Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata"

Transkript

1 Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning kan foregå online over Internettet via Søfartsstyrelsens hjemmeside hvor et link dirigerer brugeren hen til det rette system. Løsningen kan også tilgås via I det følgende gennemgås systemets opbygning, ligesom brugeren guides gennem brugen af online indberetning af mønstringsdata. Tildeling af rederinummer og password For at få adgang til at indberette elektronisk til Søfartsstyrelsen skal hvert rederi logge på systemet med et individuelt rederinummer og individuelt password. For at få tildelt rederinummer og password skal der til hvert enkelt rederi oprettes et såkaldt kontaktrederi. Bemærk For at kunne indberette elektronisk skal der til hvert enkelt rederi oprettes et kontaktrederi. Kontaktrederiet skal svare til det rederi, der ifølge de enkelte skibes Document of Compliance (DOC) er ansvarligt for skibets drift og besætningsforhold. Et kontaktrederi administrerer mønstringsforhold for de skibe i rederiet, der ifølge dansk lovgivning er forpligtet til at indberette mønstringsoplysninger for de søfarende. Skibe tilknyttet kontaktrederiet er derfor ikke nødvendigvis lig med skibe ejet af rederiet, da skibe kan sejle under andet flag eller på anden måde ikke være omfattet af dansk lovning om indberetning af mønstringsoplysninger (Bekendtgørelse nr. 1029, 4/ om på- og afmønstring af søfarende, om besætningsskemaer og om søfartsbøger). For at få oprettet et kontaktrederi og for at få opdateret alle oplysninger om gældende kontaktrederier skal alle rederier sende følgende oplysninger til Søfartsstyrelsen: Navn på kontaktrederi (typisk samme navn som rederiet) Adresse, postnummer og by for kontaktrederi Telefonnummer til kontaktrederi til kontaktrederi (her kan det være en fordel at benytte en adresse, som kan læses af flere i forbindelse med ferie og sygdom mv.) CVR-nummer/SE-nummer Lister over skibe (navn og kendingsbogstaver) der skal være tilknyttet kontaktrederiet Oplysningerne skal sendes via til Rederiet vil derefter blive tildelt rederinummer og password af Søfartsstyrelsen. Ændringer i oplysninger om kontaktrederiet bør løbende straks anmeldes til Søfartsstyrelsen. 0. Sådan kommer man i gang Brugeren kan via Søfartsstyrelsens hjemmeside, under Selvbetjening finde et link til Mønstringsindberetning, hvor man kan logge ind på det digitale system.

2 Herefter kommer log-in-siden frem Skriv rederinummer og adgangskode i de relevante felter og klik på Login. Herefter kommer startsiden frem. 1. Funktionen Besætningsskema På startsiden er der 4 funktioner i øverste højre hjørne: Besætningsskemaer Søfarende Skibe Log af Startsiden starter automatisk i funktionen Besætningsskemaer, hvor der vises en liste over besætningsskemaer. I det viste eksempel er skemaet tomt, da ingen besætningsskemaer er udfyldt endnu. Udover listen med besætningsskemaer findes der 5 knapper på siden: 1 Ret 2 Slet 3 Ny 4 Print/gem 5 Send besætningsskema 6 Send alle besætningsskemaer

3 1.1 Ret Funktionen benyttes til at rette i de besætningsskemaer, som er blevet oprettet og endnu ikke sendt til Søfartsstyrelsen. 1.2 Slet Funktionen benyttes til at slette de besætningsskemaer, som er blevet oprettet og endnu ikke er sendt til Søfartsstyrelsen. 1.3 Ny Funktionen benyttes til at oprette et besætningsskema på en ny søfarende, der endnu ikke er kendt og registreret i Søfartsstyrelsens system. Det anbefales altid først at benytte funktionen søfarende for at checke, om den søfarende er kendt og registreret i Søfartsstyrelsens systemer (se nedenfor under punkt 2 og 2.1.). Tryk på Ny for at oprette et nyt besætningsskema med en ny søfarende og følgende billede vises Skærmbilledet udgør det/den egentlige besætningsskema/hyrekontrakt. Søfartsstyrelsen kræver udelukkende de oplysninger, som på skærmen er markeret med røde markeringer til venstre i skærmbilledet (bemærk at det viste eksempel er ufuldstændigt, da der kan scrolles videre ned på siden). Disse røde markeringer udgør besætningsskemadelen af den oprindelige hyrekontrakt. Af historiske årsager har Søfartsstyrelsen dog modtaget hele hyrekontrakten i udfyldt form. Imidlertid

4 registrerer Søfartsstyrelsen udelukkende mønstringsoplysningerne, der fremgår af besætningsskemaet, mens hyrekontrakten arkiveres. Med overgangen til elektronisk indberetning kan rederiet nøjes med at indberette de mønstringsoplysninger, der fremgår af besætningsskemaet (markeret på skærmbilledet med røde markeringer ). Der er dog stadig gældende lovgivning om kontraktretlige forhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager (se grå boks nedenfor). Ønsker rederiet stadig at benytte hyrekontrakten som ansættelseskontrakt kan de supplerende oplysninger på skærmbilledet udfyldes (og gemmes/printes - se punkt 1.4). Herefter kan besætningsskemaet gemmes/printes (se punkt 1.4) og en tro kopi af hyrekontrakten, som den kendes i dag, kan benyttes. Det er op til det enkelte rederi, om denne funktion ønskes benyttet. Bemærk Kun de mønstringsoplysninger, der fremgår af besætningsskemaet, er obligatoriske at indberette til Søfartsstyrelsen. Udfyldelsen af den øvrige hyrekontrakt er frivillig. Dette ændrer dog ikke ved gældende lovkrav om kontraktretlige forhold mellem arbejdsgiver/reder og arbejdstager/søfarende. Således gælder kontraktretlige forhold om ansættelsen ved bekendtgørelse nr. 848, 15/ om rederens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkårene. I øverste felt på besætningsskemaet vises i et rullegardin de skibe, som er tilknyttet kontaktrederiet. Listen følger de oplysninger, som rederiet har indberettet til Søfartsstyrelsen (se side 1) og ved eventuelle fejl i denne liste bedes rederiet kontakte Søfartsstyrelsen. Det er følgelig kun muligt at indberette mønstringsforhold for skibe tilknyttet eget kontaktrederi 1. Ved indtastning af en ny dansk søfarende kræves indtastning af hele CPR-nummeret, det vil sige såvel fødselsdato som løbenummer (sidste 4 cifre i CPR-nummer). Ved indtastning af en ny udenlandsk søfarende indtastes kun fødselsdatoen. Skemaet udfyldes og nederst på siden trykkes gem besætningsskema. Bemærk Ved brug af funktionen Ny, hvor der oprettes et besætningsskema for en ny søfarende, der endnu ikke er kendt i Søfartsstyrelsens system, må der ikke foretages på- og afmønstring samtidigt, som det kan gøres for kendte søfarende, der er slået op via funktionen søfarende (se punkt 2 og 2.1). Der må således kun oprettes en påmønstring for den nye søfarende, da den nye søfarende herefter skal oprettes korrekt af en sagsbehandler i Søfartsstyrelsen. Når den søfarende efterfølgende er oprettet i Søfartsstyrelsens system (typisk dagen efter), kan den søfarende hentes frem igen ved brug af funktionen Søfarende og afmønstring kan foretages (se punkt 2.3). 1 I listen over tilknyttede skibe vises også skibe, der eventuelt er slettet af Søfartsstyrelsens skibsregister. Årsagen er, at det stadig skal være muligt at afmønstre søfarende, som eventuelt endnu ikke er blevet afmønstret efter slettelsen.

5 Når besætningsskemaet er gemt, dirigeres brugeren tilbage til startsiden, hvor de gemte besætningsskemaer nu vises i listen. I øverste højre hjørne er nu angivet et tal i parentes ud for funktionen Besætningsskemaer. Tallet angiver antallet af gemte, men endnu ikke sendte besætningsskemaer. Brugeren kan med fordel udfylde og gemme flere forskellige besætningsskemaer og sende dem alle på én gang (se punkt 1.5), frem for at sende dem enkeltvis. 1.4 Print/gem Efter at have gemt udfyldte besætningsskemaer/hyrekontrakter er det muligt at printe og gemme det/den valgte besætningsskema/hyrekontrakt. Funktionen print dirigerer brugeren videre til et billede, hvor der spørges til hvilket format, der ønskes printet/gemt i (HTML eller XML). Det ønskede format vælges, hvorefter brugeren præsenteres for besætningsskemaet/hyrekontrakten i sit browser billede. Herefter skal brugeren vælge menuen filer og enten gemme dokumentet lokalt på egen maskine eller printe dokumentet. Udskrivning af en fuldstændig udfyldt hyrekontrakt er som standard sat til maksimalt at fylde én side. Lokale printer opsætninger kan dog bevirke, at

6 besætningsskema/hyrekontrakt udskrives på flere sider. Lokale printeropsætninger kan ikke afhjælpes af Søfartsstyrelsen 2. Det er ikke muligt at fremkalde/genskabe indtastede oplysninger i den frivillige del af besætningsskemaet (hyrekontraktdelen), hvorfor disse oplysninger går tabt og skal indtastes på ny. Kun oplysninger vedrørende besætningsskemadelen af dokumentet kan fremkaldes/genskabes (se punkt 2.1 og 2.3). Efter print eller gem af dokumentet skal tilbage pilen i browseren benyttes for at navigere tilbage til visning af besætningsskemaet. Lukkes dokumentet ved et tilfælde, logges brugeren automatisk af systemet og skal efterfølgende logge på igen. Gemte besætningsskemaer går dog ikke tabt og vil være til at finde i listen over besætningsskemaer. 1.5 Send besætningsskema For at sende et besætningsskema til Søfartsstyrelsen skal det pågældende besætningsskema markeres, hvorefter der trykkes på send besætningsskema. 1.6 Send alle besætningsskemaer For at sende alle besætningsskemaerne til Søfartsstyrelsen skal der trykkes på send alle besætningsskemaer. Alle gemte besætningsskemaer (dem der vises i listen over besætningsskemaer) sendes derved på én gang. Bemærk at så længe besætningsskemaerne findes i listen er de ikke indsendt til Søfartsstyrelsen. 2. Funktionen Søfarende For at finde en søfarende trykkes på Søfarende og følgende side kommer frem Her kan søfarende, der er registreret i Søfartsstyrelsens system, slås op. Der kan søges på CPRnummer (alle 10 eller blot de første 6) 3 og/eller fornavn og/eller efternavn. Endvidere kan der søges på dele af for- og efternavn, hvis der sættes procenttegn (%) efter. Ved opslag på almindelige for- 2 Mulige løsninger på printeropsætninger kan være at aktivere menuliniens punkt Vis, herunder Tegnsæt og her afprøve de forskellige muligheder med henblik på afhjælpning. 3 CPR-nummeret kan skrives ud i ét, eller der kan sættes bindestreg efter de første 6 cifre.

7 og efternavne må påregnes en vis søgetid. I nedenstående viste eksempel er de sidste 4 cifre i CPRnummer utydeliggjort, men ville i givet tilfælde blive vist. Hvis der ikke søges på fuldt CPR-nummer, fremkommer en liste af personer, der er registreret i Søfartsstyrelsen og som lever op til de givne søgekriterier. Af listen fremgår fødselsdato samt forog efternavne. De sidste 4 cifre i CPR-nummer vises ikke. Som det fremgår af ovenstående eksempel vælges (markeres med den lille farvede markering til venstre i billedet) den søfarende. Herefter findes 3 muligheder: 1. Opret besætningsskema 2. Find beviser 3. Find besætningsskemaer 2.1 Opret besætningsskema Tryk på opret besætningsskema for at oprette en ny påmønstring for en søfarende, som er fremsøgt via funktionen Søfarende og dermed kendt/registreret i Søfartsstyrelsens system. Herefter får brugeren besætningsskema/hyrekontrakt frem. Basisoplysninger (fødselsdato, fornavn, efternavn, køn og statsborgerskab) flettes automatisk ind i besætningsskemaet og kan ikke rettes. Søfartsstyrelsen anbefaler altid at søge på søfarende og benytte opret besætningsskema via søfarende funktionen, da fejl i indtastning af basisoplysninger hermed minimeres. Kun hvis den søfarende ikke er registreret i Søfartsstyrelsens system, skal funktionen med oprettelse af ny besætningsskema benyttes (se i øvrigt punkt 1.3). Bemærk Når der skal oprettes et besætningsskema på en søfarende, der allerede er registreret, får brugeren alle basisoplysninger automatisk flettet ind, hvis brugeren først finder den søfarende frem under funktionen Søfarende og dernæst trykker på Opret besætningsskema. Herved minimeres risikoen for stavefejl, slåfejl osv. Hvis brugeren bliver opmærksom på, at en søfarende er registreret forkert i Søfartsstyrelsens system (navn stavet forkert, forkert fødselsdato mv.), bedes dette oplyst til Søfartsstyrelsen.

8 De indflettede data fra den valgte søfarende vises nu i følgende billede (der vises kun et udsnit af billedet) Herefter tastes de øvrige obligatoriske oplysninger ind som beskrevet under punkt 1.3. Bemærk at for danske søfarende kræves altid, at de sidste 4 cifre i CPR-nummeret indtastes igen, da disse ikke flettes automatisk ind i besætningsskemaet. 2.2 Find beviser Du kan trykke på Find beviser for at slå op på gyldigheden af søfarendes kvalifikations- og sønæringsbeviser. NB! Det understreges på det kraftigste, at funktionen kun må benyttes, hvis rederen har indhentet udtrykkeligt samtykke fra den søfarende til at slå op på gyldighed af dennes kvalifikations- og sønæringsbeviser. En advarsel vises for brugeren, hver gang funktionen benyttes, ligesom brugeren vil blive bedt om at acceptere, at det er rederiets ansvar at kunne godtgøre, at den søfarendes samtykke er indhentet og om at bekræfte, at samtykket rent faktisk er indhentet. Brugeren præsenteres således for følgende side, hvor kravet kan accepteres eller ikke accepteres, hvorefter der gives/ikke gives rettigheder til at søge videre.

9 Ved accept af kravet om, at der er afgivet udtrykkeligt samtykke fra den søfarende, præsenteres brugeren for en liste over gyldigheden på den søfarendes kvalifikations- og sønæringsbeviser. Der oplyses udelukkende om gyldigheden af den søfarendes kvalifikations- og sønæringsbeviser! 2.3 Find besætningsskemaer Tryk på Find besætningsskemaer for at fremsøge tidligere besætningsskemaer til brug for afmønstring. Fremsøg og vælg den relevante søfarende og tryk på knappen find besætningsskemaer. Herefter vises en liste over den søfarendes tidligere på- og afmønstringer på skibe tilknyttet kontaktrederiet.

10 Det er herefter muligt at vælge et besætningsskema, hvor der tidligere er foretaget påmønstring. Tryk på knappen Opret afsætningsskema. Herefter dirigeres brugeren til siden med pågældende besætningsskema. De tidligere indtastede oplysninger om påmønstring er flettet ind og kan ikke rettes. Nu kan afmønstringsdelen af besætningsskemaet udfyldes. De oplysninger, som Søfartsstyrelsen kræver, er markeret med røde markeringer til venstre i billedet. Samtidig kan hele den frivillige hyrekontraktdel udfyldes igen, hvis brugeren ønsker dette. Efterfølgende gemmes besætningsskemaet (afmønstringen) igen som under påmønstringsdelen og funktionerne ret, slet, print/gem og send besætningsskema kan benyttes som beskrevet under punkt 1. Når afmønstringen er gemt, vises den i listen over besætningsskemaer. Herefter skal du trykke på send besætningsskema og afmønstringen sendes herefter til Søfartsstyrelsen.

11 3. Funktionen Skibe For at finde et skib trykkes på Skibe og følgende side kommer frem Her kan mønstringer på de skibe, der er registreret under det pågældende kontaktrederi slås op. Der kan angives en periode eller blot dags dato. Efter tryk på Hent mønstringer for skib dukker en liste med søfarende påmønstret skibet op Funktionerne Find beviser, Find besætningsskemaer, Opret besætningsskema og Opret afmønstringsskema virker som tidligere beskrevet. 4. Funktionen Log af Der kan logges af systemet på et hvilket som helst tidspunkt og gemte besætningsskemaer, der vises i listen over besætningsskemaer, forsvinder ikke, selvom der logges af. Besætningsskemaerne i listen forsvinder først i det øjeblik, besætningsskemaerne sendes til Søfartsstyrelsen. Systemet er indstillet til, at brugeren efter et givent stykke tid uden aktivitet på skærmen automatisk logges af. Denne funktion er valgt af sikkerhedshensyn.

12 5. Andre praktiske informationer Assistance Søfartsstyrelsen træffes telefonisk alle hverdage i tidsrummet 9-15 på , hvis eventuelle spørgsmål ikke kan afklares ved gennemlæsning af denne vejledning. 24 timers indberetning? Indberetningen af mønstringsdata via Søfartsstyrelsens hjemmeside er mulig 24 timer i døgnet. For ikke at overbelaste styrelsens systemer er det imidlertid besluttet, at alle indsendte besætningsskemaer behandles i et job, der kører i løbet af natten. Det betyder med andre ord, at besætningsskemaer, der er indsendt i løbet af dagen, sættes i venteposition og først behandles om natten. Eventuelle fejlmeddelelser behandles dermed tidligst af en sagsbehandler dagen efter indsendelse. Det samme gælder oprettelsen af en ny (ukendt) søfarende, hvor sagsbehandleren først kan oprette den søfarende tidligst dagen efter indsendelse. En afmønstring for den ny søfarende kan dermed først ske, når sagsbehandleren har oprettet vedkommende (se også punkt 1.3). Driftsforstyrrelser Driftsforstyrrelser i Søfartsstyrelsens systemer vil have en direkte indvirkning på elektronisk indberetning af mønstringsoplysninger. Driftsforstyrrelser i Søfartsstyrelsen systemer behandles hurtigst muligt af IT-afdeling, men det kan ikke udelukkes, at der i perioder kan forekomme forstyrrelser, der har indvirkning på den elektroniske indberetning af mønstringsoplysninger.

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere