Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August Sorø Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune"

Transkript

1 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1

2 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering August 2011 Offentlighedsfase og indsigelsesfrist: Denne miljørapport offentliggøres i en periode på otte uger. Sideløbende med miljørapporten offentliggøres forslag til kommuneplantillæg nr og forslag til lokalplan SK 38, Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille. I offentlighedsfasen er der mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser til projektet og de nævnte planforslag. Eventuelle bemærkninger/indsigelser skal være Sorø Kommune i hænde senest den 2. november Udgiver: Sorø Kommune, Fagcenter Teknik og Miljø, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Rapportskrivning, redaktion, foto og layout: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS, Magnoliavej 16, 7700 Thisted (arkitekterne Jesper K. Nygaard og Mogens B. Leth) Plan&Landskab (landskabsarkitekt Sif Zimmermann) Bidrag vedr. WindPro-beregninger: Wind1 A/S (konsulent Peter Poulsen) Bidrag vedr. rapportskrivning og div. undersøgelser: Marine Observers (biolog Jan Durinck) Biolog Thomas Johansen Forsidefotoet er en visualisering af mølleprojektet set fra Tjørntvedvej vest for Stenlille. Kort: Sorø Kommune og Kort- og Matrikelstyrelsen 2

3 Forord Wind1 A/S ønsker at opstille to vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille i Sorø Kommune. I denne miljørapport beskrives og vurderes miljøkonsekvenserne ved at opstille de to vindmøller, som har en totalhøjde på 126,3 m, hvor tårnhøjden udgør 80 meter og rotordiameteren 92,6 meter. Møllerne skal opstilles på landbrugsjord, og vejadgang til projektområdet vil foregå fra Tjørntvedvej. Alle gældende krav i forhold støj, skyggekast og afstand til nabobeboelser bliver overholdt i projektet. For at projektet kan gennemføres, skal Sorø Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan, og der skal fremlægges en vurdering af planernes virkninger på miljøet i form af en miljørapport. Herudover skal der udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for den påvirkning af miljøet, som det konkrete projekt medfører. Denne rapport indeholder både VVM-redegørelse og miljørapport med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr og forslag til lokalplan SK 38 for vindmøller ved Tjørntved. Rapporten offentliggøres sideløbende med forslag til kommuneplantillæg nr og forslag til lokalplan SK 38, Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille. Der har været afholdt en offentlig debatfase i perioden 29. juni 2010 til 2. september 2010, hvor der blev indkaldt idéer og forslag til ændring af kommuneplanen og til VVM-redegørelsens indhold. Resultatet af debatfasen er beskrevet nærmere i afsnit

4 4

5 Indholdsfortegnelse FORORD IKKE-TEKNINSK RESUMÉ INDLEDNING Projektforslag og 0-alternativ Rapportens hovedtemaer Rapportens opbygning Lovgivning og planlægning Hovedkonklusioner Den videre procedure PROJEKTBESKRIVELSE Vindressourcer Anlægget Aktiviteter i anlægsfasen Aktiviteter i driftsfasen Sikkerhedsforhold Retablering af areal LANDSKABELIGE FORHOLD Landskabets dannelse og form Kulturlandskabet før og nu Kulturhistoriske interesser Visuelle forhold Samlet vurdering af landskabelige forhold PÅVIRKNING VED NABOER Afstand til naboer og visuelle forhold Støj Infralyd og lavfrekvent støj Skyggekast Reflekser Samlet vurdering af miljøkonsekvenser ved naboer PÅVIRKNING AF MILJØET I ØVRIGT Luftforurening / klima Ressourcer og affald Geologi og grundvandsinteresser Naturbeskyttelse Rekreative forhold Samlet vurdering af miljømæssige forhold ANDRE FORHOLD Arealanvendelse Lufttrafik Radiokæder Ledningsoplysninger Militære anlæg Socioøkonomiske forhold Mangler ved oplysninger og vurderinger SUNDHED OG OVERVÅGNING Reduktion af emissioner fra kraftværker Støjpåvirkning af nabobeboelser Skyggekastgener for nabobeboelser Overvågningsprogram Vilkår i VVM-tilladelsen REFERENCELISTE LOVGIVNING BILAG Bilag 1 - Støjberegning Bilag 2 - Skyggekastberegning Bilag 3 - Udpegningsgrundlag for Natura2000-områder Bilag 4 - Nyhedsbreve fra Miljøstyrelsen vedrørende lavfrekvent støj fra vindmøller Bilag 5 - Visualiseringer (selvstændigt hæfte) 5

6 Ikke-teknisk resumédette afsnit er et resumaf den samlede miljrapport, som indeholder VVM-redegelse (Vurdering af Virkninger pmiljt) for vind mleprojektet og Miljurdering af de udarbejdede forslag til kommuneplantill og lokalplan, som skal muligge opstillingen af v indmler ved Nb. Wind 1 A/S har ansøgt om at opstille to vindmøller ved Tjørntved, som ligger umiddelbart sydvest for Stenlille. Vindmøllerne er placeret indenfor det udlagte vindmølleområde i Sorø Kommuneplan Opstilling af vindmøller over 80 meter kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse (en Vurdering af virkningerne på miljøet). Rapporten her er udover en VVM-redegørelse også en miljøvurdering af de udarbejdede forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for opstilling af vindmøller ved Tjørntved som et vindmølleprojekt også kræver. Projektet Beskrivelser og vurderinger tager udgangspunkt i et projekt bestående af to 2,3 MW Siemens vindmøller med en totalhøjde på 126,3 m fra fundament til vingespids i topposition. Møllernes navhøjde er 80 m og rotorens diameter er 92,6 m. Vingerne bestryger dermed et areal, som er større end det, der anvendes til en normal udendørs fodboldbane. Der kan tænkes anvendt andre mølletyper, men de vil størrelsesmæssigt ikke overstige den beskrevne mølletype, og vurderingerne af projektforslaget i denne miljørapport vil sandsynligvis være dækkende, hvis det vælges at anvende mindre møller. Herudover redegøres der for et såkaldt 0-alternativ, som beskriver konsekvenserne af ikke at gennemføre projektet. Møllernes placering ved Tjørntved sydvest for Stenlille. Vindmølle Vejanlæg 500 m Møllerne opstilles orienteret i øst-vestlig retning med en indbyrdes afstand på ca. 354 m. Der anlægges fem meter brede tilkørselsveje til møllerne, og ved hver af møllerne etableres et permanent arbejdsareal på ca m 2. Herudover skal der opføres 1 til 2 teknik-/kabelskure i projektområdet i forbindelse med vindmøllernes tilslutning til elnettet. Vindmøllerne opstilles i et område med jævne til middelgode vindforhold, og de to nye møller vil årligt kunne forsyne ca husstande med elektricitet i mere end 20 år. I anlægsfasen, som i alt vil strække sig over 4 til 6 måneder, vil der være øgede aktiviteter med entreprenørmateriel og kørsel med lastbiler mv., og dette kan medføre en kortvarig forstyrrelse for nabobeboelser især i Tjørntved. I driftsfasen overvåges møllerne af computerud- 6

7 styr. Ud over almindelig service på møllerne, som foregår med person- og varevogne 2-4 gange årligt, vil der kun undtagelsesvist være behov for kraner og større lastbiler ved reparation af eventuelle større defekter. Møllernes typegodkendelse og specificerede sikkerhedsforanstaltninger sikrer overensstemmelse med gældende sikkerhedskrav, og med en afstand på ca. 540 m til beboelser og ca. 450 m til offentligt befærdede veje, udgør møllerne ingen væsentlig sikkerhedsrisiko i tilfælde af havari eller isnedfald fra vingerne. Møllerne har en levetid på år, og når driften indstilles, vil møllerne og de tilhørende anlæg blive fjernet og materialerne i videst muligt omfang blive genanvendt. De anvendte arealer vil kunne retableres til landbrugsformål. Landskab De planlagte møller skal opstilles i et jævnt kuperet morænelandskab, hvor terrænbevægelserne indenfor selve projektområdet er ganske svage med et let fald mod Sandlyng Å og mod sydvest. Området dyrkes landbrugsmæssigt, og møllerne placeres på store og fortrinsvis åbne markflader, som afgrænses af beplantede diger. Mølleanlægget vil ikke hindre den fortsatte landbrugsdrift, og det vurderes, at landskabet skalamæssigt kan bære opstillingen af de store møller. Langs Sandlyng Å er området udpeget som beskyttelsesområde i kommuneplanen, men mølleprojektet vil ud over den visuelle påvirkning ikke medføre konsekvenser for dette område. Der findes enkelte bevoksninger samt læhegn tæt på møllerne. En mindre del af den ene bevoksning skal ryddes, for at give plads til mølleplacering og permanent arbejdsareal. Omkring projektområdet findes mange skove, bevoksninger og læhegn, som medvirker til at give en varieret oplevelse af landskabet. Omkring projektområdet findes enkelte spredte bebyggelser, og de nærmeste samlede bebyggelser er Tjørntved, Saltofte og Far-I-Mag som alle ligger indenfor en afstand af ca. 580 m fra den nærmeste af de nye møller. De gældende afstandskrav på 4 gange møllernes totalhøjde til bebyggelse (ca. 505 m) overholdes i alle tilfælde. Den nærmeste landsby er Vedde ca. 800 m fra møllerne, og nærmeste større by er Stenlille, som ligger ca. 1 km nordøst for møllerne. Møllerne vil være meget synlige fra de nærmeste nabobeboelser og fra dele af de samlede bebyggelser, samt fra de sydlige og vestlige dele af Stenlille. Møllerne vil også være synlige fra dele af Dianalund, Munke Bjergby og Atterup, men på grund af afstanden vil de ikke virke voldsomt dominerende. Den nærmeste overordnede vej er statsvejen Sorøvej (rute 57), som er placeret ca. 1 km øst for projektområdet. Kommuneplanens afstandskrav på 4 gange møllehøjden til overordnede veje er således overholdt med god margin, og møllerne vil heller ikke være placeret i vejens sigtelinje. Herudover er den nærmeste større kommunevej Omkørselsvejen (Tjørntvedvej / Holbækvej) ca. 450 m nord for møllerne. På en kort strækning af Holbækvej vest for projektområdet vil møllerne være placeret i vejens sigtelinje, men udsynet til møllerne begrænses af terrænforhold og beplantning, og møllerne vurderes ikke at påvirke trafiksikkerheden. Der er ikke registreret fortidsminder indenfor området, og mølleprojektet vil ikke påvirke de beskyttede diger indenfor projektområdet eller de omkringliggende fredede områder eller kirker. Møllerne vil være synlige fra flere af de omkringliggende kulturmiljøer, men det vurderes, at mølleprojektet ikke vil forringe kulturmiljøernes oplevelses- og fortælleværdi i væsentligt omfang. Landskabet inddeles i afstandszoner defineret i forhold til møllernes højde. Nærzonen er området mellem 0-3,9 km fra vindmøllerne. I nærzonen er møllerne meget synlige og dominerende, idet de er meget større end andre landskabselementer. I mellemzonen (3,9-8,4 km) vil møllerne stadig være markante fra de områder, hvor de er synlige, men synligheden vil i højere grad være begrænset af terrænforhold og beplantning. I fjernzonen vil møllerne fortrinsvis være synlige i klart og solrigt vejr, og hvis møllerne betragtes i medlys, kan man i klart vejr se møllerne fra endog store afstande. Mølleanlægget vil medføre en markant visuel ændring af de landskabelige forhold i området, især i nærzonen. Det vurderes dog, at landskabet skalamæssigt kan bære mølleanlægget. Bortset fra en husstandsmølle i Saltofte er der ingen eksisterende eller planlagte vindmøller i nærzonen, men området er præget af flere højspændingsanlæg. Der er således ikke tale om et uforstyrret landskab, og fra visse punkter i landskabet vil der kunne opstå uheldige visuelle sammenfald mellem vindmøller og ledningstracéer. Overordnet kan det konkluderes, at mølle- 7

8 anlægget kan etableres uden væsentlig påvirkning af de visuelle, landskabelige og kulturhistoriske forhold i området. 0-alternativet - dvs. ingen opstilling af vindmøller - vil ikke medføre nogen visuel påvirkning af landskabet omkring projektområdet ved Tjørntved, og der vil ikke blive ryddet beplantning ved mølle nr. 2. Nabobeboelser Vindmølleplaceringerne overholder gældende afstandskrav på 4 gange møllernes totalhøjde i forhold til de nærmeste nabobeboelser, som fortrinsvist ligger samlet i bebyggelserne Far-i- Mag, Tjørntved og Saltofte. For projektforslagets møller og den eksisterende husstandsmølle i Saltofte er der beregnet et samlet støjbidrag på 42,3 / 44,1 db(a) ved en vindhastighed på henholdsvis 6 og 8 meter i sekundet ved Saltoftevej 6, der er den beboelse, som påvirkes mest. Beboelsen er privat bolig for ejeren af husstandsmøllen, og den betragtes derfor ikke som nabobeboelse og er ikke omfattet af støjbekendtgørelsens grænseværdier. Ved de nabobeboelser i Saltofte, som påvirkes mest, er der beregnet et støjbidrag på 37,7 / 38,6 db(a) ved opholdsarealer i retning mod de nye møller (Saltoftevej 4), og et støjbidrag på 37,3 / 38,6 db(a) ved opholdsarealer i retning mod husstandsmøllen (Saltoftevej 3). Støjgrænsen ved disse nabobeboelser er henholdsvis 42 db(a) og 44 db(a) for udendørs opholdsarealer ved beboelsen. Ved den nærmeste helt fritliggende nabobeboelse i det åbne land (Veddevej 46) er der beregnet er støjbidrag på 37,3 / 38,0 db(a). Her er grænseværdierne ligeledes 42 db(a) og 44 db(a) for udendørs opholdsarealer ved beboelsen. Sorø Kommune har vurderet, at de samlede bebyggelser Far-i-Mag og Tjørntved anvendes som boligområder, og at disse bebyggelser derfor er støjfølsom arealanvendelse, hvor grænseværdierne for støj fra vindmøller er fastsat til 37 db(a) / 39 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 meter i sekundet. Ved de to bebyggelser er der beregnet et støjbidrag, der ligger lige under den fastsatte grænseværdi. Ved de nabobeboelser, som påvirkes mest i de to bebyggelser, er der beregnet et støjbidrag på henholdsvis 36,9 / 37,6 db(a) ved Vedde Byvej 1 i Far-i-Mag og 36,0 / 36,7 db(a) ved Tjørntvedvej 35 i Tjørntved. En samlet oversigt over de beregnede støjbidrag ved de omkringliggende nabobeboelser fremgår af figur 4.12 i miljørapporten. Grænseværdier for lavfrekvent støj vil indgå i en kommende støjbekendtgørelse for vindmøller, men vindmøller vurderes ikke at medføre væsentlige gener med infralyd eller lavfrekvent støj, når de almindelige støjgrænser overholdes. Når solens stråler passerer en mølles rotorareal, opstår der skyggekast, der vil opleves som løbende/roterende skygger inde i boligen. For projektforslagets vindmøller er der beregnet et skyggekast på 8 timer og 21 minutter pr. år ved Veddevej 46, der er den nabobeboelse, som udsættes for mest skyggekast. For 2 af nabobeboelserne, som ligger ved henholdsvis Tjørntvedvej 31 og Saltoftevej 1, er der beregnet et skyggekast på mellem 6 og 7 timer, og ved alle øvrige nabobeboelser er skyggekastet beregnet til under 6 timer. En samlet oversigt over det beregnede skyggekast ved de omkringliggende nabobeboelser fremgår af figur 4.12 i miljørapporten. Skyggekast fra den eksisterende husstandsmølle indgår i beregningerne, men den giver kun anledning til skyggekast i meget begrænset omfang ved de nærmeste nabobeboelser i Saltofte. Dermed ligger skyggekastet under den anbefalede grænseværdi på 10 timers skyggekast pr. år beregnet som reel skyggetid. Denne grænseværdi indgår i kommuneplanens retningslinjer for vindmøller. Møllernes vinger har en overfladebehandling med et lavt glanstal på ca. 30, hvilket medvirker til at reducere generne ved refleksion af sollys. 0-alternativet vil indebære, at der ikke sker en påvirkning med støj og skygge fra vindmøller i forhold til beboelser omkring projektområdet ved Tjørntved bortset fra de nærmeste beboelser til den eksisterende husstandsmølle i Saltofte. Miljømæssige forhold Vindmøllerne bidrager til at øge produktionen af vedvarende energi uden udledning af blandt andet kuldioxid (CO 2 ), svovldioxid (SO 2 ) og kvælstofilter (NO x ), hvilket medvirker til at reducere luftforureningen og den globale opvarmning. Eksempelvis vil projektforslagets møller kunne reducere udledningen af CO 2 med ca tons over en periode på 20 år i forhold til, hvis den samme mængde strøm blev produceret på traditionel vis (en blanding af fossile og vedvarende energikilder). 8

9 Moderne vindmøller producerer mere end 35 gange mere energi, end der anvendes til deres fabrikation, opstilling, vedligeholdelse og senere bortskaffelse. Ved skrotning af møllerne vil stort set alle dele kunne indgå i genbrugssystemet. Projektområdet ligger indenfor et areal med særlige drikkevandsinteresser. Nærmeste vandværk ligger i Vedde ca. 1 km fra projektområdet, og nærmeste vandboring ligger i en afstand af ca. 500 m fra møllerne. Etablering af vindmølleanlægget vil ikke påvirke de eksisterende vandboringer eller vandværket, og der vurderes at være minimal risiko for spild af olie. Vindmøllerne er konstrueret således, at et eventuelt oliespild vil blive opsamlet i nacellen (møllehatten) eller i bunden af tårnet. Dette gælder dog ikke ved lækage af hydraulikolie fra møllernes vinger. Ved uheld vil der på grund af elektronisk niveauovervågning og automatisk alarmering hurtigt kunne træffes de nødvendige foranstaltninger for at forhindre jord- og grundvandsforurening, så de planlagte møller vurderes ikke at udgøre nogen risiko for områdets drikkevandsinteresser. Vindmøllerne vil ikke påvirke internationale naturbeskyttelsesområder eller udpegningsgrundlaget herfor, idet de nærmeste beskyttede områder ligger mere end 3,5 km fra projektområdet. Der er ikke registreret beskyttede dyre- eller plantearter i området, som er opført på habitatdirektivets bilag IV, men der vil dog sandsynligvis forekomme markfirben, padder, flagermus og muligvis også hasselmus og odder omkring projektområdet. Markfirben, padder, hasselmus og odder vurderes ikke at blive påvirket, som følge af projektet. Der kan forekomme lejlighedsvise tab af flagermus, som følge af vindmølleprojektet, men det vurderes, at hverken flagermusbestanden eller deres levesteder vil blive påvirket væsentligt af vindmøllerne. Det vurderes, at området ikke er en del af en trækkorridor for fugle, og at projektet ikke vil udgøre en væsentlig negativ påvirkning i forhold til fuglelivet. Mølleprojektet vil i anlægsfasen givetvis have en forstyrrende effekt på områdets dyreliv, men det vurderes, at dyrelivet tilvænner sig forstyrrelsen fra møllerne i driftsfasen, og derfor anses denne påvirkning ikke som værende væsentlig. Der er ingen offentlige rekreative arealer indenfor eller tæt på vindmøllerne, og de omkringliggende besøgsområder og golfbanen nord for Dianalund vurderes ikke at blive påvirket i nævneværdigt omfang af mølleprojektet på grund af afstands- og terrænforhold samt mellemliggende beplantning. Møllerne vil være synlige fra dele af de to rekreative grønne områder, som er udlagt nord og nordvest for Stenlille, men på grund af den relativt store afstand samt eksisterende bebyggelse og beplantning vil møllerne ikke være dominerende. Møllerne vurderes ikke at give anledning til nogen væsentlig støjpåvirkning, og de vil ikke være til hinder for en rekreativ udnyttelse af de to områder. Mølleprojektet vil ikke hindre etableringen af den planlagte regionale rekreative sti nord for området, eller Stenlillestien, der er en vandrerute rundt om Stenlille, som bl.a. er planlagt til at føre forbi grusgraven umiddelbart øst for projektområdet. Samlet set vurderes det, at mølleanlægget ikke vil påvirke natur og miljø i væsentligt omfang. Til gengæld vil der blive fortrængt ca tons CO 2 i den 20-årige periode, som de planlagte møller minimum forventes at producere el. 0-alternativet medfører ingen påvirkning af områdets dyre- og planteliv, og der vil ikke ske nogen reduktion i udledningen af blandt andet CO 2, SO 2 og NO x. Andre forhold Området ligger i et jordbrugsområde, og en del af området er desuden udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde. Mølleprojektet vil ikke være i konflikt med denne anvendelse eller interesser i forhold til planlagt byvækst ved Stenlille. Nordøst for projektområdet er et graveområde, hvor der foregår grusgravning, men møllerne vil ikke have nogen påvirkning i forhold til råstofinteresserne i dette eller øvrige regionale graveområder. Mølleprojektet vil heller ikke medføre nogen konflikt i forhold til det udpegede skovrejsningsområde øst og sydøst for Stenlille. Af hensyn til lufttrafikken skal møllerne afmærkes med to faste, lavintensive røde lys, som placeres på nacellen (møllehatten). Lysene vil kunne opleves som en klar rød lampe svarende til baglygterne på en bil, og på grund af den lave intensitet, vurderes dette lys ikke at medføre gener for de omkringboende. Ved høring af radiokædeoperatører er der ikke fremkommet oplysninger om radiokædeforbindelser tæt på mølleanlægget. Der er ikke registreret militære anlæg i nærheden af projektområdet. Der ligger 9

10 en naturgasledning ca. 130 m nordvest for vindmøllerne. DONG har tilkendegivet, at mølleprojektet kan gennemføres, men at der muligvis skal etableres jordingsanlæg til sikring af gasledningen. Der vil ikke være konflikter forbundet med mølleplaceringerne set i forhold til områdets højspændingsledninger. Det kan ikke udelukkes, at opstilling af vindmøller vil kunne påvirke ejendomspriserne på grund af de påvirkninger, som møllerne medfører. Alle gældende afstandskrav og grænseværdier for støj og skyggekast er overholdt i forhold til beboelser. Opstilling af de nye vindmøller vil være omfattet af den gældende lov om fremme af vedvarende energi, der blandt andet fastsætter retningslinjer for anmeldelse af krav om værditab på fast ejendom og for udbud af vindmølleandele for lokale borgere. fra vindmøller. Efter opstilling af vindmøllerne vil Sorø Kommune føre tilsyn efter de almindelige tilsynsregler i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, og herudover forventes der ikke at være behov for overvågning af miljøpåvirkningerne. Den videre procedure Efter at offentligheden har haft mulighed for at kommentere indholdet af miljørapporten med VVM-redegørelse og miljøvurdering, vil denne blive suppleret med en sammenfattende redegørelse i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for mølleområdet. Sundhed og overvågning Vindmøllernes bidrag til at reducere udledningen af forurenende stoffer fra kraftværkerne vil være til gavn for befolkningens sundhed. Kraftværkernes udledning af CO 2 medfører globale klimaforandringer på grund af drivhuseffekten, mens luftforureningen med SO 2, NO x og partikler mv. har lokale og regionale skadevirkninger på menneskers sundhed. Ved at reducere udledningen af forurenende stoffer bidrager vindmøllerne således til at begrænse sundhedsomkostningerne som følge af luftforureningen. Støjpåvirkningen fra projektforslagets vindmøller overholder de gældende lovkrav, som ligger langt under det støjniveau, som menes at påvirke menneskers sundhed. Tilsvarende overholdes de vejledende danske regler for skyggekast 10

11 1. INDLEDNING 1.1. Projektforslag og 0-alternativ Wind1 A/S har ansøgt om at opstille to vindmøller ved Tjørntved, som ligger umiddelbart sydvest for Stenlille. Møllerne opstilles ved to private lodejere på baggrund af indgåede leje- og brugsretsaftaler. Der vil eventuel blive foretaget udstykning af mølleparcellerne, men de fremtidige ejerforhold er ikke fastlagt. I henhold til lovgivningen skal mindst 20 % af mølleandelene udbydes til personer i lokalområdet indenfor en radius af 4,5 km eller evt. øvrige personer med bopæl i Sorø Kommune. Vindmøllerne er placeret indenfor det udlagte vindmølleområde i Sorø Kommuneplan N Her kan der opstilles en gruppe på enten tre vindmøller med en maksimal totalhøjde på 118 m eller to vindmøller med en maksimal højde på 130 m. For at muliggøre projektet, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen med tilhørende VVM-redegørelse samt en lokalplan for området. Med kommuneplantillægget fastlægges de overordnede rammer for lokalplanlægning af området. Kommuneplantillæg og lokalplan skal miljøvurderes. Projektforslag Det ansøgte projekt består af to vindmøller af typen 2,3 MW Siemens, som har en totalhøjde på 126,3 m. Møllernes tårnhøjde er 80 m og rotordiameteren er 92,6 m. Møllerne opstilles orienteret i øst-vestlig retning, og der vil være ca. 354 m mellem møllerne. Der vil blive etableret adgangsveje ind til projektområdet, og der skal opføres ét eller to teknik-/kabelskure i tilknytning til møllerne. Indenfor de beskrevne rammer i projektforslaget vil der kunne opstilles tilsvarende mølletyper. Der redegøres ikke for disse mølletyper, idet udseende og miljøpåvirkninger kun vil afvige ubetydeligt fra den beskrevne Siemens 2,3 MW-mølle. Andre alternativer I høringsperioden fremkom generelle forslag om placering af møllerne i Åmosen eller langs motorvejen. Der er allerede i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan N 2 1 Vindmølle 5 km Vindmølle 4 x totalhøjde 500 m Figur 1.1. Projektområdet sydvest for Stenlille. Figur 1.2. Mølleplaceringer i projektforslaget med afstandskrav indtegnet svarende til 4 x møllernes totalhøjde - i dette tilfælde ca. 505 meter. 11

12 foretaget en overordnet vurdering af mulige vindmølleområder i Sorø Kommune under hensyntagen til afstandskrav til nabobeboelser samt beskyttelsesinteresser i forhold til blandt andet landskab, natur og kulturhistorie. Det er ikke muligt, at opstille vindmøller i Åmosen, der bl.a. er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde, og der er ikke fundet områder langs motorvejen, som kunne udpeges som vindmølleområder. Det er således kun området ved Tjørntved, som er udlagt til vindmøller, og der kan kun opstilles vindmøller i områder, der er udpeget i kommuneplanen. Indenfor det udlagte område ved Tjørntved giver kommuneplanen principielt mulighed for opstilling af tre vindmøller med en totalhøjde på 118 m. Dette alternativ er imidlertid ikke undersøgt nærmere, da det vurderes, at tre møller vil virke forholdsvis mere dominerende i landskabet end to møller, og fordi bygherre har vurderet, at der i praksis reelt ikke er plads til tre møller på grund af krav til indbyrdes afstand mellem møllerne samt afstandskrav til nabobeboelser og hensyn til påvirkning med støj og skyggekast. Det vurderes således, at projektforslaget bedst tilgodeser hensyn til påvirkninger af miljøet, og at der ikke er andre rimelige alternativer. På denne baggrund er der ikke undersøgt alternativer inden for det udlagte vindmølleområde. Den konkrete placering af projektforslagets to møller er optimeret for at begrænse påvirkningen af nabobeboelserne. Herudover redegøres for 0-alternativet. 0-alternativ Konsekvenserne af, at projektet ikke gennemføres, beskrives som et 0-alternativ. Hvis der ikke opstilles møller, sker der ingen landskabelig og visuel påvirkning af området, og de omkringliggende ejendomme risikerer ikke at miste værdi som følge af mølleprojektet. Endelig sker der ingen reduktion i luftforureningen herunder udledningen af CO Rapportens hovedtemaer Denne rapport identificerer og undersøger de problemstillinger, som må forventes forbundet ved et projekt med opstilling af vindmøller samt den ventede påvirkning af det omgivende miljø. Først og fremmest beskrives genevirkningerne for de omkringboende. Selv om mølleprojektet overholder gældende lovgivning, påvirker møllerne naboerne i et vist omfang, og det gælder især i forhold til støj- og skyggekastgener. Dernæst redegøres for mølleprojektets visuelle konsekvenser både i nærområdet og set fra større afstande samt mølleprojektets samspil med øvrige tekniske anlæg, planlagte byområder og de kulturhistoriske interesser herunder forholdet til de nærmeste kirker. Desuden beskrives påvirkningen af områdets naturområder og dyreliv med særligt fokus på beskyttede dyrearter. Endelig beskrives mølleprojektets positive sider. Produktion af vindmøllestrøm erstatter strøm produceret på kraftværker, hvilket medfører miljømæssige fordele såvel lokalt som globalt Rapportens opbygning Rapporten indledes med et ikke-teknisk resumé og indeholder 7 kapitler - en VVM-redegørelse (kapitel 1-6) samt et kapitel med emner, som skal indgå i miljøvurderingen, og som ikke er inkluderet i VVM-redegørelsen (kapitel 7). I det første kapitel, Indledning, beskrives mølleprojektet og 0-alternativet ganske kort, rapportens temaer, lovgivning og planlægning på området samt rapportens hovedkonklusioner. I andet kapitel, Projektbeskrivelse, gives en detaljeret beskrivelse af projektforslaget og den forventede produktion. Der redegøres for aktiviteter i både anlægs- og driftsfasen, ligesom det beskrives, hvordan området retableres efter at møllerne er udtjente og tages ned. Det tredje kapitel, landskabelige forhold, er en beskrivelse af de landskabelige og kulturhistoriske forhold i området, herunder en beskrivelse af den visuelle påvirkning af omgivelserne, som opstilling af vindmøllerne vil medføre. Det fjerde kapitel, Påvirkning ved naboer, beskriver konkrete forhold ved naboer. Der redegøres for støj- og skyggekastpåvirkninger, og påvirkningen af de nærmeste naboers boliger og udendørs opholdsarealer vurderes. I det femte kapitel, Påvirkning af miljøet i øvrigt, beskrives mølleprojektets påvirkning af naturog miljøforhold, herunder luft, grundvand, geologi og biologi. Det sjette kapitel, Andre forhold, omhandler projektets forhold til andre emner, såsom areal- 12

13 anvendelse, lufttrafik, ledningsoplysninger og socioøkonomiske forhold. Det syvende kapitel, Sundhed og overvågning, indeholder en beskrivelse af projektets mulige påvirkning af menneskers sundhed, og det redegør for, hvordan man skal overvåge projektet, når det er sat i gang. Sidst i rapporten findes referencer, litteraturhenvisninger og bilag i form af støj- og skyggekastberegninger, en beskrivelse af udpegningsgrundlaget for de nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder samt et nyhedsbrev fra Miljøstyrelsen vedrørende lavfrekvent støj fra vindmøller. Herudover er der et bilag med visualiseringer af mølleprojektet set fra forskellige punkter omkring projektområdet. Dette bilag udgør et selvstændigt hæfte Lovgivning og planlægning I dette afsnit redegøres for relevant planlægning for området samt relevant lovgivning for det konkrete projekt. Sorø Kommuneplan Vindmøller Der er udpeget ét vindmølleområde i Sorø Kommune, og det er ved Tjørntved. Mølleprojektet overholder alle de gældende retningslinjer i kommuneplanen vedrørende opstilling af vindmøller på nær retningslinje vedrørende afstandskrav til andre anlæg. I retningslinjen er det angivet, at der skal overholdes en afstand af minimum tre gange vindmøllens totalhøjde til naturgasledninger af stål. Med den skitserede placering af møllerne vil der blot være en afstand af ca. 130 m til gasledningen. DONG har i idé- og debatfasen oplyst, at afstandskravet til den pågældende naturgasledning normalt vil være to gange møllens tårnhøjde, men at den pågældende afstand kan accepteres, og at der muligvis skal etableres jordingsanlæg. Sorø Kommune vil fravige afstandskravet mellem møller og naturgasledning på tre gange vindmøllens totalhøjde, da DONG har accepteret afstanden fra møllerne til naturgasledningen. Etablering af vindmøllerne ved Tjørntved kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. I kommuneplantillægget fastlægges rammerne for lokalplanlægning af området. Jordbrugsområder Mølleprojektet skal opstilles i et jordbrugsområde/særlig værdifuldt landbrugsområde, der som hovedregel er forbeholdt jordbrugserhvervet. Nye tekniske anlæg, der nødvendigvis må placeres i det åbne land, og som ikke tjener det lokale jordbrugserhverv, skal primært etableres i jordbrugsområder. Mølleprojektet er derfor ikke i konflikt med arealudpegningen. Kulturmiljøer Der findes enkelte kulturmiljøer omkring projektområdet. Ifølge retningslinje skal der vises særlige hensyn overfor kulturmiljøers oplevelses- og fortælleværdi, når der placeres bygninger, tekniske anlæg mv. i synlig kontakt med de udpegede kulturmiljøer. Vindmøllerne vil være synlige fra flere af de omkringliggende kulturmiljøer, men ikke i en sådan grad, at deres oplevelses- og fortælleværdi forringes. Dette forhold er nærmere beskrevet og vurderet i kapitel 3. Kirkeomgivelser Der må ikke ske byudvikling, placering af trafikog tekniske anlæg o.l. samt skovrejsning på arealer, der er udpeget som kirkeomgivelser, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken, eller såfremt nødvendig byudvikling ikke med rimelighed kan placeres på andre arealer. Der er udpeget kirkeomgivelser ved de fleste af kirkerne omkring projektområdet, men møllerne opstilles udenfor de udpegede områder. Regionplan for Vestsjællands Amt Regionplanen har status som landsplandirektiv, og er fortsat gældende for så vidt angår retningslinjer, der omhandler vand- og naturplaner samt råstoffer. Projektområdet ligger indenfor et område, der er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser, og der kan derfor ikke placeres særligt grundvandstruende aktiviteter indenfor dette område. Etablering af vindmøller vurderes ikke at udgøre en særligt grundvandstruende aktivitet. Planloven - Vurdering af virkninger på miljøet Planlovens 11g fastlægger, at anlæg, som må antages at påvirke miljøet væsentligt, ikke må påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer 13

14 i kommuneplanen om beliggenhed og udformning af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning (BEK nr af 15/12/2010) fastlægger, at der som forudsætning for opstilling af nye vindmøller med en totalhøjde på over 80 m og/eller opstilling af grupper af vindmøller med flere end tre møller, skal udarbejdes forslag til kommuneplanretningslinjer med en redegørelse, som indeholder en særlig vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM-redegørelse). VVM-redegørelsen skal belyse konsekvenserne af projektet i relation til plan-, natur- og miljømæssige forhold herunder mulige gener for naboer, natur og landskab. Derudover får offentligheden mulighed for at komme med bemærkninger, som kan forbedre byrådets beslutningsgrundlag, inden der tages endelig stilling til projektet. Det fremgår af bekendtgørelsen, at VVM-redegørelsen skal indeholde oplysninger om anlæggets fysiske udformning og karakteristika, arealanvendelsesbehov under anlæg og drift samt en beskrivelse af anvendte materialer og et skøn over forventede reststoffer (spildevand, affald mv.) og emissioner (luftforurening) i forbindelse med driften. Bygherrens valg af eventuelt alternativ under hensyn til virkningerne på miljøet skal oplyses, og der skal foreligge en oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt sammen med øvrige væsentlige alternativer og alternative placeringer, som herudover har været undersøgt. Endelig skal 0-alternativet belyses, det vil sige konsekvenserne af, at projektet ikke gennemføres, og der skal redegøres for de vigtigste grunde til planmyndighedens eventuelle valg af alternativ under hensyn til virkningerne på miljøet. De omgivelser, som i væsentlig grad kan blive berørt af anlægget, og de betydelige påvirkninger af omgivelserne skal beskrives, herunder navnlig virkningerne på befolkning, fauna, flora, jord, vand, luft, klimatiske forhold, omfanget af transport, materielle goder, herunder den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv, landskabet, offentlighedens adgang samt socioøkonomiske forhold. Påvirkningen skal beskrives i forhold til kortsigtede og langsigtede virkninger som følge af påvirkning af overflade- og grundvandssystemer, luftforurening, støjbelastning, anvendelse af naturlige råstoffer, emission af forurenende stoffer, andre genepåvirkninger og bortskaffelse af affald samt en beskrivelse af anvendte metoder til beregninger af virkningerne på miljøet. De foranstaltninger, som tænkes anvendt for at undgå eller nedbringe skadelige virkninger, skal beskrives, og endelig skal redegørelsen indeholde et ikke-teknisk resumé og en oversigt over eventuelle mangler ved oplysninger eller vurderinger. Lov om miljøvurdering Kommuneplantillæg nr og lokalplan SK 38 for vindmølleområdet ved Tjørntved skal miljøvurderes, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936 af 24/09/2009), idet planerne fastlægger rammer for et anlæg, som er opført på lovens bilag 4, pkt. 3i. Det er valgt at indarbejde lovens krav til miljøvurdering i VVM-redegørelsen, idet der er et stort sammenfald mellem krav til indholdet af VVM-redegørelse og miljøvurdering. Der er gennemført en indledende høring af relevante myndigheder, og sammen med afsnit 7 om sundhed og overvågning opfylder den samlede miljørapport kravene til både VVM-redegørelse og miljøvurdering. Inden den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, hvor det blandt andet fremgår, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan de indkomne bemærkninger i offentlighedsfasen er taget i betragtning. Vindmøllecirkulæret Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller (CIR nr af 22/05/2009) fastlægger blandt andet, at byrådet i kommuneplanen kan udpege et eller flere områder til opstilling af vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter. Ved planlægningen for udbygningen med vindmøller skal der tages omfattende hensyn til muligheden for at udnytte vindressourcer såvel som til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og de jordbrugsmæssige interesser, ligesom forholdet til andre tekniske anlæg i det åbne land skal vurderes. Vindmøllerne må ikke opstilles nærmere nabobeboelse end 4 x møllernes totalhøjde, og ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller plan- 14

15 lagte vindmøller skal der redegøres for anlæggenes påvirkning af landskabet. Projektet vil overholde afstandskravet på 4 x møllernes totalhøjde i forhold til nabobeboelser, og der findes ingen eksisterende vindmøller indenfor en afstand af 28 x møllernes totalhøjde, bortset fra en lille husstandsmølle ved Saltofte umiddelbart syd for de planlagte møller. I vejledningen til vindmøllecirkulæret (VEJ nr af 22/05/2009) anbefales blandt andet, at det ved planlægning for vindmøller sikres, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid. Der henvises til kapitel 4 og 7, hvor skyggekastforhold og beregningsmetode for det konkrete projekt er nærmere beskrevet. Det fremgår heraf, at den vejledende grænseværdi kan overholdes. Vejledningen angiver desuden, at ved planlægningen for vindmøller nærmere end 28 gange møllens højde fra særlige kulturhistoriske eller geologiske landskabselementer skal redegørelsen for planforslaget så vidt muligt belyse den visuelle påvirkning, herunder indsyn og udsyn for det pågældende landskabselement. Det fremgår også, at placeringen af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på de overordnede og vigtige veje samt jernbanerne, således at vindmøller ikke placeres nærmere vejen end 4 gange møllens totalhøjde og således, at vindmøller ikke placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes, at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb. Vejdirektoratet har dog i foråret 2010 tilkendegivet, at afstandskravet til overordnede veje fremadrettet vil blive reduceret til 1,7 gange møllens totalhøjde, dog mindst 250 m for vindmøller over 80 m. Afstandskravet på 4 gange møllens totalhøjde til overordnede veje indgår i kommuneplanen, og placeringen af projektets vindmøller overholder dette krav til overordnede veje såvel som til jernbaner med god margin. Lov om fremme af vedvarende energi Vindmølleprojektet er omfattet af bestemmelserne i Lov om fremme af vedvarende energi (LOV nr af 27. december 2008). Loven fastlægger, at der inden fire uger før udløbet af høringsfasen for det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, skal afholdes et offentligt møde, hvor der redegøres for mølleopstillingens konsekvenser for de omkringliggende faste ejendomme. Ejere, som vurderer, at opstillingen påfører deres ejendom et værditab, skal anmelde kravet inden fire uger efter mødets afholdelse. Ejere af ejendomme, som er beliggende i en afstand af mere end seks gange højden af de planlagte møller, skal indbetale et gebyr på kr. for behandling af kravet. En taksationsmyndighed nedsat af staten træffer afgørelse om værditabets størrelse på baggrund af en individuel vurdering, med mindre opstilleren af møllerne og ejere af de pågældende ejendomme indgår aftale om værditabets størrelse. Krav bortfalder, hvis værditabet udgør mindre end 1 % af ejendommens værdi, og beløbet kan nedsættes eller bortfalde, hvis ejeren af den faste ejendom har medvirket til tabet. Loven fastlægger også, at inden opstillingen af møllerne påbegyndes, skal der ved annoncering udbydes mindst 20 % af ejerandelene til personer med fast bopæl indenfor en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet for møllerne. Øvrige personer med fast bopæl i den kommune, hvor møllerne opstilles, er ligeledes berettigede til at afgive købstilbud, men de kan kun købe andele, såfremt de ikke afhændes til den førstnævnte personkreds. Herudover omfatter loven også en Garantiordning og en Grøn ordning. Garantiordningen garanterer lån til finansiering af lokale vindmøllelavs forundersøgelser, og med Grøn ordning kan kommunerne søge tilskud til landskabelige og rekreative anlægsarbejder (fx landskabspleje, bygningsrenovering, idrætsanlæg mv.) samt kulturelle og informative initiativer (fx undervisningsmateriale) i lokale foreninger, som skal fremme accepten af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen. Det er Energinet.dk, der træffer afgørelse om kommunens ansøgning. Ved opstilling af nye vindmøller gives et tilskud på kr. pr. installeret MW. Ved opstilling af projektforslagets to vindmøller vil der kunne opnås et tilskud på ca kr. Støjbekendtgørelsen Regulering af støj fra vindmøller er fastlagt i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (BEK nr af 14. december 2006). I henhold til bekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller ved nabobeboelser i det åbne land ikke overskride 42 db(a) ved vindhastigheder på 6 m/s og 44 db(a) ved vindhastigheder på 8 m/s. Støjen måles ved det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra beboelsen. 15

16 I områder, som anvendes eller er udlagt til støjfølsom arealanvendelse (bolig-, institutions-, sommerhus- og kolonihaveområde samt rekreative områder), er der fastlagt en grænseværdi på henholdsvis 37 db(a) ved vindhastigheder på 6 m/s og 39 db(a) ved vindhastigheder på 8 m/s. Støjen skal måles i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer. Der forventes at blive offentliggjort en ny støjbekendtgørelse inden sommerferien 2011, hvor der vil blive fastsat specifikke grænser for lavfrekvent støj fra vindmøller. Udgangspunktet er, at lavfrekvent støj automatisk er tilgodeset, når vindmøller overholder de almindelige støjgrænser, og Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at støjreglerne ikke vil blive strammet, men at grænserne for den lavfrekvente støj fastsættes for at få klarere regler på området. Der henvises til kapitel 4 og 7, hvor støjforhold og beregningsmetode for det konkrete projekt er beskrevet. Det fremgår heraf, at de gældende støjkrav kan overholdes. Naturbeskyttelsesloven og Internationale beskyttelsesområder Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 933 af 24. september 2009) har til formål at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af plante- og dyrelivet. Loven fastlægger blandt andet bestemmelser for beskyttelse af søer, vandløb, ferske enge, overdrev mv. ( 3-beskyttede områder) samt bygge- og beskyttelseslinjer for åer, søer, skove og fortidsminder. Loven indeholder også bestemmelser for administration af internationale beskyttelsesområder også kaldet Natura 2000 områder (EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder). Disse områder er desuden omfattet af Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter (BEK nr. 408 af 1. maj 2007). Den eventuelle påvirkning af 3-områder, Natura 2000 områder eller anden form for natur i eller omkring projektområdet er beskrevet i kapitel 5. I samme kapitel beskrives projektets betydning for en række smådyr, herunder småflagermus, hasselmus, odder, markfirben og padder, som er beskyttede jf. Habitatdirektivets artikel 12, bilag IV. Okkerloven Denne lov har til formål at forebygge og bekæmpe okkergener i vandløb, søer og havet. Bekendtgørelse af lov om okker (LBK nr. 934 af 24. september 2009) fastlægger, at der ikke uden tilladelse må påbegyndes grøftning og grundvandssænkning i områder, som er klassificeret som okkerpotentielle (klasse I, II og III). Der henvises i øvrigt til afsnit 5.3. Museumsloven Museumsloven (LBK nr af 14. december 2006) sikrer kulturarven i forbindelse med planlægning af jordarbejder. Loven fastlægger, at den kulturarv, som skal beskyttes, omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, det vil sige strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Herunder hører bevaring af fortidsminder samt sten- og jorddiger. Der må ikke uden forudgående dispensation foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger, jf. lovens 29a, eller fortidsminder, jf. lovens 29e. Hvis der påtræffes fortidsminder i forbindelse med jordarbejderne, skal arbejdet indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, jf. 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til det nærmeste kulturhistoriske museum, som vurderer om yderligere undersøgelser skal finde sted. Fundene kan ifølge museumsloven forlanges undersøgt for bygherrens regning. Med henblik på at undgå forsinkelse af anlægsarbejdet og uforudsete udgifter, er der mulighed for at få foretaget en forundersøgelse, inden anlægsarbejdet igangsættes. De arkæologiske og kulturhistoriske interesser i og omkring projektområdet er beskrevet i kapitel 3. Landbrugsloven Vindmøllerne opstilles på arealer, som er omfattet af landbrugspligt. Cirkulære om varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser under kommune- og lokalplanlægningen (CIR nr af 19. april 2010) fastlægger, at lokalplaner, som udlægger arealer til opstilling af en eller flere vindmøller på en landbrugsejendom i landzone, der fortsat skal kunne udnyttes til landbrugsmæssige formål, normalt kun bør omfatte vindmøllernes egentlige opstillingsfelter svarende til mindre arealer omkring den enkelte mølle afgrænset af rotordiameteren plus 5 meter. Lokalplanen kan dog også omfatte tilkørselsveje mv. 16

17 Jf. afsnit 9.5 i Vejledning om reglerne i lov om landbrugsejendomme (vejledning nr. 97 af 22. november 2010) kræves jordbrugskommissionens tilladelse til opstilling af vindmøller med et grundareal over 25 m 2 på en landbrugsejendom, jf. 3, 12 og 51 i Cirkulære om lov om landbrugsejendomme (CIR nr. 94 af 22. november 2010). Luftfartsloven Lov om luftfart (LBK nr. 731 af 21. juni 2007) fastlægger, at projekter til anlæg, som ønskes opført i en højde af 100 meter eller mere over terræn, skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen (Trafikstyrelsen pr. 1/ ), og at opførelsen af anlægget ikke må påbegyndes før der er udstedt attest om, at hindringen ikke skønnes at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed. Ifølge Bestemmelser om luftfartshindringer (BL 3-10 af 22. januar 2010) skal hindringer med en højde mellem 100 meter og 150 meter afmærkes, hvis Trafikstyrelsen finder det nødvendigt. De forventede krav til afmærkning fremgår af rapportens afsnit 6.2. Miljøbeskyttelsesloven Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 879 af 26. juni 2010) indeholder blandt andet bestemmelser om bortskaffelse af affald. Der er redegjort for dette i beskrivelsen af det tekniske anlæg i rapportens afsnit 2.6 og i afsnit 5.2 om ressourcer og affald. Vejloven Bekendtgørelse af lov om offentlige veje (LBK nr. 893 af 9. september 2009) indeholder blandt andet bestemmelser om adgangsforhold til offentlige veje. De nærmere vilkår aftales med lodsejerne samt den berørte vejmyndighed, i dette tilfælde Sorø Kommune. Der er redegjort nærmere for adgangsforhold i afsnit Hovedkonklusioner De planlagte møller vil markant ændre oplevelsen af det landskab, som de skal stå i, og især i nærzonen vil de være meget tydelige og dominerende. Landskabets karakter med store, åbne dyrkede markflader omgivet af høje dødisbakker vurderes at kunne bære opstilling af vindmøllerne, da landskabet skalamæssigt kan rumme et anlæg i den størrelsesorden. Det vurderes, at de nærmeste byer ikke påvirkes væsentligt af de nye møller, men de nærmeste samlede bebyggelser og nabobeboelser vil blive påvirket visuelt af mølleanlægget. Udsigten over landbrugslandskabet vil forandres med mølleanlægget, men udsigten er dog i forvejen præget af højspændingsanlæg, og der er således ikke tale om, at møllerne skal opstilles i et uforstyrret landskab. Fra visse punkter i landskabet vil der opstå uheldige visuelle samspil mellem møller og højspændingstracéerne. Anlægsfasen vil givetvis medføre gener i form af støj og rystelser fra tung trafik, men da der er tale om en kortvarig forstyrrelse, anses denne påvirkning ikke at være væsentligt. Alle krav til støj og skyggekast overholdes, og påvirkningen af nabobeboelser i driftsfasen vurderes derfor ikke at være væsentlig. Ingen af områdets kirker, fredede områder, diger eller fortidsminder påvirkes af mølleanlægget, og det vurderes, at anlægget ikke vil påvirke de omkringliggende kulturmiljøers oplevelses- og fortælleværdi i nævneværdigt omfang. De rekreative anlæg påvirkes ikke væsentligt, da de på nær den planlagte sti ved grusgraven (Stenlille-stien), ligger relativt langt fra mølleanlægget. Anlægsfasen vil medføre en kortvarig forstyrrelse for områdets fugle- og dyreliv, men det vurderes at selve driftsfasen ikke vil medføre nævneværdig påvirkning af områdets fugle- og øvrige dyreliv. Der kan dog forekomme lejlighedsvise tab af flagermus, men det vurderes, at mølleprojektet ikke vil udgøre en væsentlig påvirkning i forhold til flagermusebestanden eller deres levesteder i området. Forslagets to møller vil årligt kunne producere el svarende til ca af kommunens husstande, og de vil medføre en reduktion på ca ton CO 2 på de 20 år, møllerne som minimum forventes at producere el. Samlet set vurderes det, at mølleanlægget kan opføres uden væsentlige negative påvirkninger af de landskabelige, kulturhistoriske, natur- og miljømæssige forhold. Vælges 0-alternativet vil der ikke ske nogen visuel påvirkning af landskabet, og ingen naboer vil blive berørt af støj og skyggekast fra møllerne. Der sker ingen reduktion af CO 2 -udledning og emissioner af andre forurenende stoffer fra elproduktionen. 17

18 1.6. Den videre procedure Resultatet af idéfasen Forud for udarbejdelse af miljørapporten med VVM-redegørelse og miljøvurdering er der gennemført en idéfase, som varede fra den 29. juni til den 2. september I denne periode blev der udsendt et debatoplæg, og med baggrund i dette kunne borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede kommentere det fremlagte projektforslag. I idéfasen modtog Sorø Kommune 16 henvendelser fra borgere, som havde bemærkninger til eller gjorde indsigelse mod projektet, herunder en underskriftsindsamling fra 533 borgere. I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer blev der samtidig med idéfasen foretaget en høring af berørte myndigheder om afgrænsning af miljøvurderingen. I den forbindelse blev en række interesseorganisationer også hørt. Der kom bemærkninger fra Ringsted Kommune, DONG Energy, Sydvestsjællands Museum og Trafikstyrelsen (Statens Luftfartsvæsen). Kalundborg Kommune, Slagelse Kommune og Holbæk Kommune meddelte, at de ikke havde bemærkninger. Endelig vedtagelse Efter at offentligheden har haft mulighed for at kommentere forslag til kommuneplantillæg nr med tilhørende miljørapport (VVM-redegørelse og miljøvurdering) og forslag til lokalplan SK 38, Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille, suppleres miljørapporten med en sammenfattende redegørelse med en beskrivelse af, om projektet ændres som følge af bemærkningerne/indsigelserne, og i givet fald, på hvilke områder projektet ændres. Der vil indgå en beskrivelse af begrundelserne for ændringerne, og en beskrivelse af, hvorfor eventuelle indsigelser ikke indarbejdes i projektet. På baggrund af ovenstående vil byrådet tage endelig stilling til om projektet skal muliggøres. Anlægget må ikke opføres før byrådet har meddelt VVM-tilladelse til det konkrete projekt. VVM-tilladelsen kan først meddeles, når kommuneplanretningslinjerne og lokalplanen for anlægget er endeligt vedtaget af byrådet. VVM-tilladelse, kommuneplantillæg og lokalplan kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. De indkomne bemærkninger og høringssvar er samlet i en såkaldt hvidbog. Høringssvar og bemærkninger har medvirket til at danne baggrund for indholdet af det videre arbejde med VVM-redegørelsen og miljøvurderingen. 18

19 2. PROJEKTBESKRIVELSE 2.1. Vindressourcer Vindressourcernes udbredelse i Danmark er kortlagt af Energi- og Miljødata og Forskningscenter Risø i projekt Vindressourcekort for Danmark, som blev færdiggjort i Kortlægningen beskriver vindens energiindhold i kvadrater på 200 x 200 meter dækkende hele landet, og beregnes i fire højder, som er nav- højder på 25 m, 45 m, 70 m og 100 m. Som kortene på figur 2.1 viser, hører området ved Tjørntved til de jævne til middelgode vindområder i Danmark. Der er beregnet en middelvindhastighed på ca. 6,5 meter pr. sekund målt i 80 meters højde i projektområdet. mens 2,3 MW vindmøller med en 80 m navhøjde og 92,6 m rotordiameter, svarende til en totalhøjde på 126,3 m. Møllerne har dermed større rotordiameter end navhøjde, og forholdet herimellem er ca. 1:1,16. Den indbyrdes afstand mellem møllerne vil være ca. 354 m Anlægget Møllerne har koniske rørtårne af stål og rotorerne har tre vinger af glasfiber. Tårnene er samlet af mindre elementer, som er runde eller eventuelt mangekantede, og de kan derfor have mar- Møllernes udseende Projektforslaget omfatter opstilling af 2 stk. Sie- N N Figur 2.1. Vindressourcekort i 70 og 100 meters højde for Vestsjælland mål i W/m2. Projektområdets placering er markeret med en rød cirkel. 19

20 keringer ved samlingerne. Nacellen (generatorhuset), som udover generator indholder gearkasse mv., omsluttes af en skærm af stål. Møllerne leveres malet i en lys grå farve (ral 7035) og overfladerne på vinger, tårn og nacelle er behandlede, så de fremstår forholdsvis matte (glans 30). Derved minimeres refleksioner fra metal- og glasfiberoverfladerne. Møllernes vinger er pitchregulerede og rotorhastigheden varierer fra 6 til maksimalt 16 omdrejninger pr. minut, hvilket er væsentligt langsommere end ældre, mindre vindmøller. Dermed fremstår møllerne med et mere roligt og harmonisk udseende. Møllerne monteres med lysafmærkning af hensyn til flytrafikken. Statens Luftfartsvæsen (Trafikstyrelsen) har oplyst, at nacellen (generatorhuset) på hver mølle skal monteres med lyskilder med lavintensivt rødt lys, som lyser konstant. For at opnå en 360 graders dækning i et vandret plan, skal der påsættes to lamper øverst på nacellen. Lysstyrken ved lavintensivt lys er fastsat til mindst 10 candela, svarende til 10 stearinlys eller lyset fra en 8,5 W elpære. Se endvidere beskrivelsen i afsnit 6.2. Møllerne skal opstilles i et let kuperet terræn varierende fra kote 31,8 til kote 33,8. Set ud fra et æstetisk synspunkt, bør møllernes navhøjde være ens, men den lille højdeforskel mellem møllerne vil ikke kunne fornemmes set i forhold til møllernes højde og deres indbyrdes afstand. I henhold til Miljøministeriets generelle anbefalinger er der ingen æstetiske argumenter for at tilpasse navhøjder ved indbyrdes forskelle mellem nabo møller på mindre end 5 meter [1]. Det forventes, at der omkring hver mølle vil ske jordregulering på maksimalt +/- 0,5 m. Der tilføres ikke jord, men der anvendes alene overskudsjord fra fundamentudgravninger og fra udgravning til veje. Møllernes indholdsstoffer I forbindelse med møllernes drift anvendes en række forskellige kemikalier. Gearkassen indeholder ca. 575 liter olie, og der er ca liter olie i transformeren, som er placeret i tårnet. Der er herudover ca. 280 liter hydraulikolie til vinger og bremse, og møllens kølesystem indeholder ca. 100 liter kølervæske (33 % glycol). Et svingningsdæmpningsmodul indeholder ca. 365 liter olie. Herudover anvendes mindre mængder af fedt og smøremidler samt rengøringsmidler mv. Håndtering af olie og øvrige kemikalier i forbindelse med møllernes opstilling og drift, herunder foranstaltninger for at undgå jord- og grundvandsforurening i tilfælde af uheld, er nærmere beskrevet i afsnit 2.5. Møllernes forventede produktion Møllernes produktion afhænger af flere forhold. Når et projekt vurderes, lægges tre væsentlige punkter til grund. For det første ses på vindressourcerne i det pågældende område. Dernæst vurderes de potentielle mølletyper, som kan opstilles på den valgte lokalitet. Sidst vurderes om møllernes opstillingsform giver mulighed for en fornuftig produktion. Vindressourcerne er beskrevet i afsnit 2.1, og det kan konstateres, at møllernes mulige produktion må betegnes som lidt under middel. Årsproduktionen på de to nye møller er beregnet til ca. 11,8 mio. kwh, og det svarer til årsforbruget af el i ca husstande med et gennemsnitligt forbrug på kwh pr. år. (Det gennemsnitlige elforbrug i parcelhuse er kwh pr. år og i lejligheder er det kwh, når der er tale om boliger uden elvarme). I Sorø Kommune er der ca husstande. Det betyder, at de to møller kan dække elforbruget i hvad der svarer til ca. 11 % af kommunens husstande. En mølles produktion ved forskellige vindhastigheder udledes af møllens effektkurve. Vindmøllefabrikanterne offentliggør normalt ikke effektkurverne, da de opfattes som produkthemmeligheder, men det er muligt, at udlede nogle omtrentlige værdier fra producenternes hjemmesider. En Siemens-mølle på 2,3 MW anslås at have en effekt på ca. 400 kw ved vindhastighed på 6 m/s, hvilket svarer til, at den skal producere i 10 timer for at dække en husstands årlige el-forbrug. Tilsvarende kan møllen forventes at have en effekt på ca kw ved vindhastighed på 8 m/s, svarende til 4 timers produktion for at dække en husstands årsforbrug. Ved vindhastighed på 14 m/s vurderes møllen at have en effekt tæt på det maksimale, som er kw og vil skulle bruge mindre end 2 timer for at producere et års elforbrug for en husstand. Møllen starter produktionen ved ca. 3 m/s og kobler ud ved ca. 25 m/s. 20

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmølleområde ved Trøllundvej Januar 2011 1

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmølleområde ved Trøllundvej Januar 2011 1 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmølleområde ved Trøllundvej Januar 2011 1 Vindmølleområde ved Trøllundvej Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Januar 2011 Udgiver:

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 For vindmøller nord for Ørslev Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 1. Indledning

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010 Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune December 2010 Forsøgsvindmøller ved Try - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering December 2010 Udgiver: Brønderslev

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Jernbanegade 7 Planteamet, Fruegade 7, 4970 Rødby 4930 Maribo E-mail: tmm@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Telefon nr. 54 67 67 67 Kortbilag 1 - Matrikelkort Lokalplan 360-41 - Vindmøller ved Knuthenborg Tegnforklaring

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 For vindmøller nord for Ørslev Forslaget er fremlagt fra den er offentliggjort fra d. 15. december 2010 til og med d. 9.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) VVM Myndighed Basis oplysninger Sorø Kommune Husstandsvindmølle Vildmosevej 5,

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Vindmøller ved Egebjerg mellem Sønderskov og Ugilt - April 2013

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Vindmøller ved Egebjerg mellem Sønderskov og Ugilt - April 2013 Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Egebjerg mellem Sønderskov og Ugilt - April 2013 Vindmøller ved Egebjerg mellem Sønderskov og Ugilt Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2013

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015)

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Februar 2015 Udgiver: Kerteminde Kommune

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Vindmøller øst for Søby. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2015)

Vindmøller øst for Søby. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2015) Vindmøller øst for Søby Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2015) Vindmøller øst for Søby Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2015) Udgiver: Norddjurs

Læs mere

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014)

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Udgiver: Lolland Kommune,

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 Offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

LOKALPLAN SK 38. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille. Sorø Kommune Februar Inklusiv Tillæg til Sorø Kommuneplan

LOKALPLAN SK 38. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille. Sorø Kommune Februar Inklusiv Tillæg til Sorø Kommuneplan LOKALPLAN SK 38 Sorø Kommune Februar 2012 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille Inklusiv Tillæg 4-2011 til Sorø Kommuneplan 2009-2020 LOKALPLANER GENERELT Tilvejebringelse Kommunalbestyrelsen

Læs mere