5. november NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR O.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O."

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 5. november 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR O. SEPTEMBER 2009 RESULTAT (eksklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før skat eksklusive Forstædernes Bank blev mio. kr. mod -281 mio. kr. i kvartal 2008 Solid vækst i de kundevendte forretninger Basisindtægter af kundevendte forretninger steg med 943 mio. kr. eller 19% i forhold til kvartal 2008 Realkreditudlån til nominel værdi og bankudlån steg i kvartal 2009 samlet med 52 mia. kr. til mia. kr. Omkostninger i procent af basisindtægter af forretningsdrift faldt fra 70,7 i kvartal 2008 til 63,7 i kvartal 2009 Driftsomkostninger og afskrivninger eksklusive særlige værdireguleringer mv. steg med 248 mio. kr. eller 7,0% Nedskrivninger på udlån blev mio. kr. mod 123 mio. kr. i kvartal 2008 Nedskrivninger på realkreditudlån mv. blev mio. kr., svarende til 0,1% af udlånet Nykredit Banks nedskrivninger på udlån blev 826 mio. kr. eksklusive statsgarantiordningen svarende til 1,0% af udlånet Basisindtægter af fonds blev 686 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2008 Beholdningsindtjeningen blev mio. kr. mod mio. kr. i kvartal FORSTÆDERNES BANK Nedskrivninger på udlån mv. blev på mio. kr. i kvartal 2009 Der er i 3. kvartal foretaget en kritisk revurdering af nedskrivningsbehovet i Forstædernes Bank set i lyset af en yderligere forringet konjunktursituation. Fremadrettet forventes et normaliseret tabsniveau i banken. RESULTAT OG KAPITALGRUNDLAG (inklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før skat inklusive Forstædernes Bank blev 474 mio. kr. og efter skat 286 mio. kr. Kernekapitalprocenten var 15,5 ultimo kvartal 2009 Nykredit har primo november udstedt ny hybrid kernekapital for 900 mio. euro, som øger kernekapitalprocenten til 17,7 opgjort pr. 30. september Ansøgningen om statslig hybrid kernekapital vil på den baggrund blive trukket tilbage. Koncernens egenkapital udgør 51,5 mia. kr FORVENTNINGER Nykredits basisindtjening før nedskrivning forventes uændret at udgøre i niveauet mio. kr. for året som helhed. Resultat før skat inklusive Forstædernes Bank skønnes for året som helhed at ligge på samme niveau som ved udgangen af 3. kvartal. Det skal dog bemærkes, at alene usikkerheden på beholdningsindtjening og nedskrivninger på udlån skønnes at udgøre i størrelsesordenen 1 mia. kr. Koncernchef Peter Engberg Jensen udtaler: Nykredit opnåede et resultat før skat på 4,2 mia. kr. eksklusive Forstædernes Bank og 0,5 mia. kr. inklusive Forstædernes Bank. Nykredits forretningsvækst fortsætter på både bank og realkreditområdet. Det viser sig ved en vækst i kundeforretningerne på 19% og ved en stigning i periodens udlån på 52 mia. kr. 3. kvartals nedskrivninger på udlån var præget af en kritisk revurdering af udlånet i Forstædernes Bank set i lyset af den generelle konjunkturforværring. Købet af Forstædernes Bank er uændret et strategisk rigtigt tiltag, men den forringede konjunktursituation har gjort købet langt dyrere end forventet. Rentefald og indsnævring af rentespænd har resulteret i en rekordhøj beholdningsindtjening på 4,1 mia. kr. INFORMATION OM NYKREDIT KONCERNEN Yderligere information om Nykredit koncernen findes på nykredit.dk Kontakt Koncernchef Peter Engberg Jensen eller kommunikationsdirektør Nels Petersen Tlf eller Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Tlf CVR-nr kvartalsrapport /45

2 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Forstædernes Bank er inkluderet fra og med 17. oktober 2008 Mio. kr kvt kvt Året 2008 BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Basisindtægter af Forretningsdrift Kalvebod-obligationer Fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger eksklusive særlige værdireguleringer mv Driftsomkostninger og afskrivninger særlige værdireguleringer mv Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. realkredit mv Nedskrivninger på udlån mv. Nykredit Bank koncernen Nedskrivninger på udlån mv. Forstædernes Bank Nedskrivninger på udlån mv. statsgarantiordningen Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens resultat er ekskl. værdiregulering af strategiske aktier over egenkapitalen, der udgør BALANCE I SAMMENDRAG ULTIMO Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker mv Realkreditudlån til dagsværdi Bankudlån ekskl. reverseforretninger Obligationer og aktier Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til dagsværdi Efterstillede kapitalindskud hybrid kernekapital Efterstillede kapitalindskud supplerende kapital Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt NØGLETAL Periodens resultat i procent af gnsn. egenkapital p.a. 0,6-0,3-1,3 Basisindtjening før nedskrivninger i procent af gnsn. egenkapital p.a. 6,1 7,2 7,3 Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. egenkapital p.a. -9,4 6,9 4,6 Omkostninger i procent af basisindtægter af forretningsdrift 64,9 70,7 68,4 Nedskrivninger på udlån (korrektivkonto) og hensættelser på garantier ekskl. Forstædernes Bank Nedskrivninger på udlån (korrektivkonto) og hensættelser på garantier Forstædernes Bank Periodens nedskrivningsprocent realkredit 0,1 0,0 0,0 Periodens nedskrivningsprocent Nykredit Bank 3 1,0 0,1 0,8 Periodens nedskrivningsprocent Forstædernes Bank 3 16,3-5,5 Solvensprocent 16,8 17,0 14,7 Kernekapitalprocent 15,5 16,1 13,5 Gnsn. antal heltidsansatte medarbejdere Omfatter kursreguleringer fra beholdningen af efterstillet kapitalindskud i danske pengeinstitutter. 2 Særlige værdireguleringer mv. omfatter værdiregulering af personaleydelser og domicilejendomme, provision vedrørende statsgarantiordningen samt afviklingsomkostninger for Dansk Pantebrevsbørs under konkurs. 3 Eksklusive statsgarantiordning. 2/ kvartalsrapport 2009

3 Ledelsesberetning kvartalsrapport 2009 NYKREDIT REALKREDIT KONCERNENS RESULTAT Koncernens resultat før skat og efter skat er uændret i forhold til det foreløbige perioderegnskab, der blev offentliggjort den 20. oktober Koncernens resultat før skat eksklusive Forstædernes Bank blev mio. kr. mod -281 mio. kr. i kvartal Inklusive Forstædernes Bank blev resultatet før skat 474 mio. kr. Resultatet afspejler en fortsat vækst i de kundevendte forretninger, stigende nedskrivninger på udlån og en meget høj beholdningsindtjening. Væksten i basisindtægter af kundevendte forretninger eksklusive Forstædernes Bank steg med 943 mio.kr. eller knap 19% i forhold til kvartal Væksten i kundeforretninger er bredt funderet på bank- og realkreditområderne. Koncernens omkostningsprocent eksklusive Forstædernes Bank faldt fra 70,7 i kvartal 2008 til 63,7 i kvartal Koncernens realkreditudlån til nominel værdi og bankudlån eksklusive Forstædernes Bank steg samlet set med 52 mia. kr. eller 5,4% til mia. kr. i forhold til primo året. Stigningen er markant både for privatkunder 31 mia. kr. og erhvervskunder 21 mia. kr. Koncernens nedskrivninger på udlån mv. eksklusive Forstædernes Bank udgjorde mio. kr. for kvartal 2009, hvortil kommer hensættelser tilknyttet statsgarantiordningen på 166 mio. kr. Nedskrivninger på udlån på privatkunder udgjorde 641 mio. kr. og på erhvervskunder mio. kr. Nedskrivninger på udlån i Forstædernes Bank udgjorde i koncernregnskabet mio. kr., hvortil kommer hensættelser tilknyttet statsgarantiordningen på 70 mio. kr. Koncernens nedskrivninger på udlån afspejler en fortsat forringet konjunktursituation og i forlængelse heraf en kritisk revurdering af udlånet i Forstædernes Bank. Nedskrivninger på udlån i Forstædernes Bank skyldes især store ejendomsengagementer, hvor banken har et svagt sikkerhedsgrundlag baseret på 2. eller 3. prioritets-pantsikkerhed. Basisindtægter af fonds eksklusive Forstædernes Bank lå på et markant lavere niveau som Basis- og beholdningsindtjening Mio. kr kvt kvt kvt Inkl. Forstædernes Bank Ekskl. Forstædernes Bank Basisindtægter af - forretningsdrift kalvebod-obligationer fonds Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger eksklusive særlige værdireguleringer mv Driftsomkostninger og afskrivninger særlige værdireguleringer Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. realkredit mv Nedskrivninger på udlån mv. Nykredit Bank koncern Nedskrivninger på udlån mv. Forstædernes bank Nedskrivninger på udlån mv. statsgarantiordningen Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat Omfatter kursreguleringer fra beholdningen af efterstillet kapitalindskud i danske pengeinstitutter. 2 Særlige værdireguleringer mv. omfatter værdiregulering af personaleydelser og domicilejendomme, provision vedrørende statsgarantiordningen samt afviklingsomkostninger for Dansk Pantebrevsbørs under konkurs. 3 Forstædernes Bank indgår i koncernens regnskab fra og med 17. oktober følge af faldet i Nationalbankens reporente. Beholdningsindtjeningen har påvirket koncernens resultat positivt med mio. kr. Resultatet efter skat eksklusive Forstædernes Bank blev mio. kr. mod -173 mio. kr. i samme periode året før. Inklusive Forstædernes Bank blev resultatet efter skat 286 mio. kr. Strategiske aktier, der primært omfatter pengeinstitutaktier, og som værdireguleres over egenkapitalen, blev 838 mio. kr. mod en negativ værdiregulering på mio. kr. ultimo 3. kvartal Resultatgennemgangen nedenfor er eksklusive Forstædernes Bank, der blev overtaget pr. 17. oktober Basisindtjening Basisindtægter af forretningsdrift Koncernens basisindtægter af kundevendt forretningsdrift udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode året før en stigning på 943 mio. kr. eller 18,8%. Realkreditvirksomhedens basisindtægter af forretningsdrift steg med 421 mio. kr. til mio. kr. Bruttonyudlånet blev 168 mia. kr. i kvartal 2009 mod 131 mia. kr. i samme periode året før. Koncernens realkreditudlån målt til nominel værdi var 974 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2009 mod 916 mia. kr. primo året en stigning på 58 mia. kr. Bankvirksomhedens kundevendte forretninger steg i kvartal 2009 med 463 mio. kr. til mio. kr., svarende til 34%. Forretningsvæksten var bredt forankret på alle forretningsområder. Nykredit Banks udlån faldt i perioden med 5,6 mia. kr. til 45,3 mia. kr. som følge af lavere efterspørgsel på erhvervslån og i et vist omfang omlægning af erhvervsudlån, herunder bridgefinansiering, til realkreditudlån. Udlån til private steg med 1,7 mia. kr. til 12,1 mia. kr. Indlånet var i forhold til primo året uændret 46,5 mia. kr. Bankens resultat af beholdningen af Kalvebodobligationer blev 53 mio. kr. i kvartal 2009 mod -128 mio. kr. i samme periode året før. Basisindtægter af forsikringsdrift steg med 78 mio. kr. til 310 mio. kr. Stigningen er primært en følge af lavere skadesudgifter. Combined ratio blev 87,9% kvartalsrapport /45

4 Ledelsesberetning Ændret organisering Proprietary Trading Som et led i organisationsændringen afledt af Nykredit koncernens strategi 2013 er Proprietary Trading pr. 31. august 2009 integreret i moderselskabets investeringsfunktion. Resultatet af Proprietary Trading for kvartal 2009 er i koncernregnskabet reklassificeret til beholdningsindtjeningen. Sammenligningstal er tilpasset. Basisindtægter af fonds Basisindtægter af fonds blev 686 mio. kr. mod mio. kr. i 1.-3.kvartal Faldet skyldes primært en lavere gennemsnitlig pengemarkedsrente på 1,45% mod 4,59% i samme periode året før. Basisindtægter af fonds er det afkast, der kunne være opnået ved placering af koncernens investeringsbeholdninger til den risikofrie rente Nationalbankens reporente. Derudover indeholder basisindtægter af fonds nettorenteudgifter vedrørende efterstillet kapital og købet af Totalkredit opgjort i forhold til den risikofrie rente. Driftsomkostninger og afskrivninger eksklusive særlige værdireguleringer mv. Koncernens omkostninger ekskl. værdireguleringer og provision vedrørende statsgaranti udgjorde mio. kr. Omkostninger i procent af basisindtægter af forretningsdrift faldt dermed fra 70,7 i kvartal 2008 til 63,7 i kvartal Koncernens driftsomkostninger og afskrivninger eksklusive særlige værdireguleringer mv. steg 248 mio. kr. eller 7,0% sammenlignet med kvartal Koncernens basisindtægter fra kundevendte forretninger steg i samme periode med 943 mio. kr. eller 18,8%. Det seneste års stigende forretningsaktivitet, ikke mindst på bankområdet, er blevet understøttet af personalevækst på Erhverv, Markets & Asset Management og it-området. Antallet af fastansatte medarbejdere steg i 2. halvår 2008 med 265, mens der i kvartal 2009 har været tale om et svagt fald i antal medarbejdere. Driftsomkostninger og afskrivninger særlige værdireguleringer mv. Ifølge IFRS-regnskabsreglerne skal der under omkostninger føres en nettokursregulering af aktiver og passiver vedrørende Nykredits afviklingspensionskasser og visse personaleordninger mv. Hertil kommer værdiregulering af domicilejendomme og i 3. kvartal 2009 udgifter og hensættelser vedrørende Dansk Pantebrevsbørs under konkurs. Samlet en driftsudgift på 346 mio. kr. mod 68 mio. kr. i samme periode året før. Nykredit Banks provision til statsgarantiordningen udgjorde 263 mio. kr. i kvartal Nedskrivninger på udlån mv. Koncernens nedskrivninger på udlån mv. blev mio. kr. mod 123 mio. kr. i kvartal Af periodens nedskrivninger kan 641 mio. kr. henføres til privatområdet, hvoraf stigningen i de individuelle nedskrivninger tegner sig for 418 mio. kr. På erhvervsområdet udgjorde nedskrivninger på udlån mio. kr. Hertil kommer nedskrivninger på 236 mio. kr. vedrørende hensættelse på garantier tilknyttet statsgarantiordningen samt nedskrivning på engagement med EBH koncernen. Koncernens konstaterede tab på udlån i kvartal 2009 er stigende og udgjorde på realkredit- og bankområdet henholdsvis 95 mio. kr. og 114 mio. kr. mod et samlet tab på 43 mio. kr. i samme periode året før. Nedskrivninger på udlån mv. i Nykredit Realkredit udgjorde 638 mio. kr. mod 6 mio. kr. i kvartal 2008, svarende til 0,1% af udlånet. Af periodens nedskrivninger kan 163 mio. kr. (0,1%) henføres til privatområdet mod en indtægt på 25 mio. kr. i samme periode året før. Nedskrivninger på udlån på erhvervsområdet udgjorde 475 mio. kr. Periodens konstaterede tab for både privat- og erhvervsområdet udgjorde 92 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. i Totalkredit udgjorde 425 mio. kr., svarende til 0,1% af udlånet mod 10 mio. kr. i kvartal 2008, hvilket især afspejler de forringede økonomiske konjunkturer i form af stigende restancer og lavere handelsværdier. Totalkredit konceptet indebærer, at realiserede tab på lån efterfølgende kan modregnes i fremtidige provisionsbetalinger til pengeinstitutterne. I kvartal 2009 blev der foretaget modregning med 9 mio. kr. Det forventes, at såfremt periodens nedskrivninger bliver til realiseret tab, vil ca % kunne modregnes i provisioner til pengeinstitutterne over de næste 1-2 år. Nedskrivninger på bankudlån blev 826 mio. kr., svarende til 1,0% af udlånet, mod 105 mio. kr. i kvartal Stigningen kunne især henføres til øgede nedskrivninger på udlån til erhverv med 688 mio. kr. Hertil kommer yderligere hensættelser på statsgarantiordningen med 166 mio. kr. Nedskrivninger i Nykredit Mægler udgjorde 14 mio. kr. i kvartal Beholdningsindtjening Koncernens beholdningsindtjening udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode året før. Den markante beholdningsindtjening i kvartal 2009 skyldes primært faldende renter og en indsnævring af renteforskellen mellem realkreditobligationer og statsobligationer i perioden. Beholdningsindtjeningen er den merindtjening, der opnås ved investering i aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter ud over den risikofrie rente. Kurs- og rentemarginaler i tilknytning til realkreditforretningen i Nykredit Realkredit og Totalkredit samt handelsaktiviteter i Markets & Asset Management medregnes ikke i beholdningsindtjeningen, men under basisindtægter af forretningsdrift. Nykredits fondsbeholdning er primært investeret i danske og europæiske realkreditobligationer. Derudover har Nykredit investeret 4,7 mia. kr. i højt ratede bankobligationer. Størstedelen af renterisikoen i beholdningen er neutraliseret ved at sælge statsobligationer imod eller ved at indgå renteswaps. Nykredit er således eksponeret over for udviklingen i rentespænd mellem statsobligationer og primært realkreditobligationer samt over for den generelle renteudvikling. Markedsudviklingen medførte, at beholdningsindtjening på obligationer, likviditet og renteinstrumenter blev mio. kr. Nykredit har 4,9 mia. kr. investeret i aktier, hvoraf 3,0 mia. kr. er strategiske aktier, der værdireguleres over egenkapitalen. I kvartal 2009 fik Nykredit en kursregulering på aktier og aktieinstrumenter, der værdireguleres over driften, på -104 mio. kr., mens kursreguleringen på aktier reguleret over egenkapitalen blev på 838 mio. kr. Skat Skat af periodens resultat er beregnet til mio. kr. eksklusive Forstædernes Bank og 188 mio. kr. inklusive Forstædernes Bank. Finansielle risici Koncernens Value-at-Risk udgjorde 177 mio. kr. pr. 30. september 2009 målt ud fra 99% konfidensintervallet over 1 dag. 4/ kvartalsrapport 2009

5 Ledelsesberetning Koncernens renterisiko var 777 mio. kr. ved en generel renteændring på 1 procentpoint. Aktierisikoen ved et generelt kursfald på 10% var 448 mio. kr. Datterselskaber Totalkredit Totalkredits resultat før skat udgjorde 803 mio. kr. mod 711 mio. kr. i samme periode året før. Stigningen skyldes forøget forretningsomfang og en høj beholdningsindtjening. Resultatet er negativt påvirket af øgede nedskrivninger på udlån. FORVENTNINGER TIL 2009 Det er Nykredits forventning, at basisindtjeningen før nedskrivninger uændret vil ligge i niveauet mio. kr. Resultat før skat inklusive Forstædernes Bank skønnes for året som helhed at ligge på samme niveau som ved udgangen af 3. kvartal. Det skal dog bemærkes, at alene usikkerheden på beholdningsindtjening og nedskrivninger på udlån skønnes at udgøre i størrelsesordenen 1 mia. kr. Nykredit Bank Nykredit Bank koncernens resultat før skat udgjorde -273 mio. kr. mod 250 mio. kr. i samme periode året før. Det negative resultat er påvirket af stigende nedskrivninger på udlån på 992 mio. kr., provisioner til statsgarantiordningen på 263 mio. kr. og udgifter på 183 mio. kr. til afvikling af Dansk Pantebrevsbørs A/S, hvilket samlet gav en merudgift på ca. 1,3 mia. kr. sammenlignet med perioden i Forstædernes Bank Forstædernes Banks resultat før skat blev et underskud på mio. kr. i kvartal Resultatet er negativt påvirket af nedskrivninger i perioden på mio. kr. efter korrektion for nedskrivninger på udlån i åbningsbalancen på 406 mio. kr. ved Nykredits køb af banken. Der er i 3. kvartal 2009 foretaget en kritisk revurdering af nedskrivningsbehovet på udlån i Forstædernes Bank set i lyset af den forringede konjunktursituation. Nedskrivningerne skyldes især store ejendomsengagementer, hvor banken har et svagt sikkerhedsgrundlag baseret på 2. eller 3. prioritetssikkerhed. Nykredit Forsikring Nykredit Forsikrings resultat før skat blev 218 mio. kr. mod 77 mio. kr. i samme periode året før. Resultatet er påvirket af lavere erstatningsudgifter brutto, som udgjorde 654 mio. kr. mod 765 mio. kr. i kvartal Combined ratio, der er summen af bruttoerstatningsprocenten, omkostningsprocenten og nettogenforsikringsprocenten udgjorde 87,9% mod 93,4% i kvartalsrapport /45

6 Ledelsesberetning FORRETNINGSOMRÅDER Nykredit er organiseret omkring forretningsområderne Privat, Partnere, Erhverv, Markets & Asset Management og fra 17. oktober 2008 Forstædernes Bank. Koncernens samlede basisindtjening før nedskrivninger blev mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Realkreditudlånet steg i kvartal 2009 fra 916 mia. kr. til 974 mia. kr. opgjort til nominel værdi. Nykredit koncernen realiserede et bruttonyudlån på 168 mia. kr. mod 131 mia. kr. i kvartal Koncernens markedsandel på realkredit blev 46,6% i kvartal 2009 for bruttonyudlånet mod 41,5% i samme periode året før. Bruttonyudlånet til ejerboliger udgjorde 122 mia. kr. mod 82 mia. kr. i kvartal 2008, svarende til en markedsandel på 49,7% mod 47,6% i samme periode året før. Bruttonyudlånet til Erhverv udgjorde 46 mia. kr. mod 49 mia. kr. i kvartal Nykredit Banks udlån faldt med 5,6 mia. kr. i kvartal 2009 til 45,3 mia. kr. Erhvervsområdet tegner sig for et fald på 7,3 mia. kr., hvilket skyldes lavere låneefterspørgsel og i et vist omfang omlægning af bankudlån, herunder bridgefinansiering, til realkreditudlån. Udlån til privatkunder steg med knap 1,4 mia. kr. til 11,7 mia. kr. Indlånet udgjorde uændret 46 mia. kr. i forhold til primo året. Forstædernes Banks samlede udlån var 17,1 mia. kr. mod 22,3 mia. kr. primo året. Indlånet var 17,4 mia. kr. mod 14,7 mia. kr. primo året. Nykredit Forsikrings præmiebestand på mio. kr. var svagt stigende i forhold til primo året. Nykredit Mægler oplevede en nedgang på 22% i omsætningen fra solgte ejendomme i kvartal 2008 til ejendomme i kvartal Resultat af forretningsområder 1) Mio. kr. Privat Partnere Erhverv Markets & Asset Forstædernes Koncernposter I alt Management Bank og elimineringer kvartal 2009 Basisindtægter af forretningsdrift - Realkreditaktiviteter Bank- og forsikringsaktiviteter mv I alt Basisindtægter af fonds Driftsomkostninger Provision til statsgarantiordningen Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Periodens resultat før skat Afkast Gnsn. forretningskapital i mio. kr Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. forretningskapital 8,8-0,4-2,5 20,3-214,2-2, kvartal 2008 Basisindtjening efter nedskrivninger Afkast Gnsn. forretningskapital i mio. kr Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. forretningskapital 11,4 5,1 9,9 7, ,1 1 Der henvises til note 2 i kvartalsregnskabet for et samlet forretningsområderegnskab med sammenligningstal. 2 Heraf vedrører 133 mio. kr. pro rata-konsolideringen af JN Data (135 mio. kr. i 2008). 3 I beholdningsindtjeningen indgår resultat af kapitalandele i associerede selskaber med -4 mio. kr. i 2009 mod 125 mio. kr. i Lovpligtigt kapitalkrav (Søjle I og Søjle II) opgjort efter Basel II. 5 Hensættelser på garantier vedrørende statsgarantiordningen. 6/ kvartalsrapport 2009

7 Ledelsesberetning Resultat for privatområdet Mio. kr kvt kvt Basisindtægter af forretningsdrift - Realkreditaktiviteter Bank- og forsikringsaktiviteter mv I alt Driftsomkostninger Provision til statsgarantiordningen 32 - Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Aktivitet mv. Mio. kr Realkredit Bruttonyudlån 1-3. kvartal* Nettonyudlån kvartal* Bestand til nominel værdi ultimo Periodens nedskrivninger i % af udlån 0,09-0,00 Nedskrivninger ultimo korrektivkonto - Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Akkumuleret nedskrivningsprocent ultimo 0,08 0,02 Beholdning af overtagne ejendomme ultimo (stk.) Bank Udlån ultimo Indlån ultimo Periodens nedskrivninger i % af udlån 0,33 0,02 Nedskrivninger ultimo korrektivkonto - Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger 4 3 Akkumuleret nedskrivningsprocent ultimo 0,52 0,29 Garantier mv. ultimo Hensættelser på garantier ultimo Forsikring Nytegning kvartal* Præmiebestand ultimo Garantier eksklusive statsgarantiordningen. * Aktivitet opgjort for kvartal 2009 og kvartal Øvrige oplysninger er pr. ultimo 3. kvartal 2009 og ultimo året Restanceprocent på realkreditudlån 75 dage efter junitermin % 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,19 1,00 0,62 0,44 0,44 0,54 0, kvt ,28 0,44 0,81 Privat Privatområdet omfatter forretninger til privatkunder i Nykredits egen distribution. Privatområdet betjener også koncernens kunder med deltidslandbrug. Aktivitet Realkreditudlån til nominel værdi steg med 3,8 mia. kr. til 182 mia. kr. ultimo 3. kvartal Bruttonyudlånet blev 29,4 mia. kr. mod 17,6 mia. kr. i kvartal Bankudlånet steg med 1,4 mia. kr. til 11,7 mia. kr. ultimo 3. kvartal Bankindlån steg 1,7 mia. kr. fra ultimo 2008 til 12,3 mia. kr. ultimo 3. kvartal Nykredit har i kvartal 2009 fået knap nye kunder. Forsikringspræmiebestanden steg med 29 mio. kr. i kvartal 2009 til 951 mio. kr. Resultat mv. Basisindtjening før nedskrivninger blev 475 mio. kr. mod 295 mio. kr. i kvartal Basisindtægter af forretningsdrift blev mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Driftsomkostninger blev mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Hertil kommer provision til statsgarantiordningen på 32 mio. kr. i Nedskrivninger på udlån var stigende, men fortsat relativt lave og udgjorde 210 mio. kr. mod en nettoindtægt på 14 mio. kr. i kvartal Periodens nedskrivningsprocent udgjorde 0,09 af realkreditudlånet og 0,33 af bankudlånet. Periodens konstaterede tab på realkreditudlån var 60 mio. kr. De samlede nedskrivninger (korrektivkonto) ultimo 3. kvartal 2009 udgjorde 199 mio. kr. mod 79 mio. kr. primo året. Nedskrivningerne fordelt på realkreditudlån og bankudlån udgjorde henholdsvis 138 mio. kr. og 61mio. kr. Ved juniterminen var 75-dages restancer på realkreditudlån i procent af forfaldne ydelser 0,81 mod 0,82 ved martsterminen og 0,77 ved decemberterminen Beholdningen af overtagne ejendomme er steget, men ligger fortsat på et lavt niveau. Siden årets begyndelse er der overtaget 106 ejendomme og solgt 85 ejendomme. Beholdningen af ejendomme udgjorde 68 ved udgangen af 3. kvartal kvartalsrapport /45

8 Ledelsesberetning Partnere Forretningsområdet Partneres opgaver er løbende at udvikle koncernens partnerskaber. Partnere omfatter formidling af realkreditlån til privatkunder gennem Totalkredit-brandet fra knap 100 lokale og regionale pengeinstitutter, med tilsammen mere end filialer. Hertil kommer realkreditudlån til private i udlandet. Resultat mv. Basisindtjening før nedskrivninger blev 410 mio. kr. mod 253 mio. kr. i kvartal Basisindtægter af forretningsdrift blev mio. kr. mod 892 mio. kr. i kvartal Driftsomkostninger på 316 mio. kr. mod 334 mio. kr. i kvartal Nedskrivninger på udlån blev 431 mio. kr. i kvartal 2009, mod 10 mio. kr. i tilsvarende periode sidste år. Stigningen kunne især henføres til en stigning i individuelle nedskrivninger på 298 mio. kr. Nedskrivningerne i kvartal 2009 svarer til 0,1% af udlånet. Periodens konstaterede tab udgjorde 13 mio. kr., hvoraf 9 mio. kr. er modregnet i provisionen til pengeinstitutterne. Aktivitet Realkreditudlånet i nominel værdi steg med 25,0 mia. kr. til 429 mia. kr. Bruttonyudlån blev 92,5 mia. kr. mod 64,5 mia. kr. i kvartal Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver udgjorde 336 mio. kr. Heraf er 335 mio. kr. afskrivninger på distributionsrettigheder opnået i forbindelse med Nykredits køb af Totalkredit. Resultat for Partnere Mio. kr kvt kvt Basisindtægter af forretningsdrift - Realkreditaktiviteter Driftsomkostninger Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Aktivitet mv. Mio. kr Realkredit - Bruttonyudlån kvartal* Nettonyudlån kvartal* Bestand til nominel værdi ultimo Nedskrivninger i % af udlån 0,10 0,00 Nedskrivninger ultimo korrektivkonto - Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Akkumuleret nedskrivningsprocent ultimo 0,11 0,01 Beholdning af overtagne ejendomme ultimo (stk.) 13 4 Nedskrivninger i Totalkredit er omfattet af en aftale med de samarbejdende pengeinstitutter, som indebærer, at konstaterede tab modregnes i fremtidige provisionsbetalinger fra Totalkredit. I kvartal 2009 blev der foretaget modregning med 9 mio. kr. Det forventes, at såfremt periodens nedskrivninger bliver til realiseret tab, vil ca % kunne modregnes i provisioner til pengeinstitutterne over de næste 1-2 år. De samlede nedskrivninger (korrektivkonto) udgjorde 472 mio. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2009, hvoraf de individuelle nedskrivninger udgjorde 320 mio. kr. Ved juniterminen var 75-dages restancer på realkreditudlån i procent af de samlede forfaldne ydelser 0,45 mod 0,40 ved martsterminen og 0,30 ved decemberterminen Stigningen i restancerne i Totalkredit afspejler ikke kun den forringede konjunktursituation med stigende ledighed, men også at pengeinstitutterne og Totalkredit har valgt at håndtere restancer og mulige restancer på en anden måde end tidligere. Beholdningen af overtagne ejendomme ultimo 3. kvartal 2009 udgjorde 13 mod 4 primo året. Siden årets begyndelse er der overtaget 24 ejendomme og solgt 15. * Aktivitet opgjort for 1.-3 kvartal 2009 og kvartal Øvrige oplysninger er pr. ultimo 3. kvartal 2009 og ultimo året Restanceprocent på realkreditudlån 75 dage efter junitermin % 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,05 0,03 0, kvt ,11 0,45 8/ kvartalsrapport 2009

RESULTAT (inklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før skat inklusive Forstædernes Bank blev 2.201 mio. kr. og efter skat 1.634 mio. kr.

RESULTAT (inklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før skat inklusive Forstædernes Bank blev 2.201 mio. kr. og efter skat 1.634 mio. kr. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 20. august 2009 HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. JUNI 2009 RESULTAT (eksklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før skat eksklusive

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2011 30. SEPTEMBER 2011 RESULTAT s resultat før skat blev 1.286 mio. kr. mod 2.724 mio.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

2009 VÆKST I FORRETNINGSOMFANG, STIGENDE NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN OG EN HØJ BEHOLDNINGSINDTJENING

2009 VÆKST I FORRETNINGSOMFANG, STIGENDE NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN OG EN HØJ BEHOLDNINGSINDTJENING Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 11. februar 2010 2009 VÆKST I FORRETNINGSOMFANG, STIGENDE NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN OG EN HØJ BEHOLDNINGSINDTJENING Nykredit Realkredit koncernens resultat før skat

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

5. februar NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN

5. februar NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN Resultat 2008 Fortsat vækst i de kundevendte forretninger: - Basisindtægter af kundevendte

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 212 Nykredit Realkredit-koncernen 23. august 212 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 212 2 Strategiske rammer og udvikling 3 Makro 4

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport 2009 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2009 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2009 Indhold OM NYKREDIT Nykredits idégrundlag og strategi 1 Forord 2 Selskabsoplysninger 3 Koncerndiagram 4 LEDELSESBERETNING Hovedtal 5 Kort fortalt 7 Resultat 8 Forretningsområder 11 Medarbejdere

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015

HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Til Nasdaq Copenhagen og pressen 20. august 2015 HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Koncernchef Michael Rasmussen udtaler om halvårsrapport 2015 Det er meget tilfredsstillende,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 2013 2 Aktivitet og udlån 3 Kapital 4 Økonomi

Læs mere

RESULTAT Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende med 14% fra 2.485 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2009 til 2.834 mio. kr.

RESULTAT Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende med 14% fra 2.485 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2009 til 2.834 mio. kr. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 11. november 2010 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2010 30. SEPTEMBER 2010 RESULTAT Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

12. maj NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2011)

12. maj NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2011) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. maj 2011 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2011) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening før nedskrivninger blev 245 mio. kr. mod 265

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. november 2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. november 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. november 2013 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2013 s resultat før skat udgør 2.058 mio. kr. mod 3.221 mio. kr. i 1.-3.

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 11. november 2010 KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 931 mio. kr. mod 803 mio. kr.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 8 Forventninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2004)

Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. november Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. maj 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. maj 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. maj 2011 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2011 31. MARTS 2011 RESULTAT s resultat før skat blev 1.004 mio. kr. mod samlet 1.131 mio.

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Markedssituationen Koncernstrategien Highlights i halvårsrapport

Læs mere

Indhold. PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 49 Intern revision 50 Ekstern revision 51

Indhold. PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 49 Intern revision 50 Ekstern revision 51 Årsrapport 2007 Indhold OM NYKREDIT Nykredits idégrundlag 1 Forord 2 Selskabsoplysninger 3 Koncerndiagram 4 LEDELSESBERETNING Hovedtal 5 Resultat 7 Forretningsområder 9 Balance, egenkapital og solvens

Læs mere

Nykredit Realkredit-koncernen

Nykredit Realkredit-koncernen Nykredit Realkredit-koncernen 7. februar 213 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Agenda 1 Resultat 2 Strategi 213 + 3 Forventninger 4 Årsrapport 8 Koncernens resultat før skat Mio.

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Der holdes pressemøde med præsentation af regnskabet i dag, den 9. februar kl. 13.00 i Nykredits hovedsæde, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Der holdes pressemøde med præsentation af regnskabet i dag, den 9. februar kl. 13.00 i Nykredits hovedsæde, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. februar 2006 Årsregnskabsmeddelelse Realkredit koncernen 1. januar 2005 31. december 2005 Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen Kommunikationsdirektør Nels Petersen

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på

Nykredit Realkredit koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på Til Københavns Fondsbørs og pressen 17. november Kvartalsrapport Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat på 3.598 mio. kr. Resultatet inkl. regulering

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Nykredit kort og godt Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med aktiviteter, der spænder fra realkredit over bank og forsikring til pension og ejendomsmægleraktivitet. Afsætningen sker under

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 18. august 2011 HALVÅRSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2011) PERIODEN KORT FORTALT Totalkredits markedsposition målt på andel af bestand blev styrket

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. maj 2008 og pressen. KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2008)

Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. maj 2008 og pressen. KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2008) Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. maj 2008 og pressen KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2008) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtægterne steg med 82 mio. kr. til 373 mio. kr.

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Nykredit koncernens årsregnskab 2002

Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Årsregnskab 2002 Nykredit koncernen i 2002 Betydelig aktivitet i realkreditten Udlån og markedsandele Fremgang på privatområdet i banken Vækst i forsikringsselskabet

Læs mere

Årsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Til Nasdaq Copenhagen og pressen 13. maj 2015 TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2015 Perioden

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Koncernstruktur - 2001 Foreningen Nykredit Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32%

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. maj 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2009 31. MARTS 2009 Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 26 Nykredit Realkredit koncernen Koncernchef Peter Engberg Jensen 7. februar 27 Hidtil bedste resultat 6. Nykredit Realkredit koncernen - resultat før skat 5.62* 5.895* 5. 4. 4.421 4.25 1.26

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit - hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Resultat før skat blev 1.481 mio. kr. mod 1.425 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2014, svarende til en fremgang på 4%.

Resultat før skat blev 1.481 mio. kr. mod 1.425 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2014, svarende til en fremgang på 4%. Til Nasdaq Copenhagen 5. november 2015 TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2015 Perioden kort fortalt

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere