11 stk. 5 - Familievejlederordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11 stk. 5 - Familievejlederordning"

Transkript

1 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ordningen omfatter både familier med nyfødte børn og børn hvor funktionsnedsættelsen konstateres under barnets opvækst. Ved funktionsnedsættelse forstås det begreb, som bruges ved tildeling af ydelser i serviceloven. Der er tale om en situation, hvor funktionsnedsættelsen har indgribende følger i den daglige tilværelse, og hvor der i lang tid frem over vil være brug for at kompensere for følgerne af funktionsnedsættelsen. De børn og familier, hvor funktionsnedsættelsen er konstateret for mere end 3 mdr. siden, forudsættes, iflg. forarbejderne til bestemmelsen, allerede at være i kontakt med kommunen og forudsættes derfor ikke at have behov for den introducerende rådgivning og vejledning, som familievejlederordningen tilbyder. Formål Familievejledningen skal tilbydes inden for tre måneder efter, at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at barnets funktionsnedsættelse er konstateret. Formålet med vejlederordningen er at sikre, at familien i den indledende fase, efter at funktionsnedsættelsen er konstateret, får et tilbud om introducerende vejledning. Familievejlederen skal kunne håndtere nogle af familiens indledende spørgsmål og ordningen er en form for brobygning mellem familien og det offentlige i den indledende fase, efter at barnets funktionsnedsættelse er konstateret. Der kan efter en konkret vurdering tilbydes flere rådgivnings- og vejledningssamtaler ud over den første samtale, hvis det skønnes nødvendigt, for at formålet med familievejledningen kan opfyldes. Fagligt indhold Familievejledningen skal indeholde en introducerende og helhedsorienteret information og vejledning om familiens rettigheder og hjælpemuligheder på tværs af sektorerne. Vejledningen skal endvidere indeholde oplysninger om relevante vidensmiljøer og handicaporganisationer på området samt den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation VISO. Familievejledningen skal herudover rumme et tilbud om formidling af kontakt til andre familier med børn med 1

2 nedsat funktionsevne med henblik på dannelse af netværk. Tilbudets omfang Der kan efter en konkret vurdering tilbydes flere rådgivnings- og vejledningssamtaler ud over den første samtale, hvis det skønnes nødvendigt, for at formål med familievejledningen kan opfyldes. I vurderingen af behovet for yderligere samtaler vil der bl.a. kunne lægges vægt på karakteren og omfanget af barnets nedsatte funktionsevne og sagens kompleksitet i øvrigt. Forventninger til leverandører Leverandør: Handicapkonsulent Familievejledningen ydes under hensyn til formål og fagligt indhold for ordningen. Familievejledningen skal så vidt som muligt tilbydes at foregå ved besøg i hjemmet. Når familievejledningen er afsluttet, skal familievejlederen formidle kontakt og skriftlig videregive viden om familien til sagsbehandler i familieafdelingen. I henhold til ordningen har familievejlederen ikke kompetence til at træffe afgørelse om hjælpen til familien. Adgang til Familievejledningen skal synliggøres for relevante samarbejdspartnere særligt i sundhedsvæsenet under hensyn til en rettidig henvisning til ordningen jf. målsætning om at vejledning skal være påbegyndt inden for 3 mdr. fra oplysningerne er tilgået kommunen. Forventninger til bestiller Bestiller: Familievejlederordningen skal være synlig både for familierne og for relevante instanser såsom sygehuse, sundhedsplejen, praktiserende læger, dagtilbud, skoler PPR m.fl. Ordningen bør beskrives på vores intranet således at adgang via blanket, mail eller telefonnr. til Handicapkonsulenten kan understøtte en hurtig sagsgang. Dette under hensyn til at Familievejledningen skal tilbydes inden for tre måneder efter, at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at det er konstateret, at barnet har nedsat funktionsevne. I forhold til familier, hvor barnets funktionsnedsættelse har været konstateret i mere end tre måneder, forudsættes det, at disse familier har været i kontakt med kommunen og på denne måde har fået vejledning om deres rettigheder, hjælpemuligheder m.v. Lovændringen omfatter derfor ikke disse familier. Samarbejdsrelationer Eksterne fra sundhedsvæsenet, sundhedsplejerskerne, rådgiverne og Handicapkonsulenten. 2

3 Visitation og visitationsprocedure Økonomi Henvisninger behandles af handicapkonsulenten, som fører statistik ved oplistning af indkomne og effektuerede Familievejlederordninger. Praktiske oplysninger Det er ikke hensigten med ordningen, at sagsbehandleren er til stede under Familievejlederrådgivningen. 3

4 32 Hjemmetræning Lovgrundlag Servicelovens 32 stk. 6 Kompetencefordeling Visitationsudvalg for Handicapområdet Børnefaglig undersøgelse Ja og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er børn under 18 år med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og med et sådant behov for støtte og behandling, at der skal iværksættes et særligt tilbud til barnet eller den unge. Afgrænsningen af målgruppen baserer sig ikke på bestemte diagnoser eller på karakteren af funktionsnedsættelse, men på en fagkyndig vurdering af barnets behov for et særligt støtte- og behandlingstilbud, herunder et træningstilbud. Det drejer sig om de børn, der har behov for en systematisk, helhedsorienteret tværfaglig undersøgelse og udredning jf. servicelovens 50 forud for visitationen til et tilbud. Formål Reglerne om hjemmetræning sætter fokus på en helhedsorienteret og tværfaglig indsats ved udredning og visitation og en høj grad aktiv involvering af forældre og børn gennem hele processen. Den sætter fokus på, at forældrene, med det kendskab de har til deres børn, udgør en ressource der kan forbedre den samlede indsats. Formålet er at imødekomme forældres behov for aktivt at blive inddraget i tilrettelæggelsen og indsatsen for deres børn. Fagligt indhold Foranstaltning ved hjemmetræning bygger på: En afklaring af målgruppe ift. om barnet er berettiget til et særligt dagtilbud og har behov for særlig træning Et udredningsteam, der modtager og behandler en ansøgning om hjemmetræning og som efter behov tilrettelægger en undersøgelse med inddragelse af forældre og barn Et udredningsteam som indstiller til godkendelse eller afslag på ansøgning om hjemmepasning Et udredningsteam der, hvis der gives tilsagn til foranstaltningen, fortsætter med opfølgning og tilsyn ift. opgaven Et visitationsudvalg som med baggrund i indstillinger fra udredningsteamet beslutter iværksættelse og videreførelse /ophør af foranstaltning. Undersøgelsen og betingelser for bevilling af hjemmetræning En godkendelse af foranstaltning vil bl.a. bygge på en 50 undersøgelse, som skal afdække ressourcer og problemer i 4

5 relation til barnet eller den unge, familien og netværket. Det skal ske ved optimal inddragelse af forældre og barnet/den unge. Der skal foretages en vurdering ift.: Familiens samlede situation og forældrenes personlige ressourcer skal konkludere, at forældrene kan påtage sig at træne barnet. At den foreslåede træningsmetode skal kunne imødekomme barnets behov. At hjemmetræningen skal være dokumenterbar, hvilket vil sige at metoden skal indeholde nogle målbare indikatorer, som kan anvendes til måling af om metoden resulterer i den forventede effekt. Træningen kan foregå efter konventionelle metoder, dvs. metoder som almindeligvis anvendes i de offentlige tilbud såsom fysioog ergoterapeutiske metoder, eller efter alternative metoder, dvs. metoder der traditionelt ikke indgår i de offentlige tilbud. Det er ikke en betingelse, for at kunne godkende træning i hjemmet, at træningsmetoden er videnskabeligt dokumenteret. Et forløb med hjemmetræning skal følges tæt Udredningsteamet skal tilrettelægge og har ansvar for at føre tilsyn 2 gange årligt med barnets trivsel og udvikling og for at foretage opfølgning på træningsindsatsen 4 gange årligt. Oplysninger i forbindelse med tilsyn samt opfølgning tilgår Visitationsudvalget med indstilling om foranstaltningens videreførelse. Tilbudets omfang Hjemmetræningen kan med udgangspunkt i en faglig vurdering tilrettelægges som et supplement til dagtilbud eller skolegang, som et heldagstilbud et halvdagstilbud eller et tilbud på fx de to af ugens 5 dage. Det vil i kombinationstilbud være vigtigt at få afklaret hvordan samarbejdet med øvrige tilbud skal foregå. Forældrene kan få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i servicelovens 42. Forældrene har desuden ret til hjælp til nødvendige træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., der er forbundet med hjemmetræningen. At træningsredskaber m.v. skal være nødvendige betyder, at træningen efter den konkrete metode ikke kan gennemføres uden særlige træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. Forventninger til leverandører Leverandør: Familieafdelingen, familien og evt. hjælpere Familien skal bidrage med dokumentation over hjemmetræningens forløb og effekt. Visitationsudvalg skal sikre, at der fire x årligt foretages opfølgning af træningsindsatsen. 5

6 På samme vis skal visitationsudvalget sikre, at der 2 gang årligt Foretages en vurdering af barnets trivsel og udvikling i en sammenhæng hermed skal søskendes og familiens samlede trivsel beskrives og vurderes. Dokumentationen af, om barnet når de planlagte mål, kræver en vurdering af barnets situation, udviklings- og funktionsniveau både før og efter træningsforløbet. Arbejdet med dokumentation af hjemmetræningen og vurdering af dens effekt er primært rettet mod barnets udvikling set i forhold til de mål, der er opstillet. Der skal med udgangspunkt i tilsynet udfærdiges en tilsynsrapport med begrundet indstilling om fortsættelse eller ophør af hjemmetræningen. Rapporten sendes til høring hos forældrene og barnet eller den unge, medmindre afgørende hensyn i forhold til barnet eller den unge taler imod dette. Barnets eller den unges synspunkter skal tillægges betydning set i forhold til barnets eller den unges alder og modenhed. Forventninger til bestiller Bestiller: Rådgiver og Visitationsudvalg Rådgiver bringer ansøgninger om hjemmetræning til Udredningsteamet og det vurderes, om der er behov for inddragelse af særlige adhoc medlemmer. En plan lægges for undersøgelsen og for inddragelse af forældre og barn/ung. I forløbet skal rådgivningsteamet sikre, at fagpersoner rådgiver forældrene om, hvilke støtte-, behandlings- og udviklingsmuligheder der findes for barnet. Hvis der er flere alternative muligheder, skal fordele og ulemper ved de forskellige muligheder diskuteres med forældrene. Det er ikke et mål, at alle parter er enige, og det skal fremgå af udredningen og indstilling til visitationsudvalget, hvad forældrene har givet udtryk for. Forældrenes og barnets ønsker skal inddrages, under hensyntagen til, at det skal være barnets behov, der er styrende for visitationen. Hvis betingelserne for hjemmetræning er opfyldt, har forældrene ret til at modtage økonomisk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse af udgifter, der er forbundet med træningen, på op til kr (i 2011). Der gives ikke økonomisk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste til hjemmeundervisning. Socialrådgiver skal understøtte at plan lægges hvor: Alle involverede parter skal vide, hvem der har ansvar for hvad og hvornår Barnet eller den unge skal orienteres om trufne beslutninger 6

7 og det fremtidige forløb Forældrene skal være grundigt orienterede om gældende lovgivning på skole- og institutionsområdet Forældrene skal kende kravene om dokumentation, opfølgning og tilsyn samt evt. justering af indsatsen Der skal være klare aftaler om, hvornår og hvordan familien og barnet kan trække på offentlige tilbud for eksempel om rådgivning og vejledning Hvis der er tale om undervisningspligtige børn, skal kommunen desuden sikre, at der er taget stilling til, hvordan undervisningspligten opfyldes. Årsplan skal fastlægge udførsel af: Opfølgning med træningsindsatsen 4 gange årligt Tilsyn to gange årligt med barnets eller den unges udvikling og trivsel i hjemmet - I tilsynet skal der også indgå en vurdering af familiens trivsel som helhed, dvs. også eventuelle søskendes trivsel. Visitationsudvalg vurderer på grundlag af tilsynsrapport og bemærkninger fra forældrene og barnet eller den unge, om der er behov for i samarbejde med familien at justere hjemmetræningen, eller om der skal ske en revisitation af barnet eller den unge. Samarbejdsrelationer Visitation og visitationsprocedure Økonomi Praktiske oplysninger Familien og barnet - Rådgiver, et tværfagligt udredningsteam som inddrager nødvendig fagkundskab i forhold til den givne sag. Visitationsudvalg for Handicapområdet. 26systemkey%3D629571%26template%3Dakt_layout.xml%26p %3Dscanjourlink 50 undersøgelse vedlagt bilag vedrørende udredningen, sender til handicapkonsulenten. Der sættes sagen på dagsorden og indkalder til møde i visitationsudvalget. Max - Kr i Der henvises i øvrigt til Håndbog om udredning, visitation og hjemmetræning Børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Servicestyrelsen LBK nr 81 af 04/02/ Offentliggørelsesdato: Socialministeriet 32 om særlige dagtilbud til børn og godkendelse af forældrenes udførelse af hjælpen i hjemmet VEJL nr 83 af 27/09/ Offentliggørelsesdato: Socialministeriet 7

8 Pkt om særlige dagtilbud og godkendelse af hjemmetræning SKR nr 9530 af 08/07/2008 Offentliggørelsesdato: Socialministeriet Pkt. 4 om forældres træning af børn med handicap i hjemmet LBK nr 755 af 24/06/ Offentliggørelsesdato: Undervisningsministeriet Kap. 8 om hjemmeundervisning 8

9 52 stk. 3 nr. 3 - Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Lovgrundlag Servicelovens 52 stk. 3 nr. 3 Kompetencefordeling Intern Visitationsmøde Børnefaglig undersøgelse Ja og handleplan Målgruppe(r) Familier, som har behov for en familierettet støtte af hensyn til barnets eller den unges særlige behov. Det er en forudsætning, at familien vurderes at kunne profitere af et behandlingsforløb. Fx at familien i nogen grad kan omsætte indsigt, erkendelser, refleksioner og ideer til praktiske forandringer i hverdagen. Familiebehandling kan også tilbydes i tilknytning til at barnet eller den unge er anbragt udenfor hjemmet, fx ved hjemgivelse. Formål Fagligt indhold Formålet med tilbuddet er at familien bevares samlet og hjælpes og støttes til selv at drage omsorg for og tage vare på børnenes trivsel og udvikling. Familiebehandling er overordnet set et tilbud, der tager udgangspunkt i barnets eller den unges særlige behov. Der arbejdes i forløb med hele eller dele af en familie, eller med familiegrupper, forældregrupper eller grupper for børn og unge. Der anvendes mange forskellige metoder og tilgange der tilpasses den enkelte families behov. Eksempler på metoder og tilgange: Forældrekurser, fx Forældre til teenagere Forældre til børn med ADHD Forældre til udadreagerende børn 3-8 år (De Utrolige År) Klar til Barn, generelt tilbud til nye forældre Flerfamiliebehandling, fx Ungegruppen Fædregrupper Forældregrupper Mødregrupper Grupper for børn og unge, fx Børn af psykisk syge og eller misbrugende forældre Særligt idrætstilbud til unge Sorggruppe (tab af forældre, søskende) Pigegruppe Familiebehandling Samtaler, aktiviteter og familieøvelser. Der lægges vægt på gennem dialog at bringe familierne videre i deres 9

10 forståelse af egen situation og mulighed for udvikling altid med fokus på barnet. Samtaler med hele familien/enkelte familiemedlemmer af mere terapeutisk karakter. Relationsarbejde med det formål at skabe nære og bærende udviklingsbånd mellem mor/far og barn. Videooptagelser, hvor bla. Marte Meo metoden benyttes til at skabe fokus på hvad forældrene gør godt og hvor der er udviklingspunkter. Undervisning i barnets pleje og behov for omsorg og stimulation. I den konkrete situation vælges den metode, der må antages mest effektivt at lede til målene og opfylde formålet med indsatsen. Inddragelse af metoder/tilgange, og dannelse af nye grupper, kursustilbud mv., sker løbende og fleksibelt afhængig af behovene. Familiebehandling kan foregå hos familien, i Familiekonsulenthuset eller i Familiehuset Vestermose, ved Psykologteamet, samt ved Ungekonsulentgruppen. Tilbuddets omfang Forventninger til leverandører Omfanget af forløbet fastsættes i forbindelse med visitationen hvor intensitet drøftes med udgangspunkt i handleplanens mål. Leverandør: Børneteamets Familiekonsulentgruppe, Familiehuset Vestermose, Psykologteamet og i særlige tilfælde ved ekstern leverandør. Familiearbejdet kan foregå tværfagligt. Der udarbejdes en skriftlig samarbejdsaftale mellem familien og Familieafdelingen ud fra handleplanen. I forbindelse med opfølgningsmøde på handleplanen og samarbejdsaftale udarbejder familiekonsulenten en skriftlig status. Der henvises til bilag X standarder vedr. samarbejdsaftale Ved behov for ændring af handleplan, intensitet eller indstilling til ophør af foranstaltning kontaktes rådgiveren. Evalueringer skal ske med udgangspunkt i statusbeskrivelser. De faglige koordinatorer er tovholder for, at der ved ophør af foranstaltning foreligger et grundlag for evaluering af indsatsen ud fra handleplanens mål. Forventninger til bestiller Bestiller: Rådgiveren Den henvisende rådgiver laver en handleplan med udgangspunkt i en undersøgelse. Lederen af Familiehuset indkalder og deltager i forsamtaler hvor samarbejdsplan udarbejdes, handleplans revisioner og afsluttende møder. På hvert Handleplansmøde aftales tidspunktet for det næste møde. 10

11 Foranstaltningen ophører når formålet er opfyldt i henhold til Handleplanen, eller hvis foranstaltningen ikke længere tjener sit formål. Rådgiveren træffer endelig beslutning. Forløbet evalueres sammen med familien og rådgiveren efter 3 måneder og derefter mindst to gange årligt. Samarbejdsrelationer Familieafdelingen, forældre særlige tilfælde private leverandører. Dialog og samarbejdet tilrettelægges afhængigt af sagens intensitet og behov for opfølgning samt jf. krav i gældende lov. Et samarbejde herudover vil fremgå af handleplanen, idet det fx kan være vigtigt at der følges op af familiekonsulenten omkring barnet i daginstitutionen eller med den unge mor hos sundhedsplejen - på jobcenter og UU. Visitation og visitationsprocedure Økonomi Visitation finder sted på Intern Visitationsmøde. Indstillinger behandles på ugentlige møder i Intern Visitation. Se i øvrigt retningslinier for Intern Visitation. Det er vigtigt at ressourcer i afdelingen udnyttes optimalt og at indsatser således er under konstant revision. Der skal arbejdes med at skabe en tråd rød tråd i forbindelse med indsatsen der tager udgangspunkt i 3 faser: motivation indsats udslusning Således at indsatsen hele tiden tager udgangspunkt i, at vi er gæster i borgerens liv og at formålet med indsatsen er, at de skal støttes til selv at tage vare på eget liv. Det er vigtigt, at tænke at vingerne skal prøves og så kan fx et klippekort, til at komme igen 4 gange i den kommende tid, understøtte borgerens styrke til denne øvelse. Ligesom der kan henvises til den Åbne Rådgivning. Målet er at ressourcer skal flyde mere frit. Vi skal så vidt muligt undgå ventelister og fremtidssikre, idet eksterne leverandører fremtidigt sjældent vil blive en mulighed. Praktiske oplysninger 11

12 52 stk. 3 nr. 7 - Anbringelse i plejefamilie Lovgrundlag Servicelovens 52 stk. 3 nr. 7 jf. 66. nr. 1. Kompetencefordeling Børnerådet Børnefaglig undersøgelse Ja og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen omfatter: Børn og unge, der har behov for særlig støtte når foranstaltninger i hjemmet eller anbringelse i netværkspleje ikke kan tilgodese barnets/den unges særlige behov. Børn og unge, som kan profitere af at være i familielignende rammer, herunder o Som udgangspunkt alle spædbørn o Børn og unge med behov for et familiemiljø eller nogle få voksne at relatere sig til o Børn og unge som kan profitere af den nære relation Formål Fagligt indhold Formålet er at give børn og unge, der har behov for et alternativ til egen familie en base, hvor der drages omsorg for barnets/den unges trivsel, udvikling og læring. Når netværksanbringelse vurderes ikke at være tilstrækkelig, undersøges altid muligheden for om et barn eller ung kan anbringes i familiepleje før andre anbringelsesformer. Anbringelse i familiepleje besluttes ud fra en helhedsvurdering af barnets vanskeligheder og/eller belastningen hos barnets forældre. Følgende opgaver og ansvar er indeholdt i foranstaltningen: At varetage barnets og den unges følelsesmæssige, sociale og læringsmæssige udvikling At varetage barnets og den unges behov for at fastholde kontakten til dets egen familie og netværk At være en rollemodel for barnet og den unge Sætte struktur på barnets og den unges hverdag med dagtilbud/skole, fritidsaktiviteter mv. Tilbudets omfang Foranstaltningen er en døgnanbringelse med henblik på hjemgivelse, når formålet i handleplanen er opfyldt. Obs på vurdering af barnets tilknytning udover det 3. anbringelsesår. 12

13 Anbringelse i plejefamilie kan ske i en afgrænset periode og kan ses som en del af et længerevarende anbringelsesforløb, hvor også andre anbringelsesformer kan anvendes. Forventninger til leverandører Familieplejekonsulenterne: Ansvarlig for matchning mellem barn/ung og plejefamilie Udarbejder kontrakt om formidlet døgnophold Varetager det specifikke tilsyn Rådgiver, vejleder og superviserer plejefamilien Udarbejder statusrapporter 2 x årligt Varetager opgaven indenfor rammerne af den fastlagte standard Plejefamilien: Gennemgår grundkursus for plejefamilier Oplyser om væsentlige ændringer i forudsætningerne for godkendelsen Oplyser om ændringer i beskæftigelsesgrad, om ind- og udflytninger samt om ændringer i honorar Referer til rådgiver vedr. familiens ansættelsesforhold Samarbejder med rådgiver omkring barnet og dets forældre Det nærmere indhold omkring plejeforhold fremgår af den kontrakt, der indgås mellem den enkelte plejefamilie og Frederikssund Kommune samt Standarder for honorering mv. Forventninger til bestiller Samarbejdsrelationer Rådgiver: Sikrer at der foreligger et oplyst grundlag til familieplejekonsulenterne i form af 50 undersøgelse samt handleplan Fastsættelse af vederlag evt. i samarbejde med faglig koordinator i h. t. kompetenceplan Ansvarlig for opfølgning af handleplan 2 x årlig Ansvarlig for planer for samvær Støtter barnet i kontakten til egen familie, netværk, venner m. fl. under anbringelsen Opfølgningsbesøg hos plejefamilien. 1. gang efter 3 måneder og herefter 2 x årligt med samtale med barnet/den unge Ansvarlig for opsigelse af kontrakt Ansvarlig for genforhandling af kontrakt Ansvarlig for udarbejdelse af plan for hjemgivelse Ansvarlig for information til Administrationsteamet i forbindelse med oprettelse og lukning af foranstaltning under hensyn til aktivitetsbudgettet Der forventes en løbende dialog og samarbejde mellem rådgiveren, familieplejekonsulenten, de biologiske forældre og plejefamilien. Derudover samarbejdes med andre instanser, netværk og institutioner mv. omkring barnet som en familie vil gøre det. 13

14 Visitation og visitationsprocedure Økonomi Børneråd Der henvises til procedure for Børneråd Prisen på anbringelse i plejefamilie udgøres af plejevederlag, omkostningsdel, og eventuelt kørsel. Frederikssund Kommune tager udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings vejledning vedrørende udregning af plejevederlag. Prisen for den påtænkte foranstaltning skal stå i forhold til formålet og omfanget af denne. Forældrene har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/ den unges ophold uden for hjemmet jf. Servicelovens 159. Praktiske oplysninger Bilag: Orienteringsskrivelse om Standarder for honorering mv. Link betalingsbekendtgørelse 14

15 52 stk. 3 nr. 7 - Anbringelse på et socialpædagogisk opholdssted Lovgrundlag Servicelovens 52 stk. 3 nr. 7 jf. 66 nr. 5 Kompetencefordeling Børnerådet Børnefaglig undersøgelse Ja og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er børn og unge, der har behov for særlig støtte, når foranstaltningerne i hjemmet ikke kan tilgodese barnets / den unges behov. Kendetegnet for målgruppen er de børn og unge, der har behov for et alternativ til familien. Som hovedregel tilstræbes det, at anbringe hos familie. Barnets behov er afgørende for placering i enten plejefamilie eller på opholdssted. Når mulighederne for anbringelse i en netværksplejefamilie eller en plejefamilie og kommunal plejefamilie er undersøgt og udtømt kan en anbringelse på et socialpædagogisk opholdssted anvendes såfremt den unge er under 16 år. Barnets/den unges behov er afgørende for valg af anbringelsessted også set i forhold til barnets/ den unges alder. Der skal så vidt muligt vælges mindre, familielignende opholdssteder. Jf. barnets særlige behov. Formål Formålet er at give børn og unge, der har behov for et alternativ til egen familie en base, hvor der drages omsorg for barnets/den unges trivsel, udvikling og læring. Det tilstræbes, at anbringelsen sker i barnets nærmiljø. Der vægtes stabilitet og kontinuitet. Fagligt indhold Følgende opgaver og ansvar er indeholdt i foranstaltningen: At sikre barnets og den unges faglige udvikling At sikre barnets og den unge følelsesmæssige og sociale udvikling At sikre barnets og den unges behov for at fastholde kontakten til familie, netværk og venner. At være en rollemodel i det pædagogiske arbejde for barnet og den unge At skabe struktur på barnets og den unges hverdag med skolegang/daginstitution, fritidsaktiviteter mv. Barnets Reform Tilbudets omfang Foranstaltningen er en døgnanbringelse med henblik på 15

16 hjemgivelse, når formålet i handleplanen er opfyldt. Forventninger til leverandører Anbringelse på opholdsstedet kan ske i en afgrænset periode og kan ses som en del af et længerevarende anbringelsesforløb, hvor også andre anbringelsesformer fx ungebolig eller døgninstitutioner kan anvendes. Leverandør: : Familieplejekonsulent og Det socialpædagogiske opholdssted Det forventes, at opholdsstedet har åbent 365 dage om året. Opholdsstedet skal udarbejde en skriftlig status på baggrund af handleplanen inden aftalte opfølgningsmøder. Møderne afholdes på opholdsstedet eller i Administrationscentret, Jægerspris. Der skal ske en løbende systematisk beskrivelse af barnets eller den unges individuelle vanskeligheder og ressourcer. Opholdsstedet skal arbejde for et godt samarbejde med forældrene som sikrer inddragelse af forældrene og støtte til barnets eller den unges kontakt og relationer til familie og netværk. Det forventes at opholdsstedet samarbejder med Frederikssund Kommunes egne foranstaltninger fx psykolog, familieplejekonsulent eller ungekonsulent. Ved anbringelse af børn under 12 år skal det tilstræbes at opholds- stedet har fastboende ledere/medarbejdere. Børn og unge, som er anbragt i et døgntilbud skal som udgangspunkt følge undervisningen i en folkeskole. For børn som går i intern skole er målet, at arbejde på en udslusning til en kommunal folkeskole. Forventninger til bestiller Bestiller: Rådgiveren Rådgiveren indkalder opholdsstedet til et møde efter 3 måneder og herefter som minimum 2 x årligt. Rådgiveren sikrer, at der foreligger et oplyst grundlag til opholdsstedet i form af en børnefaglig undersøgelse og en handleplan Rådgiveren sikrer at der afholdes netværksmøde omkring netværkets rolle under anbringelsen. Der afholdes samtale med barnet 2 x årligt. Ved hjemgivelse udarbejdes en hjemgivelsesplan. Rådgiveren sørger for, at forældre til anbragte børn/unge får 16

17 tilbud om en støtteperson efter 54. Rådgiveren sikrer et vedvarende fokus på, om det er det rigtige tilbud barnet/den unge har. Rådgiveren har et skærpet fokus på, at anbringelser kan ske i en afgrænset periode og den enkelte anbringelse kan ses som en del af et længerevarende anbringelsesforløb, hvor forskellige former for anbringelse kan anvendes. Rådgiveren er ansvarlig for information til Administrationsteamet i forbindelse med oprettelse og lukning af foranstaltning under hensyn til aktivitetsbudgettet. Samarbejdsrelationer Visitation og visitationsprocedure Økonomi Der forventes løbende dialog og samarbejde mellem opholdsstedet, rådgiveren, familieplejekonsulenten, forældre og andre relevante samarbejdsparter. Børneråd Der henvises til procedure for Børneråd Efter opholdsstedets godkendte takst. Opgaven forventes varetaget indenfor den godkendte takst. Ind kontrakten underskrives skal opholdsstedets godkendte takst kontrolleres ligesom opholdsstedets tilsynsrapport skal gennemses. Såfremt opholdsstedet ønsker dækning af udgifter der ligger ud over den godkendte takst, kontaktes godkendende kommune, for en nærmere dialog om dette. Link - betalingsbekendtgørelsen Praktiske oplysninger Det er en forudsætning for at kunne benytte et konkret anbringelsessted, at opholdsstedet/institutionen står opført på Tilbudsportalen. 17

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Januar 2012 Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Udgiver: Social-

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere