SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET SUNDHEDSUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1

2 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse Visitation & Rehabilitering Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt

3 - Sundhedsudvalget Økonomiske oversigter Specifikation på bevillingsniveau Oversigt over ændringer til rammen 3

4 Specifikation på bevillingsniveau -priser Område Oprindelig budget Sundhed & Forebyggelse Visitation & Rehabilitering Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt

5 Ændringer til budgetrammen vedr. serviceområdet (1.000 kr.) Oprindelig budget (-pris) P/L marts Ændring p/l på art 5.2 og 8.6 Regeringsaftale Objektiv korr. Hjemmeplejen ØU Fejl/mangler CHK ØU Fejl/mangler CHK ØU Fejl/mangler CHK ØU Balance CHK sfa ændr. Art 5.2 og Ændring obj. Tekniske korr. Hj.plejen Omplacering af opgaver mellem udvalg Forsikringspræmier sfa. Udbud Finansiering kørselskontor til ØU Energieffektiviseringer Udmøntn. Besp. Udbud toner Udmøntn. Besp. Udbud diabetes Udmøntn. Besp. Udbud hj. Midler Ompl. Legeteket til S&D Udfordring indenfor udvalget Kropsbårne Hjælpemidler SUU Træning og Forebyggelse SUU Talegekendelse SUU Træning og Forebyggelse SUU Tandplejen SUU Misbrug SUU Hjemmehjælp SUU Udviklingspuljen SUU Aftalestyrede enheder SUU Sundhedscenteret SUU udfordringer Hjælpemidler udl. via CHK ØU Rammeudmelding (-pris) Reduktionspulje ØU Lovændringer Forløbsprogram for kræft ØU Spec. amb. genoptræning Øfeldt centret ØU Udvalgenes budgetbidrag Lig med rammeudmelding

6 Ændringer til budgetrammen vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering (1.000 kr.) Oprindelig budget (-pris) P/L marts Lovændringer Regulering til aftaleniveau Regeringsaftale ØU Ophævelse af visse regler egenbetaling ØU Psykologbeh. for særligt udsatte ØU Udvalgenes budgetbidrag Lig med rammeudmelding

7 - Sundhedsudvalget Sundhed & Forebyggelse (serviceområde) Områder Beløb Kommunal genoptræning Forebyggende hjemmebesøg og generelle tilbud med aktiverende og forbyggende sigte ( 79) Særligt forebyggende indsatser 866 Specialiseret genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Kommunal tandpleje Hjælpemiddelhuset Sundhedscenteret Misbrug CHK 0 CHK (Aabenraa Kommunes andel) Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsaftaler IT-fagsystemer Kropsbårne hjælpemidler Støtte til køb af biler Hjælp til boligindretning Kørselsordninger Udviklingspulje 511 Special- & Rehabiliteringscenter I alt

8 Målsætninger for politikområder under Sundhedsudvalget. De følgende sider er budget for Sundhedsudvalget, der er opdelt i 3 afsnit: Sundhed og Forebyggelse, Visitation og Rehabilitering og Aktivitetsbestemt medfinansiering. Sundhedsudvalgets budget er den økonomiske ramme, der er givet af Byrådet til at løse kommunens sundhedsopgaver. Kommunens sundhedsopgaver er bestemt af folketinget og beskrevet i forskellige love fx sundhedsloven og serviceloven. Kommunen bestemmer selv i vid udstrækning serviceniveauet og kapaciteten indenfor de eksisterende faglige og lovgivningsmæssige retningslinier og samarbejdsaftaler med fx regionen og andre aktører i sundhedsvæsenet. I de kommende år står sundhedsområdet overfor en række store udfordringer. Danskerne lever længere, flere får kroniske sygdomme og udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye og anderledes krav til de opgaver, der skal løses i kommunen. Kommunens sundhedspolitik beskriver hvordan Byrådet og Sundhedsudvalget vil løse sundhedsopgaverne, imødegå udfordringerne og hjælpe de borgere, som har ret til hjælp i et moderne velfærdssamfund. Sundhedspolitikken præsenterer en vision om sundhed i vækst og hverdag der skaber mere sundhed for borgerne og vækst i lokalsamfundet gennem en fokuseret satsning på sundhed. Får at nå dette fremtidsbillede skal der være flere sunde borgere der træffer sunde valg i Aabenraa Kommune, der som forudsætning skaber sunde sammenhænge og effekt af sundhedsindsatserne. Set i forhold til økonomi og budget handler det om at få mere sundhed for pengene. Sundhedsudvalget handler ud fra en tro på og politik om, at vi kommunen med et godt samarbejde med aktørerne i sundhedsvæsenet, en prioritering af indsatserne, ved at tænke nyt og gennem effektiv opgaveløsning kan sikre borgerne en god service og behandling. Med fokus på sundhed ønsker Aabenraa Kommune at påvirke lokalsamfundet og borgerne til gennem en sund og aktiv livsstil at tage ansvar for at styrke egen sundhed og medansvar for at styrke sundheden de nære relationer som familien, på arbejdspladsen og i fritidslivet. Det frivillige arbejde skal derfor understøttes og udvikles til at spille en større rolle indenfor sundhedsområdet. Med fokus på at forebygge sygdom og indlæggelse på sygehuset vil Aabenraa Kommune støtte og hjælpe syge borgere så de hurtigt bliver raske igen og kan genoptage arbejdslivet mv. Sundhedsmæssigt udsatte eller syge borgere og familier skal derfor mødes med et tilbud om tidlig indsats, støtte og rehabilitering, så borgeren hurtigt bliver rask eller i stand til at mestre eget liv med mindst mulig hjælp fra kommunen og sundhedsvæsenet. 2

9 Med fokus på udviklingen i sundhedsvæsenet og krav til kommunen om at løse flere, nye og komplekse sundhedsopgaver, krav om kvalitetsudvikling, dokumentation af effekt og udvikling af nye omkostningseffektive sundhedsløsninger ved hjælp af velfærdsteknologi m.v. skal der ske en omlægning af opgaveløsningen med fokus på en styrkelse af sundhed og sammenhængende rehabilitering og en tilpasning af kapacitet og organisation. Der skal i højere grad sikres en tværgående koordinering af borgerforløb på tværs af den kommunale organisation og med sygehus og andre aktører i sundhedsvæsenet. Udviklingen af nære og forpligtende samarbejdsrelationer med det øvrige sundhedsvæsen, andre kommuner og andre sundhedsaktører skal understøtte, at borgerne oplever kvalitet og sammenhæng i sundhedsindsatserne uanset om indsatsen foregår i kommunen, hos den praktiserende læge eller på et sygehus. Sundhedspolitikken er bygge op omkring 4 temaer: Sund og aktiv hverdag, Udsatte og syge borgere, Nytænkning - nye opgaver og udfordringer og Sundhed på tværs en levende sundhedspolitik. Med fokus på Sund og aktiv hverdag vil Aabenraa Kommune: facilitere og udfordre det sunde medborgerskab arbejde sundhedsfremmende og forebyggende i forhold til udfordringerne indenfor KRAM faktorerne tænke bevægelse ind i den daglige opgaveløsning skabe gode rammer for sundhed Det er Byrådets ambition at møde den udsatte eller syge borger og familie med et tilbud om tidlig indsats, støtte og rehabilitering, så borgeren hurtigt bliver rask eller i stand til at mestre eget liv med mindst mulig hjælp fra kommunen og sundhedsvæsenet. Aabenraa Kommune vil hjælpe sundhedsmæssigt udsatte bl.a. ved at: tilbyde tværfaglig og målrettet forebyggelse af sygdom og indlæggelse med en hverdagsrehabilitering, der understøtter borgerens egenomsorgsevne tilbyde målrettet træning og pleje, hjælpemidler, kostvejledning m.v. til borgere med særlige behov udvikle nye metoder til at styrke og bevare borgerens ressourcer længst muligt Udviklingen i sundhedsvæsenet stiller krav til kommunen om løsning af flere, nye og komplekse opgaver og udvikling af nye kompetencer og metoder. Ligeledes stilles krav om kvalitetsudvikling, dokumentation af effekt, og udvikling af nye omkostningseffektive sundhedsløsninger som velfærdsteknologi m.v. Aabenraa Kommune vil imødegå disse udfordringer gennem: borgerinddragelse og brugerdreven udvikling kapacitets- og metodeudvikling kvalitets- og kompetenceudvikling af medarbejderne nytænkning og anvendelse af ny teknologi 3

10 Målsætninger for politikområdet Sundhed & Forebyggelse 1. Generelt: Politikområdet Sundhed og Forebyggelse indeholder kommunens sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsatser, der ydes borgerne i henhold til Sundhedsloven, Lov om social service og en række andre love. Området omfatter ydelser indenfor områderne: genoptræning, vederlagsfri fysioterapi og vedligeholdende træning, hjælpemidler, tilskud til boligindretning og støtte til køb af bil sundhedsaftaler, kommunal tandpleje, herunder omsorgstandpleje og specialtandpleje specifikke sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende tilbud, behandlingstilbud til voksne med misbrug undervisningstilbud til børn og voksne med specielle behov kørselstilbud relateret til områdets indsatser Området indeholder blandt andet 6 aftalestyrede områder/institutioner: Træning og Forebyggelse Tandplejen HjælpemiddelHuset Misbrugscentret Center for hjælpemidler og Kommunikation Sundhedscentret (Special- & Rehabiliteringscenter) Sundhedsudvalget prioriterer en særlig fokuseret indsats for ressourcesvage grupper. 2. Målsætninger og indsatsområder Sundhed og forebyggelse er et bredt politikområde med mange mål og aktiviteter fordelt på flere afdelinger og institutioner, som alle har beskrevet egne målsætninger med reference til Aabenraa kommunes Sundhedspolitik og Sundhedsplanen. Kommunes sundhedsindsats skal generelt understøtte borgerens sundhed og livskvalitet samt borgerens ønske om at leve længst muligt uden sygdom og mestre eget liv med sygdom. I forhold til selve driftsleveringen af opgaverne har Sundhedsudvalget løbende fokus på budgetoverholdelse, service og kvalitet til borgerne og opfølgning på resultater via ledelsesinformation om aktiviteter. Sundhedsudvalget har desuden særlig fokus på effektopfølgning i forhold til de igangsatte tiltag, hvilket derfor er et særligt indsatsområde for administrationen. 2

11 Hovedparten af budgettet på området går til at udføre de lovpligtige opgaver, der leveres af de udførende institutioner. Sundhedsudvalget har i samarbejde med Socialudvalget dog valgt særligt at prioritere rehabilitering som et indsatsområde. Det betyder bl.a., at der fra primo skal etableres et special- og rehabiliteringscenter, som skal bidrage til, at borgere, der har brug for intensiv døgnrehabilitering hurtigt kan få styrket deres egenomsorg. Denne indsats understøttes af, at Sundhedsudvalget har afsat en ramme til særlige forebyggende indsatser med henblik på at styrke den enkelte borgers mestringsevne og dermed udsætte eller reducere behovet for kompenserende hjælp. Dette initiativ bygger på en grundantagelse om, at alle borgerne som udgangspunkt ønsker at klare sig selv uden hjælp fra andre og leve et liv fri for sygdom så længe som muligt. Det er en særlig indsats for administrationen at sikre, at de igangsatte indsatser koordineres med andre tiltag og tilbud i kommunen, så alle borgere får det samme tilbud. Et andet udgangspunkt er, at borgerne, kommunen og regionen med sygehuse og praktiserende læger samt en række andre fagområder er fælles om udfordringerne på sundhedsområdet. Det betyder, at Aabenraa Kommunes sundhedsindsatser skal bidrage til implementering af Sundhedsaftaler, strategier, planer og aktiviteter, der indgår i Syddanmarks vision Fælles Sundhed, der er et fremtidsbillede om, hvordan borgerne skal opleve et godt og velfungerende sundhedsvæsen med sammenhæng og samarbejde om opgaverne. Sundhedsudvalget har endvidere valgt at prioritere kronikerområdet som et særligt indsatsområde. Det medfører, at borgere med kroniske lidelser såsom hjerte-kar-sygdom, KOL og type-2-diabetes tilbydes et kronikerforløb, der har til formål, at borgerne bliver hjulpet til at håndtere deres kroniske lidelse, så følgevirkningerne af sygdommen mindskes, og sygdommen ikke forværres. I implementeres aktivitetsstyring i to af de aftalestyrede institutioner. Det drejer sig om HjælpemiddelHuset og Træning og Forebyggelse, der begge fremadrettet overgår fra rammebudgettering til afregning efter leverede ydelser. I afprøves og finpudses styringsmodellen med henblik på fuld implementering af styremodellen i. Som en del af sundhedspolitikken har Sundhedsudvalget valgt at prioritere misbrugsområdet gennem implementeringen af en ny rusmiddelpolitik. Arbejdet hermed igangsættes fra udgangen af styret af en arbejdsgruppe med repræsentation fra Børn og Familie, Jobcenter og Sundhed og Forebyggelse. Udgangspunktet er, at kommunen vil hjælpe sundhedsmæssigt udsatte bl.a. ved at: tilbyde tværfaglig og målrettet forebyggelse af sygdom og indlæggelse med en rehabiliterende indsats, der understøtter borgerens egenomsorgsevne tilbyde målrettet træning og pleje, hjælpemidler, kostvejledning m.v. til borgere med særlige behov tilbyde en særlig indsats til borgere med demens udvikle nye metoder til at styrke og bevare borgerens ressourcer længst muligt I sundhedspolitikken prioriteres generelt et bredt samarbejde om sundhedsarbejdet på tværs af kommunen. For at understøtte denne tilgang arbejdes der med konkrete tiltag på tværs af forvaltninger. Det gælder f.eks. et konkret samarbejde mellem Jobcentret og 3

12 sundhedsområdet om at få erhvervsaktive borgere på sygedagpenge hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Aabenraa Kommunes sundhedsplan beskriver de aktiviteter der samarbejdes om på tværs og de nye aktiviteter der sættes i gang i Sundhed og Omsorg. For yderligere indsatser og målsætninger m.m. kan der henvises til Aabenraa Kommunens Sundhedspolitik og Sundhedsplanen. 3. Love, retningslinjer, aftaler Sundhedsloven: 39a (vederlagsfri fysioterapi) 84 (vedr. genoptræningsplaner) 119 (særlige forebyggende indsatser og Sundhedscentret) (kommunal tandpleje) 140 (genoptræning efter sygehusindlæggelse, herunder kørsel) (misbrug) 170 og 172 (befordring) 193 samt (om sundhedsaftaler) Lov om social service: 79 (forebyggende og aktiverende tilbud til ældre) 83, 91, 94, 95 (Hjemmehjælp) 86 (vedligeholdende træning og genoptræning uden sygehusindlæggelse) 101 (misbrug) 112 (hjælpemidler) 113 (forbrugsgoder) 114 (støtte til køb af bil) 116 (hjælp til boligindretning) 117 (befordring) Andre love: Lov om trafikselskaber Lov nr. 592 (om folkeskolen, specialundervisning for voksne og forberedende voksenundervisning) Lov nr (forebyggende hjemmebesøg) Bekendtgørelser om tandpleje (nr. 285) folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen (nr. 256) sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler (nr. 414), bekendtgørelse om befordring (nr. 624) hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (nr. 987) folkeskolen (nr. 1049) social service (nr. 1117) folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk undervisning (nr. 1373), aktiv socialpolitik (nr. 1460), bekendtgørelse om pant og tilbagebetalingspligt, statsrefusion i særligt dyre enkeltsager Vejledning af 30. juni 2006 om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje) Cirkulære om befordring og befordringsgodtgørelse (nr. 67 af 9. april 1996) Rammeaftale for Region Syddanmark 4

13 Sundhedsaftale mellem Aabenraa Kommune og Regions Syddanmark Borgmesteraftale omkring CHK Aftale mellem Aabenraa Kommune og Syd Trafik 5

14 Politikområde: Funktion: Sundhed & Forebyggelse Træning (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Indhold / opgaver Området omfatter tilbud til alle aldersgrupper indenfor ambulant almen genoptræning efter sygehusindlæggelse (Sundhedslovens 140)og vedligeholdende træning og genoptræning uden sygehusindlæggelse (Servicelovens 86). For Aabenraa Kommunes generelle serviceniveau gælder følgende; Genoptræning er målrettet træning, som gives i en tidsbegrænset periode. Genoptræning gives som en individuel indsats eller som holdtræning. Genoptræning kan gives på træningscentre eller i borgerens eget hjem/nærmiljø. Vedligeholdende træning gives som holdtræning på dagcentre. Vedligeholdende træning kan efter konkret og individuel vurdering mindst hvert ½ år bevilges som en mere vedvarende indsats med en fastlagt målopfølgning. Frit valg indenfor genoptræning efter sygehusindlæggelse omfatter kommunens interne leverandør af træning samt mulighed for træningstilbud i andre kommuner efter konkret aftale. Både genoptræning og vedligeholdende træning søges givet i et tilbud, der afbalancerer hensynet til borgerens træningsbehov og bopæl, den mulige kvalitet i træningen samt muligheden for en passende holdstørrelse eller samtræning. 2. Nøgletal (ECO) regnskab og budget Aabenraa Samlign.komm.Region Syd Hele landet Gr. 001 kom genoptr og vedligeholdende træning Ikke autoriserede grupperinger Opgjort i alt kr. pr. indbygger Aabenraa Samlign.komm.Region Syd Hele landet Gr. 001 kom genoptr og vedligeholdende træning Ikke autoriserede grupperinger Opgjort i alt kr. pr. indbygger

15 3. Befolkningsprognose på området SPECIELLE BEMÆRKNINGER 0-17 årige årige årige årige årige Kilde: Danmarks Statistik, maj Befolkningsprognose pr. 1.1 de respektive år Den demografiske udvikling forventes at få indflydelse på det samlede behov for vedligeholdende træning og genoptræning, da modtagerne af træning i særdeleshed vedligeholdende træning primært er at finde i de ældre aldersgrupper. Området er i forbindelse med budgetlægningen blevet kompenseret herfor ved at tilfører rammen 0,600 mio. kr. årligt finansieret indenfor eget udvalg (jf. sagsnr.: 12/21319, SUU ). Med afsættet i den stigende gruppe af ældre og et øget økonomisk pres er Aabenraa Kommune i gang med at skabe rammerne for øget fokus på rehabilitering af borgerne. Dette forventes også at øge efterspørgslen af genoptræningsindsatser. 4. Aktivitetsforudsætninger Almene genoptræningsplaner Stigning Årlig stigning i % 33,33 12,18 1,07 13,26 Antallet af borgere, der udskrives med en almen genoptræningsplan (GOP) har udviklet sig fra 2007, hvor Aabenraa kommune modtog 813 almene GOP til, hvor antallet af GOP var steget til En ny styringsmodel baseret på ydelsesbaseret økonomistyring er under udarbejdelse og færdiggøres ultimo til idriftsættelse i. 5. Takster, enhedspriser, dækningsgrad Der er ingen takster på området. 6. forudsætninger i øvrigt Der er i startet en registrering af samtlige indsatser i omsorgssystemet Care. Målet med denne registrering er at kunne levere en fuldgyldig og dækkende ledelsesinformation for området. Dette påtænkes fra anvendt som redskab til aktivitetsstyring. Stigningen i antallet genoptræningsplaner er indenfor den aftalestyrede enhed Træning og Forebyggelse i blevet finansieret ved at anvende en del af midlerne afsat til Særligt forebyggende indsatser. Der vil fremadrettet være fokus på at finansiere det stigende antal genoptræningsplaner gennem f.eks. en reduceret pris pr. genoptræningsplan.

16 7. Økonomi Sted Administration Løn - Træning Dagcentre 86 stk.2 SEL Afregning med andre kommuner Diverse puljer Netto i alt Ændringer til budget Ændringer (-pris) P/L fremskrivning Finansiering af udfordringer indenfor eget udvalg SUU Omfordeling af samlet budget til Træning og Forebyggelse Effektivisering - talegenkendelse SUU BK I alt ændringer I alt godkendt budget Bemærkninger til ændringer til budget Finansiering af udfordringer indenfor eget udvalg I forbindelse med udarbejdelse af budget stod Sundhedsudvalget overfor udfordringer på 3,045 mio. kr. som skulle finansieres indenfor eget udvalg. Heraf vedrørte 0,600 mio. kr. Træning og Forebyggelse (jf. sagsnr.: 12/21319, SUU ). Rammetilførslen dækker en stigning på 160 antal genoptræningsplaner.

17 Effektivisering talegenkendelse Som led i Byrådets samlede effektiviseringsreduktion på 22,5 mio. kr. i - er der vedr. Talegenkendelse/Tal i Sag er der samlet udmøntet 2,143 mio. kr. i og 2,593 mio. kr. årligt fra. Heraf vedrører Sundhed & Omsorgs andel fra 0,996 mio. kr. årligt, som oprindeligt blev placeret under Økonomiudvalget (Sundhed & Omsorg). Sundhed & Omsorg har disponeret med, at effektiviseringen fordeles mellem Økonomiudvalget (Sundhed & Omsorg) med 0,396 mio. kr., Sundhedsudvalget med 0,3 mio. kr. og Socialudvalget med 0,3 mio. kr., da talegenkendelse vil blive implementeret såvel i forvaltningen som på forvaltningens institutionsområde. Besparelse er for Sundhedsudvalgets vedkommende i årene til fordelt på baggrund af det oprindelige budget i rammeudmeldingen for pr. 9. august på de aftalestyrede enheder og i forventes at besparelsen finansieres via Udviklingspuljen under Sundhed & Forebyggelse. Indtil besparelsen skal omplaceres til Økonomiudvalget er den for Sundhedsudvalgets vedkommende placeret under Udviklingspuljen.

18 Politikområde: Funktion: Sundhed og Forebyggelse Specialiseret genoptræning (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Indhold / opgaver Specialiseret genoptræning er del af den Aktivitetsbestemte medfinansiering, som finansieres 100% af kommunen. Genoptræningen ordineres og leveres af regionen (sygehuset) i henhold til Sundhedslovens 140, men betales af Aabenraa Kommune. Det vil sige, at kommunen ingen direkte mulighed har for at påvirke udgiftsniveauet. For den del af den Aktivitetsbestemte medfinansiering som Aabenraa kommune medfinansiere og ikke finansierer 100%, har Byrådet godkendt en intern budgetgaranti til Sundhedsudvalget. Modsat forholder det sig for den del af den aktivitetsbestemte medfinansiering som Aabenraa kommune finansierer 100%. Her har det enkelte udvalg budgetansvaret. For at anskueliggøre denne udfordring er udgifter og budget til Specialiseret genoptræning blevet anført selvstændigt med virkning fra. 2. Nøgletal (ECO) regnskab og budget Aabenraa Samlign.komm.Region Syd Hele landet Gr. 002 Ambulant specialiseret genoptræning Opgjort i alt kr. pr. indbygger Aabenraa Samlign.komm.Region Syd Hele landet Gr. 002 Ambulant specialiseret genoptræning Opgjort i alt kr. pr. indbygger

19 3. Befolkningsprognose på området SPECIELLE BEMÆRKNINGER 0-17 årige årige årige årige årige Kilde: Danmarks Statistik, maj Befolkningsprognose pr. 1.1 de respektive år 4. Aktivitetsforudsætninger Aktivitetsforudsætninger Specialiserede genoptræningsplaner Takster, enhedspriser, dækningsgrad Takster, enhedspris, dækningsgrad Specialiserede genoptræningsplaner forudsætninger i øvrigt Antallet af borgere, der udskrives med en specialiserede genoptræningsplan steg markant fra i 2007 til 2008, men sidenhen er der set en stagnation på et niveau mellem 360 og 370 specialiserede genoptræningsplaner om året. I forhold til den gennemsnitlige pris der er betalt pr. genoptræningsplan i, så er området underbudgettet med mellem 40 og 50 genoptræningsplaner Specialiserede genoptræningsplaner Stigning Årlig stigning i % 43,33-11,63 7,89-1,63 Den demografiske udvikling forventes at få indflydelse på det samlede behov for specialiseret genoptræning. En udvikling området ikke er blevet kompenseret for.

20 7. Økonomi Sted Netto i alt Ændringer til budget Ændringer (-pris) P/L Fremskrivning Lov og cirkulære I alt ændringer I alt godkendt budget Bemærkninger til ændringer til budget Lov og cirkulære I henhold til Lov og cirkulæreprogrammet for reduceres rammen til Specialiseret genoptræning med 0,152 mio. kr. årligt. Ændringen kan henføres til lov nr af 28. december om ændring af sundhedsloven (driftsoverenskomst og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centret).

21 Politikområde: Funktion: Sundhed & Forebyggelse Forebyggende hjemmebesøg og generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Indhold / opgaver Området omfatter forebyggende hjemmebesøg og tilskud til forebyggende og aktiverende tilbud efter Servicelovens 79. Sundhed & Omsorg har følgende mission, som underbygges af den forebyggende funktion: at styrke og bevare borgernes ressourcer og borgernes ønske om at tage ansvar for eget liv og klare sig uden hjælp. at skabe rammer og tilbud, der understøtter borgernes sundhed og livskvalitet og mulighed for at leve et godt liv. at støtte de borgere, der ikke kan klare sig selv. Konkret udmøntes det gennem målrettet fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i de forebyggende hjemmebesøg samt i understøttelsen af det forebyggende og aktiverende arbejde gennem Servicelovens 79. Forebyggende hjemmebesøg Målgruppen er alle borgere, der er fyldt 75 år, som ikke modtager hjemmehjælp til personlig pleje og praktisk hjælp over 3 timer om ugen. Fokus i dette arbejde er råd og vejledning til borgere om forebyggelse og sundhedsfremme i relation til f.eks. motion, kost, netværk, bolig mm. Målgruppen har krav på tilbud om minimum et forebyggende hjemmebesøg årligt, men det er langt fra alle, der vælger at tage mod tilbuddet. Forebyggende og aktiverende tilbud Sundhedsudvalget yder tilskud til dette arbejde 1 gang årligt. Afsættet for tildelingen af tilskud er Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79. Tilskuddet gives hovedsageligt til dækning af lokaleudgifter. Træning & Forebyggelse samarbejder med de lokale pensionistforeninger mm. om eventuel opstart af nye tiltag på tværs af foreninger i primært lokalområderne. Desuden tilbydes lokale pensionistforeninger samarbejde med Træning & Forebyggelse om afholdelse af foredrag/temamøder med fokus på forebyggelse og sundhedsfremme

22 2. Nøgletal (ECO) regnskab og budget Aabenraa Samlign.komm Region Syd Hele landet Forebyggende indsats for ældre og handicappede Opgjort i kr. pr. 65+ årig Aabenraa Samlign.komm Region Syd Hele landet Forebyggende indsats for ældre og handicappede Opgjort i kr. pr. 65+ årig 3. Befolkningsprognose på området 0-17 årige årige årige årige årige Kilde: Danmarks Statistik, maj Befolkningsprognose pr. 1.1 de respektive år Den demografiske udvikling forventes at få indflydelse på behovet og efterspørgslen af forebyggende hjemmebesøg. Med den stigende gruppe af ældre vil generelle forebyggende og aktiverende tilbud have et væsentligt fokus som medvirkende middel til at skabe rammerne for, at ældre borgere forbliver selvhjulpne så længe som muligt. Derfor må det også forudses, at behovet for understøttelse i dette arbejde vil stige. 4. Aktivitetsforudsætninger Aktivitetsforudsætninger 2010 Årlige besøg til borgere over 75 år Besøg til borgere over 75 år, der udskrives efter sygehusophold uden at være visiteret til hjælp

23 Borgere over 75 år tilbydes årligt et forebyggende hjemmebesøg. Derudover tilbydes der siden starten af et yderlig besøg til ældre over 75 år, der udskrives efter et længere sygehus ophold og ingen hjælp modtager. 5. Takster, enhedspriser, dækningsgrad Der er ingen takster på området. 6. forudsætninger i øvrigt tet er udmøntet på forebyggende hjemmebesøg samt understøttelse af det forebyggende og aktiverende tilbud til ældre i henhold til politikken herfor. Udover selve tildelingen af økonomiske ressourcer til dette arbejde 1 gang årligt understøttes pensionistforeninger mm. i f.eks. at danne netværk og udvikle nye tidssvarende tilbud. 7. Økonomi Sted 79 a Forebyggende hjemmebesøg Udbetalt tilskud 79 Forebyggende klubber Tilskud 79 - grunde og bygninger (Forebyggende klubber) Netto i alt Ændringer til budget Ændringer (-pris) P/L fremskrivning Finansiering af udfordringer indenfor eget udvalg SUU Omfordeling af samlet budget til Træning og Forebyggelse Rammereduktion 1,93% ØU I alt ændringer I alt godkendt budget Bemærkninger til ændringer til budget

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2014 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

FORSLAG. Budgetforslag 2016

FORSLAG. Budgetforslag 2016 FORSLAG Budgetforslag 2016 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere