SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET SUNDHEDSUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1

2 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse Visitation & Rehabilitering Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt

3 - Sundhedsudvalget Økonomiske oversigter Specifikation på bevillingsniveau Oversigt over ændringer til rammen 3

4 Specifikation på bevillingsniveau -priser Område Oprindelig budget Sundhed & Forebyggelse Visitation & Rehabilitering Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt

5 Ændringer til budgetrammen vedr. serviceområdet (1.000 kr.) Oprindelig budget (-pris) P/L marts Ændring p/l på art 5.2 og 8.6 Regeringsaftale Objektiv korr. Hjemmeplejen ØU Fejl/mangler CHK ØU Fejl/mangler CHK ØU Fejl/mangler CHK ØU Balance CHK sfa ændr. Art 5.2 og Ændring obj. Tekniske korr. Hj.plejen Omplacering af opgaver mellem udvalg Forsikringspræmier sfa. Udbud Finansiering kørselskontor til ØU Energieffektiviseringer Udmøntn. Besp. Udbud toner Udmøntn. Besp. Udbud diabetes Udmøntn. Besp. Udbud hj. Midler Ompl. Legeteket til S&D Udfordring indenfor udvalget Kropsbårne Hjælpemidler SUU Træning og Forebyggelse SUU Talegekendelse SUU Træning og Forebyggelse SUU Tandplejen SUU Misbrug SUU Hjemmehjælp SUU Udviklingspuljen SUU Aftalestyrede enheder SUU Sundhedscenteret SUU udfordringer Hjælpemidler udl. via CHK ØU Rammeudmelding (-pris) Reduktionspulje ØU Lovændringer Forløbsprogram for kræft ØU Spec. amb. genoptræning Øfeldt centret ØU Udvalgenes budgetbidrag Lig med rammeudmelding

6 Ændringer til budgetrammen vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering (1.000 kr.) Oprindelig budget (-pris) P/L marts Lovændringer Regulering til aftaleniveau Regeringsaftale ØU Ophævelse af visse regler egenbetaling ØU Psykologbeh. for særligt udsatte ØU Udvalgenes budgetbidrag Lig med rammeudmelding

7 - Sundhedsudvalget Sundhed & Forebyggelse (serviceområde) Områder Beløb Kommunal genoptræning Forebyggende hjemmebesøg og generelle tilbud med aktiverende og forbyggende sigte ( 79) Særligt forebyggende indsatser 866 Specialiseret genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Kommunal tandpleje Hjælpemiddelhuset Sundhedscenteret Misbrug CHK 0 CHK (Aabenraa Kommunes andel) Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsaftaler IT-fagsystemer Kropsbårne hjælpemidler Støtte til køb af biler Hjælp til boligindretning Kørselsordninger Udviklingspulje 511 Special- & Rehabiliteringscenter I alt

8 Målsætninger for politikområder under Sundhedsudvalget. De følgende sider er budget for Sundhedsudvalget, der er opdelt i 3 afsnit: Sundhed og Forebyggelse, Visitation og Rehabilitering og Aktivitetsbestemt medfinansiering. Sundhedsudvalgets budget er den økonomiske ramme, der er givet af Byrådet til at løse kommunens sundhedsopgaver. Kommunens sundhedsopgaver er bestemt af folketinget og beskrevet i forskellige love fx sundhedsloven og serviceloven. Kommunen bestemmer selv i vid udstrækning serviceniveauet og kapaciteten indenfor de eksisterende faglige og lovgivningsmæssige retningslinier og samarbejdsaftaler med fx regionen og andre aktører i sundhedsvæsenet. I de kommende år står sundhedsområdet overfor en række store udfordringer. Danskerne lever længere, flere får kroniske sygdomme og udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye og anderledes krav til de opgaver, der skal løses i kommunen. Kommunens sundhedspolitik beskriver hvordan Byrådet og Sundhedsudvalget vil løse sundhedsopgaverne, imødegå udfordringerne og hjælpe de borgere, som har ret til hjælp i et moderne velfærdssamfund. Sundhedspolitikken præsenterer en vision om sundhed i vækst og hverdag der skaber mere sundhed for borgerne og vækst i lokalsamfundet gennem en fokuseret satsning på sundhed. Får at nå dette fremtidsbillede skal der være flere sunde borgere der træffer sunde valg i Aabenraa Kommune, der som forudsætning skaber sunde sammenhænge og effekt af sundhedsindsatserne. Set i forhold til økonomi og budget handler det om at få mere sundhed for pengene. Sundhedsudvalget handler ud fra en tro på og politik om, at vi kommunen med et godt samarbejde med aktørerne i sundhedsvæsenet, en prioritering af indsatserne, ved at tænke nyt og gennem effektiv opgaveløsning kan sikre borgerne en god service og behandling. Med fokus på sundhed ønsker Aabenraa Kommune at påvirke lokalsamfundet og borgerne til gennem en sund og aktiv livsstil at tage ansvar for at styrke egen sundhed og medansvar for at styrke sundheden de nære relationer som familien, på arbejdspladsen og i fritidslivet. Det frivillige arbejde skal derfor understøttes og udvikles til at spille en større rolle indenfor sundhedsområdet. Med fokus på at forebygge sygdom og indlæggelse på sygehuset vil Aabenraa Kommune støtte og hjælpe syge borgere så de hurtigt bliver raske igen og kan genoptage arbejdslivet mv. Sundhedsmæssigt udsatte eller syge borgere og familier skal derfor mødes med et tilbud om tidlig indsats, støtte og rehabilitering, så borgeren hurtigt bliver rask eller i stand til at mestre eget liv med mindst mulig hjælp fra kommunen og sundhedsvæsenet. 2

9 Med fokus på udviklingen i sundhedsvæsenet og krav til kommunen om at løse flere, nye og komplekse sundhedsopgaver, krav om kvalitetsudvikling, dokumentation af effekt og udvikling af nye omkostningseffektive sundhedsløsninger ved hjælp af velfærdsteknologi m.v. skal der ske en omlægning af opgaveløsningen med fokus på en styrkelse af sundhed og sammenhængende rehabilitering og en tilpasning af kapacitet og organisation. Der skal i højere grad sikres en tværgående koordinering af borgerforløb på tværs af den kommunale organisation og med sygehus og andre aktører i sundhedsvæsenet. Udviklingen af nære og forpligtende samarbejdsrelationer med det øvrige sundhedsvæsen, andre kommuner og andre sundhedsaktører skal understøtte, at borgerne oplever kvalitet og sammenhæng i sundhedsindsatserne uanset om indsatsen foregår i kommunen, hos den praktiserende læge eller på et sygehus. Sundhedspolitikken er bygge op omkring 4 temaer: Sund og aktiv hverdag, Udsatte og syge borgere, Nytænkning - nye opgaver og udfordringer og Sundhed på tværs en levende sundhedspolitik. Med fokus på Sund og aktiv hverdag vil Aabenraa Kommune: facilitere og udfordre det sunde medborgerskab arbejde sundhedsfremmende og forebyggende i forhold til udfordringerne indenfor KRAM faktorerne tænke bevægelse ind i den daglige opgaveløsning skabe gode rammer for sundhed Det er Byrådets ambition at møde den udsatte eller syge borger og familie med et tilbud om tidlig indsats, støtte og rehabilitering, så borgeren hurtigt bliver rask eller i stand til at mestre eget liv med mindst mulig hjælp fra kommunen og sundhedsvæsenet. Aabenraa Kommune vil hjælpe sundhedsmæssigt udsatte bl.a. ved at: tilbyde tværfaglig og målrettet forebyggelse af sygdom og indlæggelse med en hverdagsrehabilitering, der understøtter borgerens egenomsorgsevne tilbyde målrettet træning og pleje, hjælpemidler, kostvejledning m.v. til borgere med særlige behov udvikle nye metoder til at styrke og bevare borgerens ressourcer længst muligt Udviklingen i sundhedsvæsenet stiller krav til kommunen om løsning af flere, nye og komplekse opgaver og udvikling af nye kompetencer og metoder. Ligeledes stilles krav om kvalitetsudvikling, dokumentation af effekt, og udvikling af nye omkostningseffektive sundhedsløsninger som velfærdsteknologi m.v. Aabenraa Kommune vil imødegå disse udfordringer gennem: borgerinddragelse og brugerdreven udvikling kapacitets- og metodeudvikling kvalitets- og kompetenceudvikling af medarbejderne nytænkning og anvendelse af ny teknologi 3

10 Målsætninger for politikområdet Sundhed & Forebyggelse 1. Generelt: Politikområdet Sundhed og Forebyggelse indeholder kommunens sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsatser, der ydes borgerne i henhold til Sundhedsloven, Lov om social service og en række andre love. Området omfatter ydelser indenfor områderne: genoptræning, vederlagsfri fysioterapi og vedligeholdende træning, hjælpemidler, tilskud til boligindretning og støtte til køb af bil sundhedsaftaler, kommunal tandpleje, herunder omsorgstandpleje og specialtandpleje specifikke sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende tilbud, behandlingstilbud til voksne med misbrug undervisningstilbud til børn og voksne med specielle behov kørselstilbud relateret til områdets indsatser Området indeholder blandt andet 6 aftalestyrede områder/institutioner: Træning og Forebyggelse Tandplejen HjælpemiddelHuset Misbrugscentret Center for hjælpemidler og Kommunikation Sundhedscentret (Special- & Rehabiliteringscenter) Sundhedsudvalget prioriterer en særlig fokuseret indsats for ressourcesvage grupper. 2. Målsætninger og indsatsområder Sundhed og forebyggelse er et bredt politikområde med mange mål og aktiviteter fordelt på flere afdelinger og institutioner, som alle har beskrevet egne målsætninger med reference til Aabenraa kommunes Sundhedspolitik og Sundhedsplanen. Kommunes sundhedsindsats skal generelt understøtte borgerens sundhed og livskvalitet samt borgerens ønske om at leve længst muligt uden sygdom og mestre eget liv med sygdom. I forhold til selve driftsleveringen af opgaverne har Sundhedsudvalget løbende fokus på budgetoverholdelse, service og kvalitet til borgerne og opfølgning på resultater via ledelsesinformation om aktiviteter. Sundhedsudvalget har desuden særlig fokus på effektopfølgning i forhold til de igangsatte tiltag, hvilket derfor er et særligt indsatsområde for administrationen. 2

11 Hovedparten af budgettet på området går til at udføre de lovpligtige opgaver, der leveres af de udførende institutioner. Sundhedsudvalget har i samarbejde med Socialudvalget dog valgt særligt at prioritere rehabilitering som et indsatsområde. Det betyder bl.a., at der fra primo skal etableres et special- og rehabiliteringscenter, som skal bidrage til, at borgere, der har brug for intensiv døgnrehabilitering hurtigt kan få styrket deres egenomsorg. Denne indsats understøttes af, at Sundhedsudvalget har afsat en ramme til særlige forebyggende indsatser med henblik på at styrke den enkelte borgers mestringsevne og dermed udsætte eller reducere behovet for kompenserende hjælp. Dette initiativ bygger på en grundantagelse om, at alle borgerne som udgangspunkt ønsker at klare sig selv uden hjælp fra andre og leve et liv fri for sygdom så længe som muligt. Det er en særlig indsats for administrationen at sikre, at de igangsatte indsatser koordineres med andre tiltag og tilbud i kommunen, så alle borgere får det samme tilbud. Et andet udgangspunkt er, at borgerne, kommunen og regionen med sygehuse og praktiserende læger samt en række andre fagområder er fælles om udfordringerne på sundhedsområdet. Det betyder, at Aabenraa Kommunes sundhedsindsatser skal bidrage til implementering af Sundhedsaftaler, strategier, planer og aktiviteter, der indgår i Syddanmarks vision Fælles Sundhed, der er et fremtidsbillede om, hvordan borgerne skal opleve et godt og velfungerende sundhedsvæsen med sammenhæng og samarbejde om opgaverne. Sundhedsudvalget har endvidere valgt at prioritere kronikerområdet som et særligt indsatsområde. Det medfører, at borgere med kroniske lidelser såsom hjerte-kar-sygdom, KOL og type-2-diabetes tilbydes et kronikerforløb, der har til formål, at borgerne bliver hjulpet til at håndtere deres kroniske lidelse, så følgevirkningerne af sygdommen mindskes, og sygdommen ikke forværres. I implementeres aktivitetsstyring i to af de aftalestyrede institutioner. Det drejer sig om HjælpemiddelHuset og Træning og Forebyggelse, der begge fremadrettet overgår fra rammebudgettering til afregning efter leverede ydelser. I afprøves og finpudses styringsmodellen med henblik på fuld implementering af styremodellen i. Som en del af sundhedspolitikken har Sundhedsudvalget valgt at prioritere misbrugsområdet gennem implementeringen af en ny rusmiddelpolitik. Arbejdet hermed igangsættes fra udgangen af styret af en arbejdsgruppe med repræsentation fra Børn og Familie, Jobcenter og Sundhed og Forebyggelse. Udgangspunktet er, at kommunen vil hjælpe sundhedsmæssigt udsatte bl.a. ved at: tilbyde tværfaglig og målrettet forebyggelse af sygdom og indlæggelse med en rehabiliterende indsats, der understøtter borgerens egenomsorgsevne tilbyde målrettet træning og pleje, hjælpemidler, kostvejledning m.v. til borgere med særlige behov tilbyde en særlig indsats til borgere med demens udvikle nye metoder til at styrke og bevare borgerens ressourcer længst muligt I sundhedspolitikken prioriteres generelt et bredt samarbejde om sundhedsarbejdet på tværs af kommunen. For at understøtte denne tilgang arbejdes der med konkrete tiltag på tværs af forvaltninger. Det gælder f.eks. et konkret samarbejde mellem Jobcentret og 3

12 sundhedsområdet om at få erhvervsaktive borgere på sygedagpenge hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Aabenraa Kommunes sundhedsplan beskriver de aktiviteter der samarbejdes om på tværs og de nye aktiviteter der sættes i gang i Sundhed og Omsorg. For yderligere indsatser og målsætninger m.m. kan der henvises til Aabenraa Kommunens Sundhedspolitik og Sundhedsplanen. 3. Love, retningslinjer, aftaler Sundhedsloven: 39a (vederlagsfri fysioterapi) 84 (vedr. genoptræningsplaner) 119 (særlige forebyggende indsatser og Sundhedscentret) (kommunal tandpleje) 140 (genoptræning efter sygehusindlæggelse, herunder kørsel) (misbrug) 170 og 172 (befordring) 193 samt (om sundhedsaftaler) Lov om social service: 79 (forebyggende og aktiverende tilbud til ældre) 83, 91, 94, 95 (Hjemmehjælp) 86 (vedligeholdende træning og genoptræning uden sygehusindlæggelse) 101 (misbrug) 112 (hjælpemidler) 113 (forbrugsgoder) 114 (støtte til køb af bil) 116 (hjælp til boligindretning) 117 (befordring) Andre love: Lov om trafikselskaber Lov nr. 592 (om folkeskolen, specialundervisning for voksne og forberedende voksenundervisning) Lov nr (forebyggende hjemmebesøg) Bekendtgørelser om tandpleje (nr. 285) folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen (nr. 256) sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler (nr. 414), bekendtgørelse om befordring (nr. 624) hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (nr. 987) folkeskolen (nr. 1049) social service (nr. 1117) folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk undervisning (nr. 1373), aktiv socialpolitik (nr. 1460), bekendtgørelse om pant og tilbagebetalingspligt, statsrefusion i særligt dyre enkeltsager Vejledning af 30. juni 2006 om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje) Cirkulære om befordring og befordringsgodtgørelse (nr. 67 af 9. april 1996) Rammeaftale for Region Syddanmark 4

13 Sundhedsaftale mellem Aabenraa Kommune og Regions Syddanmark Borgmesteraftale omkring CHK Aftale mellem Aabenraa Kommune og Syd Trafik 5

14 Politikområde: Funktion: Sundhed & Forebyggelse Træning (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Indhold / opgaver Området omfatter tilbud til alle aldersgrupper indenfor ambulant almen genoptræning efter sygehusindlæggelse (Sundhedslovens 140)og vedligeholdende træning og genoptræning uden sygehusindlæggelse (Servicelovens 86). For Aabenraa Kommunes generelle serviceniveau gælder følgende; Genoptræning er målrettet træning, som gives i en tidsbegrænset periode. Genoptræning gives som en individuel indsats eller som holdtræning. Genoptræning kan gives på træningscentre eller i borgerens eget hjem/nærmiljø. Vedligeholdende træning gives som holdtræning på dagcentre. Vedligeholdende træning kan efter konkret og individuel vurdering mindst hvert ½ år bevilges som en mere vedvarende indsats med en fastlagt målopfølgning. Frit valg indenfor genoptræning efter sygehusindlæggelse omfatter kommunens interne leverandør af træning samt mulighed for træningstilbud i andre kommuner efter konkret aftale. Både genoptræning og vedligeholdende træning søges givet i et tilbud, der afbalancerer hensynet til borgerens træningsbehov og bopæl, den mulige kvalitet i træningen samt muligheden for en passende holdstørrelse eller samtræning. 2. Nøgletal (ECO) regnskab og budget Aabenraa Samlign.komm.Region Syd Hele landet Gr. 001 kom genoptr og vedligeholdende træning Ikke autoriserede grupperinger Opgjort i alt kr. pr. indbygger Aabenraa Samlign.komm.Region Syd Hele landet Gr. 001 kom genoptr og vedligeholdende træning Ikke autoriserede grupperinger Opgjort i alt kr. pr. indbygger

15 3. Befolkningsprognose på området SPECIELLE BEMÆRKNINGER 0-17 årige årige årige årige årige Kilde: Danmarks Statistik, maj Befolkningsprognose pr. 1.1 de respektive år Den demografiske udvikling forventes at få indflydelse på det samlede behov for vedligeholdende træning og genoptræning, da modtagerne af træning i særdeleshed vedligeholdende træning primært er at finde i de ældre aldersgrupper. Området er i forbindelse med budgetlægningen blevet kompenseret herfor ved at tilfører rammen 0,600 mio. kr. årligt finansieret indenfor eget udvalg (jf. sagsnr.: 12/21319, SUU ). Med afsættet i den stigende gruppe af ældre og et øget økonomisk pres er Aabenraa Kommune i gang med at skabe rammerne for øget fokus på rehabilitering af borgerne. Dette forventes også at øge efterspørgslen af genoptræningsindsatser. 4. Aktivitetsforudsætninger Almene genoptræningsplaner Stigning Årlig stigning i % 33,33 12,18 1,07 13,26 Antallet af borgere, der udskrives med en almen genoptræningsplan (GOP) har udviklet sig fra 2007, hvor Aabenraa kommune modtog 813 almene GOP til, hvor antallet af GOP var steget til En ny styringsmodel baseret på ydelsesbaseret økonomistyring er under udarbejdelse og færdiggøres ultimo til idriftsættelse i. 5. Takster, enhedspriser, dækningsgrad Der er ingen takster på området. 6. forudsætninger i øvrigt Der er i startet en registrering af samtlige indsatser i omsorgssystemet Care. Målet med denne registrering er at kunne levere en fuldgyldig og dækkende ledelsesinformation for området. Dette påtænkes fra anvendt som redskab til aktivitetsstyring. Stigningen i antallet genoptræningsplaner er indenfor den aftalestyrede enhed Træning og Forebyggelse i blevet finansieret ved at anvende en del af midlerne afsat til Særligt forebyggende indsatser. Der vil fremadrettet være fokus på at finansiere det stigende antal genoptræningsplaner gennem f.eks. en reduceret pris pr. genoptræningsplan.

16 7. Økonomi Sted Administration Løn - Træning Dagcentre 86 stk.2 SEL Afregning med andre kommuner Diverse puljer Netto i alt Ændringer til budget Ændringer (-pris) P/L fremskrivning Finansiering af udfordringer indenfor eget udvalg SUU Omfordeling af samlet budget til Træning og Forebyggelse Effektivisering - talegenkendelse SUU BK I alt ændringer I alt godkendt budget Bemærkninger til ændringer til budget Finansiering af udfordringer indenfor eget udvalg I forbindelse med udarbejdelse af budget stod Sundhedsudvalget overfor udfordringer på 3,045 mio. kr. som skulle finansieres indenfor eget udvalg. Heraf vedrørte 0,600 mio. kr. Træning og Forebyggelse (jf. sagsnr.: 12/21319, SUU ). Rammetilførslen dækker en stigning på 160 antal genoptræningsplaner.

17 Effektivisering talegenkendelse Som led i Byrådets samlede effektiviseringsreduktion på 22,5 mio. kr. i - er der vedr. Talegenkendelse/Tal i Sag er der samlet udmøntet 2,143 mio. kr. i og 2,593 mio. kr. årligt fra. Heraf vedrører Sundhed & Omsorgs andel fra 0,996 mio. kr. årligt, som oprindeligt blev placeret under Økonomiudvalget (Sundhed & Omsorg). Sundhed & Omsorg har disponeret med, at effektiviseringen fordeles mellem Økonomiudvalget (Sundhed & Omsorg) med 0,396 mio. kr., Sundhedsudvalget med 0,3 mio. kr. og Socialudvalget med 0,3 mio. kr., da talegenkendelse vil blive implementeret såvel i forvaltningen som på forvaltningens institutionsområde. Besparelse er for Sundhedsudvalgets vedkommende i årene til fordelt på baggrund af det oprindelige budget i rammeudmeldingen for pr. 9. august på de aftalestyrede enheder og i forventes at besparelsen finansieres via Udviklingspuljen under Sundhed & Forebyggelse. Indtil besparelsen skal omplaceres til Økonomiudvalget er den for Sundhedsudvalgets vedkommende placeret under Udviklingspuljen.

18 Politikområde: Funktion: Sundhed og Forebyggelse Specialiseret genoptræning (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Indhold / opgaver Specialiseret genoptræning er del af den Aktivitetsbestemte medfinansiering, som finansieres 100% af kommunen. Genoptræningen ordineres og leveres af regionen (sygehuset) i henhold til Sundhedslovens 140, men betales af Aabenraa Kommune. Det vil sige, at kommunen ingen direkte mulighed har for at påvirke udgiftsniveauet. For den del af den Aktivitetsbestemte medfinansiering som Aabenraa kommune medfinansiere og ikke finansierer 100%, har Byrådet godkendt en intern budgetgaranti til Sundhedsudvalget. Modsat forholder det sig for den del af den aktivitetsbestemte medfinansiering som Aabenraa kommune finansierer 100%. Her har det enkelte udvalg budgetansvaret. For at anskueliggøre denne udfordring er udgifter og budget til Specialiseret genoptræning blevet anført selvstændigt med virkning fra. 2. Nøgletal (ECO) regnskab og budget Aabenraa Samlign.komm.Region Syd Hele landet Gr. 002 Ambulant specialiseret genoptræning Opgjort i alt kr. pr. indbygger Aabenraa Samlign.komm.Region Syd Hele landet Gr. 002 Ambulant specialiseret genoptræning Opgjort i alt kr. pr. indbygger

19 3. Befolkningsprognose på området SPECIELLE BEMÆRKNINGER 0-17 årige årige årige årige årige Kilde: Danmarks Statistik, maj Befolkningsprognose pr. 1.1 de respektive år 4. Aktivitetsforudsætninger Aktivitetsforudsætninger Specialiserede genoptræningsplaner Takster, enhedspriser, dækningsgrad Takster, enhedspris, dækningsgrad Specialiserede genoptræningsplaner forudsætninger i øvrigt Antallet af borgere, der udskrives med en specialiserede genoptræningsplan steg markant fra i 2007 til 2008, men sidenhen er der set en stagnation på et niveau mellem 360 og 370 specialiserede genoptræningsplaner om året. I forhold til den gennemsnitlige pris der er betalt pr. genoptræningsplan i, så er området underbudgettet med mellem 40 og 50 genoptræningsplaner Specialiserede genoptræningsplaner Stigning Årlig stigning i % 43,33-11,63 7,89-1,63 Den demografiske udvikling forventes at få indflydelse på det samlede behov for specialiseret genoptræning. En udvikling området ikke er blevet kompenseret for.

20 7. Økonomi Sted Netto i alt Ændringer til budget Ændringer (-pris) P/L Fremskrivning Lov og cirkulære I alt ændringer I alt godkendt budget Bemærkninger til ændringer til budget Lov og cirkulære I henhold til Lov og cirkulæreprogrammet for reduceres rammen til Specialiseret genoptræning med 0,152 mio. kr. årligt. Ændringen kan henføres til lov nr af 28. december om ændring af sundhedsloven (driftsoverenskomst og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centret).

21 Politikområde: Funktion: Sundhed & Forebyggelse Forebyggende hjemmebesøg og generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Indhold / opgaver Området omfatter forebyggende hjemmebesøg og tilskud til forebyggende og aktiverende tilbud efter Servicelovens 79. Sundhed & Omsorg har følgende mission, som underbygges af den forebyggende funktion: at styrke og bevare borgernes ressourcer og borgernes ønske om at tage ansvar for eget liv og klare sig uden hjælp. at skabe rammer og tilbud, der understøtter borgernes sundhed og livskvalitet og mulighed for at leve et godt liv. at støtte de borgere, der ikke kan klare sig selv. Konkret udmøntes det gennem målrettet fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i de forebyggende hjemmebesøg samt i understøttelsen af det forebyggende og aktiverende arbejde gennem Servicelovens 79. Forebyggende hjemmebesøg Målgruppen er alle borgere, der er fyldt 75 år, som ikke modtager hjemmehjælp til personlig pleje og praktisk hjælp over 3 timer om ugen. Fokus i dette arbejde er råd og vejledning til borgere om forebyggelse og sundhedsfremme i relation til f.eks. motion, kost, netværk, bolig mm. Målgruppen har krav på tilbud om minimum et forebyggende hjemmebesøg årligt, men det er langt fra alle, der vælger at tage mod tilbuddet. Forebyggende og aktiverende tilbud Sundhedsudvalget yder tilskud til dette arbejde 1 gang årligt. Afsættet for tildelingen af tilskud er Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79. Tilskuddet gives hovedsageligt til dækning af lokaleudgifter. Træning & Forebyggelse samarbejder med de lokale pensionistforeninger mm. om eventuel opstart af nye tiltag på tværs af foreninger i primært lokalområderne. Desuden tilbydes lokale pensionistforeninger samarbejde med Træning & Forebyggelse om afholdelse af foredrag/temamøder med fokus på forebyggelse og sundhedsfremme

22 2. Nøgletal (ECO) regnskab og budget Aabenraa Samlign.komm Region Syd Hele landet Forebyggende indsats for ældre og handicappede Opgjort i kr. pr. 65+ årig Aabenraa Samlign.komm Region Syd Hele landet Forebyggende indsats for ældre og handicappede Opgjort i kr. pr. 65+ årig 3. Befolkningsprognose på området 0-17 årige årige årige årige årige Kilde: Danmarks Statistik, maj Befolkningsprognose pr. 1.1 de respektive år Den demografiske udvikling forventes at få indflydelse på behovet og efterspørgslen af forebyggende hjemmebesøg. Med den stigende gruppe af ældre vil generelle forebyggende og aktiverende tilbud have et væsentligt fokus som medvirkende middel til at skabe rammerne for, at ældre borgere forbliver selvhjulpne så længe som muligt. Derfor må det også forudses, at behovet for understøttelse i dette arbejde vil stige. 4. Aktivitetsforudsætninger Aktivitetsforudsætninger 2010 Årlige besøg til borgere over 75 år Besøg til borgere over 75 år, der udskrives efter sygehusophold uden at være visiteret til hjælp

23 Borgere over 75 år tilbydes årligt et forebyggende hjemmebesøg. Derudover tilbydes der siden starten af et yderlig besøg til ældre over 75 år, der udskrives efter et længere sygehus ophold og ingen hjælp modtager. 5. Takster, enhedspriser, dækningsgrad Der er ingen takster på området. 6. forudsætninger i øvrigt tet er udmøntet på forebyggende hjemmebesøg samt understøttelse af det forebyggende og aktiverende tilbud til ældre i henhold til politikken herfor. Udover selve tildelingen af økonomiske ressourcer til dette arbejde 1 gang årligt understøttes pensionistforeninger mm. i f.eks. at danne netværk og udvikle nye tidssvarende tilbud. 7. Økonomi Sted 79 a Forebyggende hjemmebesøg Udbetalt tilskud 79 Forebyggende klubber Tilskud 79 - grunde og bygninger (Forebyggende klubber) Netto i alt Ændringer til budget Ændringer (-pris) P/L fremskrivning Finansiering af udfordringer indenfor eget udvalg SUU Omfordeling af samlet budget til Træning og Forebyggelse Rammereduktion 1,93% ØU I alt ændringer I alt godkendt budget Bemærkninger til ændringer til budget

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Mål og Midler - Sundhedsområdet

Mål og Midler - Sundhedsområdet Mål og Midler - Sundhedsområdet Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi,

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Udvalg SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Bevillingsområde SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Bevillingen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder:

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder: TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 30. 09. Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret budget

Oprindeligt budget. Korrigeret budget Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget pr. 31 marts 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og

Læs mere

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter hvorfor et sundhedscenter? En indgang til sundhed i kommunen Flere specialiserede opgaver i kommunen Øget fokus på sundhedsfremme i stedet for

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

SUNDHEDSUDVALGET. Budgetkontrol pr. 30. september 2012

SUNDHEDSUDVALGET. Budgetkontrol pr. 30. september 2012 SUNDHEDSUDVALGET Budgetkontrol pr. 30. september 2012 Side Sag 1 Bilag i3 Samlet oversigt over de 4 budgetkontrolsager... 1 Økonomisk oversigt pr. 30. september 2012... 2 Bilag i1 Oversigt over budgetomplaceringer

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Udvalgets sammenfatning og vurdering Udvalg REGNSKAB 2014 Social- og Sundhedsudvalg 50.56. Sundhed og Forebyggelse Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser et en nettoudgift på 292,6 mio.

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder:

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder: TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 31. 08. Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv

Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv Dette er en projektskitse for hverdagsrehabiliteringsprojektet Aktivt hverdagsliv. 1. Projektleders navn: Trine Rosdahl og Sonja Vinkler Arbejdsadresse: Hold-an

Læs mere

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge) Politikområde Sundhed - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet Sundhed består af følgende delområder: Tandpleje Genoptræning Sundhedsfremme & forebyggelse Alkoholrådgivning Madservice Kommunikationsområdet

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er tre bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Administration mv. (Serviceudgifter) Den samlede

Læs mere

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget: notat Sundheds- og Omsorgsudvalget Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 258265 Brevid. 1954889 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: Sundheds- og Omsorgsudvalget budget 13. august

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

MÅL OG ØKONOMI 2016 2019 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning

MÅL OG ØKONOMI 2016 2019 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning Politikområde 12 omfatter hovedsagligt de sundhedsopgaver, som er overført til kommunerne med struktur- og opgavereformen i 2007. Det drejer sig om den aktivitetsbestemte medfinansiering af de offentlige

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget: Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115205 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SOU 27. maj 2015 Notatet viser Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget og oplister de

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/sundhedscentre

Økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/sundhedscentre Dato: 3.4 2009 Reference: PH, KKN Direkte telefon: 89591005, 89591006 E-mail: Journalnr.: 08 17809 Økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/sundhedscentre I forbindelse med etablering og flytning

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Holstebro Kommune Kultur og Sundhed - Økonomi og Analyse. Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal 4116. senest revideret: 28. maj 2014. Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Resume:

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Bevilling 33 Sundhed Beskrivelse Bevilling 33 Sundhed hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen omfatter Center for Sundhed og omhandler Den kommunale tandpleje, Sygeplejen, Hjælpemidler og

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere