SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET SUNDHEDSUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1

2 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse Visitation & Rehabilitering Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt

3 - Sundhedsudvalget Økonomiske oversigter Specifikation på bevillingsniveau Oversigt over ændringer til rammen 3

4 Specifikation på bevillingsniveau -priser Område Oprindelig budget Sundhed & Forebyggelse Visitation & Rehabilitering Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt

5 Ændringer til budgetrammen vedr. serviceområdet (1.000 kr.) Oprindelig budget (-pris) P/L marts Ændring p/l på art 5.2 og 8.6 Regeringsaftale Objektiv korr. Hjemmeplejen ØU Fejl/mangler CHK ØU Fejl/mangler CHK ØU Fejl/mangler CHK ØU Balance CHK sfa ændr. Art 5.2 og Ændring obj. Tekniske korr. Hj.plejen Omplacering af opgaver mellem udvalg Forsikringspræmier sfa. Udbud Finansiering kørselskontor til ØU Energieffektiviseringer Udmøntn. Besp. Udbud toner Udmøntn. Besp. Udbud diabetes Udmøntn. Besp. Udbud hj. Midler Ompl. Legeteket til S&D Udfordring indenfor udvalget Kropsbårne Hjælpemidler SUU Træning og Forebyggelse SUU Talegekendelse SUU Træning og Forebyggelse SUU Tandplejen SUU Misbrug SUU Hjemmehjælp SUU Udviklingspuljen SUU Aftalestyrede enheder SUU Sundhedscenteret SUU udfordringer Hjælpemidler udl. via CHK ØU Rammeudmelding (-pris) Reduktionspulje ØU Lovændringer Forløbsprogram for kræft ØU Spec. amb. genoptræning Øfeldt centret ØU Udvalgenes budgetbidrag Lig med rammeudmelding

6 Ændringer til budgetrammen vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering (1.000 kr.) Oprindelig budget (-pris) P/L marts Lovændringer Regulering til aftaleniveau Regeringsaftale ØU Ophævelse af visse regler egenbetaling ØU Psykologbeh. for særligt udsatte ØU Udvalgenes budgetbidrag Lig med rammeudmelding

7 - Sundhedsudvalget Sundhed & Forebyggelse (serviceområde) Områder Beløb Kommunal genoptræning Forebyggende hjemmebesøg og generelle tilbud med aktiverende og forbyggende sigte ( 79) Særligt forebyggende indsatser 866 Specialiseret genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Kommunal tandpleje Hjælpemiddelhuset Sundhedscenteret Misbrug CHK 0 CHK (Aabenraa Kommunes andel) Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsaftaler IT-fagsystemer Kropsbårne hjælpemidler Støtte til køb af biler Hjælp til boligindretning Kørselsordninger Udviklingspulje 511 Special- & Rehabiliteringscenter I alt

8 Målsætninger for politikområder under Sundhedsudvalget. De følgende sider er budget for Sundhedsudvalget, der er opdelt i 3 afsnit: Sundhed og Forebyggelse, Visitation og Rehabilitering og Aktivitetsbestemt medfinansiering. Sundhedsudvalgets budget er den økonomiske ramme, der er givet af Byrådet til at løse kommunens sundhedsopgaver. Kommunens sundhedsopgaver er bestemt af folketinget og beskrevet i forskellige love fx sundhedsloven og serviceloven. Kommunen bestemmer selv i vid udstrækning serviceniveauet og kapaciteten indenfor de eksisterende faglige og lovgivningsmæssige retningslinier og samarbejdsaftaler med fx regionen og andre aktører i sundhedsvæsenet. I de kommende år står sundhedsområdet overfor en række store udfordringer. Danskerne lever længere, flere får kroniske sygdomme og udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye og anderledes krav til de opgaver, der skal løses i kommunen. Kommunens sundhedspolitik beskriver hvordan Byrådet og Sundhedsudvalget vil løse sundhedsopgaverne, imødegå udfordringerne og hjælpe de borgere, som har ret til hjælp i et moderne velfærdssamfund. Sundhedspolitikken præsenterer en vision om sundhed i vækst og hverdag der skaber mere sundhed for borgerne og vækst i lokalsamfundet gennem en fokuseret satsning på sundhed. Får at nå dette fremtidsbillede skal der være flere sunde borgere der træffer sunde valg i Aabenraa Kommune, der som forudsætning skaber sunde sammenhænge og effekt af sundhedsindsatserne. Set i forhold til økonomi og budget handler det om at få mere sundhed for pengene. Sundhedsudvalget handler ud fra en tro på og politik om, at vi kommunen med et godt samarbejde med aktørerne i sundhedsvæsenet, en prioritering af indsatserne, ved at tænke nyt og gennem effektiv opgaveløsning kan sikre borgerne en god service og behandling. Med fokus på sundhed ønsker Aabenraa Kommune at påvirke lokalsamfundet og borgerne til gennem en sund og aktiv livsstil at tage ansvar for at styrke egen sundhed og medansvar for at styrke sundheden de nære relationer som familien, på arbejdspladsen og i fritidslivet. Det frivillige arbejde skal derfor understøttes og udvikles til at spille en større rolle indenfor sundhedsområdet. Med fokus på at forebygge sygdom og indlæggelse på sygehuset vil Aabenraa Kommune støtte og hjælpe syge borgere så de hurtigt bliver raske igen og kan genoptage arbejdslivet mv. Sundhedsmæssigt udsatte eller syge borgere og familier skal derfor mødes med et tilbud om tidlig indsats, støtte og rehabilitering, så borgeren hurtigt bliver rask eller i stand til at mestre eget liv med mindst mulig hjælp fra kommunen og sundhedsvæsenet. 2

9 Med fokus på udviklingen i sundhedsvæsenet og krav til kommunen om at løse flere, nye og komplekse sundhedsopgaver, krav om kvalitetsudvikling, dokumentation af effekt og udvikling af nye omkostningseffektive sundhedsløsninger ved hjælp af velfærdsteknologi m.v. skal der ske en omlægning af opgaveløsningen med fokus på en styrkelse af sundhed og sammenhængende rehabilitering og en tilpasning af kapacitet og organisation. Der skal i højere grad sikres en tværgående koordinering af borgerforløb på tværs af den kommunale organisation og med sygehus og andre aktører i sundhedsvæsenet. Udviklingen af nære og forpligtende samarbejdsrelationer med det øvrige sundhedsvæsen, andre kommuner og andre sundhedsaktører skal understøtte, at borgerne oplever kvalitet og sammenhæng i sundhedsindsatserne uanset om indsatsen foregår i kommunen, hos den praktiserende læge eller på et sygehus. Sundhedspolitikken er bygge op omkring 4 temaer: Sund og aktiv hverdag, Udsatte og syge borgere, Nytænkning - nye opgaver og udfordringer og Sundhed på tværs en levende sundhedspolitik. Med fokus på Sund og aktiv hverdag vil Aabenraa Kommune: facilitere og udfordre det sunde medborgerskab arbejde sundhedsfremmende og forebyggende i forhold til udfordringerne indenfor KRAM faktorerne tænke bevægelse ind i den daglige opgaveløsning skabe gode rammer for sundhed Det er Byrådets ambition at møde den udsatte eller syge borger og familie med et tilbud om tidlig indsats, støtte og rehabilitering, så borgeren hurtigt bliver rask eller i stand til at mestre eget liv med mindst mulig hjælp fra kommunen og sundhedsvæsenet. Aabenraa Kommune vil hjælpe sundhedsmæssigt udsatte bl.a. ved at: tilbyde tværfaglig og målrettet forebyggelse af sygdom og indlæggelse med en hverdagsrehabilitering, der understøtter borgerens egenomsorgsevne tilbyde målrettet træning og pleje, hjælpemidler, kostvejledning m.v. til borgere med særlige behov udvikle nye metoder til at styrke og bevare borgerens ressourcer længst muligt Udviklingen i sundhedsvæsenet stiller krav til kommunen om løsning af flere, nye og komplekse opgaver og udvikling af nye kompetencer og metoder. Ligeledes stilles krav om kvalitetsudvikling, dokumentation af effekt, og udvikling af nye omkostningseffektive sundhedsløsninger som velfærdsteknologi m.v. Aabenraa Kommune vil imødegå disse udfordringer gennem: borgerinddragelse og brugerdreven udvikling kapacitets- og metodeudvikling kvalitets- og kompetenceudvikling af medarbejderne nytænkning og anvendelse af ny teknologi 3

10 Målsætninger for politikområdet Sundhed & Forebyggelse 1. Generelt: Politikområdet Sundhed og Forebyggelse indeholder kommunens sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsatser, der ydes borgerne i henhold til Sundhedsloven, Lov om social service og en række andre love. Området omfatter ydelser indenfor områderne: genoptræning, vederlagsfri fysioterapi og vedligeholdende træning, hjælpemidler, tilskud til boligindretning og støtte til køb af bil sundhedsaftaler, kommunal tandpleje, herunder omsorgstandpleje og specialtandpleje specifikke sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende tilbud, behandlingstilbud til voksne med misbrug undervisningstilbud til børn og voksne med specielle behov kørselstilbud relateret til områdets indsatser Området indeholder blandt andet 6 aftalestyrede områder/institutioner: Træning og Forebyggelse Tandplejen HjælpemiddelHuset Misbrugscentret Center for hjælpemidler og Kommunikation Sundhedscentret (Special- & Rehabiliteringscenter) Sundhedsudvalget prioriterer en særlig fokuseret indsats for ressourcesvage grupper. 2. Målsætninger og indsatsområder Sundhed og forebyggelse er et bredt politikområde med mange mål og aktiviteter fordelt på flere afdelinger og institutioner, som alle har beskrevet egne målsætninger med reference til Aabenraa kommunes Sundhedspolitik og Sundhedsplanen. Kommunes sundhedsindsats skal generelt understøtte borgerens sundhed og livskvalitet samt borgerens ønske om at leve længst muligt uden sygdom og mestre eget liv med sygdom. I forhold til selve driftsleveringen af opgaverne har Sundhedsudvalget løbende fokus på budgetoverholdelse, service og kvalitet til borgerne og opfølgning på resultater via ledelsesinformation om aktiviteter. Sundhedsudvalget har desuden særlig fokus på effektopfølgning i forhold til de igangsatte tiltag, hvilket derfor er et særligt indsatsområde for administrationen. 2

11 Hovedparten af budgettet på området går til at udføre de lovpligtige opgaver, der leveres af de udførende institutioner. Sundhedsudvalget har i samarbejde med Socialudvalget dog valgt særligt at prioritere rehabilitering som et indsatsområde. Det betyder bl.a., at der fra primo skal etableres et special- og rehabiliteringscenter, som skal bidrage til, at borgere, der har brug for intensiv døgnrehabilitering hurtigt kan få styrket deres egenomsorg. Denne indsats understøttes af, at Sundhedsudvalget har afsat en ramme til særlige forebyggende indsatser med henblik på at styrke den enkelte borgers mestringsevne og dermed udsætte eller reducere behovet for kompenserende hjælp. Dette initiativ bygger på en grundantagelse om, at alle borgerne som udgangspunkt ønsker at klare sig selv uden hjælp fra andre og leve et liv fri for sygdom så længe som muligt. Det er en særlig indsats for administrationen at sikre, at de igangsatte indsatser koordineres med andre tiltag og tilbud i kommunen, så alle borgere får det samme tilbud. Et andet udgangspunkt er, at borgerne, kommunen og regionen med sygehuse og praktiserende læger samt en række andre fagområder er fælles om udfordringerne på sundhedsområdet. Det betyder, at Aabenraa Kommunes sundhedsindsatser skal bidrage til implementering af Sundhedsaftaler, strategier, planer og aktiviteter, der indgår i Syddanmarks vision Fælles Sundhed, der er et fremtidsbillede om, hvordan borgerne skal opleve et godt og velfungerende sundhedsvæsen med sammenhæng og samarbejde om opgaverne. Sundhedsudvalget har endvidere valgt at prioritere kronikerområdet som et særligt indsatsområde. Det medfører, at borgere med kroniske lidelser såsom hjerte-kar-sygdom, KOL og type-2-diabetes tilbydes et kronikerforløb, der har til formål, at borgerne bliver hjulpet til at håndtere deres kroniske lidelse, så følgevirkningerne af sygdommen mindskes, og sygdommen ikke forværres. I implementeres aktivitetsstyring i to af de aftalestyrede institutioner. Det drejer sig om HjælpemiddelHuset og Træning og Forebyggelse, der begge fremadrettet overgår fra rammebudgettering til afregning efter leverede ydelser. I afprøves og finpudses styringsmodellen med henblik på fuld implementering af styremodellen i. Som en del af sundhedspolitikken har Sundhedsudvalget valgt at prioritere misbrugsområdet gennem implementeringen af en ny rusmiddelpolitik. Arbejdet hermed igangsættes fra udgangen af styret af en arbejdsgruppe med repræsentation fra Børn og Familie, Jobcenter og Sundhed og Forebyggelse. Udgangspunktet er, at kommunen vil hjælpe sundhedsmæssigt udsatte bl.a. ved at: tilbyde tværfaglig og målrettet forebyggelse af sygdom og indlæggelse med en rehabiliterende indsats, der understøtter borgerens egenomsorgsevne tilbyde målrettet træning og pleje, hjælpemidler, kostvejledning m.v. til borgere med særlige behov tilbyde en særlig indsats til borgere med demens udvikle nye metoder til at styrke og bevare borgerens ressourcer længst muligt I sundhedspolitikken prioriteres generelt et bredt samarbejde om sundhedsarbejdet på tværs af kommunen. For at understøtte denne tilgang arbejdes der med konkrete tiltag på tværs af forvaltninger. Det gælder f.eks. et konkret samarbejde mellem Jobcentret og 3

12 sundhedsområdet om at få erhvervsaktive borgere på sygedagpenge hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Aabenraa Kommunes sundhedsplan beskriver de aktiviteter der samarbejdes om på tværs og de nye aktiviteter der sættes i gang i Sundhed og Omsorg. For yderligere indsatser og målsætninger m.m. kan der henvises til Aabenraa Kommunens Sundhedspolitik og Sundhedsplanen. 3. Love, retningslinjer, aftaler Sundhedsloven: 39a (vederlagsfri fysioterapi) 84 (vedr. genoptræningsplaner) 119 (særlige forebyggende indsatser og Sundhedscentret) (kommunal tandpleje) 140 (genoptræning efter sygehusindlæggelse, herunder kørsel) (misbrug) 170 og 172 (befordring) 193 samt (om sundhedsaftaler) Lov om social service: 79 (forebyggende og aktiverende tilbud til ældre) 83, 91, 94, 95 (Hjemmehjælp) 86 (vedligeholdende træning og genoptræning uden sygehusindlæggelse) 101 (misbrug) 112 (hjælpemidler) 113 (forbrugsgoder) 114 (støtte til køb af bil) 116 (hjælp til boligindretning) 117 (befordring) Andre love: Lov om trafikselskaber Lov nr. 592 (om folkeskolen, specialundervisning for voksne og forberedende voksenundervisning) Lov nr (forebyggende hjemmebesøg) Bekendtgørelser om tandpleje (nr. 285) folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen (nr. 256) sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler (nr. 414), bekendtgørelse om befordring (nr. 624) hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (nr. 987) folkeskolen (nr. 1049) social service (nr. 1117) folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk undervisning (nr. 1373), aktiv socialpolitik (nr. 1460), bekendtgørelse om pant og tilbagebetalingspligt, statsrefusion i særligt dyre enkeltsager Vejledning af 30. juni 2006 om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje) Cirkulære om befordring og befordringsgodtgørelse (nr. 67 af 9. april 1996) Rammeaftale for Region Syddanmark 4

13 Sundhedsaftale mellem Aabenraa Kommune og Regions Syddanmark Borgmesteraftale omkring CHK Aftale mellem Aabenraa Kommune og Syd Trafik 5

14 Politikområde: Funktion: Sundhed & Forebyggelse Træning (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Indhold / opgaver Området omfatter tilbud til alle aldersgrupper indenfor ambulant almen genoptræning efter sygehusindlæggelse (Sundhedslovens 140)og vedligeholdende træning og genoptræning uden sygehusindlæggelse (Servicelovens 86). For Aabenraa Kommunes generelle serviceniveau gælder følgende; Genoptræning er målrettet træning, som gives i en tidsbegrænset periode. Genoptræning gives som en individuel indsats eller som holdtræning. Genoptræning kan gives på træningscentre eller i borgerens eget hjem/nærmiljø. Vedligeholdende træning gives som holdtræning på dagcentre. Vedligeholdende træning kan efter konkret og individuel vurdering mindst hvert ½ år bevilges som en mere vedvarende indsats med en fastlagt målopfølgning. Frit valg indenfor genoptræning efter sygehusindlæggelse omfatter kommunens interne leverandør af træning samt mulighed for træningstilbud i andre kommuner efter konkret aftale. Både genoptræning og vedligeholdende træning søges givet i et tilbud, der afbalancerer hensynet til borgerens træningsbehov og bopæl, den mulige kvalitet i træningen samt muligheden for en passende holdstørrelse eller samtræning. 2. Nøgletal (ECO) regnskab og budget Aabenraa Samlign.komm.Region Syd Hele landet Gr. 001 kom genoptr og vedligeholdende træning Ikke autoriserede grupperinger Opgjort i alt kr. pr. indbygger Aabenraa Samlign.komm.Region Syd Hele landet Gr. 001 kom genoptr og vedligeholdende træning Ikke autoriserede grupperinger Opgjort i alt kr. pr. indbygger

15 3. Befolkningsprognose på området SPECIELLE BEMÆRKNINGER 0-17 årige årige årige årige årige Kilde: Danmarks Statistik, maj Befolkningsprognose pr. 1.1 de respektive år Den demografiske udvikling forventes at få indflydelse på det samlede behov for vedligeholdende træning og genoptræning, da modtagerne af træning i særdeleshed vedligeholdende træning primært er at finde i de ældre aldersgrupper. Området er i forbindelse med budgetlægningen blevet kompenseret herfor ved at tilfører rammen 0,600 mio. kr. årligt finansieret indenfor eget udvalg (jf. sagsnr.: 12/21319, SUU ). Med afsættet i den stigende gruppe af ældre og et øget økonomisk pres er Aabenraa Kommune i gang med at skabe rammerne for øget fokus på rehabilitering af borgerne. Dette forventes også at øge efterspørgslen af genoptræningsindsatser. 4. Aktivitetsforudsætninger Almene genoptræningsplaner Stigning Årlig stigning i % 33,33 12,18 1,07 13,26 Antallet af borgere, der udskrives med en almen genoptræningsplan (GOP) har udviklet sig fra 2007, hvor Aabenraa kommune modtog 813 almene GOP til, hvor antallet af GOP var steget til En ny styringsmodel baseret på ydelsesbaseret økonomistyring er under udarbejdelse og færdiggøres ultimo til idriftsættelse i. 5. Takster, enhedspriser, dækningsgrad Der er ingen takster på området. 6. forudsætninger i øvrigt Der er i startet en registrering af samtlige indsatser i omsorgssystemet Care. Målet med denne registrering er at kunne levere en fuldgyldig og dækkende ledelsesinformation for området. Dette påtænkes fra anvendt som redskab til aktivitetsstyring. Stigningen i antallet genoptræningsplaner er indenfor den aftalestyrede enhed Træning og Forebyggelse i blevet finansieret ved at anvende en del af midlerne afsat til Særligt forebyggende indsatser. Der vil fremadrettet være fokus på at finansiere det stigende antal genoptræningsplaner gennem f.eks. en reduceret pris pr. genoptræningsplan.

16 7. Økonomi Sted Administration Løn - Træning Dagcentre 86 stk.2 SEL Afregning med andre kommuner Diverse puljer Netto i alt Ændringer til budget Ændringer (-pris) P/L fremskrivning Finansiering af udfordringer indenfor eget udvalg SUU Omfordeling af samlet budget til Træning og Forebyggelse Effektivisering - talegenkendelse SUU BK I alt ændringer I alt godkendt budget Bemærkninger til ændringer til budget Finansiering af udfordringer indenfor eget udvalg I forbindelse med udarbejdelse af budget stod Sundhedsudvalget overfor udfordringer på 3,045 mio. kr. som skulle finansieres indenfor eget udvalg. Heraf vedrørte 0,600 mio. kr. Træning og Forebyggelse (jf. sagsnr.: 12/21319, SUU ). Rammetilførslen dækker en stigning på 160 antal genoptræningsplaner.

17 Effektivisering talegenkendelse Som led i Byrådets samlede effektiviseringsreduktion på 22,5 mio. kr. i - er der vedr. Talegenkendelse/Tal i Sag er der samlet udmøntet 2,143 mio. kr. i og 2,593 mio. kr. årligt fra. Heraf vedrører Sundhed & Omsorgs andel fra 0,996 mio. kr. årligt, som oprindeligt blev placeret under Økonomiudvalget (Sundhed & Omsorg). Sundhed & Omsorg har disponeret med, at effektiviseringen fordeles mellem Økonomiudvalget (Sundhed & Omsorg) med 0,396 mio. kr., Sundhedsudvalget med 0,3 mio. kr. og Socialudvalget med 0,3 mio. kr., da talegenkendelse vil blive implementeret såvel i forvaltningen som på forvaltningens institutionsområde. Besparelse er for Sundhedsudvalgets vedkommende i årene til fordelt på baggrund af det oprindelige budget i rammeudmeldingen for pr. 9. august på de aftalestyrede enheder og i forventes at besparelsen finansieres via Udviklingspuljen under Sundhed & Forebyggelse. Indtil besparelsen skal omplaceres til Økonomiudvalget er den for Sundhedsudvalgets vedkommende placeret under Udviklingspuljen.

18 Politikområde: Funktion: Sundhed og Forebyggelse Specialiseret genoptræning (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Indhold / opgaver Specialiseret genoptræning er del af den Aktivitetsbestemte medfinansiering, som finansieres 100% af kommunen. Genoptræningen ordineres og leveres af regionen (sygehuset) i henhold til Sundhedslovens 140, men betales af Aabenraa Kommune. Det vil sige, at kommunen ingen direkte mulighed har for at påvirke udgiftsniveauet. For den del af den Aktivitetsbestemte medfinansiering som Aabenraa kommune medfinansiere og ikke finansierer 100%, har Byrådet godkendt en intern budgetgaranti til Sundhedsudvalget. Modsat forholder det sig for den del af den aktivitetsbestemte medfinansiering som Aabenraa kommune finansierer 100%. Her har det enkelte udvalg budgetansvaret. For at anskueliggøre denne udfordring er udgifter og budget til Specialiseret genoptræning blevet anført selvstændigt med virkning fra. 2. Nøgletal (ECO) regnskab og budget Aabenraa Samlign.komm.Region Syd Hele landet Gr. 002 Ambulant specialiseret genoptræning Opgjort i alt kr. pr. indbygger Aabenraa Samlign.komm.Region Syd Hele landet Gr. 002 Ambulant specialiseret genoptræning Opgjort i alt kr. pr. indbygger

19 3. Befolkningsprognose på området SPECIELLE BEMÆRKNINGER 0-17 årige årige årige årige årige Kilde: Danmarks Statistik, maj Befolkningsprognose pr. 1.1 de respektive år 4. Aktivitetsforudsætninger Aktivitetsforudsætninger Specialiserede genoptræningsplaner Takster, enhedspriser, dækningsgrad Takster, enhedspris, dækningsgrad Specialiserede genoptræningsplaner forudsætninger i øvrigt Antallet af borgere, der udskrives med en specialiserede genoptræningsplan steg markant fra i 2007 til 2008, men sidenhen er der set en stagnation på et niveau mellem 360 og 370 specialiserede genoptræningsplaner om året. I forhold til den gennemsnitlige pris der er betalt pr. genoptræningsplan i, så er området underbudgettet med mellem 40 og 50 genoptræningsplaner Specialiserede genoptræningsplaner Stigning Årlig stigning i % 43,33-11,63 7,89-1,63 Den demografiske udvikling forventes at få indflydelse på det samlede behov for specialiseret genoptræning. En udvikling området ikke er blevet kompenseret for.

20 7. Økonomi Sted Netto i alt Ændringer til budget Ændringer (-pris) P/L Fremskrivning Lov og cirkulære I alt ændringer I alt godkendt budget Bemærkninger til ændringer til budget Lov og cirkulære I henhold til Lov og cirkulæreprogrammet for reduceres rammen til Specialiseret genoptræning med 0,152 mio. kr. årligt. Ændringen kan henføres til lov nr af 28. december om ændring af sundhedsloven (driftsoverenskomst og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centret).

21 Politikområde: Funktion: Sundhed & Forebyggelse Forebyggende hjemmebesøg og generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Indhold / opgaver Området omfatter forebyggende hjemmebesøg og tilskud til forebyggende og aktiverende tilbud efter Servicelovens 79. Sundhed & Omsorg har følgende mission, som underbygges af den forebyggende funktion: at styrke og bevare borgernes ressourcer og borgernes ønske om at tage ansvar for eget liv og klare sig uden hjælp. at skabe rammer og tilbud, der understøtter borgernes sundhed og livskvalitet og mulighed for at leve et godt liv. at støtte de borgere, der ikke kan klare sig selv. Konkret udmøntes det gennem målrettet fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i de forebyggende hjemmebesøg samt i understøttelsen af det forebyggende og aktiverende arbejde gennem Servicelovens 79. Forebyggende hjemmebesøg Målgruppen er alle borgere, der er fyldt 75 år, som ikke modtager hjemmehjælp til personlig pleje og praktisk hjælp over 3 timer om ugen. Fokus i dette arbejde er råd og vejledning til borgere om forebyggelse og sundhedsfremme i relation til f.eks. motion, kost, netværk, bolig mm. Målgruppen har krav på tilbud om minimum et forebyggende hjemmebesøg årligt, men det er langt fra alle, der vælger at tage mod tilbuddet. Forebyggende og aktiverende tilbud Sundhedsudvalget yder tilskud til dette arbejde 1 gang årligt. Afsættet for tildelingen af tilskud er Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79. Tilskuddet gives hovedsageligt til dækning af lokaleudgifter. Træning & Forebyggelse samarbejder med de lokale pensionistforeninger mm. om eventuel opstart af nye tiltag på tværs af foreninger i primært lokalområderne. Desuden tilbydes lokale pensionistforeninger samarbejde med Træning & Forebyggelse om afholdelse af foredrag/temamøder med fokus på forebyggelse og sundhedsfremme

22 2. Nøgletal (ECO) regnskab og budget Aabenraa Samlign.komm Region Syd Hele landet Forebyggende indsats for ældre og handicappede Opgjort i kr. pr. 65+ årig Aabenraa Samlign.komm Region Syd Hele landet Forebyggende indsats for ældre og handicappede Opgjort i kr. pr. 65+ årig 3. Befolkningsprognose på området 0-17 årige årige årige årige årige Kilde: Danmarks Statistik, maj Befolkningsprognose pr. 1.1 de respektive år Den demografiske udvikling forventes at få indflydelse på behovet og efterspørgslen af forebyggende hjemmebesøg. Med den stigende gruppe af ældre vil generelle forebyggende og aktiverende tilbud have et væsentligt fokus som medvirkende middel til at skabe rammerne for, at ældre borgere forbliver selvhjulpne så længe som muligt. Derfor må det også forudses, at behovet for understøttelse i dette arbejde vil stige. 4. Aktivitetsforudsætninger Aktivitetsforudsætninger 2010 Årlige besøg til borgere over 75 år Besøg til borgere over 75 år, der udskrives efter sygehusophold uden at være visiteret til hjælp

23 Borgere over 75 år tilbydes årligt et forebyggende hjemmebesøg. Derudover tilbydes der siden starten af et yderlig besøg til ældre over 75 år, der udskrives efter et længere sygehus ophold og ingen hjælp modtager. 5. Takster, enhedspriser, dækningsgrad Der er ingen takster på området. 6. forudsætninger i øvrigt tet er udmøntet på forebyggende hjemmebesøg samt understøttelse af det forebyggende og aktiverende tilbud til ældre i henhold til politikken herfor. Udover selve tildelingen af økonomiske ressourcer til dette arbejde 1 gang årligt understøttes pensionistforeninger mm. i f.eks. at danne netværk og udvikle nye tidssvarende tilbud. 7. Økonomi Sted 79 a Forebyggende hjemmebesøg Udbetalt tilskud 79 Forebyggende klubber Tilskud 79 - grunde og bygninger (Forebyggende klubber) Netto i alt Ændringer til budget Ændringer (-pris) P/L fremskrivning Finansiering af udfordringer indenfor eget udvalg SUU Omfordeling af samlet budget til Træning og Forebyggelse Rammereduktion 1,93% ØU I alt ændringer I alt godkendt budget Bemærkninger til ændringer til budget

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt.

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt. Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249473 Brevid. 1812226 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om introduktion til sundheds- og omsorgsområdet 2. januar 2014 Notatet beskriver hovedopgaverne

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Baggrund Forventningerne og behovene for kommunale tilbud der kan styrke borgerens evne til at håndtere egen sundhed er steget de

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 18167 Brevid. 1906419 Ref. FLHA Dir. tlf. 4631 7706 flemmingh@roskilde.dk Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune 15. maj 2014 Som en del af budgetforliget

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Temaguide Sundhedsområdet

Temaguide Sundhedsområdet Temaguide Sundhedsområdet Indledning Efter kommunalvalget nedsættes de forskellige udvalg i kommunerne. Flere medlemmer er måske gamle kendinge, der har erfaring med det kommunale sundhedsområde, mens

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere