S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S K O R T F O R TA LT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S K O R T F O R TA LT 2 0 1 1"

Transkript

1 S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S K O R T F O R TA LT

2 V o r e s v i s i o n SDC (Skandinavisk Data Center A/S) - det foretrukne valg i den finansielle it-sektor i Norden for kunder og medarbejdere. 2

3 S D C - k o n c e r n e n Skandinavisk Data Center A/S DataKomm A/S SDC: 51% Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S SDC: 100% Nordisk Finans IT P/S SDC: 50% BEC: 50% V o r e s m i s s i o n SDC er en pengeinstitutejet fuldservice it-leverandør og -partner for mindre og mellemstore finansielle virksomheder i Norden. Via stordrift og fællesløsninger sikrer SDC leverancer til lave enhedsomkostninger og høj kvalitet for at tilsikre forsyningssikkerheden. Via professionelt samarbejde og jævnlige leverancer understøtter SDC sine kunders forretningsudvikling og konkurrenceevne. 3

4 S D C - k o n c e r n e n Skandinavisk Data Center A/S (SDC) er en af de førende it-leverandører og -samarbejdspartnere i den finansielle nem stordriftsfordele er det SDC s ambition at videreudbygge og befæste sin position som et fælles nordisk it-center for mindre og mellemstore pengeinstitutter. sektor i Norden. Nordisk Finans IT SDC udspringer af foreningen Sparekassernes Datacentral, der blev etableret i 1963 som en medlemsforening for danske sparekasser med det formål at udvikle og drive finansielle it-løsninger på fælles basis. Nordisk Finans IT (NFIT) blev etableret i 2009 af SDC og Bankernes EDB Central (BEC) med det formål, dels at etablere fælles driftsaftale for SDC og BEC med JN Data A/S, dels at udvikle et fællessystem, Calypso, til håndtering af risici, derivater mv. Siden årtusindeskiftet har SDC udvidet sit virkefelt til hele Norden, og SDC s kunde- og ejerkreds omfatter i dag såvel danske, norske, svenske som færøske pengeinstitutter. Fælles driftsaftale blev indgået i 2010, og Calypso-systemet blev planmæssigt implementeret i Nordisk Finans IT planlægges afviklet i løbet af Med det mål at styrke kundernes konkurrenceevne gen- 4

5 S D C - k o n c e r n e n DataKomm A/S SDC erhvervede i 2010 aktiemajoriteten, 51%, i den danske software-virksomhed DataKomm A/S. DataKomm, der er mangeårig samarbejdspartner til SDC, varetager udvikling af en række nøglekomponenter i SDC s portalsystemer til pengeinstitutter og disses selvbetjeningskunder. Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Selskabet ejer, udlejer og administrerer SDC s ejendom i Ballerup. Ejerandele, Skandinavisk Data Center A/S: Antal pengeinstitutter/ pengeinstitutgrupperinger: Største aktionærer: Terra-Gruppen AS Spar Nord Bank A/S Skandinavisk Data Center A/S Cerdo Bankpartner AB Sparekassen Kronjylland Lån & Spar Bank A/S SPARBANK A/S Ejerandel: over 10% 2>10% 1>2% under 1% 19,6% 19,3% 8,9% 4,9% 4,7% 4,6% 4,2% 5

6 Ø k o n o m i Det er SDC s mål at understøtte kundernes konkurrenceevne ved at levere forretningsunderstøttende ydelser til SDC s aktiviteter ikke skal give overskud, men blot være omkostningsdækket. lavest mulige priser gennem udnyttelse af stordriftsfordele, markedsposition og strategiske samarbejder. De økonomiske gevinster ved fællesskabet omkring SDC indebærer, at SDC-pengeinstitutterne kan fastholde lave itomkostninger. SDC s egenkapital udgjorde ved årets udgang 845 mio. kr. mod 825 mio. kr. ved udgangen af Som følge af ændret lovgivning fragår egne kapitalandele i egenkapitalen. Sammenligningstal for 2010 er tilpasset tilsvarende. Trods et turbulent år i den danske finanssektor har SDC- Kurs/indre værdi udgjorde ved udgangen af ,9 mod 523,2 ved udgangen af koncernen i 2011 fastholdt og endda svagt øget sin omsætning fra mio. kr. i 2010 til i Med baggrund i fortsat innovation og effektivisering har Årets resultat udgør 20 mio. kr. Resultatet er i overensstemmelse med SDC s forretningsmodel efter hvilken, SDC igen i 2011 kunnet øge sine leverancer til pengeinstitutterne uden en tilsvarende stigning i pengeinstitutternes betalinger til SDC. 6

7 Ø k o n o m i Det er tredje år i træk, at SDC øger sine itleverancer pr. betalt krone og hermed bidrager Ydelser og betaling Udvikling i SDC s ydelser til pengeinstitutterne og pengeinstitutternes betalinger til SDC. (Primo 2008 = index 100) til at skærpe SDC-pengeinstitutternes konkurrenceevne. Den akkumulerede værdi for perioden modsvarer ikke-opkrævede merleverancer svarende til ca. 180 mio. kr. årligt. Med udgangen af 2012 forventes den akkumulerede værdi øget til ca. 250 mio. kr. årligt Driftsleverancer 120 Systemleverancer 110 Nettoprisindeks 100 Pengeinstitutternes betalinger til SDC

8 Ø k o n o m i SDC s omsætning ; ordinær forretningsdrift Mio. DKK SDC s prispolitik hviler på tre grundprincipper: Ydelser leveres til kostpriser; prisen på en ydelse afspejler SDC s omkostning ved at frembringe ydelsen Prisen på en ydelse er den samme for alle pengeinstitutter uanset størrelse, forbrug mv. SDC s omsætning 2011 fordelt på ydelser Alle væsentlige ydelser er prissat, og priserne Specialopgaver på bestilling 5% Rådgivning og konsulentbistand 7% er åbne og synlige. Kontingent 3% Print 5% WAN 2% Licenser 2% Driftsadm. bank-platform 7% Systemudvikling individuel 10% Drift/databehandling 27% Principperne sikrer dels lave, konkurrencedygtige priser, dels at pengeinstitutter tilknyttet SDC kan styre deres it-omkostninger gennem til- og fravalg af ydelser. Systemudvikling fælles 32% 8

9 Ø k o n o m i 5 å r s n ø g l e t a l Mio. kr Indtægter Aktionærkunder 1.253, , , ,1 962,1 Andre kunder 73,5 80,8 75,2 91,4 104,8 Indtægter i alt 1.327, , , , ,9 Omkostninger Direkte produktionsomkostninger 644,1 652,6 585,1 529,0 521,1 Andre eksterne omkostninger 422,7 496,3 378,5 301,2 371,7 Personaleomkostninger 326,2 294,8 251,0 219,6 201,5 Omkostninger i alt 1.393, , , , ,3 Aktivering af udviklingsprojekter 315,3 314,4 159,7 114,2 189,9 Afskrivninger -215,1-171,1-150,7-152,4-143,7 Overført til/fra hensættelser 0,0 0,0 0,0 1,3 0,9 Resultat før finansielle poster og skat 34,2 22,7 18,1 16,8 19,7 Finansielle poster - 0,5-0,4 0,0-3,2-2,9 Skat - 7,7-5,2-3,6-2,3 0,0 Minoritetsaktionærers andel af resultatet - 5,9-2,0 0,0 0,0 0,0 Resultat efter skat 20,1 15,1 14,5 11,3 16,8 Aktiveret systemudvikling 721,2 600,2 436,9 414,7 440,4 Egenkapital * 845,4 825,3 690,3 675,8 664,5 Aktiekapital 173,1 173,1 134,2 134,2 134,2 Kurs/indre værdi * 535,9 523,2 514,3 503,5 495,0 Balance * 1.310, , ,0 962, ,5 Egenkapital % * Antal medarbejdere (året i gns. omregnet til heltid) * Som følge af ændret lovgivning fragår egne kapitalandele i egenkapitalen. Sammenligningstal for 2010 er tilpasset tilsvarende. 9

10 K u n d e r, e j e r e, m a r k e d SDC s marked er mindre og mellemstore virksomheder i den nordiske finansielle sektor. I dette marked ønsker SDC at være den mest attraktive it-leverandør og -samarbejdspartner målt på kvalitet, driftsstabilitet og pris. SDC s kunde- og ejerkreds omfatter FO: 4 pengeinstitutter pr. ultimo 2011 mere end 130 mindre NO: 82 pengeinstitutter og mellemstore pengeinstitutter i Danmark, Norge, Sverige SE: 2 pengeinstitutter og på Færøerne. DK: 49 pengeinstitutter Fra 1963 Fra 2005 Fra 2007 Fra

11 K u n d e r, e j e r e, m a r k e d SDC s marked er virksomheder inden for den finansielle sektor i Skandinavien. Med udgangspunkt i den eksisterende tværnordiske kundegruppe er det SDC s ambition at videreudvikle SDC til et fællesejet nordisk it-center for mindre og mellemstore pengeinstitutter. Danmark SDC s kundegruppe på det danske marked omfatter 49 mindre og mellemstore banker og sparekasser. De danske SDC-pengeinstitutter har en markedsandel i Danmark på ca. 14% målt på indlån. Omsætningen med de danske pengeinstitutter udgør 66% af SDC s samlede omsætning. Fundamentet for denne udvikling er de økonomiske fordele, der knytter sig til stordrift og fælles it-løsninger. Den finansielle sektor er en af de mest digitaliserede brancher, og it bliver en stadig mere central parameter for pengeinstituttets konkurrenceevne. Pengeinstituttets mulighed for at imødekomme kundebehov og lovkrav og for at udvikle forretningen er betinget af, at den nødvendige it- Fusioner og sammenlægninger i finanssektoren har i 2011 medført tilgang til SDC-kredsen. Den tidligere Finansbank er overtaget af Sparekassen Lolland og indkonverteret i SDC i BankNordik overførte i starten af 2012 kunder og konti fra den tidligere Amagerbank til SDC. Amagerbanken blev i 2011 overtaget af BankNordik. understøttelse er til rådighed til en fornuftig pris. Færøerne* Sverige 8% 4% Danmark Omsætning med SDC 2011 fordelt på kundegrupper Norge 22% 66% * ekskl. danske datterselskaber 11

12 K u n d e r, e j e r e, m a r k e d Mio. DKK Afgang: 104 mio. Tilgang: 119 mio. Netto: +15 mio. Norge SDC s norske kundegruppe omfatter 82 banker samlet i den norske bankgruppe Terra-Gruppen AS. Bankerne i Terra-Gruppen har en samlet markedsandel i Norge på ca. 8% målt på indlån. Omsætningen med de norske kunder udgør 22% af SDC s samlede omsætning. Reduktion og stigning i SDC s omsætning som følge af af- og tilgang af pengeinstitutter i perioden Uændret trods finanskrise Finanskrisen, som slog igennem i 2007, har øget pengeinstitutternes fokus på it-omkostninger. Som følge heraf har SDC i perioden kunnet tiltrække flere nye kunder. Omsætningen med de nye kunder opvejer den omsætning, som er tabt på SDC-pengeinstitutter, Sverige SDC s svenske kundegruppe omfatter Sparbanken Öresund og Sparbanken Syd. De to sparbanker er knyttet til SDC via det svenske it-selskab Cerdo Bankpartner AB. De svenske SDC-pengeinstitutter har en markedsandel i Sverige på ca. 1% målt på indlån. Omsætningen med de svenske banker udgør ca. 8% af SDC s samlede omsætning. der er ophørt eller under afvikling som følge af finanskrisen. 12

13 K u n d e r, e j e r e, m a r k e d Omsætningsandele Pengeinstitutternes andele af SDC s omsætning Færøerne I overenstemmelse med strategien om nordisk ekspansion indgik SDC i 2009 aftale med de færøske banker og sparekasser om konvertering til SDC i De færøske SDC-pengeinstitutter har en markedsandel på Færøerne på 100%. Omsætningen med de færøske pengeinstitutter udgør ca. 4% af SDC s samlede omsætning. Antal pengeinstitutter: Omsætningsandel: 10>12% 5>10% 2>5% 1>2% under 1% Sparebanker i den norske Terra-Gruppen er tilknyttet SDC med selvstændig aftale pr. sparebank. Samlet står Nøgletal for pengeinstitutter tilknyttet SDC Terra-bankerne for 22% af SDC s omsætning. Antal pengeinstitutter: Antal afdelinger: Aktive kunder i SDC-pengeinstitutter Fordeling pr. land Antal medarbejdere: Antal konti og depoter: Antal kunder: ,6 mio. 2,9 mio. Norge Sverige 36% 9% Færøerne* 5% 50% Danmark * ekskl. danske datterselskaber 13

14 S y s t e m u d v i k l i n g 14

15 S y s t e m u d v i k l i n g tutter, idet de mindre pengeinstitutters behov typisk udgør en delmængde af de største pengeinstitutters behov. De forretningsmæssige behov for systemer er i vidt omfang de samme på tværs af de enkelte SDC-pengeinstitutter - herunder på tværs af de nordiske grænser. Det samme gælder de lov- og sektorkrav, der stilles til den finansielle branche. Systemudviklingen i SDC understøtter ikke blot pengeinstitutternes daglige forretning, men også deres fremadrettede forretningsudvikling. Hovedparten af SDC s systemer kan derfor udvikles som fællessystemer til brug for mange eller alle pengeinstitutter. Herved sikres pengeinstitutterne adgang til en omfattende systemportefølje til lavest mulig omkostning pr. pengeinstitut. Derfor arbejdes der med flerårige perspektiver ved fastlæggelsen af SDC s udviklingsplaner. I tæt samarbejde med kunderne udarbejdes roadmaps, der afstikker både de forretningsmæssige og teknologiske hovedveje og mål Næsten 80% af SDC s systemudvikling er tværnordisk for SDC s aktiviteter flere år frem. De konkrete udviklingsprojekter, som affødes heraf, vurderes og prioriteres i relation til den samlede kundegruppes behov. eller landespecifik fællesudvikling. Ved fællesudvikling rettes udviklingen som hovedregel mod de største pengeinsti- 15

16 S y s t e m u d v i k l i n g Værkstedsbanker Ud fra et ønske om at forenkle samarbejdet mellem SDC og pengeinstitutterne er SDC begyndt at arbejde med værkstedsbanker i den fælles systemudvikling. Med konceptet forankres it-udviklingen inden for et givet forretningsområde hos ét pengeinstitut: Værkstedsbanken. Fællesskabet omkring SDC og anvendelsen af fælles systemløsninger indebærer ikke krav om forretningsmæssig standardisering. Tværtimod: Fleksibiliteten i SDC s systemportefølje og -arkitektur giver vide muligheder for, at det enkelte pengeinstitut kan profilere sig individuelt. Systemernes fleksible og komponentbaserede opbygning med parameter- og flowstyring, produkt-, Værkstedsbanken skal som hovedarkitekt på sit område sikre udviklingen af fællesløsninger, der giver høj forretningsmæssig benefit, og som kan anvendes rente- og gebyrsnedkeri mv. sikrer, at hvert enkelt pengeinstitut kan modellere funktioner og data samt præsentationen af disse, så de passer til pengeinstituttets individuelle behov og profil. af alle SDC-pengeinstitutter. Konceptet bringer it og forretning tættere sammen og sikrer hurtigere time-to-market i systemudviklingen. En åben og standardiseret systemstruktur sikrer desuden, at pengeinstitutterne selv kan supplere SDC s systemer og systemudvikling med tredjepartssystemer og egenudvikling. Det giver de enkelte pengeinstitut- 16

17 S y s t e m u d v i k l i n g SDC s systemudvikling 2011 ter og grupper af pengeinstitutter unikke muligheder for at skræddersy en it-platform, der er optimalt tilpasset pengeinstituttets forretningsmæssige behov og relationer, og som kombinerer fordelene ved stordrift og fællesløsninger med individuel valgfrihed. Pengeinstitutternes anvendelse af SDC s udviklingskapacitet fordelt på typer: Tværnordisk fællesudvikling 49% (Udvikling til brug i alle nordiske pengeinstitutter) Landespecifik fællesudvikling 28% (Udvikling til brug i alle pengeinstitutter i ét land) Gennemsnitlig betaling pr. pengeinstitut pr. udviklingstime i SDC: DKK: 5,66 DKK: 15,82-387,50 Det er en del af SDC s forretningsmodel, at løsninger udviklet af et pengeinstitut, kan videresælges via SDC som fællesløsning til øvrige SDC-pengeinstitutter. Individuel udvikling 23% (Specialudvikling på bestilling af ét eller en gruppe af pengeinstitutter i ét land eller på tværs af lande) Målgruppe for systemudvikling i 2011 Afhængig af antal pengeinstitutter Landespecifik 28% Tværnordisk Individuel 23% 49% 17

18 C e n t r a l d r i f t 18

19 C e n t r a l d r i f t Pengeinstitutterne er i deres daglige forretningsudførelse helt afhængige af, at systemer og data er tilgængelige, når der er brug for det. Derfor er stabil it-drift et centralt fokusområde for SDC. Vi overvåger konstant, at driftsafviklingen lever op til de kvalitetsmål, vi har sat i samarbejde med vores kunder. Centrale elementer heri er høje stordriftsfordele og ved optimering af systemernes kapacitetsforbrug har SDC over de seneste år kunnet reducere enhedsprisen pr. transaktion med mere end 10% årligt. Det har betydet, at pengeinstitutterne siden 2008 har kunnet øge deres forbrug med ca. 40% mod en stort set uændret betaling. oppetider og korte svartider på systemer og databaser. Ud fra et ønske om at reducere driftspriserne yderligere Mængden af transaktioner i SDC s systemer vokser fortsat. I gennemsnit modtager SDC mio. onlinetransaktioner i døgnet svarende til knap 200 transaktioner hvert sekund døgnet rundt. overfører SDC i 2012 sin driftsafvikling fra IBM til JN Data. Flytningen til JN Data vil, når den er fuldt gennemført, indebære en besparelse på 20-25% eller ca. 70 mio. kr. årligt på driftsafvikling. Det skyldes først og fremmest, at SDC indgår som partner i JN Data og hermed køber Med så store transaktionsmængder er det afgørende, at driftsydelsen til ren kostpris. prisen pr. transaktion kan holdes nede. Med baggrund i 19

20 C e n t r a l d r i f t Innovation I et pionérprojekt inden for drift af tunge finansielle systemer er SDC i gang med at flytte driften af SDC s centrale bank- og selvbetjeningssystemer fra en mainframeplatform til Microsofts.Net serverplatform. Flytningen sker i tæt samarbejde med Microsoft i regi af Microsofts Mission Critical Program. Med JN Data opnås endvidere en driftspartner med rent fokus på den finansielle sektor. Med undtagelse af Danske Bank og Nordea varetager JN Data it-drift for alle danske pengeinstitutter. Den store volumen og det homogene kundeunderlag giver mulighed for rationel driftsafvikling med lave enhedsomkostninger. Skiftet gennemføres over tre trin omfattende flytning af online-trafik, flytning af batch-afvikling og endelig flytning af database. De to første trin er fuldført. Sidste trin, flytning af database fra DB2 til SQL, gennemføres i Flytningen til.net vil reducere omkostningen til drift af de omlagte systemer med ca. en tredjedel svarende til omkring 100 mio. kr. årligt. 20

21 it-sikkerhed P e r s o n a l e o g o r g a n i s a t i o n SDC beskæftiger i alt 600 medarbejdere. Heraf er 420 innovation personale udvikling direktion fundament fastansatte medarbejdere, mens 180 er eksterne konsulenter tilknyttet SDC i kortere eller længere perioder. Den intensive brug af eksterne konsulenter er en bevidst politik, der sikrer SDC en høj fleksibilitet og gode muligheder KUNDER for at skalere sin kapacitet i forhold til de aktuelle behov i fokus kvalitet projekter special- SDC s marked. Herunder har SDC pr. ultimo 2011 tilknyttet 37 systemudviklere i Indien i regi af det amerikanske softwarehus Fidelity. admin. compliance Parallelt med den stabile vækst i SDC s kundekreds og aktiviteter over de seneste år er antallet af fastansatte medarbejdere løbende udvidet. Flertallet af de nyansatte kommer til SDC med flere års erhvervserfaring bag sig og indtræder således i deres nye beskæftigelse med en betydelig rutine og faglig ballast. 21

22 P e r s o n a l e o g o r g a n i s a t i o n SDC-medarbejdere i tal Som videntung virksomhed med egenudviklede systemer som kerneydelse er det af stor betydning for SDC at kunne fastholde erfarne medarbejdere. Den gennemsnitlige anciennitet for SDC s medarbejdere er 10,1 år. Personaleomsætningen udgjorde i ,9%, hvilket er på niveau med den danske finanssektor i øvrigt. SDC ser sig selv som en del af den finansielle sektor. I Anciennitet Under 1 år 1 til 5 år 6 til 10 år 11 til 15 år 16 til 20 år den løbende videreuddannelse af medarbejderne lægger SDC derfor vægt på at give indblik i og skabe forståelse for den finansielle verden, pengeinstitutterne opererer i. Flere end 60 medarbejdere har i 2011 gennemgået grundkursus i de finansielle markeder. 21 til 25 år 26 og derover gns. Ledelse: Kvinder 39%, mænd 61% SDC i alt: Kvinder 33%, mænd 67% 22

23 P e r s o n a l e o g o r g a n i s a t i o n SDC s organisation pr. 1/ Systemrevision Bestyrelse Direktion SDC s ledelse Kundesupport og salg Systemudvikling og drift Direktion: Adm. direktør Erik Jakobsen Direktør Helene Ekknud Kundesupport Forretningssupport - Kundekonsulenter - Individuelle opgaver - Hotline - Nye kunder Tilbud - Innovation It-sikkerhed Specialprojekter Systemudvikling - Kernesystem - Portalprojekter - Grundsystemprojekter Systemfundament - Drift, teknik og arkitektur - Systemvedligeholdelse Fokusområder - Ledelsesinformation - Datawarehouse - Regnskab Test og kvalitet Personale/HR Compliance Adm. & Service Øvrig ledelse: Vicedirektør Henrik Søby Vicedirektør Claus Flinck Kundedirektør Michael Taulborg Jensen Kvalitetsdirektør Annette Vibeke Lotz Innovations- og teknologidirektør Robert Elgaard Udviklingsdirektør Peter Rønlev Udviklingsdirektør John Vammen Udviklingsdirektør Allan Christiansen Udviklingsdirektør Klaus Laforce Udviklingsdirektør Esben Henrichsen Udviklingsdirektør Per Jylling Områdedirektør Claus Bach Områdedirektør Hans Henrik Holm Systemrevisionschef Jørn Knudsen HR-chef Lis Linde 23

24 B e s t y r e l s e r o g d i r e k t i o n e r Skandinavisk Data Center A/S Nordisk Finans IT P/S Bestyrelse: Bankdirektør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (formand) Adm. direktør John Christiansen, Lån & Spar Bank A/S (næstformand) Konsernsjef Stein Ole Larsen, Terra-Gruppen AS (næstformand) Ordförande direktør Pål Ola K. Alfvegren, Cerdo Bankpartner AB Adm. direktør Vagn Hansen, Sparekassen Vendsyssel Ordførende direktør Klaus Skjødt, Sparekassen Kronjylland Adm. direktør Janus Petersen, P/F BankNordik Systemudvikler Kim R. Hansen, Skandinavisk Data Center A/S Systemudvikler Jan Olsen, Skandinavisk Data Center A/S Systemudvikler Gertrud Rahbek, Skandinavisk Data Center A/S Administrativ konsulent Bettina Lau, Skandinavisk Data Center A/S Bestyrelse: Bankdirektør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (formand) Ordf. direktør Gert R. Jonassen, Arbejdernes Landsbank A/S (næstformand) Adm. direktør Frank Vang-Jensen, Handelsbanken A/S Konsernsjef Stein Ole Larsen, Terra-Gruppen AS Adm. direktør Kurt Nørrisgaard, Bankernes EDB Central Adm. direktør Erik Jakobsen, Skandinavisk Data Center A/S (observatør) Direktion: Konstitueret adm. direktør Gitte Blak Rasmussen Direktion: Adm. direktør Erik Jakobsen Direktør Helene Ekknud 24

25 B e s t y r e l s e r o g d i r e k t i o n e r DataKomm A/S Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Bestyrelse: Adm. direktør Erik Jakobsen, Skandinavisk Data Center A/S (formand) Bankdirektør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (næstformand) Adm. direktør Kim Gröne Jensen, DataKomm A/S Senior Director Peter Colsted, Incubation & Category EMEA, Microsoft Adm. direktør Lars Nordenlund Friis, Instrate Bestyrelse: Direktør Helene Ekknud, Skandinavisk Data Center A/S (formand) Adm. direktør Erik Jakobsen, Skandinavisk Data Center A/S Direktion: Adm. direktør Erik Jakobsen Direktion: Adm. direktør Kim Gröne Jensen 25

26 Skandinavisk Data Center A/S CVR-nr Borupvang 1A, DK 2750 Ballerup Tel Fax

Væksten fortsætter // SDC Årsrapport 2014 // 4. // Væksten fortsætter. 43% af SDC s omsætning i 2014 stammer fra kunder uden for Danmark

Væksten fortsætter // SDC Årsrapport 2014 // 4. // Væksten fortsætter. 43% af SDC s omsætning i 2014 stammer fra kunder uden for Danmark hosen by 10 s er en full-service it-partner for den finansielle sektor i Norden. Kundekredsen omfatter mere end 10 på tværs af de nordiske grænser. Som løsninger kan realisere de stordriftsfordele, der

Læs mere

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 004462 12007 / 2603137_1 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. februar 2010 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter 1 Hvad er en vision uden en mission? Tom Slivsgaard er adm. direktør og partner i DataVision. Med 25 års erfaring fra it-konsulentbranchen

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen!

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Opbygning og forankring af en robust ledelsesplatform på 3 måneder /Finn Henrik Hansen Slide 1 Nulpunktsmodellen, MSEK 1 Refleksion

Læs mere

Optimering af it. 30. april 2009. bedst til private

Optimering af it. 30. april 2009. bedst til private Optimering af it 30. april 2009 Lidt om mig på 1 minut 39 år Uddannet datalog og halv læge Gift med hel læge og far til tre drenge på 7, 10 og 13 år. Snart 10 år i Lån & Spar Bank Startede som freelanceudvikler

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Som repræsentant for en pensionskasse eller et pensionsselskab kan du sikkert nikke genkendende til disse

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Edbassistent, merkonom i regnskab og it.

Edbassistent, merkonom i regnskab og it. Navn Asbjørn Vernang Fødselsår 1964 Køn Mand Adresse Nørre Alle 63 L. 104, 8000 Århus C Telefon Email 23 81 32 41 Asbjoern AT vernang dk Uddannelse Arbejdssprog Edbassistent, merkonom i regnskab og it.

Læs mere