18. Øresundskomiteen - udpegning af medlemmer til komiteen og forretningsudvalget i perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "18. Øresundskomiteen - udpegning af medlemmer til komiteen og forretningsudvalget i perioden 2007-2010 47"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side: 18. Øresundskomiteen - udpegning af medlemmer til komiteen og forretningsudvalget i perioden Indstilling vedrørende VUC Nordsjællands ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC CPH Wests ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC SYDs ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Valg af en repræsentant til Bornholms Erhvervsskoles bestyrelse for perioden 1. januar 2007 til 31. marts Dagsordenens mødesager struktur og indhold Ufordelt lån i delingsaftalen for Frederiksborg Amt Henvendelse fra John Philip (B) om spcialerådsnedsættelserne Henvendelse fra John Philip (B) om den politiske styringsmodel Henvendelse fra Jørgen Christensen (V) om kommunikation Henvendelse fra Jørgen Christensen (V) om lægebemandet helikoptertjeneste Udbud af revision (Fortrolig) Godkendelse af kontrakter/iværksættelse af udbud (Fortrolig) Udbud af kontrakt med Lokalbanen (Fortrolig) Godkendelse af Interessentskabskontrakt for Amgros I/S (Fortrolig) 80

2 33. Handlemuligheder ved kontraktudløb af ISS-serviceaftaler på Hørsholm Sygehus (Fortrolig) Samordning af regionens lønsystemer (Fortrolig) Mødesager og meddelelser supplerende kommmissorium for underudvalget vedrørende psykiatri og social 81

3 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR ÖRESUNDSKOMITEEN (pr. 1. januar 2007) 1 Öresundskomiteens overordnede målsætning Öresundskomiteen er en politisk platform for lokale og regionale myndigheder, der skal medvirke til at sikre legitimitet og folkelig forankring af integrationsprocessen i hele regionen. 2 Formål Öresundskomiteen har til formål at styrke og synliggøre områdets rolle i såvel national som international henseende med det formål at skabe grundlag for øget vækst i hele Øresundsregionen - økonomisk, kulturelt og socialt. Denne ambition skal bygges på en stræben efter en helhedsorienteret og langsigtet bæredygtig udvikling. Öresundskomiteen skal arbejde for en udvikling af hele Øresundsregionen hen imod en funktionelt integreret region. Öresundskomiteen skal løbende vurdere integrationsprocessens fremdrift samt tage initiativer til og fremsætte forslag til, hvordan den kan fremmes. Öresundskomiteen skal medvirke til at fremme forståelsen for de respektive sider af Øresunds kulturelle og sociale egenart samt udbygge den eksisterende fælles sociale og kulturelle identitet. Öresundskomiteen skal arbejde for at varetage fælles grænseregionale interesser i forhold til statslige og internationale myndigheder. Öresundskomiteen skal bidrage til at fremme profilering af Øresundsregionen såvel nationalt som internationalt med det formål at udnytte områdets samlede styrkepositioner i den internationale konkurrence. 3 Deltagere Deltagerne i samarbejdet er følgende: Fra dansk side Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns kommune, Frederiksberg kommune, Bornholms Regionskommune, Kommunekontaktråd Hovedstaden og Kommunekontaktråd Sjælland. Fra svensk side Region Skåne, Malmø Stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun og Landskrona kommun. 4 Öresundskomiteen 1. Öresundskomiteen består af 36 folkevalgte politikere, hvoraf 18 udpeges fra dansk side og 18 fra svensk side. For hvert medlem udpeges endvidere en suppleant. Valgperioden følger funktionsperioden for de udpegede politiske organer. 2. De nedenfor anførte medlemmers politisk ansvarlige forsamlinger udpeger det angivne antal af Komiteens medlemmer og suppleanter.

4 Medlemmer: Antal Danmark: Formanden for Region Hovedstaden 1 Region Hovedstaden 7 Formanden for Kommunekontaktrådet Hovedstaden 1 Formanden for Københavns kommunes borgerrepræsentation 1 Borgmesteren i Frederiksberg Kommune 1 Borgmesteren i Bornholms Regionskommune 1 Formanden for Region Sjælland 1 Region Sjælland 3 Formanden for Kommunekontaktrådet Sjælland 1 Kommunekontaktrådet Sjælland 1 I alt 18 Sverige: Region Skåne 12 Malmö Stad 2 Helsingborgs stad. Lunds kommun. Landskrona kommun. I alt 18 Samlet antal Öresundskomiteen er højeste besluttende organ for samarbejdet. Komiteen godkender årsberetning, regnskab, budget og vedtægter samt vælger Formand og Næstformand for et år ad gangen. Komiteen godkender overordnede målsætninger og handlingsplan. Medlemmerne udpeger selv medlemmer og deres suppleanter til komiteen. Suppleanten indkaldes, hvis det ordinære medlem har meddelt forfald. Suppleanterne har altid ret til at være tilstede på Öresundskomiteens møder. Suppleanterne har kun stemmeret når det ordinære medlem ikke er tilstede. Mødepapirer sendes til orientering til suppleanterne. 4. Hvert medlem har en stemme. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 5. Komiteen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af både komiteens danske og svenske medlemmer, jf. 4. stk. 2, er tilstede. 6. Komiteen indkaldes mindst to gange årligt med mindst 4 ugers varsel. Dagsordenen for møderne skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag, som ønskes behandlet på komiteens møder, skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse. Hvis 1/3 af medlemmerne, jf. 4 stk. 2, i komiteen forlanger det, skal formanden straks indkalde til ekstraordinært møde med det ovenfor anførte varsel.

5 7. Komiteens beslutninger indføres under møderne i en beslutningsprotokol. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutnings-protokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed kræve at denne samtidig gøres bekendt med indholdet i protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til formanden, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen. Protokollen underskrives af formandskabet og fremsendes til medlemmerne. 8. Komiteen fastlægger forretningsorden for forretningsudvalget. 5 Forretningsudvalg 1. Komiteens forretningsudvalg består af 12 komitemedlemmer med 6 medlemmer fra henholdsvis dansk side og svensk side. 2. Forretningsudvalget mødes efter behov, mindst 4 gange årligt. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af både komiteens danske og svenske medlemmer, jf. 5. stk. 3, er tilstede. Hvert medlem har en stemme. Ved afstemning afgøres denne ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 3. Forretningsudvalget består af: Danmark: Formanden for Region Hovedstaden Medlem fra Region Hovedstaden Formanden for Region Sjælland Formanden for KKR Hovedstaden Formanden for KKR Sjælland Formanden for Borgerrepræsentationen i Københavns kommune Sverige: Regionsstyrelsens ordførende i Region Skåne 2 medlemmer fra Region Skåne Kommunstyrelsens ordførende, Malmø stad 2 medlemmer fra kommunerne 2. Forretningsudvalget kan efter behov nedsætte ad hoc udvalg til at løse bestemte opgaver. Udvalgene refererer til forretningsudvalget. I udvalgene kan deltage politikere samt repræsentanter fra både den offentlige og den private sektor. 3. Forretningsudvalgets beslutninger indføres under møderne i en beslutningsprotokol. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutnings-protokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed kræve at denne samtidig gøres bekendt med indholdet i protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han

6 meddele dette til formanden, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen. Protokollen underskrives af formandskabet og fremsendes til medlemmerne. 6 Formandskab 1. Öresundskomiteens formand og næstformand varetager såvel formandskabet for Komiteen og Forretningsudvalget. Formanden og næstformanden skal på skift for et år ad gangen være henholdsvis dansk og svensk. Såfremt formanden er dansk, skal næstformanden være svensk og vice versa. 2. Formandsskabet træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af direktøren for sekretariatet samt direktørens nærmere ansættelsesvilkår. Beslutning om ansættelse, afskedigelse og ansættelsesvilkår i øvrigt for Öresundskomiteens sekretariats personale træffes af direktøren 3. Komiteen og forretningsudvalget tegnes af Formandsskabet og direktøren i forening. 4. Formandskabet og direktøren aftaler indbyrdes kommunikation og information til omverdenen. 7 Öresundskomiteens sekretariat 1. Öresundskomiteen, Forretningsudvalget og eventuelle ad hoc udvalg betjenes af sekretariatet. Sekretariatet refererer til forretningsudvalget. Öresundskomiteens sekretariat har ansvaret for at gennemføre Komiteens og forretningsudvalgets beslutninger. Sekretariatet udfører de besluttede aktiviteter, informations- og kontaktvirksomhed samt de løbende administrative opgaver. Sekretariatet har sæde i København. Komiteen har værneting det sted, hvor sekretariatet er beliggende. 8 Embedsmandsgruppe 1. Öresundskomiteens medlemsorganisationer udpeger en samordningsgruppe bestående af embedsmænd. Hvert medlem udser en repræsentant. Samordningsgruppen mødes i forbindelse med forretningsudvalgets møder og bistår sekretariatet med forberedelsen af møderne 9 Finansiering 1. Finansieringen af komiteens virke sker ved tilskud fra parterne. Fordelingen mellem dansk og svensk side sker efter befolkningstallet. Den videre fordeling på henholdsvis dansk og svensk side sker efter aftale mellem de respektive parter. 2. Til særlige indsatsområder og initiativer kan der ansøges om yderligere bevillinger eller tilskud fra medlemmerne, andre interessenter, fonde, offentlige myndigheder m.v. 10 Regnskab og budget 1. Sekretariatet forbereder og forretningsudvalget godkender forslag til handlingsplan, overordnet budget samt kontingent (medlemsbidrag) til fremlæggelse for beslutning i Öresundskomiteen i

7 maj måned. Det af komiteen godkendte budget fremsendes til de i 4 stk. 2, nævnte medlemmer i forbindelse med komiteens anmodning om det i 9 stk. 1, nævnte bidrag. 2. Regnskabsåret er kalenderåret. Hvert år i maj måned aflægges det reviderede regnskab for det forgangne år for komiteen. Regnskabet sendes derefter til de i 4 stk. 2, nævnte medlemmers godkendelse. 11 Mødeudgifter mv Udgifter til diæter, ophold, transport o.l. afholdes af deltagerne i samarbejdet for sine repræsentanter. 12 Revision Komiteen vælger hvert år en revisor og suppleant for denne. 13 Vedtægtsændringer Ændring af Öresundskomiteens vedtægter kan ske med et flertal på ¾ majoritet af samtlige medlemmer, efter indstilling fra forretningsudvalget og ved vedtagelse i Öresundskomiteen i to på hinanden følgende møder. 14 Opløsning 1. Opløsning af Öresundskomiteen kræver beslutning i to på hinanden følgende møder i komiteen med et flertal på ¾ majoritet af samtlige medlemmer. Opløsning kræver herudover godkendelse af ¾ af samtlige deltagere i samarbejdet, jf Ved opløsning af Öresundskomiteen fordeles overskud eller underskud mellem de i 4 stk.2, nævnte medlemmer i forhold til deres bidrag det pågældende år. 15 Udtrædelse En deltager kan udtræde af samarbejdet med et års varsel til den 1. januar. 16 Nye deltagere Optagelse af nye medlemmer i samarbejdet kan ske efter godkendelse i komiteen. 17 Ikrafttræden Denne vedtægt træder i kraft 1. januar 2007

8

9

10

11

12

13

14

15

16 1 Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Frederiksholms Kanal København K IB Sag: / Arkiv: Hvidovre Denne ansøgning er parallelfremsendt til Region Hovedstaden, att. Joost Nielsen. VUC Syd fremsender hermed ansøgning om tilladelse til at udbyde 2-årigt hf på VUC Syd fra kursusåret 1/ Vedrørende ansøgningen: VUC har i de senere år haft mange og et stigende antal kursister, der tager en hel hf-eksamen. Dimittenderne er overvejende unge voksne mellem 20 og 29 år, og en del har anden etnisk baggrund. Mange af de unge voksne er kursister, der tidligere har forsøgt sig med en ungdomsuddannelse, men er faldet fra. På VUC Syd forsøger de så igen, mange med succes, så de kan komme videre i uddannelsessystemet eller tage erhvervsarbejde. Det er VUC Syds vurdering, at vi vil kunne tiltrække endnu flere af de unge voksne, hvis de har en valgmulighed mellem enkeltfags hf og 2-årigt hf. For mange af dem vil det netværk, der opstår ved samlet at følge undervisningen i alle timerne, sandsynligvis øge gennemførslen og give bedre eksamensresultater. Vi mener også, at tilbud om 2-årigt hf hos os især kan fremme integrationen af unge kvinder af anden etnisk baggrund i vort geografiske område. Vi har igennem de senere år set et stigende antal af unge kvinder, der hos os ønsker en hel hf-eksamen De unge kvinder føler sig tilsyneladende trygge ved vort multikulturelle undervisningsmiljø, ligesom centret af deres familie er et accepteret uddannelsessted. Derudover vil det 2-årige hf på VUC Syd give de unge voksne bedre økonomiske vilkår, idet de så ikke skal betale kr. pr. år i deltagergebyr. Ofte har de ikke pengene til deltagergebyr og kommer derfor ikke i gang med en uddannelse. De fleste går ikke hen til det 2-årige gratis hf - kursus på gymnasierne, idet de finder studiemiljøet for ungdommeligt.

17 2 På VUC Syd forventer vi således ikke, at 2-årigt hf på centret vil blive en konkurrent til de 2-årige hf-tilbud på gymnasierne, idet tilbudet dér retter sig mod en målgruppe, som er yngre end de 20-29årige vi forventer vil melde sig på VUC. VUC Syd vil, hvis vi kan tilbyde 2-årigt hf, kunne bidrage til at flere såvel danske unge voksne, som unge voksne med anden etnisk baggrund, kan tage en ungdomsuddannelse. Den midlertidige bestyrelse skal hermed anbefale, at Undervisningsministeriet giver tilladelse til, at der fra 1/ udbydes 2-årigt hf på VUC Syd. Michael Wrangel Formand for Den midlertidige Bestyrelse ved VUC Syd

18 3 NOTAT UNDERVISNINGS- OG KULTURFORVALTNINGEN Stationsparken Glostrup Tlf Fax Dato: Sagsnr.: / Arkiv: Sagsbeh.: Berit Fruelund Jacobsen Direkte tlf.:

19 4 Toårigt hf ved VUC Syd I forbindelse med VUC Syds ansøgning om tilladelse til at udbyde hf som toårigt forløb har Undervisnings- og Kulturforvaltningen i Københavns Amt udarbejdet en undersøgelse af behovet for og den forventede effekt af en sådan tilrettelæggelse ved VUC Syd. Forvaltningen har primært undersøgt tre forhold: Det potentielle befolkningsunderlag for en toårig hf på VUC Syd. Effekten af uddannelsen i forhold til det generelle opkvalificeringsbehov i VUC Syds opland. Effekten i forhold til uddannelse af indvandrere og deres efterkommere i VUC Syds opland. Undersøgelsen bygger på udtræk fra Danmarks statistiks database, udtræk fra VUC Syds kursistregister og en spørgeskemaundersøgelse blandt dimittenderne fra årene udarbejdet af Undervisnings- og Kulturforvaltningen i forbindelse med dette notat. Undersøgelsen viser: at der er en stor og stigende gruppe kursister, som gennemfører en hel hf-eksamen på VUC Syd. at 91 % af dimittenderne fra VUC Syd bruger deres hf-eksamen som adgang til et videregående studium eller en erhvervsuddannelse. at dimittenderne primært skal findes i aldersgruppen årige. at befolkningsgrundlaget blandt årige er stigende i VUC Syds oplandskommuner. at der er en stigning i antallet og andelen af hf-dimittender med anden etnisk baggrund. at et geografisk bredere hf-udbud vil medvirke til at sænke det uddannelsesmæssige efterslæb på den københavnske syd-vestegn langs S-banelinie A. at frafaldet blandt hf-kursisterne på VUC forventes at falde, hvis en hf sammensat af enkeltfag erstattes med en toårig tilrettelæggelse.

20 5 Hf-dimittenderne Det lokale behov for etableringen af et toårigt hf-tilbud kan blandt andet måles ud fra antallet af hfdimittender fra VUC Syd. Tabel 1. Antal hf-dimittenter Antal Tabellen viser, at der efter et markant fald i 2003, har været et stort og konstant stigende antal dimittender på VUC Syd. I de sidste 5 år har VUC Syd produceret i alt 240 hele hf-eksamener. Hertil kommer de godt 50 kursister, som årligt 1 tager de såkaldte fagpakker 2. Disse kursister må antages at rumme en del potentielle kursister til et toårigt hf, ikke mindst fordi det vil gøre dem mere fleksible i uddannelsessystemet, hvis de finder ud af, at den planlagte videregående uddannelse alligevel ikke var sagen, og springer fra. Aldersmæssigt er hf-dimittenderne koncentreret i gruppen årige. 76 % af dimittenderne årige, 15 % var årige og kun 1 % eller 2 dimittender var under 20 år. Den primære målgruppe for den toårige hf på VUC Syd er således de årige. Antallet af dimittender med anden etnisk baggrund er steget fra 5 i 2002 til 24 i Procentmæssigt svarer det til, at andelen af dimittender med anden etnisk baggrund er steget fra 11 % i 2002 til 42 % i Effekten af en hel hf-eksamen belyses med en spørgeskemaundersøgelse blandt dimittenderne fra Undersøgelsen viser at 82 % af svarpersonerne er begyndt på en videregående uddannelse. 9 % er begyndt på en erhvervsuddannelse. Samlet set er det således 91 %, som har brugt deres hf-eksamen som et springbræt til et videre uddannelsesforløb 3. Behov for et toårigt hf på VUC Syd Det fremtidige behov for et toårigt hf ved VUC Syd afhænger af befolkningsudviklingen og - fordelingen samt af uddannelsesbehovet i centrets opland. Centerets opland og befolkningsudviklingen heri. VUC Syds opland udgøres primært af kommunerne Hvidovre, Tårnby og København, idet 75% af hf-kursisterne kommer herfra. Det øvrige opland udgøres af kommunerne Rødovre, Brøndby og Ishøj, hvorfra godt 10% af hf-kursisterne kommer. De resterende kursister rekrutteres fra en bred vifte af kommuner. Ifølge Danmarks Statistik vil antallet af borgere i den primære målgruppe (de årige) stige med 5 % frem til (Ud over de oven for nævnte kommuner er Vallensbæk og Dragør kommune inddraget i denne opgørelse) er en undtagelse, da der kun var 25 kursister, som fuldførte en fagpakke i En fagpakke er 3-5 fag, som tilsammen er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse. På VUC Syd har de i øjeblikket fagpakker til sygeplejerske-, pædagog- og politiuddannelsen. 3 De 70 positive svar fordeler sig således: 56 er i gang eller færdige med en videregående uddannelse. Seks er i gang eller færdige med en erhvervsuddannelse. To er pensionister, som tilkendegiver, at de er for gamle til at gå i gang med en uddannelse. Disse to svar er derfor ikke inkluderet i den procentmæssige beregning.

21 6 Uddannelsesbehov på Vestegnen Hvis man betragter VUC Syds Hvidovre-afdeling isoleret set, er der desuden behov for en toårig tilrettelæggelse af hf på grund af det uddannelsesmæssige efterslæb blandt de unge på Vestegnen. Vestegnsanalysen viser, at andelen af en ungdomsårgang fra Hvidovre-afdelingens opland, som søger gymnasiet eller hf er på 38%. I Københavns Amt som helhed er gennemsnittet 51%. Samtidig med at tilgangen til Vestegnens gymnasie- og hf-kurser er mindre end tilgangen til Københavns Amt som helhed, er frafaldet større end gennemsnittet. Frafaldet fra en ungdoms-hf på Vestegnen er på 33 % 4. I Vestegnsanalysen anbefales et geografisk bredere udbud som én af løsningerne på det uddannelsesmæssige efterslæb og det store frafald. Et geografisk bredere hf-udbud forventes således både at få søgningen til at stige og frafaldet til at falde. Det skyldes, at hf-kursisterne er meget transportfølsomme. Lukningen af hf-afdelingen på Avedøre gymnasium har eksempelvis fået frafaldet til at stige, eftersom kursisterne skulle transportere sig længere for at komme til Kongsholm Amtsgymnasium og hf 5. Hvis anbefalingen om et bredere geografisk hf-tilbud følges, vil VUC Syds Hvidovre-afdeling være et oplagt valg. Afdelingen ligger i modsætning til Vestegnens andet hf-tilbud, Kongsholm Amtsgymnasium og hf, på S-togslinie A. Kongsholm Amtsgymnasium og hf ligger ved S-togslinie B og B+. I Vestegnsanalysen påpeges det, at andelen af kursister på hf er større i kommunerne langs S-togslinie B og B+ 6. Det er således langs S- togslinie A, at behovet for en toårig tilrettelæggelse af hf er størst. I Københavns kommune ligger det nærmeste hf-kursus på Vester Borgerdyd Gymnasium og hf i Valby. Konkurrencen mellem et hf-tilbud på VUC Syd og det eksisterende kursus på Vester Borgerdyd må dog anses for yderst begrænset. Dels ligger Vester Borgerdyd ikke på S-banelinie A og dels er målgruppen for de to skoler aldersmæssigt forskellig. Frafaldsproblematik Den lave gymnasie/hf-frekvens kombineret med det større frafald på Vestegnen indikerer også, at der er et lokalt behov for et hf-tilbud, der giver de unge, som ikke fik en almen ungdomsuddannelse en anden chance i et voksenpædagogisk miljø. De unge voksne må forventes at have et større frafald end kursisterne på ungdomsuddannelserne, da de har flere voksenforpligtelser, men det netværk og den kontinuitet, som ligger i klassedannelse og fuldtidsstudie i den toårige tilrettelæggelse, forventes også at have en afgørende, positiv effekt på gennemførselsprocenten. Erfaringerne viser da også, at en toårig tilrettelæggelse fastholder kursisterne bedre end en enkeltfags tilrettelæggelse. Det understøttes af Undervisningsministeriets rapport, hvor det fremgår, at der er en direkte positiv sammenhæng mellem antallet af samtidige fag og gennemførslen 7. 4 Vestegnsanalysen er udarbejdet af Ungdomsuddannelseskontoret i Københavns Amt i Analysens geografiske afgrænsning inkluderer Albertslund, Glostrup, Vallensbæk og Høje Taastrup kommune i forhold til afgrænsningerne af VUC Syds opland. Vestegnsanalysen p , Vestegnsanalysen p. 40. I Københavns Amts ungdomsuddannelseskontor oplyses desuden, at den aktivitetsmæssige tilbagegang man oplevede med lukningen af hf på Avedøre Gymnasium aldrig er blevet vendt til en aktivitetsmæssig fremgang på et andet hfkursus på Vestegnen. Man kan lidt populært sige, at de kursister, man mistede, ikke er dukket op på et andet hf-kursus. 6 Vestegnsanalysen p Rapport for udvalget om almene voksenuddannelser, Undervisningsministeriet 2001, p Gennemførsel er både gennemførsel med og uden prøveaflæggelse. Andelen af kursister, der afbryder studiet er eksempelvis 45 % for kursister med ét fag, mens den kun er 29 % for kursister med et fuldt skema (6 eller flere fag)

22 7 Kursister med anden etnisk baggrund på VUC Syd For borgere med anden etnisk baggrund end dansk vil der ofte være flere barrierer for at søge uddannelse. Der er sproglige barrierer, kulturelle barrierer og en større del af denne befolkningsgruppe antages at komme fra uddannelsesfremmede miljøer. Der ligger derfor en stor uddannelsespolitisk udfordring i at få løftet uddannelsesniveauet blandt borgere af anden etnisk oprindelse. De må således forventes at være underrepræsenteret blandt kursisterne. Ud fra den betragtning at jo højere et uddannelsesløft des større er udfordringen, må underrepræsentationen forventes større på hf end på AVU. For at undersøge VUC Syds etniske gennemslagskraft har forvaltningen bedt Danmarks Statistik lave et statistisk udtræk på centrets kursister i senest tilgængelige år, kursusåret 2004/2005. Kursisterne er blevet opdelt på alder, uddannelsesniveau og etnicitet. Som det fremgår af tabel 2 er 20 % af kursisterne på VUC Syds hf-afdeling af anden etnisk oprindelse. Dette gør sig kun gældende for 7 % af borgerne i oplandet. VUC Syd har således formået at nedbryde de etniske uddannelsesbarrierer. Fokuseres der på den primære målgruppe, de årige, er overrepræsentationen endnu større (27 %). Dette understreges af, at der også er en overrepræsentation af borgere med anden etnisk baggrund (29 %) blandt dimittenderne fra I 2006 er overrepræsentation blandt dimittenderne steget markant. Andelen med anden etnisk baggrund er helt oppe på 42 % i Tabel 2. Kursist- og oplandsprofil CPR-kursister på VUC Syd i 2004/2005 Antal kursister med anden etnisk baggrund på VUC Syd 2004/2005 Andel personer med anden etnisk baggrund på VUC Syd i 2004/2005 I alt % 7 % hf % - heraf årige % 11 % Dimittender % - AVU % - Andel personer med anden etnisk baggrund i oplandet i 2005 Hf-kursister med anden etnisk baggrund er i høj grad koncentreret i den primære målgruppe på toårigt hf. 66 % af hf-kursisterne med anden etnisk baggrund er således årige. Udvides målgruppen til de årige, indeholder den 81 % af kursisterne med anden etnisk oprindelse. Kun 3 % af hf-kursisterne med anden etnisk oprindelse er under 20 år. AVU-afdelingen kan i mange tilfælde betragtes som det første trin mod en hf-eksamen. Andelen af kursister med anden etnisk oprindelse er på 35 % på VUC Syd. Samlet set må det konkluderes, at VUC Syd har været i stand til at nedbryde de etniske uddannelsesbarrierer. Allerede nu dækker centret et stort uddannelsesmæssigt behov blandt de unge voksne af anden etnisk oprindelse, og der et intet, som tyder på, at dette behov bliver mindre. Antallet af hf-dimittender med anden etnisk oprindelse er steget fra 26 % i 2005 til 42 % i Sammenfatning

23 Det er et stort og stigende antal kursister på VUC Syd, som afslutter en hel hf-eksamen. Samtidig har ungdomsuddannelserne i Hvidovre-afdelingens oplandsområde en lav søgefrekvens og et stort frafald, hvilket tyder på en stor uddannelsesmæssig restgruppe blandt de voksne i lokalområdet. VUC Syd vil kunne udligne noget af dette uddannelsesmæssige efterslæb med en toårig hf, og samtidig vil Vestegnsanalysens anbefaling om et geografisk bredere hf-tilbud efterleves. VUC Syd har som institution nedbrudt uddannelsesbarrierer og fået et godt tag i borgere af anden etnisk oprindelse. Hovedparten af kursisterne af anden etnisk oprindelse på hf-afdelingen er årige, altså den primære målgruppe for en toårig tilrettelæggelse. Antallet af kursister under 20 år er forsvindende lille på VUC Syd. Det forventes derfor ikke, at søgningen til ungdomsuddannelserne falder på grund af en toårig tilrettelæggelse på VUC Syd. Endeligt viser undersøgelsen blandt hf-dimittenderne, at deres hf-eksamen i høj grad fører til en videregående- eller erhvervsuddannelse. 8

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Den 38. november 2016 REGIONSRÅDET SAG NR. 01 SKABELONER FOR MØDESAGER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at vi tager stilling til nedenstående tekst 2. at vi tager stilling til ovenstående tekst 3. at vi tager stilling til mellemstående tekst SAGSFREMSTILLING Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. SAGEN AFGØRES AF: Forretningsudvalget/Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING: iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt Bilagsfortegnelse: 1. xx (FU) Arkiv:

36

37

38

39 NOTAT Forberedelsesudvalget for REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge Hillerød Tlf: Fax: E-post: Dato: 16. oktober 2006 Sagsnr.: Arkiv: Risikovurdering for Region Hovedstaden ved at indtræde som debitor på et ufordelt lån i delingsaftalen med Frederiksborg Amt Frederiksborg Amt har i brev af 7. juli 2006 fremsendt en opgørelse over fordelingen af amtets lån til de myndigheder, der i forbindelse med kommunalreformen modtager opgaver fra amtet. Fordelingen af lånene er i overensstemmelse med den indgåede delingsaftale og vedrører lån, der er optaget i KommuneKredit. Oversigten danner grundlag for, hvem der indtræder som debitor på lånene fra 1. januar Problemstilling Frederiksborg Amt bemærker i det fremsendte brev, at der er en ikke-fordelt andel på 45 pct. af restgælden på et enkelt lån. Amtet vil forsøge at opnå aftale med Region Hovedstaden om, at regionen indgår som debitor i perioden fra 1. januar 2007 og indtil efterregulering har fundet sted. Spørgsmålet er om dette vil indebære en risiko for Region Hovedstaden. Baggrund for problemstilling Helsingør Kommune overtager kan -institutionen Værkstedsgården. I det første aftaleudkast har denne institution en værdi af ca. 33 mio. kr. Da aktiver og passiver for kan - institutioner skal gå i nul, dvs. der ikke er hverken negativ eller positiv netto-formue knyttet til den enkelte institution af denne type, overtager Helsingør Kommune en andel af restgælden på et specifikt lån i KommuneKredit restgælden ultimo 2004 udgjorde 30,8 mio. kr. I forbindelse med forhandlingerne om aftaleudkastet aftales det at nedjustere værdien af Værkstedsgården til 8,8 mio. kr. Yderligere tilføres institutionen 10,3 mio. kr. i passiver i form af en tjenestemandspensionsforpligtelse. I stedet for at få fyldt op med gæld lånet i KommuneKredit får kommunen i det endelige aftaleudkast fyldt op med aktiver i form af likvider. Lånet bliver imidlertid ikke fordelt til en ny myndighed. Dette suppleres i den endelige delingsaftale af en formulering om, at:

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD & KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Journal nr.: 08011817 Ref.: Lars Kinnerup Tlf.: 3866 6001

Læs mere

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2 Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD OG KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 12. februar 2014 INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR

Læs mere

Hvad er en Kommuneplan?

Hvad er en Kommuneplan? Forside Tema 1 Hvad er en Kommuneplan? Amet dignissim delenit nonummy illum dolore wisi in duis at, tincidunt wisi, duis elit, amet feugiat laoreet. Blandit nisl tincidunt nulla facilisi minim, velit nulla

Læs mere

Beskrivelse af proces fra bruger

Beskrivelse af proces fra bruger Indhold Beskrivelse af proces fra bruger... 2 Beskrivelse af proces - fra koden... 6 0) Initialisering af proces... 7 1) Ansøgning oprettet (noteticket)... 8 2) Godkend nyt medlem (taskticket)... 9 3)

Læs mere

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland Indledning Koncerndirektionen i Region Sjælland har nedsat De Sundhedsfaglige Råd. Rådene skal varetage opgaver i forbindelse med den generelle

Læs mere

Økologisk spiseklub for hele familien

Økologisk spiseklub for hele familien Oplæg til koncept Jeg har leget lidt med at føre ideen om en økologisk spiseklub i Odder en del videre. Jeg tror, der i tiden er et godt potentiale til at bygge noget mere op omkring økologisk sund mad,

Læs mere

Banedanmarks logo. Minimumstørrelse. Symbolets størrelse og proportioner må ikke ændres. Symbolet har en fast placering under navnetrækket.

Banedanmarks logo. Minimumstørrelse. Symbolets størrelse og proportioner må ikke ændres. Symbolet har en fast placering under navnetrækket. Banedanmarks logo Navnetræk Symbol Minimumstørrelse Bredde: 4,5 mm Designprogrammets bærende element er logoet. Logoet består af navnetrækket Banedanmark og af et symbol. Den grafiske opdeling i navnetrækket

Læs mere

Rough - visuel idéudvikling

Rough - visuel idéudvikling 1 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, journalistik og datalogi, PO.Box 260. 4000 Roskilde. (2002) Bruno Ingemann in Tekster skal ses! Nøgleord: Rough, udkast, struktur, billedbrug

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Design. manual. 4September 2014

Design. manual. 4September 2014 Design manual 4September 2014 2 Fredensborg Kommune Designmanual 4 September 2014 Fredensborg Kommune Designmanual 4 September 2014 3 Indhold 3 Forord 5 Logo 6 Logo, varianter 7 Frikommune-logo 8 Farver,

Læs mere

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid Børn, forældremyndighed & samvær Forældreskab i en moderne tid Indhold Nogle ord om denne folder... Nogle ord om denne folder... 3 Børn og forældremyndighed 5 For børn født efter 1. juli 2002 5 For børn

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

PROJEKT 3, 1. SEM WEBSITE FROM CLIENT BRIEF

PROJEKT 3, 1. SEM WEBSITE FROM CLIENT BRIEF PROJEKT 3, 1. SEM WEBSITE FROM CLIENT BRIEF Links til portfolio Anna Emely Jensen Oliver Alexander Vedel Trojahn Maja Scheel Kvint Cecilie Sørensen http://www.annaemely.wordpress.com https://www.olivervedel.wordpress.com

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE Side 2 / Det danske spejderkorps / INDTRODUKTION Visuel identitet til DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info DesignGuide Sådan bruger du denne guide Grundelementer 2 3 Logo Logotype Det 5. element Farver Typografi Papirlinje 4 Brevpapir Kuverter Visitkort Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

Læs mere

Ajos visuel identitet. Designguide

Ajos visuel identitet. Designguide Ajos visuel identitet Designguide Version 1.2 2012 Designguide Indhold 2 Forord Side 3 Grundelementer Logo 4 Logofrizone 5 Farver 6 Typografi 7 Grafisk elementer 8 Formater 9 Brand billedbehandling 10

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Design. manual. 5Juli 2015

Design. manual. 5Juli 2015 Design manual 5Juli 2015 2 Fredensborg Kommune Designmanual 5 Juli 2015 Fredensborg Kommune Designmanual 5 Juli 2015 3 Indhold 3 Forord 5 Logo 6 Logo, varianter 7 Frikommune-logo 8 Farver, primære 9 Farver,

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden Vedtægter for Væksthus Hovedstaden Rev. Oktober 2012 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstaden. Stk. 2. Fondens hjemsted er Region Hovedstaden Stk. 3. Fonden er stiftet af: Albertslund

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen Vedtægter for Væksthus Hovedstadsregionen juni 2010 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstadsregionen. Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune Stk. 3. Fonden er stiftet

Læs mere

BYDELSMØDRE-GRUPPEN BLIVER EN FORENING

BYDELSMØDRE-GRUPPEN BLIVER EN FORENING Bydelsmødregruppen bliver en forening BYDELSMØDRE-GRUPPEN BLIVER EN FORENING Når Bydelsmødrene er godt i gang med deres frivillige indsats som Bydelsmødre, er næste skridt, at gruppen organiserer sig som

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

BYDELSMØDRENES GRUNDUDDANNELSE

BYDELSMØDRENES GRUNDUDDANNELSE Bydelsmødrenes grunduddannelse Bydelsmødrenes Grunduddannelse BYDELSMØDRENES GRUNDUDDANNELSE Når de kommende Bydelsmødre er rekrutteret, begynder den obligatoriske grunduddannelse - en af grundpillerne

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE SIDE 2 / DET DANSKE SPEJDERKORPS / INDTRODUKTION VISUEL IDENTITET TIL DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Guide til Elsparefondens medarbejderkampagne Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Jeg troede, der var en anden, der gjorde det Følg kampagneguiden og hjælp kollegerne med at spare på strømmen

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1 Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Opgavebeskrivelse Modtagere fremgår af bilag 1 Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 28. maj 2014

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

KOM GODT FRA START. Kom godt fra start EN KOORDINATOR SKAL:

KOM GODT FRA START. Kom godt fra start EN KOORDINATOR SKAL: Kom godt fra start KOM GODT FRA START Når det er besluttet at etablere en Bydelsmor-gruppe, er første skridt at finde en engageret koordinator, som det næste års tid bruger cirka 8 timer om ugen på at

Læs mere

2 Fredensborg Kommune Designmanual 3 Januar 2012. Indhold

2 Fredensborg Kommune Designmanual 3 Januar 2012. Indhold Designmanual 3 Januar 2012 2 Fredensborg Kommune Designmanual 3 Januar 2012 Indhold 3 Forord 5 Logo 6 Logo, varianter 7 Frikommune-logo 8 Farver, primære 9 Farver, skundær 10 Typografi, Arial 11 Typografi,

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Designmanual 1.0 Lej1bil.dk

Designmanual 1.0 Lej1bil.dk Designmanual 1.0 Lej1bil.dk 01 Intro 02 Logo Farvekoder Grafisk grundelement 04 Beklædning 05 Typografi 06 Brevlinje 10 Tryksager 11 Webdesign På de følgende sider findes en intro til Lej1bil.dks visuelle

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL LOGO. RØDE KORS LOGO Introduktion I Røde Kors skelner vi mellem det røde kors som beskyttelsesmærke og det røde kors som logo. Beskyttelsesmærke

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Skilte og 3D. Grundelementer. Digitale media. Korrespondance. Side. Side Intro. Designmanualen er opdelt i fem hovedafsnit: Facadeskilte Beklædning

Skilte og 3D. Grundelementer. Digitale media. Korrespondance. Side. Side Intro. Designmanualen er opdelt i fem hovedafsnit: Facadeskilte Beklædning Designmanual Indhold Side Designmanualen er opdelt i fem hovedafsnit: A A1 A. Intro Indledning og baggrund. B. Grundelementer Beskrivelse og definering af grafiske grundelementer. C. Korrespondance Design

Læs mere

DESIGNGUIDE. Designguide Kunststyrelsen

DESIGNGUIDE. Designguide Kunststyrelsen DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE s visuelle identitet er det tavse bindeled mellem organisationens interne enheder og omverdenen. Den visuelle identitet er med til at skabe en intern ramme for kulturen i den nye

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. DE VISUELLE DRIVERS Handlekraftig Kompetent og innovativ Nærværende Troværdig Begreberne fortolket visuelt Solidt, robust og ikke til at overse. Det røde kors er garant

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Udarbejdet af KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg vedrørende Erhverv, oktober 2006. Navn og hjemsted Stk.

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også.

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. Internationalt anvendes navnet Danish 92 Group eller Danish 92 Group

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsstyrelsen, august 2009 1 1. Refusion af udgifter i forbindelse med udgifter

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

FUNDATS. for FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN

FUNDATS. for FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN FUNDATS for FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN 1 NAVN 1.01 Fondens navn er "Fonden Wonderful Copenhagen". 1.02 Fonden udøver tillige virksomhed under navnene "Fonden Greater Copenhagen Convention and Visitors

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

BYDELSMØDRENE GÅR I GANG

BYDELSMØDRENE GÅR I GANG Bydelsmødrene går i gang 26 BYDELSMØDRENE GÅR I GANG Nu hvor uddannelsen er afrundet, skal Bydelsmødrene øve sig i at være Bydelsmødre i praksis. I denne fase er det altafgørende, at Bydelsmødrene bliver

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

BYDELSMØDRE - skaber forandring. Vejledning i opstart af Bydelsmødre

BYDELSMØDRE - skaber forandring. Vejledning i opstart af Bydelsmødre BYDELSMØDRE - skaber forandring Vejledning i opstart af Bydelsmødre 1 Indholdsfortegnelse Introduktion Kom godt fra start Bydelsmødrenes grunduddannelse Bydelsmødrene går i gang Bydelsmødregruppen bliver

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Ankestyrelsens Designguide

Ankestyrelsens Designguide ANKESTYRELSENS DESIGNGUIDE 1 Ankestyrelsens Designguide 1. udgave, august 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Side 2 1. Moderniseret design og layout 3 Udgangspunkt for nævnene 3 Spørgsmål? 3 2. Faste designelementer

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1. Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Sønderborg Iværksætter Service og Sønderborg Konference og Event

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S Vedtægter som revideret 22.09.2006 1. Interessentskabet "Strandparken" består af følgende interessenter: Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Brøndby

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

designmanual Fruehøjgaard

designmanual Fruehøjgaard copyright marts 2016 designmanual Fruehøjgaard v. N2Y & designwerk Denne designmanual indeholder retningslinjer der sikrer et corporate design - en gennemgående designlinje for Boligselskabet Fruehøjgaard.

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN V E D T Æ G T E R for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er TURISMENETVÆRK SJÆLLAND-MØN. Foreningens hjemsted er i den kommune, hvor foreningens til enhver tid

Læs mere