Rating af skadesforsikringsselskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rating af skadesforsikringsselskaber"

Transkript

1 NFT 2/2007 Rating af skadesforsikringsselskaber af Morten Hübbe og Mikael Hvolgaard Morten Hübbe Samspillet mellem forsikringsselskabernes risiko, deres risikostyring og kapitalisering fylder mere og mere på dagsordenen hos selskabernes ledelser og bestyrelser. De seneste års diskussioner i erhvervslivet og medierne omkring god skik for selskabsledelse, Corporate Governance, er ikke gået forsikringsselskaberne forbi og forbindes ofte i forsikring med selskabernes flid og evne til at kvantificere og rapportere risici, som en af de væsentligste komponenter. Samtidigt er interessen for kapitalniveauet stigende blandt både aktieanalytikere, investorer Mikael Hvolgaard og tilsynsmyndigheder. Disse interessenter har forskellige motiver, og der er derfor et væsentligt behov for, at selskaberne selv udviser en kompetent styring af såvel risici som kapitalniveau. Udviklingen i skadesforsikringsmarkedet med øget kompleksitet og skærpet konkurrence har gjort de eksisterende solvensregler mindre relevante som mål for om den tilgængelige kapital hænger sammen med de risici, selskaberne udsætter sig for. Det er ikke længere nok at have en ganske høj soliditet og derudover ikke udvise større interesse for samspillet mellem risiko og kapital. Som følge heraf indfører det danske finanstilsyn nye regler for forsikringsbranchens risikostyring og opgørelse af tilstrækkelig kapital i løbet af 2007, samtidigt med at projektet om nye solvensregler i EU (Solvency II) løber ind i sin afgørende fase. Det betyder, at de danske skadesforsikringsselskaber vil stå overfor nye krav til deres risikostyring, både med hensyn til integrering i ledelsessystemet og praktisk udførsel. En af mulighederne for at imødegå de skærpede krav, er at lade en objektiv tredjepart vurdere dels kapitalforholdene og risikostyringen og dels sammenhængen mellem virksomhedens strategi, drift og resultater. TrygVesta A/S tog selv beslutningen for godt tre år siden til at invitere to ratingbureauer til at tage temperaturen på disse forhold, og denne artikel vil beskrive, hvad en rating er, hvordan denne proces har været, samt hvor vi ser betydningen af rating i fremtiden. Morten Hübbe er Koncernfinansdirektør i TrygVesta A/S og Mikael Hvolgaard er Business Partner i Ledelsessekretariatet i TrygVesta A/S. 109

2 Hvad er en rating? En rating er en tredjepartsvurdering af et selskab, organisation eller sågar en stats kreditværdighed, hvilket vil sige evne til at imødekomme de indgåede forpligtelser fuldt ud og til rette tid. I daglig tale knyttes en rating sammen med et af de internationale kreditvurderingsbureauers offentliggjorte holdninger til selskabets solvens og kreditværdighed. Der er i dag i praksis fire bureauer som forbindes med rating: Standard and Poor s (forkortet S&P); Moody s Investors Service (Moody s); Fitch og AM Best. Alle er amerikanske og startede deres ratingforretning omkring , hvor udviklingen af de amerikanske aktiemarkeder for alvor tog fart. De er hver især specialiserede inden for deres felt, AM Best bruges meget i reassuranceverdenen, Moody s har mange kreditvurderinger ved obligationsudstedelser og Standard and Poor s er markedsledende inden for vurdering af finansielle selskaber. Den følgende gennemgang vil koncentrere sig om ratingmetodikken og processen hos Standard & Poor s alene. Ratingbureauernes funktion S&P har udstedt rating på forsikringsselskaber siden 1971 og i dag har selskabet på verdensplan mere end 3000 ratings af forsikringsselskaber. Forretningsideen består i at kunne levere en uafhængig tredjepartsvurdering af et selskabs kreditværdighed på et givet tidspunkt, og værdien af denne rating står og falder med ratingbureauets troværdighed. En rating bliver ofte sat direkte sammen med størrelsen af kapitalen, men S&P vurderer selskaberne på langt flere faktorer, som vist i figur 1. Det er ikke nok at have en høj kapital, hvis eksempelvis indtjeningen ikke er tilstrækkelig til at opretholde denne kapital i forhold til risikoen og gøre det nemmere for selskabet at optage ny kapital i en kritisk situation. S&P forsøger således at skabe et billede af både den underliggende profitabilitet i forsikringsbranchen og markedet, hvordan selska- Figur 1 Rammen for ratingprocessen (Kilde: Standard and Poor s) Industry Risk Financial Flexibility Management & Corporate Strategy Operating Performance Capitalisation Liquidity ERM Competitive Position Investments Capital model 110

3 bet har positioneret sig og tiltroen til ledelsen og strategien samt de resultater, selskabet har præsteret. En række risikomæssige og kapitalrelaterede faktorer vurderes i analyse af investeringer, likviditet, finansiel fleksibilitet samt risikostyringen (ERM = Enterprise Risk Management) S&P s kapitalmodel er en faktorbaseret multi-risiko model, der måler kapitalen i forhold til et kapitalkrav opgjort efter risikoen på præmier, erstatninger, reassurancemodpart, investeringsaktiver samt risiko for naturkatastrofer. Kapitalmodellen indgår således i det samlede billede, og den endelige afgørelse af ratingen er ikke et absolut resultat af denne model, men af indstilling til og afgørelse fra en ratingkomité, som beskrivelsen af ratingprocessen viser senere i artiklen. Ved at fjerne den endelige afgørelse fra analytikeren har S&P imødegået nogle af de bekymringer, der kunne være omkring interessekonflikt mellem et ratet forsikringsselskab og ratingbureauet. Diskussioner om interessekonflikter kommer op en gang imellem især fordi selskaber, som har en interaktiv rating (en rating, hvor S&P har modtaget fortrolig information), betaler et vederlag for denne ydelse. Vurderingen er ikke en anbefaling om køb eller salg af aktier, som mange banker udbyder, og bureauerne er derfor ikke udsat for samme pres mellem en handelsorganisation og en analyseorganisation, men S&P og de øvrige ratingbureauer sikrer stadigvæk adskillelse mellem den del af organisationen, som står for kundekontakt og den del som udarbejder vurderingerne. S&P laver dog også aktieanalyser med købs- eller salgsanbefalinger, som de sælger til blandt andet banker, men de har ikke en egen handelsorganisation. S&P er også meget omhyggelig med at sikre standarder for integritet, uafhængighed, objektivitet, gennemsigtlighed, troværdighed og kvalitet blandt andet i deres Code of Conduct. Rating processen er derfor en forholdsvis gennemskuelig proces også for det selskab, der er mål for ratingen. Begreber i S&P rating For skadesforsikringsselskaber kan kreditvurderingen gives både på selskabets evne til at imødekomme forsikringsmæssige forpligtelser, typisk kaldet Insurers Financial Strength Rating, eller kreditrisikoen på værdipapirer, for eksempel et gældsinstrument, kaldet Issuers Credit Rating. Kreditvurderingen angives som regel i to dele; en kategori svarende til den vurderede kreditværdighed samt en angivelse af selskabets relative styrke indenfor den angivne kategori vist med et (+) eller (-). Nedenfor følger S&P s kategorier samt de tilhørende verbale udsagn om kreditværdigheden: AAA Ekstrem stærk AA Meget stærk A Stærk BBB God BB Marginal B Svag CCC Meget svag CC Ekstrem svag R Tilsynsindgriben NR Ikke vurderet Efter hver kategori, undtagen AAA og R angives eventuelt den relativ placering inden for kategorien med et plus eller minus. Dette gives til selskaber som befinder sig noget over eller under gennemsnittet af de selskaber, som har samme kategori. Ratings på BBB(-) og derover betegnes Investment Grade og under BBB(-) kaldes sub-investment Grade og lidt mere populært Junk. Mange investorer har regler for deres investeringer, som bygger på, at værdipapirerne har en minimum rating på Investment Grade niveau. Bevægelser mellem kategorier og også relative vurderinger kaldes notches eller nyk og angiver bevægelsen fra f.eks. A til A(+) eller BBB(+) til A(-). Bevægelser opad kaldes upgrades / opgraderinger og bevægelser 111

4 nedad kaldes downgrades / nedgraderinger. Derudover kan en rating angives med et efterfølgende pi som f.eks. BBBpi. Dette betyder, at vurderingen kun er foretaget ud fra offentliggjorte oplysninger. Det vil sige, at S&P ikke har fået fortrolig information eller mødt ledelsen. Hvis ratingen ikke har et pi efter sig er det en interaktiv rating, hvor S&P har modtaget en betydelig mængde fortrolig information, som afsnittet om ratingprocessen vil beskrive. TrygVesta har en interaktiv rating for de operationelle selskaber: Tryg Forsikring, Vesta Forsikring samt Dansk Kaution, alle på A(-) og har haft disse ratings siden foråret S&P har undersøgt sammenhængen mellem deres ratings og selskabernes observerede kreditrisiko ved at følge de selskaber, som de har vurderet over tid. Figur 2 viser hvor mange procent af selskaberne inden for en kategori, som på et eller flere tidspunkter ikke har været i stand til at imødekomme deres forpligtelser. Ratingen er angivet som den rating, selskabet havde i starten af måleperioden uagtet efterfølgende op- eller nedgraderinger. S&P har målt risikoen på henholdsvis 2 og 15 års sigt, og det fremgår klart, at risikoen for finansielle problemer på kort sigt er meget lav (under 1 %) for selskaber med en Investment Grade rating (gråt markeret område i figuren). Figuren viser dog også, at denne risiko stiger markant, når tidshorisonten udvides til 15 år. Især fremgår det at ca. 23 % af BB vurderede selskaber ville ramme en finansiel problematisk situation i løbet af 15 år. Generelt set vil selskaber med Investment Grade rating meget sjældent komme i finansielle vanskeligheder, og tallene i grafen er som sagt knyttet til den originale vurdering Figur 2. Sandsynligheden for finansielle problemer i forhold til rating (Kilde: Standard and Poor s) 70% 60% 59% 50% 40% 39% 30% 20% 23% 10% 0% 9% 3% 0,61% 1,35% 0,00% 0,04% 0,13% 1% 4% 12% 38% CCC B BB BBB A AA AAA 2 år 15 år 112

5 Figur 3. Antal skadesforsikringsselskaber efter rating og hjemland. (Kilde: Standard and Poor s) NR CCC B BB BBB A AA AAA Danmark Sverige Norge Finland på det tidspunkt, hvor selskabet reelt kommer i vanskeligheder, vil ratingen være nedgraderet til et lavere niveau. Dette viser robustheden i S&P s rating over tid. Rating i nordisk skadesforsikring De større, nordiske skadesforsikringsselskaber (Danmark, Norge, Sverige og Finland) er vurderet mellem BB og A og de fordeler sig således: Otte Selskaber er vurderet mellem A(-), A og A(+). Dette er de pan-nordiske selskaber samt en række større gensidige selskaber. Fem selskaber har en BBB rating, dette er typisk lokalt-orienterede selskaber. Endeligt er et par selskaber vurderet lavere eller ikke vurderet. Ratingprocessen Ved en interaktiv ratingproces hos Standard & Poor s sker informationsudvekslingen løbende. S&P følger med i offentliggjorte resultater og har direkte kontakt til selskabet og dets ledelse, hvis udviklingen er meget anderledes end forventet, eller hvis der sker større strategiske ændringer. Denne interaktion sker hele året rundt. Hovedparten af informationen bliver dog givet til S&P i forbindelse med et årligt ratingmøde, som typisk varer en hel dag. Her møder bureauet direktion og udvalgte nøglepersoner almindeligvis fra områder beskæftiget med risiko- og økonomistyring. Forud for ratingmødet fremsendes en informationspakke kaldet en ratingbook og be- 113

6 står for TrygVestas vedkommende af et præsentationssæt på godt 150 plancher. Indholdet er en præsentation af følgende punkter: Selskabets strategi Konkurrencemæssige position Operationelle resultater Investeringsresultater og risici Udvikling i kapitalniveau og kapitalisering Udvikling i hensættelser og reserveringsprincipper Risikostyring og underwriting principper, herunder reassuranceprogram Ratingbogen forsøger at afdække de punkter, som S&P har sat op i sin ramme for interaktive ratings, som blev vist i figur 1. Ratingkomité Efter ratingmødet og udleveringen af information, samt beregning af kapitalmodellen indstiller analytikeren ratingen til en ratingkomité, som almindeligvis består af analytikeren selv og andre S&P medarbejdere med ekspertise inden for branchen og det geografiske område, hvor selskabet udøver sin forretning. De skal være enige om ratingen, ved simpelt flertal, som så bliver meddelt selskabet i fortrolighed. Hvis selskabet har anledning til at mene, at ratingkomitéen ikke har haft fyldestgørende information til rådighed ved afgørelsen, kan selskabet appellere ratingen. Herved gentager ratingkomitéen sin vurdering med den nye information. Forsikringsselskabet har også mulighed for at bede S&P om ikke at offentliggøre ratingen. Dette sker kun hvis man er stærkt uenig med afgørelsen. Til gengæld kan ratingbureauet altid foretage en PI rating. Det er dog set at selskaber forsat er interaktivt ratede men uenige med ratingbureauets vurderinger, og dette kan skabe debatter, som regel i erhvervspressen. Hvorfor bliver selskaberne vurderet At have en interaktiv rating er et ressourcekrævende valg for selskabet, foruden det årlige vederlag skal der investeres væsentlig tid fra ledelse under selve ratingprocessen. En rating er først og fremmest en måde at signalere soliditet, omhyggelighed og troværdighed. Et skadesforsikringsselskab har store summer af andres folks penge under sin administration ved at præmierne forudbetales, og for et nordisk skadesforsikringsselskab med en varieret portefølje vil hensættelserne til erstatninger typisk udgøre % af præmierne. For at kunne udbetale pengene som skader om et, tre eller måske femten år skal selskabet holde en vis kapital, det vil sige midler som ikke er underlagt nogen forpligtelser, til at imødegå udsving i aktivernes og passivernes værdi. Det er dette forhold, som ratingen giver en temperaturmåling på. Store industrikunder og forsikringsmæglere er normalt de interessenter, der oftest efterspørger en rating, da det som regel er dem, der har de største fordringer på forsikringsselskabet, samtidigt er de også afhængige af at selskabet er solidt mange år ud i fremtiden, hvilket ratingen kan være en god indikator for. Mange mæglere opererer med forretningsgange, hvorved selskabet kun bliver indbudt til licitation, hvis det opfylder et mindstekrav til rating. Privatkunder efterspørger stort set ikke ratings, de sætter deres lid til at tilsynsmyndighederne sørger for, at selskabet er solvent, når skaden en dag skal betales. Her kunne en rating understøtte kundens valg og risikoappetit ønsker man en stærk, god eller marginal sikkerhed for, at selskabet kan indfri sine forpligtelser? Ved at bede et ratingbureau om at vurdere sin kreditværdighed kan et forsikringsselskab skille sig ud fra mængden og selv melde sig i det gode selskab, og som figur 3 viser har en 114

7 del selskaber gjort dette. En frivillig underlæggelse af ekstern overvågning er også en måde at sikre, at selskabet holder sig effektivt og praktiserer omhyggelig risikostyring. I ratingprocessen ser S&P ikke kun på den nuværende soliditet, men også selskabets evne til at opretholde denne, heriblandt er strategien, indtjeningsevnen og risikostyringen vigtige faktorer. Kapitalmarkedet er også en central bruger af ratings. Her har selskabets aktuelle rating for eksempel direkte indflydelse på størrelsen af de renter, som skal betales på kreditter og længerevarende lånekapital. Tryg Forsikring udstedte i december 2005 et børsnoteret ansvarligt lån på 150 millioner Euro, noteret på London Stock Exchange. Dette har en Issuers Credit Rating på BBB. Den lavere rating end Tryg Forsikrings A(-) skyldes at lånet er efterstillet forsikringstagerne, og da Insurers Financial Strength Rating er forsikringstagernes sikkerhed for deres forpligtelser, er efterstillede lån per definition på et lavere ratingniveau. Dette lån ville have været sværere og væsentligt dyrere at udstede uden en stærk rating. TrygVesta blev børsnoteret i efteråret 2005 og derved blev en række eksterne blikke rettet skarpere mod selskabet. Aktieanalytikere følger løbende udviklingen og giver deres mening om resultatet af beslutningerne, der træffes. Undervejs i forløbet frem til børsnoteringen blev TrygVesta vurderet to gange af ratingbureauerne. Første gang ved etableringen på A- i 2004 og derefter ved en bekræftelse i Ved at have en interaktiv rating blev ledelsen og selskabet efterprøvet i at kunne fortælle meget af den samme historie, som der skal formidles til aktiemarkedet ratingen viste sig at være god træning til et liv som børsnoteret selskab. Fremtiden for rating af skadesforsikringsselskaber Forsikringsselskabernes risikostyring er i søgelyset i øjeblikket. En ny lovgivning forventes i 2007 om individuelt solvensbehov, som medfører, at de danske livs- og skadesforsikringsselskaber skal opgøre et individuelt, risikobaseret solvensbehov. Her skal tages højde for en lang række risici, og det skal foregå ved dokumenterede forretningsgange og rapportering til bestyrelsen. Samtidigt er Solvency II projektet kørt ind i en afgørende fase, hvor den nye solvensmodel skal testes i løbet af 2007, og hvor sommeren bringer det første udkast til et egentligt direktiv til de nye regler. Begge regelsæt betyder, at selskaberne skal arbejde mere sofistikeret med risikostyringen og langt flere forhold skal kvantificeres og modelleres end i dag. Samme vej bevæger ratingprocessen hos Standard and Poor s. Enterprise Risk Management, som er en holistisk tilgang til risikostyring, blev en del af ratingrammen sidste år. Det betyder, at S&P vil vurdere selskabernes overordnede risikostyringsmiljø og lægge mere og mere op til brug af risikostyringsmodeller, som selskaberne selv udvikler. Dette udviklingsarbejde kan tilrettelægges således den interne risikostyringsmodel og virksomhedens risikostyringsmiljø kan leve op til både S&P s og tilsynsmyndighedernes krav til dokumentation og rapportering. Arbejdet med Enterprise Risk Management i ratingsammenhæng kan skabe den risikostyringskultur som kræves af et forsikringsselskab i dag, og ratingprocessen kan således også blive en forberedelse til de nye, risikobaserede solvensregler. Dette betyder, at selskaberne har brug for at formalisere og dokumentere deres risikostyringsproces, men også investere betydelige ressourcer i udvikling af interne risikostyringsmodeller, som afspejler de risici, som netop det enkelte selskab er udsat for. De 115

8 statistiske, risikobaserede modeller betegnes ofte ALM modeller ALM står for Asset Liability Management og dækker over forholdet mellem aktivrisiko, typisk fra investeringerne, og passivrisiko, hvor hovedparten kommer fra de forsikringstekniske hensættelser. Selskaberne har dog brug for at udbygge ALM modellerne med en helhedsorienteret måling af samtlige risici, og det er et omfattende og flerårigt arbejde at opbygge erfaringer og rette kompetencer samt at integrere modellerne i styringen af selskabet. Til gengæld for disse investeringer får ledelsen og bestyrelserne i selskaberne et bedre overblik over hvilke risici, som kapitalen udsættes for og et beslutningsgrundlag for, hvor der er det bedste forhold mellem risiko og afkast. Den tættere styring, gør at selskabet kan påtage sig større risici, som for eksempel mere forsikringsforretning for den samme mængde kapital eller sætte kapitalen ned i forhold til det nuværende forretningsomfang og derved forbedre indtjeningen for selskabets aktionærer eller andre ejertyper. Ratingbureauerne har fortsat en væsentlig rolle i vurderingen af forsikringsselskaber og kan skabe den troværdighed og tryghed, som er afgørende for langvarige kundeforhold, ved at sikre, at selskaberne forbedrer og vedligeholder en konsekvent og velforankret risikostyring. 116

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner:

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner: Kontaktpersoner: Koncernchef og adm. direktør Stine Bosse, telefon +45 44 20 30 40 Koncerndirektør Erik Gjellestad, telefon +47 55 17 25 25 Koncernfinansdirektør Morten Hübbe, telefon +45 44 20 30 20 Kommunikationschef

Læs mere

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Effekt på solvens og risikovægtede aktiver Arbejdspapir nr. 1 fra sekretariatet, september 2013 1 KRAKAfinans - Finanskrisekommissionens sekretariat

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Bank koncernens forretningsmodel

Danske Bank koncernens forretningsmodel Risikostyring 2010 Danske Bank koncernens forretningsmodel Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle koncern og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og internationale kunder

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II. Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat

Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II. Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat Copenhagen Buisness school September 2011 Studerende Emil Willumsen Vejleder Hans Keiding 1 Indholdsfortegnelse 1 Executive

Læs mere

Kredit Ratings: Interesse Konikter, Ratings Shopping og Rating ination

Kredit Ratings: Interesse Konikter, Ratings Shopping og Rating ination Kredit Ratings: Interesse Konikter, Ratings Shopping og Rating ination Kandidatafhandling af: Katrine Cederstrøm Wex Cand.merc.(mat.) Copenhagen Business School 28. maj 2010 Vejleder: Hans Keiding Antal

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark ÅRSRAPPORT 2005 årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Funding af likviditetsrisiko

Funding af likviditetsrisiko Funding af likviditetsrisiko H.D.-Studiet Finansiel Rådgivning Hovedopgave Forår 2013 Forfatter: Helena Graversen Schelbeck Vejleder: Ulrik Strandgaard 13.05.2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

FUSION. Kaare Lundorff Hansen. Aalborg Universitet HD-FR. Vejleder. Christian Farø. Den 29.04.2011

FUSION. Kaare Lundorff Hansen. Aalborg Universitet HD-FR. Vejleder. Christian Farø. Den 29.04.2011 FUSION Af Kaare Lundorff Hansen Aalborg Universitet HD-FR Vejleder Christian Farø Den 29.04.2011 Indholdsfortegnelse!"# $!"% &' #' (($ %) *+,) -)., / 0, / 0,,1 ",.2+,1 3.4,,5 + 6,$ ", $& -$2 ",.2+,7, 3.4,6,7,

Læs mere

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Side 0 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Foreningens ledelsesberetning // Generelt og fælles for afdelingerne... 4 Foreningens ledelsesberetning

Læs mere

Fusion i en konkurrencepræget pensionssektor EN UNDERSØGELSE AF UDVALGTE SELSKABER I DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR

Fusion i en konkurrencepræget pensionssektor EN UNDERSØGELSE AF UDVALGTE SELSKABER I DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR Fusion i en konkurrencepræget pensionssektor EN UNDERSØGELSE AF UDVALGTE SELSKABER I DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR TC- 20126500 Speciale i finansiel rådgivning 27. april 2014 English Summary This Thesis is

Læs mere

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter HD-FR ÅRHUS, 2014 Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter Med udgangspunkt i NLP Susanne Rasmussen, studienr. 20126539 30-04-2014 Vejleder: Christian Farø

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indhold Ledelsens beretning Overblik 2014 3 Forord 4 Ledelsesberetning 5 Investeringer 12 Forventninger til 2015 16 Honorar og aflønning

Læs mere

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10 ÅRSRAPPORT 2008 2 Indhold Kort om Danmarks Skibskredit 4 Hovedtal 5 Årets aktiviteter 6 Udvikling i resultatopgørelse og balance 8 Forventninger til fremtiden 9 Organisation og selskabsledelse 10 Regelsæt

Læs mere