11 stk. 5 - Familievejlederordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11 stk. 5 - Familievejlederordning"

Transkript

1 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ordningen omfatter både familier med nyfødte børn og børn hvor funktionsnedsættelsen konstateres under barnets opvækst. Ved funktionsnedsættelse forstås det begreb, som bruges ved tildeling af ydelser i serviceloven. Der er tale om en situation, hvor funktionsnedsættelsen har indgribende følger i den daglige tilværelse, og hvor der i lang tid frem over vil være brug for at kompensere for følgerne af funktionsnedsættelsen. De børn og familier, hvor funktionsnedsættelsen er konstateret for mere end 3 mdr. siden, forudsættes, iflg. forarbejderne til bestemmelsen, allerede at være i kontakt med kommunen og forudsættes derfor ikke at have behov for den introducerende rådgivning og vejledning, som familievejlederordningen tilbyder. Formål Familievejledningen skal tilbydes inden for tre måneder efter, at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at barnets funktionsnedsættelse er konstateret. Formålet med vejlederordningen er at sikre, at familien i den indledende fase, efter at funktionsnedsættelsen er konstateret, får et tilbud om introducerende vejledning. Familievejlederen skal kunne håndtere nogle af familiens indledende spørgsmål og ordningen er en form for brobygning mellem familien og det offentlige i den indledende fase, efter at barnets funktionsnedsættelse er konstateret. Der kan efter en konkret vurdering tilbydes flere rådgivnings- og vejledningssamtaler ud over den første samtale, hvis det skønnes nødvendigt, for at formålet med familievejledningen kan opfyldes. Fagligt indhold Familievejledningen skal indeholde en introducerende og helhedsorienteret information og vejledning om familiens rettigheder og hjælpemuligheder på tværs af sektorerne. Vejledningen skal endvidere indeholde oplysninger om relevante vidensmiljøer og handicaporganisationer på området samt den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation VISO. Familievejledningen skal herudover rumme et tilbud om formidling af kontakt til andre familier med børn med 1

2 nedsat funktionsevne med henblik på dannelse af netværk. Tilbudets omfang Der kan efter en konkret vurdering tilbydes flere rådgivnings- og vejledningssamtaler ud over den første samtale, hvis det skønnes nødvendigt, for at formål med familievejledningen kan opfyldes. I vurderingen af behovet for yderligere samtaler vil der bl.a. kunne lægges vægt på karakteren og omfanget af barnets nedsatte funktionsevne og sagens kompleksitet i øvrigt. Forventninger til leverandører Leverandør: Handicapkonsulent Familievejledningen ydes under hensyn til formål og fagligt indhold for ordningen. Familievejledningen skal så vidt som muligt tilbydes at foregå ved besøg i hjemmet. Når familievejledningen er afsluttet, skal familievejlederen formidle kontakt og skriftlig videregive viden om familien til sagsbehandler i familieafdelingen. I henhold til ordningen har familievejlederen ikke kompetence til at træffe afgørelse om hjælpen til familien. Adgang til Familievejledningen skal synliggøres for relevante samarbejdspartnere særligt i sundhedsvæsenet under hensyn til en rettidig henvisning til ordningen jf. målsætning om at vejledning skal være påbegyndt inden for 3 mdr. fra oplysningerne er tilgået kommunen. Forventninger til bestiller Bestiller: Familievejlederordningen skal være synlig både for familierne og for relevante instanser såsom sygehuse, sundhedsplejen, praktiserende læger, dagtilbud, skoler PPR m.fl. Ordningen bør beskrives på vores intranet således at adgang via blanket, mail eller telefonnr. til Handicapkonsulenten kan understøtte en hurtig sagsgang. Dette under hensyn til at Familievejledningen skal tilbydes inden for tre måneder efter, at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at det er konstateret, at barnet har nedsat funktionsevne. I forhold til familier, hvor barnets funktionsnedsættelse har været konstateret i mere end tre måneder, forudsættes det, at disse familier har været i kontakt med kommunen og på denne måde har fået vejledning om deres rettigheder, hjælpemuligheder m.v. Lovændringen omfatter derfor ikke disse familier. Samarbejdsrelationer Eksterne fra sundhedsvæsenet, sundhedsplejerskerne, rådgiverne og Handicapkonsulenten. 2

3 Visitation og visitationsprocedure Økonomi Henvisninger behandles af handicapkonsulenten, som fører statistik ved oplistning af indkomne og effektuerede Familievejlederordninger. Praktiske oplysninger Det er ikke hensigten med ordningen, at sagsbehandleren er til stede under Familievejlederrådgivningen. 3

