Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1."

Transkript

1 N O T A T Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013 Resumé I forbindelsen med Statens Serum Instituts første offentliggørelse af monitorering på kræftområdet sættes fokus på hele pakkeforløb fra henvisning modtaget til start på behandling, således at der primært er mulighed for sammenligning mellem de enkelte pakkeforløb og de enkelte regioner. Sundhedsstyrelsen kommenterer på data og vil på sigt tillige kommentere på udviklingen over tid. 28. maj 2013 Sagsnr /1/ Reference SFK T E Opgørelsen tager udgangspunkt i standardforløbstider. Forløbstiderne i de enkelte pakkeforløb er opstillet som faglige rettesnore for standardforløbet. Konkrete forhold som f.eks. anden betydende sygdom (komorbiditet) kan betyde at forløbstiden for den enkelte patient vil afvige fra standardforløbstiden, og det vil af samme grund heller ikke kunne forventes at en monitorering vil vise fuldstændig overholdelse af standardforløbstiderne for alle patienter i alle pakkeforløb. Den nationale 1. kvartil afgrænser den fjerdedel af pakkeforløbene, der har den laveste andel af patientforløb, der er gennemført inden for standardforløbstid. Sundhedsstyrelsen har valgt primært at basere sine kommentarer herpå, idet der ikke er fastlagt en national tærskelværdi. For 1. kvartal 2013 var den nationale 1. kvartil på 50 % hvilket betyder at standardforløbstiden blev overholdt i optil 50 % af tilfældene for den fjerdel af pakkeforløbene der havde den laveste andel af forløb gennemført indenfor standarden. Sundhedsstyrelsen konstaterer, at for halvdelen af alle kræftpakkeforløb gennemføres disse i mindst 81 % af tilfældene indenfor standardforløbstiderne. For følgende pakkeforløb falder andelen af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden under den nationale 1. kvartil på 50 %: Pakke Modalitet Region Andel af forløb gennemført indenfor standardforløbstid Hoved- og halskræft Stråleterapi Hele landet 41 % Region Hovedstaden 17 % Region Sjælland 19 %

2 Kræft i blære Kræft i nyre Kræft i prostata Kræft i æggestok Kemoterapi Hele landet 17 % Kirurgi Region Syddanmark 44 % Kirurgi Region Hovedstaden 47 % Region Sjælland 13 % Kemoterapi Hele landet 33 % Sundhedsstyrelsen er særligt opmærksom på disse forløb, og vil bede regionerne om nærmere redegørelser for forholdene mhp. drøftelse i Task Force for Patientforløb på Kræft og Hjerteområdet. Baggrund På baggrund af problemer med udvalgte forløb for kræftpatienter bad Ministeren for Sundhed og Forebyggelse i januar 2012 Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet om at sikre en robust monitorering af pakkeforløb på både kræft- og hjerteområdet. Efterfølgende har Statens Serum Institut (SSI) i samarbejde med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national model til monitorering af forløbstider i pakkeforløb for kræft. Modellen vil efterfølgende blive udrullet for pakkeforløb for hjertesygdomme. Monitoreringen varetages af SSI og data offentliggøres kvartalsvis. Ved offentliggørelsen kommenterer Sundhedsstyrelsen systematisk på udvalgte monitoreringsdata, herunder udviklingen over tid. Med denne første offentliggørelse på kræftområdet sættes fokus på hele pakkeforløb fra henvisning modtaget til start på behandling, således at der primært er mulighed for sammenligning mellem de enkelte pakkeforløb og de enkelte regioner. På sigt vil Sundhedsstyrelsens kommentarer tillige dække udviklingen over tid. Vedledning til Sundhedsstyrelsens kommentarer Opgørelsen viser hvor stor en andel (procentdel) af patientforløbene, der er gennemført inden for de standardforløbstider, der er angivet i Sundhedsstyrelsens beskrivelser af de enkelte pakkeforløb. Sundhedsstyrelsen kan herved kun kommentere på forløb, for hvilke der er angivet en standardforløbstid, hvilket betyder, at der for nogle kræftformer kun kommenteres på forløbstiden for kirurgi, men ikke for f.eks. strålebehandling. Et pakkeforløb beskriver de nødvendige undersøgelser og behandlinger i et patientforløb, og angiver for de enkelte dele i forløbet de fagligt begrundede forløbstider for en standardpatient. Pakkeforløbene beskriver desuden, hvor sundhedspersoner undervejs i forløbet skal give information til patienterne. Monitoreringsmodellen beskriver målepunkter, der gør det muligt at monitorere, om pakkeforløbene fungerer efter hensigten. Forløbstiderne i de enkelte pakkeforløb er således opstillet som faglige rettesnore for standardforløbet. Konkrete forhold som f.eks. anden betydende syg- Side 2

3 dom (komorbiditet) kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient vil afvige fra standardforløbstiden, og det vil af samme grund heller ikke kunne forventes at en monitorering vil vise fuldstændig overholdelse af standardforløbstiderne for alle patienter i alle pakkeforløb. Endelig skal standardforløbstiderne i pakkeforløb for kræft ikke forveksles med de lovbundne maksimale ventetider for livstruende sygdom, som sikrer patienten ret til igangsættelse af sit behandlingsforløb inden for bestemte tidsgrænser. Sundhedsstyrelsen overvåger overholdelsen af de maksimale ventetider ved at modtage månedlige indberetninger fra regionerne. Der er ikke fastlagt en national tærskelværdi, for hvilken andel af patientforløbene der bør være gennemført inden for standardforløbstiderne. Det må samtidig antages at en opgørelse af andelene for de forskellige pakkeforløb ikke vil være normalfordelt (symmetrisk fordelt omkring en middelværdi). Sundhedsstyrelsen har derfor fundet det hensigtsmæssigt at basere sin systematiske kommentering på en opgørelse af data i kvartiler, hvorved datasættet deles i fire lige store mængder. Som følge af denne opgørelsesmetode vil 1. kvartil per definition afgrænse den fjerdedel af pakkeforløbene, der har den laveste andel af patientforløb, der er gennemført inden for standardforløbstid. I mangel af nationalt fastsat tærskelværdi har Sundhedsstyrelsen valgt at skærpe sine kommentarer på denne fjerdedel af pakkeforløbene der ligger under den nationale 1. kvartil. Kvartilerne er beregnet på basis af samtlige gennemførte patientforløb, uanset antallet af patienter i det enkelte pakkeforløb. Det betyder, at ikke alle pakkeforløb optræder i oversigten. Sundhedsstyrelsen har valgt alene at kommentere på forløb med flere end10 patienter, idet der ikke udregnet en andel for gennemførte forløb inden for standardforløbstiden for pakkeforløb med 10 eller færre patienter. Sundhedsstyrelsens kommentarer angår alene andele af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden, og vedrører således ikke forløb opgjort i kalenderdage. For alle opgørelserne gælder, at der ses på forløbstiden fra henvisning modtaget til start på initial behandling. Der kommenteres som udgangspunkt på resultater fra 1. kvartal Til sammenligning angives i [ ] data fra 4. kvartal Sundhedsstyrelsens kommentarer Nationalt niveau Tabel 1: Fordeling af 1. og 3. kvartil samt medianer for andele af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden i de enkelte pakkeforløb: Side 3

4 Andele forløb indenfor stamdardforløbstid [%] Tabel kvartal 2012 (%) 1. kvartal 2013 (%) 3. kvartil Median kvartil Der bemærkes en generel stigning fra 4. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 i andelen af forløb gennemført indenfor standarden, hvilket også illustreres i figur 1: Figur 1. National kræftmonitorering 1. kvartil Median 3. kvartil 4. kvartal kvartal 2013 For den halvdel (median) af pakkeforløbene, der i 1. kvartal 2013 havde den højeste andel af forløb gennemført indenfor standardforløbstiden gælder således, at denne blev overholdt i mindst 81 % af tilfældene. Tilsvarende, for den fjerdel af pakkeforløbene, der i 1. kvartal 2013 havde den laveste andel af forløb gennemført indenfor standardforløbstiden, blev denne overholdt i op til 50 % af tilfældene. Organspecifikke pakkeforløb B01 Brystkræft: for hele landet for kirurgi for brystkræft er på 73 % [4. kvartal 2012: 78 %]. Alle regioner ligger over den nationale 1. kvartil, med mellem 58 og 96 % [4. kvartal 2012: %] af forløb gennemført indenfor standardforløbstiden på 27 kalenderdage. B02 Hoved- og halskræft: for hele landet for kirurgi for hoved- og halskræft er på 72 % [4. kvartal 2012: 72 %]. Kun Region Syddanmark og Region Hovedstaden har haft mere end 10 patienter, hvorfor der kun er anført andele forløb gennemført indenfor standardforløbstid (28 kalenderdage) for disse regioner på hhv. 100 % [4. kvartal 2012: 96 %] og 52 % [4. kvartal 2012: 57 %]. Begge ligger over den nationale 1. kvartil. Side 4

5 For stråleterapi er andelen af forløb gennemført indenfor standardforløbstid (32 kalenderdage) for hele landet på 41 % [4. kvartal 2012: 33 %], hvilket er under den nationale 1. kvartil. Der ses en betydelig regional variation på mellem 17 og 71 %, og det bemærkes, at Region Hovedstaden og Region Sjælland kun har gennemført hhv. 17 og 19 % [4. kvartal 2012: 9 og 13 %] af forløbene indenfor standardforløbstiden. Det fremgår af supplerende oplysninger på esundhed.dk, at det tilsyneladende er udredningsfasen, der er udfordringen i de to regioner. Sundhedsstyrelsen bemærker den store regionale variation og den lave andel af forløb gennemført indenfor standardforløbstiden i to af regionerne. Sundhedsstyrelsen vil på den baggrund anmode alle regioner, og særligt Region Sjælland og Region Hovedstaden, om nærmere redegørelser mhp. en drøftelse på det førstkommende møde i Task Force. Sundhedsstyrelsen vil samtidig følge udviklingen tæt. B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (31 kalenderdage) for hele landet for kemoterapi for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi er på 93 % [4. kvartal 2012: 88 %]. For de respektive regioner gælder, at de alle ligger over den nationale 1. kvartil og varierer mellem 90 og 94 % [4. kvartal 2012: %] af forløbene gennemført indenfor standardforløbstiden. B04 Myelomatose Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter, kommenterer Sundhedsstyrelsen ikke på disse forløb. B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom MDS for hele landet for kemoterapi (6 kalenderdage) for akut leukæmi/mds på er 67 % [4. kvartal 2012: 70 %]. Kun Region Syddanmark og Region Hovedstaden har haft mere end 10 patienter, hvorfor der kun er anført andele forløb gennemført indenfor standardforløbstid for disse regioner, på hhv. 80 % og 57 % [4. kvartal 2012: 80 % og 53 %]. Begge ligger over den nationale 1. kvartil. B06 Kronisk myeloide sygdomme Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter, kommenterer Sundhedsstyrelsen ikke på disse forløb. B07 Kræft i bugspytkirtlen for kirurgi (43 kalenderdage) for kræft i bugspytkirtlen for hele landet er 86 % [4. kvartal 2012: 81 %]. Kun Region Hovedstaden har haft mere end 10 patienter, hvorfor der kun er anført andele forløb gennemført indenfor standardforløbstid for denne region. Regionen har gennemført 86 % [4. kvartal 2012: 75 %] af forløbene indenfor standardforløbstiden, dvs. over den nationale 1. kvartil. Side 5

6 Samtidig ses, at andelen af forløb gennemført indenfor standardforløbstid for kemoterapi (44 kalenderdage) for kræft i bugspytkirtlen for hele landet er 78 % [4. kvartal 2012: 50 %], dvs. over den nationale 1. kvartil. Kun Region Hovedstaden har haft mere end 10 patienter, hvorfor der kun er anført andele forløb gennemført indenfor standardforløbstid for denne region på 83 %. B08 Kræft i galdegang Der har i 1. kvartal 2013 ikke været tilstrækkeligt patientgrundlag til at opgøre andele forløb gennemført indenfor standardforløbstiden. Sundhedsstyrelsen har derfor ingen kommentarer til dette pakkeforløb. B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken for kirurgi (43 kalenderdage) for hele landet for kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken er 75 % [4. kvartal 2012: 48 %]. Der er ikke tilstrækkelig data til regionale opgørelser. for kemoterapi (51 kalenderdage) for hele landet for kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken er 91 % [4. kvartal 2012: 72 %]. Kun Region Hovedstaden og Region Midtjylland har haft mere end 10 patienter, hvorfor der kun er anført andele forløb gennemført indenfor standardforløbstid for disse regioner på hhv. 91 og 94 [4. kvartal 2012: 74 og 81 %]. Begge regioner ligger over den nationale 1. kvartil. Sundhedsstyrelsen bemærker, at andelene er steget fra 4. kvartal B10 Primær leverkræft for kemoterapi (48 kalenderdage) for hele landet for primær leverkræft er 100 %. Kun Region Midtjylland har haft mere end 10 patienter, hvorfor der kun er anført andele forløb gennemført indenfor standardforløbstid for denne region. Regionen har gennemført 100 % af forløbene indenfor standardforløbstiden. B11 Tarmkræftmetastaser i leveren Ingen regioner har haft tilstrækkeligt patientgrundlagt med kirurgi eller kemoterapi som initial behandling til at angive andele forløb gennemført indenfor standardforløbstid, hvorfor Sundhedsstyrelsen ikke kommenterer disse forløb. B12 Kræft i tyk- og endetarm for kirurgi (37 kalenderdage) for hele landet for kræft i tyk- og endetarm er 91 % [4. kvartal 2012: 84 %]. For de respektive regioner gælder, at de alle ligger over den nationale 1. kvartil og varierer mellem 85 og 97 % [4. kvartal 2012: %] andele forløb gennemført indenfor standardforløbstiden. for kemoterapi (37 kalenderdage) for hele landet for kræft i tykog endetarm er 71 % [4. kvartal 2012: 68 %]. Kun Region Hovestaden har haft Side 6

7 mere end 10 patienter, hvorfor der kun er anført andele forløb gennemført indenfor standardforløbstid for denne region på 72 %. for stråleterapi (41 kalenderdage) for hele landet for kræft i tykog endetarm er 72 % [4. kvartal 2012: 65 %]. Kun Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Hovestaden har haft mere end 10 patienter, hvorfor der kun er anført andele forløb gennemført indenfor standardforløbstid for disse regioner på hhv. 83 %, 82 % [4. kvartal 2012: 86 %] og 67 %. B13 Kræft i blæren og nyre Der er ikke kommenteret på det fælles primære udredningsforløb for kræft i blære og nyre. Vedrørende kommentarer for behandlingsforløb for kræft i blære og nyre se nedenfor i hhv. B14 Kræft i blæren og B15 Kræft i nyre. B14 Kræft i blæren Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af forløb gennemført indenfor standardforløbstid for kirurgi (34 kalenderdage) for hele landet er 56 % [4. kvartal 2012: 69 %]. Kun Region Hovestaden har haft mere end 10 patienter, hvorfor der kun er anført andele forløb gennemført indenfor standardforløbstid for denne region på 64 % [4. kvartal 2012: 77 %]. Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af forløb gennemført indenfor standardforløbstiden for kemoterapi (38 kalenderdage) for hele landet er 17 % [4. kvartal 2012: 17 %], hvilket er under den nationale 1. kvartil. Det skal bemærkes, at der ikke er foretaget regionale opgørelser på grund af utilstrækkeligt datagrundlag. Sundhedsstyrelsen vil bede regionerne redegøre for den lave andel og vil samtidig følge udviklingen tæt. B15 Kræft i nyre for kirurgi (41 kalenderdage) for hele landet er 58 % [4. kvartal 2012: 74 %]. Kun Region Syddanmark og Region Hovedstaden havde tilstrækkeligt patientgrundlag til opgørelse af andele forløb gennemført inden for standardforløbstid, på hhv. 44 % og 59 %, hvilket for Region Syddanmark er under den nationale 1. kvartil. Sundhedsstyrelsen bemærker et fald fra 74 % til 58 % af forløb gennemført indenfor standardforløbstid fra 4. kvartal 2012 og vil på den baggrund bede regionerne om en redegørelse mhp. drøftelse på førstkommende møde i Task Force. Sundhedsstyrelsen vil samtidig følge udviklingen tæt. B16 Kræft i prostata for kirurgi (50 kalenderdage) for hele landet for kræft i prostata er 50 % [4. kvartal 2012: 46 %]. Der ses en regional variation på mellem 13 og 63 % af forløb gennemført inden for standardforløbstiden, hvor Region Sjælland kun har 13 % af sine forløb gennemført inden for standardforløbstiden, mens Region Hovedstaden med 47 % også falder under den nationale 1. kvartil. Side 7

8 for stråleterapi (55 kalenderdage) for hele landet for kræft i prostata er 75 % [4. kvartal 2012: 36 %]. Der er ikke tilstrækkelig data til regionale opgørelser. Udfordringerne på området har tidligere været drøftet i Task Force. Sundhedsstyrelsen vil med baggrund i specielt den regionale variation bede regionerne om at redegøre for udfordringer og påtænkte tiltag specielt hvad angår kirurgisk behandling, mhp. på drøftelse på førstkommende møde i Task Force. B17 Kræft i penis Der har i 1. kvartal 2013 ikke været tilstrækkeligt patientgrundlag til at opgøre andele forløb gennemført indenfor standardforløbstiden. Sundhedsstyrelsen har derfor ingen kommentarer til dette pakkeforløb. B18 Kræft i testikel Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter, kommenterer Sundhedsstyrelsen ikke på disse forløb. B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer for kirurgi (36 kalenderdage) for hele landet for kræft i ydre kvindelige kønsorganer er 100 % [4. kvartal 2012: 86 %]. Der er ikke foretaget regionale opgørelser på grund af utilstrækkeligt datagrundlag. B20 Livmoderkræft for kirurgi (29 kalenderdage) for hele landet for livmoderkræft er 84 % [4. kvartal 2012: 84 %]. For de respektive regioner gælder, at de alle ligger over den nationale 1. kvartil og varierer mellem 68 og 89 % [4. kvartal 2012: %] andele forløb gennemført indenfor standardforløbstiden. B21 Kræft i æggestok for kirurgi (24 kalenderdage) for hele landet for livmoderkræft er 85 % [4. kvartal 2012: 78 %]. Kun Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Hovestaden har haft mere end 10 patienter, hvorfor der kun er anført andele forløb gennemført indenfor standardforløbstid for disse regioner på hhv. 84 % [4. kvartal 2012: 77 %], 93 % [4. kvartal 2012: 78 %] og 81 % [4. kvartal 2012: 80 %] og altså alle over den nationale 1. kvartil for kemoterapi (27 kalenderdage) for hele landet for kræft i æggestok er 33 % [4. kvartal 2012: 29 %]. Det ikke er muligt med regionale opgørelser på grund af utilstrækkeligt patientgrundlag, men det bemærkes, at det nationale niveau ligger under den nationale 1. kvartil Sundhedsstyrelsen vil bede regionerne om en redegørelse mhp. på drøftelse på førstkommende møde i Task Force. B22 Livmoderhalskræft Side 8

9 for kirurgi (28 kalenderdage) for hele landet for livmoderhalskræft er 87 % [4. kvartal 2012: 71 %]. Kun Region Syddanmark og Region Hovedstaden har tilstrækkeligt patientgrundlag for opgørelse af andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden, som er hhv. 73 og 94 % [4. kvartal 2012: 55 og 73 %], hvilket for begges vedkommende er en stigning. for stråleterapi (35 kalenderdage) for hele landet for livmoderhalskræft er 86 % [4. kvartal 2012: 69 %]. Der er ikke foretaget regionale opgørelser på grund af utilstrækkeligt datagrundlag. B23 Kræft i hjernen for kirurgi (22 kalenderdage) for hele landet for kræft i hjernen er 89 % [4. kvartal 2012: 82 %]. Kun Region Hovedstaden og Region Sjælland har haft tilstrækkeligt datagrundlag til at opgøre andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden på hhv. 88 og 82 % [4. kvartal 2012: 88 og 78 %]. B24 Kræft i øje og orbita Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter, kommenterer Sundhedsstyrelsen ikke på disse forløb. B25 Modermærkekræft for kirurgi (31 kalenderdage) for hele landet for modermærke er 97 % [96 %], med regional variation mellem 94 og 100 % [4. kvartal 2012: %]. Sundhedsstyrelsen bemærker, at data afspejler det forhold at størstedelen af patienterne i dette pakkeforløb vil være færdigbehandlet ved afslutning af udredningsforløbet. B26 Lungekræft Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andele af forløb gennemført inden for standardforløbstid for kirurgi (44 kalenderdage) for hele landet for lungekræft er 76 % [4. kvartal 2012: 66 %] med regional variation mellem 70 og 100 % [4. kvartal 2012: %] Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kemoterapi (41 kalenderdage) for hele landet er 78 % [4. kvartal 2012: 71 %] med regional variation mellem 64 og 86 % [4. kvartal 2012: %] Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for stråleterapi (45 kalenderdage) for hele landet er 68 % [4. kvartal 2012: 58 %]. Der har kun været tilstrækkeligt patientgrundlag til at opgøre andele forløb gennemført inden for standardforløbstid for Region Midtjylland 79 % [4. kvartal 2012: 80 %], Region Syddanmark 67 % [4. kvartal 2012: 61 %] og Region Hovedstaden 75 % [4. kvartal 2012: 37 %]. Der konstateres en stigning for hele landet fra 4. kvartal Side 9

10 B27 Sarkom i knogle Der har i 1. kvartal 2013 ikke været tilstrækkeligt patientgrundlag til at opgøre andele forløb gennemført indenfor standardforløbstiden. Sundhedsstyrelsen har derfor ingen kommentarer til dette pakkeforløb. B28 Udgået B29 Sarkom i bløddele Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andele af forløb gennemført inden for standardforløbstid for kirurgi (35 kalenderdage) for hele landet for sarkom i bløddele er 94 % [4. kvartal 2012: 90 %]. Kun Region Midtjylland har haft tilstrækkeligt patientgrundlag, hvorfor der kun er anført andele forløb gennemført indenfor standardforløbstid for denne region, som er på 96 % [4. kvartal 2012: 92 %]. B30 Kræft hos børn Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter, kommenterer Sundhedsstyrelsen ikke på disse forløb. Metastaser uden organspecifik kræfttype Dette pakkeforløb adskiller sig fra de organspecifikke pakkeforløb, hvorfor opgørelsen ikke er kommenteret i forhold til de ovenfor nævnte nationale kvartiler. Region Midtjylland har gjort opmærksom på, at data derfra er behæftet med en fejlregistrering, hvilket har konsekvenser også andre for data i tabellen. Der tages derfor forbehold overfor dette kvartals opgørelser. Sundhedsstyrelsen vil følge registreringer og opgørelser i kommende kvartaler. For pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype bemærker Sundhedsstyrelsen, at andele af forløb, der er gennemført inden for standardforløbstiden for den primære henvisningsperiode (6 kalenderdage) er 97 % [4. kvartal 2012: 96 %] for hele landet med en regional variation mellem 85 og 100 % [4. kvartal 2012: %]. Derudover konstaterer Sundhedsstyrelsen, at andelen af forløb i den primære udredningsperiode, hvor patienterne fortsætter til sekundær udredning, er gennemført inden for standardforløbstiden (14 kalenderdage) for 71 % [4. kvartal 2012: 74 %] på nationalt niveau. Kun Region Syddanmark har haft tilstrækkeligt patientgrundlag til at opgøre andele forløb gennemført inden for standardforløbstid på 58 %. Andelen af forløb i den primære udredningsperiode, hvor patienterne afsluttes efter den primære udredning, er gennemført inden for standardforløbstiden (14 kalenderdage) for 89 % [4. kvartal 2012: 90 %] på nationalt niveau med en regional variation mellem 47 og 99 % [4. kvartal 2012: %]. Diagnostik pakkeforløb Side 10

11 Dette pakkeforløb adskiller sig også fra de organspecifikke pakkeforløb, hvorfor opgørelsen ikke er kommenteret i forhold til de ovenfor nævnte nationale kvar-tiler. For diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom bemærker Sundhedsstyrelsen at andelene af diagnostiske forløbsperioder indenfor standardforløbstid (22 kalenderdage) i sygehusregi i hele landet ligger på 81 % [4. kvartal 2012: 74 %], niveau med en regional variation mellem 73 og 92 % [4. kvartal 2012: %]. Side 11

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET MAJ, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET NOVEMBER, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Monitorering af kræftområdet - udvikling i antal behandlede kræftpatienter og tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder

Monitorering af kræftområdet - udvikling i antal behandlede kræftpatienter og tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder 1. juli 2012 Metodebeskrivelse Monitorering af kræftområdet - udvikling i antal behandlede kræftpatienter og tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder Baggrund I 2007 indgik Regeringen

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011

Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011 Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid ( ) og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR 2006-1. HALVÅR 2011

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR 2006-1. HALVÅR 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896464 6 4964 94 649494 9 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, januar 2011

Indberetningsskema Region Nordjylland, januar 2011 Indberetningsskema Region Nordjylland, januar 2011 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid ( ) og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Peter Ravn Riis, Ministeret for Sundhed og Forebyggelse

Peter Ravn Riis, Ministeret for Sundhed og Forebyggelse TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET R E F E R A T Emne 34. møde i Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet Mødedato Fredag d. 6. marts kl. 13.00-16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN MAJ, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

Konferens om de danske kræftpakker

Konferens om de danske kræftpakker Konferens om de danske kræftpakker Lund 19. marts 2014 Specialkonsulent Mari-Ann Munch Region Sjælland Program/Indhold Historik Monitoreringsmodel Opfølgning på monitorering Pakkerne som styringsredskab

Læs mere

Danske Regioners syvpunktsplan på kræftområdet Implementeringsplan

Danske Regioners syvpunktsplan på kræftområdet Implementeringsplan Område: Sundhedsstaben Udarbejdet af: PKH / MJA Afdeling: Planlægning og udvikling E-mail: Journal nr.: 07/783 Telefon: Dato: 23. august 2007 Version 3 Notat Danske Regioners syvpunktsplan på kræftområdet

Læs mere

Indberetningsskema Region Hovedstaden, januar 2011

Indberetningsskema Region Hovedstaden, januar 2011 Indberetningsskema Region Hovedstaden, januar 2011 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Status for Kræftpakker, oktober 2012-marts 2013

Status for Kræftpakker, oktober 2012-marts 2013 Regionsrådet Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk Status for Kræftpakker, oktober 2012-marts 2013 I det følgende kommenteres

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Indberetningsskema Region Syddanmark, januar 2011

Indberetningsskema Region Syddanmark, januar 2011 Indberetningsskema Region Syddanmark, januar 2011 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: Opfylder er, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Status for Kræftpakker 2. halvår 2011

Status for Kræftpakker 2. halvår 2011 Regionsrådet 21. marts 2012 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk Status for Kræftpakker 2. halvår 2011 I det følgende rapporteres

Læs mere

Nøgletal for kræft april 2009

Nøgletal for kræft april 2009 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft april 2009 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter i

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i ydre kvindelige kønsorganer

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i ydre kvindelige kønsorganer Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i ydre kvindelige kønsorganer PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Status for Kræftpakker 1. halvår 2012

Status for Kræftpakker 1. halvår 2012 Regionsrådet 24. oktober 2012 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk Status for Kræftpakker 1. halvår 2012 I det følgende

Læs mere

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2014 Årsrapport 2013: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Hovedstaden Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i knogler og bløddele

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i knogler og bløddele Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i knogler og bløddele PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i øjnene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i øjnene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i øjnene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Notat. Principper for kræftbehandling og henvisningsmuligheder til udlandet

Notat. Principper for kræftbehandling og henvisningsmuligheder til udlandet Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 09/11384 Dato: 20. november 2009 1. Baggrund Notat Principper for kræftbehandling og henvisningsmuligheder til udlandet Der har i

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Regionerne svar er indsamlet i perioden 25. januar til 16. februar 2010.

Regionerne svar er indsamlet i perioden 25. januar til 16. februar 2010. Status for pakkeforløb på hjerteområdet marts 2010 Danske Regioner har nu udarbejdet den første samlede status for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen viser helt overordnet,

Læs mere

Til mødet i regionsrådet 24. august 2011. Notat vedr. NIP-lungecancer. Supplement til orienteringspunktet om NIP-resultater for lungecancer 2010

Til mødet i regionsrådet 24. august 2011. Notat vedr. NIP-lungecancer. Supplement til orienteringspunktet om NIP-resultater for lungecancer 2010 Til mødet i regionsrådet 24. august 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 4841 www.regionmidtjylland.dk Notat vedr. NIP-lungecancer Supplement til

Læs mere

Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5. 1.1 Børne- og ungdomspsykiatrien...5 1.2 Voksenpsykiatrien...

Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5. 1.1 Børne- og ungdomspsykiatrien...5 1.2 Voksenpsykiatrien... Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2. og 3. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2015 2016 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2015 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 27. juni 2012 FRAVÆRSSTATISTIKKEN Formålet med statistikken er at beskrive omfanget af og strukturen i fraværet i den kommunale og regionale sektor fordelt på kommuner/regioner,

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om lungekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om lungekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om lungekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Efterlevelse af Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2010

Efterlevelse af Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2010 Efterlevelse af Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2010 Komitéen har i samarbejde med NASDAQ OMX Copenhagen A/S i foråret 2011 gennemført en undersøgelse af oplysninger om corporate governance

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Baggrund og formål Det skønnes, at 1-10 % af danske patienter med

Læs mere

Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige indstilling vedr. behandling med biologiske lægemidler på hospital og i speciallægepraksis

Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige indstilling vedr. behandling med biologiske lægemidler på hospital og i speciallægepraksis NOTAT Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige indstilling vedr. behandling med biologiske lægemidler på hospital og i speciallægepraksis Revideret version af 25/2 2013 Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med

Læs mere

årsrapport 2010: eksperimentel behandling

årsrapport 2010: eksperimentel behandling årsrapport 2010: eksperimentel behandling 2011 Årsrapport 2010: Eksperimentel behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Eksperimentel behandling; Kræftbehandling;

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2001-2002 (foreløbig opgørelse) 2004:3

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2001-2002 (foreløbig opgørelse) 2004:3 kl Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2001-2002 (foreløbig opgørelse) 2004:3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Ribe Amtsråd Region Syddanmark

Ribe Amtsråd Region Syddanmark Ribe Amtsråd Region Syddanmark Henvendelse fra Region Syddanmark har modtaget brev af 22. juni 2006 fra Region Syddanmark vedr. akut PCI på Hjertecenter Varde. Det fremgår af brevet, at udgangspunktet

Læs mere

Status for implementering af pakkeforløb på kræftområdet december

Status for implementering af pakkeforløb på kræftområdet december Status for implementering af pakkeforløb på kræftområdet december 2008 Der udarbejdes løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Stockholm, 22. oktober 2015 Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller fodbold i Vejle 3 Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst december 2014 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Region Midtjylland Det gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned til udvidet frit sygehusvalg er ca. fordoblet forhold til samme periode i 2007.

Region Midtjylland Det gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned til udvidet frit sygehusvalg er ca. fordoblet forhold til samme periode i 2007. N O T A T Regionernes henvisninger til det udvidede frie sygehusvalg Region Midtjylland Det gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned til udvidet frit sygehusvalg er ca. fordoblet forhold til samme periode

Læs mere