Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og Internationale forhold Den 6. november 2014 FVM 337 Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit Dato Baggrund Holdning Den 22. februar 2010 STATSSTØTTE TIL ITALIENSKE LANDMÆND TIL KØB AF JORD at Italien fik mulighed for at yde støtte til køb af landbrugsjord frem til Italien havde i forbindelse med statsstøttereformen i 2006 fået en overgangsordning, som gav mulighed for at yde statsstøtte til erhvervelse af landbrugsjord frem til 31. december Italien anmodede Rådet om at forlænge denne mulighed frem til og med Ikke vedtaget i Danmark fulgt af Nederlandene, Sverige og Tyskland stemte imod. Tjekkiet undlod. Den danske regering at undlade at stemme, men Folketingets Europaudvalg at man skulle stemme imod. Den december 2009 STATSSTØTTE TIL UNGARSKE, LITAUISKE OG LETTI- SKE LANDMÆND TIL KØB AF JORD Beslutning om, at det var foreneligt med fællesmarkedet at Ungarn, Letland og Litauen yde støtte til køb af landbrugsjord frem til Ungarn, Letland og Litauen havde i forbindelse med statsstøttereformen i 2006 fået en overgangsordning, som gav dem mulighed for at yde statsstøtte til erhvervelse af landbrugsjord frem til 31. december Ungarn, Letland og Litauen anmodede Rådet om at forlænge denne mulighed frem til og med Nederlandene, Tyskland, Danmark, Storbritannien, Tjekkiet, Estland, Spanien og Sverige undlod at

2 Den 20. november 2009 STATSSTØTTE TIL POLSKE LANDMÆND TIL KØB AF JORD Beslutning om, at det var foreneligt med fællesmarkedet at Polen ydede støtte til køb af landbrugsjord frem til Polen havde i forbindelse med statsstøttereformen i 2006 fået en overgangsordning, som gav dem mulighed for at yde statsstøtte til erhvervelse af landbrugsjord frem til 31. december Polen anmodede Rådet om at forlænge denne mulighed frem til og med Nederlandene, Spanien, Estland, Slovakiet, Storbritannien og Danmark Den september 2008 STATSSTØTTE TIL DEN CYPRIOTISKE LANDBRUGS- SEKTOR PÅ GRUND AF TØRKE Beslutning om, at det var foreneligt med fællesmarkedet at yde direkte finansiel støtte på 67,5 mio. til alle de landmænd, der led økonomisk tab som resultat af tørken på Cypern i 2007 og Cypern dels at kunne kompensere landmændenes tab af indkomst som følge af tørken, men også direkte at kunne støtte landmænd helt uden indkomst, som ellers ikke ville kunne fortsætte deres erhverv. Den danske regering at undlade at stemme, men Folketingets Europaudvalg at man skulle stemme for. Den 22. oktober 2007 STATSSTØTTE TIL RUMÆNSKE LANDMÆND RAMT AF TØRKE at den rumænske regering ydede national støtte på 400 mio. til erstatning for landmænds tab som følge af nyligt opståede tørkeskader. Støtten ydes til indkøb af nye afgrøder og foder. En række medlemslande opfordrede til, at sådanne statsstøtteanmodninger i stedet blev sendt til Kommissionens godkendelse i henhold til de almindelige statsstøtteregler. Oprindeligt havde Bulgarien også anmodet om Rådets godkendelse til at yde national støtte til tørkeramte landmænd, men Kommissionen havde d godkendt støtten, hvorfor Bulgarien havde trukket deres anmodning fra Rådets dagsorden. Danmark, Sverige og Tjekkiet 2

3 Den 23. januar 2006 STATSSTØTTE TIL GÆLDSSANERING I CYPERN at den cypriotiske regering ydede en ekstraordinær statsstøtte på 39,33 mio. til ca landmænd mhp. at eftergive en del af en oparbejdet gæld som følge af den tyrkiske invasion i 1974 og en længerevarende tørkeperiode i 1990 erne. En del af støtten vil blive ydet som engangsbeløb mens resten af støtten vil blive ydet som 15-årige rentefri lån. Der er tale om opsparede midler, som iht. til tiltrædelsestraktaten for Cypern kunne været ydet som Danmark, Nederlandene, Sverige og Storbritannien statsstøtte i tidligere år. Den 30. maj 2005 STATSSTØTTE TIL DEN GRÆSKE VINSEKTOR Grækenland præsenterede under eventuelt en anmodning om at yde supplerende støtte på max. 5 mio. for hl. vin, idet Grækenland fandt, at den tilladelse til krisedestillation, som Kommissionen havde givet, ikke var Anmodningen kom aldrig til afstemning i tilstrækkelig. Anmodningen kom ikke til afstemning, da Danmark på direkte forespørgsel fra Grækenland tilkendegav, at man næppe ville kunne opnå parlamentarisk tilslutning til at imødekomme anmodningen, hvorefter Grækenland ikke som planlagt lod sagen sætte på dagsordenen for det følgende rådsmøde (landbrug. Den 13. oktober 2003 STATSSTØTTE TIL SPANSKE NØDDEPRODUCENTER Rådet vedtog at udsætte en beslutning om tilladelse til, at Spanien kunne yde ekstraordinær støtte til spanske producenter i nøddesektoren med et beløb på maksimalt 67,6 mio. for 2003, da det viste sig, at forslaget ikke umiddelbart Anmodningen kom aldrig til afstemning i. kunne opnå tilslutning. Støtten var en overgangsfor- anstaltning mellem den gamle forbedringsstøtte, som ophørte ved udgangen af 2002, og den nye tilskudsordning, jf. Rådets forordning 1782/3003, som trådte i kraft den 1. januar Anmodningen blev trukket tilbage, da man fra dansk side havde tilkendegivet, at man ville stemme imod. Den 3. juni 2003 STATSSTØTTE TIL ITALIENSKE MÆLKEPRODUCEN- TER at Italien trådte ind og betalte den afgift på mælk, som producenterne skyldte for tidligere overproduktion, og inddrev pengene fra producenterne. Herefter tilbagebetaler de italienske producenter deres gæld ved hjælp af rentefri betalingsudsættelse over 14 år. Gælden tilbagebetales fuldt ud i lige store årlige rater. Rådet (ØKOFIN) Danmark og Irland 3

4 Den 8. april 2003 STATSSTØTTE TIL ITALIENSKE LANDBRUGSKOOPE- RATIVER at den italienske regering ydede national støtte for at kompensere for finansiel insolvens for landbrugsproducenter, der havde deltaget i landbrugskooperativer, og som havde givet garantier med sikkerhed i deres egne værdier før En del af denne støtte (118 mio. ) skulle gives i henhold Danmark, Nederlandene, Spanien og Sverige undlod at til italiensk national lov og den resterende del (80 mio. ) i henhold til den sicilianske regionale lov. Den italienske delegation tilkendegav, at den italienske stat ville indtræde i de forpligtelser, der hidrørte fra sikkerhedsstillelse foretaget af deltagerne i landbrugskooperativer, hvis disse kooperativer befandt sig i en tilstand af officielt konstateret insolvens. Den 28. november 2002 SUPPLERENDE STØTTE TIL BOMULDSPRODUCENTER at Grækenlands regering ydede støtte til bomuldsproducenter. For produktionsårene ydedes en national udligningsgodtgørelse til de græske bomuldsproducenter, der havde fulgt god landbrugspraksis, for de producerede mængder, som Kommissionen havde anerkendt som støtteberettigede iht. forordning 1398/2002, for max. 90 Danmark, Sverige og Tyskland mio. Danmark lagde vægt på, at de græske bomuldsproducenter pga. reglernes offentliggørelsestidspunkt ikke havde nået at tilpasse sig reglerne inden såningen. Den 28. februar 2002 STATSSTØTTE TIL VINSEKTOREN I FRANKRIG OG ITALIEN vedtog på møde den 18. februar 2002 at udsætte en beslutning om, at det var foreneligt med fællesmarkedet, at den franske og italienske regering ydede national støtte til destillation af visse vinprodukter til en senere samling pga. parlamentarisk undersøgelsesforbehold fra den danske delegation. Beslutningen blev i stedet vedtaget på Rådsmødet (Retlige og Indre Anliggender) den 28. februar Rådet (Retlige og indre anliggender) Nederlandene, Storbritannien og Danmark 4

5 Den 21. januar 2002 STATSSTØTTE TIL PORTUGISISKE SVINEAVLERE at den portugisiske regering ydede en ekstraordinær støtte til den portugisiske svinekødssektor, bestående i støtte til de personer, der var omfattet af Kommissionens beslutninger af 25. november 1999 og af 4. oktober 2000, af en størrelsesorden på højst 16,3 mio. svarende til de beløb, som disse skulle tilbagebetale i henhold til de nævnte beslutninger. Ved sag C-110/02 anlagde Kommissionen annullationssøgsmål Enstemmighed i Nederlandene stemme Annulleret af EF-Domstolen i 2004 ved EF-Domstolen mod Rådets beslutning og fik medhold. Den 19. juni 2001 STATSSTØTTE TIL DEN FRANSKE VINSEKTOR at den franske regering ydede en ekstraordinær national støtte til destillation af visse produkter fra vinsektoren. Den 22. maj 2001 Den 19. december 2000 STATSSTØTTE TIL DEN PORTUGISISKE VINSEKTOR Beslutning om at det var foreneligt med fællesmarkedet, at den portugisiske regering ydede en ekstraordinær national støtte til destillation af visse produkter fra vinsektoren. Det ansås ifølge denne beslutning for at være foreneligt med fællesmarkedet, at den portugisiske regering ydede en ekstraordinær støtte til destillation af hl vin på op til 0,574 / % vol./hl i det omfang det var strengt nødvendigt for at rette op på den skævhed, der var konstateret på portugisisk territorium. STATSSTØTTE TIL DESTILLATION AF VISSE PRO- DUKTER FRA VINSEKTOREN (TYSKLAND, ITALIEN, FRANKRIG) På anmodning fra den tyske, italienske og franske regering blev vedtaget tre beslutninger, hvori den planlagte støtte i Tyskland (Rheinland-Pfalz), i Italien (produktion af Asti og af Moscato d'asti) og i Frankrig til destillation af visse produkter fra vinsektoren blev erklæret forenelig med fællesmarkedet. 5

6 Den 14. december 2000 STATSSTØTTE TIL DANSKE LANDMÆND PÅ SAMSØ (fragtstøtte) Beslutning om, at den støtte, som Samsø kommune havde Rådet (ØKOFIN) ydet til ud- og indtransport i form af kompensation for fragtudgifter, var forenelig med fællesmarkedet. Det skyldtes de meget ugunstige socioøkonomiske forhold på Samsø, idet der ikke fandtes en bro, hvilket medførte langt højere transportomkostninger for virksomheder på Samsø end tilsvarende virksomheder på fastlandet. Desuden kunne støtten med samme virkning være ydet til færgeselskaber mhp. udførelse af tjenesteydelser af offentlig økonomisk interesse og en del af støtten kunne være ydet i medfør af reglerne om støtte til landbrug i ugunstigt stillede områder. Endelig var der tale om små beløb og små virksomheder, hvorfor støtten ikke ansås for konkurrenceforvridende. Den 20. marts 2000 STATSSTØTTE TIL DEN ITALIENSKE SUKKERROESEK- TOR Beslutning, at den støtte, som RIBS S.p.A. havde ydet i Italien i perioden fra 1984/85 til 1995/96 i henhold til bestemmelserne i den nationale lov nr. 700 af 19. december 1983 om sanering af sukkerroesektoren, var forenelig med fællesmarkedet. Enstemmighed i Danmark, Finland og Nederlandene undlod at Den 14. december 1999 STATSSTØTTE TIL PRODUCENTER I UGUNSTIGT STILLEDE OMRÅDER I ØSTRIG. at den østrigske regering ydede national støtte til mindre producenter i ugunstigt stillede områder, jf. bilag XV vedrørende artikel 151 i Østrigs tiltrædelsesakt. Ifølge beslutningen anses det indtil d. 31. december 2004 at være foreneligt med fællesmarkedet at opretholde den støtteordning, der er beskrevet i det nationale særdirektiv om ydelse af udligningsgodtgørelsen i ugunstigt stillede områder og af den nationale støtte, som meddelt Kommissionen d. 26. oktober 1995, hvorefter der hvis beregningen af den udligningsgodtgørelse, der fra 1995 er blevet udbetalt til en bedrift, fører til støtte, der er mindre end det beløb, denne bedrift modtog i 1993 (dvs. før Østrigs tiltrædelse af EU) som led i denne ordning sker udbetaling af forskellen i form af national støtte. Den 14. december 1998 STATSSTØTTE TIL GRÆSKE LANDRBUGSKOOPERATI- VER at den græske stat delvis overtog den gæld, som visse landbrugskooperativer og andre operatører i landbrugssektoren havde til Den Græske Landbrugsbank (lov nr. 2538/97, artikel og artikel 21). 6

7 Den 23. juni 1997 STATSSTØTTE TIL ITALIENSKE LANDBRUGSKOOPE- RATIVER at den italienske regering ikke krævede tilbagebetaling af fordringer med tilhørende garantier, som medlemmer af landbrugskooperativer, der var insolvente, havde stillet personligt. Den 29. februar 1994 STATSSTØTTE TIL DEN FRANSKE OG ITALIENSKE VINSEKTOR at den franske og italienske regering ydede supplerende national støtte til forebyggende destillation af bordvin. Den 26. april 1993 STATSSTØTTE TIL DEN PORTUGISISKE VINSEKTOR at Portugal fortsatte sin hidtidige nationale støtteordning til den portugisiske vinsektor. Fra dansk side blev der udtrykt principiel betænkelighed overfor nationale støtteordninger, idet man dog ikke modsatte sig forslagets vedtagelse. Enstemmighed i Danmark undlod at Den 16. marts 1993 NATIONAL HEKTARSTØTTE TIL FÅREOPDRÆT I FRANKRIG Beslutning om, at en national og tidsbegrænset hektarstøtte inden for fårekødssektoren var forenelig med fællesmarkedet. Danmark og Belgien undlod at 7

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde August 2014 BERETNING OM DANMARKS UDNYTTELSE AF TILSKUD FRA EU S FONDE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1. www.parlament.gv.

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1. www.parlament.gv. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 2 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. december 2008 (OR. en) 17215/08 LIMITE POLGEN 142 ENER 472 ENV 1010 NOTE fra: til:

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2012-3051/01-0011

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 327 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt 30. november 2010 Supplerende kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 1) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 21 De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked Lynn Roseberry SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere