5. november NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR O.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O."

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 5. november 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR O. SEPTEMBER 2009 RESULTAT (eksklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før skat eksklusive Forstædernes Bank blev mio. kr. mod -281 mio. kr. i kvartal 2008 Solid vækst i de kundevendte forretninger Basisindtægter af kundevendte forretninger steg med 943 mio. kr. eller 19% i forhold til kvartal 2008 Realkreditudlån til nominel værdi og bankudlån steg i kvartal 2009 samlet med 52 mia. kr. til mia. kr. Omkostninger i procent af basisindtægter af forretningsdrift faldt fra 70,7 i kvartal 2008 til 63,7 i kvartal 2009 Driftsomkostninger og afskrivninger eksklusive særlige værdireguleringer mv. steg med 248 mio. kr. eller 7,0% Nedskrivninger på udlån blev mio. kr. mod 123 mio. kr. i kvartal 2008 Nedskrivninger på realkreditudlån mv. blev mio. kr., svarende til 0,1% af udlånet Nykredit Banks nedskrivninger på udlån blev 826 mio. kr. eksklusive statsgarantiordningen svarende til 1,0% af udlånet Basisindtægter af fonds blev 686 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2008 Beholdningsindtjeningen blev mio. kr. mod mio. kr. i kvartal FORSTÆDERNES BANK Nedskrivninger på udlån mv. blev på mio. kr. i kvartal 2009 Der er i 3. kvartal foretaget en kritisk revurdering af nedskrivningsbehovet i Forstædernes Bank set i lyset af en yderligere forringet konjunktursituation. Fremadrettet forventes et normaliseret tabsniveau i banken. RESULTAT OG KAPITALGRUNDLAG (inklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før skat inklusive Forstædernes Bank blev 474 mio. kr. og efter skat 286 mio. kr. Kernekapitalprocenten var 15,5 ultimo kvartal 2009 Nykredit har primo november udstedt ny hybrid kernekapital for 900 mio. euro, som øger kernekapitalprocenten til 17,7 opgjort pr. 30. september Ansøgningen om statslig hybrid kernekapital vil på den baggrund blive trukket tilbage. Koncernens egenkapital udgør 51,5 mia. kr FORVENTNINGER Nykredits basisindtjening før nedskrivning forventes uændret at udgøre i niveauet mio. kr. for året som helhed. Resultat før skat inklusive Forstædernes Bank skønnes for året som helhed at ligge på samme niveau som ved udgangen af 3. kvartal. Det skal dog bemærkes, at alene usikkerheden på beholdningsindtjening og nedskrivninger på udlån skønnes at udgøre i størrelsesordenen 1 mia. kr. Koncernchef Peter Engberg Jensen udtaler: Nykredit opnåede et resultat før skat på 4,2 mia. kr. eksklusive Forstædernes Bank og 0,5 mia. kr. inklusive Forstædernes Bank. Nykredits forretningsvækst fortsætter på både bank og realkreditområdet. Det viser sig ved en vækst i kundeforretningerne på 19% og ved en stigning i periodens udlån på 52 mia. kr. 3. kvartals nedskrivninger på udlån var præget af en kritisk revurdering af udlånet i Forstædernes Bank set i lyset af den generelle konjunkturforværring. Købet af Forstædernes Bank er uændret et strategisk rigtigt tiltag, men den forringede konjunktursituation har gjort købet langt dyrere end forventet. Rentefald og indsnævring af rentespænd har resulteret i en rekordhøj beholdningsindtjening på 4,1 mia. kr. INFORMATION OM NYKREDIT KONCERNEN Yderligere information om Nykredit koncernen findes på nykredit.dk Kontakt Koncernchef Peter Engberg Jensen eller kommunikationsdirektør Nels Petersen Tlf eller Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Tlf CVR-nr kvartalsrapport /45

2 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Forstædernes Bank er inkluderet fra og med 17. oktober 2008 Mio. kr kvt kvt Året 2008 BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Basisindtægter af Forretningsdrift Kalvebod-obligationer Fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger eksklusive særlige værdireguleringer mv Driftsomkostninger og afskrivninger særlige værdireguleringer mv Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. realkredit mv Nedskrivninger på udlån mv. Nykredit Bank koncernen Nedskrivninger på udlån mv. Forstædernes Bank Nedskrivninger på udlån mv. statsgarantiordningen Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens resultat er ekskl. værdiregulering af strategiske aktier over egenkapitalen, der udgør BALANCE I SAMMENDRAG ULTIMO Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker mv Realkreditudlån til dagsværdi Bankudlån ekskl. reverseforretninger Obligationer og aktier Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til dagsværdi Efterstillede kapitalindskud hybrid kernekapital Efterstillede kapitalindskud supplerende kapital Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt NØGLETAL Periodens resultat i procent af gnsn. egenkapital p.a. 0,6-0,3-1,3 Basisindtjening før nedskrivninger i procent af gnsn. egenkapital p.a. 6,1 7,2 7,3 Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. egenkapital p.a. -9,4 6,9 4,6 Omkostninger i procent af basisindtægter af forretningsdrift 64,9 70,7 68,4 Nedskrivninger på udlån (korrektivkonto) og hensættelser på garantier ekskl. Forstædernes Bank Nedskrivninger på udlån (korrektivkonto) og hensættelser på garantier Forstædernes Bank Periodens nedskrivningsprocent realkredit 0,1 0,0 0,0 Periodens nedskrivningsprocent Nykredit Bank 3 1,0 0,1 0,8 Periodens nedskrivningsprocent Forstædernes Bank 3 16,3-5,5 Solvensprocent 16,8 17,0 14,7 Kernekapitalprocent 15,5 16,1 13,5 Gnsn. antal heltidsansatte medarbejdere Omfatter kursreguleringer fra beholdningen af efterstillet kapitalindskud i danske pengeinstitutter. 2 Særlige værdireguleringer mv. omfatter værdiregulering af personaleydelser og domicilejendomme, provision vedrørende statsgarantiordningen samt afviklingsomkostninger for Dansk Pantebrevsbørs under konkurs. 3 Eksklusive statsgarantiordning. 2/ kvartalsrapport 2009

3 Ledelsesberetning kvartalsrapport 2009 NYKREDIT REALKREDIT KONCERNENS RESULTAT Koncernens resultat før skat og efter skat er uændret i forhold til det foreløbige perioderegnskab, der blev offentliggjort den 20. oktober Koncernens resultat før skat eksklusive Forstædernes Bank blev mio. kr. mod -281 mio. kr. i kvartal Inklusive Forstædernes Bank blev resultatet før skat 474 mio. kr. Resultatet afspejler en fortsat vækst i de kundevendte forretninger, stigende nedskrivninger på udlån og en meget høj beholdningsindtjening. Væksten i basisindtægter af kundevendte forretninger eksklusive Forstædernes Bank steg med 943 mio.kr. eller knap 19% i forhold til kvartal Væksten i kundeforretninger er bredt funderet på bank- og realkreditområderne. Koncernens omkostningsprocent eksklusive Forstædernes Bank faldt fra 70,7 i kvartal 2008 til 63,7 i kvartal Koncernens realkreditudlån til nominel værdi og bankudlån eksklusive Forstædernes Bank steg samlet set med 52 mia. kr. eller 5,4% til mia. kr. i forhold til primo året. Stigningen er markant både for privatkunder 31 mia. kr. og erhvervskunder 21 mia. kr. Koncernens nedskrivninger på udlån mv. eksklusive Forstædernes Bank udgjorde mio. kr. for kvartal 2009, hvortil kommer hensættelser tilknyttet statsgarantiordningen på 166 mio. kr. Nedskrivninger på udlån på privatkunder udgjorde 641 mio. kr. og på erhvervskunder mio. kr. Nedskrivninger på udlån i Forstædernes Bank udgjorde i koncernregnskabet mio. kr., hvortil kommer hensættelser tilknyttet statsgarantiordningen på 70 mio. kr. Koncernens nedskrivninger på udlån afspejler en fortsat forringet konjunktursituation og i forlængelse heraf en kritisk revurdering af udlånet i Forstædernes Bank. Nedskrivninger på udlån i Forstædernes Bank skyldes især store ejendomsengagementer, hvor banken har et svagt sikkerhedsgrundlag baseret på 2. eller 3. prioritets-pantsikkerhed. Basisindtægter af fonds eksklusive Forstædernes Bank lå på et markant lavere niveau som Basis- og beholdningsindtjening Mio. kr kvt kvt kvt Inkl. Forstædernes Bank Ekskl. Forstædernes Bank Basisindtægter af - forretningsdrift kalvebod-obligationer fonds Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger eksklusive særlige værdireguleringer mv Driftsomkostninger og afskrivninger særlige værdireguleringer Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. realkredit mv Nedskrivninger på udlån mv. Nykredit Bank koncern Nedskrivninger på udlån mv. Forstædernes bank Nedskrivninger på udlån mv. statsgarantiordningen Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat Omfatter kursreguleringer fra beholdningen af efterstillet kapitalindskud i danske pengeinstitutter. 2 Særlige værdireguleringer mv. omfatter værdiregulering af personaleydelser og domicilejendomme, provision vedrørende statsgarantiordningen samt afviklingsomkostninger for Dansk Pantebrevsbørs under konkurs. 3 Forstædernes Bank indgår i koncernens regnskab fra og med 17. oktober følge af faldet i Nationalbankens reporente. Beholdningsindtjeningen har påvirket koncernens resultat positivt med mio. kr. Resultatet efter skat eksklusive Forstædernes Bank blev mio. kr. mod -173 mio. kr. i samme periode året før. Inklusive Forstædernes Bank blev resultatet efter skat 286 mio. kr. Strategiske aktier, der primært omfatter pengeinstitutaktier, og som værdireguleres over egenkapitalen, blev 838 mio. kr. mod en negativ værdiregulering på mio. kr. ultimo 3. kvartal Resultatgennemgangen nedenfor er eksklusive Forstædernes Bank, der blev overtaget pr. 17. oktober Basisindtjening Basisindtægter af forretningsdrift Koncernens basisindtægter af kundevendt forretningsdrift udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode året før en stigning på 943 mio. kr. eller 18,8%. Realkreditvirksomhedens basisindtægter af forretningsdrift steg med 421 mio. kr. til mio. kr. Bruttonyudlånet blev 168 mia. kr. i kvartal 2009 mod 131 mia. kr. i samme periode året før. Koncernens realkreditudlån målt til nominel værdi var 974 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2009 mod 916 mia. kr. primo året en stigning på 58 mia. kr. Bankvirksomhedens kundevendte forretninger steg i kvartal 2009 med 463 mio. kr. til mio. kr., svarende til 34%. Forretningsvæksten var bredt forankret på alle forretningsområder. Nykredit Banks udlån faldt i perioden med 5,6 mia. kr. til 45,3 mia. kr. som følge af lavere efterspørgsel på erhvervslån og i et vist omfang omlægning af erhvervsudlån, herunder bridgefinansiering, til realkreditudlån. Udlån til private steg med 1,7 mia. kr. til 12,1 mia. kr. Indlånet var i forhold til primo året uændret 46,5 mia. kr. Bankens resultat af beholdningen af Kalvebodobligationer blev 53 mio. kr. i kvartal 2009 mod -128 mio. kr. i samme periode året før. Basisindtægter af forsikringsdrift steg med 78 mio. kr. til 310 mio. kr. Stigningen er primært en følge af lavere skadesudgifter. Combined ratio blev 87,9% kvartalsrapport /45

4 Ledelsesberetning Ændret organisering Proprietary Trading Som et led i organisationsændringen afledt af Nykredit koncernens strategi 2013 er Proprietary Trading pr. 31. august 2009 integreret i moderselskabets investeringsfunktion. Resultatet af Proprietary Trading for kvartal 2009 er i koncernregnskabet reklassificeret til beholdningsindtjeningen. Sammenligningstal er tilpasset. Basisindtægter af fonds Basisindtægter af fonds blev 686 mio. kr. mod mio. kr. i 1.-3.kvartal Faldet skyldes primært en lavere gennemsnitlig pengemarkedsrente på 1,45% mod 4,59% i samme periode året før. Basisindtægter af fonds er det afkast, der kunne være opnået ved placering af koncernens investeringsbeholdninger til den risikofrie rente Nationalbankens reporente. Derudover indeholder basisindtægter af fonds nettorenteudgifter vedrørende efterstillet kapital og købet af Totalkredit opgjort i forhold til den risikofrie rente. Driftsomkostninger og afskrivninger eksklusive særlige værdireguleringer mv. Koncernens omkostninger ekskl. værdireguleringer og provision vedrørende statsgaranti udgjorde mio. kr. Omkostninger i procent af basisindtægter af forretningsdrift faldt dermed fra 70,7 i kvartal 2008 til 63,7 i kvartal Koncernens driftsomkostninger og afskrivninger eksklusive særlige værdireguleringer mv. steg 248 mio. kr. eller 7,0% sammenlignet med kvartal Koncernens basisindtægter fra kundevendte forretninger steg i samme periode med 943 mio. kr. eller 18,8%. Det seneste års stigende forretningsaktivitet, ikke mindst på bankområdet, er blevet understøttet af personalevækst på Erhverv, Markets & Asset Management og it-området. Antallet af fastansatte medarbejdere steg i 2. halvår 2008 med 265, mens der i kvartal 2009 har været tale om et svagt fald i antal medarbejdere. Driftsomkostninger og afskrivninger særlige værdireguleringer mv. Ifølge IFRS-regnskabsreglerne skal der under omkostninger føres en nettokursregulering af aktiver og passiver vedrørende Nykredits afviklingspensionskasser og visse personaleordninger mv. Hertil kommer værdiregulering af domicilejendomme og i 3. kvartal 2009 udgifter og hensættelser vedrørende Dansk Pantebrevsbørs under konkurs. Samlet en driftsudgift på 346 mio. kr. mod 68 mio. kr. i samme periode året før. Nykredit Banks provision til statsgarantiordningen udgjorde 263 mio. kr. i kvartal Nedskrivninger på udlån mv. Koncernens nedskrivninger på udlån mv. blev mio. kr. mod 123 mio. kr. i kvartal Af periodens nedskrivninger kan 641 mio. kr. henføres til privatområdet, hvoraf stigningen i de individuelle nedskrivninger tegner sig for 418 mio. kr. På erhvervsområdet udgjorde nedskrivninger på udlån mio. kr. Hertil kommer nedskrivninger på 236 mio. kr. vedrørende hensættelse på garantier tilknyttet statsgarantiordningen samt nedskrivning på engagement med EBH koncernen. Koncernens konstaterede tab på udlån i kvartal 2009 er stigende og udgjorde på realkredit- og bankområdet henholdsvis 95 mio. kr. og 114 mio. kr. mod et samlet tab på 43 mio. kr. i samme periode året før. Nedskrivninger på udlån mv. i Nykredit Realkredit udgjorde 638 mio. kr. mod 6 mio. kr. i kvartal 2008, svarende til 0,1% af udlånet. Af periodens nedskrivninger kan 163 mio. kr. (0,1%) henføres til privatområdet mod en indtægt på 25 mio. kr. i samme periode året før. Nedskrivninger på udlån på erhvervsområdet udgjorde 475 mio. kr. Periodens konstaterede tab for både privat- og erhvervsområdet udgjorde 92 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. i Totalkredit udgjorde 425 mio. kr., svarende til 0,1% af udlånet mod 10 mio. kr. i kvartal 2008, hvilket især afspejler de forringede økonomiske konjunkturer i form af stigende restancer og lavere handelsværdier. Totalkredit konceptet indebærer, at realiserede tab på lån efterfølgende kan modregnes i fremtidige provisionsbetalinger til pengeinstitutterne. I kvartal 2009 blev der foretaget modregning med 9 mio. kr. Det forventes, at såfremt periodens nedskrivninger bliver til realiseret tab, vil ca % kunne modregnes i provisioner til pengeinstitutterne over de næste 1-2 år. Nedskrivninger på bankudlån blev 826 mio. kr., svarende til 1,0% af udlånet, mod 105 mio. kr. i kvartal Stigningen kunne især henføres til øgede nedskrivninger på udlån til erhverv med 688 mio. kr. Hertil kommer yderligere hensættelser på statsgarantiordningen med 166 mio. kr. Nedskrivninger i Nykredit Mægler udgjorde 14 mio. kr. i kvartal Beholdningsindtjening Koncernens beholdningsindtjening udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode året før. Den markante beholdningsindtjening i kvartal 2009 skyldes primært faldende renter og en indsnævring af renteforskellen mellem realkreditobligationer og statsobligationer i perioden. Beholdningsindtjeningen er den merindtjening, der opnås ved investering i aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter ud over den risikofrie rente. Kurs- og rentemarginaler i tilknytning til realkreditforretningen i Nykredit Realkredit og Totalkredit samt handelsaktiviteter i Markets & Asset Management medregnes ikke i beholdningsindtjeningen, men under basisindtægter af forretningsdrift. Nykredits fondsbeholdning er primært investeret i danske og europæiske realkreditobligationer. Derudover har Nykredit investeret 4,7 mia. kr. i højt ratede bankobligationer. Størstedelen af renterisikoen i beholdningen er neutraliseret ved at sælge statsobligationer imod eller ved at indgå renteswaps. Nykredit er således eksponeret over for udviklingen i rentespænd mellem statsobligationer og primært realkreditobligationer samt over for den generelle renteudvikling. Markedsudviklingen medførte, at beholdningsindtjening på obligationer, likviditet og renteinstrumenter blev mio. kr. Nykredit har 4,9 mia. kr. investeret i aktier, hvoraf 3,0 mia. kr. er strategiske aktier, der værdireguleres over egenkapitalen. I kvartal 2009 fik Nykredit en kursregulering på aktier og aktieinstrumenter, der værdireguleres over driften, på -104 mio. kr., mens kursreguleringen på aktier reguleret over egenkapitalen blev på 838 mio. kr. Skat Skat af periodens resultat er beregnet til mio. kr. eksklusive Forstædernes Bank og 188 mio. kr. inklusive Forstædernes Bank. Finansielle risici Koncernens Value-at-Risk udgjorde 177 mio. kr. pr. 30. september 2009 målt ud fra 99% konfidensintervallet over 1 dag. 4/ kvartalsrapport 2009

5 Ledelsesberetning Koncernens renterisiko var 777 mio. kr. ved en generel renteændring på 1 procentpoint. Aktierisikoen ved et generelt kursfald på 10% var 448 mio. kr. Datterselskaber Totalkredit Totalkredits resultat før skat udgjorde 803 mio. kr. mod 711 mio. kr. i samme periode året før. Stigningen skyldes forøget forretningsomfang og en høj beholdningsindtjening. Resultatet er negativt påvirket af øgede nedskrivninger på udlån. FORVENTNINGER TIL 2009 Det er Nykredits forventning, at basisindtjeningen før nedskrivninger uændret vil ligge i niveauet mio. kr. Resultat før skat inklusive Forstædernes Bank skønnes for året som helhed at ligge på samme niveau som ved udgangen af 3. kvartal. Det skal dog bemærkes, at alene usikkerheden på beholdningsindtjening og nedskrivninger på udlån skønnes at udgøre i størrelsesordenen 1 mia. kr. Nykredit Bank Nykredit Bank koncernens resultat før skat udgjorde -273 mio. kr. mod 250 mio. kr. i samme periode året før. Det negative resultat er påvirket af stigende nedskrivninger på udlån på 992 mio. kr., provisioner til statsgarantiordningen på 263 mio. kr. og udgifter på 183 mio. kr. til afvikling af Dansk Pantebrevsbørs A/S, hvilket samlet gav en merudgift på ca. 1,3 mia. kr. sammenlignet med perioden i Forstædernes Bank Forstædernes Banks resultat før skat blev et underskud på mio. kr. i kvartal Resultatet er negativt påvirket af nedskrivninger i perioden på mio. kr. efter korrektion for nedskrivninger på udlån i åbningsbalancen på 406 mio. kr. ved Nykredits køb af banken. Der er i 3. kvartal 2009 foretaget en kritisk revurdering af nedskrivningsbehovet på udlån i Forstædernes Bank set i lyset af den forringede konjunktursituation. Nedskrivningerne skyldes især store ejendomsengagementer, hvor banken har et svagt sikkerhedsgrundlag baseret på 2. eller 3. prioritetssikkerhed. Nykredit Forsikring Nykredit Forsikrings resultat før skat blev 218 mio. kr. mod 77 mio. kr. i samme periode året før. Resultatet er påvirket af lavere erstatningsudgifter brutto, som udgjorde 654 mio. kr. mod 765 mio. kr. i kvartal Combined ratio, der er summen af bruttoerstatningsprocenten, omkostningsprocenten og nettogenforsikringsprocenten udgjorde 87,9% mod 93,4% i kvartalsrapport /45

6 Ledelsesberetning FORRETNINGSOMRÅDER Nykredit er organiseret omkring forretningsområderne Privat, Partnere, Erhverv, Markets & Asset Management og fra 17. oktober 2008 Forstædernes Bank. Koncernens samlede basisindtjening før nedskrivninger blev mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Realkreditudlånet steg i kvartal 2009 fra 916 mia. kr. til 974 mia. kr. opgjort til nominel værdi. Nykredit koncernen realiserede et bruttonyudlån på 168 mia. kr. mod 131 mia. kr. i kvartal Koncernens markedsandel på realkredit blev 46,6% i kvartal 2009 for bruttonyudlånet mod 41,5% i samme periode året før. Bruttonyudlånet til ejerboliger udgjorde 122 mia. kr. mod 82 mia. kr. i kvartal 2008, svarende til en markedsandel på 49,7% mod 47,6% i samme periode året før. Bruttonyudlånet til Erhverv udgjorde 46 mia. kr. mod 49 mia. kr. i kvartal Nykredit Banks udlån faldt med 5,6 mia. kr. i kvartal 2009 til 45,3 mia. kr. Erhvervsområdet tegner sig for et fald på 7,3 mia. kr., hvilket skyldes lavere låneefterspørgsel og i et vist omfang omlægning af bankudlån, herunder bridgefinansiering, til realkreditudlån. Udlån til privatkunder steg med knap 1,4 mia. kr. til 11,7 mia. kr. Indlånet udgjorde uændret 46 mia. kr. i forhold til primo året. Forstædernes Banks samlede udlån var 17,1 mia. kr. mod 22,3 mia. kr. primo året. Indlånet var 17,4 mia. kr. mod 14,7 mia. kr. primo året. Nykredit Forsikrings præmiebestand på mio. kr. var svagt stigende i forhold til primo året. Nykredit Mægler oplevede en nedgang på 22% i omsætningen fra solgte ejendomme i kvartal 2008 til ejendomme i kvartal Resultat af forretningsområder 1) Mio. kr. Privat Partnere Erhverv Markets & Asset Forstædernes Koncernposter I alt Management Bank og elimineringer kvartal 2009 Basisindtægter af forretningsdrift - Realkreditaktiviteter Bank- og forsikringsaktiviteter mv I alt Basisindtægter af fonds Driftsomkostninger Provision til statsgarantiordningen Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Periodens resultat før skat Afkast Gnsn. forretningskapital i mio. kr Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. forretningskapital 8,8-0,4-2,5 20,3-214,2-2, kvartal 2008 Basisindtjening efter nedskrivninger Afkast Gnsn. forretningskapital i mio. kr Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. forretningskapital 11,4 5,1 9,9 7, ,1 1 Der henvises til note 2 i kvartalsregnskabet for et samlet forretningsområderegnskab med sammenligningstal. 2 Heraf vedrører 133 mio. kr. pro rata-konsolideringen af JN Data (135 mio. kr. i 2008). 3 I beholdningsindtjeningen indgår resultat af kapitalandele i associerede selskaber med -4 mio. kr. i 2009 mod 125 mio. kr. i Lovpligtigt kapitalkrav (Søjle I og Søjle II) opgjort efter Basel II. 5 Hensættelser på garantier vedrørende statsgarantiordningen. 6/ kvartalsrapport 2009

7 Ledelsesberetning Resultat for privatområdet Mio. kr kvt kvt Basisindtægter af forretningsdrift - Realkreditaktiviteter Bank- og forsikringsaktiviteter mv I alt Driftsomkostninger Provision til statsgarantiordningen 32 - Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Aktivitet mv. Mio. kr Realkredit Bruttonyudlån 1-3. kvartal* Nettonyudlån kvartal* Bestand til nominel værdi ultimo Periodens nedskrivninger i % af udlån 0,09-0,00 Nedskrivninger ultimo korrektivkonto - Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Akkumuleret nedskrivningsprocent ultimo 0,08 0,02 Beholdning af overtagne ejendomme ultimo (stk.) Bank Udlån ultimo Indlån ultimo Periodens nedskrivninger i % af udlån 0,33 0,02 Nedskrivninger ultimo korrektivkonto - Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger 4 3 Akkumuleret nedskrivningsprocent ultimo 0,52 0,29 Garantier mv. ultimo Hensættelser på garantier ultimo Forsikring Nytegning kvartal* Præmiebestand ultimo Garantier eksklusive statsgarantiordningen. * Aktivitet opgjort for kvartal 2009 og kvartal Øvrige oplysninger er pr. ultimo 3. kvartal 2009 og ultimo året Restanceprocent på realkreditudlån 75 dage efter junitermin % 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,19 1,00 0,62 0,44 0,44 0,54 0, kvt ,28 0,44 0,81 Privat Privatområdet omfatter forretninger til privatkunder i Nykredits egen distribution. Privatområdet betjener også koncernens kunder med deltidslandbrug. Aktivitet Realkreditudlån til nominel værdi steg med 3,8 mia. kr. til 182 mia. kr. ultimo 3. kvartal Bruttonyudlånet blev 29,4 mia. kr. mod 17,6 mia. kr. i kvartal Bankudlånet steg med 1,4 mia. kr. til 11,7 mia. kr. ultimo 3. kvartal Bankindlån steg 1,7 mia. kr. fra ultimo 2008 til 12,3 mia. kr. ultimo 3. kvartal Nykredit har i kvartal 2009 fået knap nye kunder. Forsikringspræmiebestanden steg med 29 mio. kr. i kvartal 2009 til 951 mio. kr. Resultat mv. Basisindtjening før nedskrivninger blev 475 mio. kr. mod 295 mio. kr. i kvartal Basisindtægter af forretningsdrift blev mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Driftsomkostninger blev mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Hertil kommer provision til statsgarantiordningen på 32 mio. kr. i Nedskrivninger på udlån var stigende, men fortsat relativt lave og udgjorde 210 mio. kr. mod en nettoindtægt på 14 mio. kr. i kvartal Periodens nedskrivningsprocent udgjorde 0,09 af realkreditudlånet og 0,33 af bankudlånet. Periodens konstaterede tab på realkreditudlån var 60 mio. kr. De samlede nedskrivninger (korrektivkonto) ultimo 3. kvartal 2009 udgjorde 199 mio. kr. mod 79 mio. kr. primo året. Nedskrivningerne fordelt på realkreditudlån og bankudlån udgjorde henholdsvis 138 mio. kr. og 61mio. kr. Ved juniterminen var 75-dages restancer på realkreditudlån i procent af forfaldne ydelser 0,81 mod 0,82 ved martsterminen og 0,77 ved decemberterminen Beholdningen af overtagne ejendomme er steget, men ligger fortsat på et lavt niveau. Siden årets begyndelse er der overtaget 106 ejendomme og solgt 85 ejendomme. Beholdningen af ejendomme udgjorde 68 ved udgangen af 3. kvartal kvartalsrapport /45

8 Ledelsesberetning Partnere Forretningsområdet Partneres opgaver er løbende at udvikle koncernens partnerskaber. Partnere omfatter formidling af realkreditlån til privatkunder gennem Totalkredit-brandet fra knap 100 lokale og regionale pengeinstitutter, med tilsammen mere end filialer. Hertil kommer realkreditudlån til private i udlandet. Resultat mv. Basisindtjening før nedskrivninger blev 410 mio. kr. mod 253 mio. kr. i kvartal Basisindtægter af forretningsdrift blev mio. kr. mod 892 mio. kr. i kvartal Driftsomkostninger på 316 mio. kr. mod 334 mio. kr. i kvartal Nedskrivninger på udlån blev 431 mio. kr. i kvartal 2009, mod 10 mio. kr. i tilsvarende periode sidste år. Stigningen kunne især henføres til en stigning i individuelle nedskrivninger på 298 mio. kr. Nedskrivningerne i kvartal 2009 svarer til 0,1% af udlånet. Periodens konstaterede tab udgjorde 13 mio. kr., hvoraf 9 mio. kr. er modregnet i provisionen til pengeinstitutterne. Aktivitet Realkreditudlånet i nominel værdi steg med 25,0 mia. kr. til 429 mia. kr. Bruttonyudlån blev 92,5 mia. kr. mod 64,5 mia. kr. i kvartal Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver udgjorde 336 mio. kr. Heraf er 335 mio. kr. afskrivninger på distributionsrettigheder opnået i forbindelse med Nykredits køb af Totalkredit. Resultat for Partnere Mio. kr kvt kvt Basisindtægter af forretningsdrift - Realkreditaktiviteter Driftsomkostninger Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Aktivitet mv. Mio. kr Realkredit - Bruttonyudlån kvartal* Nettonyudlån kvartal* Bestand til nominel værdi ultimo Nedskrivninger i % af udlån 0,10 0,00 Nedskrivninger ultimo korrektivkonto - Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Akkumuleret nedskrivningsprocent ultimo 0,11 0,01 Beholdning af overtagne ejendomme ultimo (stk.) 13 4 Nedskrivninger i Totalkredit er omfattet af en aftale med de samarbejdende pengeinstitutter, som indebærer, at konstaterede tab modregnes i fremtidige provisionsbetalinger fra Totalkredit. I kvartal 2009 blev der foretaget modregning med 9 mio. kr. Det forventes, at såfremt periodens nedskrivninger bliver til realiseret tab, vil ca % kunne modregnes i provisioner til pengeinstitutterne over de næste 1-2 år. De samlede nedskrivninger (korrektivkonto) udgjorde 472 mio. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2009, hvoraf de individuelle nedskrivninger udgjorde 320 mio. kr. Ved juniterminen var 75-dages restancer på realkreditudlån i procent af de samlede forfaldne ydelser 0,45 mod 0,40 ved martsterminen og 0,30 ved decemberterminen Stigningen i restancerne i Totalkredit afspejler ikke kun den forringede konjunktursituation med stigende ledighed, men også at pengeinstitutterne og Totalkredit har valgt at håndtere restancer og mulige restancer på en anden måde end tidligere. Beholdningen af overtagne ejendomme ultimo 3. kvartal 2009 udgjorde 13 mod 4 primo året. Siden årets begyndelse er der overtaget 24 ejendomme og solgt 15. * Aktivitet opgjort for 1.-3 kvartal 2009 og kvartal Øvrige oplysninger er pr. ultimo 3. kvartal 2009 og ultimo året Restanceprocent på realkreditudlån 75 dage efter junitermin % 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,05 0,03 0, kvt ,11 0,45 8/ kvartalsrapport 2009

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2011 30. SEPTEMBER 2011 RESULTAT s resultat før skat blev 1.286 mio. kr. mod 2.724 mio.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 8 Forventninger

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32%

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. maj 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2009 31. MARTS 2009 Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal

Læs mere

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 26 Nykredit Realkredit koncernen Koncernchef Peter Engberg Jensen 7. februar 27 Hidtil bedste resultat 6. Nykredit Realkredit koncernen - resultat før skat 5.62* 5.895* 5. 4. 4.421 4.25 1.26

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2009 Nykredit Realkredit koncernen

Risiko- og kapitalstyring 2009 Nykredit Realkredit koncernen Risiko- og kapitalstyring 2009 Indhold ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 5 s resultat 5 Kredittab og nedskrivninger 5 Beholdningsindtjening 5 Kapitalpolitik 5 Situationen på de finansielle markeder 5 Ny strategi

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Halvårsrapport 2007 Nykredit Realkredit koncernen. Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 2007

Halvårsrapport 2007 Nykredit Realkredit koncernen. Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 2007 Halvårsrapport 27 Nykredit Realkredit koncernen Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 27 Dagens program Resultat og aktivitet Ejendomsmarkedet SDO Subprime Dialog Halvårsrapport 27 Forventninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Ét nyt Nykredit strategi 2013

Ét nyt Nykredit strategi 2013 Ét nyt Nykredit strategi 2013 Investormøde 18. juni 2009 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncernstrategi 2013 - Reaktioner Hvorfor koncernstrategi? Makrofaktorer Flytte Nykredit et niveau op Nykredit

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen Risiko- og kapitalstyring INDHOLD ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 5 RISIKOSTYRING 7 Koncernens karakteristika 7 Risikotyper 7 Organisation, ansvarsfordeling og rapportering 8 Incitaments- og bonusprogrammer 9 Tilsynsdiamanten

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Årsrapport 2013 Nykredit Bank-koncernen. Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2013 Nykredit Bank-koncernen. Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2013 Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 LEDELSESBERETNING 3 2009-2013 3 2013 Kort fortalt

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2012 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2012 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 98 Finanskalender 2013 98 Nykredit Banks ledelse 99 LEDELSESBERETNING 3 2008-2012

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Årsrapport 2009 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2009 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2009 Indhold FORRETNINGSPROFIL Finansiel bæredygtighed 1 Selskabsoplysninger 2 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 2 Koncerndiagram 3 LEDELSESBERETNING 2005-2009 5 2009 Kort fortalt 5

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

SIFI At være eller ikke være

SIFI At være eller ikke være SIFI At være eller ikke være Jesper Berg Finansanalytikerforeningen 17.4.2013 18-04-2013 1 Hvorfor - fra Rasmus Klump til Armageddon et skridt for langt 18-04-2013 2 Agenda Forskellen på bank og realkredit

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2014 Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 2010-2014 3 2014 kort

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere