TUSE IDRÆTSFORENING I 40 ÅR,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TUSE IDRÆTSFORENING I 40 ÅR, 1969-2009."

Transkript

1 TUSE IDRÆTSFORENING I 40 ÅR, Denne beretning er nedskrevet af undertegnede, Mogens Nielsen, der har været deltager i foreningens drift i alle årene. Jeg skal nok prøve at give en objektiv gengivelse af begivenhederne, men det kan nok ikke undgås, at mange af forholdene beskrives ud fra min vurdering, så det må læserne tage højde for. Da denne beretning først og fremmest er en beretning til vores Lokalhistoriske Forening, er der gjort en del ud af at nævne de personer, der var deltager i de mange aktiviteter og beslutninger for år tilbage. Bemærk, at beretningen ikke omfatter aktiviteterne i de enkelte idrætsafdelinger i Tuse. De har hver deres historie og aktivitetsniveau. En del af dem vil nok også blive beskrevet i vores Lokalhistoriske Forenings bog om Lokalområdets udvikling. Det er heller ikke en beretning om Tusehallen, selv om arbejdet for den selvfølgelig indgår i Tuse IF s arbejde med en central placering. Baggrunden for Tuse IF. Midt i 60`erne begyndte et uformelt og tilfældigt samarbejde mellem flere af de eksisterende idrætsforeninger i Butterup-Tuse kommune. Det udviklede sig ved udsigten til arbejdet med den nye fritidslov og med den kommende kommunesammenlægning. Også behovet for en udvidelse af vore lokalefaciliteter trængte sig på og krævede en fælles indsats. Efter nogle fælles drøftelser i en arbejdsgruppe blev der udarbejdet nye vedtægter til Tuse IF, som foreningen kom til at hedde. De enkelte foreninger vedtog disse i deres eget regi og den 22. August 1969 blev foreningen dannet på en stiftende generalforsamling gældende fra 1. september Tage Qvist var dirigent på denne generalforsamling. Den første bestyrelse bestod af: Helmer Pedersen ( formand og fra skytterne - se foto), Ole Jensen-Nielsen ( kasserer), Thorvald Madsen fra badmintonforeningen, Edith Andersen fra gymnastikforeningen, Jørgen Steen fra håndboldklubben, Jørgen Larsen fra skytterne og Mogens Nielsen fra fodboldklubben. Vedtægter. Fra starten var vi enige om, at det skulle være et forpligtende samarbejde om alt det, vi med fordel kunne være fælles om, men de enkelte afdelinger skulle derudover drives næsten som selvstændige foreninger med egne bestyrelser, egne regnskaber og kontingentopkrævninger samt egne generalforsamlinger. Bestyrelsen i Tuse IF har altid bestået af de afdelingsvalgte formænd samt en kasserer og en formand. Enkelte afdelinger har udpeget en substitut for formanden i bestyrelsen for at fordele arbejdet på flere hoveder. Vi har fælles klubblad, lokalefordeling, forsikringer, kopimaskine og repræsentation udadtil. 1

2 Vore udendørs og indendørs idrætsfaciliteter har vi altid søgt at forbedre, og vi har ofte haft en række fælles aktiviteter for at styrke samarbejdet. Her har vi også lagt megen vægt på et godt samarbejde med institutioner og foreninger i lokalområdet. Et resultat af vores samarbejde var f.eks., at vi fik etableret en støtteordning for idrætten i vores gamle landkommune. Denne ordning blev senere videreført i storkommunen efter sammenlægningen under navnet: Holbækordningen. Det lod sig også gøre, fordi Ole N. blev vores repræsentant i Holbæk Idræts Union, og jeg blev formand for Fritidsnævnet og var med i Fritidskommissionen. Lokaleforbedringer. I vores 40 år er det blevet til en lang række forbedringer af vore lokaleforhold: I 1971 fik vi anlagt mere boldplads vest for den ene, vi havde indtil da. Jorden blev lejet af Torben Andersen, og vi anlagde selv selve banerne med stenopsamling og græssåning. I 1974 indrettede vi midlertidige omklædningsrum i 2 af skolens udhusrum. I 1975 vedtog byrådet at bygge en Tusehal som blev færdig til oktober Det skete efter en massiv indsats og argumentation gennem flere år fra Tuse IF. Indtil da havde vi kun skolens gymnastiksal og andre udenbys haller til vore aktiviteter. Midt i 70` erne udvidedes boldbanearealet mod vest og nord igen, da hallen opførtes. Medlemstallet udviklede sig i perioden således udvalgte år: Gymnastik Håndbold Skytter Badminton Fodbold tennis I ALT I denne periode støder man på mange navne på personer, som har haft mere eller mindre tilknytning til vore aktiviteter: Fra mødeprotokollen nævnes: Karsten Hovmøller,Torsten Stage, Holger Larsen, Egon Petersen, Anna Margrethe Christensen, Johannes Christensen, Anna Lise Gregersen, Viggo Rasmussen, Tage Larsen, Arne Hansen, Poul Arne Jakobsen, Carlo W. Pedersen, Helge Christensen, Ingolf Brisson, Bent Hansen, Verner Skødstrup, Torben Andersen, Leif Pedersen, Lars Lund, Karen Lisbeth Sønderbye, Anne Bang, Vagn Jensen, Villy Jensen, Keld Pedersen, Nanna Nielsen, Kurt Harkönen, Helge Gregersen og Erling Nielsen. Fælles aktiviteter. I mange år arrangerede vi Løvenborgmarch. Den blev som regel afviklet på en af forårets helligdage og var en trimtur med støtte fra forskellige sponsorer. Det var faktisk en stor succes for dem, der deltog på turens ca. 7 km. fra 2

3 Butterup Kirke via Kirkestien og Løvenborg se foto- og sluttede i Tuse ved skolen eller i hallen. Vi afholdt i nogle år fælles fastelavnsfest med Tuse Forsamlingshus. Det foregik i Forsamlingshuset, og der var tøndeslagning både for børn og voksne. Den årlige sommerfest i juni i et stort telt ( før hallen kom) samlede også mange lokale deltagere. Det var den gode gamle recept med ungdomsarrangementer fredag aften, idrætsaktiviteter for børn og voksne hele dagen og spisning og dans i teltet lørdag aften. På pladsen havde vi så tombola, skydetelt og andre boder samt salg af diverse spiseligt og drikkeligt hele dagen. Teltet var oprindelig en midlertidig tilrigning med rør og presenninger konstrueret af Helmer fra smedjen, men på forslag fra ham, og efter en fælles arbejdsindsats fra alle afdelinger, lykkedes det at fremstille et særdeles brugbart og tungt telt i en størrelse, som muliggjorde udlejning til andre foreninger. Vi fik fremstillet et trægulv og købte senere færdigsyede presenninger, så det blev rigtig godt. I mange år var det en god indtægtskilde for Tuse IF samtidig med, at det krævede en fælles indsats for vedligeholdelse og udlejning. Det var også med til at skabe et ansvar for fællesskab og vores fællesskabs økonomi. Flere har stået for det praktiske arbejde med udlejningen: Edith og Torben Andersen, Jens Bo Nielsen, Holm Fogelberg, Alfred Jensen m. fl. De blå tegninger var den opstillingsvejledning, der blev udarbejdet og udleveret til lejerne. Kampen for fælles skole-, sogne-, og foreningsområde. I årene før kommunesammenlægningen var der planer om ny skole med idrætshal ved Niels Juels gård, Rishøjgård, i den vestlige del af Allerup. Disse planer blev standset ved sammenlægningen, men det fjernede ikke behovet for nye skolelokaler og en idrætshal i vores hovedområde, den tidligere Butterup-Tuse kommune. Man fortsatte med at sætte pavilloner op ved den gamle skole, så der til sidst var 11 pavillonklasselokaler. Efter vores opfattelse var der i kommunen kræfter, der gerne så Tuse skole blive 1-sporet ved at flytte Allerup til kommunens andre skoler. Stadig efter vores opfattelse var det én af årsagerne til, at det var så svært at få halplanerne gennemført. Man ønskede vist ikke at få for mange og gode lokaler der kunne bruges på skoleområdet. 3

4 I slutningen af 70` erne prøvede man igen at foreslå overflytning af Allerup skoledistrikt til byområdet( da man forudså manglen på elevtilgang til andre skoler??). I Tuse og Allerup ønskede man ikke at skolefællesskabet blev fjernet fra sogne- og foreningsfællesskabet. Vi kunne godt se den splittelse, der ville komme, hvis skolebørnene og de voksne i Allerup blev tilknyttet Holbæk By på det skolemæssige område, samtidig med, at mange var medlemmer i Tuse IF, der jo afstandsmæssigt ligger meget nærmere Allerup, hvorfra vi har mange medlemmer.. Igennem flere år var vi meget aktive i et samarbejde med sognene( Pastor Erling Jensen) og skolenævnet i Tuse ( Samuel Hansen, Erna Jespersen, Jørgen Nielsen m. fl.). Vi deltog i avisdebatten, hvilket ses af snesevis af læserbreve. Vi var medarrangører af et stormøde i Tusehallen med deltagelse af 300 borgere og mange byrådsmedlemmer. Vi samlede underskrifter i lokalområdet og var med i en Allerupgruppe, der arbejdede for at bevare vores skole-sogne- og foreningsliv i området. Vi gik til enkeltmedlemmer af byrådet med vores argumenter, som vi syntes var velbegrundede og brugte der kommunens egne tal for elevtal, lokalebehov og økonomiske oversigter. Det splittede flere byrådsgrupper, så byrådsflertallet skiftede et par gange. Da byrådet i 1982 alligevel med et spinkelt flertal vedtog at flytte Allerups tilhørsforhold til Slotsmarksskolen, stod vi bag en kampagne, der fik alle 20 hjem i Allerup, der søgte at få børnene i børnehaveklasse, til at søge en dispensation til at blive i Tuse. Det var en stor sejr, og det fik byrådet til atter at flytte skoledistriktsgrænsen tilbage til Tuse skole. I 1984 blev undertegnede valgt ind i kommunalbestyrelsen, hvor jeg var til Først i 1989 afsluttedes det sidste forsøg på at flytte Allerup og dermed undgå at bygge nyt til Tuse Skole, og da der igen blev økonomi til skolebyggeri i kommunen, begyndte planerne om en ny skole i Tuse at nærme sig. Foruden de nævnte personer nævnes andre i forskellige sammenhænge i mødeprotokollen og i papirerne: Vibeke og Bruno Hansen fra volleyboldklubben, der blev udskilt fra gymnastikafdelingen i 1977 og blev optaget som selvstændig afdeling. Den flyttede senere til Bjergmarkshallen. Erik Steffen Rasmussen, Kurt Bagge Nielsen, Arne Rasmussen, Kurt Claussen, Frank Jensen, Pia Jensen. Flemming Didriksen, Leif Humble og Niels Jørgen Horup, de 3 sidste i forbindelse med Tuse IF Nyt. Jan og Sanne Petersen kom med i 1976, da de tiltrådte som hal- og cafeteriabestyrere. Ny Gymnastiksal. Allerede i 1980 kom der forslag om haludvidelse, fordi vi blev så mange idrætsmedlemmer i Tuse, men det hjalp dog lidt, at der kom idrætshaller i Hagested og Udby. I 1992 tog gymnastikafdelingen( Bodil Pedersen) initiativ til at bygge en gymnastiksal til hallen. 4

5 På billedet på forrige side ses Kjeld Pedersen, Torben Læssøe,Jan Petersen og Arkitekt Mahler.. Med hjælp af kommunen til regnskab og bogføring ( salen forblev jo kommunalt ejet) og med samarbejde med arkitekt Mahler fra kommunen lykkedes det at skabe et projekt med en sal på ca. 190 m2 også indeholdende en springgrav, dvs. en stor springmåtte, der kan sænkes ned under gulvet. Bodil Pedersen og Annette Svensson skaffede kontakt med entreprenør Torben Læssøe, der byggede haludvidelsen. Ole Svensson stod for gulvlægningen med anden frivillig arbejdskraft, og Kjeld Pedersen konstruerede springgraven så godt, at han blev ansat i det firma, der byggede disse springgrave både i Danmark, Norge,Island og Sverige. Pengene skaffede vi ved 10-årige lån hos borgerne i lokalområdet og ved andre lån og mindre tilskud. Ca kr. kostede salen i alt + frivilligt arbejde, men vi var stolte og glade, da vi i 1994 kunne indvie den og dermed skabe mere lokaleplads til vore mange medlemmer. I 1996 kunne vi indvi en ny idrætsplegeplads ved hallen. Det var især sket efter et samarbejde mellem Klaus Larsen( Fodboldklubben) og Bruno Hansen( Tuse skole), samt Holbæk Kommune(Hans Preisler) og Lokale-og Anlægsfonden.. Projektet tog form, da arkitekt Thomas Kullegaard og DIF-konsulent Torben Freij kom med i projektet og finansieringen. Vi har fået mange besøgende fra andre kommuner, der har været interesserede i idrætslegepladsen. I samme forbindelse skabte Torben Freij et grundlag for, at børnehaven Tusenfryd kunne blive til en idrætsbørnehave. Samme gruppe stod også bag et projekt med opførelsen af Idrætshuset. Her var også Hans Preisler fra Idræts- og Parkforvaltningen samt Lokale- og Anlægsfonden med i arbejdet og finansieringen. Huset blev indviet i Tuse NYT Tuse IF s drift blev selvfølgelig præget meget af disse begivenheder, men den daglige drift var også meget vigtig. De første år udsendte foreningen et aktivitetsprogram i marts september. 5

6 Senere blev vi enige om et fælles klubblad, og det bliver nu udsendt i sin 30. Sæson. Det trykkes i 1800 eks. 5 gange om året og omdeles i hele vores primære medlemsområde: Den gamle Butterup-Tuse kommune + Allerup til Stenhusvej. Flere har stået for indsamling af stof og tilrettelæggelse er det Lene Jul Larsen, der også formand for badmintonafdelingen. I mange år er bladet trykt hos Sejers Bogtryk i Hørve ved Leon Ræbild. Økonomisk dækker annoncer nogenlunde trykning og udbringning. Mere lokalt samarbejde. Vores samarbejde om skoledistriktet gav sig i mange år også udslag i arrangementer i fællesskab, nemlig Tuse Ugen. Det var en uge med et fælles lokalt aktivitetsprogram arrangeret af institutionerne, skolen, ældrecentret, spejderne, menighedsrådene samt foreningerne i området. Hver gruppe meldte ind med en aktivitet, som så fik plads i det ugelange program. Fælles omtale og planlægning var en selvfølgelighed. Initiativet til disse aktiviteter kom fra Birthe Hejlesen og Helle Bjarnøe. Programmet var tilrettelagt for vores eget lokalområde, men også åbent for andre. Tuseugerne ophørte omkring årtusindskiftet. Måske havde vi ikke mere behov for at markere vores fællesskab?? Fælles forsikringer for alle afdelingerne bliver stadig varetaget af Ole Nielsen. 6

7 Fælles repræsentation i diverse nævn og forsamlinger har der også været. I 1997 blev Tennisafdelingen optaget i Tuse IF efter at være udskilt fra fodboldafdelingen. Jonna Christiansen var lige fra starten formand for den nye afdeling. I 2006 blev hun formand for hele Tuse IF. I Halbestyrelsen. Da kommunen decentraliserede styringen af bl. a. kommunens idrætshaller, indtrådte Tuse IF samlet i halbestyrelsen sammen med repræsentanter fra skolen og børneinstitutionerne. Det har været et meget givende samarbejde og også baggrund for etablering af idrætslegeplads, Idrætshus, samt haludvidelsen. Ny skole i år Endelig fik vi den nye skoleudbygning i Tuse. Det gav en masse godt samarbejde i lokalområdet. Bruno Hansen var ny skoleinspektør. Han blev også i nogle få år formand for Tuse IF, efter at undertegnede måtte melde fra. Da han blev ansat som direktør i kommunens kulturafdeling måtte han melde fra igen som formand for Tuse IF, hvorefter jeg igen var formand i få år. Den nye skoleleder Anders Bo Hansen og skolebestyrelsesformand Kenn Thomsen var de nye samarbejdspartnere i området, og det har også skabt et særdeles godt fællesskab. Senere er dette samarbejde fortsat i Tuse Lokalforum, hvor vi jo egentlig blot udvidede kontaktkredsen fra Tusehallens bestyrelse og fortsatte det gode samarbejde uden at behøve en formel ledelse. Her er Helle Bjarnøe fra Tusenfryd også med i gruppen. Vi kan nu se, at de værdier i lokalområderne, som vi kæmpede for 20 år før, nu er de efterstræbte mål og vilkår i lokalcentrene i storkommunen. Andre kapacitetsvilkår. Opførelsen af skolen på den gamle sportsplads medførte selvfølgelig, at der blev anlagt nye fodboldbaner nord for det oprindelige idrætsareal. Det er især Klaus Larsen, der er aktiv med at få disse baner på plads. Vi har fortsat store problemer med parkeringskapaciteten ved hallen, da den også blev en del af skolens parkeringsplads. Ved ombygningen blev gymnastiksalen på skolen ombygget til værksted. Det reducerede jo lokalekapaciteten i området, men lidt kunne vi kompensere for ved at flytte senioridrætten til Tuse Forsamlingshus, der også var blevet selvstyrende med et driftstilskud fra Holbæk Kommune. Stenhushallen bruger vi også fortsat. Vi blev i haludvalget også enige om at forbedre vores multibane på idrætslegepladsen ved at lægge kunstgræsbelægning på den og overdække den med en telthal. 7

8 Det er blevet en rigtig god løsning, som vi dog havde en del besvær med at klare. Det var nok for ny en konstruktion, som der ikke var erfaring nok med. Overdækningen blev ødelagt af vejrforholdene flere gange, og hele projektet kunne kun gennemføres, fordi vi (Tuse IF+ Børnehaven og skolen) måtte tage et ekstra lån på kr., som vi årligt afdrager med kr. Alt i alt kostede telthallen og græsbelægningen ca kr. Den blev indviet den 9.december 2005, men er først færdigt udbedret i I de sidste år har vi gennem halbestyrelsen søgt at etablere en multiidrætsplads på banen Vest for hallen. Det sker med et tæt samarbejde især med skolen (Anders Bo Hansen). Vi afventer tilsagn fra fonde for at skaffe de ca. 3 mill. Kr. der skal bruges, Vores samarbejde blev også afprøvet med et projekt for minisport. Ideen var efter idè og inspiration fra DIF -at lade børnene afprøve de forskellige idrætsgrene inden de meldte sig til en konkret idræt. Projektet var godt nok og forløb økonomisk godt i et par år, men af forskellige årsager faldt ildsjælene fra, og det var ikke muligt at fortsætte projektet. Det er med hjælp fra Morten Andersen fra gymnatikafd. også lykkedes at få etableret en hjemmeside for Tuse IF. Her kan alle afdelingerne bringe nyheder og informationer. Kvaliteten og opfølgningen er dog noget variabel. DGI-Landsstævnet DGI-landsstævnet i sommeren 2009 blev et godt eksempel på, at vi stadig godt kan finde ud af at samarbejde i Tuse. Sammen med DGI, Kommunen, skolen og spejderne, sørgede vi for indkvartering og forplejning af ca. 600 deltagere i senioridrætten og familielejren. Mellem 150 og 200 frivillige meldte sig til arbejdet, som vi fik megen ros for. Bestyrelsen i Idrætsforeningen består i jubilæumsåret af Jonna Christiansen( også stadig formand for Tennisafd.), Karina Karl (Håndbold), Lene Jul Larsen (Badminton),Kjeld Peder-sen(Skytterne), Sanne Lynge Hentze (Gymnastik), Jes Jehl (Fodbold) samt uden for bestyrelsen: Ole Nielsen(kasserer), Erling Rosendal Larsen (Cafeteriaregnskab). Det er denne gruppe, der arbejdede med arbejdsfordelingen ved DGI stævnet i et godt amarbejde med Helle Simonsen og Anders Knudsen fra spejderne og ledelsen fra Tuse Skole. Stævnearbejdet gav selvfølgelig en del ekstra indtægter til foreningerne, men værdien af det tætte samarbejde kan ikke overvurderes. Det ville være helt uoverkommeligt at nævne alle vore samarbejdspartnere i de senere år. I denne beretning til lokalhistorisk forening har jeg mest medtaget mange personer fra de Første årtier af foreningen. En del af disse er stadig aktive sammen med de mange, der er kommet til siden. Jan Petersen og Kim Simonsen fra Tusehallen er blevet meget centrale servicepersoner i samarbejdet i Tuse, og det er Erling Rosendal Larsen også blevet, især efter at han fra at være formand for håndboldafdelingen overtog styringen af drift og regnskab for cafeteriaet. For Tusehallens cafeteria er nemlig forpagtet af Tuse IF efter aftale med Haludvalget. 8

9 40 ÅRS JUBILÆET DEN 1. SEPTEMBER Tuse IF s bestyrelse vedtog at kombinere 40 års jubilæet med at fejre de mange frivillige hjælpere fra DGI-stævnet sammen med 40-års dagen for Ole Nielsens tiltræden som ulønnet kasserer i Tuse IF. Det lykkedes at samle ca. 1/3 af vore mange frivillige orange crew - hjælpere til et par timers hyggeligt samvær i Tusehallen. Anders Bo Hansen var dagens ordstyrer. Der var talere fra DGI, bl.a. Per Weinrich og Steen Ulrich Hansen, der roste vores indsats for at skabe gode vilkår for de ca. 600 idrætsudøvere, der boede i Tuse i den uge, hvor stævnet blev afviklet. Der var overrækkelse af gaver fra Familielejren og Seniorlejren til Tuse IF, og borgmester Jørn Sørensen kom også og lykønskede os med vores 40 års jubilæum og specielt med ros til Ole Nielsen for hans stabile og dygtige arbejde som kasserer. I venstrebladets omtale af vores arrangement vil jeg gerne fremhæve følgende ordvalg fra borgmesteren: Der er ikke noget som idrætsforeningen, der i den grad har samlet Tuse. Tuse Idrætsforening har givet det her lokalområde identitet i den grad, lød det fra Jørn Sørensen. Han forklarede, at han af og til brugte Tuse som eksempel på, hvordan man bærer sig ad med at udvikle et lokalsamfund. Vi er nogen, der er meget stolte over disse ord om vores idrætsforening, for vi ved jo også, at han ikke er kendt for at lefle for nogen med for megen ros! Mange var mødt frem i de orange T-shirts 9

10 Der var pæne ord og gaver til Ole Nielsen og undertegnede. Foreningens nuværende formand, Jonna Christiansen ( billedet til højre) kom med meget positive ord til alle hjælperne, Ole og undertegnede, og vi fik flere gaver. De 2 på billedet til venstre havde også mange rosende ord til hinanden om samarbejdet. På det midterste billede ses en del af den første bestyrelse fra 1969 : Edith Andersen, Jørgen Steen, Mogens Nielsen og Ole Nielsen sammen med en del af den nuværende bestyrelse: Jonna Christiansen, Kjeld Pedersen, Sanne Henze, Lene Jul Larsen og Erling Larsen. Den tidligere formand Bruno Hansen står ved siden af Ole, der jo stadig er ulønnet kasserer i Tuse IF, nu på 41`år. Kildemateriale: Tuse IF bestyrelsesprotokol fra Egne notater og papirer fra alle 40 år. Uddrag af Venstrebladets omtaler og læserbreve Fotos også taget af Alice Rasmussen, Tuse. Allerup, den 9. dec Mogens Nielsen 10

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for de sbog res bidrag til realisering af denne jubilæum

Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for de sbog res bidrag til realisering af denne jubilæum 2009 1985 Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for deres bidrag til realisering af denne jubilæumsbog 3 Forord Ved formand i Ajax Helge Bruus Jensen Når man fejrer et 75 års jubilæum, er det

Læs mere

33. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2012 1

33. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2012 1 Tuse Lokalforum... Læs side 3-6 Lokalhistorisk Forening... Læs side 7 Skytterne... Læs side 9 Brugerrådet... Læs side 10-11 Fodbold... Læs side 12-13 Badminton... Læs side 15 Gymnastik... Læs side 17 33.

Læs mere

PÅ GENNEMREJSE I HORNE I P EN KULTURPERLE

PÅ GENNEMREJSE I HORNE I P EN KULTURPERLE PÅ GENNEMREJSE I HORNE I P EN KULTURPERLE Indledning og forord til denne beretning En beretning som ikke rigtig er en Jubilæumsskrift, men alligevel en rejse gennem tiden i de 75 år Horne Idrætspark har

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Vitalitet - August 2008-39. årgang

Vitalitet - August 2008-39. årgang Vitalitet - August 2008-39. årgang Stiftet 10. december 1958 SOLSIKKEFESTEN en dejlig tradition i Morud Husk Solsikkefesten den 28-31. august 2008. Foto. Jon Rasmussen. morud vvs-el J. Mikkelsen ApS Alt

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Foreningsbladets 10 års jubilæum

Foreningsbladets 10 års jubilæum www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 11. årgang Nummer 3 Jun-Jul 2005 Foreningsbladets 10 års jubilæum Foreningsbladet opstod i 1995 som et af initiativerne, der udsprang af samarbejdet

Læs mere

Fodnoten September 2011

Fodnoten September 2011 Fodnoten September 2011 Den lokalhistoriske arkivgruppe Med nyt fra; Fodby Lokalråd Den nye Margretheskoles bestyrelse Fodby Gymnastikforening Fodby Sogns Beboerforening Fodby Menighedsråd Fodby Forsamlingshus

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1,

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, 1 Juni 2008 Nr. 29 KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, Mørkøv KNABSTRUP eren ønsker den heldige

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang December 2013 Nr. 4. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang December 2013 Nr. 4. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang December 2013 Nr. 4 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt

LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt Marts 2007 9.årg. Nyt fra fællesinstitutionen Den nye Assens Kommune er nu en realitet, og et skolevæsen med 15 forskellige folkeskoler skal på nogle områder have

Læs mere

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton.

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1 31. årgang Nr. 2 juni 2008 En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side

Læs mere

IK Frem. Jubilæumsskrift

IK Frem. Jubilæumsskrift IK Frem Jubilæumsskrift 1912 2012 1 Redaktion Jørn Otte (ansv.havende) Jens Bak Erik Kragelund Redigering Elin Jensen-Sønderup Layout BB Consulting Tryk Hobro Lyntryk Udgivet af IK Frem Sønderup-Suldrup

Læs mere

Samlingshuset. i Øster Brønderslev

Samlingshuset. i Øster Brønderslev Samlingshuset i Øster Brønderslev Baggrund og forløb Samlingshuset i Øster Brønderslev er resultatet af mange års overvejelser og snak, en del møder og undersøgelser samt et par års arbejde med planlægning

Læs mere

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 1 48. årg. Marts 2015 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Af Erling Hosbond. Så er forårsudgaven af Tappen lige på trapperne. Vi har resultaterne af tre generalforsamlinger, hvor der

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere