Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud."

Transkript

1 Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de voksne lidt oftere de lokale ugeaviser end børn og unge, men blandt samtlige aldersgrupper er de lokale ugeaviser et af de medier, der læses med størst hyppighed og udviser den største dækningsdybde i de enkelte husstande. Købet af store og dyrere ting med lavere indkøbscyklus drøftes oftere i husstanden end købet af mindre ting og dagligvarer med højere indkøbscyklus. De lokale ugeavisers store dækningsdybde motiverer mediets egnethed til at influere på dialog- og beslutningsprocesser i husstanden omkring dyrere mindre hyppige indkøb. De lokale ugeaviser opfattes hovedsagelig som dækkende den nære verden det der er tæt på læseren selv hvilket skaber en bevidsthed om lokalsamfundet. Et liv uden ugeaviser ville således være som at se verden igennem en kikkert. Ved køb af store og dyrere varer er man mere indstillet på at køre langt for at få det, man gerne vil have. De lokale ugeaviser formindsker den subjektive, oplevede afstand der er mellem læser og annoncør, hvilket i højere grad giver læseren indtryk af, at annoncørerne er mere inden for rækkevidde. De lokale ugeaviser kan således hjælpe annoncørerne med at trække i den elastik, der udgør deres kunde-radius og dermed udvide annoncørernes kundeopland. Annoncetætheden i de lokale ugeaviser opleves som højest, når det kommer til annoncer for møbler, biler, mindre ting og dagligvarer. Der, hvor der ligger et uudnyttet potentiale, er i forhold til elektronik og især bank og forsikring, hvor interessen har vist sig større end udbuddet af annoncer. De lokale ugeaviser bruges til inspiration, information samt orientering om tilbud på markedet, når der skal planlægges og diskuteres store og dyrere indkøb i husstanden. På baggrund af ovenstående resultater mener Explora derfor, at de lokale ugeavisers læsning og dækningsdybde taler for at ugeaviserne i højere grad end det i dag er tilfældet kan udnyttes til annoncer for produkter, hvis indkøbsovervejelser og beslutninger typisk drøftes i husstanden, og som er vigtige for hele husstanden. Med andre ord dyrere produkter, som købes forholdsvis sjældent, og hvor afstand ikke har så afgørende betydning, idet annoncørerne opleves som værende inden for rækkevidde.

2 Metode Analysefirmaet Explora A/S har forestået analysen. For at nå både i dybden og bredden med undersøgelsen, gøres der brug af en sekventiel metodik bestående af tre faser. Ved hver fase anvendes en ny metode således at problemstillingen, vedrørende hvorvidt annoncefeltet i ugeaviserne kan udvides, belyses bedst muligt. Der er her tale om husstandsinterview, fokusgruppeinterview og net-survey. Hvor de to første metoder er kvalitative og derfor er gode til at gå i dybden med problemstillingen, er den sidste metode kvantitativ og kan bruges til at vise det bredere billede. Husstandsinterview Undersøgelsen indledes med en kvalitativ del, hvor der først er foretaget fire husstandsinterview. Explora har været på besøg hos familier, og sammen med dem har man bladret i de lokale ugeaviser og snakket om læseoplevelser og om beslutningsprocesser i forbindelse med indkøb af forskellige varetyper. Formålet med husstandsinterviewene er at afdække nogle af de variationer, der findes i adfærd og beslutningsprocesser, for at afklare, hvad der skal spørges mere ind til og diskuteres i de efterfølgende fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterview Anden del af undersøgelsen er ligeledes kvalitativ og består af fire fokusgruppeinterview. De er afviklet i henholdsvis København og Vejle, så de dækker et urbant HT-område og en landkommune i Jylland. Formålet med fokusgruppeinterviewene er at få yderligere afprøvet, uddybet og nuanceret de hypoteser, som udsprang af de indledende husstandsinterview. Med udgangspunkt i fokusgrupperne kan hypoteserne præciseres og konkretiseres og dermed danne rammen for et kvantitativt spørgeskema. Net-survey Den tredje og sidste del af undersøgelsen er et kvantitativt net-survey bestående af internetinterview foretaget i perioden 3-5. maj 2006 af Zapera. Respondenterne er alle 18 år eller derover og bor i flerpersoners husstande. Stikprøven dækker 44 ugeavis-titlers dækningsområde, som er spredt med hensyn til geografi, urbanitet og oplag (identisk med undersøgelsen fra 2005). Formålet med net-surveyet er at få en generel beskrivelse af dækningsdybde, husstandsinvolvering i indkøb og subjektiv oplevelse af afstande i forhold til annoncører og indkøb. Undersøgelsesresultater De enkelte resultater fra undersøgelsens tre dele samles i dette følgende afsnit, hvor der indledningsvis fokuseres på mediernes dækningsdybde og livscyklus og derefter på hvilke varekategorier, der typisk drøftes i familien før de købes. Herefter ses der nærmere på dækningsudsnittet hos de forskellige medier og på, hvor langt respondenterne er villige til at tage for at købe de forskellige varer. Dette leder over i en analyse af, hvor gode de forskellige medier er til at kommunikere, at afsenderne af annoncerne er inden for rækkevidde. Afslutningsvis fremhæves resultaterne af respondenternes oplevede annoncetæthed, når det kommer til forskellige varetyper, og der ses nærmere på, hvilke medier respondenterne foretrækker, når de skal søge information omkring lidt dyrere varer, de kun sjældent køber.

3 Livscyklus og dækningsdybde Det kan variere, hvor lang en livscyklus forskellige aviser og blade, der leveres til husstanden, har, før de smides ud. Respondenterne blev derfor spurgt om, hvor længe de gemmer de forskellige aviser og blade i husstanden, før de smider dem ud. Resultatet er vist i nedenstående tabel. Tabel 1: Medie-livscyklus Lokale ugeaviser 4,80 Søndagsavisen 4,44 Dagblade 3,76 Tilbudsaviser/kataloger 5,04 Antal dage medierne gemmes: 1= én dag, 7= syv dage Følgende angiver om den enkelte værdi er signifikant forskellig fra værdien for de lokale ugeaviser: ingen stjerner angiver meget signifikant forskellig (signifikans>95%), *stærk tendens (signifikans, 90-95%), **svag tendens (signifikans, 85-90%), *** ikke signifikant forskellig (signifikans<85%). Angivelserne anvendes konsekvent i de følgende tabeller. Som det ses af tabellen, har tilbudsaviser/kataloger den længste livscyklus i husstanden. Herefter følger de lokale ugeaviser, som gemmes i 4,80 dage, før de smides ud, og dermed er det redaktionelle medie, der gemmes i længst tid. Søndagsavisen gemmes i 4,44 dage, og dagbladene gemmes kun i 3,76 dage. At det er dagbladene, der har den korteste livscyklus, hænger meget godt sammen med, at de jo bringes til husstanden hver dag, hvorfor gårsdagens avis hurtigt føles forældet og ikke værd at gemme. Derimod kommer de lokale ugeaviser og tilbudsaviser/kataloger som regel kun én gang om ugen, hvorfor deres nyhedsværdi strækker sig lidt længere. Jeg bladrer den [ugeavisen] altid igennem, så snart den kommer. Så lægger jeg den til senere, hvor jeg læser mere rigtigt i den. Dagen efter tager min mand den. Og i løbet af ugen kigger ungerne måske også lige i den. Vi har sådan et sted i køkkenet, hvor den ligger det meste af dagen. Som ovenstående citater illustrerer, gav respondenterne under husstandsinterviewene også udtryk for, at de gemmer den lokale ugeavis nogle dage og til tider bladrer den igennem flere gange. Den bliver typisk bladret igennem og skimmet straks den er kommet ind ad døren for så at blive lagt væk og gemt til en senere stund, hvor der er bedre tid. Ofte har familierne et særligt sted, hvor de lægger ugeaviserne, så også husstandens øvrige beboere ved lejlighed kan læse avisen eller bladre den igennem. Ugeavisen læses typisk først af moderen i familien og senere af faderen eller måske børnene, og der læses lidt af hvert om begivenheder, tilbud og nyheder i nærområdet. Ugeavislæsningen betegnes som en hyggestund, og ugeavisen kan læses overalt i boligen, samtidig med der foretages anden aktivitet, fx ses fjernsyn, laves mad eller spises mad. Ser man på forskellige geografiske områder, viser det sig, at husstande i hovedstadsområdet generelt gemmer avisen i kortest tid. Af husstandene i Jylland samt øvrige Sjælland og øerne har henholdsvis 33% og 27% svaret, at de gemmer den lokale ugeavis i syv dage eller mere - altså gemmer avisen indtil den nye ugeavis kommer hvor det kun er 19% af husstandene i Storkøbenhavn, der gemmer ugeavisen så lang tid. Denne tendens ses endnu tydeligere, når man ser på det gennemsnitlige antal dage, husstandene i de forskellige geografiske områder gemmer den lokale ugeavis. I Storkøbenhavn gemmes den i gennemsnit 4,39 dage, hvor den i det øvrige Sjælland og øerne gemmes i 4,95 dage og i Jylland i 5,00 dage (se bilag 1, tabel A).

4 Tager man højde for alder, viser det sig, at den brede midtergruppe år udviser en meget ensartet adfærd med hensyn til antal dage, man gemmer ugeavisen (se bilag 1, tabel B). Ikke overraskende stikker helt unge og 60+ lidt af ved at gemme henholdsvis lidt kortere og lidt længere tid. Bliver vi ved de forskellige aldersgrupper, viser det sig, at andelen, der har læst eller kigget mindst et par minutter i en lokal ugeavis inden for den seneste uge, stiger med alderen (se bilag 1, tabel C), men hvordan ser det mere konkret ud i husstanden? Hvor ofte kigger de forskellige familiemedlemmer i de lokale ugeaviser? Respondenterne blev bedt om at besvare, hvor ofte husstandens øvrige beboere ser i en lokal ugeavis og andre medier, der kommer ind ad døren, og svarfordelingen ses i nedenstående tabel. Tabel 2: Dækningsdybde hvor ofte læses de forskellige blade/aviser Lokale Ugeaviser Søndags- Avisen Dagblade Tilbudsaviser/ kataloger Anden voksen 4,03 3,81 3,92 4,24 Børn ,73 2,40 2,71 *** 3,29 Børn ,37 2,17 * 2,34 *** 3,22 Hvor ofte husstandens øvrige beboere læser de enkelte medier: 1= aldrig, 2= sjældnere, 3= hver anden gang, 4= næsten hver gang, 5= hver gang. Base: De respondenter, som har svaret at de læser/modtager pågældende medier Af tabellen fremgår det, at den anden voksne i familien (ud over respondenten selv) generelt er den person i husstanden, som læser flest af de blade og aviser, der kommer ind af døren. De læser de forskellige blade næsten hver gang de kommer, hvor både gruppen af børn på 16 år og derover samt gruppen på år læser aviserne hver anden gang eller sjældnere. Hvor der blandt de voksne er en tendens til, at lidt flere læser tilbudsaviser/kataloger end de øvrige medier, er der blandt de to børne-grupper flest, der læser lokale ugeaviser og dagblade. I husstanden læser de voksne således lidt oftere de lokale ugeaviser end børn og unge, men blandt samtlige aldersgrupper er de lokale ugeaviser et af de medier, der læses med størst hyppighed. Og dækningsdybden af det enkelte eksemplar af ugeavisen er høj indenfor husstanden, således at flere medlemmer i husstanden typisk eksponeres for selv samme annonce, hvilket vil være fordelagtigt i forbindelse med dialogkrævende købeovervejelser og beslutninger. Med disse tal skal man dog være opmærksom på, at de bygger på læsevaner, som respondenten tror de øvrige medlemmer af husstanden har, hvilket kan give en lille forskydning i forhold til virkeligheden.

5 Indkøbsdrøftelser For at få afdækket hvilke varer og tjenesteydelser der drøftes hjemme i husstanden før de købes, blev respondenterne bedt om at svare på, hvor ofte de hjemme drøftede valg og indkøb af de forskellige varer og tjenesteydelser, som er opstillet i tabellen nedenfor: Tabel 3: Indkøbsdrøftelser Ferierejser 4,59 Møbler 4,51 Bil 4,40 Elektronik 4,32 Bank og forsikring 4,20 Medlemskab af foreninger 3,60 Mindre ting 2,88 Dagligvarer 2,88 Hvor ofte indkøb af forskellige varetyper drøftes: 1= aldrig, 2= sjældent, 3= nu og da, 4= som regel, 5= altid Som det fremgår af tabellen, er det især ferierejser og møbler, der drøftes i husstanden, før de købes. Respondenterne har svaret, at de næsten altid drøfter det i familien, før de træffer en beslutning om at købe en ferierejse eller nye møbler. Når det gælder bil, elektronik, bank og forsikring eller medlemskaber, bliver der som regel også talt sammen i familien, før beslutningen træffes. Anderledes ser det ud med mindre ting og dagligvarer. Her har respondenterne svaret, at det kun er nu og da, at valget drøftes, før man tager ud og køber varerne. Tabellen viser altså tydeligt, hvordan det især er de store og dyre ting, som ferierejser, møbler og biler, som drøftes i familien. Det er mange penge, der skal bruges på sådanne indkøb, hvorfor det er vigtigt, at alle er enige om, hvad der skal købes. Også når det gælder bank og forsikringer bliver der talt sammen i familien, før man beslutter sig. Dette hænger sammen med, at valg af bank og forsikringer har betydning for hele familiens økonomi og sikkerhed. Mindre ting og dagligvarer udgør kun mindre udgifter for familien, forbruges hurtigt og indkøbes ofte, hvorfor det ikke er så nødvendigt at drøfte valg og indkøb, hver gang der skal handles. De daglige indkøb diskuterer vi aldrig. Dem gør vi bare. Når det gælder stereo eller bil, er det mest min mand, der bestemmer, men vi snakker alligevel om det. Når ugeavisen kommer, går vi den igennem og planlægger vores indkøbstur. Somme tider lægger jeg den ind til min søn slået op på den side, jeg vil have ham til at se. Som det også fremgår af citaterne fra husstandsinterviewene og fokusgrupperne, så varierer det, hvor meget der bliver talt om varerne før de købes. Der kan desuden være varetyper, som den ene part i familien måske har mere forstand på eller går mere op i end den anden, hvilket influerer valget og indkøbet af varen. Selvom valget måske bliver drøftet i familien, vil det være den person med forstand på tingene, der træffer den endelige afgørelse. Anderledes kan det se ud, når det gælder varetyper, hvor alle parter har en mening om,

6 hvad der skal købes. Så må familien drøfte valgmulighederne igennem, indtil de kommer frem til en konsensus, alle kan være tilfredse med. I denne forbindelse er der mange, der gør brug af ugeaviserne for at orientere sig om hvilke varer, der er på markedet, og hvilke tilbud forskellige butikker kører med. Ugeaviserne kan bruges til at vise de andre familiemedlemmer, hvad man kunne tænke sig at købe, og de kan bruges til at planlægge indkøbene efter. Verdensudsnit der dækkes For at afdække, hvilket udsnit af verden, respondenterne mener, at forskellige medier dækker om det er den nære eller store verden fik de stillet følgende spørgsmål: Alle medier har deres særlige fokus på verden. Nogle handler om den store verden, dvs. Danmark og udlandet, mens andre handler om den nære verden, dvs. der hvor læseren bor og lever. Hvad synes du, er det mest typiske for følgende medier? Respondenternes svar ses i tabellen nedenfor: Tabel 4: Verdensudsnit Lokale ugeaviser 4,48 Søndagsavisen 3,47 Dagblade 2,95 TV 2,64 Tilbudsaviser/kataloger 4,50 *** Verdensudsnit mediet dækker: 1= Stort set kun den store verden, 2= Overvejende den store verden, 3= Både den store og den nære verden 4= Overvejende den nære verden, 5= Stort set kun den nære verden. Tabellen viser, hvordan respondenterne generelt mener, at lokale ugeavisers dækning hovedsagelig er af den nære verden. Bortset fra tilbudsaviser/kataloger, er de lokale ugeaviser ikke overraskende den mediegruppe, der får den højeste score (4,48) og således ses som havende meget lokalt stof. Det modsatte gælder for dagblade og TV, der med de laveste scorer på henholdsvis 2,95 og 2,64 er de mediegrupper, der har mest med fra den store verden. Ugeaviserne opfattes altså som en avis, der beskæftiger sig med den nære verden - det der sker tæt på læseren selv. Den er ikke præget af et bredt verdensudsyn, men formidler de nyheder, der foregår i lokalsamfundet. Hvor de nationale medier i høj grad er erkendelsesbetonet er ugeaviserne mere genkendelsesbetonet og er med til at give mange fornemmelsen af et lokalsamfund, som den moderne tilværelse ikke giver os af sig selv. Denne opfattelse kom også frem under husstandsinterviewene og fokusgruppeinterviewene, hvor nedenstående citater beskriver, hvordan ugeaviserne opfattes, og hvad de betyder for respondenterne: Ugeavisen giver os et lokalsamfund. Ugeavisen viser den del af verden, vi færdes i det man kan bruge til noget og gøre noget med. De andre medier fortæller om det, vi ikke kan gøre noget ved. Ugeavisen fortæller noget, jeg kan bruge til noget.

7 Respondenterne mener, at et liv uden ugeaviserne så at sige ville være som at se verden igennem en kikkert. Hvor andre medier er med til at oplyse om de ting, der foregår ude i verden, er ugeaviserne altså med til at skabe bevidsthed om det lokalmiljø, man færdes i, og som man ser sig selv som en aktiv del af. Dette forhold indvirker på den måde, at der eksisterer en forventningshorisont til nærhed, når man læser ugeavisen, og således vil der være en tendens til at emner og objekter, som figurerer heri, perciperes som tæt på. Aktionsradius Når familierne bruger ugeaviserne til at planlægge deres indkøb, så er spørgsmålet, hvor langt er de typisk villige til at tage for at købe forskellige typer varer? For at besvare dette spørgsmål, blev respondenterne bedt om at angive, hvor langt de typisk ville tage for at købe forskellige produkter, eller om de ville købe dem via internet eller telefon. Besvarelserne ses i tabel 5: Tabel 5: Aktionsradius Op til 10 km km Over 20 km Internettet Telefonen Ved ikke Ferierejser 12% 6% 9% 55% 7% 9% Møbler 32% 25% 37% 1% 0% 4% Bil 22% 16% 47% 2% 0% 13% Elektronik 44% 20% 21% 12% 0% 2% Bank og forsikring Medlemskab af foreninger 64% 7% 8% 13% 5% 4% 29% 7% 7% 26% 9% 22% Mindre ting 80% 11% 8% 1% 0% 1% Dagligvarer 90% 7% 2% 0% 0% 1% Hvor langt man typisk vil tage for at købe forskellige varetyper, eller om man køber over internettet eller telefonen. Ser man på de forskellige varekategorier, som er opstillet i tabel 5, viser der sig igen en tendens til, at hvor man køber sine varer, og hvor villig man er til at køre langt for at købe dem, afhænger af varernes karakter og prisklasse. Henholdsvis 47% og 37% af respondenterne er villige til at køre over 20 km for at købe de dyre varer som biler og møbler, men kun 2% af respondenterne vil køre så langt for at købe dagligvarer. Når det drejer sig om dagligvarer og mindre ting, så kører de fleste (henholdsvis 90% og 80% af respondenterne) kun op til 10 km, som er den typiske radius for en ugeavis. Gælder det indkøb af elektronik, som prismæssigt ligger i en mellemkategori, er der mange, der foretrækker at købe det i nærområdet (44% har svaret, at de kører op til 10 km), men der er samtidig også en stor gruppe, der gerne kører km (20%) eller over 20 km (21%) for at få de varer, som de ønsker. Når det handler om at købe ferierejser, der for de fleste også vil være en forholdsvis stor udskrivning, ser tendensen lidt anderledes ud. Her har 55% svaret, at de typisk vil købe rejsen over internettet. Når det gælder denne type varekategori, er det ikke nødvendigt at tage ud og snakke med sælgerne i rejsebureauerne, man kan bare se hvilke tilbud, der findes på nettet, og så købe rejsen der. En forklaring på, hvorfor folk ikke gør det samme, når det fx gælder møbler og biler, må være, at hvor rejser er en mere

8 abstrakt vare, som man ikke kan tage og føle på, er møbler og biler fysiske ting, som man helst skal se i virkeligheden for rigtig at kunne vurdere, om de lever op til ens krav og forventninger. Der er også forholdsvis mange (26%), som køber medlemskab af foreninger over internettet, men respondenternes svarfordeling viser, at med denne type varekategori, køber folk det også gerne i nærområdet i en radius på op til 10 km (29%) eller køber varen over telefonen. Det skal dog bemærkes, at danskerne generelt ikke anvender telefonen ret meget, når de skal erhverve sig varer inden for samtlige varekategorier. Når det gælder bank- og forsikringsydelser, viser tabel 5, at respondenterne ikke er villige til at køre langt. Her har 64% svaret, at de typisk vil køre op til 10 km. Ser man på den geografiske fordeling, viser det sig, at folk i Storkøbenhavn i højere grad vil ordne bank og forsikringsforhold over internettet, hvor jyderne og folk fra det øvrige Sjælland og øerne typisk vil ordne det inden for en radius af 10 km fra hjemmet (se bilag 1, tabel D). Det billede, som viser sig i Tabel 5, er det samme billede, som kom frem under husstandsinterviewene og i fokusgrupperne, hvor følgende citater er taget fra: Til daglig handler vi altid samme sted. I Netto lige henne om hjørnet eller i Irma ovre på den anden side. Når vi skal have noget særligt, kan vi godt tage længere væk. De dyrere ting sætter man sig lidt bedre ind i og undersøger markedet, før man handler. Det er tit lidt længere væk. 5 km er jo ikke langt, hvis vi snakker om TV eller stereo, men meget langt, hvis vi snakker om dagligvarer. Sammenfattende kan man således sige, at hvis det er en dyr og lidt større vare, man er på udkig efter, er man mere indstillet på at køre langt for at købe den, end hvis det drejer sig om dagligvarer og mindre ting. Er det derimod en mindre håndgribelig vare, som fx en ferierejse, så foretrækker mange at købe over internettet.

9 Mediers kommunikation af at annoncørerne er inden for rækkevidde Ofte kan man finde den samme reklame gengivet i forskellige medier. Det kan fx være et stort møbelhus, der ligger km væk, som har lanceret en annonce for et møbelarrangement i både lokale ugeaviser, Søndagsavisen, dagblade, på TV og i tilbudsaviser/kataloger. Men spørgsmålet er, om der er forskel på den fornemmelse af nærhed, som de forskellige medier giver? I hvor høj grad giver de forskellige medier læseren/seeren en fornemmelse af, at afsenderen af annoncen er inde for rækkevidde? Dette blev respondenterne bedt om at svare på. Spørgsmålet blev delt i to, hvor det i første omgang handlede om impulskøb (køb man ikke har planlagt på forhånd, men som man bliver fristet til, når man har set reklamen) og i anden omgang planlagte køb. Resultaterne kan ses i de to tabeller nedenfor: Tabel 6: Impulskøb, Mediet kommunikerer inden for rækkevidde Lokale ugeaviser 3,75 Søndagsavisen 2,89 Dagblade 2,84 TV 2,63 Tilbudsaviser/kataloger 3,51 I hvor høj grad medierne giver fornemmelse af, at afsender er indenfor rækkevidde ved impulskøb: 1= Slet ikke, 2= i ringe grad, 3= hverken eller, 4= i nogen grad, 5= i høj grad Tabel 7: Planlagt køb, Mediet kommunikerer inden for rækkevidde Lokale ugeaviser 3,85 Søndagsavisen 3,10 Dagblade 3,05 TV 2,87 Tilbudsaviser/kataloger 3,70 I hvor høj grad medierne giver fornemmelse af, at afsender er inden for rækkevidde ved planlagte køb: 1= Slet ikke, 2= i ringe grad, 3= hverken eller, 4= i nogen grad, 5= i høj grad Tabel 6 viser, at når der er tale om impulskøb, altså køb som ikke bunder i, at man direkte står og mangler varen, men hvor man fristes af en flot reklame og gerne vil se varen i virkeligheden, er det de lokale ugeaviser, som bedst kommunikerer, at afsenderen er inden for rækkevidde. De lokale ugeaviser har den højeste score (3,75), hvilket betyder, at respondenterne i nogen grad føler, at annoncen i dette medie får læseren til at føle, at afsenderen er inden for rækkevidde. Næsthøjeste score (3,51) får tilbudsaviser/kataloger, der altså også kan lokke kunderne til at tage lidt længere for at se på varen. Søndagsavisen og dagbladene får henholdsvis en score på 2,89 og 2,84, hvilket betyder, at de hverken eller får læserne til at føle, at afsenderen er inden for rækkevidde. Laveste score får TV, der sammenlignet med de øvrige medier, altså ikke giver seerne en særlig høj fornemmelse af nærhed over for afsenderen af reklamen. Når det gælder de planlagte køb, så viser tabel 7, at alle medier får en lidt højere score end ved impulskøb, men at rækkefølgen ellers er den samme. Læserne/seerne har altså generelt en anelse stærkere fornemmelse af nærhed i forhold til afsenderen, når det gælder varer, de i forvejen har planlagt at købe. Det

10 forholder sig dog stadig sådan, at de lokale ugeaviser og tilbudsaviser/kataloger (med en score på henholdsvis 3,85 og 3,70) i nogen grad giver læserne en fornemmelse af, at afsenderen er inden for rækkevidde, hvor det ved Søndagsavisen (3,10), dagblade (3,05) og TV (2,87) er hverken eller. Det ser altså ud til, at de lokale ugeaviser i nogen grad kan hjælpe annoncørerne med at trække i den elastik, der udgør deres kunde-radius. Ved at annoncere i de lokale ugeaviser i stedet for på TV, kan nogle annoncører være heldige at få flere potentielle kunder til at reagere på annoncen, da de i højere grad får fornemmelsen af, at afsenderen er inden for deres rækkevidde. Som en af respondenterne selv udtrykker det: Når annoncen står i ugeavisen, er det nok som om, det kommer lidt tættere på eller man kommer i tanke om, at man jo godt kan tage lidt længere væk. Annoncetæthed og foretrukne medier til information Respondenterne blev også bedt om at forholde sig til annoncetætheden i de udvalgte medier, når det kom til annoncer for de forskellige varetyper, og deres svar ses i tabellen nedenfor. Tabel 8: Oplevet annoncetæthed Lokale ugeaviser Søndagsavisen Dagblade TV Tilbudsaviser/ kataloger Ferierejser 26% 31% 56% 64% 25% Møbler 41% 15% 28% 32% 77% Bil 41% 28% 49% 59% 15% Elektronik 29% 11% 25% 43% 85% Bank og forsikring 30% 15% 44% 67% 5% Medlemskab af 28% 18% 41% 25% 6% Foreninger Mindre ting 43% 11% 13% 14% 89% Dagligvarer 49% 6% 7% 21% 93% Medier, der opleves som havende flest annoncer for disse varetyper. Der er afkrydset op til tre medier pr. varetype. Tabel 8 giver et billede af den annoncetæthed (inddelt efter varetyper), respondenterne oplever i de forskellige medier. Når det gælder ferierejser, oplever respondenterne, at det især er TV (64%) og dagblade (56%), der har flest af denne slags annoncer. Iøjnefaldende mange oplever, at de ser flest møbelannoncer og elektronikannoncer i tilbudsaviser/kataloger (hhv. 77% og 85%), mens bilannoncer ses på både TV (59%), i dagblade (49%) og i lokale ugeaviser (41%). Annoncer for bank og forsikring ses mest på TV (67%) og i dagbladene (44%), og medlemskab af foreninger oplever flest, at de ser i dagbladene (41%). Når det gælder mindre ting og dagligvarer, så svarer flest respondenter (henholdsvis 89% og 93%), at det er i tilbudsaviser/kataloger, de oftest ser reklamerne. Men mange peger også på, at denne type annoncer meget ofte findes i de lokale ugeaviser (hhv. 43% og 49%). Ser man specifikt på de lokale ugeaviser, fremgår det således af tabellen, at det især er annoncer for møbler, biler, mindre ting og dagligvarer, som respondenterne oplever, at der er flest af. Det er altså disse varekategorier, som har den største oplevede annoncetæthed i de lokale ugeaviser.

11 Tager man højde for aldersfordelingen, viser det sig, at den oplevede annoncetæthed for alle varekategorier stiger med alderen, når det drejer sig om dagblade, mens den falder med alderen, når det gælder TV (se bilag 1, tabel E). Dette hænger nok sammen med, at ens fornemmelse for en varekategoris annoncetæthed i et bestemt medie påvirkes af, hvor meget man ser/læser dette medie. Jo mere man ser/læser et medie, des mere lægger man mærke til opbygningen og indholdet af mediet. Da de ældre generelt læser mere i dagblade end unge, og unge ser mere TV end ældre, så kan det bidrage med en del af forklaringen på denne observation. Når det gælder varekategoriernes annoncetæthed i de lokale ugeaviser, er de aldersmæssige udsving generelt ikke så store - lige med undtagelse af dagligvarer og mindre ting (se bilag 1, tabel F). De ældre oplever således en større annoncetæthed for dagligvarer og mindre ting i de lokale ugeaviser, end de unge gør det. Spørger man ind til, i hvilke af medierne respondenterne helst vil se reklamerne på de forskellige varekategorier altså hvor de helst vil finde inspiration og brugbar viden gennem reklamer om varerne og serviceydelserne - så ser billedet lidt anderledes ud end i tabel 8: Tabel 9: Ønsket annoncetæthed Lokale ugeaviser Søndagsavisen Dagblade TV Tilbudsaviser/ kataloger Ferierejser 23% 20% 40% 40% 41% Møbler 35% 13% 24% 18% 73% Bil 32% 19% 37% 29% 23% Elektronik 29% 10% 20% 26% 77% Bank og forsikring 32% 12% 37% 31% 9% Medlemskab af foreninger 23% 10% 32% 17% 9% Mindre ting 40% 10% 11% 8% 83% Dagligvarer 40% 7% 8% 9% 89% Medier, hvor annoncer for disse varetyper ønskes til inspiration og information. Der er afkrydset op til tre medier pr. varetype. Eftersom %-tallene for ønskede annoncetæthed i tabel 9 generelt ligger lavere end %-tallene for oplevet annoncetæthed i tabel 8, viser det ikke overraskende, at respondenterne generelt ønsker færre annoncer i alle medier, end tilfældet er i dag. De ønsker fx at se færre reklamer for biler, ferierejser og møbler på TV og i dagbladene. Færre reklamer for elektronik på TV og i tilbudsaviser/kataloger. Færre reklamer for medlemskab af foreninger i Søndagsavisen og i dagbladene samt færre reklamer for dagligvarer i de lokale ugeaviser. Kort sagt finder respondenterne, at annoncetætheden i de forskellige medier er for høj i forhold til deres behov for at opnå inspiration og brugbar viden gennem annoncer. Der er dog visse undtagelser. Når det fx gælder annoncer for elektronik i de lokale ugeaviser, så har respondenterne svaret, at de i dette medie ønsker lige så mange annoncer, som der findes i dag (tabel 9 sammenlignet med tabel 8). Også når det gælder annoncer for bank og forsikringer, viser tabel 9, at

12 respondenterne gerne vil have inspiration og brugbar viden herom gennem de lokale ugeaviser. Der er faktisk en lille stigning i antallet, som ønsker denne type annoncer i de lokale ugeaviser. Annoncetætheden for varekategorierne elektronik samt bank og forsikringer har, ifølge respondenterne, således en tilpas størrelse og kunne for den sidstnævnte kategori endda godt være lidt højere, end den er i dag. Der ligger således et uudnyttet potentiale i respondenternes interesse for bank og forsikringer, som de lokale ugeaviser kunne drage fordel af, ved at bringe flere af denne type annoncer. For at afklare hvilke medier respondenterne foretrækker at benytte, når de skal søge information om dyre varer, de ikke køber så tit, fik de stillet følgende spørgsmål: Nu bedes du tænke på nogle af de dyrere varer eller tjenesteydelser, som din husstand kun sjældent køber, og som I derfor typisk drøfter med hinanden inden I køber dem. I hvor høj grad vil det da være hensigtsmæssigt at give jer input gennem reklamer til jeres beslutninger i følgende medier? Svarene fremgår af tabel 10: Tabel 10: Foretrukne medier til information Lokale ugeaviser 2,94 Søndagsavisen 2,34 Dagblade 2,87 * TV 2,81 Tilbudsaviser/kataloger 3,68 I hvor høj grad der vil søges information i annoncer om dyre varer, som typisk drøftes i familien før de købes: 1= Slet ikke, 2= i ringe grad, 3= hverken eller, 4= i nogen grad, 5= i høj grad Tabel 10 viser, at når det gælder de lidt dyrere varer, som familien kun køber sjældent, så svarer respondenterne, at det i nogen grad vil være hensigtsmæssigt at få input gennem reklamer i tilbudsaviser/kataloger til at træffe beslutningen om købet. For de lokale ugeaviser (2,94), dagbladene (2,87) og TV (2,81) gælder det generelt, at det hverken eller vil være hensigtsmæssigt med input gennem reklamer. Det skal dog bemærkes, at de lokale ugeaviser har en anelse højere score end fx TV og derfor i højere grad findes hensigtsmæssige som informationskilde. Laveste score (2,34) har Søndagsavisen, der kun i ringe grad foretrækkes til få input, når beslutninger om køb skal træffes. Selvom det ikke er hver eneste gang, der skal købes større og dyrere varer, at de lokale ugeaviser bruges til at søge information, så viser tabel 10, at de bruges oftere end mange andre medier, når indkøb skal drøftes i familien. De lokale ugeaviser bruges som inspirationskilde og kan hives frem, når man skal vise andre, hvad man har tænkt på at købe. Annoncerne mindsker den subjektive afstand, der kan opleves mellem læser og afsender, således at en annoncør i højere grad opfattes som inden for rækkevidde. Læseren bliver villig til at køre længere for netop at købe den vare, som er set i avisen, og derved udvides annoncørernes opland potentielt.

13 Bilag 1 Tabel A: Hvor lang tid en lokal ugeavis gemmes - geografi Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland 7 dage eller mere 19% 27% 33% 6 dage 8% 12% 11% 5 dage 5% 6% 6% 4 dage 7% 8% 5% 3 dage 12% 11% 12% 2 dage 14% 8% 8% 1 dag 5% 4% 6% Smider ud lige så snart det er læst 29% 23% 19% Ved ikke 2% 1% - Gennemsnit (1-7 dage) 4,39 4,95 5,00 Hvor lang tid et eksemplar af en lokal ugeavis typisk gemmes i husstanden. Fordelt på geografi. Tabel B: Hvor lang tid en lokal ugeavis gemmes - aldersgrupper år år år år 60+ år 7 dage eller mere 19% 29% 26% 27% 36% 6 dage 9% 8% 12% 15% 9% 5 dage 8% 6% 4% 7% - 4 dage 5% 8% 5% 8% 6% 3 dage 10% 11% 14% 9% 14% 2 dage 11% 9% 12% 7% 8% 1 dag 6% 3% 5% 6% 8% Smider ud lige så 31% 24% 21% 21% 20% snart det er læst Ved ikke 1% 1% 1% 1% - Hvor lang tid et eksemplar af en lokal ugeavis typisk gemmes i husstanden. Fordelt på aldersgrupper

14 Tabel C: Læst/kigget i en lokal ugeavis - aldersgrupper år år år år 60+ år Ja 83% 92% 92% 95% 100% Nej 17% 8% 8% 5% - Ved ikke Har læst/kigget mindst et par minutter i en lokal ugeavis inden for den seneste uge. Fordelt på aldersgrupper. Tabel D: Aktionsradius for køb af bank og forsikringsydelser - geografi Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Op til 10 km 50% 70% 69% km 7% 4% 9% Over 20 km 6% 7% 9% Internettet 23% 10% 6% Telefon 7% 3% 4% Ved ikke 6% 6% 2% Hvor langt man typisk vil tage for at købe bank- og forsikringsydelser, eller om man køber det over internettet eller telefonen. Fordelt på geografi.

15 Tabel E: Oplevet annoncetæthed - aldersgrupper år år år år 60+ år Ferierejser TV 73% 68% 61% 61% 42% Dagblade 45% 50% 56% 67% 74% Lokale ugeaviser 34% 26% 24% 23% 17% Møbler TV 42% 34% 29% 27% 20% Dagblade 25% 25% 26% 36% 38% Lokale ugeaviser 34% 42% 41% 42% 44% Bil TV 73% 62% 52% 53% 48% Dagblade 32% 44% 50% 65% 68% Lokale ugeaviser 41% 42% 43% 39% 35% Elektronik TV 65% 49% 33% 30% 24% Dagblade 17% % 36% 38% Lokale ugeaviser 23% 28% 33% 30% 35% Bank og forsikring TV 75% 71% 63% 62% 61% Dagblade 35% 41% 45% 54% 56% Lokale ugeaviser 30% 30% 30% 30% 27% Medlemskab af foreninger TV 33% 29% 22% 21% 12% Dagblade 34% 37% 43% 49% 41% Lokale ugeaviser 35% 33% 22% 25% 26% Mindre ting TV 23% 17% 10% 8% 3% Dagblade 17% 14% 10% 13% 14% Lokale ugeaviser 32% 39% 41% 56% 53% Dagligvarer TV 30% 27% 17% 14% 6% Dagblade 3% 7% 5% 10% 14% Lokale ugeaviser 47% 45% 48% 55% 59% Varekategoriernes oplevede annoncetæthed på TV, i dagblade og i de lokale ugeaviser. Fordelt på aldersgrupper.

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede 1 TILBUDSAVISEN PLADS I DET SAMLEDE MEDIEBILLEDE Post Danmark har bedt IUM om at belyse tilbudsavisens plads i det samlede

Læs mere

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier.

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier. Indledning Explora har i foråret 2005 udført en instrumentalitetsanalyse for De Lokale Ugeaviser. Formålet med instrumentalitetsanalysen er at beskrive, hvordan danskerne læser ugeaviserne, og hvorfor

Læs mere

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER f o r e n i n GRAKOM ANALYSE 11.11.15 DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER I en undersøgelse foretaget af Epinion for Brancheforeningen Grakom siger 75 pct. af danskerne, at de er tilfredse med at modtage

Læs mere

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN Formål Måle hvor mange der kigger på siderne med rubrikannoncer Måle hvor længe de kigger på siderne Måle om de på siderne finder information de ikke ser andre steder Måle

Læs mere

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TENDENS 2013

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TENDENS 2013 SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TENDENS 2013 RIGTIG MANGE ELSKER TILBUDSAVISEN CITATER FRA DEN VIRKELIGE VERDEN Tilbudsavisen er en relation med butikken Tilbudsavisen er min tid, bare rendyrket luksus Tilbudsaviser

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse Notat Projekt: Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Dato: 6. december 013 Udarbejdet af: Emil Foged og Jonas Herby Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Konklusion Butikslukningerne frem mod

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Kære annoncører og mediebureauer

Kære annoncører og mediebureauer 2012 Kære annoncører og mediebureauer Vi er glade for at kunne give dig opskriften på større effekt for annoncekronerne: Tag Danmarks mest læste avis. Kombiner med stærk dækning både lokalt og regionalt.

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet Økonomisk analyse 14. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Operate A/S 25. 29. oktober 2007

Operate A/S 25. 29. oktober 2007 Jobno. DK2007-989 25. 29. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2007 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 -

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Eniro Danmark Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 30-04-2012 Indhold 1. Baggrund og metode... 2 2. Centrale fund... 3 3.1. Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner... 3 2.2 Køb af produkter...

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed December 2009 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed 1 / 4 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Døråbning som disciplin I en tid, hvor behovet for at kapre nye kunder er større end nogensinde, får disciplinen

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet Økonomisk analyse 8. december 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet At julen koster penge, er en

Læs mere

Kendskab til Smiley-ordningen

Kendskab til Smiley-ordningen Kendskab til Smiley-ordningen Side 1 K.1. Køn K.2. Alder K.46. Geografi Mand Kvinde 15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover Hovedstadsområdet Øerne i øvrigt Århus Amt Jylland i øvrigt Sp.1.

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Spørg dine læsere. Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts Due & Partners

Spørg dine læsere. Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts Due & Partners Spørg dine læsere Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts 2014 www.due.dk med flere Mediesamarbejder over tiden Kristeligt Dagblad Ofir Søndagsavisen Bedre Hjem Audimagazine

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

Idényts Villapanel Villaejernes pengepung 2011

Idényts Villapanel Villaejernes pengepung 2011 Idényts Villapanel Villaejernes pengepung 2011 Hvad står øverst på din økonomiske ønskeliste for 2011? Gang i ejendomsmarkedet 15% 16% 16% 3 7% Lavere skat på arbejde 26% 26% 15% 15% 12% 7% Lavere rente

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Analyse for Ældre Sagen: Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Rapport Marts 2009 Indhold BAGGRUND, FORMÅL, METODE side 3 Del 1: KONKLUSION side 4-10 Del 2: DETAILRESULTATER side

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

1. Har du hørt at det analoge tv-signal skal slukkes i efteråret 2009, helt præcis den 31.10. 09? Ja % Folkeskole 7 år eller kortere 64 50

1. Har du hørt at det analoge tv-signal skal slukkes i efteråret 2009, helt præcis den 31.10. 09? Ja % Folkeskole 7 år eller kortere 64 50 kommunik ationsst yrke 113 Illustration 9.1 Kampagneeffekt og informationskløfter Kampagnen Det Nye Tv-Signal (case C) fokuserede fra oktober til december 2008 på at skabe kendskab til, at det analoge

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed.

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. 2 Hovedresultater Husstandenes forbrug på medierelaterede forbrugsposter 1994 2014 Den andel af det samlede forbrug i husstandene, som går til de medierelaterede forbrugsposter, er steget fra at udgøre

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 - Drøftelse af centrale udfordringer Oplæg på VEU-konferencen tirsdag den 29. november 2011 ved specialkonsulent

Læs mere

Forum for Skoleledelse Læseranalyse

Forum for Skoleledelse Læseranalyse Copyright 2002: Forum for Skoleledelse Læseranalyse for DG Media Maj 2002 DG MEDIA Introduktion Side 2 Denne undersøgelse er gennemført af for DG Media. DG Media har ønsket at gennemføre en læserundersøgelse

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup.

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Bemærk! Alle øvelserne beregnes med udgangspunkt i tallene for 2005 (med mindre andet står angivet i selve opgaven)! Øvelse A) MetroXpress og de unge. Hvor mange

Læs mere

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE TIL DIG, DER VIL VIDE MERE OM PROJEKT BUSINESS BREV: 29.400 PRIVATE MODTAGERE SAGDE DERES MENING Analysen bag

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere