TUSE IDRÆTSFORENING I 40 ÅR,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TUSE IDRÆTSFORENING I 40 ÅR, 1969-2009."

Transkript

1 TUSE IDRÆTSFORENING I 40 ÅR, Denne beretning er nedskrevet af undertegnede, Mogens Nielsen, der har været deltager i foreningens drift i alle årene. Jeg skal nok prøve at give en objektiv gengivelse af begivenhederne, men det kan nok ikke undgås, at mange af forholdene beskrives ud fra min vurdering, så det må læserne tage højde for. Da denne beretning først og fremmest er en beretning til vores Lokalhistoriske Forening, er der gjort en del ud af at nævne de personer, der var deltager i de mange aktiviteter og beslutninger for år tilbage. Bemærk, at beretningen ikke omfatter aktiviteterne i de enkelte idrætsafdelinger i Tuse. De har hver deres historie og aktivitetsniveau. En del af dem vil nok også blive beskrevet i vores Lokalhistoriske Forenings bog om Lokalområdets udvikling. Det er heller ikke en beretning om Tusehallen, selv om arbejdet for den selvfølgelig indgår i Tuse IF s arbejde med en central placering. Baggrunden for Tuse IF. Midt i 60`erne begyndte et uformelt og tilfældigt samarbejde mellem flere af de eksisterende idrætsforeninger i Butterup-Tuse kommune. Det udviklede sig ved udsigten til arbejdet med den nye fritidslov og med den kommende kommunesammenlægning. Også behovet for en udvidelse af vore lokalefaciliteter trængte sig på og krævede en fælles indsats. Efter nogle fælles drøftelser i en arbejdsgruppe blev der udarbejdet nye vedtægter til Tuse IF, som foreningen kom til at hedde. De enkelte foreninger vedtog disse i deres eget regi og den 22. August 1969 blev foreningen dannet på en stiftende generalforsamling gældende fra 1. september Tage Qvist var dirigent på denne generalforsamling. Den første bestyrelse bestod af: Helmer Pedersen ( formand og fra skytterne - se foto), Ole Jensen-Nielsen ( kasserer), Thorvald Madsen fra badmintonforeningen, Edith Andersen fra gymnastikforeningen, Jørgen Steen fra håndboldklubben, Jørgen Larsen fra skytterne og Mogens Nielsen fra fodboldklubben. Vedtægter. Fra starten var vi enige om, at det skulle være et forpligtende samarbejde om alt det, vi med fordel kunne være fælles om, men de enkelte afdelinger skulle derudover drives næsten som selvstændige foreninger med egne bestyrelser, egne regnskaber og kontingentopkrævninger samt egne generalforsamlinger. Bestyrelsen i Tuse IF har altid bestået af de afdelingsvalgte formænd samt en kasserer og en formand. Enkelte afdelinger har udpeget en substitut for formanden i bestyrelsen for at fordele arbejdet på flere hoveder. Vi har fælles klubblad, lokalefordeling, forsikringer, kopimaskine og repræsentation udadtil. 1

2 Vore udendørs og indendørs idrætsfaciliteter har vi altid søgt at forbedre, og vi har ofte haft en række fælles aktiviteter for at styrke samarbejdet. Her har vi også lagt megen vægt på et godt samarbejde med institutioner og foreninger i lokalområdet. Et resultat af vores samarbejde var f.eks., at vi fik etableret en støtteordning for idrætten i vores gamle landkommune. Denne ordning blev senere videreført i storkommunen efter sammenlægningen under navnet: Holbækordningen. Det lod sig også gøre, fordi Ole N. blev vores repræsentant i Holbæk Idræts Union, og jeg blev formand for Fritidsnævnet og var med i Fritidskommissionen. Lokaleforbedringer. I vores 40 år er det blevet til en lang række forbedringer af vore lokaleforhold: I 1971 fik vi anlagt mere boldplads vest for den ene, vi havde indtil da. Jorden blev lejet af Torben Andersen, og vi anlagde selv selve banerne med stenopsamling og græssåning. I 1974 indrettede vi midlertidige omklædningsrum i 2 af skolens udhusrum. I 1975 vedtog byrådet at bygge en Tusehal som blev færdig til oktober Det skete efter en massiv indsats og argumentation gennem flere år fra Tuse IF. Indtil da havde vi kun skolens gymnastiksal og andre udenbys haller til vore aktiviteter. Midt i 70` erne udvidedes boldbanearealet mod vest og nord igen, da hallen opførtes. Medlemstallet udviklede sig i perioden således udvalgte år: Gymnastik Håndbold Skytter Badminton Fodbold tennis I ALT I denne periode støder man på mange navne på personer, som har haft mere eller mindre tilknytning til vore aktiviteter: Fra mødeprotokollen nævnes: Karsten Hovmøller,Torsten Stage, Holger Larsen, Egon Petersen, Anna Margrethe Christensen, Johannes Christensen, Anna Lise Gregersen, Viggo Rasmussen, Tage Larsen, Arne Hansen, Poul Arne Jakobsen, Carlo W. Pedersen, Helge Christensen, Ingolf Brisson, Bent Hansen, Verner Skødstrup, Torben Andersen, Leif Pedersen, Lars Lund, Karen Lisbeth Sønderbye, Anne Bang, Vagn Jensen, Villy Jensen, Keld Pedersen, Nanna Nielsen, Kurt Harkönen, Helge Gregersen og Erling Nielsen. Fælles aktiviteter. I mange år arrangerede vi Løvenborgmarch. Den blev som regel afviklet på en af forårets helligdage og var en trimtur med støtte fra forskellige sponsorer. Det var faktisk en stor succes for dem, der deltog på turens ca. 7 km. fra 2

3 Butterup Kirke via Kirkestien og Løvenborg se foto- og sluttede i Tuse ved skolen eller i hallen. Vi afholdt i nogle år fælles fastelavnsfest med Tuse Forsamlingshus. Det foregik i Forsamlingshuset, og der var tøndeslagning både for børn og voksne. Den årlige sommerfest i juni i et stort telt ( før hallen kom) samlede også mange lokale deltagere. Det var den gode gamle recept med ungdomsarrangementer fredag aften, idrætsaktiviteter for børn og voksne hele dagen og spisning og dans i teltet lørdag aften. På pladsen havde vi så tombola, skydetelt og andre boder samt salg af diverse spiseligt og drikkeligt hele dagen. Teltet var oprindelig en midlertidig tilrigning med rør og presenninger konstrueret af Helmer fra smedjen, men på forslag fra ham, og efter en fælles arbejdsindsats fra alle afdelinger, lykkedes det at fremstille et særdeles brugbart og tungt telt i en størrelse, som muliggjorde udlejning til andre foreninger. Vi fik fremstillet et trægulv og købte senere færdigsyede presenninger, så det blev rigtig godt. I mange år var det en god indtægtskilde for Tuse IF samtidig med, at det krævede en fælles indsats for vedligeholdelse og udlejning. Det var også med til at skabe et ansvar for fællesskab og vores fællesskabs økonomi. Flere har stået for det praktiske arbejde med udlejningen: Edith og Torben Andersen, Jens Bo Nielsen, Holm Fogelberg, Alfred Jensen m. fl. De blå tegninger var den opstillingsvejledning, der blev udarbejdet og udleveret til lejerne. Kampen for fælles skole-, sogne-, og foreningsområde. I årene før kommunesammenlægningen var der planer om ny skole med idrætshal ved Niels Juels gård, Rishøjgård, i den vestlige del af Allerup. Disse planer blev standset ved sammenlægningen, men det fjernede ikke behovet for nye skolelokaler og en idrætshal i vores hovedområde, den tidligere Butterup-Tuse kommune. Man fortsatte med at sætte pavilloner op ved den gamle skole, så der til sidst var 11 pavillonklasselokaler. Efter vores opfattelse var der i kommunen kræfter, der gerne så Tuse skole blive 1-sporet ved at flytte Allerup til kommunens andre skoler. Stadig efter vores opfattelse var det én af årsagerne til, at det var så svært at få halplanerne gennemført. Man ønskede vist ikke at få for mange og gode lokaler der kunne bruges på skoleområdet. 3

4 I slutningen af 70` erne prøvede man igen at foreslå overflytning af Allerup skoledistrikt til byområdet( da man forudså manglen på elevtilgang til andre skoler??). I Tuse og Allerup ønskede man ikke at skolefællesskabet blev fjernet fra sogne- og foreningsfællesskabet. Vi kunne godt se den splittelse, der ville komme, hvis skolebørnene og de voksne i Allerup blev tilknyttet Holbæk By på det skolemæssige område, samtidig med, at mange var medlemmer i Tuse IF, der jo afstandsmæssigt ligger meget nærmere Allerup, hvorfra vi har mange medlemmer.. Igennem flere år var vi meget aktive i et samarbejde med sognene( Pastor Erling Jensen) og skolenævnet i Tuse ( Samuel Hansen, Erna Jespersen, Jørgen Nielsen m. fl.). Vi deltog i avisdebatten, hvilket ses af snesevis af læserbreve. Vi var medarrangører af et stormøde i Tusehallen med deltagelse af 300 borgere og mange byrådsmedlemmer. Vi samlede underskrifter i lokalområdet og var med i en Allerupgruppe, der arbejdede for at bevare vores skole-sogne- og foreningsliv i området. Vi gik til enkeltmedlemmer af byrådet med vores argumenter, som vi syntes var velbegrundede og brugte der kommunens egne tal for elevtal, lokalebehov og økonomiske oversigter. Det splittede flere byrådsgrupper, så byrådsflertallet skiftede et par gange. Da byrådet i 1982 alligevel med et spinkelt flertal vedtog at flytte Allerups tilhørsforhold til Slotsmarksskolen, stod vi bag en kampagne, der fik alle 20 hjem i Allerup, der søgte at få børnene i børnehaveklasse, til at søge en dispensation til at blive i Tuse. Det var en stor sejr, og det fik byrådet til atter at flytte skoledistriktsgrænsen tilbage til Tuse skole. I 1984 blev undertegnede valgt ind i kommunalbestyrelsen, hvor jeg var til Først i 1989 afsluttedes det sidste forsøg på at flytte Allerup og dermed undgå at bygge nyt til Tuse Skole, og da der igen blev økonomi til skolebyggeri i kommunen, begyndte planerne om en ny skole i Tuse at nærme sig. Foruden de nævnte personer nævnes andre i forskellige sammenhænge i mødeprotokollen og i papirerne: Vibeke og Bruno Hansen fra volleyboldklubben, der blev udskilt fra gymnastikafdelingen i 1977 og blev optaget som selvstændig afdeling. Den flyttede senere til Bjergmarkshallen. Erik Steffen Rasmussen, Kurt Bagge Nielsen, Arne Rasmussen, Kurt Claussen, Frank Jensen, Pia Jensen. Flemming Didriksen, Leif Humble og Niels Jørgen Horup, de 3 sidste i forbindelse med Tuse IF Nyt. Jan og Sanne Petersen kom med i 1976, da de tiltrådte som hal- og cafeteriabestyrere. Ny Gymnastiksal. Allerede i 1980 kom der forslag om haludvidelse, fordi vi blev så mange idrætsmedlemmer i Tuse, men det hjalp dog lidt, at der kom idrætshaller i Hagested og Udby. I 1992 tog gymnastikafdelingen( Bodil Pedersen) initiativ til at bygge en gymnastiksal til hallen. 4

5 På billedet på forrige side ses Kjeld Pedersen, Torben Læssøe,Jan Petersen og Arkitekt Mahler.. Med hjælp af kommunen til regnskab og bogføring ( salen forblev jo kommunalt ejet) og med samarbejde med arkitekt Mahler fra kommunen lykkedes det at skabe et projekt med en sal på ca. 190 m2 også indeholdende en springgrav, dvs. en stor springmåtte, der kan sænkes ned under gulvet. Bodil Pedersen og Annette Svensson skaffede kontakt med entreprenør Torben Læssøe, der byggede haludvidelsen. Ole Svensson stod for gulvlægningen med anden frivillig arbejdskraft, og Kjeld Pedersen konstruerede springgraven så godt, at han blev ansat i det firma, der byggede disse springgrave både i Danmark, Norge,Island og Sverige. Pengene skaffede vi ved 10-årige lån hos borgerne i lokalområdet og ved andre lån og mindre tilskud. Ca kr. kostede salen i alt + frivilligt arbejde, men vi var stolte og glade, da vi i 1994 kunne indvie den og dermed skabe mere lokaleplads til vore mange medlemmer. I 1996 kunne vi indvi en ny idrætsplegeplads ved hallen. Det var især sket efter et samarbejde mellem Klaus Larsen( Fodboldklubben) og Bruno Hansen( Tuse skole), samt Holbæk Kommune(Hans Preisler) og Lokale-og Anlægsfonden.. Projektet tog form, da arkitekt Thomas Kullegaard og DIF-konsulent Torben Freij kom med i projektet og finansieringen. Vi har fået mange besøgende fra andre kommuner, der har været interesserede i idrætslegepladsen. I samme forbindelse skabte Torben Freij et grundlag for, at børnehaven Tusenfryd kunne blive til en idrætsbørnehave. Samme gruppe stod også bag et projekt med opførelsen af Idrætshuset. Her var også Hans Preisler fra Idræts- og Parkforvaltningen samt Lokale- og Anlægsfonden med i arbejdet og finansieringen. Huset blev indviet i Tuse NYT Tuse IF s drift blev selvfølgelig præget meget af disse begivenheder, men den daglige drift var også meget vigtig. De første år udsendte foreningen et aktivitetsprogram i marts september. 5

6 Senere blev vi enige om et fælles klubblad, og det bliver nu udsendt i sin 30. Sæson. Det trykkes i 1800 eks. 5 gange om året og omdeles i hele vores primære medlemsområde: Den gamle Butterup-Tuse kommune + Allerup til Stenhusvej. Flere har stået for indsamling af stof og tilrettelæggelse er det Lene Jul Larsen, der også formand for badmintonafdelingen. I mange år er bladet trykt hos Sejers Bogtryk i Hørve ved Leon Ræbild. Økonomisk dækker annoncer nogenlunde trykning og udbringning. Mere lokalt samarbejde. Vores samarbejde om skoledistriktet gav sig i mange år også udslag i arrangementer i fællesskab, nemlig Tuse Ugen. Det var en uge med et fælles lokalt aktivitetsprogram arrangeret af institutionerne, skolen, ældrecentret, spejderne, menighedsrådene samt foreningerne i området. Hver gruppe meldte ind med en aktivitet, som så fik plads i det ugelange program. Fælles omtale og planlægning var en selvfølgelighed. Initiativet til disse aktiviteter kom fra Birthe Hejlesen og Helle Bjarnøe. Programmet var tilrettelagt for vores eget lokalområde, men også åbent for andre. Tuseugerne ophørte omkring årtusindskiftet. Måske havde vi ikke mere behov for at markere vores fællesskab?? Fælles forsikringer for alle afdelingerne bliver stadig varetaget af Ole Nielsen. 6

7 Fælles repræsentation i diverse nævn og forsamlinger har der også været. I 1997 blev Tennisafdelingen optaget i Tuse IF efter at være udskilt fra fodboldafdelingen. Jonna Christiansen var lige fra starten formand for den nye afdeling. I 2006 blev hun formand for hele Tuse IF. I Halbestyrelsen. Da kommunen decentraliserede styringen af bl. a. kommunens idrætshaller, indtrådte Tuse IF samlet i halbestyrelsen sammen med repræsentanter fra skolen og børneinstitutionerne. Det har været et meget givende samarbejde og også baggrund for etablering af idrætslegeplads, Idrætshus, samt haludvidelsen. Ny skole i år Endelig fik vi den nye skoleudbygning i Tuse. Det gav en masse godt samarbejde i lokalområdet. Bruno Hansen var ny skoleinspektør. Han blev også i nogle få år formand for Tuse IF, efter at undertegnede måtte melde fra. Da han blev ansat som direktør i kommunens kulturafdeling måtte han melde fra igen som formand for Tuse IF, hvorefter jeg igen var formand i få år. Den nye skoleleder Anders Bo Hansen og skolebestyrelsesformand Kenn Thomsen var de nye samarbejdspartnere i området, og det har også skabt et særdeles godt fællesskab. Senere er dette samarbejde fortsat i Tuse Lokalforum, hvor vi jo egentlig blot udvidede kontaktkredsen fra Tusehallens bestyrelse og fortsatte det gode samarbejde uden at behøve en formel ledelse. Her er Helle Bjarnøe fra Tusenfryd også med i gruppen. Vi kan nu se, at de værdier i lokalområderne, som vi kæmpede for 20 år før, nu er de efterstræbte mål og vilkår i lokalcentrene i storkommunen. Andre kapacitetsvilkår. Opførelsen af skolen på den gamle sportsplads medførte selvfølgelig, at der blev anlagt nye fodboldbaner nord for det oprindelige idrætsareal. Det er især Klaus Larsen, der er aktiv med at få disse baner på plads. Vi har fortsat store problemer med parkeringskapaciteten ved hallen, da den også blev en del af skolens parkeringsplads. Ved ombygningen blev gymnastiksalen på skolen ombygget til værksted. Det reducerede jo lokalekapaciteten i området, men lidt kunne vi kompensere for ved at flytte senioridrætten til Tuse Forsamlingshus, der også var blevet selvstyrende med et driftstilskud fra Holbæk Kommune. Stenhushallen bruger vi også fortsat. Vi blev i haludvalget også enige om at forbedre vores multibane på idrætslegepladsen ved at lægge kunstgræsbelægning på den og overdække den med en telthal. 7

8 Det er blevet en rigtig god løsning, som vi dog havde en del besvær med at klare. Det var nok for ny en konstruktion, som der ikke var erfaring nok med. Overdækningen blev ødelagt af vejrforholdene flere gange, og hele projektet kunne kun gennemføres, fordi vi (Tuse IF+ Børnehaven og skolen) måtte tage et ekstra lån på kr., som vi årligt afdrager med kr. Alt i alt kostede telthallen og græsbelægningen ca kr. Den blev indviet den 9.december 2005, men er først færdigt udbedret i I de sidste år har vi gennem halbestyrelsen søgt at etablere en multiidrætsplads på banen Vest for hallen. Det sker med et tæt samarbejde især med skolen (Anders Bo Hansen). Vi afventer tilsagn fra fonde for at skaffe de ca. 3 mill. Kr. der skal bruges, Vores samarbejde blev også afprøvet med et projekt for minisport. Ideen var efter idè og inspiration fra DIF -at lade børnene afprøve de forskellige idrætsgrene inden de meldte sig til en konkret idræt. Projektet var godt nok og forløb økonomisk godt i et par år, men af forskellige årsager faldt ildsjælene fra, og det var ikke muligt at fortsætte projektet. Det er med hjælp fra Morten Andersen fra gymnatikafd. også lykkedes at få etableret en hjemmeside for Tuse IF. Her kan alle afdelingerne bringe nyheder og informationer. Kvaliteten og opfølgningen er dog noget variabel. DGI-Landsstævnet DGI-landsstævnet i sommeren 2009 blev et godt eksempel på, at vi stadig godt kan finde ud af at samarbejde i Tuse. Sammen med DGI, Kommunen, skolen og spejderne, sørgede vi for indkvartering og forplejning af ca. 600 deltagere i senioridrætten og familielejren. Mellem 150 og 200 frivillige meldte sig til arbejdet, som vi fik megen ros for. Bestyrelsen i Idrætsforeningen består i jubilæumsåret af Jonna Christiansen( også stadig formand for Tennisafd.), Karina Karl (Håndbold), Lene Jul Larsen (Badminton),Kjeld Peder-sen(Skytterne), Sanne Lynge Hentze (Gymnastik), Jes Jehl (Fodbold) samt uden for bestyrelsen: Ole Nielsen(kasserer), Erling Rosendal Larsen (Cafeteriaregnskab). Det er denne gruppe, der arbejdede med arbejdsfordelingen ved DGI stævnet i et godt amarbejde med Helle Simonsen og Anders Knudsen fra spejderne og ledelsen fra Tuse Skole. Stævnearbejdet gav selvfølgelig en del ekstra indtægter til foreningerne, men værdien af det tætte samarbejde kan ikke overvurderes. Det ville være helt uoverkommeligt at nævne alle vore samarbejdspartnere i de senere år. I denne beretning til lokalhistorisk forening har jeg mest medtaget mange personer fra de Første årtier af foreningen. En del af disse er stadig aktive sammen med de mange, der er kommet til siden. Jan Petersen og Kim Simonsen fra Tusehallen er blevet meget centrale servicepersoner i samarbejdet i Tuse, og det er Erling Rosendal Larsen også blevet, især efter at han fra at være formand for håndboldafdelingen overtog styringen af drift og regnskab for cafeteriaet. For Tusehallens cafeteria er nemlig forpagtet af Tuse IF efter aftale med Haludvalget. 8

9 40 ÅRS JUBILÆET DEN 1. SEPTEMBER Tuse IF s bestyrelse vedtog at kombinere 40 års jubilæet med at fejre de mange frivillige hjælpere fra DGI-stævnet sammen med 40-års dagen for Ole Nielsens tiltræden som ulønnet kasserer i Tuse IF. Det lykkedes at samle ca. 1/3 af vore mange frivillige orange crew - hjælpere til et par timers hyggeligt samvær i Tusehallen. Anders Bo Hansen var dagens ordstyrer. Der var talere fra DGI, bl.a. Per Weinrich og Steen Ulrich Hansen, der roste vores indsats for at skabe gode vilkår for de ca. 600 idrætsudøvere, der boede i Tuse i den uge, hvor stævnet blev afviklet. Der var overrækkelse af gaver fra Familielejren og Seniorlejren til Tuse IF, og borgmester Jørn Sørensen kom også og lykønskede os med vores 40 års jubilæum og specielt med ros til Ole Nielsen for hans stabile og dygtige arbejde som kasserer. I venstrebladets omtale af vores arrangement vil jeg gerne fremhæve følgende ordvalg fra borgmesteren: Der er ikke noget som idrætsforeningen, der i den grad har samlet Tuse. Tuse Idrætsforening har givet det her lokalområde identitet i den grad, lød det fra Jørn Sørensen. Han forklarede, at han af og til brugte Tuse som eksempel på, hvordan man bærer sig ad med at udvikle et lokalsamfund. Vi er nogen, der er meget stolte over disse ord om vores idrætsforening, for vi ved jo også, at han ikke er kendt for at lefle for nogen med for megen ros! Mange var mødt frem i de orange T-shirts 9

10 Der var pæne ord og gaver til Ole Nielsen og undertegnede. Foreningens nuværende formand, Jonna Christiansen ( billedet til højre) kom med meget positive ord til alle hjælperne, Ole og undertegnede, og vi fik flere gaver. De 2 på billedet til venstre havde også mange rosende ord til hinanden om samarbejdet. På det midterste billede ses en del af den første bestyrelse fra 1969 : Edith Andersen, Jørgen Steen, Mogens Nielsen og Ole Nielsen sammen med en del af den nuværende bestyrelse: Jonna Christiansen, Kjeld Pedersen, Sanne Henze, Lene Jul Larsen og Erling Larsen. Den tidligere formand Bruno Hansen står ved siden af Ole, der jo stadig er ulønnet kasserer i Tuse IF, nu på 41`år. Kildemateriale: Tuse IF bestyrelsesprotokol fra Egne notater og papirer fra alle 40 år. Uddrag af Venstrebladets omtaler og læserbreve Fotos også taget af Alice Rasmussen, Tuse. Allerup, den 9. dec Mogens Nielsen 10

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

FEN. Særudgave i anledning af SVIF s 50 års Jubilæum. Medlemsblad for Idrætsforeningen i området Skallerup, Vennebjerg og Lønstrup

FEN. Særudgave i anledning af SVIF s 50 års Jubilæum. Medlemsblad for Idrætsforeningen i området Skallerup, Vennebjerg og Lønstrup SVIF`FEN FEN Medlemsblad for Idrætsforeningen i området Skallerup, Vennebjerg og Lønstrup August 2014 33. årgang Særudgave i anledning af SVIF s 50 års Jubilæum 1979-2014. SVIF FEN. Historisk arkiv, Hjørring.

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING Hovedbestyrelsesmøde 02-12-2010 1930-2200 Møderummet i Lyngehallerne Møde indkaldt af Mødetype Referent Deltagere Afbud Ikke til stede Else Vad Ordinært hovedbestyrelsesmøde Ingelil Richter Else Vad, Ingelil

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen.

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen. Badminton Klub Program Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Hallen. Vi gør opmærksom på: At spillerne skal melde sig ved dommerbordet umiddelbart efter ankomst til hallen At spillerne

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Referater Organisering

Referater Organisering Referater Organisering for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer: Leo Rasmussen Referent: Louise Krogsriis Forslag/ide/input fremført af Jens, ASG Fodbold Carsten Hæstrup, BHIR Jens

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE Beretning til foreningsgeneralforsamling 31. marts 2014 1 Præsentation 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 Floorball

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 Dagsorden for hovedgeneralforsamling onsdag den 14. januar 2009 kl. 19.30 i Station 14. Til stede: 27 fremmødte 1. Valg af dirigent og to stemmetællere Flemming

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 sep-14 aug-14 jul-14 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 Jette Vestergaard 1364 Hanne Doeleman 1244 Hanne Doeleman 1063 Hanne Doeleman

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Program til Sommerturneringen 2011

Program til Sommerturneringen 2011 I weekenden d. 5 7. august 2011 1 Program til Sommerturneringen 2011 Velkommen til Sjælland Syd sommerturnering 2011. Den afvikles over weekenden d. 5. 7. august på Næstved Tennisklubs baner på Nygårdsvej

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

DGI Fyn Badminton for 60+ og Motion: Foreløbigt Program for stævnet :

DGI Fyn Badminton for 60+ og Motion: Foreløbigt Program for stævnet : side 1 Badminton for 60+ og Motion: Foreløbigt Program for stævnet : Dato: Mandag den 16. oktober 2017 kl. 09.00 Sted: Bolde: Rækker: Protest: Spilleregler: Afbud: Tidsplan: Korup Kultur- & Idrætscenter

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Husk klubfesten lørdag d. 1. MAJ om aftenen på Korsagergård.

Husk klubfesten lørdag d. 1. MAJ om aftenen på Korsagergård. Badminton afdelingen byder herved velkommen til Seniorklubmesterskaberne 2003/2004 Praktiske oplysninger: Pris for deltagelse: kr. 40,- pr. kategori. Skal betales inden kampens start. Datoer for indledende

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Formandens beretning 2010

Formandens beretning 2010 Formandens beretning 2010 Så har vi igen fået en ny kalender med et nyt årstal på, og det betyder at formanden skal have gjort status på det år som er gået. Der skal kigges i referater og klubblade for

Læs mere

Fulde Navn: Kugle Farve Klub: Fulde Navn: Kugle Farve: Klub:

Fulde Navn: Kugle Farve Klub: Fulde Navn: Kugle Farve: Klub: Fulde Navn: Kugle Farve Klub: Fulde Navn: Kugle Farve: Klub: Astrid Madsen - Karup Kølvrå 1 101 - - Kay Parner - deklubben Kasket Karl 102 - - Krista Andersen 1-2-3 start - Karup Kølvrå 1 103 4-6-2 hul

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

NYTÅRSKUR FOR FRIVILLIGE

NYTÅRSKUR FOR FRIVILLIGE NYTÅRSKUR FOR FRIVILLIGE 1 ÅRETS IDRÆTSNAVN ÅRETS IDRÆTSNAVN er en hædersbevisning til en idrætsudøver eller et hold, der i årets løb har ydet én eller flere ganske særlige idrætspræstationer. ÅRETS IDRÆTSNAVN

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Allan Jensen DK 126 16 153M 2 Allan Jensen DK 126 16 159M 3 Anny Frantzen DK 075 16 8601M 4 Arne Poulsen DK 084 16 501M 5 Arne Poulsen DK 084 16 502M 6 Bent Jørgensen DK 093 16 382M

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Hej alle sammen. Hermed programmet for årets klubmesterskaber. Programmet vil ligge på klubbens hjemmeside

Hej alle sammen. Hermed programmet for årets klubmesterskaber. Programmet vil ligge på klubbens hjemmeside Hej alle sammen. Hermed programmet for årets klubmesterskaber Programmet vil ligge på klubbens hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Der kan forekomme ændringer i programmet og disse bliver lagt på hjemmesiden,

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere