TUSE IDRÆTSFORENING I 40 ÅR,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TUSE IDRÆTSFORENING I 40 ÅR, 1969-2009."

Transkript

1 TUSE IDRÆTSFORENING I 40 ÅR, Denne beretning er nedskrevet af undertegnede, Mogens Nielsen, der har været deltager i foreningens drift i alle årene. Jeg skal nok prøve at give en objektiv gengivelse af begivenhederne, men det kan nok ikke undgås, at mange af forholdene beskrives ud fra min vurdering, så det må læserne tage højde for. Da denne beretning først og fremmest er en beretning til vores Lokalhistoriske Forening, er der gjort en del ud af at nævne de personer, der var deltager i de mange aktiviteter og beslutninger for år tilbage. Bemærk, at beretningen ikke omfatter aktiviteterne i de enkelte idrætsafdelinger i Tuse. De har hver deres historie og aktivitetsniveau. En del af dem vil nok også blive beskrevet i vores Lokalhistoriske Forenings bog om Lokalområdets udvikling. Det er heller ikke en beretning om Tusehallen, selv om arbejdet for den selvfølgelig indgår i Tuse IF s arbejde med en central placering. Baggrunden for Tuse IF. Midt i 60`erne begyndte et uformelt og tilfældigt samarbejde mellem flere af de eksisterende idrætsforeninger i Butterup-Tuse kommune. Det udviklede sig ved udsigten til arbejdet med den nye fritidslov og med den kommende kommunesammenlægning. Også behovet for en udvidelse af vore lokalefaciliteter trængte sig på og krævede en fælles indsats. Efter nogle fælles drøftelser i en arbejdsgruppe blev der udarbejdet nye vedtægter til Tuse IF, som foreningen kom til at hedde. De enkelte foreninger vedtog disse i deres eget regi og den 22. August 1969 blev foreningen dannet på en stiftende generalforsamling gældende fra 1. september Tage Qvist var dirigent på denne generalforsamling. Den første bestyrelse bestod af: Helmer Pedersen ( formand og fra skytterne - se foto), Ole Jensen-Nielsen ( kasserer), Thorvald Madsen fra badmintonforeningen, Edith Andersen fra gymnastikforeningen, Jørgen Steen fra håndboldklubben, Jørgen Larsen fra skytterne og Mogens Nielsen fra fodboldklubben. Vedtægter. Fra starten var vi enige om, at det skulle være et forpligtende samarbejde om alt det, vi med fordel kunne være fælles om, men de enkelte afdelinger skulle derudover drives næsten som selvstændige foreninger med egne bestyrelser, egne regnskaber og kontingentopkrævninger samt egne generalforsamlinger. Bestyrelsen i Tuse IF har altid bestået af de afdelingsvalgte formænd samt en kasserer og en formand. Enkelte afdelinger har udpeget en substitut for formanden i bestyrelsen for at fordele arbejdet på flere hoveder. Vi har fælles klubblad, lokalefordeling, forsikringer, kopimaskine og repræsentation udadtil. 1

2 Vore udendørs og indendørs idrætsfaciliteter har vi altid søgt at forbedre, og vi har ofte haft en række fælles aktiviteter for at styrke samarbejdet. Her har vi også lagt megen vægt på et godt samarbejde med institutioner og foreninger i lokalområdet. Et resultat af vores samarbejde var f.eks., at vi fik etableret en støtteordning for idrætten i vores gamle landkommune. Denne ordning blev senere videreført i storkommunen efter sammenlægningen under navnet: Holbækordningen. Det lod sig også gøre, fordi Ole N. blev vores repræsentant i Holbæk Idræts Union, og jeg blev formand for Fritidsnævnet og var med i Fritidskommissionen. Lokaleforbedringer. I vores 40 år er det blevet til en lang række forbedringer af vore lokaleforhold: I 1971 fik vi anlagt mere boldplads vest for den ene, vi havde indtil da. Jorden blev lejet af Torben Andersen, og vi anlagde selv selve banerne med stenopsamling og græssåning. I 1974 indrettede vi midlertidige omklædningsrum i 2 af skolens udhusrum. I 1975 vedtog byrådet at bygge en Tusehal som blev færdig til oktober Det skete efter en massiv indsats og argumentation gennem flere år fra Tuse IF. Indtil da havde vi kun skolens gymnastiksal og andre udenbys haller til vore aktiviteter. Midt i 70` erne udvidedes boldbanearealet mod vest og nord igen, da hallen opførtes. Medlemstallet udviklede sig i perioden således udvalgte år: Gymnastik Håndbold Skytter Badminton Fodbold tennis I ALT I denne periode støder man på mange navne på personer, som har haft mere eller mindre tilknytning til vore aktiviteter: Fra mødeprotokollen nævnes: Karsten Hovmøller,Torsten Stage, Holger Larsen, Egon Petersen, Anna Margrethe Christensen, Johannes Christensen, Anna Lise Gregersen, Viggo Rasmussen, Tage Larsen, Arne Hansen, Poul Arne Jakobsen, Carlo W. Pedersen, Helge Christensen, Ingolf Brisson, Bent Hansen, Verner Skødstrup, Torben Andersen, Leif Pedersen, Lars Lund, Karen Lisbeth Sønderbye, Anne Bang, Vagn Jensen, Villy Jensen, Keld Pedersen, Nanna Nielsen, Kurt Harkönen, Helge Gregersen og Erling Nielsen. Fælles aktiviteter. I mange år arrangerede vi Løvenborgmarch. Den blev som regel afviklet på en af forårets helligdage og var en trimtur med støtte fra forskellige sponsorer. Det var faktisk en stor succes for dem, der deltog på turens ca. 7 km. fra 2

3 Butterup Kirke via Kirkestien og Løvenborg se foto- og sluttede i Tuse ved skolen eller i hallen. Vi afholdt i nogle år fælles fastelavnsfest med Tuse Forsamlingshus. Det foregik i Forsamlingshuset, og der var tøndeslagning både for børn og voksne. Den årlige sommerfest i juni i et stort telt ( før hallen kom) samlede også mange lokale deltagere. Det var den gode gamle recept med ungdomsarrangementer fredag aften, idrætsaktiviteter for børn og voksne hele dagen og spisning og dans i teltet lørdag aften. På pladsen havde vi så tombola, skydetelt og andre boder samt salg af diverse spiseligt og drikkeligt hele dagen. Teltet var oprindelig en midlertidig tilrigning med rør og presenninger konstrueret af Helmer fra smedjen, men på forslag fra ham, og efter en fælles arbejdsindsats fra alle afdelinger, lykkedes det at fremstille et særdeles brugbart og tungt telt i en størrelse, som muliggjorde udlejning til andre foreninger. Vi fik fremstillet et trægulv og købte senere færdigsyede presenninger, så det blev rigtig godt. I mange år var det en god indtægtskilde for Tuse IF samtidig med, at det krævede en fælles indsats for vedligeholdelse og udlejning. Det var også med til at skabe et ansvar for fællesskab og vores fællesskabs økonomi. Flere har stået for det praktiske arbejde med udlejningen: Edith og Torben Andersen, Jens Bo Nielsen, Holm Fogelberg, Alfred Jensen m. fl. De blå tegninger var den opstillingsvejledning, der blev udarbejdet og udleveret til lejerne. Kampen for fælles skole-, sogne-, og foreningsområde. I årene før kommunesammenlægningen var der planer om ny skole med idrætshal ved Niels Juels gård, Rishøjgård, i den vestlige del af Allerup. Disse planer blev standset ved sammenlægningen, men det fjernede ikke behovet for nye skolelokaler og en idrætshal i vores hovedområde, den tidligere Butterup-Tuse kommune. Man fortsatte med at sætte pavilloner op ved den gamle skole, så der til sidst var 11 pavillonklasselokaler. Efter vores opfattelse var der i kommunen kræfter, der gerne så Tuse skole blive 1-sporet ved at flytte Allerup til kommunens andre skoler. Stadig efter vores opfattelse var det én af årsagerne til, at det var så svært at få halplanerne gennemført. Man ønskede vist ikke at få for mange og gode lokaler der kunne bruges på skoleområdet. 3

4 I slutningen af 70` erne prøvede man igen at foreslå overflytning af Allerup skoledistrikt til byområdet( da man forudså manglen på elevtilgang til andre skoler??). I Tuse og Allerup ønskede man ikke at skolefællesskabet blev fjernet fra sogne- og foreningsfællesskabet. Vi kunne godt se den splittelse, der ville komme, hvis skolebørnene og de voksne i Allerup blev tilknyttet Holbæk By på det skolemæssige område, samtidig med, at mange var medlemmer i Tuse IF, der jo afstandsmæssigt ligger meget nærmere Allerup, hvorfra vi har mange medlemmer.. Igennem flere år var vi meget aktive i et samarbejde med sognene( Pastor Erling Jensen) og skolenævnet i Tuse ( Samuel Hansen, Erna Jespersen, Jørgen Nielsen m. fl.). Vi deltog i avisdebatten, hvilket ses af snesevis af læserbreve. Vi var medarrangører af et stormøde i Tusehallen med deltagelse af 300 borgere og mange byrådsmedlemmer. Vi samlede underskrifter i lokalområdet og var med i en Allerupgruppe, der arbejdede for at bevare vores skole-sogne- og foreningsliv i området. Vi gik til enkeltmedlemmer af byrådet med vores argumenter, som vi syntes var velbegrundede og brugte der kommunens egne tal for elevtal, lokalebehov og økonomiske oversigter. Det splittede flere byrådsgrupper, så byrådsflertallet skiftede et par gange. Da byrådet i 1982 alligevel med et spinkelt flertal vedtog at flytte Allerups tilhørsforhold til Slotsmarksskolen, stod vi bag en kampagne, der fik alle 20 hjem i Allerup, der søgte at få børnene i børnehaveklasse, til at søge en dispensation til at blive i Tuse. Det var en stor sejr, og det fik byrådet til atter at flytte skoledistriktsgrænsen tilbage til Tuse skole. I 1984 blev undertegnede valgt ind i kommunalbestyrelsen, hvor jeg var til Først i 1989 afsluttedes det sidste forsøg på at flytte Allerup og dermed undgå at bygge nyt til Tuse Skole, og da der igen blev økonomi til skolebyggeri i kommunen, begyndte planerne om en ny skole i Tuse at nærme sig. Foruden de nævnte personer nævnes andre i forskellige sammenhænge i mødeprotokollen og i papirerne: Vibeke og Bruno Hansen fra volleyboldklubben, der blev udskilt fra gymnastikafdelingen i 1977 og blev optaget som selvstændig afdeling. Den flyttede senere til Bjergmarkshallen. Erik Steffen Rasmussen, Kurt Bagge Nielsen, Arne Rasmussen, Kurt Claussen, Frank Jensen, Pia Jensen. Flemming Didriksen, Leif Humble og Niels Jørgen Horup, de 3 sidste i forbindelse med Tuse IF Nyt. Jan og Sanne Petersen kom med i 1976, da de tiltrådte som hal- og cafeteriabestyrere. Ny Gymnastiksal. Allerede i 1980 kom der forslag om haludvidelse, fordi vi blev så mange idrætsmedlemmer i Tuse, men det hjalp dog lidt, at der kom idrætshaller i Hagested og Udby. I 1992 tog gymnastikafdelingen( Bodil Pedersen) initiativ til at bygge en gymnastiksal til hallen. 4

5 På billedet på forrige side ses Kjeld Pedersen, Torben Læssøe,Jan Petersen og Arkitekt Mahler.. Med hjælp af kommunen til regnskab og bogføring ( salen forblev jo kommunalt ejet) og med samarbejde med arkitekt Mahler fra kommunen lykkedes det at skabe et projekt med en sal på ca. 190 m2 også indeholdende en springgrav, dvs. en stor springmåtte, der kan sænkes ned under gulvet. Bodil Pedersen og Annette Svensson skaffede kontakt med entreprenør Torben Læssøe, der byggede haludvidelsen. Ole Svensson stod for gulvlægningen med anden frivillig arbejdskraft, og Kjeld Pedersen konstruerede springgraven så godt, at han blev ansat i det firma, der byggede disse springgrave både i Danmark, Norge,Island og Sverige. Pengene skaffede vi ved 10-årige lån hos borgerne i lokalområdet og ved andre lån og mindre tilskud. Ca kr. kostede salen i alt + frivilligt arbejde, men vi var stolte og glade, da vi i 1994 kunne indvie den og dermed skabe mere lokaleplads til vore mange medlemmer. I 1996 kunne vi indvi en ny idrætsplegeplads ved hallen. Det var især sket efter et samarbejde mellem Klaus Larsen( Fodboldklubben) og Bruno Hansen( Tuse skole), samt Holbæk Kommune(Hans Preisler) og Lokale-og Anlægsfonden.. Projektet tog form, da arkitekt Thomas Kullegaard og DIF-konsulent Torben Freij kom med i projektet og finansieringen. Vi har fået mange besøgende fra andre kommuner, der har været interesserede i idrætslegepladsen. I samme forbindelse skabte Torben Freij et grundlag for, at børnehaven Tusenfryd kunne blive til en idrætsbørnehave. Samme gruppe stod også bag et projekt med opførelsen af Idrætshuset. Her var også Hans Preisler fra Idræts- og Parkforvaltningen samt Lokale- og Anlægsfonden med i arbejdet og finansieringen. Huset blev indviet i Tuse NYT Tuse IF s drift blev selvfølgelig præget meget af disse begivenheder, men den daglige drift var også meget vigtig. De første år udsendte foreningen et aktivitetsprogram i marts september. 5

6 Senere blev vi enige om et fælles klubblad, og det bliver nu udsendt i sin 30. Sæson. Det trykkes i 1800 eks. 5 gange om året og omdeles i hele vores primære medlemsområde: Den gamle Butterup-Tuse kommune + Allerup til Stenhusvej. Flere har stået for indsamling af stof og tilrettelæggelse er det Lene Jul Larsen, der også formand for badmintonafdelingen. I mange år er bladet trykt hos Sejers Bogtryk i Hørve ved Leon Ræbild. Økonomisk dækker annoncer nogenlunde trykning og udbringning. Mere lokalt samarbejde. Vores samarbejde om skoledistriktet gav sig i mange år også udslag i arrangementer i fællesskab, nemlig Tuse Ugen. Det var en uge med et fælles lokalt aktivitetsprogram arrangeret af institutionerne, skolen, ældrecentret, spejderne, menighedsrådene samt foreningerne i området. Hver gruppe meldte ind med en aktivitet, som så fik plads i det ugelange program. Fælles omtale og planlægning var en selvfølgelighed. Initiativet til disse aktiviteter kom fra Birthe Hejlesen og Helle Bjarnøe. Programmet var tilrettelagt for vores eget lokalområde, men også åbent for andre. Tuseugerne ophørte omkring årtusindskiftet. Måske havde vi ikke mere behov for at markere vores fællesskab?? Fælles forsikringer for alle afdelingerne bliver stadig varetaget af Ole Nielsen. 6

7 Fælles repræsentation i diverse nævn og forsamlinger har der også været. I 1997 blev Tennisafdelingen optaget i Tuse IF efter at være udskilt fra fodboldafdelingen. Jonna Christiansen var lige fra starten formand for den nye afdeling. I 2006 blev hun formand for hele Tuse IF. I Halbestyrelsen. Da kommunen decentraliserede styringen af bl. a. kommunens idrætshaller, indtrådte Tuse IF samlet i halbestyrelsen sammen med repræsentanter fra skolen og børneinstitutionerne. Det har været et meget givende samarbejde og også baggrund for etablering af idrætslegeplads, Idrætshus, samt haludvidelsen. Ny skole i år Endelig fik vi den nye skoleudbygning i Tuse. Det gav en masse godt samarbejde i lokalområdet. Bruno Hansen var ny skoleinspektør. Han blev også i nogle få år formand for Tuse IF, efter at undertegnede måtte melde fra. Da han blev ansat som direktør i kommunens kulturafdeling måtte han melde fra igen som formand for Tuse IF, hvorefter jeg igen var formand i få år. Den nye skoleleder Anders Bo Hansen og skolebestyrelsesformand Kenn Thomsen var de nye samarbejdspartnere i området, og det har også skabt et særdeles godt fællesskab. Senere er dette samarbejde fortsat i Tuse Lokalforum, hvor vi jo egentlig blot udvidede kontaktkredsen fra Tusehallens bestyrelse og fortsatte det gode samarbejde uden at behøve en formel ledelse. Her er Helle Bjarnøe fra Tusenfryd også med i gruppen. Vi kan nu se, at de værdier i lokalområderne, som vi kæmpede for 20 år før, nu er de efterstræbte mål og vilkår i lokalcentrene i storkommunen. Andre kapacitetsvilkår. Opførelsen af skolen på den gamle sportsplads medførte selvfølgelig, at der blev anlagt nye fodboldbaner nord for det oprindelige idrætsareal. Det er især Klaus Larsen, der er aktiv med at få disse baner på plads. Vi har fortsat store problemer med parkeringskapaciteten ved hallen, da den også blev en del af skolens parkeringsplads. Ved ombygningen blev gymnastiksalen på skolen ombygget til værksted. Det reducerede jo lokalekapaciteten i området, men lidt kunne vi kompensere for ved at flytte senioridrætten til Tuse Forsamlingshus, der også var blevet selvstyrende med et driftstilskud fra Holbæk Kommune. Stenhushallen bruger vi også fortsat. Vi blev i haludvalget også enige om at forbedre vores multibane på idrætslegepladsen ved at lægge kunstgræsbelægning på den og overdække den med en telthal. 7

8 Det er blevet en rigtig god løsning, som vi dog havde en del besvær med at klare. Det var nok for ny en konstruktion, som der ikke var erfaring nok med. Overdækningen blev ødelagt af vejrforholdene flere gange, og hele projektet kunne kun gennemføres, fordi vi (Tuse IF+ Børnehaven og skolen) måtte tage et ekstra lån på kr., som vi årligt afdrager med kr. Alt i alt kostede telthallen og græsbelægningen ca kr. Den blev indviet den 9.december 2005, men er først færdigt udbedret i I de sidste år har vi gennem halbestyrelsen søgt at etablere en multiidrætsplads på banen Vest for hallen. Det sker med et tæt samarbejde især med skolen (Anders Bo Hansen). Vi afventer tilsagn fra fonde for at skaffe de ca. 3 mill. Kr. der skal bruges, Vores samarbejde blev også afprøvet med et projekt for minisport. Ideen var efter idè og inspiration fra DIF -at lade børnene afprøve de forskellige idrætsgrene inden de meldte sig til en konkret idræt. Projektet var godt nok og forløb økonomisk godt i et par år, men af forskellige årsager faldt ildsjælene fra, og det var ikke muligt at fortsætte projektet. Det er med hjælp fra Morten Andersen fra gymnatikafd. også lykkedes at få etableret en hjemmeside for Tuse IF. Her kan alle afdelingerne bringe nyheder og informationer. Kvaliteten og opfølgningen er dog noget variabel. DGI-Landsstævnet DGI-landsstævnet i sommeren 2009 blev et godt eksempel på, at vi stadig godt kan finde ud af at samarbejde i Tuse. Sammen med DGI, Kommunen, skolen og spejderne, sørgede vi for indkvartering og forplejning af ca. 600 deltagere i senioridrætten og familielejren. Mellem 150 og 200 frivillige meldte sig til arbejdet, som vi fik megen ros for. Bestyrelsen i Idrætsforeningen består i jubilæumsåret af Jonna Christiansen( også stadig formand for Tennisafd.), Karina Karl (Håndbold), Lene Jul Larsen (Badminton),Kjeld Peder-sen(Skytterne), Sanne Lynge Hentze (Gymnastik), Jes Jehl (Fodbold) samt uden for bestyrelsen: Ole Nielsen(kasserer), Erling Rosendal Larsen (Cafeteriaregnskab). Det er denne gruppe, der arbejdede med arbejdsfordelingen ved DGI stævnet i et godt amarbejde med Helle Simonsen og Anders Knudsen fra spejderne og ledelsen fra Tuse Skole. Stævnearbejdet gav selvfølgelig en del ekstra indtægter til foreningerne, men værdien af det tætte samarbejde kan ikke overvurderes. Det ville være helt uoverkommeligt at nævne alle vore samarbejdspartnere i de senere år. I denne beretning til lokalhistorisk forening har jeg mest medtaget mange personer fra de Første årtier af foreningen. En del af disse er stadig aktive sammen med de mange, der er kommet til siden. Jan Petersen og Kim Simonsen fra Tusehallen er blevet meget centrale servicepersoner i samarbejdet i Tuse, og det er Erling Rosendal Larsen også blevet, især efter at han fra at være formand for håndboldafdelingen overtog styringen af drift og regnskab for cafeteriaet. For Tusehallens cafeteria er nemlig forpagtet af Tuse IF efter aftale med Haludvalget. 8

9 40 ÅRS JUBILÆET DEN 1. SEPTEMBER Tuse IF s bestyrelse vedtog at kombinere 40 års jubilæet med at fejre de mange frivillige hjælpere fra DGI-stævnet sammen med 40-års dagen for Ole Nielsens tiltræden som ulønnet kasserer i Tuse IF. Det lykkedes at samle ca. 1/3 af vore mange frivillige orange crew - hjælpere til et par timers hyggeligt samvær i Tusehallen. Anders Bo Hansen var dagens ordstyrer. Der var talere fra DGI, bl.a. Per Weinrich og Steen Ulrich Hansen, der roste vores indsats for at skabe gode vilkår for de ca. 600 idrætsudøvere, der boede i Tuse i den uge, hvor stævnet blev afviklet. Der var overrækkelse af gaver fra Familielejren og Seniorlejren til Tuse IF, og borgmester Jørn Sørensen kom også og lykønskede os med vores 40 års jubilæum og specielt med ros til Ole Nielsen for hans stabile og dygtige arbejde som kasserer. I venstrebladets omtale af vores arrangement vil jeg gerne fremhæve følgende ordvalg fra borgmesteren: Der er ikke noget som idrætsforeningen, der i den grad har samlet Tuse. Tuse Idrætsforening har givet det her lokalområde identitet i den grad, lød det fra Jørn Sørensen. Han forklarede, at han af og til brugte Tuse som eksempel på, hvordan man bærer sig ad med at udvikle et lokalsamfund. Vi er nogen, der er meget stolte over disse ord om vores idrætsforening, for vi ved jo også, at han ikke er kendt for at lefle for nogen med for megen ros! Mange var mødt frem i de orange T-shirts 9

10 Der var pæne ord og gaver til Ole Nielsen og undertegnede. Foreningens nuværende formand, Jonna Christiansen ( billedet til højre) kom med meget positive ord til alle hjælperne, Ole og undertegnede, og vi fik flere gaver. De 2 på billedet til venstre havde også mange rosende ord til hinanden om samarbejdet. På det midterste billede ses en del af den første bestyrelse fra 1969 : Edith Andersen, Jørgen Steen, Mogens Nielsen og Ole Nielsen sammen med en del af den nuværende bestyrelse: Jonna Christiansen, Kjeld Pedersen, Sanne Henze, Lene Jul Larsen og Erling Larsen. Den tidligere formand Bruno Hansen står ved siden af Ole, der jo stadig er ulønnet kasserer i Tuse IF, nu på 41`år. Kildemateriale: Tuse IF bestyrelsesprotokol fra Egne notater og papirer fra alle 40 år. Uddrag af Venstrebladets omtaler og læserbreve Fotos også taget af Alice Rasmussen, Tuse. Allerup, den 9. dec Mogens Nielsen 10

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter.

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter. Faaborg-midtfyn kommune Hillerslev den 23/2 12 Job og Aktiv Kultur og Fritids udvalgt, Fagsekretariatet Plan og Kultur. Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev

Læs mere

Fantastisk sommerfest i Øster Alling!

Fantastisk sommerfest i Øster Alling! Øster Alling Idrætsforening Ø.A.I Bladets net-portal: www.oster-alling.dk/oai-bladet.html NR: 3 36. ÅRGANG august 2010 Fantastisk sommerfest i Øster Alling! UDLEJNING AF TELT til større og mindre arrangementer

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Et stort velkommen til

Et stort velkommen til Et stort velkommen til 1 Philip Green Centerleder 15 år ved Gardehusarerne Befalingsmand / springrytter / stuntman 15 år ved erhvervsuddannelser Underviser Leder af merkonom aftenskolen Rektor for Handelsgymnasiet

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde Side 1 af 5 Deltagere: Repræsenterende: Maibritt Søgaard Ungdomsklubben Simon Stouby Fodboldafdelingen Ikke tilstede Henning Strand Hylke Sportens Venner (HSV) Afbud Olesen Anders Jensen Ketchersport Ole

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Hundslund IF s historie

Hundslund IF s historie Foreningens start Gym Skytter HIF 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Foreningerne Hundslund IF s historie Hundslund Sogns Gymnastikforening - ca. 1916 Hundslund Sogns

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 14. januar 2014 18:50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Rolfsted Idrætsforening

Rolfsted Idrætsforening For krop og sjæl. Rolfsted Idrætsforening Forår 2009 Håndboldherrerne er i serie 1 Sommerfest 2009 Rolfsted s 1. herrehold spiller i næste sæson i serie 1. Holdet har igennem hele sæsonen vist fine takter

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Ganløse Svømmeklub (GSK) - Mødeprotokol. Dagsorden I henhold til klubbens vedtægter 5.5.

Ganløse Svømmeklub (GSK) - Mødeprotokol. Dagsorden I henhold til klubbens vedtægter 5.5. Ganløse Svømmeklub Dato:11.SEP 2010 Emne: Generalforsamling - Mødeprotokol Kl. 1000-1230 Sted: Ganløsehallen klub lokale Side: 1 (3) Deltagere: Fra bestyrelsen: Udarbejdet af/dato: JR/11. SEP 2010, Fremmødte

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte.

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte. Referat af Ørestad Idrætsforenings generalforsamling tirsdag d. 16. Juni 2015 Formand Tine Albjerg Liingaard bød velkommen og takkede for fremmødet. Ad 1) Formalia a. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO Aksene. Søren Gøttrup og Britta Madsen VÆKST Befolkningstallet skal øges. Vi skal tiltrække nye erhvervsdrivende, og vi skal standse udflytningen samt bibeholde

Læs mere

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Proces i 5 faser: Fase 1: Præsentation af huset Interesserede foreninger og borgere indbydes til et åbent hus arrangement, hvor huset vises frem.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notat Forvaltning: Skoleafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 7. november 2006 17.00.00.A15 Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notatet sendes/sendt til: Mødedeltagerne

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere