S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S K O R T F O R TA LT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S K O R T F O R TA LT 2 0 1 1"

Transkript

1 S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S K O R T F O R TA LT

2 V o r e s v i s i o n SDC (Skandinavisk Data Center A/S) - det foretrukne valg i den finansielle it-sektor i Norden for kunder og medarbejdere. 2

3 S D C - k o n c e r n e n Skandinavisk Data Center A/S DataKomm A/S SDC: 51% Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S SDC: 100% Nordisk Finans IT P/S SDC: 50% BEC: 50% V o r e s m i s s i o n SDC er en pengeinstitutejet fuldservice it-leverandør og -partner for mindre og mellemstore finansielle virksomheder i Norden. Via stordrift og fællesløsninger sikrer SDC leverancer til lave enhedsomkostninger og høj kvalitet for at tilsikre forsyningssikkerheden. Via professionelt samarbejde og jævnlige leverancer understøtter SDC sine kunders forretningsudvikling og konkurrenceevne. 3

4 S D C - k o n c e r n e n Skandinavisk Data Center A/S (SDC) er en af de førende it-leverandører og -samarbejdspartnere i den finansielle nem stordriftsfordele er det SDC s ambition at videreudbygge og befæste sin position som et fælles nordisk it-center for mindre og mellemstore pengeinstitutter. sektor i Norden. Nordisk Finans IT SDC udspringer af foreningen Sparekassernes Datacentral, der blev etableret i 1963 som en medlemsforening for danske sparekasser med det formål at udvikle og drive finansielle it-løsninger på fælles basis. Nordisk Finans IT (NFIT) blev etableret i 2009 af SDC og Bankernes EDB Central (BEC) med det formål, dels at etablere fælles driftsaftale for SDC og BEC med JN Data A/S, dels at udvikle et fællessystem, Calypso, til håndtering af risici, derivater mv. Siden årtusindeskiftet har SDC udvidet sit virkefelt til hele Norden, og SDC s kunde- og ejerkreds omfatter i dag såvel danske, norske, svenske som færøske pengeinstitutter. Fælles driftsaftale blev indgået i 2010, og Calypso-systemet blev planmæssigt implementeret i Nordisk Finans IT planlægges afviklet i løbet af Med det mål at styrke kundernes konkurrenceevne gen- 4

5 S D C - k o n c e r n e n DataKomm A/S SDC erhvervede i 2010 aktiemajoriteten, 51%, i den danske software-virksomhed DataKomm A/S. DataKomm, der er mangeårig samarbejdspartner til SDC, varetager udvikling af en række nøglekomponenter i SDC s portalsystemer til pengeinstitutter og disses selvbetjeningskunder. Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Selskabet ejer, udlejer og administrerer SDC s ejendom i Ballerup. Ejerandele, Skandinavisk Data Center A/S: Antal pengeinstitutter/ pengeinstitutgrupperinger: Største aktionærer: Terra-Gruppen AS Spar Nord Bank A/S Skandinavisk Data Center A/S Cerdo Bankpartner AB Sparekassen Kronjylland Lån & Spar Bank A/S SPARBANK A/S Ejerandel: over 10% 2>10% 1>2% under 1% 19,6% 19,3% 8,9% 4,9% 4,7% 4,6% 4,2% 5

6 Ø k o n o m i Det er SDC s mål at understøtte kundernes konkurrenceevne ved at levere forretningsunderstøttende ydelser til SDC s aktiviteter ikke skal give overskud, men blot være omkostningsdækket. lavest mulige priser gennem udnyttelse af stordriftsfordele, markedsposition og strategiske samarbejder. De økonomiske gevinster ved fællesskabet omkring SDC indebærer, at SDC-pengeinstitutterne kan fastholde lave itomkostninger. SDC s egenkapital udgjorde ved årets udgang 845 mio. kr. mod 825 mio. kr. ved udgangen af Som følge af ændret lovgivning fragår egne kapitalandele i egenkapitalen. Sammenligningstal for 2010 er tilpasset tilsvarende. Trods et turbulent år i den danske finanssektor har SDC- Kurs/indre værdi udgjorde ved udgangen af ,9 mod 523,2 ved udgangen af koncernen i 2011 fastholdt og endda svagt øget sin omsætning fra mio. kr. i 2010 til i Med baggrund i fortsat innovation og effektivisering har Årets resultat udgør 20 mio. kr. Resultatet er i overensstemmelse med SDC s forretningsmodel efter hvilken, SDC igen i 2011 kunnet øge sine leverancer til pengeinstitutterne uden en tilsvarende stigning i pengeinstitutternes betalinger til SDC. 6

7 Ø k o n o m i Det er tredje år i træk, at SDC øger sine itleverancer pr. betalt krone og hermed bidrager Ydelser og betaling Udvikling i SDC s ydelser til pengeinstitutterne og pengeinstitutternes betalinger til SDC. (Primo 2008 = index 100) til at skærpe SDC-pengeinstitutternes konkurrenceevne. Den akkumulerede værdi for perioden modsvarer ikke-opkrævede merleverancer svarende til ca. 180 mio. kr. årligt. Med udgangen af 2012 forventes den akkumulerede værdi øget til ca. 250 mio. kr. årligt Driftsleverancer 120 Systemleverancer 110 Nettoprisindeks 100 Pengeinstitutternes betalinger til SDC

8 Ø k o n o m i SDC s omsætning ; ordinær forretningsdrift Mio. DKK SDC s prispolitik hviler på tre grundprincipper: Ydelser leveres til kostpriser; prisen på en ydelse afspejler SDC s omkostning ved at frembringe ydelsen Prisen på en ydelse er den samme for alle pengeinstitutter uanset størrelse, forbrug mv. SDC s omsætning 2011 fordelt på ydelser Alle væsentlige ydelser er prissat, og priserne Specialopgaver på bestilling 5% Rådgivning og konsulentbistand 7% er åbne og synlige. Kontingent 3% Print 5% WAN 2% Licenser 2% Driftsadm. bank-platform 7% Systemudvikling individuel 10% Drift/databehandling 27% Principperne sikrer dels lave, konkurrencedygtige priser, dels at pengeinstitutter tilknyttet SDC kan styre deres it-omkostninger gennem til- og fravalg af ydelser. Systemudvikling fælles 32% 8

9 Ø k o n o m i 5 å r s n ø g l e t a l Mio. kr Indtægter Aktionærkunder 1.253, , , ,1 962,1 Andre kunder 73,5 80,8 75,2 91,4 104,8 Indtægter i alt 1.327, , , , ,9 Omkostninger Direkte produktionsomkostninger 644,1 652,6 585,1 529,0 521,1 Andre eksterne omkostninger 422,7 496,3 378,5 301,2 371,7 Personaleomkostninger 326,2 294,8 251,0 219,6 201,5 Omkostninger i alt 1.393, , , , ,3 Aktivering af udviklingsprojekter 315,3 314,4 159,7 114,2 189,9 Afskrivninger -215,1-171,1-150,7-152,4-143,7 Overført til/fra hensættelser 0,0 0,0 0,0 1,3 0,9 Resultat før finansielle poster og skat 34,2 22,7 18,1 16,8 19,7 Finansielle poster - 0,5-0,4 0,0-3,2-2,9 Skat - 7,7-5,2-3,6-2,3 0,0 Minoritetsaktionærers andel af resultatet - 5,9-2,0 0,0 0,0 0,0 Resultat efter skat 20,1 15,1 14,5 11,3 16,8 Aktiveret systemudvikling 721,2 600,2 436,9 414,7 440,4 Egenkapital * 845,4 825,3 690,3 675,8 664,5 Aktiekapital 173,1 173,1 134,2 134,2 134,2 Kurs/indre værdi * 535,9 523,2 514,3 503,5 495,0 Balance * 1.310, , ,0 962, ,5 Egenkapital % * Antal medarbejdere (året i gns. omregnet til heltid) * Som følge af ændret lovgivning fragår egne kapitalandele i egenkapitalen. Sammenligningstal for 2010 er tilpasset tilsvarende. 9

10 K u n d e r, e j e r e, m a r k e d SDC s marked er mindre og mellemstore virksomheder i den nordiske finansielle sektor. I dette marked ønsker SDC at være den mest attraktive it-leverandør og -samarbejdspartner målt på kvalitet, driftsstabilitet og pris. SDC s kunde- og ejerkreds omfatter FO: 4 pengeinstitutter pr. ultimo 2011 mere end 130 mindre NO: 82 pengeinstitutter og mellemstore pengeinstitutter i Danmark, Norge, Sverige SE: 2 pengeinstitutter og på Færøerne. DK: 49 pengeinstitutter Fra 1963 Fra 2005 Fra 2007 Fra

11 K u n d e r, e j e r e, m a r k e d SDC s marked er virksomheder inden for den finansielle sektor i Skandinavien. Med udgangspunkt i den eksisterende tværnordiske kundegruppe er det SDC s ambition at videreudvikle SDC til et fællesejet nordisk it-center for mindre og mellemstore pengeinstitutter. Danmark SDC s kundegruppe på det danske marked omfatter 49 mindre og mellemstore banker og sparekasser. De danske SDC-pengeinstitutter har en markedsandel i Danmark på ca. 14% målt på indlån. Omsætningen med de danske pengeinstitutter udgør 66% af SDC s samlede omsætning. Fundamentet for denne udvikling er de økonomiske fordele, der knytter sig til stordrift og fælles it-løsninger. Den finansielle sektor er en af de mest digitaliserede brancher, og it bliver en stadig mere central parameter for pengeinstituttets konkurrenceevne. Pengeinstituttets mulighed for at imødekomme kundebehov og lovkrav og for at udvikle forretningen er betinget af, at den nødvendige it- Fusioner og sammenlægninger i finanssektoren har i 2011 medført tilgang til SDC-kredsen. Den tidligere Finansbank er overtaget af Sparekassen Lolland og indkonverteret i SDC i BankNordik overførte i starten af 2012 kunder og konti fra den tidligere Amagerbank til SDC. Amagerbanken blev i 2011 overtaget af BankNordik. understøttelse er til rådighed til en fornuftig pris. Færøerne* Sverige 8% 4% Danmark Omsætning med SDC 2011 fordelt på kundegrupper Norge 22% 66% * ekskl. danske datterselskaber 11

12 K u n d e r, e j e r e, m a r k e d Mio. DKK Afgang: 104 mio. Tilgang: 119 mio. Netto: +15 mio. Norge SDC s norske kundegruppe omfatter 82 banker samlet i den norske bankgruppe Terra-Gruppen AS. Bankerne i Terra-Gruppen har en samlet markedsandel i Norge på ca. 8% målt på indlån. Omsætningen med de norske kunder udgør 22% af SDC s samlede omsætning. Reduktion og stigning i SDC s omsætning som følge af af- og tilgang af pengeinstitutter i perioden Uændret trods finanskrise Finanskrisen, som slog igennem i 2007, har øget pengeinstitutternes fokus på it-omkostninger. Som følge heraf har SDC i perioden kunnet tiltrække flere nye kunder. Omsætningen med de nye kunder opvejer den omsætning, som er tabt på SDC-pengeinstitutter, Sverige SDC s svenske kundegruppe omfatter Sparbanken Öresund og Sparbanken Syd. De to sparbanker er knyttet til SDC via det svenske it-selskab Cerdo Bankpartner AB. De svenske SDC-pengeinstitutter har en markedsandel i Sverige på ca. 1% målt på indlån. Omsætningen med de svenske banker udgør ca. 8% af SDC s samlede omsætning. der er ophørt eller under afvikling som følge af finanskrisen. 12

13 K u n d e r, e j e r e, m a r k e d Omsætningsandele Pengeinstitutternes andele af SDC s omsætning Færøerne I overenstemmelse med strategien om nordisk ekspansion indgik SDC i 2009 aftale med de færøske banker og sparekasser om konvertering til SDC i De færøske SDC-pengeinstitutter har en markedsandel på Færøerne på 100%. Omsætningen med de færøske pengeinstitutter udgør ca. 4% af SDC s samlede omsætning. Antal pengeinstitutter: Omsætningsandel: 10>12% 5>10% 2>5% 1>2% under 1% Sparebanker i den norske Terra-Gruppen er tilknyttet SDC med selvstændig aftale pr. sparebank. Samlet står Nøgletal for pengeinstitutter tilknyttet SDC Terra-bankerne for 22% af SDC s omsætning. Antal pengeinstitutter: Antal afdelinger: Aktive kunder i SDC-pengeinstitutter Fordeling pr. land Antal medarbejdere: Antal konti og depoter: Antal kunder: ,6 mio. 2,9 mio. Norge Sverige 36% 9% Færøerne* 5% 50% Danmark * ekskl. danske datterselskaber 13

14 S y s t e m u d v i k l i n g 14

15 S y s t e m u d v i k l i n g tutter, idet de mindre pengeinstitutters behov typisk udgør en delmængde af de største pengeinstitutters behov. De forretningsmæssige behov for systemer er i vidt omfang de samme på tværs af de enkelte SDC-pengeinstitutter - herunder på tværs af de nordiske grænser. Det samme gælder de lov- og sektorkrav, der stilles til den finansielle branche. Systemudviklingen i SDC understøtter ikke blot pengeinstitutternes daglige forretning, men også deres fremadrettede forretningsudvikling. Hovedparten af SDC s systemer kan derfor udvikles som fællessystemer til brug for mange eller alle pengeinstitutter. Herved sikres pengeinstitutterne adgang til en omfattende systemportefølje til lavest mulig omkostning pr. pengeinstitut. Derfor arbejdes der med flerårige perspektiver ved fastlæggelsen af SDC s udviklingsplaner. I tæt samarbejde med kunderne udarbejdes roadmaps, der afstikker både de forretningsmæssige og teknologiske hovedveje og mål Næsten 80% af SDC s systemudvikling er tværnordisk for SDC s aktiviteter flere år frem. De konkrete udviklingsprojekter, som affødes heraf, vurderes og prioriteres i relation til den samlede kundegruppes behov. eller landespecifik fællesudvikling. Ved fællesudvikling rettes udviklingen som hovedregel mod de største pengeinsti- 15

16 S y s t e m u d v i k l i n g Værkstedsbanker Ud fra et ønske om at forenkle samarbejdet mellem SDC og pengeinstitutterne er SDC begyndt at arbejde med værkstedsbanker i den fælles systemudvikling. Med konceptet forankres it-udviklingen inden for et givet forretningsområde hos ét pengeinstitut: Værkstedsbanken. Fællesskabet omkring SDC og anvendelsen af fælles systemløsninger indebærer ikke krav om forretningsmæssig standardisering. Tværtimod: Fleksibiliteten i SDC s systemportefølje og -arkitektur giver vide muligheder for, at det enkelte pengeinstitut kan profilere sig individuelt. Systemernes fleksible og komponentbaserede opbygning med parameter- og flowstyring, produkt-, Værkstedsbanken skal som hovedarkitekt på sit område sikre udviklingen af fællesløsninger, der giver høj forretningsmæssig benefit, og som kan anvendes rente- og gebyrsnedkeri mv. sikrer, at hvert enkelt pengeinstitut kan modellere funktioner og data samt præsentationen af disse, så de passer til pengeinstituttets individuelle behov og profil. af alle SDC-pengeinstitutter. Konceptet bringer it og forretning tættere sammen og sikrer hurtigere time-to-market i systemudviklingen. En åben og standardiseret systemstruktur sikrer desuden, at pengeinstitutterne selv kan supplere SDC s systemer og systemudvikling med tredjepartssystemer og egenudvikling. Det giver de enkelte pengeinstitut- 16

17 S y s t e m u d v i k l i n g SDC s systemudvikling 2011 ter og grupper af pengeinstitutter unikke muligheder for at skræddersy en it-platform, der er optimalt tilpasset pengeinstituttets forretningsmæssige behov og relationer, og som kombinerer fordelene ved stordrift og fællesløsninger med individuel valgfrihed. Pengeinstitutternes anvendelse af SDC s udviklingskapacitet fordelt på typer: Tværnordisk fællesudvikling 49% (Udvikling til brug i alle nordiske pengeinstitutter) Landespecifik fællesudvikling 28% (Udvikling til brug i alle pengeinstitutter i ét land) Gennemsnitlig betaling pr. pengeinstitut pr. udviklingstime i SDC: DKK: 5,66 DKK: 15,82-387,50 Det er en del af SDC s forretningsmodel, at løsninger udviklet af et pengeinstitut, kan videresælges via SDC som fællesløsning til øvrige SDC-pengeinstitutter. Individuel udvikling 23% (Specialudvikling på bestilling af ét eller en gruppe af pengeinstitutter i ét land eller på tværs af lande) Målgruppe for systemudvikling i 2011 Afhængig af antal pengeinstitutter Landespecifik 28% Tværnordisk Individuel 23% 49% 17

18 C e n t r a l d r i f t 18

19 C e n t r a l d r i f t Pengeinstitutterne er i deres daglige forretningsudførelse helt afhængige af, at systemer og data er tilgængelige, når der er brug for det. Derfor er stabil it-drift et centralt fokusområde for SDC. Vi overvåger konstant, at driftsafviklingen lever op til de kvalitetsmål, vi har sat i samarbejde med vores kunder. Centrale elementer heri er høje stordriftsfordele og ved optimering af systemernes kapacitetsforbrug har SDC over de seneste år kunnet reducere enhedsprisen pr. transaktion med mere end 10% årligt. Det har betydet, at pengeinstitutterne siden 2008 har kunnet øge deres forbrug med ca. 40% mod en stort set uændret betaling. oppetider og korte svartider på systemer og databaser. Ud fra et ønske om at reducere driftspriserne yderligere Mængden af transaktioner i SDC s systemer vokser fortsat. I gennemsnit modtager SDC mio. onlinetransaktioner i døgnet svarende til knap 200 transaktioner hvert sekund døgnet rundt. overfører SDC i 2012 sin driftsafvikling fra IBM til JN Data. Flytningen til JN Data vil, når den er fuldt gennemført, indebære en besparelse på 20-25% eller ca. 70 mio. kr. årligt på driftsafvikling. Det skyldes først og fremmest, at SDC indgår som partner i JN Data og hermed køber Med så store transaktionsmængder er det afgørende, at driftsydelsen til ren kostpris. prisen pr. transaktion kan holdes nede. Med baggrund i 19

20 C e n t r a l d r i f t Innovation I et pionérprojekt inden for drift af tunge finansielle systemer er SDC i gang med at flytte driften af SDC s centrale bank- og selvbetjeningssystemer fra en mainframeplatform til Microsofts.Net serverplatform. Flytningen sker i tæt samarbejde med Microsoft i regi af Microsofts Mission Critical Program. Med JN Data opnås endvidere en driftspartner med rent fokus på den finansielle sektor. Med undtagelse af Danske Bank og Nordea varetager JN Data it-drift for alle danske pengeinstitutter. Den store volumen og det homogene kundeunderlag giver mulighed for rationel driftsafvikling med lave enhedsomkostninger. Skiftet gennemføres over tre trin omfattende flytning af online-trafik, flytning af batch-afvikling og endelig flytning af database. De to første trin er fuldført. Sidste trin, flytning af database fra DB2 til SQL, gennemføres i Flytningen til.net vil reducere omkostningen til drift af de omlagte systemer med ca. en tredjedel svarende til omkring 100 mio. kr. årligt. 20

21 it-sikkerhed P e r s o n a l e o g o r g a n i s a t i o n SDC beskæftiger i alt 600 medarbejdere. Heraf er 420 innovation personale udvikling direktion fundament fastansatte medarbejdere, mens 180 er eksterne konsulenter tilknyttet SDC i kortere eller længere perioder. Den intensive brug af eksterne konsulenter er en bevidst politik, der sikrer SDC en høj fleksibilitet og gode muligheder KUNDER for at skalere sin kapacitet i forhold til de aktuelle behov i fokus kvalitet projekter special- SDC s marked. Herunder har SDC pr. ultimo 2011 tilknyttet 37 systemudviklere i Indien i regi af det amerikanske softwarehus Fidelity. admin. compliance Parallelt med den stabile vækst i SDC s kundekreds og aktiviteter over de seneste år er antallet af fastansatte medarbejdere løbende udvidet. Flertallet af de nyansatte kommer til SDC med flere års erhvervserfaring bag sig og indtræder således i deres nye beskæftigelse med en betydelig rutine og faglig ballast. 21

22 P e r s o n a l e o g o r g a n i s a t i o n SDC-medarbejdere i tal Som videntung virksomhed med egenudviklede systemer som kerneydelse er det af stor betydning for SDC at kunne fastholde erfarne medarbejdere. Den gennemsnitlige anciennitet for SDC s medarbejdere er 10,1 år. Personaleomsætningen udgjorde i ,9%, hvilket er på niveau med den danske finanssektor i øvrigt. SDC ser sig selv som en del af den finansielle sektor. I Anciennitet Under 1 år 1 til 5 år 6 til 10 år 11 til 15 år 16 til 20 år den løbende videreuddannelse af medarbejderne lægger SDC derfor vægt på at give indblik i og skabe forståelse for den finansielle verden, pengeinstitutterne opererer i. Flere end 60 medarbejdere har i 2011 gennemgået grundkursus i de finansielle markeder. 21 til 25 år 26 og derover gns. Ledelse: Kvinder 39%, mænd 61% SDC i alt: Kvinder 33%, mænd 67% 22

23 P e r s o n a l e o g o r g a n i s a t i o n SDC s organisation pr. 1/ Systemrevision Bestyrelse Direktion SDC s ledelse Kundesupport og salg Systemudvikling og drift Direktion: Adm. direktør Erik Jakobsen Direktør Helene Ekknud Kundesupport Forretningssupport - Kundekonsulenter - Individuelle opgaver - Hotline - Nye kunder Tilbud - Innovation It-sikkerhed Specialprojekter Systemudvikling - Kernesystem - Portalprojekter - Grundsystemprojekter Systemfundament - Drift, teknik og arkitektur - Systemvedligeholdelse Fokusområder - Ledelsesinformation - Datawarehouse - Regnskab Test og kvalitet Personale/HR Compliance Adm. & Service Øvrig ledelse: Vicedirektør Henrik Søby Vicedirektør Claus Flinck Kundedirektør Michael Taulborg Jensen Kvalitetsdirektør Annette Vibeke Lotz Innovations- og teknologidirektør Robert Elgaard Udviklingsdirektør Peter Rønlev Udviklingsdirektør John Vammen Udviklingsdirektør Allan Christiansen Udviklingsdirektør Klaus Laforce Udviklingsdirektør Esben Henrichsen Udviklingsdirektør Per Jylling Områdedirektør Claus Bach Områdedirektør Hans Henrik Holm Systemrevisionschef Jørn Knudsen HR-chef Lis Linde 23

24 B e s t y r e l s e r o g d i r e k t i o n e r Skandinavisk Data Center A/S Nordisk Finans IT P/S Bestyrelse: Bankdirektør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (formand) Adm. direktør John Christiansen, Lån & Spar Bank A/S (næstformand) Konsernsjef Stein Ole Larsen, Terra-Gruppen AS (næstformand) Ordförande direktør Pål Ola K. Alfvegren, Cerdo Bankpartner AB Adm. direktør Vagn Hansen, Sparekassen Vendsyssel Ordførende direktør Klaus Skjødt, Sparekassen Kronjylland Adm. direktør Janus Petersen, P/F BankNordik Systemudvikler Kim R. Hansen, Skandinavisk Data Center A/S Systemudvikler Jan Olsen, Skandinavisk Data Center A/S Systemudvikler Gertrud Rahbek, Skandinavisk Data Center A/S Administrativ konsulent Bettina Lau, Skandinavisk Data Center A/S Bestyrelse: Bankdirektør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (formand) Ordf. direktør Gert R. Jonassen, Arbejdernes Landsbank A/S (næstformand) Adm. direktør Frank Vang-Jensen, Handelsbanken A/S Konsernsjef Stein Ole Larsen, Terra-Gruppen AS Adm. direktør Kurt Nørrisgaard, Bankernes EDB Central Adm. direktør Erik Jakobsen, Skandinavisk Data Center A/S (observatør) Direktion: Konstitueret adm. direktør Gitte Blak Rasmussen Direktion: Adm. direktør Erik Jakobsen Direktør Helene Ekknud 24

25 B e s t y r e l s e r o g d i r e k t i o n e r DataKomm A/S Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Bestyrelse: Adm. direktør Erik Jakobsen, Skandinavisk Data Center A/S (formand) Bankdirektør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (næstformand) Adm. direktør Kim Gröne Jensen, DataKomm A/S Senior Director Peter Colsted, Incubation & Category EMEA, Microsoft Adm. direktør Lars Nordenlund Friis, Instrate Bestyrelse: Direktør Helene Ekknud, Skandinavisk Data Center A/S (formand) Adm. direktør Erik Jakobsen, Skandinavisk Data Center A/S Direktion: Adm. direktør Erik Jakobsen Direktion: Adm. direktør Kim Gröne Jensen 25

26 Skandinavisk Data Center A/S CVR-nr Borupvang 1A, DK 2750 Ballerup Tel Fax

KORT FORTALT 2015. SDC A/S / CVR.nr. 16988138 / Borupvang 1A / DK 2750 Ballerup / Regnskabsår: Kalenderåret

KORT FORTALT 2015. SDC A/S / CVR.nr. 16988138 / Borupvang 1A / DK 2750 Ballerup / Regnskabsår: Kalenderåret KORT FORTALT 2015 SDC A/S / CVR.nr. 16988138 / Borupvang 1A / DK 2750 Ballerup / Regnskabsår: Kalenderåret VISION At levere en positiv bankoplevelse til vores kunder og deres brugere til en konkurrencedygtig

Læs mere

Væksten fortsætter // SDC Årsrapport 2014 // 4. // Væksten fortsætter. 43% af SDC s omsætning i 2014 stammer fra kunder uden for Danmark

Væksten fortsætter // SDC Årsrapport 2014 // 4. // Væksten fortsætter. 43% af SDC s omsætning i 2014 stammer fra kunder uden for Danmark hosen by 10 s er en full-service it-partner for den finansielle sektor i Norden. Kundekredsen omfatter mere end 10 på tværs af de nordiske grænser. Som løsninger kan realisere de stordriftsfordele, der

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

KORT FORTALT A GREAT BANKING EXPERIENCE AT A COMPETITIVE PRICE

KORT FORTALT A GREAT BANKING EXPERIENCE AT A COMPETITIVE PRICE KORT FORTALT 2016 A GREAT BANKING EXPERIENCE AT A COMPETITIVE PRICE SDC A/S CVR-nr. 16 98 81 38 Borupvang 1A DK-2750 Ballerup Regnskabsår: 1. januar 31. december OM SDC SDC er en full-service it-partner

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2003 Keld Gammelgaard, telefon 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat før skat på 190,8 mio. kr. og opjustering

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Havkatten og realkreditten. v/erhvervscenterdirektør Kaj Andersen

Havkatten og realkreditten. v/erhvervscenterdirektør Kaj Andersen Havkatten og realkreditten. v/erhvervscenterdirektør Kaj Andersen Den nye koncern BRF Renteforventninger Danske pengeinstitutter 2008 Egenkap. *) 1 Danske Bank 104.355 2 Jyske Bank 9.704 3 FIH Erhvervsbank

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 004462 12007 / 2603137_1 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS Årsrapport 24. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/11/2014 John Bo Kristensen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris.

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris. STRATEGI 2020 I JN Data har vi lanceret en strategi med et kommercielt sigte. Med strategien har vi en klar ambition om, at vi i 2020 er en one stop shop for vores kunder. Det betyder, at vi finder vi

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Agenda: Strategisk samarbejde mellem Nykredit og de lokale og regionale pengeinstitutter Forretningskoncept

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. februar Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. februar Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 6. februar 2014 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. februar 2010 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2003 30. april 2003 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10. Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 30. september 2004 (9 mdr.) KORT resumé 2 centrale mål nået: Udlån

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

VIKARER & KONSULENTER

VIKARER & KONSULENTER VIKARER & KONSULENTER FÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT OG BETAL KUN FOR DE TIMER DER ARBEJDES! Vikarer & Konsulenter Dette servicekatalog beskriver, hvordan du kan benytte os, når du har brug for vikarer,

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB PRESSEMEDDELELSE (bilag til fondsbørsmeddelelse) 21. juni 1999 Codan køber for 3,6 milliarder kroner af SEB Den danske forsikringskoncern vandt kampen om Sveriges fjerdestørste skadeforsikringsselskab

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere