre oplevelsen af det landskab, som de skal stå i, og især i nærzonen vil de være meget tydelige og dominerende. Landskabets karakter med store, åbne dyrkede markflader omgivet af høje dødisbakker vurderes at kunne bære opstilling af vindmøllerne, da landskabet skalamæssigt kan rumme et anlæg i den størrelsesorden. Det vurderes, at de nærmeste byer ikke påvirkes væsentligt af de nye møller, men de nærmeste samlede bebyggelser og nabobeboelser vil blive påvirket visuelt af mølleanlægget. Udsigten over landbrugslandskabet vil forandres med mølleanlægget, men udsigten er dog i forvejen præget af højspændingsanlæg, og der er således ikke tale om, at møllerne skal opstilles i et uforstyrret landskab. Fra visse punkter i landskabet vil der opstå uheldige visuelle samspil mellem møller og højspændingstracéerne. Anlægsfasen vil givetvis medføre gener i form af støj og rystelser fra tung trafik, men da der er tale om en kortvarig forstyrrelse, anses denne påvirkning ikke at være væsentligt. Alle krav til støj og skyggekast overholdes, og påvirkningen af nabobeboelser i driftsfasen vurderes derfor ikke at være væsentlig. Ingen af områdets kirker, fredede områder, diger eller fortidsminder påvirkes af mølleanlægget, og det vurderes, at anlægget ikke vil påvirke de omkringliggende kulturmiljøers oplevelses- og fortælleværdi i nævneværdigt omfang. De rekreative anlæg påvirkes ikke væsentligt, da de på nær den planlagte sti ved grusgraven (Stenlille-stien), ligger relativt langt fra mølleanlægget. Anlægsfasen vil medføre en kortvarig forstyrrelse for områdets fugle- og dyreliv, men det vurderes at selve driftsfasen ikke vil medføre nævneværdig påvirkning af områdets fugle- og øvrige dyreliv. Der kan dog forekomme lejlighedsvise tab af flagermus, men det vurderes, at mølleprojektet ikke vil udgøre en væsentlig påvirkning i forhold til flagermusebestanden eller deres levesteder i området. Forslagets to møller vil årligt kunne producere el svarende til ca af kommunens husstande, og de vil medføre en reduktion på ca ton CO 2 på de 20 år, møllerne som minimum forventes at producere el. Samlet set vurderes det, at mølleanlægget kan opføres uden væsentlige negative påvirkninger af de landskabelige, kulturhistoriske, natur- og miljømæssige forhold. Vælges 0-alternativet vil der ikke ske nogen visuel påvirkning af landskabet, og ingen naboer vil blive berørt af støj og skyggekast fra møllerne. Der sker ingen reduktion af CO 2 -udledning og emissioner af andre forurenende stoffer fra elproduktionen. 17

18 1.6. Den videre procedure Resultatet af idéfasen Forud for udarbejdelse af miljørapporten med VVM-redegørelse og miljøvurdering er der gennemført en idéfase, som varede fra den 29. juni til den 2. september I denne periode blev der udsendt et debatoplæg, og med baggrund i dette kunne borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede kommentere det fremlagte projektforslag. I idéfasen modtog Sorø Kommune 16 henvendelser fra borgere, som havde bemærkninger til eller gjorde indsigelse mod projektet, herunder en underskriftsindsamling fra 533 borgere. I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer blev der samtidig med idéfasen foretaget en høring af berørte myndigheder om afgrænsning af miljøvurderingen. I den forbindelse blev en række interesseorganisationer også hørt. Der kom bemærkninger fra Ringsted Kommune, DONG Energy, Sydvestsjællands Museum og Trafikstyrelsen (Statens Luftfartsvæsen). Kalundborg Kommune, Slagelse Kommune og Holbæk Kommune meddelte, at de ikke havde bemærkninger. Endelig vedtagelse Efter at offentligheden har haft mulighed for at kommentere forslag til kommuneplantillæg nr med tilhørende miljørapport (VVM-redegørelse og miljøvurdering) og forslag til lokalplan SK 38, Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille, suppleres miljørapporten med en sammenfattende redegørelse med en beskrivelse af, om projektet ændres som følge af bemærkningerne/indsigelserne, og i givet fald, på hvilke områder projektet ændres. Der vil indgå en beskrivelse af begrundelserne for ændringerne, og en beskrivelse af, hvorfor eventuelle indsigelser ikke indarbejdes i projektet. På baggrund af ovenstående vil byrådet tage endelig stilling til om projektet skal muliggøres. Anlægget må ikke opføres før byrådet har meddelt VVM-tilladelse til det konkrete projekt. VVM-tilladelsen kan først meddeles, når kommuneplanretningslinjerne og lokalplanen for anlægget er endeligt vedtaget af byrådet. VVM-tilladelse, kommuneplantillæg og lokalplan kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. De indkomne bemærkninger og høringssvar er samlet i en såkaldt hvidbog. Høringssvar og bemærkninger har medvirket til at danne baggrund for indholdet af det videre arbejde med VVM-redegørelsen og miljøvurderingen. 18

19 2. PROJEKTBESKRIVELSE 2.1. Vindressourcer Vindressourcernes udbredelse i Danmark er kortlagt af Energi- og Miljødata og Forskningscenter Risø i projekt Vindressourcekort for Danmark, som blev færdiggjort i Kortlægningen beskriver vindens energiindhold i kvadrater på 200 x 200 meter dækkende hele landet, og beregnes i fire højder, som er nav- højder på 25 m, 45 m, 70 m og 100 m. Som kortene på figur 2.1 viser, hører området ved Tjørntved til de jævne til middelgode vindområder i Danmark. Der er beregnet en middelvindhastighed på ca. 6,5 meter pr. sekund målt i 80 meters højde i projektområdet. mens 2,3 MW vindmøller med en 80 m navhøjde og 92,6 m rotordiameter, svarende til en totalhøjde på 126,3 m. Møllerne har dermed større rotordiameter end navhøjde, og forholdet herimellem er ca. 1:1,16. Den indbyrdes afstand mellem møllerne vil være ca. 354 m Anlægget Møllerne har koniske rørtårne af stål og rotorerne har tre vinger af glasfiber. Tårnene er samlet af mindre elementer, som er runde eller eventuelt mangekantede, og de kan derfor have mar- Møllernes udseende Projektforslaget omfatter opstilling af 2 stk. Sie- N N Figur 2.1. Vindressourcekort i 70 og 100 meters højde for Vestsjælland mål i W/m2. Projektområdets placering er markeret med en rød cirkel. 19

20 keringer ved samlingerne. Nacellen (generatorhuset), som udover generator indholder gearkasse mv., omsluttes af en skærm af stål. Møllerne leveres malet i en lys grå farve (ral 7035) og overfladerne på vinger, tårn og nacelle er behandlede, så de fremstår forholdsvis matte (glans 30). Derved minimeres refleksioner fra metal- og glasfiberoverfladerne. Møllernes vinger er pitchregulerede og rotorhastigheden varierer fra 6 til maksimalt 16 omdrejninger pr. minut, hvilket er væsentligt langsommere end ældre, mindre vindmøller. Dermed fremstår møllerne med et mere roligt og harmonisk udseende. Møllerne monteres med lysafmærkning af hensyn til flytrafikken. Statens Luftfartsvæsen (Trafikstyrelsen) har oplyst, at nacellen (generatorhuset) på hver mølle skal monteres med lyskilder med lavintensivt rødt lys, som lyser konstant. For at opnå en 360 graders dækning i et vandret plan, skal der påsættes to lamper øverst på nacellen. Lysstyrken ved lavintensivt lys er fastsat til mindst 10 candela, svarende til 10 stearinlys eller lyset fra en 8,5 W elpære. Se endvidere beskrivelsen i afsnit 6.2. Møllerne skal opstilles i et let kuperet terræn varierende fra kote 31,8 til kote 33,8. Set ud fra et æstetisk synspunkt, bør møllernes navhøjde være ens, men den lille højdeforskel mellem møllerne vil ikke kunne fornemmes set i forhold til møllernes højde og deres indbyrdes afstand. I henhold til Miljøministeriets generelle anbefalinger er der ingen æstetiske argumenter for at tilpasse navhøjder ved indbyrdes forskelle mellem nabo møller på mindre end 5 meter [1]. Det forventes, at der omkring hver mølle vil ske jordregulering på maksimalt +/- 0,5 m. Der tilføres ikke jord, men der anvendes alene overskudsjord fra fundamentudgravninger og fra udgravning til veje. Møllernes indholdsstoffer I forbindelse med møllernes drift anvendes en række forskellige kemikalier. Gearkassen indeholder ca. 575 liter olie, og der er ca liter olie i transformeren, som er placeret i tårnet. Der er herudover ca. 280 liter hydraulikolie til vinger og bremse, og møllens kølesystem indeholder ca. 100 liter kølervæske (33 % glycol). Et svingningsdæmpningsmodul indeholder ca. 365 liter olie. Herudover anvendes mindre mængder af fedt og smøremidler samt rengøringsmidler mv. Håndtering af olie og øvrige kemikalier i forbindelse med møllernes opstilling og drift, herunder foranstaltninger for at undgå jord- og grundvandsforurening i tilfælde af uheld, er nærmere beskrevet i afsnit 2.5. Møllernes forventede produktion Møllernes produktion afhænger af flere forhold. Når et projekt vurderes, lægges tre væsentlige punkter til grund. For det første ses på vindressourcerne i det pågældende område. Dernæst vurderes de potentielle mølletyper, som kan opstilles på den valgte lokalitet. Sidst vurderes om møllernes opstillingsform giver mulighed for en fornuftig produktion. Vindressourcerne er beskrevet i afsnit 2.1, og det kan konstateres, at møllernes mulige produktion må betegnes som lidt under middel. Årsproduktionen på de to nye møller er beregnet til ca. 11,8 mio. kwh, og det svarer til årsforbruget af el i ca husstande med et gennemsnitligt forbrug på kwh pr. år. (Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er kwh pr. år og i lejligheder er det kwh, når der er tale om boliger uden elvarme). I Sorø Kommune er der ca husstande. Det betyder, at de to møller kan dække elforbruget i hvad der svarer til ca. 11 % af kommunens husstande. En mølles produktion ved forskellige vindhastigheder udledes af møllens effektkurve. Vindmøllefabrikanterne offentliggør normalt ikke effektkurverne, da de opfattes som produkthemmeligheder, men det er muligt, at udlede nogle omtrentlige værdier fra producenternes hjemmesider. En Siemens-mølle på 2,3 MW anslås at have en effekt på ca. 400 kw ved vindhastighed på 6 m/s, hvilket svarer til, at den skal producere i 10 timer for at dække en husstands årlige el-forbrug. Tilsvarende kan møllen forventes at have en effekt på ca kw ved vindhastighed på 8 m/s, svarende til 4 timers produktion for at dække en husstands årsforbrug. Ved vindhastighed på 14 m/s vurderes møllen at have en effekt tæt på det maksimale, som er kw og vil skulle bruge mindre end 2 timer for at producere et års elforbrug for en husstand. Møllen starter produktionen ved ca. 3 m/s og kobler ud ved ca. 25 m/s. 20

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010 Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune December 2010 Forsøgsvindmøller ved Try - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering December 2010 Udgiver: Brønderslev

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015)

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Februar 2015 Udgiver: Kerteminde Kommune

Læs mere

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014)

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Udgiver: Lolland Kommune,

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen er

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje Læsevejledning En lokalplan fastlægger hvordan et område må bruges i fremtiden. Reglerne for lokalplaner er beskrevet i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 TEKNIK OG MILJØ Lokalplan nr. 545 For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forsidebilledet viser forslag med to vindmøller set fra Bakkendrupvej

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Gennemgang af 8 nye udpegede områder Juni 2009 Indhold. Indledning 3 Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller 3 Vindmøllecirkulæret

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Vindmøller ved Tornbygård. VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011

Vindmøller ved Tornbygård. VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011 Vindmøller ved Tornbygård VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011 Forord Bornholms Regionskommune har en vision om at gøre øen CO 2 neutral i 2025 via bæredygtig og vedvarende energi. Et skridt på

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune Vindmøller ved Volder Mark FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Vindmøller i Nørrekær Enge

Vindmøller i Nørrekær Enge Vindmøller i Nørrekær Enge Miljørapport med VVM og Miljøvurdering August 2007 Vindmøller i Nørrekær Enge - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering, Aalborg og Vesthimmerlands Kommuner - August 2007 Ansvarshavende

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Vindmølle i Vassingerød Nord. VVM-redegørelse og miljørapport December 2009

Vindmølle i Vassingerød Nord. VVM-redegørelse og miljørapport December 2009 Vindmølle i Vassingerød Nord VVM-redegørelse og miljørapport December 2009 Vindmølle i Vassingerød Nord VVM-redegørelse og miljørapport December 2009 Forord Dette hæfte indeholder en VVM-redegørelse og

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012

Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Denne VVM-redegørelse giver en vurdering

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Sneserevej 28, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Tolv vindmøller nordøst for Vemb

Tolv vindmøller nordøst for Vemb Tolv vindmøller nordøst for Vemb VVM-redegørelse og miljørapport December 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE Appendix til Forslag til tillæg nr. 25 til Holstebro Kommuneplan 2009 Tolv vindmøller nordøst for Vemb

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere