18. Øresundskomiteen - udpegning af medlemmer til komiteen og forretningsudvalget i perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "18. Øresundskomiteen - udpegning af medlemmer til komiteen og forretningsudvalget i perioden 2007-2010 47"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side: 18. Øresundskomiteen - udpegning af medlemmer til komiteen og forretningsudvalget i perioden Indstilling vedrørende VUC Nordsjællands ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC CPH Wests ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC SYDs ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Valg af en repræsentant til Bornholms Erhvervsskoles bestyrelse for perioden 1. januar 2007 til 31. marts Dagsordenens mødesager struktur og indhold Ufordelt lån i delingsaftalen for Frederiksborg Amt Henvendelse fra John Philip (B) om spcialerådsnedsættelserne Henvendelse fra John Philip (B) om den politiske styringsmodel Henvendelse fra Jørgen Christensen (V) om kommunikation Henvendelse fra Jørgen Christensen (V) om lægebemandet helikoptertjeneste Udbud af revision (Fortrolig) Godkendelse af kontrakter/iværksættelse af udbud (Fortrolig) Udbud af kontrakt med Lokalbanen (Fortrolig) Godkendelse af Interessentskabskontrakt for Amgros I/S (Fortrolig) 80

2 33. Handlemuligheder ved kontraktudløb af ISS-serviceaftaler på Hørsholm Sygehus (Fortrolig) Samordning af regionens lønsystemer (Fortrolig) Mødesager og meddelelser supplerende kommmissorium for underudvalget vedrørende psykiatri og social 81

3 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR ÖRESUNDSKOMITEEN (pr. 1. januar 2007) 1 Öresundskomiteens overordnede målsætning Öresundskomiteen er en politisk platform for lokale og regionale myndigheder, der skal medvirke til at sikre legitimitet og folkelig forankring af integrationsprocessen i hele regionen. 2 Formål Öresundskomiteen har til formål at styrke og synliggøre områdets rolle i såvel national som international henseende med det formål at skabe grundlag for øget vækst i hele Øresundsregionen - økonomisk, kulturelt og socialt. Denne ambition skal bygges på en stræben efter en helhedsorienteret og langsigtet bæredygtig udvikling. Öresundskomiteen skal arbejde for en udvikling af hele Øresundsregionen hen imod en funktionelt integreret region. Öresundskomiteen skal løbende vurdere integrationsprocessens fremdrift samt tage initiativer til og fremsætte forslag til, hvordan den kan fremmes. Öresundskomiteen skal medvirke til at fremme forståelsen for de respektive sider af Øresunds kulturelle og sociale egenart samt udbygge den eksisterende fælles sociale og kulturelle identitet. Öresundskomiteen skal arbejde for at varetage fælles grænseregionale interesser i forhold til statslige og internationale myndigheder. Öresundskomiteen skal bidrage til at fremme profilering af Øresundsregionen såvel nationalt som internationalt med det formål at udnytte områdets samlede styrkepositioner i den internationale konkurrence. 3 Deltagere Deltagerne i samarbejdet er følgende: Fra dansk side Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns kommune, Frederiksberg kommune, Bornholms Regionskommune, Kommunekontaktråd Hovedstaden og Kommunekontaktråd Sjælland. Fra svensk side Region Skåne, Malmø Stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun og Landskrona kommun. 4 Öresundskomiteen 1. Öresundskomiteen består af 36 folkevalgte politikere, hvoraf 18 udpeges fra dansk side og 18 fra svensk side. For hvert medlem udpeges endvidere en suppleant. Valgperioden følger funktionsperioden for de udpegede politiske organer. 2. De nedenfor anførte medlemmers politisk ansvarlige forsamlinger udpeger det angivne antal af Komiteens medlemmer og suppleanter.

4 Medlemmer: Antal Danmark: Formanden for Region Hovedstaden 1 Region Hovedstaden 7 Formanden for Kommunekontaktrådet Hovedstaden 1 Formanden for Københavns kommunes borgerrepræsentation 1 Borgmesteren i Frederiksberg Kommune 1 Borgmesteren i Bornholms Regionskommune 1 Formanden for Region Sjælland 1 Region Sjælland 3 Formanden for Kommunekontaktrådet Sjælland 1 Kommunekontaktrådet Sjælland 1 I alt 18 Sverige: Region Skåne 12 Malmö Stad 2 Helsingborgs stad. Lunds kommun. Landskrona kommun. I alt 18 Samlet antal Öresundskomiteen er højeste besluttende organ for samarbejdet. Komiteen godkender årsberetning, regnskab, budget og vedtægter samt vælger Formand og Næstformand for et år ad gangen. Komiteen godkender overordnede målsætninger og handlingsplan. Medlemmerne udpeger selv medlemmer og deres suppleanter til komiteen. Suppleanten indkaldes, hvis det ordinære medlem har meddelt forfald. Suppleanterne har altid ret til at være tilstede på Öresundskomiteens møder. Suppleanterne har kun stemmeret når det ordinære medlem ikke er tilstede. Mødepapirer sendes til orientering til suppleanterne. 4. Hvert medlem har en stemme. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 5. Komiteen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af både komiteens danske og svenske medlemmer, jf. 4. stk. 2, er tilstede. 6. Komiteen indkaldes mindst to gange årligt med mindst 4 ugers varsel. Dagsordenen for møderne skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag, som ønskes behandlet på komiteens møder, skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse. Hvis 1/3 af medlemmerne, jf. 4 stk. 2, i komiteen forlanger det, skal formanden straks indkalde til ekstraordinært møde med det ovenfor anførte varsel.

5 7. Komiteens beslutninger indføres under møderne i en beslutningsprotokol. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutnings-protokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed kræve at denne samtidig gøres bekendt med indholdet i protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til formanden, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen. Protokollen underskrives af formandskabet og fremsendes til medlemmerne. 8. Komiteen fastlægger forretningsorden for forretningsudvalget. 5 Forretningsudvalg 1. Komiteens forretningsudvalg består af 12 komitemedlemmer med 6 medlemmer fra henholdsvis dansk side og svensk side. 2. Forretningsudvalget mødes efter behov, mindst 4 gange årligt. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af både komiteens danske og svenske medlemmer, jf. 5. stk. 3, er tilstede. Hvert medlem har en stemme. Ved afstemning afgøres denne ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 3. Forretningsudvalget består af: Danmark: Formanden for Region Hovedstaden Medlem fra Region Hovedstaden Formanden for Region Sjælland Formanden for KKR Hovedstaden Formanden for KKR Sjælland Formanden for Borgerrepræsentationen i Københavns kommune Sverige: Regionsstyrelsens ordførende i Region Skåne 2 medlemmer fra Region Skåne Kommunstyrelsens ordførende, Malmø stad 2 medlemmer fra kommunerne 2. Forretningsudvalget kan efter behov nedsætte ad hoc udvalg til at løse bestemte opgaver. Udvalgene refererer til forretningsudvalget. I udvalgene kan deltage politikere samt repræsentanter fra både den offentlige og den private sektor. 3. Forretningsudvalgets beslutninger indføres under møderne i en beslutningsprotokol. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutnings-protokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed kræve at denne samtidig gøres bekendt med indholdet i protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han

6 meddele dette til formanden, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen. Protokollen underskrives af formandskabet og fremsendes til medlemmerne. 6 Formandskab 1. Öresundskomiteens formand og næstformand varetager såvel formandskabet for Komiteen og Forretningsudvalget. Formanden og næstformanden skal på skift for et år ad gangen være henholdsvis dansk og svensk. Såfremt formanden er dansk, skal næstformanden være svensk og vice versa. 2. Formandsskabet træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af direktøren for sekretariatet samt direktørens nærmere ansættelsesvilkår. Beslutning om ansættelse, afskedigelse og ansættelsesvilkår i øvrigt for Öresundskomiteens sekretariats personale træffes af direktøren 3. Komiteen og forretningsudvalget tegnes af Formandsskabet og direktøren i forening. 4. Formandskabet og direktøren aftaler indbyrdes kommunikation og information til omverdenen. 7 Öresundskomiteens sekretariat 1. Öresundskomiteen, Forretningsudvalget og eventuelle ad hoc udvalg betjenes af sekretariatet. Sekretariatet refererer til forretningsudvalget. Öresundskomiteens sekretariat har ansvaret for at gennemføre Komiteens og forretningsudvalgets beslutninger. Sekretariatet udfører de besluttede aktiviteter, informations- og kontaktvirksomhed samt de løbende administrative opgaver. Sekretariatet har sæde i København. Komiteen har værneting det sted, hvor sekretariatet er beliggende. 8 Embedsmandsgruppe 1. Öresundskomiteens medlemsorganisationer udpeger en samordningsgruppe bestående af embedsmænd. Hvert medlem udser en repræsentant. Samordningsgruppen mødes i forbindelse med forretningsudvalgets møder og bistår sekretariatet med forberedelsen af møderne 9 Finansiering 1. Finansieringen af komiteens virke sker ved tilskud fra parterne. Fordelingen mellem dansk og svensk side sker efter befolkningstallet. Den videre fordeling på henholdsvis dansk og svensk side sker efter aftale mellem de respektive parter. 2. Til særlige indsatsområder og initiativer kan der ansøges om yderligere bevillinger eller tilskud fra medlemmerne, andre interessenter, fonde, offentlige myndigheder m.v. 10 Regnskab og budget 1. Sekretariatet forbereder og forretningsudvalget godkender forslag til handlingsplan, overordnet budget samt kontingent (medlemsbidrag) til fremlæggelse for beslutning i Öresundskomiteen i

7 maj måned. Det af komiteen godkendte budget fremsendes til de i 4 stk. 2, nævnte medlemmer i forbindelse med komiteens anmodning om det i 9 stk. 1, nævnte bidrag. 2. Regnskabsåret er kalenderåret. Hvert år i maj måned aflægges det reviderede regnskab for det forgangne år for komiteen. Regnskabet sendes derefter til de i 4 stk. 2, nævnte medlemmers godkendelse. 11 Mødeudgifter mv Udgifter til diæter, ophold, transport o.l. afholdes af deltagerne i samarbejdet for sine repræsentanter. 12 Revision Komiteen vælger hvert år en revisor og suppleant for denne. 13 Vedtægtsændringer Ændring af Öresundskomiteens vedtægter kan ske med et flertal på ¾ majoritet af samtlige medlemmer, efter indstilling fra forretningsudvalget og ved vedtagelse i Öresundskomiteen i to på hinanden følgende møder. 14 Opløsning 1. Opløsning af Öresundskomiteen kræver beslutning i to på hinanden følgende møder i komiteen med et flertal på ¾ majoritet af samtlige medlemmer. Opløsning kræver herudover godkendelse af ¾ af samtlige deltagere i samarbejdet, jf Ved opløsning af Öresundskomiteen fordeles overskud eller underskud mellem de i 4 stk.2, nævnte medlemmer i forhold til deres bidrag det pågældende år. 15 Udtrædelse En deltager kan udtræde af samarbejdet med et års varsel til den 1. januar. 16 Nye deltagere Optagelse af nye medlemmer i samarbejdet kan ske efter godkendelse i komiteen. 17 Ikrafttræden Denne vedtægt træder i kraft 1. januar 2007

8

9

10

11

12

13

14

15

16 1 Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Frederiksholms Kanal København K IB Sag: / Arkiv: Hvidovre Denne ansøgning er parallelfremsendt til Region Hovedstaden, att. Joost Nielsen. VUC Syd fremsender hermed ansøgning om tilladelse til at udbyde 2-årigt hf på VUC Syd fra kursusåret 1/ Vedrørende ansøgningen: VUC har i de senere år haft mange og et stigende antal kursister, der tager en hel hf-eksamen. Dimittenderne er overvejende unge voksne mellem 20 og 29 år, og en del har anden etnisk baggrund. Mange af de unge voksne er kursister, der tidligere har forsøgt sig med en ungdomsuddannelse, men er faldet fra. På VUC Syd forsøger de så igen, mange med succes, så de kan komme videre i uddannelsessystemet eller tage erhvervsarbejde. Det er VUC Syds vurdering, at vi vil kunne tiltrække endnu flere af de unge voksne, hvis de har en valgmulighed mellem enkeltfags hf og 2-årigt hf. For mange af dem vil det netværk, der opstår ved samlet at følge undervisningen i alle timerne, sandsynligvis øge gennemførslen og give bedre eksamensresultater. Vi mener også, at tilbud om 2-årigt hf hos os især kan fremme integrationen af unge kvinder af anden etnisk baggrund i vort geografiske område. Vi har igennem de senere år set et stigende antal af unge kvinder, der hos os ønsker en hel hf-eksamen De unge kvinder føler sig tilsyneladende trygge ved vort multikulturelle undervisningsmiljø, ligesom centret af deres familie er et accepteret uddannelsessted. Derudover vil det 2-årige hf på VUC Syd give de unge voksne bedre økonomiske vilkår, idet de så ikke skal betale kr. pr. år i deltagergebyr. Ofte har de ikke pengene til deltagergebyr og kommer derfor ikke i gang med en uddannelse. De fleste går ikke hen til det 2-årige gratis hf - kursus på gymnasierne, idet de finder studiemiljøet for ungdommeligt.

17 2 På VUC Syd forventer vi således ikke, at 2-årigt hf på centret vil blive en konkurrent til de 2-årige hf-tilbud på gymnasierne, idet tilbudet dér retter sig mod en målgruppe, som er yngre end de 20-29årige vi forventer vil melde sig på VUC. VUC Syd vil, hvis vi kan tilbyde 2-årigt hf, kunne bidrage til at flere såvel danske unge voksne, som unge voksne med anden etnisk baggrund, kan tage en ungdomsuddannelse. Den midlertidige bestyrelse skal hermed anbefale, at Undervisningsministeriet giver tilladelse til, at der fra 1/ udbydes 2-årigt hf på VUC Syd. Michael Wrangel Formand for Den midlertidige Bestyrelse ved VUC Syd

18 3 NOTAT UNDERVISNINGS- OG KULTURFORVALTNINGEN Stationsparken Glostrup Tlf Fax Dato: Sagsnr.: / Arkiv: Sagsbeh.: Berit Fruelund Jacobsen Direkte tlf.:

19 4 Toårigt hf ved VUC Syd I forbindelse med VUC Syds ansøgning om tilladelse til at udbyde hf som toårigt forløb har Undervisnings- og Kulturforvaltningen i Københavns Amt udarbejdet en undersøgelse af behovet for og den forventede effekt af en sådan tilrettelæggelse ved VUC Syd. Forvaltningen har primært undersøgt tre forhold: Det potentielle befolkningsunderlag for en toårig hf på VUC Syd. Effekten af uddannelsen i forhold til det generelle opkvalificeringsbehov i VUC Syds opland. Effekten i forhold til uddannelse af indvandrere og deres efterkommere i VUC Syds opland. Undersøgelsen bygger på udtræk fra Danmarks statistiks database, udtræk fra VUC Syds kursistregister og en spørgeskemaundersøgelse blandt dimittenderne fra årene udarbejdet af Undervisnings- og Kulturforvaltningen i forbindelse med dette notat. Undersøgelsen viser: at der er en stor og stigende gruppe kursister, som gennemfører en hel hf-eksamen på VUC Syd. at 91 % af dimittenderne fra VUC Syd bruger deres hf-eksamen som adgang til et videregående studium eller en erhvervsuddannelse. at dimittenderne primært skal findes i aldersgruppen årige. at befolkningsgrundlaget blandt årige er stigende i VUC Syds oplandskommuner. at der er en stigning i antallet og andelen af hf-dimittender med anden etnisk baggrund. at et geografisk bredere hf-udbud vil medvirke til at sænke det uddannelsesmæssige efterslæb på den københavnske syd-vestegn langs S-banelinie A. at frafaldet blandt hf-kursisterne på VUC forventes at falde, hvis en hf sammensat af enkeltfag erstattes med en toårig tilrettelæggelse.

20 5 Hf-dimittenderne Det lokale behov for etableringen af et toårigt hf-tilbud kan blandt andet måles ud fra antallet af hfdimittender fra VUC Syd. Tabel 1. Antal hf-dimittenter Antal Tabellen viser, at der efter et markant fald i 2003, har været et stort og konstant stigende antal dimittender på VUC Syd. I de sidste 5 år har VUC Syd produceret i alt 240 hele hf-eksamener. Hertil kommer de godt 50 kursister, som årligt 1 tager de såkaldte fagpakker 2. Disse kursister må antages at rumme en del potentielle kursister til et toårigt hf, ikke mindst fordi det vil gøre dem mere fleksible i uddannelsessystemet, hvis de finder ud af, at den planlagte videregående uddannelse alligevel ikke var sagen, og springer fra. Aldersmæssigt er hf-dimittenderne koncentreret i gruppen årige. 76 % af dimittenderne årige, 15 % var årige og kun 1 % eller 2 dimittender var under 20 år. Den primære målgruppe for den toårige hf på VUC Syd er således de årige. Antallet af dimittender med anden etnisk baggrund er steget fra 5 i 2002 til 24 i Procentmæssigt svarer det til, at andelen af dimittender med anden etnisk baggrund er steget fra 11 % i 2002 til 42 % i Effekten af en hel hf-eksamen belyses med en spørgeskemaundersøgelse blandt dimittenderne fra Undersøgelsen viser at 82 % af svarpersonerne er begyndt på en videregående uddannelse. 9 % er begyndt på en erhvervsuddannelse. Samlet set er det således 91 %, som har brugt deres hf-eksamen som et springbræt til et videre uddannelsesforløb 3. Behov for et toårigt hf på VUC Syd Det fremtidige behov for et toårigt hf ved VUC Syd afhænger af befolkningsudviklingen og - fordelingen samt af uddannelsesbehovet i centrets opland. Centerets opland og befolkningsudviklingen heri. VUC Syds opland udgøres primært af kommunerne Hvidovre, Tårnby og København, idet 75% af hf-kursisterne kommer herfra. Det øvrige opland udgøres af kommunerne Rødovre, Brøndby og Ishøj, hvorfra godt 10% af hf-kursisterne kommer. De resterende kursister rekrutteres fra en bred vifte af kommuner. Ifølge Danmarks Statistik vil antallet af borgere i den primære målgruppe (de årige) stige med 5 % frem til (Ud over de oven for nævnte kommuner er Vallensbæk og Dragør kommune inddraget i denne opgørelse) er en undtagelse, da der kun var 25 kursister, som fuldførte en fagpakke i En fagpakke er 3-5 fag, som tilsammen er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse. På VUC Syd har de i øjeblikket fagpakker til sygeplejerske-, pædagog- og politiuddannelsen. 3 De 70 positive svar fordeler sig således: 56 er i gang eller færdige med en videregående uddannelse. Seks er i gang eller færdige med en erhvervsuddannelse. To er pensionister, som tilkendegiver, at de er for gamle til at gå i gang med en uddannelse. Disse to svar er derfor ikke inkluderet i den procentmæssige beregning.

21 6 Uddannelsesbehov på Vestegnen Hvis man betragter VUC Syds Hvidovre-afdeling isoleret set, er der desuden behov for en toårig tilrettelæggelse af hf på grund af det uddannelsesmæssige efterslæb blandt de unge på Vestegnen. Vestegnsanalysen viser, at andelen af en ungdomsårgang fra Hvidovre-afdelingens opland, som søger gymnasiet eller hf er på 38%. I Københavns Amt som helhed er gennemsnittet 51%. Samtidig med at tilgangen til Vestegnens gymnasie- og hf-kurser er mindre end tilgangen til Københavns Amt som helhed, er frafaldet større end gennemsnittet. Frafaldet fra en ungdoms-hf på Vestegnen er på 33 % 4. I Vestegnsanalysen anbefales et geografisk bredere udbud som én af løsningerne på det uddannelsesmæssige efterslæb og det store frafald. Et geografisk bredere hf-udbud forventes således både at få søgningen til at stige og frafaldet til at falde. Det skyldes, at hf-kursisterne er meget transportfølsomme. Lukningen af hf-afdelingen på Avedøre gymnasium har eksempelvis fået frafaldet til at stige, eftersom kursisterne skulle transportere sig længere for at komme til Kongsholm Amtsgymnasium og hf 5. Hvis anbefalingen om et bredere geografisk hf-tilbud følges, vil VUC Syds Hvidovre-afdeling være et oplagt valg. Afdelingen ligger i modsætning til Vestegnens andet hf-tilbud, Kongsholm Amtsgymnasium og hf, på S-togslinie A. Kongsholm Amtsgymnasium og hf ligger ved S-togslinie B og B+. I Vestegnsanalysen påpeges det, at andelen af kursister på hf er større i kommunerne langs S-togslinie B og B+ 6. Det er således langs S- togslinie A, at behovet for en toårig tilrettelæggelse af hf er størst. I Københavns kommune ligger det nærmeste hf-kursus på Vester Borgerdyd Gymnasium og hf i Valby. Konkurrencen mellem et hf-tilbud på VUC Syd og det eksisterende kursus på Vester Borgerdyd må dog anses for yderst begrænset. Dels ligger Vester Borgerdyd ikke på S-banelinie A og dels er målgruppen for de to skoler aldersmæssigt forskellig. Frafaldsproblematik Den lave gymnasie/hf-frekvens kombineret med det større frafald på Vestegnen indikerer også, at der er et lokalt behov for et hf-tilbud, der giver de unge, som ikke fik en almen ungdomsuddannelse en anden chance i et voksenpædagogisk miljø. De unge voksne må forventes at have et større frafald end kursisterne på ungdomsuddannelserne, da de har flere voksenforpligtelser, men det netværk og den kontinuitet, som ligger i klassedannelse og fuldtidsstudie i den toårige tilrettelæggelse, forventes også at have en afgørende, positiv effekt på gennemførselsprocenten. Erfaringerne viser da også, at en toårig tilrettelæggelse fastholder kursisterne bedre end en enkeltfags tilrettelæggelse. Det understøttes af Undervisningsministeriets rapport, hvor det fremgår, at der er en direkte positiv sammenhæng mellem antallet af samtidige fag og gennemførslen 7. 4 Vestegnsanalysen er udarbejdet af Ungdomsuddannelseskontoret i Københavns Amt i Analysens geografiske afgrænsning inkluderer Albertslund, Glostrup, Vallensbæk og Høje Taastrup kommune i forhold til afgrænsningerne af VUC Syds opland. Vestegnsanalysen p , Vestegnsanalysen p. 40. I Københavns Amts ungdomsuddannelseskontor oplyses desuden, at den aktivitetsmæssige tilbagegang man oplevede med lukningen af hf på Avedøre Gymnasium aldrig er blevet vendt til en aktivitetsmæssig fremgang på et andet hfkursus på Vestegnen. Man kan lidt populært sige, at de kursister, man mistede, ikke er dukket op på et andet hf-kursus. 6 Vestegnsanalysen p Rapport for udvalget om almene voksenuddannelser, Undervisningsministeriet 2001, p Gennemførsel er både gennemførsel med og uden prøveaflæggelse. Andelen af kursister, der afbryder studiet er eksempelvis 45 % for kursister med ét fag, mens den kun er 29 % for kursister med et fuldt skema (6 eller flere fag)

22 7 Kursister med anden etnisk baggrund på VUC Syd For borgere med anden etnisk baggrund end dansk vil der ofte være flere barrierer for at søge uddannelse. Der er sproglige barrierer, kulturelle barrierer og en større del af denne befolkningsgruppe antages at komme fra uddannelsesfremmede miljøer. Der ligger derfor en stor uddannelsespolitisk udfordring i at få løftet uddannelsesniveauet blandt borgere af anden etnisk oprindelse. De må således forventes at være underrepræsenteret blandt kursisterne. Ud fra den betragtning at jo højere et uddannelsesløft des større er udfordringen, må underrepræsentationen forventes større på hf end på AVU. For at undersøge VUC Syds etniske gennemslagskraft har forvaltningen bedt Danmarks Statistik lave et statistisk udtræk på centrets kursister i senest tilgængelige år, kursusåret 2004/2005. Kursisterne er blevet opdelt på alder, uddannelsesniveau og etnicitet. Som det fremgår af tabel 2 er 20 % af kursisterne på VUC Syds hf-afdeling af anden etnisk oprindelse. Dette gør sig kun gældende for 7 % af borgerne i oplandet. VUC Syd har således formået at nedbryde de etniske uddannelsesbarrierer. Fokuseres der på den primære målgruppe, de årige, er overrepræsentationen endnu større (27 %). Dette understreges af, at der også er en overrepræsentation af borgere med anden etnisk baggrund (29 %) blandt dimittenderne fra I 2006 er overrepræsentation blandt dimittenderne steget markant. Andelen med anden etnisk baggrund er helt oppe på 42 % i Tabel 2. Kursist- og oplandsprofil CPR-kursister på VUC Syd i 2004/2005 Antal kursister med anden etnisk baggrund på VUC Syd 2004/2005 Andel personer med anden etnisk baggrund på VUC Syd i 2004/2005 I alt % 7 % hf % - heraf årige % 11 % Dimittender % - AVU % - Andel personer med anden etnisk baggrund i oplandet i 2005 Hf-kursister med anden etnisk baggrund er i høj grad koncentreret i den primære målgruppe på toårigt hf. 66 % af hf-kursisterne med anden etnisk baggrund er således årige. Udvides målgruppen til de årige, indeholder den 81 % af kursisterne med anden etnisk oprindelse. Kun 3 % af hf-kursisterne med anden etnisk oprindelse er under 20 år. AVU-afdelingen kan i mange tilfælde betragtes som det første trin mod en hf-eksamen. Andelen af kursister med anden etnisk oprindelse er på 35 % på VUC Syd. Samlet set må det konkluderes, at VUC Syd har været i stand til at nedbryde de etniske uddannelsesbarrierer. Allerede nu dækker centret et stort uddannelsesmæssigt behov blandt de unge voksne af anden etnisk oprindelse, og der et intet, som tyder på, at dette behov bliver mindre. Antallet af hf-dimittender med anden etnisk oprindelse er steget fra 26 % i 2005 til 42 % i Sammenfatning

23 Det er et stort og stigende antal kursister på VUC Syd, som afslutter en hel hf-eksamen. Samtidig har ungdomsuddannelserne i Hvidovre-afdelingens oplandsområde en lav søgefrekvens og et stort frafald, hvilket tyder på en stor uddannelsesmæssig restgruppe blandt de voksne i lokalområdet. VUC Syd vil kunne udligne noget af dette uddannelsesmæssige efterslæb med en toårig hf, og samtidig vil Vestegnsanalysens anbefaling om et geografisk bredere hf-tilbud efterleves. VUC Syd har som institution nedbrudt uddannelsesbarrierer og fået et godt tag i borgere af anden etnisk oprindelse. Hovedparten af kursisterne af anden etnisk oprindelse på hf-afdelingen er årige, altså den primære målgruppe for en toårig tilrettelæggelse. Antallet af kursister under 20 år er forsvindende lille på VUC Syd. Det forventes derfor ikke, at søgningen til ungdomsuddannelserne falder på grund af en toårig tilrettelæggelse på VUC Syd. Endeligt viser undersøgelsen blandt hf-dimittenderne, at deres hf-eksamen i høj grad fører til en videregående- eller erhvervsuddannelse. 8

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Den 38. november 2016 REGIONSRÅDET SAG NR. 01 SKABELONER FOR MØDESAGER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at vi tager stilling til nedenstående tekst 2. at vi tager stilling til ovenstående tekst 3. at vi tager stilling til mellemstående tekst SAGSFREMSTILLING Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. SAGEN AFGØRES AF: Forretningsudvalget/Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING: iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt Bilagsfortegnelse: 1. xx (FU) Arkiv:

36

37

38

39 NOTAT Forberedelsesudvalget for REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge Hillerød Tlf: Fax: E-post: Dato: 16. oktober 2006 Sagsnr.: Arkiv: Risikovurdering for Region Hovedstaden ved at indtræde som debitor på et ufordelt lån i delingsaftalen med Frederiksborg Amt Frederiksborg Amt har i brev af 7. juli 2006 fremsendt en opgørelse over fordelingen af amtets lån til de myndigheder, der i forbindelse med kommunalreformen modtager opgaver fra amtet. Fordelingen af lånene er i overensstemmelse med den indgåede delingsaftale og vedrører lån, der er optaget i KommuneKredit. Oversigten danner grundlag for, hvem der indtræder som debitor på lånene fra 1. januar Problemstilling Frederiksborg Amt bemærker i det fremsendte brev, at der er en ikke-fordelt andel på 45 pct. af restgælden på et enkelt lån. Amtet vil forsøge at opnå aftale med Region Hovedstaden om, at regionen indgår som debitor i perioden fra 1. januar 2007 og indtil efterregulering har fundet sted. Spørgsmålet er om dette vil indebære en risiko for Region Hovedstaden. Baggrund for problemstilling Helsingør Kommune overtager kan -institutionen Værkstedsgården. I det første aftaleudkast har denne institution en værdi af ca. 33 mio. kr. Da aktiver og passiver for kan - institutioner skal gå i nul, dvs. der ikke er hverken negativ eller positiv netto-formue knyttet til den enkelte institution af denne type, overtager Helsingør Kommune en andel af restgælden på et specifikt lån i KommuneKredit restgælden ultimo 2004 udgjorde 30,8 mio. kr. I forbindelse med forhandlingerne om aftaleudkastet aftales det at nedjustere værdien af Værkstedsgården til 8,8 mio. kr. Yderligere tilføres institutionen 10,3 mio. kr. i passiver i form af en tjenestemandspensionsforpligtelse. I stedet for at få fyldt op med gæld lånet i KommuneKredit får kommunen i det endelige aftaleudkast fyldt op med aktiver i form af likvider. Lånet bliver imidlertid ikke fordelt til en ny myndighed. Dette suppleres i den endelige delingsaftale af en formulering om, at:

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid Børn, forældremyndighed & samvær Forældreskab i en moderne tid Indhold Nogle ord om denne folder... Nogle ord om denne folder... 3 Børn og forældremyndighed 5 For børn født efter 1. juli 2002 5 For børn

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE Side 2 / Det danske spejderkorps / INDTRODUKTION Visuel identitet til DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info DesignGuide Sådan bruger du denne guide Grundelementer 2 3 Logo Logotype Det 5. element Farver Typografi Papirlinje 4 Brevpapir Kuverter Visitkort Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

Læs mere

Ajos visuel identitet. Designguide

Ajos visuel identitet. Designguide Ajos visuel identitet Designguide Version 1.2 2012 Designguide Indhold 2 Forord Side 3 Grundelementer Logo 4 Logofrizone 5 Farver 6 Typografi 7 Grafisk elementer 8 Formater 9 Brand billedbehandling 10

Læs mere

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Guide til Elsparefondens medarbejderkampagne Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Jeg troede, der var en anden, der gjorde det Følg kampagneguiden og hjælp kollegerne med at spare på strømmen

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL LOGO. RØDE KORS LOGO Introduktion I Røde Kors skelner vi mellem det røde kors som beskyttelsesmærke og det røde kors som logo. Beskyttelsesmærke

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. DE VISUELLE DRIVERS Handlekraftig Kompetent og innovativ Nærværende Troværdig Begreberne fortolket visuelt Solidt, robust og ikke til at overse. Det røde kors er garant

Læs mere

DESIGNGUIDE. Designguide Kunststyrelsen

DESIGNGUIDE. Designguide Kunststyrelsen DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE s visuelle identitet er det tavse bindeled mellem organisationens interne enheder og omverdenen. Den visuelle identitet er med til at skabe en intern ramme for kulturen i den nye

Læs mere

Ankestyrelsens Designguide

Ankestyrelsens Designguide ANKESTYRELSENS DESIGNGUIDE 1 Ankestyrelsens Designguide 1. udgave, august 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Side 2 1. Moderniseret design og layout 3 Udgangspunkt for nævnene 3 Spørgsmål? 3 2. Faste designelementer

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign.

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign. Typografi og ombrydning Beskrivelse Opgaven 32 siders Blå Bog + omslag. Jeg modtog teksterne i word samt enkelte billeder. De resterende billeder var jeg ude at fotografere til elevernes gallafest. Programvalg

Læs mere

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03.

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03. DESIGNMANUAL INDHOLD Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K Telefon: 41 71 78 30 E-mail: netvaerkscenter@mbbl.dk ISB-nr. 978-87-7134-125-6 01. Introduktion

Læs mere

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign.

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign. Typografi og ombrydning Beskrivelse Opgaven 32 siders Blå Bog + omslag. Jeg modtog teksterne i word samt enkelte billeder. De resterende billeder var jeg ude at fotografere til elevernes gallafest. Programvalg

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Designguide

Danske Fysioterapeuters Designguide Danske Fysioterapeuters Designguide DANSKE FYSIOTERAPEUTERS DESIGNGUIDE INDLEDNING OG INDHOLD / 5 Dette er Danske Fysioterapeuters designguide. Guiden præsenterer foreningens visuelle identitet og viser,

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægt for VUC Roskilde

Vedtægt for VUC Roskilde Vedtægt for VUC Roskilde Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Roskilde er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Roskilde Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Espergærde Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Helsingør Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Corporate Brand Manual Danyun

Corporate Brand Manual Danyun 13155 Danyun // Corporate Brand Manual // copyright by designwerk august 2013 Corporate Brand Manual Danyun visual design visual design 13155 Danyun // Corporate Brand Manual // copyright by designwerk

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003)

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Denne vejledning gennemgår hvordan man indsætter billeder i Word, og forklarer de basale værktøjer der kan bruges til at lave layout

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 15 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 15 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 15 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere