Den Tværsektorielle Grundaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Tværsektorielle Grundaftale"

Transkript

1 Den Tværsektorielle Grundaftale Sundhedsaftale om indsatsen for voksne med sindslidelse Indsatsområde: Behandling og Pleje Proces: Opdateret august 2014

2 Indsatsen vedrørende voksne med sindslidelse Indholdsfortegnelse 1. Tilbud Tilbud i Psykiatrien, Region Nordjylland Tilbud i kommunen Henvisningsmuligheder Henvisning til Psykiatrien Henvisnings- og henvendelsesmuligheder udenfor almindelig åbningstid Praktiserende læge Psykiatrien, Region Nordjylland Kommunen Koordinering af det tværsektorielle samarbejde Kontaktpersoner Patientens sundhedsfaglige kontaktperson i behandlingspsykiatrien Kontaktperson i Specialsektoren Patientens kontaktperson i kommunen Særlige koordineringsområder Tværsektorielt samarbejde i forbindelse med udskrivning Tværsektorielt samarbejde vedrørende lægeordineret medicin Psykiatrisk speciallægebistand

3 1. Tilbud 1.1 Tilbud i Psykiatrien, Region Nordjylland Det almene voksenpsykiatriske sygehusvæsen i Region Nordjylland har det direkte behandlingsansvar over for borgere fra og med 18 år med sindslidelse og varetager behandling og den dertil knyttede observation, udredning, diagnostik, sygdomsbehandling, sundhedsfaglig pleje samt patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme. I henhold til Sundhedsloven tilbyder behandlingspsykiatrien specialiseret rådgivning i forhold til kommunernes indsats. I Psykiatrien, Region Nordjylland foregår hovedparten af behandlingen af voksne mennesker med en almenpsykiatrisk sindslidelse i de almenpsykiatriske klinikker og i ambulant regi herunder distriktspsykiatrien. For mindre grupper af mennesker med sindslidelse med særlige behov varetager Psykiatrien mere specialiserede opgaver. For yderligere information og beskrivelse af Psykiatriens udrednings- og behandlingstilbud henvises til Psykiatriens hjemmeside Tilbud i kommunen Kommunen sikrer, at der forefindes de fornødne sociale tilbud til at støtte den sindslidende i at leve et værdigt liv, på egne præmisser og med så stor grad af kompetence som muligt. De sociale tilbud skal være differentierede med henblik på at sikre mulighed for såvel social træning/-udvikling som vedligeholdelse af færdigheder. Kommunen sikrer, at der er adgang til socialpsykiatriske tilbud og mulighed for telefonisk kontakt døgnet rundt, og kommunen varetager akutte socialpsykiatriske opstået situationer. Jf. rammeaftalen på socialområdet drives de sociale tilbud af såvel kommunerne som Specialsektoren i regionen. Rammeaftalen fornyes 1 gang årligt med justeringer af tilbud samt pladser. Rammeaftalen forefindes på 2. Henvisningsmuligheder 2.1 Henvisning til Psykiatrien Fra 1. september 2014 indføres der i Psykiatrien ret til hurtig udredning inden for to måneder og en differentieret ret til behandling. Fra 1. september 2015 ændres retten til hurtig udredning til én måned. Rettighederne gælder for børn, unge og voksne med psykisk sygdom, der henvises elektivt til det psykiatriske sygehus med undtagelse af retspsykiatriske patienter. Udredningsretten indebærer, at patienter henvist til det psykiatriske sygehus skal være færdigudredt (beslutning om videre initial behandling eller afkræftelse af sygdom) inden for den rettidige periode. Patienter henvist til udredning har ret til frit sygehusvalg. Den differentierede behandlingsret giver patienter visiteret til behandling ret til behandling inden for én måned ved alvorlig sygdom og to måneder ved mindre alvorlig sygdom. Patienter der ikke kan tilbydes behandling inden for den rettidige periode på et offentligt sygehus, har ret til udvidet frit sygehusvalg. Når der skønnes at være behov for udredning og/eller behandling af voksenpsykiatriske patienter skal henvisningen sendes til den Centrale Visitation. Central Visitation modtager henvisninger fra: Praktiserende læger Praktiserende speciallæger i psykiatri Somatiske sygehuse i Region Nordjylland Sygehuse i andre regioner Psykiatrien, Region Nordjylland har i samarbejde med almen praksis udarbejdet en tjekliste vedrørende, hvilke oplysninger, der som minimum skal være indeholdt i en henvisning fra de praktiserende læger til de almene voksenpsykiatriske afdelinger. Tjeklisten lever op til standarderne i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Tjeklisten forefindes på og Psykiatriens hjemmeside 2

4 Hvis det vurderes ved visitationen eller senere i en forvisitationssamtale, at patienten ikke skal behandles i Psykiatrien i Region Nordjylland, sendes henvisningen tilbage til henviser eventuelt med anbefaling af behandling i andet regi. Tjekliste vedrørende indhold i henvisninger til de almen voksenpsykiatriske afdelinger (den gode henvisning): Indhold i elektive henvisninger: Generelle personoplysninger. inkl. (mobil)telefonnummer og hvor patienten kan træffes Navn, adresse og telefonnummer på henviser Aktuel problemstilling, herunder patientens hovedklager og symptomer Henvisendes analyse og konklusion af det hidtidige forløb og aktuel problemstilling i sagen Hvad forventes af henvisningen og hvorfor Hvilke foranstaltninger har der eventuelt været overvejet Angivelse af somatiske problemstillinger. Her skal det fremgå, om patienten er somatisk udredt forud for den psykiatriske henvisning Angivelse af evt. misbrugsproblemstilling. Det skal fremgå, om der er aktuelt misbrug og hvor omfattende, eller, hvis det er ophørt, hvor længe patienten har været stof-/alkoholfri Aktuel behandling samt tidligere behandlingsforsøg og effekt heraf Generelle oplysninger om medicinstatus. (Aktuelle totale medicinforbrug) Eventuelle allergier herunder eventuelt CAVE Oplysninger om tidligere psykiatriske indlæggelser og ambulante forløb i psykiatrisk regi Patientens motivation for at følge behandling Hvilken information er givet til patient og eventuelle pårørende Indhold i akutte henvisninger: Begrundelse for indlæggelsen Kort anamnese Relevant komorbiditet Aktuel medicin Eventuel CAVE Hvilken information er givet til patient og eventuelle pårørende 2.2 Henvisnings- og henvendelsesmuligheder udenfor almindelig åbningstid Praktiserende læge Lægevagten kan anvendes ved sygdom, hvor behandlingen ikke kan vente til næste hverdag. Lægevagten er åben fra kl på hverdage og hele weekenden, dvs. fra fredag kl. 16 til mandag kl. 08 samt helligdage Psykiatrien, Region Nordjylland Den Psykiatriske Skadestue har mulighed for akut modtagelse af borgere i alle aldre døgnet rundt alle dage. Adgangen til Den Psykiatriske Skadestue er visiteret. Henvendelse kan ske på baggrund af en skriftlig henvisning fra egen læge/vagtlæge eller praktiserende speciallæge. Patienter, der i forvejen er i behandling i Psykiatrien eller har været det indenfor det seneste år, har uvisiteret adgang til Den Psykiatriske Skadestue. Den Psykiatriske Skadestue har tilknyttet en døgnåben telefonrådgivning, som sindslidende med behov for hjælp kan kontakte på telefon Den Psykiatriske Skadestue/Modtagelse er placeret på Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg. Der er hele døgnet mulighed for akut indlæggelse primært i den Psykiatriske Skadestue/Modtagelse og de intensive sengeafsnit Kommunen Kommunen er forpligtet til ved en relevant fagperson at varetage akutte sociale problemer, herunder ved afvisning i Den Psykiatriske Skadestue, når det vurderes, at der ikke er en akut psykiatrisk problemstilling. 3

5 3. Koordinering af det tværsektorielle samarbejde Der er et særligt behov for koordinering af indsatsen i forhold til patienter, der har behov for såvel en socialpsykiatrisk som en behandlingspsykiatrisk indsats. Aftalen om indlæggelse og udskrivning, der er indgået mellem kommunerne og Region Nordjylland beskriver samarbejdet i forbindelse med sektorovergange for såvel somatiske som psykiatriske patienter. Aftalen er tilgængelig på Region Nordjyllands hjemmeside Kontaktpersoner For at sikre koordinering af indsatsen igennem hele patientforløbet skal der udpeges sundhedsfaglige kontaktpersoner i behandlingspsykiatrien samt kontaktpersoner i kommunen. Kontaktpersonerne er ansvarlige for at koordinere samarbejdet vedrørende den socialfaglige og sundhedsfaglige indsats i det enkelte patientforløb Patientens sundhedsfaglige kontaktperson i behandlingspsykiatrien Alle patienter skal senest 24 timer efter indlæggelse eller senest ved det 2. ambulante besøg have tildelt en navngiven kontaktperson, der er en sygehusansat sundhedsfaglig person, der er tilknyttet den enkelte patient med særligt ansvar for sikring af sammenhæng i patientforløbet under indlæggelse og/eller i ambulante forløb. Den sundhedsfaglige kontaktperson dokumenteres i journalen. I forbindelse med overgang til behandling på et andet sygehusafsnit/-afdeling eller i distriktspsykiatrisk team orienterer den pågældende afdeling/distriktspsykiatrisk team patienten, de pårørende og den kommunale kontaktperson om, hvem der er patientens nye sundhedsfaglige kontaktperson(er) Kontaktperson i Specialsektoren Der er udarbejdet en oversigt over de regionale kontaktpersoner, som kommunen kan rette henvendelse til i forbindelse med borgere, som kommunen overvejer at visitere eller allerede har visiteret til et regionalt tilbud. Den opdaterede oversigt er tilgængelig på Psykiatriens hjemmeside Patientens kontaktperson i kommunen Det er aftalt, at medarbejdere i behandlingspsykiatrien skal have én indgang til den enkelte kommune. Der er således udarbejdet en oversigt over, hvem (navn, telefonnummer og adresse) behandlingspsykiatrien kan kontakte i den enkelte kommune ved behov for koordinering af samarbejdet i et patientforløb. Det er kommunernes ansvar at sørge for, at ajourføre oversigten ved at skrive til Psykiatriens hovedpostkasse Oversigten vedrørende kommunale kontaktpersoner er at finde på Psykiatriens hjemmeside Kontaktpersonerne i såvel regionen som i kommunen har ansvar for at videregive relevant information samt inddragelse af relevante aktører. 3.2 Særlige koordineringsområder Der er særlige opgaver/områder i patientforløbet, der går på tværs af regionale og kommunale myndighedsområder, hvor det vurderes, at der er behov for at tydeliggøre snitfladen/ arbejdsdelingen. Det drejer sig om følgende områder: Tværsektorielt samarbejde i forbindelse med udskrivning Tværsektorielt samarbejde i forbindelse med lægeordineret medicin Psykiatrisk speciallægebistand Tværsektorielt samarbejde i forbindelse med udskrivning Behandlingspsykiatrien har ansvar for at tage initiativ til at etablere et tværsektorielt samarbejde med relevante parter. Det er vigtigt, at koordinering af udskrivningen løbende drøftes og revurderes med formål at styrke den tværfaglige og tværsektorielle indsats overfor patienten i forbindelse med udskrivning. Igennem hele patientforløbet er det vigtigt at inddrage og informere den sindslidende om indsatsen, og med patientens samtykke relevante pårørende. Følgende sikrer, at der sker en koordinering af indsatsen i forbindelse med patientens udskrivning: 4

6 Samarbejdsmøder Der afholdes samarbejdsmøder vedrørende patienter, som allerede inden indlæggelsen har kontakt til et professionelt netværk. Møderne afholdes med henblik på en drøftelse af patientens behov efter udskrivning eller behov for justering af tilbud efter udskrivelse. Udskrivningskonference Når der i forbindelse med udskrivning skal ske en ny eller ændret indsats vedr. patienten, afholdes der under forudsætning af patientens samtykke en udskrivningskonference med deltagelse af relevante samarbejdspartnere. Udskrivningskonferencen er et netværksmøde med deltagelse af patienten, evt. pårørende og de relevante samarbejdspartnere fra kommunen. De relevante fagpersoner fra kommunen defineres af kommunen og de relevante fagpersoner fra behandlingspsykiatrien defineres af behandlingspsykiatrien. I begge tilfælde ud fra en konkret vurdering af patientens fremtidige behov. Herunder skal det sikres, at personerne ved udskrivningskonferencen har den nødvendige kompetence til at indgå alle aftaler om udskrivningen. Formålet med udskrivningskonferencen er at drøfte og planlægge, hvilken indsats patienten har behov for efter udskrivning. Udskrivningskonferencen afholdes så tidligt i forløbet som muligt og inden færdigmeldingsdatoen og senest 4 dage efter anmodningen om afholdelse. Hvis dette ikke er muligt, skal sygehuset/kommunen redegøre herfor. Jf. endvidere sundhedsaftalen vedr. indlæggelse og udskrivning. Udskrivningssamtale Den behandlingsansvarlige læge og patientens kontaktperson skal, inden udskrivning fra indlæggelse eller afslutning af det ambulante forløb, afholde en udskrivnings-/afslutningssamtale med patienten og med patientens samtykke eventuelt pårørende. Udskrivningsbrev/-notat Efter hver indlæggelse sendes epikrisen (udskrivningsbrevet) til egen læge og henvisende læge ved udskrivelsen eller alternativt senest 3 dage efter udskrivelsen. For patienter der skal følges op af egen læge fremsendes epikrisen eller alternativt udskrivningsnotatet ved udskrivelsen eller alternativt inden opfølgningen. I tilfælde af at dette ikke er muligt kontaktes den praktiserende læge telefonisk eventuelt via sekretæren. Jf. endvidere sundhedsaftalen vedr. indlæggelse og udskrivning. Orientering ved uplanlagt udskrivning Hvis patienten forlader den psykiatriske afdeling uden, at dette er aftalt, orienterer den psykiatriske afdeling, den kommunale kontaktperson samt de pårørende herom, såfremt det efter en individuel vurdering skønnes, at dette er nødvendigt af væsentlig hensyn til patienten eller andre (Jf. Sundhedsloven kap. 9). Udskrivningsaftale og koordinationsplan I henhold til Psykiatriloven har den behandlingsansvarlige overlæge ansvar for, at der udarbejdes en udskrivningsaftale for patienter, der efter udskrivning fra indlæggelse må antages ikke selv at ville søge den behandling eller de sociale tilbud, der er nødvendige for patientens helbred. Udskrivningsaftalen er en frivillig aftale, der indgås mellem patienten, den psykiatriske afdeling og de relevante myndigheder (praktiserende læge m.v.) og vedrører de behandlingsmæssige og sociale tilbud til patienten efter udskrivning (jf. Psykiatriloven). Hvis patienten ikke vil medvirke til indgåelse af en udskrivningsaftale, har overlægen ansvaret for, at der i samarbejde med relevante myndigheder udarbejdes en koordinationsplan for de behandlingsmæssige og sociale tilbud til patienten. Tvungen opfølgning Reglerne om tvungen opfølgning består i, at overlægen kan træffe beslutning om, at patienten efter udskrivning skal møde til medicinering. Medicineringen skal foregå på en psykiatrisk afdeling (herunder distriktspsykiatriske lokaliteter). Hvis patienten ikke møder frivilligt til medicinering kan patienten afhentes af politiet med henblik på at blive indbragt til medicinering på psykiatrisk sygehus. Formålet med tvungen opfølgning er at give den forventeligt meget lille gruppe patienter, som er svære at fastholde i medicinsk behandling, mulighed for også efter udskrivning at opretholde et stabilt behandlingsforløb og bedre livskvalitet og dermed forebygge tilbagefald i patientens alvorlige psykiatriske sygdom, hvorved anden anvendelse af tvang (f.eks. tvangsindlæggelse og tvangsfiksering) forebygges. 5

7 3.2.4 Tværsektorielt samarbejde vedrørende lægeordineret medicin Hvis kommunen/hjemmeplejen, praktiserende læge eller behandlingspsykiatrien får kendskab til eller mistanke om, at patienten er ophørt med at tage lægeordineret medicin, der administreres via hjemmeplejen, skal relevante samarbejdspartnere kontaktes, hvis det vurderes nødvendigt af væsentligt hensyn til patienten eller andre. Formålet er at forebygge tilbagefald hos patienten samt hindre utilsigtede hændelser (jf. Sundhedsloven kap. 9 og Forvaltningsloven 27 og 28) Psykiatrisk speciallægebistand Når borgere i eget hjem, herunder beboere i kommunale, regionale eller private botilbud/opholdssteder, har behov for psykiatrisk udredning og eventuelt efterfølgende behandling, skal den praktiserende læge fremsende en henvisning til Psykiatrien, Region Nordjylland med henblik på stillingtagen til udredning, diagnostik og behandling. Speciallæger i Psykiatrien, Region Nordjylland tager normalt ikke på hjemmebesøg. En undtagelse er oligofreniområdet (personer med vidtgående psykisk/fysisk handicap), hvor Psykiatrien, Region Nordjylland efter henvisning tager på hjemmebesøg, hvis det er muligt samt ved ambulant behandling. Oligofreniområdets speciallægebistand varetager behandlingen af borgere, der bor i botilbud med døgndækning. Øvrige borgere der tilhører oligofreniområdet behandles i den psykiatriske afdeling, der dækker det pågældende optageområde. Ydelserne er omfattet af Sundhedsloven og finansiering finder sted indenfor rammerne af de almindelige finansieringsbestemmelser for sygehusydelser. 6

Bilag til Sundhedsaftalen om mennesker med sindslidelser

Bilag til Sundhedsaftalen om mennesker med sindslidelser Bilag til Sundhedsaftalen om mennesker med sindslidelser Bilag 1: Aftaler vedr. voksne med sindslidelse Bilag 2: Aftaler vedr. børn og unge med sindslidelse Bilag 3: Aftaler vedr. mennesker med sindslidelse

Læs mere

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. Målgruppe... 2 2. Tilbud til ældrepsykiatriske patienter... 2 3. Henvisningsmuligheder... 2 4. Aftale vedr. patienter med demens

Læs mere

Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit

Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit i Psykiatrien i Region Nordjylland.

Læs mere

Bilag 1 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftaler vedr. indsatsen overfor voksne med sindslidelse

Bilag 1 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftaler vedr. indsatsen overfor voksne med sindslidelse Bilag 1 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftaler vedr. indsatsen overfor voksne med sindslidelse Indholdsfortegnelse 1 MÅLGRUPPE...................................................................................

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

18 år-79 år (inkl.) +65 år med demenstilstand kompliceret af psykiatriske symptomer +75 år med nyopstået psykisk sygdom +80 år med psykisk sygdom

18 år-79 år (inkl.) +65 år med demenstilstand kompliceret af psykiatriske symptomer +75 år med nyopstået psykisk sygdom +80 år med psykisk sygdom Mennesker med sindslidelse Indledning 1.1 Psykiatriens målgruppe og opgave Behandlingspsykiatrien varetager en række opgaver i forhold til behandling af mennesker med sindslidelser i henhold til Sundhedsloven

Læs mere

Indsatsen for børn i familie med et menneske med en sindslidelse. Region Syddanmark og de 22 kommuner 05-11-2007

Indsatsen for børn i familie med et menneske med en sindslidelse. Region Syddanmark og de 22 kommuner 05-11-2007 Indsatsen for børn i familie med et menneske med en sindslidelse 1 Region Syddanmark og de 22 kommuner Aftalens tilblivelse og revision Organisatorisk: Arbejdsgruppen Intensivt tidsforløb Drøftelser og

Læs mere

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere

Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen

Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen Dato: 25. august 2015 Brevid: 2579762 Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemmeside, hvor faktabokse og links

Læs mere

Konkretisering af Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning på sindslidendeområdet

Konkretisering af Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning på sindslidendeområdet Afdeling Nord, Psykiatrien i Region Nordjylland Konkretisering af Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning på sindslidendeområdet 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Baggrund for konkretiseringen

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL4

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL4 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL4 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET Onsdag den 20. august 2008 Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient

Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient 2. oktober 2012. 1 Indholdsfortegnelse: 1 Forord og indledning... 3 2 Forløbsoversigt for indsatsen før evt. ambulant forløb eller indlæggelse... 4 3

Læs mere

Sundhedsklinikken i Brønderslev Kommune

Sundhedsklinikken i Brønderslev Kommune Sundhedsklinikken i Brønderslev Kommune Juli 2013 2 VELKOMMEN TIL SUNDHEDSKLINIKKEN I Sundhedsklinikken kan du modtage den sygepleje, som du er blevet henvist til af din læge eller blevet bevilget i Visitationen.

Læs mere

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 / Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 Social behandling af alkohol - og stofmisbrug Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet gynækologi og obstetrik under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 3 - til Sundhedsaftalen om mennesker med sindslidelse mellem Region Nordjylland og de nordjyske Kommuner

Indholdsfortegnelse. Bilag 3 - til Sundhedsaftalen om mennesker med sindslidelse mellem Region Nordjylland og de nordjyske Kommuner Bilag 3 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftale vedr. indsatsen overfor mennesker med sindslidelse og samtidigt misbrug (dobbeltdiagnose) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere

- Servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108. - Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

- Servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108. - Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om særlig tilrettelagt uddannelse (STU) Myndighedsafdelingen Sagsbehandling og tidsfrister i henhold til følgende lovgivning: - Servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108 - Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om særlig tilrettelagt

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

3. november 2015. Notat vedr. kommunale akutfunktioner

3. november 2015. Notat vedr. kommunale akutfunktioner 3. november 2015 Notat vedr. kommunale akutfunktioner Dette notat er godkendt i Temagruppen for behandling, pleje, træning og rehabilitering 3/11/15 som en 1. version. Der pågår arbejde med en 2. version

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 15 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2016 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politiske besluttede serviceniveau

Læs mere

Procesbeskrivelse til bosted. - Virtuelle samarbejdsmøder mellem psykiatrisk afsnit og bosted

Procesbeskrivelse til bosted. - Virtuelle samarbejdsmøder mellem psykiatrisk afsnit og bosted Procesbeskrivelse til bosted - Virtuelle samarbejdsmøder mellem psykiatrisk afsnit og bosted Indhold 1. Hvorfor virtuelle samarbejdsmøder? 2. Hvordan? 3. Samlet overblik over processen 4. Virtuelle indlæggelsesmøder

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning

Kvalitetsstandard for aflastning Kvalitetsstandard for aflastning 1 Kvalitetsstandard for aflastning Område Randers Kommune tilbyder aflastningsophold til nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Psykiatrien i Region Syddanmark Dato: 01. marts 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse

Læs mere

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder www.regionsyddanmark.dk Frit sygehusvalg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Du har som borger i Danmark frit sygehusvalg.

Læs mere

Emne: Udkast til Bruger- Patient- og Pårørendepolitik for Region Hovedstaden

Emne: Udkast til Bruger- Patient- og Pårørendepolitik for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 18. december 2007 Sag nr. 5 Emne: Udkast til Bruger- Patient- og Pårørendepolitik for Region Hovedstaden Bilag 3 Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens

Læs mere

Implementering af forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Region Syddanmark og de 22 kommuner

Implementering af forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Region Syddanmark og de 22 kommuner Implementering af forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Region Syddanmark og de 22 kommuner 1 Baggrund Baggrund i Kræftplan III fra 2010 Herunder Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

Kommunaleog regionale synspunkter på barrierer og muligheder med koordinerende indsatsplaner

Kommunaleog regionale synspunkter på barrierer og muligheder med koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner for personer med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug/ alkoholafhængighed REGIONAL TEMADAG 16. SEPTEMBER 2014 Kommunaleog regionale synspunkter på barrierer og muligheder

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. Informationspjece til fagperson

Den koordinerende indsatsplan. Informationspjece til fagperson Den koordinerende indsatsplan Informationspjece til fagperson Tovholder Fagpersonen er tovholder på forløbet med en koordinerende indsatsplan og sikrer i samarbejde med borger, pårørende og relevante fagprofessionelle,

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne en overordnet information om Skanderborg Kommunes

Læs mere

Distriktspsykiatrien Holbæk

Distriktspsykiatrien Holbæk istriktspsykiatrien Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Thisted Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Thisted Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Thisted Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral sundhedsaftale mellem Thisted Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Indledning.....................................................................................................

Læs mere

Profil- og funktionsbeskrivelse for primærsygeplejerske i Hjemmeplejen

Profil- og funktionsbeskrivelse for primærsygeplejerske i Hjemmeplejen 1 Profil- og funktionsbeskrivelse for primærsygeplejerske i Hjemmeplejen Sundhedsafdelingen 2 Indhold Profil- og funktionsbeskrivelse for primærsygeplejerske i Vallensbæk Kommunes hjemmesygepleje... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Korttidscenter. Med Korttidspladser og Rehabiliteringsklinik

Kvalitetsstandard for Korttidscenter. Med Korttidspladser og Rehabiliteringsklinik Kvalitetsstandard for Korttidscenter Med Korttidspladser og Rehabiliteringsklinik Definitioner Hvad består et Korttidscenter af? Korttidsplads: Et døgntilbud, hvor der kan tilbydes en målrettet specifik

Læs mere

FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE

FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE Formålet med ordningen har været at undersøge, om en fast tilknyttet læge på et plejecenter kan skabe bedre kvalitet for den ældre. 1 Dokumenteret effekt af ordningen

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient 2 PATIENTRETTIGHEDER Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter E-mail: kontakt@specialhospitalet.dk www.specialhospitalet.dk

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Beskrivelse af klinisk undervisningssted kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Lokalpsykiatrien Vejle Juni 2016

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Serviceinformation. Sygepleje

Serviceinformation. Sygepleje Serviceinformation Sygepleje Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis Visitation og Leverandør

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Noter Dine rettigheder som patient Kommunikation Varenr. 700100 Oplag 1 Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din

Læs mere

Informationspjece. Tilbud til borgere i psykisk krise Rudersdal Kommune. Juni 2014

Informationspjece. Tilbud til borgere i psykisk krise Rudersdal Kommune. Juni 2014 Informationspjece Tilbud til borgere i psykisk krise Rudersdal Kommune Juni 2014 2 Information om tilbud til borgere i psykisk krise i Rudersdal Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning..4 Hjælp ved akutte

Læs mere

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Indledning Det følger af sundhedsloven 69, at regionsrådet yder tilskud til behandling hos

Læs mere

Daghusene. Daghus Morsø og Daghus Thisted er socialpsykiatriske behandlings og træningstilbud efter 104 i serviceloven.

Daghusene. Daghus Morsø og Daghus Thisted er socialpsykiatriske behandlings og træningstilbud efter 104 i serviceloven. Daghusene Daghus Morsø og Daghus Thisted er socialpsykiatriske behandlings og træningstilbud efter 104 i serviceloven. Daghusene er ikke et blivende sted, men et tilbud i en planlagt periode. Der er fælles

Læs mere

Sagsforløb i forbindelse med ansøgning om særlig støtte og specialpædagogiske pladser 2016-2017

Sagsforløb i forbindelse med ansøgning om særlig støtte og specialpædagogiske pladser 2016-2017 Sagsforløb i forbindelse med ansøgning om særlig støtte og specialpædagogiske pladser 2016-2017 For private institutioner kan der søges om støttemidler til børn. For alle institutioner kan der søges om

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland.

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland. !!" # $ # %& '$ Jf. hospitalsplanen for Region Midtjylland modtages der nefrologiske patienter på fem hospitaler i regionen. Det nefrologiske speciale er således repræsenteret på følgende matrikler: Regionshospitalet

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 Formateret: Højre Dato, titel og navn på underskriver Psykiatrisk Center XXX XXX Kommunes logo Dato, titel og navn på underskriver XXX

Læs mere

Sammenhæng i indsatsen på tværs af sektorer. Forskningsoverlæge ph.d. Lene Falgaard Eplov Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København

Sammenhæng i indsatsen på tværs af sektorer. Forskningsoverlæge ph.d. Lene Falgaard Eplov Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Sammenhæng i indsatsen på tværs af sektorer Forskningsoverlæge ph.d. Lene Falgaard Eplov Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Indsatsen Målet med indsatsen At give mennesker med sindslidelser

Læs mere

VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016

VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 INDHOLD Mission, vision og værdier 8 Strategi 16 Fokusområder 18 3 Psykiatrien i Region Syddanmark ER TIL FOR PATIENTER & PÅRØRENDE 4 I ARBEJDET MED AT

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Børnepsykiatrisk afsnit, U3

Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Ansøgning til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Ansøgning til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/4065 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Heidi Hougaard og Jette Dalsgaard Andersen E mail: jette.dalsgaard.andersen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 24988027 Notat

Læs mere

Kvalitetsstandard. Palliativ og terminal indsats

Kvalitetsstandard. Palliativ og terminal indsats Kvalitetsstandard Palliativ og terminal indsats Greve Kommune 2016 Side 1 af 6 Indhold 1.0 Baggrund... 3 1.1 Ændring i borgernes ønsker... 3 1.2 Palliativ behandling... 3 1.3 Palliativ indsats... 3 1.4

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner

Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner Indsatsområde 2: Indlæggelsesforløb Krav 1. Hvilke relevante oplysninger om patientens behov m.v., der skal udveksles mellem kommunen, den praktiserede læge og sygehuset; hvordan det sikres, at informationen

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til psykiatriplan for Region Nordjylland

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til psykiatriplan for Region Nordjylland Punkt 9. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til psykiatriplan for Region Nordjylland 2014-002157 Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune

Læs mere

Hukommelses- klinikken

Hukommelses- klinikken Hukommelsesklinikken Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling og

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2015 2016 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2015 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE. Dato, titel og navn på underskriver Psykiatrisk Center XXX

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE. Dato, titel og navn på underskriver Psykiatrisk Center XXX Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) Dato, titel og navn på underskriver Psykiatrisk Center XXX XXX Kommunes logo Dato, titel og navn på underskriver XXX Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Team for Selvmordsforebyggelse

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Team for Selvmordsforebyggelse Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Team for Selvmordsforebyggelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Maj 2014 1 Præsentation

Læs mere

Lovgrundlag og jura Alkohollederkurset, 24.-27. april 2012. Anette Søgaard Nielsen Behandlingscenter Odense

Lovgrundlag og jura Alkohollederkurset, 24.-27. april 2012. Anette Søgaard Nielsen Behandlingscenter Odense Lovgrundlag og jura Alkohollederkurset, 24.-27. april 2012 Anette Søgaard Nielsen Behandlingscenter Odense Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.

Læs mere

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmark

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

PLO-Nordjylland. Nyhedsbrev April 2013

PLO-Nordjylland. Nyhedsbrev April 2013 April 2013 PLO-Nordjylland PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Nordjylland Lægernes Hus, Rømersvej 10, 9000 Aalborg, tlf. 35448189, lfnord@dadl.dk, www.lfnord.dk Side 1 Fastfrysning af ydernumre Samarbejdsudvalget

Læs mere

1. Hospitalsenheden Vest

1. Hospitalsenheden Vest 1. Hospitalsenheden Vest 1.1. Geriatrisk Team 1.2. Palliativt Team 1.3. KOL- team og iltsygeplejerske 1.4. Mobil Bioanalytiker 1.5. Peritonal dialyse 1.6. Hjemmehæmodialyse 1.7. Gerontopsykiatrisk Team

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Att. Psykiatri og Social

Region Midtjylland Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Att. Psykiatri og Social Region Midtjylland Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Att. Psykiatri og Social s rådgivning vedrørende Psykiatriplan for Region Midtjylland har den 16. november 2007 har modtaget Region Midtjylland

Læs mere

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen?

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Talepapir Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Sundhedsudvalget o.a. Anledning: Samråd Q, R og S om akuttelefonen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Retspsykiatrisk ambulatorium hører under Retspsykiatrisk Afdeling, som også har sengeafdelingerne R1, R2, R3 og R4 samt

Læs mere

Viborg Kommune har før sommerferien godkendt, at der etableres et samlet hjerneskaderehabiliteringstilbud

Viborg Kommune har før sommerferien godkendt, at der etableres et samlet hjerneskaderehabiliteringstilbud Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Slotholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Lone Vicky Pedersen Job & Velfærd Ledelsessekretariatet St. Sct. Hans Gade 4 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: www.viborg.dk

Læs mere

Forløbsprogram for diabetes. EPJ-observatoriet 11. oktober 2007 Lisbeth Høeg-Jensen Enhed for Planlægning, Sundhedsstyrelsen

Forløbsprogram for diabetes. EPJ-observatoriet 11. oktober 2007 Lisbeth Høeg-Jensen Enhed for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Forløbsprogram for diabetes EPJ-observatoriet 11. oktober 2007 Lisbeth Høeg-Jensen Enhed for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Projekt sundhedsvæsenet og kronisk sygdom Det overordnede projekts formål: At

Læs mere

Afsnit Ø2 Psykiatrien Øst

Afsnit Ø2 Psykiatrien Øst Afsnit Ø2 Psykiatrien Øst Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Praktisk hjælp til indkøb

Praktisk hjælp til indkøb Praktisk hjælp til indkøb Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade

Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Hjerne- og Talehuset Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Velkommen til Hjerne- og Talehuset

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

- Set fra patienternes perspektiv.

- Set fra patienternes perspektiv. Specialeplanlægning - Set fra patienternes perspektiv. Kræftpatienters præferencer Høj professionel standard Velinformerede og empatiske sundhedsprofessionelle Nem og hurtig adgang Respekt for behov og

Læs mere

Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Socialcentrene Jægergården Værkmestergade 0 Århus C E-post: social@aarhus.dk Folderen

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn på Alkoholrådgivningen i Næstved Kommune

Anmeldt ledelsestilsyn på Alkoholrådgivningen i Næstved Kommune Næstved Kommune Borger og Udvikling www.naestved.dk Anmeldt ledelsestilsyn på Alkoholrådgivningen i Næstved Kommune Mødedato 2. december 2014 Tid 13.00 14.30 Sted Sundhedscentret Mødedeltagere Anne Planck,

Læs mere

Udredningsretten og differentieret ret til behandling. Fakta, beslutninger og definitioner

Udredningsretten og differentieret ret til behandling. Fakta, beslutninger og definitioner Udredningsretten og differentieret ret til behandling Fakta, beslutninger og definitioner Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Redigeret 11. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE ME Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE MEME Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specifikke kommunale sundhedsaftaler. mellem Sydvestjysk Sygehus og Esbjerg Kommune 2011-2014

Specifikke kommunale sundhedsaftaler. mellem Sydvestjysk Sygehus og Esbjerg Kommune 2011-2014 4. november 2010 Specifikke kommunale sundhedsaftaler mellem Sydvestjysk Sygehus og Esbjerg Kommune 2011-2014 1 Indholdsfortegnelse Specifikke aftaler vedr. værdier, samarbejde og organisering... 3 Specifikke

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune XXXXX SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Koordinerende sagsbehandlere i Jobcenter København

Koordinerende sagsbehandlere i Jobcenter København Koordinerende sagsbehandlere i Jobcenter København 14. november 2013 Side 1 Hvilke overvejelser har vi gjort os? > Hvad betyder det for jobcentrets rolle? > Er man overhovedet sagsbehandler på et jobcenter?

Læs mere

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb 2010-2014 Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland 2010-2014 psykiatrisk forløb Region Sjælland og de 17 kommuner har i fællesskab udarbejdet en pjece med et sammendrag af sundhedsaftalen for indsatsområdet»mennesker

Læs mere

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25. november 2015 Servicelovens 103 Lovgrundlag Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Tønder Kommunale Dagpleje Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Udsatte børn Udsatte børn er børn, der af en eller anden årsag er forhindret i at deltage aktivt og ligeværdigt i sociale

Læs mere

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2014 Årsrapport 2013: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere