Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata"

Transkript

1 Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning kan foregå online over Internettet via Søfartsstyrelsens hjemmeside hvor et link dirigerer brugeren hen til det rette system. Løsningen kan også tilgås via I det følgende gennemgås systemets opbygning, ligesom brugeren guides gennem brugen af online indberetning af mønstringsdata. Tildeling af rederinummer og password For at få adgang til at indberette elektronisk til Søfartsstyrelsen skal hvert rederi logge på systemet med et individuelt rederinummer og individuelt password. For at få tildelt rederinummer og password skal der til hvert enkelt rederi oprettes et såkaldt kontaktrederi. Bemærk For at kunne indberette elektronisk skal der til hvert enkelt rederi oprettes et kontaktrederi. Kontaktrederiet skal svare til det rederi, der ifølge de enkelte skibes Document of Compliance (DOC) er ansvarligt for skibets drift og besætningsforhold. Et kontaktrederi administrerer mønstringsforhold for de skibe i rederiet, der ifølge dansk lovgivning er forpligtet til at indberette mønstringsoplysninger for de søfarende. Skibe tilknyttet kontaktrederiet er derfor ikke nødvendigvis lig med skibe ejet af rederiet, da skibe kan sejle under andet flag eller på anden måde ikke være omfattet af dansk lovning om indberetning af mønstringsoplysninger (Bekendtgørelse nr. 1029, 4/ om på- og afmønstring af søfarende, om besætningsskemaer og om søfartsbøger). For at få oprettet et kontaktrederi og for at få opdateret alle oplysninger om gældende kontaktrederier skal alle rederier sende følgende oplysninger til Søfartsstyrelsen: Navn på kontaktrederi (typisk samme navn som rederiet) Adresse, postnummer og by for kontaktrederi Telefonnummer til kontaktrederi til kontaktrederi (her kan det være en fordel at benytte en adresse, som kan læses af flere i forbindelse med ferie og sygdom mv.) CVR-nummer/SE-nummer Lister over skibe (navn og kendingsbogstaver) der skal være tilknyttet kontaktrederiet Oplysningerne skal sendes via til Rederiet vil derefter blive tildelt rederinummer og password af Søfartsstyrelsen. Ændringer i oplysninger om kontaktrederiet bør løbende straks anmeldes til Søfartsstyrelsen. 0. Sådan kommer man i gang Brugeren kan via Søfartsstyrelsens hjemmeside, under Selvbetjening finde et link til Mønstringsindberetning, hvor man kan logge ind på det digitale system.

2 Herefter kommer log-in-siden frem Skriv rederinummer og adgangskode i de relevante felter og klik på Login. Herefter kommer startsiden frem. 1. Funktionen Besætningsskema På startsiden er der 4 funktioner i øverste højre hjørne: Besætningsskemaer Søfarende Skibe Log af Startsiden starter automatisk i funktionen Besætningsskemaer, hvor der vises en liste over besætningsskemaer. I det viste eksempel er skemaet tomt, da ingen besætningsskemaer er udfyldt endnu. Udover listen med besætningsskemaer findes der 5 knapper på siden: 1 Ret 2 Slet 3 Ny 4 Print/gem 5 Send besætningsskema 6 Send alle besætningsskemaer

3 1.1 Ret Funktionen benyttes til at rette i de besætningsskemaer, som er blevet oprettet og endnu ikke sendt til Søfartsstyrelsen. 1.2 Slet Funktionen benyttes til at slette de besætningsskemaer, som er blevet oprettet og endnu ikke er sendt til Søfartsstyrelsen. 1.3 Ny Funktionen benyttes til at oprette et besætningsskema på en ny søfarende, der endnu ikke er kendt og registreret i Søfartsstyrelsens system. Det anbefales altid først at benytte funktionen søfarende for at checke, om den søfarende er kendt og registreret i Søfartsstyrelsens systemer (se nedenfor under punkt 2 og 2.1.). Tryk på Ny for at oprette et nyt besætningsskema med en ny søfarende og følgende billede vises Skærmbilledet udgør det/den egentlige besætningsskema/hyrekontrakt. Søfartsstyrelsen kræver udelukkende de oplysninger, som på skærmen er markeret med røde markeringer til venstre i skærmbilledet (bemærk at det viste eksempel er ufuldstændigt, da der kan scrolles videre ned på siden). Disse røde markeringer udgør besætningsskemadelen af den oprindelige hyrekontrakt. Af historiske årsager har Søfartsstyrelsen dog modtaget hele hyrekontrakten i udfyldt form. Imidlertid

4 registrerer Søfartsstyrelsen udelukkende mønstringsoplysningerne, der fremgår af besætningsskemaet, mens hyrekontrakten arkiveres. Med overgangen til elektronisk indberetning kan rederiet nøjes med at indberette de mønstringsoplysninger, der fremgår af besætningsskemaet (markeret på skærmbilledet med røde markeringer ). Der er dog stadig gældende lovgivning om kontraktretlige forhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager (se grå boks nedenfor). Ønsker rederiet stadig at benytte hyrekontrakten som ansættelseskontrakt kan de supplerende oplysninger på skærmbilledet udfyldes (og gemmes/printes - se punkt 1.4). Herefter kan besætningsskemaet gemmes/printes (se punkt 1.4) og en tro kopi af hyrekontrakten, som den kendes i dag, kan benyttes. Det er op til det enkelte rederi, om denne funktion ønskes benyttet. Bemærk Kun de mønstringsoplysninger, der fremgår af besætningsskemaet, er obligatoriske at indberette til Søfartsstyrelsen. Udfyldelsen af den øvrige hyrekontrakt er frivillig. Dette ændrer dog ikke ved gældende lovkrav om kontraktretlige forhold mellem arbejdsgiver/reder og arbejdstager/søfarende. Således gælder kontraktretlige forhold om ansættelsen ved bekendtgørelse nr. 848, 15/ om rederens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkårene. I øverste felt på besætningsskemaet vises i et rullegardin de skibe, som er tilknyttet kontaktrederiet. Listen følger de oplysninger, som rederiet har indberettet til Søfartsstyrelsen (se side 1) og ved eventuelle fejl i denne liste bedes rederiet kontakte Søfartsstyrelsen. Det er følgelig kun muligt at indberette mønstringsforhold for skibe tilknyttet eget kontaktrederi 1. Ved indtastning af en ny dansk søfarende kræves indtastning af hele CPR-nummeret, det vil sige såvel fødselsdato som løbenummer (sidste 4 cifre i CPR-nummer). Ved indtastning af en ny udenlandsk søfarende indtastes kun fødselsdatoen. Skemaet udfyldes og nederst på siden trykkes gem besætningsskema. Bemærk Ved brug af funktionen Ny, hvor der oprettes et besætningsskema for en ny søfarende, der endnu ikke er kendt i Søfartsstyrelsens system, må der ikke foretages på- og afmønstring samtidigt, som det kan gøres for kendte søfarende, der er slået op via funktionen søfarende (se punkt 2 og 2.1). Der må således kun oprettes en påmønstring for den nye søfarende, da den nye søfarende herefter skal oprettes korrekt af en sagsbehandler i Søfartsstyrelsen. Når den søfarende efterfølgende er oprettet i Søfartsstyrelsens system (typisk dagen efter), kan den søfarende hentes frem igen ved brug af funktionen Søfarende og afmønstring kan foretages (se punkt 2.3). 1 I listen over tilknyttede skibe vises også skibe, der eventuelt er slettet af Søfartsstyrelsens skibsregister. Årsagen er, at det stadig skal være muligt at afmønstre søfarende, som eventuelt endnu ikke er blevet afmønstret efter slettelsen.

5 Når besætningsskemaet er gemt, dirigeres brugeren tilbage til startsiden, hvor de gemte besætningsskemaer nu vises i listen. I øverste højre hjørne er nu angivet et tal i parentes ud for funktionen Besætningsskemaer. Tallet angiver antallet af gemte, men endnu ikke sendte besætningsskemaer. Brugeren kan med fordel udfylde og gemme flere forskellige besætningsskemaer og sende dem alle på én gang (se punkt 1.5), frem for at sende dem enkeltvis. 1.4 Print/gem Efter at have gemt udfyldte besætningsskemaer/hyrekontrakter er det muligt at printe og gemme det/den valgte besætningsskema/hyrekontrakt. Funktionen print dirigerer brugeren videre til et billede, hvor der spørges til hvilket format, der ønskes printet/gemt i (HTML eller XML). Det ønskede format vælges, hvorefter brugeren præsenteres for besætningsskemaet/hyrekontrakten i sit browser billede. Herefter skal brugeren vælge menuen filer og enten gemme dokumentet lokalt på egen maskine eller printe dokumentet. Udskrivning af en fuldstændig udfyldt hyrekontrakt er som standard sat til maksimalt at fylde én side. Lokale printer opsætninger kan dog bevirke, at

6 besætningsskema/hyrekontrakt udskrives på flere sider. Lokale printeropsætninger kan ikke afhjælpes af Søfartsstyrelsen 2. Det er ikke muligt at fremkalde/genskabe indtastede oplysninger i den frivillige del af besætningsskemaet (hyrekontraktdelen), hvorfor disse oplysninger går tabt og skal indtastes på ny. Kun oplysninger vedrørende besætningsskemadelen af dokumentet kan fremkaldes/genskabes (se punkt 2.1 og 2.3). Efter print eller gem af dokumentet skal tilbage pilen i browseren benyttes for at navigere tilbage til visning af besætningsskemaet. Lukkes dokumentet ved et tilfælde, logges brugeren automatisk af systemet og skal efterfølgende logge på igen. Gemte besætningsskemaer går dog ikke tabt og vil være til at finde i listen over besætningsskemaer. 1.5 Send besætningsskema For at sende et besætningsskema til Søfartsstyrelsen skal det pågældende besætningsskema markeres, hvorefter der trykkes på send besætningsskema. 1.6 Send alle besætningsskemaer For at sende alle besætningsskemaerne til Søfartsstyrelsen skal der trykkes på send alle besætningsskemaer. Alle gemte besætningsskemaer (dem der vises i listen over besætningsskemaer) sendes derved på én gang. Bemærk at så længe besætningsskemaerne findes i listen er de ikke indsendt til Søfartsstyrelsen. 2. Funktionen Søfarende For at finde en søfarende trykkes på Søfarende og følgende side kommer frem Her kan søfarende, der er registreret i Søfartsstyrelsens system, slås op. Der kan søges på CPRnummer (alle 10 eller blot de første 6) 3 og/eller fornavn og/eller efternavn. Endvidere kan der søges på dele af for- og efternavn, hvis der sættes procenttegn (%) efter. Ved opslag på almindelige for- 2 Mulige løsninger på printeropsætninger kan være at aktivere menuliniens punkt Vis, herunder Tegnsæt og her afprøve de forskellige muligheder med henblik på afhjælpning. 3 CPR-nummeret kan skrives ud i ét, eller der kan sættes bindestreg efter de første 6 cifre.

7 og efternavne må påregnes en vis søgetid. I nedenstående viste eksempel er de sidste 4 cifre i CPRnummer utydeliggjort, men ville i givet tilfælde blive vist. Hvis der ikke søges på fuldt CPR-nummer, fremkommer en liste af personer, der er registreret i Søfartsstyrelsen og som lever op til de givne søgekriterier. Af listen fremgår fødselsdato samt forog efternavne. De sidste 4 cifre i CPR-nummer vises ikke. Som det fremgår af ovenstående eksempel vælges (markeres med den lille farvede markering til venstre i billedet) den søfarende. Herefter findes 3 muligheder: 1. Opret besætningsskema 2. Find beviser 3. Find besætningsskemaer 2.1 Opret besætningsskema Tryk på opret besætningsskema for at oprette en ny påmønstring for en søfarende, som er fremsøgt via funktionen Søfarende og dermed kendt/registreret i Søfartsstyrelsens system. Herefter får brugeren besætningsskema/hyrekontrakt frem. Basisoplysninger (fødselsdato, fornavn, efternavn, køn og statsborgerskab) flettes automatisk ind i besætningsskemaet og kan ikke rettes. Søfartsstyrelsen anbefaler altid at søge på søfarende og benytte opret besætningsskema via søfarende funktionen, da fejl i indtastning af basisoplysninger hermed minimeres. Kun hvis den søfarende ikke er registreret i Søfartsstyrelsens system, skal funktionen med oprettelse af ny besætningsskema benyttes (se i øvrigt punkt 1.3). Bemærk Når der skal oprettes et besætningsskema på en søfarende, der allerede er registreret, får brugeren alle basisoplysninger automatisk flettet ind, hvis brugeren først finder den søfarende frem under funktionen Søfarende og dernæst trykker på Opret besætningsskema. Herved minimeres risikoen for stavefejl, slåfejl osv. Hvis brugeren bliver opmærksom på, at en søfarende er registreret forkert i Søfartsstyrelsens system (navn stavet forkert, forkert fødselsdato mv.), bedes dette oplyst til Søfartsstyrelsen.

8 De indflettede data fra den valgte søfarende vises nu i følgende billede (der vises kun et udsnit af billedet) Herefter tastes de øvrige obligatoriske oplysninger ind som beskrevet under punkt 1.3. Bemærk at for danske søfarende kræves altid, at de sidste 4 cifre i CPR-nummeret indtastes igen, da disse ikke flettes automatisk ind i besætningsskemaet. 2.2 Find beviser Du kan trykke på Find beviser for at slå op på gyldigheden af søfarendes kvalifikations- og sønæringsbeviser. NB! Det understreges på det kraftigste, at funktionen kun må benyttes, hvis rederen har indhentet udtrykkeligt samtykke fra den søfarende til at slå op på gyldighed af dennes kvalifikations- og sønæringsbeviser. En advarsel vises for brugeren, hver gang funktionen benyttes, ligesom brugeren vil blive bedt om at acceptere, at det er rederiets ansvar at kunne godtgøre, at den søfarendes samtykke er indhentet og om at bekræfte, at samtykket rent faktisk er indhentet. Brugeren præsenteres således for følgende side, hvor kravet kan accepteres eller ikke accepteres, hvorefter der gives/ikke gives rettigheder til at søge videre.

9 Ved accept af kravet om, at der er afgivet udtrykkeligt samtykke fra den søfarende, præsenteres brugeren for en liste over gyldigheden på den søfarendes kvalifikations- og sønæringsbeviser. Der oplyses udelukkende om gyldigheden af den søfarendes kvalifikations- og sønæringsbeviser! 2.3 Find besætningsskemaer Tryk på Find besætningsskemaer for at fremsøge tidligere besætningsskemaer til brug for afmønstring. Fremsøg og vælg den relevante søfarende og tryk på knappen find besætningsskemaer. Herefter vises en liste over den søfarendes tidligere på- og afmønstringer på skibe tilknyttet kontaktrederiet.

10 Det er herefter muligt at vælge et besætningsskema, hvor der tidligere er foretaget påmønstring. Tryk på knappen Opret afsætningsskema. Herefter dirigeres brugeren til siden med pågældende besætningsskema. De tidligere indtastede oplysninger om påmønstring er flettet ind og kan ikke rettes. Nu kan afmønstringsdelen af besætningsskemaet udfyldes. De oplysninger, som Søfartsstyrelsen kræver, er markeret med røde markeringer til venstre i billedet. Samtidig kan hele den frivillige hyrekontraktdel udfyldes igen, hvis brugeren ønsker dette. Efterfølgende gemmes besætningsskemaet (afmønstringen) igen som under påmønstringsdelen og funktionerne ret, slet, print/gem og send besætningsskema kan benyttes som beskrevet under punkt 1. Når afmønstringen er gemt, vises den i listen over besætningsskemaer. Herefter skal du trykke på send besætningsskema og afmønstringen sendes herefter til Søfartsstyrelsen.

11 3. Funktionen Skibe For at finde et skib trykkes på Skibe og følgende side kommer frem Her kan mønstringer på de skibe, der er registreret under det pågældende kontaktrederi slås op. Der kan angives en periode eller blot dags dato. Efter tryk på Hent mønstringer for skib dukker en liste med søfarende påmønstret skibet op Funktionerne Find beviser, Find besætningsskemaer, Opret besætningsskema og Opret afmønstringsskema virker som tidligere beskrevet. 4. Funktionen Log af Der kan logges af systemet på et hvilket som helst tidspunkt og gemte besætningsskemaer, der vises i listen over besætningsskemaer, forsvinder ikke, selvom der logges af. Besætningsskemaerne i listen forsvinder først i det øjeblik, besætningsskemaerne sendes til Søfartsstyrelsen. Systemet er indstillet til, at brugeren efter et givent stykke tid uden aktivitet på skærmen automatisk logges af. Denne funktion er valgt af sikkerhedshensyn.

12 5. Andre praktiske informationer Assistance Søfartsstyrelsen træffes telefonisk alle hverdage i tidsrummet 9-15 på , hvis eventuelle spørgsmål ikke kan afklares ved gennemlæsning af denne vejledning. 24 timers indberetning? Indberetningen af mønstringsdata via Søfartsstyrelsens hjemmeside er mulig 24 timer i døgnet. For ikke at overbelaste styrelsens systemer er det imidlertid besluttet, at alle indsendte besætningsskemaer behandles i et job, der kører i løbet af natten. Det betyder med andre ord, at besætningsskemaer, der er indsendt i løbet af dagen, sættes i venteposition og først behandles om natten. Eventuelle fejlmeddelelser behandles dermed tidligst af en sagsbehandler dagen efter indsendelse. Det samme gælder oprettelsen af en ny (ukendt) søfarende, hvor sagsbehandleren først kan oprette den søfarende tidligst dagen efter indsendelse. En afmønstring for den ny søfarende kan dermed først ske, når sagsbehandleren har oprettet vedkommende (se også punkt 1.3). Driftsforstyrrelser Driftsforstyrrelser i Søfartsstyrelsens systemer vil have en direkte indvirkning på elektronisk indberetning af mønstringsoplysninger. Driftsforstyrrelser i Søfartsstyrelsen systemer behandles hurtigst muligt af IT-afdeling, men det kan ikke udelukkes, at der i perioder kan forekomme forstyrrelser, der har indvirkning på den elektroniske indberetning af mønstringsoplysninger.

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Visitkort online -bestil direkte fra internettet

Visitkort online -bestil direkte fra internettet Visitkort online -bestil direkte fra internettet D www.cimo.dk 20886Folder Visitkort.indd 1 22/02/07 15:53:26 Løbet tør for visitkort? uheldigt. -hvad gør du nu? Du kan naturligvis gøre, som du plejer.

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Din side på www.fvd.dk

Din side på www.fvd.dk Din side på www.fvd.dk bestyrelsesmedlemmer kan kan se og ændre i egne kontaktinformationer i Mine stamdata, kan læse presseklip fra Nyhedsarkivet, kan benytte Værdiansættelse og se egne kursusaktiviteter

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Log på systemet 1 1.2 Generel arbejdsgang 3 1.3 Knapper og

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Instant Spam Control

Instant Spam Control Instant Spam Control - den nemme guide til jeres antispam-løsning Instant Spam Control er nemt at arbejde med eller lade arbejde for sig. 97% af al spam bliver automatisk sorteret fra. De sidste 3% kan

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

EASY - Vejledning til administratorer

EASY - Vejledning til administratorer EASY - Vejledning til administratorer Opdateret september 2009 EASY brugergrænseflade EASYs nye brugergrænseflade blev idriftsat i november 2008. Den har fået nye roller og rettigheder, mulighed for at

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Moodle for Adgangskursus

Moodle for Adgangskursus Moodle for Adgangskursus Moodle er et Learning Management System (e-læringssystem), som undervisere og sekretærer på Adgangskursus anvender til at formidle information til de studerende. Moodle er derfor

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Når du kommer ind på siden kan der være en certifikatfejl, hvor din browser/dit internetvindue vil anbefale at du ikke går ind på siden. Du

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Tilmelding til Åbne løb i O-service

Tilmelding til Åbne løb i O-service Tilmelding til Åbne løb i O-service Før du kan tilmelde dig via O-service, skal du have et password til hjemmesiden. Det får du ved at sende en e-mail til Tove på: klubtilmelder@horsensok.dk. Du vil så

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

August 2015 Version 01-2015. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem

August 2015 Version 01-2015. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem August 2015 Version 01-2015 Vejledning til Eunomias Vikarsystem 1 0. Indledning... 3 1. Adgang til Eunomia... 3 2. Ajourfør ansættelsesskema... 3 3. Liste over vikarskemaer... 4 4. Opret nyt vikarskema...

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere