Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts"

Transkript

1 Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub 11), Elisabeth Kofod- Hansen (kadk), Jørgen Staun (lokalklub1), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Steffen Junker(lokalklub 9), Thomas Vils Pedersen (lokalklub 16), Charlotte Palludan (lokalklub 17) ), Niels Poulsen (lokalklub 13), Anders Hay-Schmidt (lokalklub 2), Olav Bertelsen (HB) og Leif Søndergaard (HB), Fraværende: Per Dahl (lokalklub 8), Preben Rasmussen (lokalklub 12) Fra sekretariatet: Lisbeth Møller (referent) DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden Thomas Vils Pedersen anmodede om at der, som tidligere aftalt i ULA, blev indført et fast punkt på dagsordenen som hed Næste møde i HB. Med dette som nyt punkt 10 blev dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt med et par bemærkninger om at stave navne korrekt. 3. Opfølgning på Heine Andersens Hvidbogsprojekt På baggrund af følgegruppens indstilling besluttede ULA følgende: Heine Andersen skal have så frie hænder som muligt Projektet støttes af DM, men undersøgelsen er uafhængig af DM Gruppen tager kontakt til Heine Andersen hurtigst muligt med henblik på at få helt afklaret forventninger til økonomisk støtte, således at HB kan ansøges om et helt specifikt beløb. Projektet handler helt klart om publiceringsfrihed og ikke forskningsfrihed. Gruppen vil imidlertid anmode Heine Andersen om at lytte til eventuelle problemstillinger vedrørende forskningsfrihed, hvis de forskere han interviewer har haft oplevelse med det. Gruppen skal sørge for at holde sig orientere om projektet og der skal ske en afrapportering til ULA første gang om ca. et halvt år. 4. Tiltag i forbindelse med evaluering af universitetsloven medbestemmelse og medinddragelse Sekretariatet oplyste at Uddannelses- og forskningsministeriet skal aflevere redegørelse til folketinget inden sommerferien (i juni måned). Redegørelsen udarbejdes på baggrund af 1) Bidrag fra DSF, Akademikerne og Danske Universitet 1

2 2) Resultatet fra en spørgeskemaundersøgelse som udsendes til samtlige universiteters ansatte og studerende 3) En konference som skal afholdes d. 15. maj, hvor bl.a. resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen fremlægges. Akademikerne har forsøgt at få flyttet konferencen og tilbagemeldingen til folketinget til efter sommeren Uddannelsesstyrelsen har ikke meldt tilbage endnu, men sandsynligheden for at det lykkes er ikke stor. De bidrag som Akademikerne skal levere vil tage afsæt i de oplevelser som de enkelte medlemsorganisationer melder tilbage med. På baggrund af sekretariatets forslag og de forslag som medlemmer af ULA kom med, blev det besluttet at sende mail til fællestillidsrepræsentanter og få dem til at gå et spadestik dybere i forhold til de tilbagemeldinger, som fremkom ved forespørgsel om medbestemmelse og medinddragelse i efteråret Det blev påpeget fra ULA, at det er vigtigt at få tegnet et korrekt billede af den virkelighed, som den opleves på institutionerne. Det ser ud til at alle institutioner har fået nedsat de råd og nævn som formalia foreskriver. Så tillidsrepræsentanterne skal komme med en melding om hvordan den reelle oplevelse er af hvordan det fungerer. Tillidsrepræsentanterne vil blive bedt om at indsende en case eller to som beskriver hvordan konkrete situationer vedrørende medbestemmelse og medinddragelse har fungeret eller ikke har fungeret eller hvor det har vist sig, at der er plads til forbedringer. Det er vigtigt at understrege, at det skal være situationer som ligger udover hvad man kan forvente, der bliver diskuteret i SU-systemet. Som inspiration medsendes en case som sekretariatet udarbejder. Casene skal bruges til det ovenfor nævnte bidrag i AC s tilbagemelding til Uddannelses- og forskningsministeriet. På forespørgsel oplyste sekretariatet at deadlines i hele forløbet ligger meget tæt. Således bør spørgeskemaerne være på vej ud til institutionerne på nuværende tidspunkt. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen skal være færdigbehandlet pr. 10. april fra Uddannelsesstyrelsens side, hvorefter de videresendes til de resterende parter. Det blev fra flere sider understreget, at det var vigtigt at få tillidsrepræsentanter og kollegaer engagereret i undersøgelsen, så resultatet er så brugbart som muligt. De indkomne cases fra tillidsrepræsentanter vil så vidt muligt blive fremlagt på ULA s næste møde 1. april. 2

3 5. Oplæg til kravskatalog i forbindelse med OK 15 forberedelserne Formanden indledte med at oplyse, at ULA har frem til d. 28. april for indlevering af kommentarer/ændringsforslag til det udsendte oplæg og komme med bud på specielle krav. Det var derfor LS s opfattelse at der var tale om en første behandling, idet ULA har møde igen d. 1. april og kan færdiggøre indstillingen til OKAPU på det tidspunkt. LS oplyste endvidere, at kravene er opdelt i generelle krav og specielle krav (ULA s særlige bud). Det vil være godt hvis ULA er i stand til at finde forslag til forbedringer, som enten ikke koster noget eller ikke ret meget da specielle krav næppe kan medtages uden at der samtidig er forslag om finansiering. Det er ligeledes tanken, at ULA skal prioritere tre af de seks generelle krav. ULA drøftede prioriteringen af de fire første generelle krav: løn, barsel, tillidsrepræsentanter og arbejdstid. Der er således manglende drøftelser af punkterne arbejdsmiljø og beskæftigelsesfremme. Løn: Der var enighed om sikring af reallønnen. Barsel: Der var forskellige opfattelse af hvorvidt man skal prioritere kravet om øremærket barsel. Tillidsrepræsentanter: Der var enighed om at prioritere forslag om tillæg til tillidsrepræsentanter. Det blev imidlertid påpeget at man skal være opmærksom på, hvorvidt det kan vanskeliggøre muligheden for at også at forhandle kvalifikationstillæg samtidig, da den situation er opstået nogle steder. Der var enighed om bedre redskaber til overskuelighed og indsigt i økonomien. Arbejdstid: Der var enighed om at prioritere, at VIP ere skal omfattes af reglerne om merarbejde. Herudover blev følgende specifikke krav foreslået og diskuteret: Fuld pension til ph.d.-studerende. Bedre procesvilkår for tillidsrepræsentanter i forbindelse med afskedigelsesrunder koblet samme med genplaceringspligt af afskediget herunder muligheden for at ansættelsessted og genplaceringssted er det samme. Mulighed for større straffeforanstaltninger hvis ikke SU-reglerne overholdes, idet der i forbindelse med afskedigelsesrunder er en oplevelse af at ord og ånd ikke hænger sammen. Flere fastansatte hvordan kan man formulere et krav der muliggøre en form for lærer/studenter-ratio Det opleves, at der er for få fastansatte i forhold til det antal post.doc. og Ph.D.-studerende der er på nogle institutter. Kan man fx forestille sig, at en del af bevillingen fra forskningsrådene skal være øremærket faste stillinger? 3

4 Det blev besluttet, at den specifikke prioritering af både generelle krav og specifikke krav skal fastlægges endeligt på ULA-mødet d. 1. april. 6. Opfølgning på Hjernekraftprojektet Gruppens oplyste at de havde arbejdet videre med ideen om oprettelse af en facebookside, hvor der skal ligge indlæg fra en række faste bidragsydere (de i oplægget benævnt som selskabet ). Herudover skal der samles og oprettes links til de positive historier der er i pressen og til de steder hvor de positive historier om universiteternes virke er. På forespørgsel oplyste gruppen, at tanken var, at en studentermedhjælp skal vedligeholde og samle linkene, men at der naturligvis skal være en form for administrator, der sikrer, at der ikke kommer uheldige indlæg eller links. Det vigtige er, at det er de positive historier som kommer frem, at tonen holdes sober og at debatten holdes i gang. Der var divergerende opfattelser i ULA af om facebook er det rigtige medie for kampagnen. Leif Søndergaard oplyste, at man på et HB-møde havde haft besøg af en medieekspert, som mente, at det var det rette medie for at have kontakt til DM s målgruppe. Gruppen havde dog også aftalt, at Leif Søndergaard skal kontakte denne ekspert for at sikre sig at det også vil være det i denne situation. Han havde blot ikke nået det endnu. På forespørgsel om målgruppe, blev det understreget, at målgruppen i første omgang er ikke universitetsfjerne, forstået som den del af befolkningen, der har gået på et universitet og studerende. Der er altså ikke tale om hverken den brede befolkning eller politikere. Baggrunden for det valg er blandt andet det muliges kunst indenfor den økonomiske ramme som ULA har til rådighed. ULA har søgt og fået bevilget kr. til projektet. Der var enighed om, at tiden er kommet til at få gang i projektet. Det er et eksperiment, men nu er der behov for at få afprøvet hvordan og om det virker. Det blev besluttet at formanden tager kontakt til medieeksperten og til en af sekretariatets journalister med henblik på at få igangsat projektet. 7. Ajourføring af hjemmesiden Sekretariatet oplyste, at det medsendte eksempel er det forslag til hvordan en hjemmeside kan se ud. Sekretariatet oplyste også, at det er ULA s eget ansvar at holde hjemmesiden ved lige. Flere af medlemmerne havde været inde og se på hjemmesiden og kunne konstatere at det vigtigste i første omgang er at rense ud i forældede links og aftaler! Herefter blev det debatteret hvad man vil med en hjemmeside, hvordan kan man forbedre den og hvilken målgruppe vil man henvende sig til. 4

5 Følgende synspunkter fremkom: Hjemmesiden bør fremstå forudsigelig, forstået som ensartet i forhold til andre hjemmesider under DM Hvad vil have interesse i siden? Højst sandsynligt kun tillidsrepræsentanterne, da almindelige medlemmer vil søge efter noget specifik om løn- og ansættelsesvilkår som naturligt ligger andre steder på DM s overordnede hjemmeside. Det kunne være en god ide at få samlet relevante aftaler og oprette en form for vidensdepot for tillidsrepræsentanterne. Opdatering kan være resursekrævende afhængig af hvad man vælger siden skal indeholde. Og da det er ULA der selv skal sørge for at vedligeholde den, kan det give problemer. Der er flere og flere engelsktalende medlemmer især på ULA s område. Det er derfor vigtigt at oversættelse til engelsk tænkes ind. Det gælder i øvrigt hele DM s site. På baggrund af de forskellige synspunkter konkluderede formanden at der var enighed om at hjemmesiden i første omgang ikke behøver at være meget fancy, men at der snarest skal ske en udrensning og en opdatering, som i hovedtræk henvender sig til tillidsrepræsentanter. 8. Fastlæggelse af forhandlingsprocedure for eksterne lektorer Formanden indledte med at oplyse at baggrunden for sekretariatets forslag var, at det havde modtaget en henvendelse fra en ekstern lektor, som ønskede at sekretariatet forhandlede kvalifikationstillæg for ham i forbindelse med hans ansættelse. Formanden ville derfor vide om ULA ønskede, at udarbejde retningslinjer eller anbefalinger til tillidsrepræsentanter eller om man skulle overlade det til det lokale niveau. Det var fleres opfattelse, at det ville være vanskeligt at udarbejde fælles retningslinjer, da der er store lokale forskelle. Der var bred enighed om at der burde være rammer for forhandlingstidspunkt, således at de eksterne lektorer havde mulighed for at indgå i de årlige lønforhandlinger. Bente Moesgaard oplyste, at man på hendes institut allerede havde udarbejdet retningslinjer for både tillægsmuligheder og tillægsstørrelser. Jørgen Staun oplyste, at man på Humaniora på KU forhandlede engangstillæg en gang årligt for eksterne lektorer i forbindelse med de almindelige årlige forhandlinger for andre ansatte. Det blev drøftet hvilken betydning det ville have for den samlede forventede lønsum der er til rådighed ved de årlige forhandlinger. Der var flere som mente, at ULA bør tage en generel diskussion af DVip ernes vilkår, da de jo også har ret til en lønudvikling. ULA besluttede at anbefale at forhandling for eksterne lektorer bliver koblet sammen med de årlige lønforhandlinger og skal følge den lokale lønpolitik. 5

6 9. Orientering generelt Finn Folkmann orienterede om forløbet omkring afskedigelserne på Aarhus Universitet. Overordnet skulle der afskediges 400 ansatte. Det drejer sig om 6% på TAP-området og 3% på underviser -området. Det var lykkes at forhandle ca. 200 fratrædelsesaftaler således at antallet af reelle afskedigelser kom ned på ca Lidt under 100 er på undervisningsområdet hvoraf nogle har fået tilbudt nedsat tid. 10. Næste møde i HB Baggrunden for punktet er, at der skal være mulighed for HB-medlemmerne at vende eventuelle punkter som kan være af speciel interesse for ULA s medlemmer. Thomas Vils Pedersen ønskede at få ULA-medlemmerne holdning til to specifikke punkter: 1) DM s fremtidige faglighedsindsats og 2) Strategiplan for den fælles hverveindsats DM og MA. TVP oplyste at punkt 1) blandt andet drejede sig om at nedskære de faglige fora. Det var ikke hans opfattelse at det ville være det store problem, idet indtrykket var, at disse ikke blev brugt i særlig høj grad, da man indenfor universitetsverdenen havde sine egne veletablerede fora. ULA var enig med ham heri. For så vidt angik punkt 2) var budskabet at der måtte ske noget mere direkte hvervning indenfor naturvidenskaberne, da det tydeligt viste at rekruttering var et stort problem. ULA var også enig med ham i det. 11. Orientering fra HB, udvalg, AC m.m. Der var medsendt referater for forskellige udvalg. Der blev ikke orienteret yderligere. 12. Forslag til punkter på næste møde: Ph.d.-projektet og TR Videre tiltag i forbindelse evaluering af universitetsloven Hvad skal der ske med klub 7 Fortsat drøftelse af OK15 ULA har af HB fået bevilget kr til udarbejdelse af en analyse af udviklingen i universiteternes bureaukratier. Det ser ikke ud til, at pengene kan bruges på den måde de oprindeligt var tænkt. Det skal overvejes om der er andre muligheder. 13. Eventuelt Intet under eventuelt. 6

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk titel på afsnit 1 Lønforhandlinger Best practice dm.dk 2 3 Lønforhandlinger Best practice 4 INDHOLD Indhold 7 Indledning 9 Forhandlings- og aftaleret Special- og chefkonsulenter i staten Special- og chefkonsulenter

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat fra TR Seminar den 15. marts 2013 i Vejle for professionshøjskolernes tillidsrepræsentanter

Referat fra TR Seminar den 15. marts 2013 i Vejle for professionshøjskolernes tillidsrepræsentanter Referat fra TR Seminar den 15. marts 2013 i Vejle for professionshøjskolernes tillidsrepræsentanter Deltagere: Allan Mølgaard, Anders H. Simonsen, Anne Brogård Kristensen, Bente Cecilie Bang, Charline

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Evaluering af det kriminal- præventive projekt Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Andreas Christensen, juni 2000 Indhold RESUMÉ 6 OM DIG & MIG 11 BAGGRUNDEN FOR DIG & MIG 11 PROCESSEN

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

Høringssvar personalepolitik

Høringssvar personalepolitik Høringssvar personalepolitik Overord net tema Rekrutteri ng Bemærkninger Behandling af ansøgere ordentligt giver indtryk af at det også kunne ske på en uordentlig måde, og det er ingen vel interesserede

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5. DM s sektorer og sektioner... 10. Overenskomster og forhandlinger... 19. DM på arbejdspladsen...

Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5. DM s sektorer og sektioner... 10. Overenskomster og forhandlinger... 19. DM på arbejdspladsen... DM s årsberetning 2014 Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5 Faglighed og medindflydelse... 5 Dannelse i uddannelse... 5 Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser i ansættelsestryghed... 6 Styrket

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

GL Årsberetning 2008/09

GL Årsberetning 2008/09 GL Årsberetning 2008/09 GL ser det som sin væsentligste opgave at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser er af høj kvalitet, og at lærerne har gode løn- og arbejdsvilkår. Dette indebærer bl.a., at hovedbestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere