Nyt i SkoleIntra 5.3. Generelt. LærerIntra. Sidst ændret den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt i SkoleIntra 5.3. Generelt. LærerIntra. Sidst ændret den 10-03-2013"

Transkript

1 Nyt i SkoleIntra 5.3 Sidst ændret den Generelt Obligatorisk logning Tidligere kunne skolerne selv fravælge logning af brugernes adgang til LærerIntra, ElevIntra og ForældreIntra. Det er ændret i SkoleIntra 5.3, så alle indlogningsforsøg i SkoleIntra logges. Logdata gemmes i 180 dage, og statistiske oplysninger bevares ubegrænset. Begrundelsen for ændringen er, at UNI-C har haft en del tilfælde, hvor de ikke har kunnet hjælpe skoler med at opklare eksempler på misbrug på grund af manglende logning. Nem integration til Skoletube Der er tilføjet et nyt ikon i editorens værktøjslinje, der giver direkte adgang til at udpege og indsætte eget indhold fra Skoletube i et dokument. Ikonet kendes på den blå fugl, som er Skoletubes varemærke. Det findes på udvalgte editorsider i LærerIntra og ElevIntra. LærerIntra Skematildelt adgang Det er blevet lettere at give adgang til klasselog, kontaktbøger og elevplaner under Admin > Adgang > Besk yttede elevdata, idet man nu kan tildele rettigheder på grundlag af oplysninger i grundskemaet. Man vælger klasse, skemaperiode og adgangstype, og så tildeles den ønskede adgang til alle, der underviser i klassen i én og samme arbejdsgang. Der er mulighed for at udføre tildelingen for alle klasser på én gang. Hvis man fortryder, kan man nulstille alle skematildelte rettigheder, uden at det berører evt. manuelt tildelte rettigheder. Flere synsvinkler ved tildeling af læseadgang til beskyttede elevdata Nu kan man vælge mellem to faneblade med henholdsvis medarbejder- og klassesynsvinkel, når man tildeler læseadgang til beskyttede elevdata under Admin > Adgang > Besk yttede elevdata. Derved får man de samme muligheder ved tildeling af læseadgang, som man har ved tildeling af læse- og skriveadgang. Elevens mappe - i forbindelse med elevens kort Via Databaser > Elever> Elevkartotek kan man åbne Elevens kort.under elevens kort kan man nu også finde Elevens mappe. Man kan her uploade og gemme filer i en elevmappe for hver enkelt elev. Filerne i elevens mappe ligger bedre beskyttet end fx. filerne i dokumentarkivet og samlemapperne. Elevens mappe har til formål at give skolens medarbejdere et sikkert sted, hvor de kan gemme og dele oplysninger om den enkelte elev også oplysninger, der rummer personfølsomme data.. Elevens mappe giver ikke helt samme beskyttelse af dokumenterne som fx. et ESDH-system, bl.a. fordi ESDH systemer

2 stiller endnu større krav til indlogningen end Skoleintra gør. Vi har planer om i kommende versioner at gøre det muligt at flytte dokumenter fra elevens mappe til ESDH-systemer. Når man gemmer filen i elevmappen, kan man tilføje en lille beskrivelse samt tilknytte en kategori til filen. Man kan kun få adgang til en elevs mappe, hvis man har læse- eller skriveadgang til de beskyttede data for denne elev. Rigtige bilag til klasselognoter Man kan nu også vedlægge fysiske filer som bilag til en klasselognote. Tidligere kunne man også skrive bilag til noter - men kun i form af et dokument, man skrev i editoren. Disse bilag er nu blevet konverteret til rigtige filer, der automatisk gemmes i Elevens mappe under kategorien Klasselogbilag. Der kan også uploades og. gemmes flere filer som bilag til hver klasselognote. Man kan også stadig skrive bilag i editoren. I modsætning til tidligere kan man nu også have flere af denne slags bilag knyttet til en klasselognote. Standardvalg for importkilder Som regel importerer skolerne elev- og personaledata samt skemaer og vikaroplysninger fra de samme administrative programmer ved hver import. Derfor er det nu lavet således, at man én gang for alle udpeger, hvorfra man ønsker at importere disse oplysninger. Det giver mulighed for at forenkle importsiderne og forhåbentlig undgå tvivl og fejlagtige importer. Ny opbygning af importsider Alle sider til import af elev- og forældreoplysninger, personaledata, skemaer og vikaroplysninger er omskrevet, så de er lettere at overskue. Alle siderne er opbygget efter følgende skema: Importer Hvis du fortryder Andre muligheder Import fra central server med udvidet snitflade UNI-C har lavet en ny XML-baseret snitflade, som en række administrative programmer benytter ved upload af elev-, forældre- og personaledata til UNI-C s centrale server. Det gælder bl.a. TEA, KMD Elev, Dansk Skoledata og EDB-Brugsen. Den XML-baserede snitflade indeholder flere oplysninger end den hidtidige import. Bl.a er der mulighed for mere end tre forældre/kontaktpersoner pr. elev. Importn medtager evt. efterskoledata som fx elevnummer og værelsesnummer. Desuden importeres fotoid i personalekartoteket, så man kan hente personalefotos direkte fra den centrale server. SkoleIntra kan importere elev- og personaleoplysninger fra dette udvidede datasæt vha. en webservice. Der vil ikke være adgang til den nye import for alle skoler umiddelbart efter opdateringen til SkoleIntra 5.3. Supporten styrer ibrugtagningen ud fra et forsigtighedsprincip, så det sikres, at skolerne ikke mister data på grund af evt. fejl i den nye import. Brugerfladen er ens ved import af elev- og personaledata fra central server, uanset om man benytter den nye eller den gamle import. Bedre håndtering af udmeldte elever SkoleIntra gemmer oplysninger om udmeldte elever i ét år, efter at de har forladt skolen. Administrator har adgang til en oversigt over udmeldte elever under Databaser > Elever > Udmeldte elever. Fra oversigten er der mulighed for at se/printe udmeldte elevers elevplaner, kontaktbøger og klasselognoter mm. Hvis man har installeret en PDF-driver som fx CutePDF på den anvendte computer, vil man kunne gemme oplysningerne som PDF-dokumenter. Administrator har mulighed for at genindmelde tidligere elever eller slette dem

3 permanent. Hvis man importerer en tidligere elev, som stadig findes i listen over udmeldte elever, gendannes brugernavne, adgangskoder samt diverse indstillinger for både eleven og dennes forældre ud fra oplysninger, som er gemt i SkoleIntras database. I videst mulig omfang genetableres elevers og forældres adgang til data i ElevIntra og ForældreIntra. Kopiere ugeplaner til andre klasser Det er nu muligt at kopiere ugeplaner til en eller flere andre klasser. Derved tilgodeses klasser, som har et nært samarbejde omkring undervisningen. Hvis klasserne benytter formularbaserede ugeplaner, kan man vælge imellem at kopiere den samlede ugeplan eller kun at kopiere noten, som vedrører et enkelt fag. Kopiere vagtskema til aktivitetskalender I vagtbogen kan man nu kopiere vagtskemaet for den valgte uge til aktivitetskalenderen. Hvis man kun ønsker at kopiere udvalgte vagter til kalenderen, kan man fravælge de uønskede. Ved at kopiere vagterne til kalenderen opnår man, at medarbejderne adviseres om vagterne i påmindelsesdialogen. Brugerdefineret oversættelse Under Admin > Indstillinger > Oversættelse af udvalgte termer kan man vælge imellem nogle prædefinerede oversættelsesmuligheder for ordene: LærerIntra ElevIntra Skoleporten skole lærer elev skoleleder viceskoleleder skolebestyrelse elevråd SFO Medarbejderinfo skolebibliotek områdenet Som noget nyt har skolerne nu mulighed for selv at tilføje eller ændre oversættelser til ovennævnte ord. Der er ikke mulighed for at tilføje nye termer, da det vil forudsætte kodeændringer. Hvis man tilføjer en ny oversættelse af termen LærerIntra, bliver der ikke automatisk vist et grafisk programlogo i sidehoved, menu og indlogningsskærm, men derimod et tekstbaseret logo. Det er dog muligt at lave sine egne grafiske programlogoer og uploade dem til SkoleIntra under Admin > Vedligeholdelse > Administration af billeder > Programlogo. LærerIntras oversættelsestabel benyttes nu i alle SkoleIntra-moduler. Der er derfor ikke længere behov for at ændre oversættelser i både LærerIntra og ElevIntra. Besked til elev om klasselognote Nu gemmes der en oplysning i databasen, når man sender en besked til eleven om en klasselognote. Hvis man senere forsøger at sende en ny besked om samme note til samme elev, får man en advarsel, så man

4 ikke af vanvare kommer til at sende flere beskeder om det samme. Papirkopi af besked til forældre LærerIntra gør nu opmærksom på, om nogle af modtagerne ønsker papirkopi, når man sender beskeder til forældre i beskedsystemet. Antal emner pr. side Medarbejdere kan nu selv vælge, hvor mange linjer, der skal vises pr. side i beskedoversigten, i klasseloggen og andre steder, hvor systemet viser sideopdelte lister. Det gøres under Admin > Mine indstillinger > Emner pr. side. Som standard vises 17 emner pr. side, men har man en stor skærm, kan det være ønskeligt at få vist flere linjer pr. side. Advisering pr. til eksterne brugere SkoleIntra kan automatisk advisere eksterne brugere i LærerIntra, når der er nye beskeder til dem i beskedsystemet. For at aktivere adviseringstjenesten, skal man under Admin > Tilpasning > Ek sterne brugere mark ere feltet Advisering pr. om nye besk eder. Adviseringsmails indeholder et link til LærerIntra. Af sikkerhedsgrunde sendes beskedens indhold ikke i mailen. Import af skema fra Tabulex og fravær fra TRIO via CSV-fil Skemaimporten fra Tabulex og vikarimporten fra TRIO skal fremover ske ved, at man eksporterer/importerer en CSV-fil - i stedet for som tidligere via et regneark. Der var for mange problemer knyttet til importen fra et regneark - og de skulle nu være elimineret via CSV-importen. Historik i ugeplaner Medarbejderne kan se en oversigt over hvilke elever og forældre, der har åbnet en given ugeplan. Man får adgang til historikken via Samarbejde > Ugeplaner > Vis historik. Ringetider for afdelinger af skolen Hvis man på skolen anvender afdelinger, kan man nu også vise forskellige ringetider for hver enkelt afdeling. Under Admin > Tilpasning > Ringetider kan man indskrive ringetider for de forskellige oprettede afdelinger. Afdelingernes ringetider vil slå igennem på visningen af alle lærer- og elevskemera og i vikarskemaerne De nuværende ringetider ligger som et sæt Standard-ringetider. Standardringetiderne benyttes på flere forskellige måder: 1. Hvis der ikke er defineret ringetider for en af afdelingerne 2. Hvis en lærer er med i mere end en afdeling 3. Hvis en klasse er med i flere afdelinger 4. I den grafiske visning af skemadelen af mødeaktiviteteterne. Afdelingernes ringetider vil også blive vist i ElevIntra, ForældreIntra, MobilIntra og på Skoleporten Adgang til vagtbog Nu kan skolen selv vælge, som der skal være fuld adgang eller begrænset adgang til at læse og skrive personlige vagtbogsnoter om eleverne. Indstillingen foretages i vagtbogens administrationsdel under Koordination > Vagtbog > Administration > Adgang til vagtbogsnoter. Hvis man vælger begrænset adgang, vil medarbejderne have de samme læse- og skriverettigheder som til elevplaner, klasselog og kontaktbøger. Administrator definerer medarbejdernes adgang under Admin > Adgang > Besk yttede elevdata.

5 Skift til nyt skoleår Proceduren ved skift til nyt skoleår er forenklet og gjort mere fejlsikret. Funktionen findes som hidtil under Admin > Vedligeholdelse > Sk ift til nyt sk oleår. Skoleårsskiftet er forskelligt alt efter skoletype og intranet-type. På fællesnet og områdenet er er skiftet simpelt. Ved at klikke på en knap ændres skoleåret i SkoleIntras database. På skoler uden elever, der fortsætter i de kommende skoleår, er det næsten lige så let. Her skal man blot også bekræfte, at skolen ikke har elever, der fortsætter, før skoleåret ændres. På skoler med elever, der fortsætter, skal der ske en klasseoprulning og evt. sammenlægninger, delinger og nedlæggelser af klasser. Desuden er der muligvis dokument- og billedarkiver, som skal dubleres, arkiveres eller slettes. Klasseoprulningen på almindelige skoler foregår i 3 trin. 1) Først skal man definere de kommende klassers klassebetegnelser. 2) Dernæst skal man fastlægge evt. delinger, sammenlægninger og nedlæggelser af klasser samt tage stilling til, hvad der skal ske med klassernes arkiver. 3) Endelig udføres selve klasseoprulningen. Efter at skiftet til et nyt skoleår er udført, får man mulighed for at udskrive en huskeliste, der fortæller, hvad administrator skal foretages sig yderligere for at klargøre SkoleIntra til det nye skoleår. Fortryder man af en eller anden grund ændringerne, kan man gendanne data og dokumenter, så situationen er som før man startede med at skifte skoleår. Det kan fx være relevant, hvis der skulle opstå fejl undervejs. Massesletning af spørgeskemaundersøgelser og multiple-choice test Via Værk tøj > Evaluering > Spørgesk emaundersøgelser og Værk tøj > Evaluering > Multiple-Choice test kan man nu få adgang til at masseslette spørgeskemaundersøgelser og multiple-choice test. Man kan kun få adgang til at masseslette, hvis man har administratorrettigheder. Hvis man fortryder en massesletning, så har man mulighed for at gendanne den seneste sletning med et link øverst på siden. Nedlæg røde flag I SkoleIntra benyttes røde flag til at vise, at oplysninger er ulæste. Medarbejderne har fået mulighed for under Admin > Mine indstillinger > Nedlæg røde flag at fjerne evt. røde flag uden at skulle åbne hver enkelt post for sig. Man kan nedlægge flag inden for følgende emner: Beskeder Dokumenter Dagbøger Kontaktbøger Nyt fra... Debatforum Elevernes logbøger Funktionen er tænkt anvendt i specielle tilfælde, hvor det giver mening at starte på en frisk med et ryddet skrivebord. SkoleIntra registrerer, om poster er åbnet normalt eller blot markeret som læst. Hvis en bruger har nedlagt et rødt flag i stedet for at læse indholdet, vil vedkommende ikke figurere i oversigter over, hvem der har læst emnet. Oversigt over sendte SMS er Brugere, som har adgang til at sende SMS er fra SkoleIntra, kan nu under Samarbejde > SMS få adgang til en oversigt over SMS er sendt inden for det sidste halve år. Oversigten viser SMS ernes indhold, afsendelsestidspunkt og modtagernes mobilnumre.

6 Download beskeder i beskedarkiv Medarbejdere kan nu downloade alle eller udvalgte beskeder fra deres beskedarkiv. Beskederne gemmes i form af et html-dokument på egen computer. Påmindelse om ulæste debatindæg Påmindelsesdialogen indeholder nu også en advisering om ulæste indlæg i LærerIntras debatfora og i debatfora for grupper, hvor brugeren er blandt deltagerne. ElevIntra Synkronisering af klassens kalender til internetkalender via ical Eleverne kan i selve klassekalenderen på ElevIntra finde fanebladet Eksport. Her findes en mulighed for at kopiere en url, som kan indsættes i en internetkalender som fx. Google Kalender eller MS Outlook - eller på mobilen. Efterfølgende vil klassens kalender blive synkroniseret løbende til denne kalender. Flere forbedringer i læsekontrakter 1) Man kan nu oprette læsekontrakter med en tilknyttet kategori. Kategorien kan bruges til fx. at opdele læsekontrakter i forskellige fag. Dvs. at en elev kan have flere forskellige parallelle kontrakter fx. i dansk og engelsk. 2) Man kan nu også oprette læsekontrakter for et hold via menupunktet 'Opret til hold'. Her kan man vælge mellem de hold, som den aktuelle klasse har elever på. På denne måde kan man lave læsekontrakter på tværs af klasser. Hvis der er oprettet læsekontrakter til et hold, vil der på oversigtssiden dukke en valgboks op, som gør at læreren/eleven kan filtrere læsekontrakterne og vælge at se kontrakter for klassen eller for et hold. 3) Man kan nu vælge at gemme læsekontrakter i klasseloggen for en hel klasse ad gangen. Man vælger menupunkter 'Kopi til k lasselog'. 4) Der er også tilføjet flere filtrerings- og sorteringsmuligheder, så man lettere kan overskue klasser, der har mange læsekontrakter. Massesletning af logbøger Man kan nu vælge via ElevIntra > Admin > Logbøger (Læreradgang til logbøger) vælge et skraldespandsikon, som giver mulighed for at masseslette logbøger. Nedlæg røde flag I SkoleIntra benyttes røde flag til at vise, at oplysninger er ulæste. Eleverne har fået mulighed for under Eleven > Mine indstillinger > Nedlæg røde flag at fjerne evt. røde flag uden at skulle åbne hver enkelt post for sig. Man kan nedlægge flag inden for følgende emner: Beskeder Dokumenter i klassearkiv Lektier Opslag Ugeplaner Debatfora Elevplaner

7 Fotoalbum Logbøger Funktionen er tænkt anvendt i specielle tilfælde, hvor det giver mening at starte på en frisk med et ryddet skrivebord. SkoleIntra registrerer, om poster er åbnet normalt eller blot markeret som læst. Hvis en elev har nedlagt et rødt flag i stedet for at læse indholdet, vil vedkommende ikke figurere i oversigter over, hvem der har læst emnet. ForældreIntra Advisering om lektier i klassens lektiebog Når lærere eller elever skriver i klassens lektiedagbog, vil nye dagbogsnoter nu også indgå i adviseringsmails fra SkoleIntra. Hvis forældrene ikke ønsker advisering om lektier, kan dette fravælges under Indstillinger > Advisering i ForældreIntra. Download beskeder i beskedarkiv Forældre kan nu downloade alle eller udvalgte beskeder fra deres beskedarkiv. Beskederne gemmes i form af et html-dokument på egen computer. Nedlæg røde flag I SkoleIntra benyttes røde flag til at vise, at oplysninger er ulæste. Forældre har fået mulighed for under Indstillinger > Nedlæg røde flag at fjerne evt. røde flag uden at skulle åbne hver enkelt post for sig. Man kan nedlægge flag inden for følgende emner: Beskeder Kontaktbøger Elevplaner Dokumenter i klassearkiv Meddelelser fra kontoret Lektier Ugeplaner Nyt fra... Debatforum Fotoalbum Funktionen er tænkt anvendt i specielle tilfælde, hvor det giver mening at starte på en frisk med et ryddet skrivebord. SkoleIntra registrerer, om poster er åbnet normalt eller blot markeret som læst. Hvis en forælder har nedlagt et rødt flag i stedet for at læse indholdet, vil vedkommende ikke figurere i oversigter over, hvem der har læst emnet. Fællesnettet Klargøring til at få vist personalefotos på fællesnet og områdenet. Der vil blive vist personalefotos på Fællesnettet via Databaser > Personale > Personalefotos. Visningen sker via et link til det personalefoto, der måtte findes på den ansattes egen skoles intranet. Oplysninger om

8 fotoet vil blive overført via personaleimporten til Fællesnettet. Da der skal ske en tilretning og synkronisering i forbindelse med importen af billeddata, vil denne mulighed først blive tilgængelig, når alle skoler er blevet opdateret til version altså et stykke tid efter selve opdateringen til version 5.3 Nyhedstjenester tilknyttet en interessegruppe Interessegrupperne er blevet finpudset, så man lettere kan returnere tilbage til interessegruppens egen side, hvis man har været inde og kigge i en samlemappe eller et debatforum. Hvis man har rettighed til at styre interessegruppen, kan man nu også tilknytte et eller flere RSS-feeds til interessegruppens side. Disse feeds vises i højre spalte og vælges via et ikon på siden. MobilIntra Nye funktioner for forældre Forældre kan nu også tilmelde sig til samtaler og arrangementer i MobilIntra. Hvis der er ubesvarede tilmeldinger, vises antallet i en lille badge på menuforsiden.

Nyt i SkoleIntra 4.9.5

Nyt i SkoleIntra 4.9.5 Nyt i SkoleIntra 4.9.5 Opdateret pr. 9/9-2010 LærerIntra Påmindelser Nu kan brugere selv vælge, hvad der skal vises i påmindelses-dialogen, og hvornår påmindelsesdialogen skal vises. Det sker under Admin

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.8. Sidst ændret den 26-01-2015. Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra

Nyt i SkoleIntra 5.8. Sidst ændret den 26-01-2015. Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra Nyt i SkoleIntra 5.8 Sidst ændret den 26-01-2015 Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra Administrator har mulighed for at oprette én eller flere profiler, som definerer en standardopsætning

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.6. PersonaleIntra. Sidst ændret den 29-06-2014

Nyt i SkoleIntra 5.6. PersonaleIntra. Sidst ændret den 29-06-2014 Nyt i SkoleIntra 5.6 Sidst ændret den 29-06-2014 PersonaleIntra Samlet menu til tilpasning af PersonaleIntra Administrator-funktionerne under menupunkterne Indstillinger, Tilpasning og Vedligeholdelse

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Principper for anvendelse af digital kommunikation

Principper for anvendelse af digital kommunikation 2.2 MUNKEKÆRSKOLEN Principper for anvendelse af digital kommunikation 1. Formål med skoleintra: fremme og lette vidensdeling og dialog mellem skolens interessenter skabe større åbenhed og viden om skolens

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

ForældreIntra som en lærer oplever det

ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra er nyt modul i SkoleIntra. Det er en udvidelse til Skoleporten, der giver lærere og forældrene i en klasse mulighed for at kommunikere og samarbejde

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Forældrevejledning til BørneIntra

Forældrevejledning til BørneIntra 1 Forældrevejledning til BørneIntra Introduktion Dit barns daginstitution er begyndt at bruge BørneIntra. Det giver dig som forælder nogle nye muligheder for at følge med i dit barns hverdag. Denne vejledning

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

SkoleIntra. En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken. Version: August 2012

SkoleIntra. En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken. Version: August 2012 SkoleIntra En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er SkoleIntra-pakken?...5 LærerIntra...5 Skoleporten...5 ElevIntra...5 ForældreIntra...5 Fællesnettet...5

Læs mere

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra ForældreIntra - kom tættere på skolen ForældreIntra er en del af SkoleIntra - skolens lukkede intranet Med ForældreIntra kan du: følge med i hvad der sker

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Arbejdsrum i ElevIntra

Arbejdsrum i ElevIntra Arbejdsrum i ElevIntra En stærk mulighed Version: Januar 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Dette materiale...4 De mange muligheder...5 Drejebog for kurset...6 Opret dit første arbejdsrum

Læs mere

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) ios-brugermanual til EasyIQ app Indhold Funktioner i EasyIQ App en... 2 Download EasyIQ app en i App Store... 2 Start og log på EasyIQ app en...

Læs mere

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk MINIMANUAL ForældreIntra På Dalumskolen www.dalumskolen.odense.dk Support: Skolesekretær: Birthe Juhl Jensen tlf. 6375 0300 Skolesekretær: Helle Bech tlf. 6375 0300 Administrator på SkoleIntra: Else Juul

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Elev- og uddannelsesplaner

Elev- og uddannelsesplaner Elev- og uddannelsesplaner Sådan samler du det hele i SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse SkoleIntra, Elev- og Uddannelsesplaner...4 Relevant lovgivning...4 Bek. om elevplaner, elev- og

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Skolens forside. Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo

Skolens forside. Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo Skolens forside. SkolePorten indeholder nogle standard-elementer der kan til- og fravælges.

Læs mere

Infokiosk i SkoleIntra

Infokiosk i SkoleIntra Infokiosk i SkoleIntra Bliv synlig for dine brugere i institutionen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Infokiosk?...4 Hvad skal man bruge?...4 Tager det lang tid og hvad med prisen?...4

Læs mere

FællesNettet som ressource

FællesNettet som ressource FællesNettet som ressource Brug jeres FællesNet som kommunal ressource Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er FællesNettet?...4 FællesNettet som kommunal ressource!...4 Facts om Tønder Kommunes

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning Easytools Brugervejled ning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hovedmenuen...3 Skemamenuen... 5 Klik på en skemabrik...5 Før fravær...5 Find ledigt lokale til lektionen...5 Aflys lektionen...5 Send

Læs mere

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter ElevIntra og ForældreIntra Kursusnoter 2 ElevIntra og ForældreIntra ElevIntra og ForældreIntra august 2009 Materialet er i vid udstrækning en videreudvikling af den SkoleIntra dokumentation, der er skrevet

Læs mere

ForældreIntra. Vejledning til ForældreIntra på let dansk

ForældreIntra. Vejledning til ForældreIntra på let dansk ForældreIntra Vejledning til ForældreIntra på let dansk Indhold Log ind på ForældreIntra... 4 Læs og lær om ForældreIntra... 5 Lær at oprette en ny besked... 8 Kommunikation med skolen... 10 Dokumenter

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1 Velkommen til SkoleIntra en quick-guide 1 Første login på skoleintra -Gå ind på www.humbleskole.skoleintra.dk/fi -Indtast brugernavn og adgangskode Brugernavn og kode finder du i intrafolderen som er vedlagt

Læs mere

Kalender-administration

Kalender-administration Kalender-administration 11. Udgave, maj 2010 UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878550 Om vejledningen... 3 1 Kalendertyper... 4 1.1 Personlig kalender...4 1.2 Gruppekalender...4 1.3

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

Arbejdsrum i LærerIntra

Arbejdsrum i LærerIntra Arbejdsrum i LærerIntra En stærk mulighed Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i LærerIntra...4 Opret...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i ElevIntra...6

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

SkolePorten i SkoleIntra

SkolePorten i SkoleIntra SkolePorten i SkoleIntra Bliv dus med din hjemmeside Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Bliv dus med Skoleporten!...4 Alibi eller aktiv for skolen?...4 Overordnede betragtninger...4 Design...4 Aktualitet...4

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 6. udgave November 2008 FirstClass version 9.1, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1.1

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Ørslev Skole MINIMANUAL TIL FORÆLDREINTRA

Ørslev Skole MINIMANUAL TIL FORÆLDREINTRA Ørslev Skole MINIMANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang I din browser skrives i adressefeltet: www.orslevskole.dk Nedenstående side dukker op Klik på forældreintra Klik på log ind 2 Skriv

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Ledelsen og SkoleIntra

Ledelsen og SkoleIntra Ledelsen og SkoleIntra Kom godt fra land eller bliv genopfrisket! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Projekt SkoleIntra...4 Overordnede betragtninger...4 Hvem må hvad?...4 Overgang fra det analoge

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledninger til BørneIntra version 2.4

Vejledninger til BørneIntra version 2.4 Vejledninger til BørneIntra version 2.4 1 2 Indhold Ikon-index...3 Aktivitetsplaner...5 Beskeder...8 Børn... 16 Dokumenter... 22 Editor... 30 Familie... 33 Fotoalbum... 38 Grupper (stuer)... 46 Import

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

MinUddannelse - skoleadministrator

MinUddannelse - skoleadministrator MinUddannelse - skoleadministrator MinUddannelse er UVdatas bud på, hvordan man let og elegant samler og implementerer den nye lovgivning om elev- og uddannelsesplaner. Løsningen lever op til ånden i den

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Intranet på Kongevejens Skole

Intranet på Kongevejens Skole Intranet på Kongevejens Skole På Kongevejen Skole ønsker vi at benytte SkoleIntra som et dynamisk redskab til information, kommunikation og dialog blandt elever, medarbejdere og forældre. Målsætningen

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

SkoleKom LogBog. 1. udgave, april 2006. FirstClass version 8.043, dansk. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf.

SkoleKom LogBog. 1. udgave, april 2006. FirstClass version 8.043, dansk. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. SkoleKom LogBog 1. udgave, april 2006 FirstClass version 8.043, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkoleKom LogBog 1 Indledning... 2 2 Samlemapper... 3 2.1 Oprettelse af

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0 J. nr: 4004-V1566-09 Journal nr.. 4004-V1566-09 LUDUS Web version 2.11.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB).

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Forord. I forbindelse med Autorisationsloven, som trådte i kraft i juni måned 2014, har det været nødvendigt at indføre

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Hvilke nyheder er der i 3.1?

Hvilke nyheder er der i 3.1? Hvilke nyheder er der i 3.1? 1 Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.1... 3 Lektionsplanlægning...3 it's learning mobile...5 Logon...5 Brugergrænseflade...6 eportfolio...6 Blog...8 Indstillinger og tilladelser...9

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere