S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S K O R T F O R TA LT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S K O R T F O R TA LT 2 0 1 1"

Transkript

1 S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S K O R T F O R TA LT

2 V o r e s v i s i o n SDC (Skandinavisk Data Center A/S) - det foretrukne valg i den finansielle it-sektor i Norden for kunder og medarbejdere. 2

3 S D C - k o n c e r n e n Skandinavisk Data Center A/S DataKomm A/S SDC: 51% Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S SDC: 100% Nordisk Finans IT P/S SDC: 50% BEC: 50% V o r e s m i s s i o n SDC er en pengeinstitutejet fuldservice it-leverandør og -partner for mindre og mellemstore finansielle virksomheder i Norden. Via stordrift og fællesløsninger sikrer SDC leverancer til lave enhedsomkostninger og høj kvalitet for at tilsikre forsyningssikkerheden. Via professionelt samarbejde og jævnlige leverancer understøtter SDC sine kunders forretningsudvikling og konkurrenceevne. 3

4 S D C - k o n c e r n e n Skandinavisk Data Center A/S (SDC) er en af de førende it-leverandører og -samarbejdspartnere i den finansielle nem stordriftsfordele er det SDC s ambition at videreudbygge og befæste sin position som et fælles nordisk it-center for mindre og mellemstore pengeinstitutter. sektor i Norden. Nordisk Finans IT SDC udspringer af foreningen Sparekassernes Datacentral, der blev etableret i 1963 som en medlemsforening for danske sparekasser med det formål at udvikle og drive finansielle it-løsninger på fælles basis. Nordisk Finans IT (NFIT) blev etableret i 2009 af SDC og Bankernes EDB Central (BEC) med det formål, dels at etablere fælles driftsaftale for SDC og BEC med JN Data A/S, dels at udvikle et fællessystem, Calypso, til håndtering af risici, derivater mv. Siden årtusindeskiftet har SDC udvidet sit virkefelt til hele Norden, og SDC s kunde- og ejerkreds omfatter i dag såvel danske, norske, svenske som færøske pengeinstitutter. Fælles driftsaftale blev indgået i 2010, og Calypso-systemet blev planmæssigt implementeret i Nordisk Finans IT planlægges afviklet i løbet af Med det mål at styrke kundernes konkurrenceevne gen- 4

5 S D C - k o n c e r n e n DataKomm A/S SDC erhvervede i 2010 aktiemajoriteten, 51%, i den danske software-virksomhed DataKomm A/S. DataKomm, der er mangeårig samarbejdspartner til SDC, varetager udvikling af en række nøglekomponenter i SDC s portalsystemer til pengeinstitutter og disses selvbetjeningskunder. Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Selskabet ejer, udlejer og administrerer SDC s ejendom i Ballerup. Ejerandele, Skandinavisk Data Center A/S: Antal pengeinstitutter/ pengeinstitutgrupperinger: Største aktionærer: Terra-Gruppen AS Spar Nord Bank A/S Skandinavisk Data Center A/S Cerdo Bankpartner AB Sparekassen Kronjylland Lån & Spar Bank A/S SPARBANK A/S Ejerandel: over 10% 2>10% 1>2% under 1% 19,6% 19,3% 8,9% 4,9% 4,7% 4,6% 4,2% 5

6 Ø k o n o m i Det er SDC s mål at understøtte kundernes konkurrenceevne ved at levere forretningsunderstøttende ydelser til SDC s aktiviteter ikke skal give overskud, men blot være omkostningsdækket. lavest mulige priser gennem udnyttelse af stordriftsfordele, markedsposition og strategiske samarbejder. De økonomiske gevinster ved fællesskabet omkring SDC indebærer, at SDC-pengeinstitutterne kan fastholde lave itomkostninger. SDC s egenkapital udgjorde ved årets udgang 845 mio. kr. mod 825 mio. kr. ved udgangen af Som følge af ændret lovgivning fragår egne kapitalandele i egenkapitalen. Sammenligningstal for 2010 er tilpasset tilsvarende. Trods et turbulent år i den danske finanssektor har SDC- Kurs/indre værdi udgjorde ved udgangen af ,9 mod 523,2 ved udgangen af koncernen i 2011 fastholdt og endda svagt øget sin omsætning fra mio. kr. i 2010 til i Med baggrund i fortsat innovation og effektivisering har Årets resultat udgør 20 mio. kr. Resultatet er i overensstemmelse med SDC s forretningsmodel efter hvilken, SDC igen i 2011 kunnet øge sine leverancer til pengeinstitutterne uden en tilsvarende stigning i pengeinstitutternes betalinger til SDC. 6

7 Ø k o n o m i Det er tredje år i træk, at SDC øger sine itleverancer pr. betalt krone og hermed bidrager Ydelser og betaling Udvikling i SDC s ydelser til pengeinstitutterne og pengeinstitutternes betalinger til SDC. (Primo 2008 = index 100) til at skærpe SDC-pengeinstitutternes konkurrenceevne. Den akkumulerede værdi for perioden modsvarer ikke-opkrævede merleverancer svarende til ca. 180 mio. kr. årligt. Med udgangen af 2012 forventes den akkumulerede værdi øget til ca. 250 mio. kr. årligt Driftsleverancer 120 Systemleverancer 110 Nettoprisindeks 100 Pengeinstitutternes betalinger til SDC

8 Ø k o n o m i SDC s omsætning ; ordinær forretningsdrift Mio. DKK SDC s prispolitik hviler på tre grundprincipper: Ydelser leveres til kostpriser; prisen på en ydelse afspejler SDC s omkostning ved at frembringe ydelsen Prisen på en ydelse er den samme for alle pengeinstitutter uanset størrelse, forbrug mv. SDC s omsætning 2011 fordelt på ydelser Alle væsentlige ydelser er prissat, og priserne Specialopgaver på bestilling 5% Rådgivning og konsulentbistand 7% er åbne og synlige. Kontingent 3% Print 5% WAN 2% Licenser 2% Driftsadm. bank-platform 7% Systemudvikling individuel 10% Drift/databehandling 27% Principperne sikrer dels lave, konkurrencedygtige priser, dels at pengeinstitutter tilknyttet SDC kan styre deres it-omkostninger gennem til- og fravalg af ydelser. Systemudvikling fælles 32% 8

9 Ø k o n o m i 5 å r s n ø g l e t a l Mio. kr Indtægter Aktionærkunder 1.253, , , ,1 962,1 Andre kunder 73,5 80,8 75,2 91,4 104,8 Indtægter i alt 1.327, , , , ,9 Omkostninger Direkte produktionsomkostninger 644,1 652,6 585,1 529,0 521,1 Andre eksterne omkostninger 422,7 496,3 378,5 301,2 371,7 Personaleomkostninger 326,2 294,8 251,0 219,6 201,5 Omkostninger i alt 1.393, , , , ,3 Aktivering af udviklingsprojekter 315,3 314,4 159,7 114,2 189,9 Afskrivninger -215,1-171,1-150,7-152,4-143,7 Overført til/fra hensættelser 0,0 0,0 0,0 1,3 0,9 Resultat før finansielle poster og skat 34,2 22,7 18,1 16,8 19,7 Finansielle poster - 0,5-0,4 0,0-3,2-2,9 Skat - 7,7-5,2-3,6-2,3 0,0 Minoritetsaktionærers andel af resultatet - 5,9-2,0 0,0 0,0 0,0 Resultat efter skat 20,1 15,1 14,5 11,3 16,8 Aktiveret systemudvikling 721,2 600,2 436,9 414,7 440,4 Egenkapital * 845,4 825,3 690,3 675,8 664,5 Aktiekapital 173,1 173,1 134,2 134,2 134,2 Kurs/indre værdi * 535,9 523,2 514,3 503,5 495,0 Balance * 1.310, , ,0 962, ,5 Egenkapital % * Antal medarbejdere (året i gns. omregnet til heltid) * Som følge af ændret lovgivning fragår egne kapitalandele i egenkapitalen. Sammenligningstal for 2010 er tilpasset tilsvarende. 9

10 K u n d e r, e j e r e, m a r k e d SDC s marked er mindre og mellemstore virksomheder i den nordiske finansielle sektor. I dette marked ønsker SDC at være den mest attraktive it-leverandør og -samarbejdspartner målt på kvalitet, driftsstabilitet og pris. SDC s kunde- og ejerkreds omfatter FO: 4 pengeinstitutter pr. ultimo 2011 mere end 130 mindre NO: 82 pengeinstitutter og mellemstore pengeinstitutter i Danmark, Norge, Sverige SE: 2 pengeinstitutter og på Færøerne. DK: 49 pengeinstitutter Fra 1963 Fra 2005 Fra 2007 Fra

11 K u n d e r, e j e r e, m a r k e d SDC s marked er virksomheder inden for den finansielle sektor i Skandinavien. Med udgangspunkt i den eksisterende tværnordiske kundegruppe er det SDC s ambition at videreudvikle SDC til et fællesejet nordisk it-center for mindre og mellemstore pengeinstitutter. Danmark SDC s kundegruppe på det danske marked omfatter 49 mindre og mellemstore banker og sparekasser. De danske SDC-pengeinstitutter har en markedsandel i Danmark på ca. 14% målt på indlån. Omsætningen med de danske pengeinstitutter udgør 66% af SDC s samlede omsætning. Fundamentet for denne udvikling er de økonomiske fordele, der knytter sig til stordrift og fælles it-løsninger. Den finansielle sektor er en af de mest digitaliserede brancher, og it bliver en stadig mere central parameter for pengeinstituttets konkurrenceevne. Pengeinstituttets mulighed for at imødekomme kundebehov og lovkrav og for at udvikle forretningen er betinget af, at den nødvendige it- Fusioner og sammenlægninger i finanssektoren har i 2011 medført tilgang til SDC-kredsen. Den tidligere Finansbank er overtaget af Sparekassen Lolland og indkonverteret i SDC i BankNordik overførte i starten af 2012 kunder og konti fra den tidligere Amagerbank til SDC. Amagerbanken blev i 2011 overtaget af BankNordik. understøttelse er til rådighed til en fornuftig pris. Færøerne* Sverige 8% 4% Danmark Omsætning med SDC 2011 fordelt på kundegrupper Norge 22% 66% * ekskl. danske datterselskaber 11

12 K u n d e r, e j e r e, m a r k e d Mio. DKK Afgang: 104 mio. Tilgang: 119 mio. Netto: +15 mio. Norge SDC s norske kundegruppe omfatter 82 banker samlet i den norske bankgruppe Terra-Gruppen AS. Bankerne i Terra-Gruppen har en samlet markedsandel i Norge på ca. 8% målt på indlån. Omsætningen med de norske kunder udgør 22% af SDC s samlede omsætning. Reduktion og stigning i SDC s omsætning som følge af af- og tilgang af pengeinstitutter i perioden Uændret trods finanskrise Finanskrisen, som slog igennem i 2007, har øget pengeinstitutternes fokus på it-omkostninger. Som følge heraf har SDC i perioden kunnet tiltrække flere nye kunder. Omsætningen med de nye kunder opvejer den omsætning, som er tabt på SDC-pengeinstitutter, Sverige SDC s svenske kundegruppe omfatter Sparbanken Öresund og Sparbanken Syd. De to sparbanker er knyttet til SDC via det svenske it-selskab Cerdo Bankpartner AB. De svenske SDC-pengeinstitutter har en markedsandel i Sverige på ca. 1% målt på indlån. Omsætningen med de svenske banker udgør ca. 8% af SDC s samlede omsætning. der er ophørt eller under afvikling som følge af finanskrisen. 12

13 K u n d e r, e j e r e, m a r k e d Omsætningsandele Pengeinstitutternes andele af SDC s omsætning Færøerne I overenstemmelse med strategien om nordisk ekspansion indgik SDC i 2009 aftale med de færøske banker og sparekasser om konvertering til SDC i De færøske SDC-pengeinstitutter har en markedsandel på Færøerne på 100%. Omsætningen med de færøske pengeinstitutter udgør ca. 4% af SDC s samlede omsætning. Antal pengeinstitutter: Omsætningsandel: 10>12% 5>10% 2>5% 1>2% under 1% Sparebanker i den norske Terra-Gruppen er tilknyttet SDC med selvstændig aftale pr. sparebank. Samlet står Nøgletal for pengeinstitutter tilknyttet SDC Terra-bankerne for 22% af SDC s omsætning. Antal pengeinstitutter: Antal afdelinger: Aktive kunder i SDC-pengeinstitutter Fordeling pr. land Antal medarbejdere: Antal konti og depoter: Antal kunder: ,6 mio. 2,9 mio. Norge Sverige 36% 9% Færøerne* 5% 50% Danmark * ekskl. danske datterselskaber 13

14 S y s t e m u d v i k l i n g 14

15 S y s t e m u d v i k l i n g tutter, idet de mindre pengeinstitutters behov typisk udgør en delmængde af de største pengeinstitutters behov. De forretningsmæssige behov for systemer er i vidt omfang de samme på tværs af de enkelte SDC-pengeinstitutter - herunder på tværs af de nordiske grænser. Det samme gælder de lov- og sektorkrav, der stilles til den finansielle branche. Systemudviklingen i SDC understøtter ikke blot pengeinstitutternes daglige forretning, men også deres fremadrettede forretningsudvikling. Hovedparten af SDC s systemer kan derfor udvikles som fællessystemer til brug for mange eller alle pengeinstitutter. Herved sikres pengeinstitutterne adgang til en omfattende systemportefølje til lavest mulig omkostning pr. pengeinstitut. Derfor arbejdes der med flerårige perspektiver ved fastlæggelsen af SDC s udviklingsplaner. I tæt samarbejde med kunderne udarbejdes roadmaps, der afstikker både de forretningsmæssige og teknologiske hovedveje og mål Næsten 80% af SDC s systemudvikling er tværnordisk for SDC s aktiviteter flere år frem. De konkrete udviklingsprojekter, som affødes heraf, vurderes og prioriteres i relation til den samlede kundegruppes behov. eller landespecifik fællesudvikling. Ved fællesudvikling rettes udviklingen som hovedregel mod de største pengeinsti- 15

16 S y s t e m u d v i k l i n g Værkstedsbanker Ud fra et ønske om at forenkle samarbejdet mellem SDC og pengeinstitutterne er SDC begyndt at arbejde med værkstedsbanker i den fælles systemudvikling. Med konceptet forankres it-udviklingen inden for et givet forretningsområde hos ét pengeinstitut: Værkstedsbanken. Fællesskabet omkring SDC og anvendelsen af fælles systemløsninger indebærer ikke krav om forretningsmæssig standardisering. Tværtimod: Fleksibiliteten i SDC s systemportefølje og -arkitektur giver vide muligheder for, at det enkelte pengeinstitut kan profilere sig individuelt. Systemernes fleksible og komponentbaserede opbygning med parameter- og flowstyring, produkt-, Værkstedsbanken skal som hovedarkitekt på sit område sikre udviklingen af fællesløsninger, der giver høj forretningsmæssig benefit, og som kan anvendes rente- og gebyrsnedkeri mv. sikrer, at hvert enkelt pengeinstitut kan modellere funktioner og data samt præsentationen af disse, så de passer til pengeinstituttets individuelle behov og profil. af alle SDC-pengeinstitutter. Konceptet bringer it og forretning tættere sammen og sikrer hurtigere time-to-market i systemudviklingen. En åben og standardiseret systemstruktur sikrer desuden, at pengeinstitutterne selv kan supplere SDC s systemer og systemudvikling med tredjepartssystemer og egenudvikling. Det giver de enkelte pengeinstitut- 16

17 S y s t e m u d v i k l i n g SDC s systemudvikling 2011 ter og grupper af pengeinstitutter unikke muligheder for at skræddersy en it-platform, der er optimalt tilpasset pengeinstituttets forretningsmæssige behov og relationer, og som kombinerer fordelene ved stordrift og fællesløsninger med individuel valgfrihed. Pengeinstitutternes anvendelse af SDC s udviklingskapacitet fordelt på typer: Tværnordisk fællesudvikling 49% (Udvikling til brug i alle nordiske pengeinstitutter) Landespecifik fællesudvikling 28% (Udvikling til brug i alle pengeinstitutter i ét land) Gennemsnitlig betaling pr. pengeinstitut pr. udviklingstime i SDC: DKK: 5,66 DKK: 15,82-387,50 Det er en del af SDC s forretningsmodel, at løsninger udviklet af et pengeinstitut, kan videresælges via SDC som fællesløsning til øvrige SDC-pengeinstitutter. Individuel udvikling 23% (Specialudvikling på bestilling af ét eller en gruppe af pengeinstitutter i ét land eller på tværs af lande) Målgruppe for systemudvikling i 2011 Afhængig af antal pengeinstitutter Landespecifik 28% Tværnordisk Individuel 23% 49% 17

18 C e n t r a l d r i f t 18

19 C e n t r a l d r i f t Pengeinstitutterne er i deres daglige forretningsudførelse helt afhængige af, at systemer og data er tilgængelige, når der er brug for det. Derfor er stabil it-drift et centralt fokusområde for SDC. Vi overvåger konstant, at driftsafviklingen lever op til de kvalitetsmål, vi har sat i samarbejde med vores kunder. Centrale elementer heri er høje stordriftsfordele og ved optimering af systemernes kapacitetsforbrug har SDC over de seneste år kunnet reducere enhedsprisen pr. transaktion med mere end 10% årligt. Det har betydet, at pengeinstitutterne siden 2008 har kunnet øge deres forbrug med ca. 40% mod en stort set uændret betaling. oppetider og korte svartider på systemer og databaser. Ud fra et ønske om at reducere driftspriserne yderligere Mængden af transaktioner i SDC s systemer vokser fortsat. I gennemsnit modtager SDC mio. onlinetransaktioner i døgnet svarende til knap 200 transaktioner hvert sekund døgnet rundt. overfører SDC i 2012 sin driftsafvikling fra IBM til JN Data. Flytningen til JN Data vil, når den er fuldt gennemført, indebære en besparelse på 20-25% eller ca. 70 mio. kr. årligt på driftsafvikling. Det skyldes først og fremmest, at SDC indgår som partner i JN Data og hermed køber Med så store transaktionsmængder er det afgørende, at driftsydelsen til ren kostpris. prisen pr. transaktion kan holdes nede. Med baggrund i 19

20 C e n t r a l d r i f t Innovation I et pionérprojekt inden for drift af tunge finansielle systemer er SDC i gang med at flytte driften af SDC s centrale bank- og selvbetjeningssystemer fra en mainframeplatform til Microsofts.Net serverplatform. Flytningen sker i tæt samarbejde med Microsoft i regi af Microsofts Mission Critical Program. Med JN Data opnås endvidere en driftspartner med rent fokus på den finansielle sektor. Med undtagelse af Danske Bank og Nordea varetager JN Data it-drift for alle danske pengeinstitutter. Den store volumen og det homogene kundeunderlag giver mulighed for rationel driftsafvikling med lave enhedsomkostninger. Skiftet gennemføres over tre trin omfattende flytning af online-trafik, flytning af batch-afvikling og endelig flytning af database. De to første trin er fuldført. Sidste trin, flytning af database fra DB2 til SQL, gennemføres i Flytningen til.net vil reducere omkostningen til drift af de omlagte systemer med ca. en tredjedel svarende til omkring 100 mio. kr. årligt. 20

21 it-sikkerhed P e r s o n a l e o g o r g a n i s a t i o n SDC beskæftiger i alt 600 medarbejdere. Heraf er 420 innovation personale udvikling direktion fundament fastansatte medarbejdere, mens 180 er eksterne konsulenter tilknyttet SDC i kortere eller længere perioder. Den intensive brug af eksterne konsulenter er en bevidst politik, der sikrer SDC en høj fleksibilitet og gode muligheder KUNDER for at skalere sin kapacitet i forhold til de aktuelle behov i fokus kvalitet projekter special- SDC s marked. Herunder har SDC pr. ultimo 2011 tilknyttet 37 systemudviklere i Indien i regi af det amerikanske softwarehus Fidelity. admin. compliance Parallelt med den stabile vækst i SDC s kundekreds og aktiviteter over de seneste år er antallet af fastansatte medarbejdere løbende udvidet. Flertallet af de nyansatte kommer til SDC med flere års erhvervserfaring bag sig og indtræder således i deres nye beskæftigelse med en betydelig rutine og faglig ballast. 21

22 P e r s o n a l e o g o r g a n i s a t i o n SDC-medarbejdere i tal Som videntung virksomhed med egenudviklede systemer som kerneydelse er det af stor betydning for SDC at kunne fastholde erfarne medarbejdere. Den gennemsnitlige anciennitet for SDC s medarbejdere er 10,1 år. Personaleomsætningen udgjorde i ,9%, hvilket er på niveau med den danske finanssektor i øvrigt. SDC ser sig selv som en del af den finansielle sektor. I Anciennitet Under 1 år 1 til 5 år 6 til 10 år 11 til 15 år 16 til 20 år den løbende videreuddannelse af medarbejderne lægger SDC derfor vægt på at give indblik i og skabe forståelse for den finansielle verden, pengeinstitutterne opererer i. Flere end 60 medarbejdere har i 2011 gennemgået grundkursus i de finansielle markeder. 21 til 25 år 26 og derover gns. Ledelse: Kvinder 39%, mænd 61% SDC i alt: Kvinder 33%, mænd 67% 22

23 P e r s o n a l e o g o r g a n i s a t i o n SDC s organisation pr. 1/ Systemrevision Bestyrelse Direktion SDC s ledelse Kundesupport og salg Systemudvikling og drift Direktion: Adm. direktør Erik Jakobsen Direktør Helene Ekknud Kundesupport Forretningssupport - Kundekonsulenter - Individuelle opgaver - Hotline - Nye kunder Tilbud - Innovation It-sikkerhed Specialprojekter Systemudvikling - Kernesystem - Portalprojekter - Grundsystemprojekter Systemfundament - Drift, teknik og arkitektur - Systemvedligeholdelse Fokusområder - Ledelsesinformation - Datawarehouse - Regnskab Test og kvalitet Personale/HR Compliance Adm. & Service Øvrig ledelse: Vicedirektør Henrik Søby Vicedirektør Claus Flinck Kundedirektør Michael Taulborg Jensen Kvalitetsdirektør Annette Vibeke Lotz Innovations- og teknologidirektør Robert Elgaard Udviklingsdirektør Peter Rønlev Udviklingsdirektør John Vammen Udviklingsdirektør Allan Christiansen Udviklingsdirektør Klaus Laforce Udviklingsdirektør Esben Henrichsen Udviklingsdirektør Per Jylling Områdedirektør Claus Bach Områdedirektør Hans Henrik Holm Systemrevisionschef Jørn Knudsen HR-chef Lis Linde 23

24 B e s t y r e l s e r o g d i r e k t i o n e r Skandinavisk Data Center A/S Nordisk Finans IT P/S Bestyrelse: Bankdirektør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (formand) Adm. direktør John Christiansen, Lån & Spar Bank A/S (næstformand) Konsernsjef Stein Ole Larsen, Terra-Gruppen AS (næstformand) Ordförande direktør Pål Ola K. Alfvegren, Cerdo Bankpartner AB Adm. direktør Vagn Hansen, Sparekassen Vendsyssel Ordførende direktør Klaus Skjødt, Sparekassen Kronjylland Adm. direktør Janus Petersen, P/F BankNordik Systemudvikler Kim R. Hansen, Skandinavisk Data Center A/S Systemudvikler Jan Olsen, Skandinavisk Data Center A/S Systemudvikler Gertrud Rahbek, Skandinavisk Data Center A/S Administrativ konsulent Bettina Lau, Skandinavisk Data Center A/S Bestyrelse: Bankdirektør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (formand) Ordf. direktør Gert R. Jonassen, Arbejdernes Landsbank A/S (næstformand) Adm. direktør Frank Vang-Jensen, Handelsbanken A/S Konsernsjef Stein Ole Larsen, Terra-Gruppen AS Adm. direktør Kurt Nørrisgaard, Bankernes EDB Central Adm. direktør Erik Jakobsen, Skandinavisk Data Center A/S (observatør) Direktion: Konstitueret adm. direktør Gitte Blak Rasmussen Direktion: Adm. direktør Erik Jakobsen Direktør Helene Ekknud 24

25 B e s t y r e l s e r o g d i r e k t i o n e r DataKomm A/S Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Bestyrelse: Adm. direktør Erik Jakobsen, Skandinavisk Data Center A/S (formand) Bankdirektør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (næstformand) Adm. direktør Kim Gröne Jensen, DataKomm A/S Senior Director Peter Colsted, Incubation & Category EMEA, Microsoft Adm. direktør Lars Nordenlund Friis, Instrate Bestyrelse: Direktør Helene Ekknud, Skandinavisk Data Center A/S (formand) Adm. direktør Erik Jakobsen, Skandinavisk Data Center A/S Direktion: Adm. direktør Erik Jakobsen Direktion: Adm. direktør Kim Gröne Jensen 25

26 Skandinavisk Data Center A/S CVR-nr Borupvang 1A, DK 2750 Ballerup Tel Fax

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

A R S B E R E T N I N G 2 0 0 0

A R S B E R E T N I N G 2 0 0 0 ARSBERETNING 2000 NØGLETAL OG ORGANISATION Nøgletal og bestyrelser SDC af 1993 Holding A/S (mio. kr.) 2000 1999 1998 1997 1996 Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 89,5 64,5 31,6 222,4 15,2

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Synergi mellem bank og it. Bankdata 2012 04. Udviklingsaktiviteter 10. Service og support 19. Konsulent-funktioner 21

Indholdsfortegnelse. Synergi mellem bank og it. Bankdata 2012 04. Udviklingsaktiviteter 10. Service og support 19. Konsulent-funktioner 21 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Bankdata 2012 04 Synergi mellem bank og it Udviklingsaktiviteter 10 Service og support 19 Konsulent-funktioner 21 Teknologi 23 Drift 26 Medarbejdere 28 Skrevet om Bankdata

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION, STRATEGI OG ORGANISATION BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER

Læs mere

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD BERETNING PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger KMD'S MARKEDER

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1999 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2000 kl. 14.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

Årets resultat. Vedrørende koncernens balanceudvikling i 2006 kan fremhæves,

Årets resultat. Vedrørende koncernens balanceudvikling i 2006 kan fremhæves, Årets resultat Hovedtræk Koncernen har i 2006 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 2.051 mio. kr. ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 36 pct. Resultatopgørelsen

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

ÅRSRAPPORT2010 _KMD A/S

ÅRSRAPPORT2010 _KMD A/S ÅRSRAPPORT2010 _KMD A/S INDHOLD PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger KMD S MARKEDER 08_KMD på

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr. 25 53 66 06 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar 2007-31. december 2007 i 1.000

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2001 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Indhold. Beretning. Regnskab 34. Bankdata 2013. Udviklingsaktiviteter. Teknologi. Service & Support. Drift. Medarbejdere. Konsulentfunktioner

Indhold. Beretning. Regnskab 34. Bankdata 2013. Udviklingsaktiviteter. Teknologi. Service & Support. Drift. Medarbejdere. Konsulentfunktioner ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Beretning Bankdata 2013 Udviklingsaktiviteter Teknologi Service & Support Drift Medarbejdere Konsulentfunktioner Skrevet om Bankdata 04 04 10 22 25 26 28 30 33 Regnskab 34 Påtegninger

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 8. november 2012

Analyse af Trifork A/S 8. november 2012 Konklusion Strategien om at vokse med 15-25 % årligt de næste 3-4 år er fortsat gældende, hvilket primært skal ske ved at øge den udenlandske andel af omsætningen via løbende opkøb. Imidlertid koster det

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

mennesker i dialog skaber udvikling

mennesker i dialog skaber udvikling Print SDC en edb-virksomhed hvor mennesker i dialog skaber udvikling 1 Hvad er SDC? Historien SDC blev stiftet i 1963 for at udføre elektronisk bogføring for de danske sparekasser side 4-5 Koncernen SDC

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

EG A/S Årsrapport 2010

EG A/S Årsrapport 2010 Ledelsesberetning EG A/S Årsrapport 2010 EG www.eg.dk EG A/S Årsrapport 2010 3 Ledelsesberetning Koncernens hovedtal EG A/S Hoved- og nøgletal 2010 Side 24 EG koncernens hovedtal I millioner DKK 2006 2007

Læs mere