4 32 Hjemmetræning Lovgrundlag Servicelovens 32 stk. 6 Kompetencefordeling Visitationsudvalg for Handicapområdet Børnefaglig undersøgelse Ja og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er børn under 18 år med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og med et sådant behov for støtte og behandling, at der skal iværksættes et særligt tilbud til barnet eller den unge. Afgrænsningen af målgruppen baserer sig ikke på bestemte diagnoser eller på karakteren af funktionsnedsættelse, men på en fagkyndig vurdering af barnets behov for et særligt støtte- og behandlingstilbud, herunder et træningstilbud. Det drejer sig om de børn, der har behov for en systematisk, helhedsorienteret tværfaglig undersøgelse og udredning jf. servicelovens 50 forud for visitationen til et tilbud. Formål Reglerne om hjemmetræning sætter fokus på en helhedsorienteret og tværfaglig indsats ved udredning og visitation og en høj grad aktiv involvering af forældre og børn gennem hele processen. Den sætter fokus på, at forældrene, med det kendskab de har til deres børn, udgør en ressource der kan forbedre den samlede indsats. Formålet er at imødekomme forældres behov for aktivt at blive inddraget i tilrettelæggelsen og indsatsen for deres børn. Fagligt indhold Foranstaltning ved hjemmetræning bygger på: En afklaring af målgruppe ift. om barnet er berettiget til et særligt dagtilbud og har behov for særlig træning Et udredningsteam, der modtager og behandler en ansøgning om hjemmetræning og som efter behov tilrettelægger en undersøgelse med inddragelse af forældre og barn Et udredningsteam som indstiller til godkendelse eller afslag på ansøgning om hjemmepasning Et udredningsteam der, hvis der gives tilsagn til foranstaltningen, fortsætter med opfølgning og tilsyn ift. opgaven Et visitationsudvalg som med baggrund i indstillinger fra udredningsteamet beslutter iværksættelse og videreførelse /ophør af foranstaltning. Undersøgelsen og betingelser for bevilling af hjemmetræning En godkendelse af foranstaltning vil bl.a. bygge på en 50 undersøgelse, som skal afdække ressourcer og problemer i 4

5 relation til barnet eller den unge, familien og netværket. Det skal ske ved optimal inddragelse af forældre og barnet/den unge. Der skal foretages en vurdering ift.: Familiens samlede situation og forældrenes personlige ressourcer skal konkludere, at forældrene kan påtage sig at træne barnet. At den foreslåede træningsmetode skal kunne imødekomme barnets behov. At hjemmetræningen skal være dokumenterbar, hvilket vil sige at metoden skal indeholde nogle målbare indikatorer, som kan anvendes til måling af om metoden resulterer i den forventede effekt. Træningen kan foregå efter konventionelle metoder, dvs. metoder som almindeligvis anvendes i de offentlige tilbud såsom fysioog ergoterapeutiske metoder, eller efter alternative metoder, dvs. metoder der traditionelt ikke indgår i de offentlige tilbud. Det er ikke en betingelse, for at kunne godkende træning i hjemmet, at træningsmetoden er videnskabeligt dokumenteret. Et forløb med hjemmetræning skal følges tæt Udredningsteamet skal tilrettelægge og har ansvar for at føre tilsyn 2 gange årligt med barnets trivsel og udvikling og for at foretage opfølgning på træningsindsatsen 4 gange årligt. Oplysninger i forbindelse med tilsyn samt opfølgning tilgår Visitationsudvalget med indstilling om foranstaltningens videreførelse. Tilbudets omfang Hjemmetræningen kan med udgangspunkt i en faglig vurdering tilrettelægges som et supplement til dagtilbud eller skolegang, som et heldagstilbud et halvdagstilbud eller et tilbud på fx de to af ugens 5 dage. Det vil i kombinationstilbud være vigtigt at få afklaret hvordan samarbejdet med øvrige tilbud skal foregå. Forældrene kan få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i servicelovens 42. Forældrene har desuden ret til hjælp til nødvendige træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., der er forbundet med hjemmetræningen. At træningsredskaber m.v. skal være nødvendige betyder, at træningen efter den konkrete metode ikke kan gennemføres uden særlige træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. Forventninger til leverandører Leverandør: Familieafdelingen, familien og evt. hjælpere Familien skal bidrage med dokumentation over hjemmetræningens forløb og effekt. Visitationsudvalg skal sikre, at der fire x årligt foretages opfølgning af træningsindsatsen. 5

6 På samme vis skal visitationsudvalget sikre, at der 2 gang årligt Foretages en vurdering af barnets trivsel og udvikling i en sammenhæng hermed skal søskendes og familiens samlede trivsel beskrives og vurderes. Dokumentationen af, om barnet når de planlagte mål, kræver en vurdering af barnets situation, udviklings- og funktionsniveau både før og efter træningsforløbet. Arbejdet med dokumentation af hjemmetræningen og vurdering af dens effekt er primært rettet mod barnets udvikling set i forhold til de mål, der er opstillet. Der skal med udgangspunkt i tilsynet udfærdiges en tilsynsrapport med begrundet indstilling om fortsættelse eller ophør af hjemmetræningen. Rapporten sendes til høring hos forældrene og barnet eller den unge, medmindre afgørende hensyn i forhold til barnet eller den unge taler imod dette. Barnets eller den unges synspunkter skal tillægges betydning set i forhold til barnets eller den unges alder og modenhed. Forventninger til bestiller Bestiller: Rådgiver og Visitationsudvalg Rådgiver bringer ansøgninger om hjemmetræning til Udredningsteamet og det vurderes, om der er behov for inddragelse af særlige adhoc medlemmer. En plan lægges for undersøgelsen og for inddragelse af forældre og barn/ung. I forløbet skal rådgivningsteamet sikre, at fagpersoner rådgiver forældrene om, hvilke støtte-, behandlings- og udviklingsmuligheder der findes for barnet. Hvis der er flere alternative muligheder, skal fordele og ulemper ved de forskellige muligheder diskuteres med forældrene. Det er ikke et mål, at alle parter er enige, og det skal fremgå af udredningen og indstilling til visitationsudvalget, hvad forældrene har givet udtryk for. Forældrenes og barnets ønsker skal inddrages, under hensyntagen til, at det skal være barnets behov, der er styrende for visitationen. Hvis betingelserne for hjemmetræning er opfyldt, har forældrene ret til at modtage økonomisk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse af udgifter, der er forbundet med træningen, på op til kr (i 2011). Der gives ikke økonomisk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste til hjemmeundervisning. Socialrådgiver skal understøtte at plan lægges hvor: Alle involverede parter skal vide, hvem der har ansvar for hvad og hvornår Barnet eller den unge skal orienteres om trufne beslutninger 6

7 og det fremtidige forløb Forældrene skal være grundigt orienterede om gældende lovgivning på skole- og institutionsområdet Forældrene skal kende kravene om dokumentation, opfølgning og tilsyn samt evt. justering af indsatsen Der skal være klare aftaler om, hvornår og hvordan familien og barnet kan trække på offentlige tilbud for eksempel om rådgivning og vejledning Hvis der er tale om undervisningspligtige børn, skal kommunen desuden sikre, at der er taget stilling til, hvordan undervisningspligten opfyldes. Årsplan skal fastlægge udførsel af: Opfølgning med træningsindsatsen 4 gange årligt Tilsyn to gange årligt med barnets eller den unges udvikling og trivsel i hjemmet - I tilsynet skal der også indgå en vurdering af familiens trivsel som helhed, dvs. også eventuelle søskendes trivsel. Visitationsudvalg vurderer på grundlag af tilsynsrapport og bemærkninger fra forældrene og barnet eller den unge, om der er behov for i samarbejde med familien at justere hjemmetræningen, eller om der skal ske en revisitation af barnet eller den unge. Samarbejdsrelationer Visitation og visitationsprocedure Økonomi Praktiske oplysninger Familien og barnet - Rådgiver, et tværfagligt udredningsteam som inddrager nødvendig fagkundskab i forhold til den givne sag. Visitationsudvalg for Handicapområdet. 26systemkey%3D629571%26template%3Dakt_layout.xml%26p %3Dscanjourlink 50 undersøgelse vedlagt bilag vedrørende udredningen, sender til handicapkonsulenten. Der sættes sagen på dagsorden og indkalder til møde i visitationsudvalget. Max - Kr i Der henvises i øvrigt til Håndbog om udredning, visitation og hjemmetræning Børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Servicestyrelsen LBK nr 81 af 04/02/ Offentliggørelsesdato: Socialministeriet 32 om særlige dagtilbud til børn og godkendelse af forældrenes udførelse af hjælpen i hjemmet VEJL nr 83 af 27/09/ Offentliggørelsesdato: Socialministeriet 7

8 Pkt om særlige dagtilbud og godkendelse af hjemmetræning SKR nr 9530 af 08/07/2008 Offentliggørelsesdato: Socialministeriet Pkt. 4 om forældres træning af børn med handicap i hjemmet LBK nr 755 af 24/06/ Offentliggørelsesdato: Undervisningsministeriet Kap. 8 om hjemmeundervisning 8

9 52 stk. 3 nr. 3 - Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Lovgrundlag Servicelovens 52 stk. 3 nr. 3 Kompetencefordeling Intern Visitationsmøde Børnefaglig undersøgelse Ja og handleplan Målgruppe(r) Familier, som har behov for en familierettet støtte af hensyn til barnets eller den unges særlige behov. Det er en forudsætning, at familien vurderes at kunne profitere af et behandlingsforløb. Fx at familien i nogen grad kan omsætte indsigt, erkendelser, refleksioner og ideer til praktiske forandringer i hverdagen. Familiebehandling kan også tilbydes i tilknytning til at barnet eller den unge er anbragt udenfor hjemmet, fx ved hjemgivelse. Formål Fagligt indhold Formålet med tilbuddet er at familien bevares samlet og hjælpes og støttes til selv at drage omsorg for og tage vare på børnenes trivsel og udvikling. Familiebehandling er overordnet set et tilbud, der tager udgangspunkt i barnets eller den unges særlige behov. Der arbejdes i forløb med hele eller dele af en familie, eller med familiegrupper, forældregrupper eller grupper for børn og unge. Der anvendes mange forskellige metoder og tilgange der tilpasses den enkelte families behov. Eksempler på metoder og tilgange: Forældrekurser, fx Forældre til teenagere Forældre til børn med ADHD Forældre til udadreagerende børn 3-8 år (De Utrolige År) Klar til Barn, generelt tilbud til nye forældre Flerfamiliebehandling, fx Ungegruppen Fædregrupper Forældregrupper Mødregrupper Grupper for børn og unge, fx Børn af psykisk syge og eller misbrugende forældre Særligt idrætstilbud til unge Sorggruppe (tab af forældre, søskende) Pigegruppe Familiebehandling Samtaler, aktiviteter og familieøvelser. Der lægges vægt på gennem dialog at bringe familierne videre i deres 9

10 forståelse af egen situation og mulighed for udvikling altid med fokus på barnet. Samtaler med hele familien/enkelte familiemedlemmer af mere terapeutisk karakter. Relationsarbejde med det formål at skabe nære og bærende udviklingsbånd mellem mor/far og barn. Videooptagelser, hvor bla. Marte Meo metoden benyttes til at skabe fokus på hvad forældrene gør godt og hvor der er udviklingspunkter. Undervisning i barnets pleje og behov for omsorg og stimulation. I den konkrete situation vælges den metode, der må antages mest effektivt at lede til målene og opfylde formålet med indsatsen. Inddragelse af metoder/tilgange, og dannelse af nye grupper, kursustilbud mv., sker løbende og fleksibelt afhængig af behovene. Familiebehandling kan foregå hos familien, i Familiekonsulenthuset eller i Familiehuset Vestermose, ved Psykologteamet, samt ved Ungekonsulentgruppen. Tilbuddets omfang Forventninger til leverandører Omfanget af forløbet fastsættes i forbindelse med visitationen hvor intensitet drøftes med udgangspunkt i handleplanens mål. Leverandør: Børneteamets Familiekonsulentgruppe, Familiehuset Vestermose, Psykologteamet og i særlige tilfælde ved ekstern leverandør. Familiearbejdet kan foregå tværfagligt. Der udarbejdes en skriftlig samarbejdsaftale mellem familien og Familieafdelingen ud fra handleplanen. I forbindelse med opfølgningsmøde på handleplanen og samarbejdsaftale udarbejder familiekonsulenten en skriftlig status. Der henvises til bilag X standarder vedr. samarbejdsaftale Ved behov for ændring af handleplan, intensitet eller indstilling til ophør af foranstaltning kontaktes rådgiveren. Evalueringer skal ske med udgangspunkt i statusbeskrivelser. De faglige koordinatorer er tovholder for, at der ved ophør af foranstaltning foreligger et grundlag for evaluering af indsatsen ud fra handleplanens mål. Forventninger til bestiller Bestiller: Rådgiveren Den henvisende rådgiver laver en handleplan med udgangspunkt i en undersøgelse. Lederen af Familiehuset indkalder og deltager i forsamtaler hvor samarbejdsplan udarbejdes, handleplans revisioner og afsluttende møder. På hvert Handleplansmøde aftales tidspunktet for det næste møde. 10

11 Foranstaltningen ophører når formålet er opfyldt i henhold til Handleplanen, eller hvis foranstaltningen ikke længere tjener sit formål. Rådgiveren træffer endelig beslutning. Forløbet evalueres sammen med familien og rådgiveren efter 3 måneder og derefter mindst to gange årligt. Samarbejdsrelationer Familieafdelingen, forældre særlige tilfælde private leverandører. Dialog og samarbejdet tilrettelægges afhængigt af sagens intensitet og behov for opfølgning samt jf. krav i gældende lov. Et samarbejde herudover vil fremgå af handleplanen, idet det fx kan være vigtigt at der følges op af familiekonsulenten omkring barnet i daginstitutionen eller med den unge mor hos sundhedsplejen - på jobcenter og UU. Visitation og visitationsprocedure Økonomi Visitation finder sted på Intern Visitationsmøde. Indstillinger behandles på ugentlige møder i Intern Visitation. Se i øvrigt retningslinier for Intern Visitation. Det er vigtigt at ressourcer i afdelingen udnyttes optimalt og at indsatser således er under konstant revision. Der skal arbejdes med at skabe en tråd rød tråd i forbindelse med indsatsen der tager udgangspunkt i 3 faser: motivation indsats udslusning Således at indsatsen hele tiden tager udgangspunkt i, at vi er gæster i borgerens liv og at formålet med indsatsen er, at de skal støttes til selv at tage vare på eget liv. Det er vigtigt, at tænke at vingerne skal prøves og så kan fx et klippekort, til at komme igen 4 gange i den kommende tid, understøtte borgerens styrke til denne øvelse. Ligesom der kan henvises til den Åbne Rådgivning. Målet er at ressourcer skal flyde mere frit. Vi skal så vidt muligt undgå ventelister og fremtidssikre, idet eksterne leverandører fremtidigt sjældent vil blive en mulighed. Praktiske oplysninger 11

12 52 stk. 3 nr. 7 - Anbringelse i plejefamilie Lovgrundlag Servicelovens 52 stk. 3 nr. 7 jf. 66. nr. 1. Kompetencefordeling Børnerådet Børnefaglig undersøgelse Ja og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen omfatter: Børn og unge, der har behov for særlig støtte når foranstaltninger i hjemmet eller anbringelse i netværkspleje ikke kan tilgodese barnets/den unges særlige behov. Børn og unge, som kan profitere af at være i familielignende rammer, herunder o Som udgangspunkt alle spædbørn o Børn og unge med behov for et familiemiljø eller nogle få voksne at relatere sig til o Børn og unge som kan profitere af den nære relation Formål Fagligt indhold Formålet er at give børn og unge, der har behov for et alternativ til egen familie en base, hvor der drages omsorg for barnets/den unges trivsel, udvikling og læring. Når netværksanbringelse vurderes ikke at være tilstrækkelig, undersøges altid muligheden for om et barn eller ung kan anbringes i familiepleje før andre anbringelsesformer. Anbringelse i familiepleje besluttes ud fra en helhedsvurdering af barnets vanskeligheder og/eller belastningen hos barnets forældre. Følgende opgaver og ansvar er indeholdt i foranstaltningen: At varetage barnets og den unges følelsesmæssige, sociale og læringsmæssige udvikling At varetage barnets og den unges behov for at fastholde kontakten til dets egen familie og netværk At være en rollemodel for barnet og den unge Sætte struktur på barnets og den unges hverdag med dagtilbud/skole, fritidsaktiviteter mv. Tilbudets omfang Foranstaltningen er en døgnanbringelse med henblik på hjemgivelse, når formålet i handleplanen er opfyldt. Obs på vurdering af barnets tilknytning udover det 3. anbringelsesår. 12

13 Anbringelse i plejefamilie kan ske i en afgrænset periode og kan ses som en del af et længerevarende anbringelsesforløb, hvor også andre anbringelsesformer kan anvendes. Forventninger til leverandører Familieplejekonsulenterne: Ansvarlig for matchning mellem barn/ung og plejefamilie Udarbejder kontrakt om formidlet døgnophold Varetager det specifikke tilsyn Rådgiver, vejleder og superviserer plejefamilien Udarbejder statusrapporter 2 x årligt Varetager opgaven indenfor rammerne af den fastlagte standard Plejefamilien: Gennemgår grundkursus for plejefamilier Oplyser om væsentlige ændringer i forudsætningerne for godkendelsen Oplyser om ændringer i beskæftigelsesgrad, om ind- og udflytninger samt om ændringer i honorar Referer til rådgiver vedr. familiens ansættelsesforhold Samarbejder med rådgiver omkring barnet og dets forældre Det nærmere indhold omkring plejeforhold fremgår af den kontrakt, der indgås mellem den enkelte plejefamilie og Frederikssund Kommune samt Standarder for honorering mv. Forventninger til bestiller Samarbejdsrelationer Rådgiver: Sikrer at der foreligger et oplyst grundlag til familieplejekonsulenterne i form af 50 undersøgelse samt handleplan Fastsættelse af vederlag evt. i samarbejde med faglig koordinator i h. t. kompetenceplan Ansvarlig for opfølgning af handleplan 2 x årlig Ansvarlig for planer for samvær Støtter barnet i kontakten til egen familie, netværk, venner m. fl. under anbringelsen Opfølgningsbesøg hos plejefamilien. 1. gang efter 3 måneder og herefter 2 x årligt med samtale med barnet/den unge Ansvarlig for opsigelse af kontrakt Ansvarlig for genforhandling af kontrakt Ansvarlig for udarbejdelse af plan for hjemgivelse Ansvarlig for information til Administrationsteamet i forbindelse med oprettelse og lukning af foranstaltning under hensyn til aktivitetsbudgettet Der forventes en løbende dialog og samarbejde mellem rådgiveren, familieplejekonsulenten, de biologiske forældre og plejefamilien. Derudover samarbejdes med andre instanser, netværk og institutioner mv. omkring barnet som en familie vil gøre det. 13

14 Visitation og visitationsprocedure Økonomi Børneråd Der henvises til procedure for Børneråd Prisen på anbringelse i plejefamilie udgøres af plejevederlag, omkostningsdel, og eventuelt kørsel. Frederikssund Kommune tager udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings vejledning vedrørende udregning af plejevederlag. Prisen for den påtænkte foranstaltning skal stå i forhold til formålet og omfanget af denne. Forældrene har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/ den unges ophold uden for hjemmet jf. Servicelovens 159. Praktiske oplysninger Bilag: Orienteringsskrivelse om Standarder for honorering mv. Link betalingsbekendtgørelse 14

15 52 stk. 3 nr. 7 - Anbringelse på et socialpædagogisk opholdssted Lovgrundlag Servicelovens 52 stk. 3 nr. 7 jf. 66 nr. 5 Kompetencefordeling Børnerådet Børnefaglig undersøgelse Ja og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er børn og unge, der har behov for særlig støtte, når foranstaltningerne i hjemmet ikke kan tilgodese barnets / den unges behov. Kendetegnet for målgruppen er de børn og unge, der har behov for et alternativ til familien. Som hovedregel tilstræbes det, at anbringe hos familie. Barnets behov er afgørende for placering i enten plejefamilie eller på opholdssted. Når mulighederne for anbringelse i en netværksplejefamilie eller en plejefamilie og kommunal plejefamilie er undersøgt og udtømt kan en anbringelse på et socialpædagogisk opholdssted anvendes såfremt den unge er under 16 år. Barnets/den unges behov er afgørende for valg af anbringelsessted også set i forhold til barnets/ den unges alder. Der skal så vidt muligt vælges mindre, familielignende opholdssteder. Jf. barnets særlige behov. Formål Formålet er at give børn og unge, der har behov for et alternativ til egen familie en base, hvor der drages omsorg for barnets/den unges trivsel, udvikling og læring. Det tilstræbes, at anbringelsen sker i barnets nærmiljø. Der vægtes stabilitet og kontinuitet. Fagligt indhold Følgende opgaver og ansvar er indeholdt i foranstaltningen: At sikre barnets og den unges faglige udvikling At sikre barnets og den unge følelsesmæssige og sociale udvikling At sikre barnets og den unges behov for at fastholde kontakten til familie, netværk og venner. At være en rollemodel i det pædagogiske arbejde for barnet og den unge At skabe struktur på barnets og den unges hverdag med skolegang/daginstitution, fritidsaktiviteter mv. Barnets Reform Tilbudets omfang Foranstaltningen er en døgnanbringelse med henblik på 15

16 hjemgivelse, når formålet i handleplanen er opfyldt. Forventninger til leverandører Anbringelse på opholdsstedet kan ske i en afgrænset periode og kan ses som en del af et længerevarende anbringelsesforløb, hvor også andre anbringelsesformer fx ungebolig eller døgninstitutioner kan anvendes. Leverandør: : Familieplejekonsulent og Det socialpædagogiske opholdssted Det forventes, at opholdsstedet har åbent 365 dage om året. Opholdsstedet skal udarbejde en skriftlig status på baggrund af handleplanen inden aftalte opfølgningsmøder. Møderne afholdes på opholdsstedet eller i Administrationscentret, Jægerspris. Der skal ske en løbende systematisk beskrivelse af barnets eller den unges individuelle vanskeligheder og ressourcer. Opholdsstedet skal arbejde for et godt samarbejde med forældrene som sikrer inddragelse af forældrene og støtte til barnets eller den unges kontakt og relationer til familie og netværk. Det forventes at opholdsstedet samarbejder med Frederikssund Kommunes egne foranstaltninger fx psykolog, familieplejekonsulent eller ungekonsulent. Ved anbringelse af børn under 12 år skal det tilstræbes at opholds- stedet har fastboende ledere/medarbejdere. Børn og unge, som er anbragt i et døgntilbud skal som udgangspunkt følge undervisningen i en folkeskole. For børn som går i intern skole er målet, at arbejde på en udslusning til en kommunal folkeskole. Forventninger til bestiller Bestiller: Rådgiveren Rådgiveren indkalder opholdsstedet til et møde efter 3 måneder og herefter som minimum 2 x årligt. Rådgiveren sikrer, at der foreligger et oplyst grundlag til opholdsstedet i form af en børnefaglig undersøgelse og en handleplan Rådgiveren sikrer at der afholdes netværksmøde omkring netværkets rolle under anbringelsen. Der afholdes samtale med barnet 2 x årligt. Ved hjemgivelse udarbejdes en hjemgivelsesplan. Rådgiveren sørger for, at forældre til anbragte børn/unge får 16

17 tilbud om en støtteperson efter 54. Rådgiveren sikrer et vedvarende fokus på, om det er det rigtige tilbud barnet/den unge har. Rådgiveren har et skærpet fokus på, at anbringelser kan ske i en afgrænset periode og den enkelte anbringelse kan ses som en del af et længerevarende anbringelsesforløb, hvor forskellige former for anbringelse kan anvendes. Rådgiveren er ansvarlig for information til Administrationsteamet i forbindelse med oprettelse og lukning af foranstaltning under hensyn til aktivitetsbudgettet. Samarbejdsrelationer Visitation og visitationsprocedure Økonomi Der forventes løbende dialog og samarbejde mellem opholdsstedet, rådgiveren, familieplejekonsulenten, forældre og andre relevante samarbejdsparter. Børneråd Der henvises til procedure for Børneråd Efter opholdsstedets godkendte takst. Opgaven forventes varetaget indenfor den godkendte takst. Ind kontrakten underskrives skal opholdsstedets godkendte takst kontrolleres ligesom opholdsstedets tilsynsrapport skal gennemses. Såfremt opholdsstedet ønsker dækning af udgifter der ligger ud over den godkendte takst, kontaktes godkendende kommune, for en nærmere dialog om dette. Link - betalingsbekendtgørelsen Praktiske oplysninger Det er en forudsætning for at kunne benytte et konkret anbringelsessted, at opholdsstedet/institutionen står opført på Tilbudsportalen. 17

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr : Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a

Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr : Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr. 01.07.16: Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a Stk. 1 Kommunalbestyrelsen godkender efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden,

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Ydelseskatalog for familie og forebyggelse 2010

Ydelseskatalog for familie og forebyggelse 2010 Ydelseskatalog for familie og forebyggelse 2010 1 Indhold: Forebyggelses- og anbringelsesgrundlag... 4 Forebyggende foranstaltninger... 5 Anbringelser... 5 Aflastning... 7 Aflastning i eget hjem (hjemmepasning)...

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Specialrådgivningssekretariat

Specialrådgivningssekretariat Specialrådgivningssekretariat Specialpædagogisk netværk organiseret under Specialiserede Tilbud - SPT Notat udarbejdet af Afdelingen for Specialiserede Tilbud - SPT Ringsted kommune Specialrådgivningssekretariat

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Håndbog om hjemmetræning. Introduktion Sagsforløbet omkring hjemmetræning Revision af reglerne om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning

Håndbog om hjemmetræning. Introduktion Sagsforløbet omkring hjemmetræning Revision af reglerne om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning Introduktion Sagsforløbet omkring hjemmetræning Revision af reglerne om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning Introduktion Hjemmetræningsordningen blev vedtaget i 2008. Målgruppen

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Vordingborg Kommune

Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Vordingborg Kommune 1 Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Udgivet af Revideret maj Udarbejdet af: Børne- og Familiesekretariatet Valdemarsgade 43

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie

Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie 1 Center for Børn, Unge og Familie Serviceniveauer 22. februar 2011 Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie Baggrund og formål Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Tilbudsoversigt Familieområdet

Tilbudsoversigt Familieområdet 1 Tilbudsoversigt Familieområdet Forord Det er Byrådets ønske at udsatte børn og unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn. Velfærd og Sundhed

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand)

Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand) Standarder for ydelser til udsatte børn og unge 1 Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand) Lovgrundlag Servicelovens 52.3.1 Målgruppe Målgruppen for flyverindsatsen er børn og unge

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Børneudvalget har i efteråret 2015 vedtaget en række serviceniveauer på det socialfaglige område Hvorfor serviceniveauer? Det konkrete formål

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Visitations- og samarbejdsaftale mellem Socialrådgivningen og Specialteamet for plejefamilier og opholdssteder i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Visitations- og samarbejdsaftale mellem Socialrådgivningen og Specialteamet for plejefamilier og opholdssteder i Ringkøbing-Skjern Kommune. Visitations- og samarbejdsaftale mellem Socialrådgivningen og Specialteamet for plejefamilier og opholdssteder i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning. Aftalen har sit naturlige afsæt i Ringkøbing Skjern

Læs mere

At blive aflastnings- eller plejefamilie

At blive aflastnings- eller plejefamilie At blive aflastnings- eller plejefamilie Vil I gerne være aflastnings- eller plejefamilie, er det vigtigt at I: Kan give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling Kan samarbejde med barnets

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 181 Offentligt Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2011-12 Fremsat den..af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet 1 Principper for indsatsen overfor sårbare børn og unge Serviceniveauet udmønter Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik og sigter på at skabe de bedst mulige

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Ydelseskatalog Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Forord Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af de forebyggende foranstaltninger og anbringelsesområdet

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet

Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet 1 Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune... 1 1. Forord... 4 2. PRINCIPPER FOR INDSATSEN OVER FOR BØRN OG UNGE... 5 3. SERVICENIVEAU...

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

DAGBEHANDLINGS TILBUD

DAGBEHANDLINGS TILBUD CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE HERNING KOMMUNE DAGBEHANDLINGS TILBUD BESKRIVELSE 2011 Arbejdsgruppe: Elin Hansen, Benny Madsen, Vibeke Marlene Johannesen, Karina Charlotte Schytt, Karin Karlsen og Inge

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 15. december Servicestandarder - Kvalitetsstandarder på Familieområdet. Administrativ konsulent

Notat. Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 15. december Servicestandarder - Kvalitetsstandarder på Familieområdet. Administrativ konsulent Notat Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 15. december 2011 Sag: Sagsbehandler: Servicestandarder - Kvalitetsstandarder på Familieområdet Trine Kappelhøj Administrativ konsulent Halsnæs Kommune vægter helhed, trivsel

Læs mere

Forundersøgelse og godkendelse

Forundersøgelse og godkendelse Forundersøgelse og godkendelse Lovgrundlag Typer af plejefamilier: Der findes tre forskellige typer af plejefamilier jf. Servicelovens 66 Alm. Plejefamilier Kommunale plejefamilier Plejefamilier er en

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Jaleh Tavakoli, MB Dato 18. december 2013 Sagsnr. 2013-0263422 Kære Jaleh Tavakoli Dokumentnr. 2013-0263422-6 Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller

Læs mere

Bilag til Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Bilag til Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Bilag til Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. BILAG TIL SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Kort introduktion... 3 Niveaudeling

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet 1 Principper for indsatsen overfor sårbare børn og unge Serviceniveauet udmønter Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik og sigter på at skabe de bedst mulige

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om hjemmetræning af børn og unge

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om hjemmetræning af børn og unge Til Undervisningsministeriet, svend.e.gertz@uvm.dk & Velfærdsministeriet, mln@vfm.dk Hvidovre, 8. september 2008 Sag 08/838 Dok. 10707/08 SL/kp/sih/kft Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om

Læs mere

Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser

Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser Tillæg til projektbeskrivelse Tidsbegrænsede anbringelser. Afprøvning af ny behandlingsindsats på Børne- og Ungecenter TOFTEN (Metodecentret) Center for Børn

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år Politisk målsætning for unge der er fyldt 15 år Fald i antallet af anbringelser

Læs mere

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Ydelseskatalog Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Forord Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af de forebyggende foranstaltninger og anbringelsesområdet

Læs mere

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi 1. Hvornår er det bedst for barnet eller den unge at blive anbragt uden for hjemmet? 2. Hvilken effekt/forandring ønskes opnået med en anbringelse uden for hjemmet?

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere