Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11"

Transkript

1 Ansøgningsprøve til beskikkelse som energikonsulent Enfamiliehuse Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Opgave nummer Vægtet % point pr. spørgsmål. % point pr. gruppe af spørgsmål a b-2.g 7 42 Σ 100 Der kræves 50 % point for at bestå prøven! Opgavesættet består af 10 multiple choice opgaver som er blandede opgaver (opgave ) og en større opgaver (opgave 2) hvor du på A4-papir skal vise beregningsmetoden, formler samt resultatet på spørgsmålene. Resultaterne angives med dobbelt understregning! Opgave 2 består af syv spørgsmål a-g. Bilagene kan bruges som hjælp til løsning af opgaverne! Alle ark skal afleveres med navn og cpr. nr. angivet. Enfamiliehuse-jan 08-bja-B.doc Side: 1/16

2 Multiple Choice opgaver: Opgaverne er multiple choice opgaver, der hver har ét korrekt svar. Sæt et kryds i ud for det svar, som du mener, er det korrekte. 1.1 Hvilket af nedenstående udsagn om en bygningsdels varmeisolering er sand? En høj U-værdi giver en god isolering. Varmeledning og U-værdi betyder det samme. En høj isolans for en bygningsdel giver en lille U-værdi. Når en bygningsdels U-værdien stiger så stiger bygningsdelens isolans. U-værdien afhænger af bygningsdelens areal. 1.2 Hvilken SI-enhed kan tilknyttes et materiales varmeledning - lambda (λ)? W/(m² K) K/(m³ W) K m/w W/m J/(sec m K) 1.3 Transmissionstabet gennem en flade kan beregnes ud fra nedenstående formel. Φ t ( ) UA Θ i Θ e Φ t : Transmissionstab = 0,75kW. U : U-værdi (transmissionskoefficient) = 0,25 W/(m² K). A : Areal=250 m². θ i : Indetemperaturen i C = 20 C. θ e : Udetemperaturen i C =? Hvad er udetemperaturen når transmissionstabet er på 0,75kW, indetemperaturen på 20 C, U-værdien på fladen er 0,25W/(m² K) og arealet på 250 m²? 8 C 0,11 C -19,3 C -19,9 C -8 C Enfamiliehuse-jan 08-bja-B.doc Side: 2/16

3 1.4 I en indelukket kælder måles en relativ fugtighed (RF) på 65 % og en temperatur på 20 C. Hvad bliver den relative fugtighed i kælderen hvis temperaturen sænkes til 15 C? (benyt vedlagte bilag!) 50 %. 90 %. 100 %. 75 %. 80 %. 1.5 Et rum på 120 m² med en rumhøjde på 2,5m, skal ventileres med mekanisk ventilationsanlæg. Luftskiftet sættes til n=0,5h -1. Hvad er ventilationskanalens diameter hvis lufthastigheden er 5 m/s? D=371mm D=81mm D=129mm D=117mm D=103mm A π 4 D2 1.6 En el-radiator yder en effekt på 1000 W over en weekend på 3 døgn. Hvad er prisen på elforbruget når afregningsprisen sættes til 50 øre pr. MJ? 130 kr. 144 kr. 36 kr. 40 kr. 518 kr. 1.7 En sparepærer (A-pære) udsender ca. 8,4 gange så meget lys (lumen) som en glødepære ved samme effekt. Men når man halverer en sparepæres effekt falder lumen effektforholdet med 20 %. En almindelig 60W glødepære har et lumen effektforhold på 11. Hvor mangen lumen udsender en 15W A-pærer? 8663 lm 887,0 lm 2166 lm 3548 lm 962,5 lm Enfamiliehuse-jan 08-bja-B.doc Side: 3/16

4 1.8 Hvor meget energi skal der til for at opvarme 80 liter vand fra 10 C til 55 C? Varmefylden for vand er 4,18 kj/(ltr K). 15 kwh. 861 kj. 54,2 kwh. 4,18 kwh. 3,1 kwh. 1.9 En ydermur der har en U-værdi på 0,43 W/(m² K), ønskes efterisoleret med mineraluld kl. 34 (λ mu =0,034 W/(m K)), så U-værdien kommer ned på 0,19 W/(m² K). Hvad bliver tykkelsen (d) på efterisoleringen? d = 25 mm. d = 50 mm. d = 75 mm. d = 100 mm. d = 125 mm Hvad er den udvendige døgnmiddeltemperatur (T dm ), for fyringsperiodens 223 dage når normalåret ( ) skyggegraddage er på 2906 graddage (se bilag)? T dm = -4 C. T dm = 7 C. T dm = 4 C. T dm = -7 C. T dm = 5 C. Enfamiliehuse-jan 08-bja-B.doc Side: 4/16

5 Stor tekstopgave. Opgaven løses på A4-papir og skal vise beregningsmetoden, formler samt resultater. Svarene på spørgsmålene skal tydeligt markeres med to vandrette streger. 2 En ydermur er opbygget som vist på bilag 6 Beskrivelse Tykkelse, S [m] Lambda, λ [W/m K] Isolans, R [m² K/W] Rse (Udv. overgangsisolans) - - Teglsten (1800 kg/m³) Isolans for hulrum (bilag 8) - - Mineraluld kl. 34 Teglsten (2000 kg/m³) Rsi (Indv. overgangsisolans) - - Summen af isolanserne ΣR= U-værdi=1/ΣR a b c d e f g Beregn U-værdien af ydervægskonstruktionen (se bilag 1, 6, 7 og 8). Benyt evt. ovenstående skema, som vedlægges opgavebesvarelsen. Beregn det dimensionsangivne transmissionstab (Φ mur ) gennem muren, når murarealet (eksklusiv vinduer og døre) er A mur =130 m² og U-værdien på muren er U mur =0,13W/(m² K). Se bilag 9 for dimensionsangivne temperaturer. Det dimensionsangivne transmissionstab gennem husets klimaskærm eksklusiv terrændæk er beregnet til 4000 W (beregnet ved en udetemperatur på Ө e = -12 C og en indetemperatur på Ө i = 20 C). Beregn det årlige energitab i kwh gennem klimaskærmen på et normalår med 2906 graddage (se bilag 10). Husets årlige energitab gennem klimaskærmen inklusivt terrændæk og er på Q t =36 GJ. Det skønnede forbrug til varmt brugsvand kan sættes til 25 % af Q t. Beregn det årlige energiforbrug til varmt brugsvand i kwh. Huset har naturlig ventilation. Beregn det årlige ventilationstab i kwh når husets bruttomål er; Længde: 20m, bredde: 10m og ydermuren er 468mm. Rumhøjden er 2,5m. Se bilag 2. Husets samlede energibehov beregnes til ca kwh. Vis ved beregning om huset lever op til energirammen når husets opvarmede etageareal er på 200 m². Energiramme A kwh m 2 år A: Det opvarmede etageareal i m². Huset opvarmes med fyringsolie med en brændværdi på 41 MJ/kg, og en densitet på 900 kg/m³. Beregn hvor mange liter fyringsolie der skal til for at dække energibehovet på kwh når oliefyrets virkningsgrad er på 0,86. Enfamiliehuse-jan 08-bja-B.doc Side: 5/16

6 Isolans: Bilag 1 Isolansen, også kaldet R-værdien, er betegnelsen for modstanden eller resistansen mod varmetransmission og har enheden m² K/W. Jo højere R-værdi, jo bedre isoleringsværdi. Resistansen/isolansen for et enkelt materialelag beregnes som: R i : Isolansen for materialet, [m² K/W]. d: Tykkelsen på materialet, [m]. λ: Lambda - varmeledningsevnen for materialet, [W/(m K)]. Transmissionskoefficient, U-værdi: U-værdien afhænger af varmeledningsevnen og tykkelsen for det enkelte materialelag i konstruktionen: U: Transmissionskoefficienten, [W/(m² K)]. R Resistansen for konstruktionen, [m² K/W]. ΣR i : Summen af de enkelte materialelags isolanser, [m² K/W]. R si : Indvendig overgangsisolans, [m² K/W]. Se nedenstående tabel fra DS R se : Udvendig overgangsisolans, [m² K/W]. Se nedenstående tabel fra DS (Kilde: DS418-6) Beregningen af en konstruktions U-værdi kan være en kompliceret affære, da konstruktionen ofte er inhomogen (består af mange forskellige materialer med forskellige varmeledningsevner), og har kuldebroer der forårsager linie- og punkttab. I dette opgavesæt vil der kun være beregninger på homogene konstruktioner. Varmeledningsevne, λ lambda: Varmeledningsevnen for et materiale betegnes med symbolet lambda (λ) og har enheden W/m K. Som regel oplyser den enkelte materialeproducent denne værdi eller tilsvarende isolans, R i. Under visse særlige forhold skal denne værdi korrigeres, hvilket sker ud fra DS 418. Lambda benyttes i beregningen af transmissionskoefficienten (U-værdien). Enfamiliehuse-jan 08-bja-B.doc Side: 6/16

7 Kilde: DS418-6 Bilag 2 Q v G d n V Q v : Årlige ventilationstab i Wh G d : Graddage (Normalår=2906 Graddage). V : Netto volumen i m³. n : luftskiftet i h -1 (0,5 h -1 ). Enfamiliehuse-jan 08-bja-B.doc Side: 7/16

8 Formler for fugtig luft: Bilag 3 p d V p L V m d R d m L R L T T p d : Vandamps partialtryk. V : Volumen i m³. m d : Massen af vanddamp. m L : Massen af tør luft. R d : Gaskonstanten for overhedet vanddamp: 461,5 J/(kg K). R L : Gaskonstanten for tør atmosfærisk luft: 287,1 J/(kg K). T : Lufttemperaturen i Kelvin, K. x m d m L x p RF p m RF p m RF ρ L p d p m p TR L x : Absolut vandindhold måles i kg damp pr. kg tør luft. 0,622: RL/Rd RF : Relativ fugtighed. p m : Partialtrykket for mættet vanddamp. p d : Vandamps partialtryk. p : Fugtig lufts totaltryk p=pl+pd ~ barometerstanden 1 atm. = Pa. ρ L : Densiteten af tør luft. Ved 20 C og Pa er ρ L = 1,205 kg/m³. Enfamiliehuse-jan 08-bja-B.doc Side: 8/16

9 Bilag 4 Enfamiliehuse-jan 08-bja-B.doc Side: 9/16

10 Bilag 5 Enfamiliehuse-jan 08-bja-B.doc Side: 10/16

11 Bilag 6 Enfamiliehuse-jan 08-bja-B.doc Side: 11/16

12 Bilag 7 Enfamiliehuse-jan 08-bja-B.doc Side: 12/16

13 Bilag 8 Enfamiliehuse-jan 08-bja-B.doc Side: 13/16

14 Bilag 9 Enfamiliehuse-jan 08-bja-B.doc Side: 14/16

15 Bilag 10 Enfamiliehuse-jan 08-bja-B.doc Side: 15/16

16 Bilag 11 Enfamiliehuse-jan 08-bja-B.doc Side: 16/16

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 0-77 Portugalsgade 0-2, Normandigade 0 Portugalsgade 0 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 30. april 203 Til

Læs mere

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige Sne og is på tage Professor Anker Nielsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitetet Dr. Neergårdsvej 15 DK-2970 Hørsholm Danmark E-mail: ani@sbi.dk Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Til byggesagsbehandlere og byggerådgivere 30. april 2013 Sort tekst er bygningsreglementet og standardens tekst. Blå tekst er anbefalinger. Kravene til klimaskærmens

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Temperaturskala Gennem næsten 400 år har man fastlagt temperaturskalaen ud fra isens smeltepunkt (=vands frysepunkt) og vands kogepunkt.

Læs mere

blå Den lille om industriel Procesventilation

blå Den lille om industriel Procesventilation Glimrende lille opslagsbog hurtig adgang til nyttig viden Af Jan Ove Jensen, Energichef, Haldor Topsøe A/S Den lille blå om industriel Procesventilation fra Dansk Energi giver generelt en nyttig viden

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse Matematik på VUC Modul 3c geometri Indholdsfortegnelse Længdemål...1 Omkreds og areal af rektangler og kvadrater...3 Omkreds og areal af andre figurer...7 Arbejdstegninger og sammensatte figurer...11 Symmetrier

Læs mere

I vil kunne se at der er en forskel på jeres vægt når Ballongyngen kører rundt. 1. Hvornår er vægten størst og hvad er vægten?

I vil kunne se at der er en forskel på jeres vægt når Ballongyngen kører rundt. 1. Hvornår er vægten størst og hvad er vægten? Observationsark Forlystelser: Ballongyngen og Rutschebanen Ballongynge opgave Til denne opgave kan i låne en vægt af den kontrollør der står ved Ballongyngen. En af jer skal sidde på vægten mens Ballongyngen

Læs mere

LED FIND VEJ I JUNGLEN!

LED FIND VEJ I JUNGLEN! LÆS OM: ENERGIRENOVERING + LED-BELYSNING + BIOBRÆNDSEL + ENERGIMESSE + GODE RÅD LED FIND VEJ I JUNGLEN! LED er fremtidens lys, og fremtiden er her allerede. En af landets førende LED-eksperter bor i Frederikshavn

Læs mere

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 1 ISBN: 978-87-92488-17-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69)

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69) TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? 3-01.a Når vinden blæser op over bjerge og ned i lavland bag bjergene, ændres luftens temperatur og fugtighed ofte. Der dannes fønvind, som forekommer i

Læs mere