Maskiner og planteavl nr FarmTest. Nabovarmeanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskiner og planteavl nr. 101 2009. FarmTest. Nabovarmeanlæg"

Transkript

1 Maskiner og planteavl nr FarmTest Nabovarmeanlæg

2 Titel: Nabovarmeanlæg Forfatter: Konsulent Jørgen Pedersen, AgroTech Review: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech Layout: Gitte Bomholt, AgroTech Tryk: Dansk Landbrugsrådgivning Udgave: 1. udgave, marts 2009 Oplag: 10 stk. Udgiver: Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon Fax ISSN

3 Nabovarmeanlæg Af konsulent Jørgen Pedersen, AgroTech

4 INDHOLD 1. SAMMENDRAG OG KONKLUSION BAGGRUND BESKRIVELSE AF NABOVARMEANLÆG... 7 Indledning... 7 Juridiske forhold MATERIALE OG METODE RESULTATER Case Case Case DISKUSSION OG ANBEFALINGER KILDER BILAG Nabovarmeanlæg

5 1. SAMMENDRAG OG KONKLUSION Der er i efteråret 2008 gennemført FarmTest af tre nabovarmeanlæg. Undersøgelsen beskriver ejernes erfaringer fra de første tanker omkring etablering af nabovarmeanlæg, til driften og varmeforsyningen til naboerne er i fuld gang. Følgende hovedtræk fra undersøgelsen skal her trækkes frem: Et nabovarmeanlæg er et biomassefyret centralvarmeanlæg, som er placeret på en landbrugsejendom, og som leverer varme til naboerne. Anlæggene er ofte halmfyrede med automatisk indfyring af brændslet. Kundegrundlaget kan være fra få kunder (3-4 stk.) til over 150, herunder institutioner, mindre virksomheder, kirker mv. Nabovarmeanlæg er en oplagt mulighed for lokalt at udnytte lokalt produceret biomasse. Ejere at nabovarmeanlæg har generelt gode erfaringer med leverance af varme til naboer der er normalt stor tilslutning og kun meget få klager. Nabovarme øger engagementet i lokalsamfundet, mener en anlægsejer. Nabovarmeanlæg kan etableres med krav om tilslutningspligt for naboer. Etablering af nabovarmeanlæg kræver tilladelse i henhold til varmeforsyningsloven. Myndighedsbehandlingen er krævende, og lovgivningen på området er kompliceret. Det tilrådes at benytte professionel bistand ved udarbejdelse af ansøgning og projektforslag. Anlægsejere skal årligt indberette varmeprisen (som kunderne betaler) samt dens grundlag til Energitilsynet. Der er kun relativt få nabovarmeanlæg i Danmark omkring 20 anlæg, vurderes det. Potentialet for nabovarmeanlæg formodes at være anlæg. Denne rapport indleder med en gennemgang af de mere generelle tekniske og juridiske forhold i forbindelse med etablering af nabovarmeanlæg. Derefter følger de egentlige casebeskrivelser af de tre ejendomme. Formålet med FarmTesten er at give et let tilgængelig materiale, som kan tjene som inspiration og kort vejledning i, hvordan man kommer videre med sine drømme om at etablere nabovarmeanlæg. Nabovarmeanlæg

6 2. BAGGRUND Dansk Fjernvarmes Projektselskab vurderede i 2007, at der fortsat er et stort potentiale for nabovarme i Danmark. Antallet af aktive nabovarmeanlæg antages at være omkring 20, mens potentialet for små og mellemstore anlæg vurderes at være (Jensen, 2007). Der vil være flere fordele ved at udbygge nabovarmen i landområderne: De lokalt producerede brændselsressourcer (primært halm og flis) bruges lokalt. Forbrugere sikres en stabil og relativ lav varmepris og slipper selv for ansvaret for egen varmeforsyning. Land- og skovbruget finder afsætning for overskud af biomasse. Landmænd kan nedsætte sig som varmeleverandører og ad den vej opnå ekstra beskæftigelse og derved en øget indtjening. Hertil kan nævnes, at nabovarmeanlæg indgår som et led i den danske biomassestrategi, det vil sige en øget og mere bæredygtig udnyttelse af hjemmeproduceret biobrændsel. Trods de nævnte fordele er det tilsyneladende vanskeligt eller alligevel ikke attraktivt - at etablere nabovarmeanlæg. På et seminar om nabovarme i april 2007 blev der peget på flere forhold, som reelt virker mere hæmmende end befordrende for udbygningen af nabovarme: Lovgivningen på området er uklar. Mulighederne for en ordentlig indtjening for varmeleverandøren er (for) ringe. Naturgas eller anden kollektiv varmeforsyning i et givent område gør det i reglen meget vanskeligt at opnå tilladelse til at etablere et nabovarmeanlæg. Desuden hersker der efter alt at dømme et udbredt ukendskab til begrebet nabovarme, og hvad det står for. Mange er simpelthen ikke bekendt med muligheden! Blandt energirådgivere og fagfolk inden for fjernvarmebranchen er det opfattelsen, at der - trods alt - mange steder faktisk er ganske gode muligheder for at opstarte nye nabovarmeanlæg. Største barriere for initiativer til nye nabovarmeanlæg er, foruden det manglende basalkendskab, at der mangler gode, illustrative casebeskrivelser af landmænds succesoplevelser med nabovarmeanlæg. Der er med andre ord brug for en kortfattet og opdateret vejledning med en lettilgængelig gennemgang af de generelle forhold ved nabovarmeanlæg inklusiv korte beskrivelser af virkelige nabovarmeanlæg. FarmTesten her er et forsøg på at give en sådan vejledning. Nabovarmeanlæg

7 3. BESKRIVELSE AF NABOVARMEANLÆG Indledning Her gives først en almen beskrivelse af nabovarmeanlæg, så begreberne slås fast. Dernæst gennemgås overordnet de juridiske rammer for nabovarmeanlæg. Hvad er nabovarme? Et nabovarmeanlæg er grundlæggende set et stort fyr med centralvarmekedel og rørledninger ud til forbrugerne, det vil sige naboerne. Anlægget er typisk placeret på en gård, hvor det, foruden at levere varme til selve gården, også leverer varme til et eller flere nabohuse eller institutioner. Det kan eksempelvis være en efterskole eller et plejehjem. Fyret er et biobrændselsfyr, og brændslet er i reglen halm, men det kan også være flis eller træpiller. Hos forbrugeren/naboen tilsluttes den dobbelte rørledning (frem- og returløbsrøret) til en såkaldt fjernvarmeunit, som omsætter det grader varme vand fra biobrændselsfyret til varme i radiatorerne og til varmt brugsvand i hanerne. Fjernvarmeunit en erstatter det eksisterende oliefyr hos forbrugeren. De eksisterende rørforbindelser og radiatorer hos forbrugeren kan normalt genbruges. For at sikre en stabil varmeforsyning bør der være et oliefyr som backup til biobrændselsfyret i tilfælde af driftsstop. Oliefyret fungerer desuden som supplerende varmekilde i den koldeste periode af året. Figuren nedenfor viser, hvordan et anlæg til nabovarme typisk indrettes. Bemærk at anlægget er udstyret med askeudskiller til opfangning af flyveaske. Dette er et myndighedskrav på større anlæg. Prin cipdiagram for et automatisk halmfyret kedelanlæg. (kilde : Larsen & Nikolaisen, 2000). Anlægget bør indrettes, så det daglige arbejde med fyret i hovedsagen består af tilsyn og kontrol med driften samt eventuel brændselspåfyldning det vil sige at læsse halm på halmbanen eller fylde flis/træpiller i brændselsmagasinet. Kedlen skal være udrustet med automatisk askeudtagning og gerne også med trykluftsrensning af hedefladerne inde i kedlen. Hyppig rengøring af hedefladerne kan øge brændselsudnyttelsen med op til 10 % (FarmTest af mindre, stokerfyrede biobrændselsfyr, nr. 43); desuden er manuel rensning af kedel et beskidt og ubehageligt job. Nabovarmeanlæg

8 Lange hovedledninger i fjernvarmenettet med mange stikledninger øger risikoen for lækage. Derfor bør rørene centralt være koblet på et anlæg til automatisk påfyldning af vand på systemet. Til dette anlæg hører i reglen også en enhed til demineralisering af vandet. Det er normalt med reservepumpe til cirkulation af det varme vand i fjernvarmenettet. Der er som regel monteret varmemåler hos hver enkelt forbruger. Måleren aflæses normalt en gang om året, og det registrerede forbrug lægges til grund for beregning og justering af forbrugernes a conto betalinger. Omkostningerne til etablering af et nabovarmeanlæg afhænger især af fyrets størrelse (ydeevne) og opbygning, af rørledningens længde, antallet af tilsluttede naboer, bygningsmæssige forhold mv. Anlægsbudgettet omfatter typisk følgende: Kedelinstallation med askehåndtering, skorsten og røgrensning. Indfyringssystem. Akkumuleringstank. Kedelhus. Brændselslager. Hovedledning, stikledninger, nedlægning. Tilslutningsinstallationer. Energimålere. Projektering og rådgivning. Tilsyn. Uforudsete omkostninger. Et automatisk halmfyret anlæg med halmbane og opriver er noget dyrere end et portionsfyret anlæg. Alternativet til et halmfyr kan være et træpille- eller flisfyret anlæg. Eksempelvis er træpillefyrede anlæg langt billigere end halmfyrede anlæg. Til gengæld er træpiller væsentlig dyrere (pr. MJ) end egenproduceret halm. Et nabovarmeanlæg bør dimensioneres efter at kunne dække stort set hele varmebehovet i den koldeste vintermåned. Den oliefyrede kedel fungerer som backup i tilfælde af nedbrud på biomassekedlen. Hvor er nabovarme relevant? Nabovarmeanlæg er noget, man kan have gavn af i det åbne land, hvor der ikke er andre kollektive varmesystemer, det vil sige fjernvarme fra et varme- eller kraftvarmeværk, eller naturgas. I stedet for at hver husstand har sin egen varmeforsyning, eksempelvis oliefyr, træpillefyr eller andet, er det oplagt at lave et mindre, fælles fjernvarmesystem. Betingelsen er dog, at der ikke er for langt mellem varmeleverandøren og dennes naboer. En gård, der ligger i udkanten af en mindre landsby, vil være et godt udgangspunkt at starte fra. Rent teknisk taler man om, at energitætheden (varmesalg pr. km hovedledning) skal være over en vis størrelse. I praksis betyder det, at der bør være en husstand pr. 30 meter hovedledning (Larsen & Nikolaisen, 2000) husstandene skal altså ligge forholdsvis tæt. Hvis der er tale om en institution, et plejehjem, en skole eller andet, der har et langt større varmebehov end et beboelseshus, kan afstanden være større Fordelen for forbrugerne er en besparelse på varmeregningen. Hertil kommer, at forbrugerne ikke længere selv skal bruge tid på at fyre og skaffe brændsel alt dette Nabovarmeanlæg

9 ordner landmanden i kraft af sit nabovarmeanlæg. En anden nok så vigtigt fordel er, at den samlede luftforurening i lokalområdet bliver mindre ét stort og effektivt fyringsanlæg erstatter en række små fyr. Hvordan kommer man i gang? Om det er landmanden eller hans naboer, der tager initiativet til et nabovarmesamarbejde, er underordnet. Det starter med, at man undersøger, om der er stemning for det i lokalområdet. En sådan undersøgelse bør omfatte en indsamling af en række basisoplysninger om de berørte naboer. Til dette formål kan skemaet vist i bilaget benyttes. Næste skridt vil være at undersøge, hvilken status området har i kommunens varmeplan, og hvilke godkendelser, der kræves. Det er kommunen, som forkaster eller godkender projektet. Energi- og miljøkontorerne rundt om i landet oplyser gerne om eventuelle tilskudsmuligheder. Og endelig bør man benytte muligheden for at komme ud at se et rigtigt nabovarmeanlæg og spørge ejeren til råds, inden man selv for alvor går i gang. Juridiske forhold Myndighedskravene til nabovarmeanlæg er omfattende og lovgivningen på området er temmelig kompliceret. Nabovarmeanlæg er principielt set omfattet af varmeforsyningsloven (Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning), selv om begrebet nabovarmeanlæg ikke nævnes specifikt i loven. Varmeforsyningslovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand samt at formindske energiforsyningens afhængighed af olie. Varmeforsyningsloven skal beskytte forbrugerne mod urimelige omkostninger, men ikke mod generelle omkostninger i nabovarmeværket. Selv om varmen ikke må koste mere end de nødvendige omkostninger, er der ikke noget til hinder for, at varmeprisen alligevel godt kan være relativ høj helt lovligt. Også andre lovbeskrivelser vedrører etablering af nabovarmeanlæg, herunder kan nævnes: Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg. Miljølovgivningen. Byggeloven/bygningsreglementet. Disse love vil ikke her blive gennemgået i detaljer. I stedet henvises der til skriftet Vejledning om nabovarme myndighedsforhold fra februar 2008, udarbejdet af RamBøll, Landliv a/s og DLS. Vejledningen henvender sig til landmænd, som overvejer at etablere nabovarmeanlæg. Den introducerer myndighedsbehandlingen og den lovgivning, der er relevant for etableringen af nabovarmeanlæg, herunder nødvendige tilladelser og de trin, det må forventes, at processen gennemløber. Vejledningen indeholder desuden en skitse til en ansøgning om etablering af nabovarmeanlæg. Herunder skal blot gives et kortfattet uddrag fra ovennævnte vejledning ( Vejledning om nabovarmeanlæg myndighedsforhold ) om centrale forhold ved etablering af nabovarmeanlæg. Nabovarmeanlæg

10 Vedr. varmeforsyningsloven Etablering af et nabovarmeanlæg og tilhørende ledningsnet kræver altid tilladelse efter varmeforsyningsloven. Inden etableringen igangsættes, skal der søges om tilladelse hos kommunen. Vedr. projektforslag Ansøgningen til kommunen om etablering af nabovarmeanlæg skal udarbejdes i henhold til projektbekendtgørelsen, der indeholder regler omkring godkendelse af projektforslag (ansøgningen) for kollektive varmeforsyningsanlæg (herunder nabovarmeanlæg), samt de krav der stilles til sådanne anlæg. Anlæg med en varmeeffekt på mindre end 0,25 MW er ikke omfattet af kravet om projektforslag. Projektforslaget skal være skriftligt og indsendes til kommunalbestyrelsen. Det skal blandt andet indeholde: Angivelse af forsyningsområde og hvilke tekniske anlæg, der påtænkes etableret. Tidsplan for etablering. Økonomiske konsekvenser for kunderne. Energi-, miljø-, samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger. Kommunalbestyrelsen skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Det er kommunens pligt at sammenligne den nye varmeforsyning i projektforslaget med den eksisterende varmeforsyning og på baggrund heraf godkende den varmeforsyning, der har den bedste samfundsøkonomi. Kommunalbestyrelsen sender projektforslaget i en fire ugers høring hos berørte parter. Det kan være ejere af de grunde, der skal lægges distributionsledninger i, samt berørte forsyningsselskaber. Nogle kommuner behandler projektforslag politisk, mens andre godkender projekter rent administrativt. Sagsbehandlingstiden strækker sig typisk over et halvt år. Projektansøger anbefales løbende at følge op på sagens forløb og spørge til forventet sagsbehandlingstid. Kommunens afgørelse kan påklages til Energiklagenævnet. Vedr. tilslutningspligt Forbrugere kan pålægges pligt til at være tilsluttet et nabovarmeanlæg (kollektiv varmeforsyningsnet). Det er kommunen, der pålægger tilslutningspligt i forbindelse med godkendelse af projektforslaget. Ønsket om tilslutningspligt kan rejses af såvel ansøger som kommune. Mens projektforslaget forpligter landmanden til at levere varmen, forpligter tilslutningspligten forbrugerne til at blive tilsluttet fjernvarmenettet. Ny bebyggelse kan pålægges tilslutningspligt i forbindelse med opførelsen af bygningerne, mens eksisterende bygninger kan kræves tilsluttet inden for en periode på 9 år. Tilslutningspligten skal tinglyses på de pågældende ejendomme, før den er gyldig. Tilslutningspligt er ikke ensbetydende med aftagepligt. Forbrugere kan i alle tilfælde vælge en anden opvarmningsform, såfremt de blot er tilsluttet anlægget og betaler de faste afgifter til anlægget. Nabovarmeanlæg

11 Bebyggelse der lever op til lavenergikravene i bygningsreglementet kan ikke kræves tilsluttet et nabovarmeanlæg. Vedr. byggetilladelse Etablering af et nabovarmeanlæg kræver uanset effektstørrelse normalt byggetilladelse efter byggeloven. Ansøgning om byggetilladelse indsendes til kommunen. Inden fjernvarmeledninger kan graves ned, skal kommunen søges om gravetilladelse. Oplysninger om andre ledninger ved/ i traceet findes via forespørgsel i ledningsejerregisteret (www.ler.dk). Vedr. fjernvarmenettet Hvis landmanden foruden centralvarmeanlægget også ejer fjernvarmenettet, skal driften af det udøves i et selvstændigt selskab. Vedr. brændsler Kommunen skal godkende hvilke brændsler, der kan benyttes i et nabovarmeanlæg. Eksempelvis må kul og produkter, der kan benyttes som fødevarer, ikke anvendes som brændsel. Listen over godkendte brændsler omfatter blandt andet biogas og biomasse (halm, flis, træpiller mv.). Vedr. miljøforhold Etablering af et nabovarmeanlæg kræver i visse tilfælde miljøgodkendelse. Har et varmeproducerende anlæg, der er fyret med biobrændsler eller biogas en indfyret effekt på 1 MW eller mere, skal der indsendes ansøgning om miljøgodkendelse til kommunen. Varmeproducerende anlæg med en indfyret effekt på under 1 MW kan også være omfattet af miljøgodkendelsespligt, hvis de etableres på en godkendelsespligtig virksomhed. Det er kommunen som vurderer, om anlægget er omfattet af miljøgodkendelsespligt. Hvis projektet er omfattet af godkendelsespligt, skal der indsendes en ansøgning om miljøgodkendelse til kommunen. Nabovarmeanlæg og fjernvarmeledninger kan i visse tilfælde være omfattet af krav om VVM-screening (VVM: Vurdering af Virkning på Miljøet). Det er kommunen, der træffer afgørelse herom. Kommunen meddeler ansøger, om projektet er omfattet af VVM-pligt. Meddeler kommunen ikke denne afgørelse, bør ansøger bede om den. Det er vigtigt af hensyn til eventuelle senere klager fra parter i sagen (naboer, miljøorganisationer mv.) at ansøger kan dokumentere, at kommunen har taget stilling til spørgsmålet om VVM-pligt. Nabovarmeanlæg kan ligeledes være omfattet af loven om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har pligt til at meddele ansøger, om der skal udarbejdes miljøvurdering. Tarifering - prissætning Varmeforsyningslovens kapital 4 angiver, at: Fjernvarmepriser skal baseres på omkostningerne. Man inden for indtægtsrammer fastsat af Energitilsynet kan indregne en række nærmere fastsatte omkostninger. Nabovarmeanlæg

12 Her kan nævnes omkostninger til: Energi. Lønninger. Øvrige driftsomkostninger. Administration og salgsomkostninger. Finansiering. Efter særlige regler kan der tillige indregnes: Driftsmæssige afskrivninger. Henlæggelser til nyinvesteringer. (Hellmers, 2007) En fjernvarmetarif (kundens varmepris) består i reglen af tre elementer: Administrationsbidrag. Effektbidrag. Varmebidrag. Administrationsbidraget dækker eksempelvis leje af varmemåler og aflæsning af denne. Effektbidraget dækker renter og afdrag på anlægget og betales uafhængigt af varmeforbruget. Varmebidraget vedrører det direkte forbrug af energi. I reglen pristalsreguleres varmeprisen. Prissætning i forhold til andre modeller kan ikke anbefales. Meget er forsøgt uden held, (Hellmers, 2007). Energitilsynets rolle Energitilsynet er prismyndigheden på området. Ifølge varmeforsyningsloven skal tariffer, omkostningsfordeling mv. anmeldes til Energitilsynet. Energitilsynet opretter et offentligt tilgængeligt register over anmeldte tariffer m.m. og offentliggør et repræsentativt udsnit af disse en gang årligt. Nabovarmeanlæg

13 4. MATERIALE OG METODE Tre ejere af nabovarmeanlæg er besøgt og interviewet om anlægstekniske forhold, etableringsforløb fra ide til igangsætning af anlæg, driftsforhold, myndighedsbehandling, forhold til kunderne, energipriser mv. Nabovarmeanlæggene og de indsamlede oplysninger er beskrevet i tre casebeskrivelser, som hver er på tre sider: En side med ejerens erfaringer En side med tekniske beskrivelser af anlægget (herunder økonomi) En side med billeder af anlægget Der er ikke gennemført målinger på ejendommene. Oplysningerne baserer sig alene på de oplysninger, som anlægsejerne har givet. Nabovarmeanlæg

14 5. RESULTATER De tre cases er ordnet efter kedelstørrelse: Case 1: Case 2: Case 3: 200 kw 900 kw 2,5 MW Case 1 Dette anlæg er placeret på en landbrugsejendom i midtjylland lidt uden for en mindre landsby. Ejeren har haft halmfyr siden 1986, og siden 1999 er der leveret varme til naboer fra ejendommen. Det var under en drøftelse med en maskinkonsulent om udskiftning af det gamle halmfyr fra 1986 til et mere moderne og effektivt halmfyr, at ideen om et nabovarmeanlæg kom frem. Udskiftningen var tiltrængt, og desuden ønskede ejeren et anlæg, som ikke krævede så meget arbejde og så hyppige brændselspåfyldninger - det gamle halmfyr var til småballer á 10 kg. Problemet var imidlertid, at et fuldautomatisk anlæg var forholdsvist dyrt. For at få ordentlig økonomi i anlægget foreslog maskinkonsulenten derfor, at anlægget blev udvidet, så det også kunne levere varme til nogle af naboerne. En medvirkende årsag til at der blev truffet beslutning om nabovarmeanlæg var, at der kunne opnås et betragteligt tilskud omkring 20 % af anlægsprisen. Ansøgningen om nabovarmeanlæg blev enstemmigt vedtaget i byrådet. Der er ikke naturgas eller anden form for varmeforsyning i området. Halmfyret er opstillet i et afsnit af en nyere bygning. Foruden at levere varme til naboer og egen beboelse, kan halmfyret også forsyne gårdens korntørringsanlæg med varme. Halm, halmbane og opriver står i en ladebygning et stykke fra bygningen med fyret. Halmen suges gennem et OK 160 mm rør i jorden over til fyret. Ejeren anfører, at der er forskel på halm både med hensyn til oprivning og med hensyn til brændselsegenskaberne. Grå halm altså halm som har fået regn på marken efter høst - er bedst i begge henseender. Det er nemt at oprive og det brænder godt. Hvis høsten falder tidligt, får halmen lov til at ligge på marken, indtil der er faldet regn. En gammel, ombygget olietank bruges til løbende opsamling af asken fra fyret. Beholderen kan tømmes ud i skovlen på en rendegraver, og asken deponeres midlertidigt, inden den spredes på marken. Der er backup til halmfyret i form af en oliefyret kedel. Oliefyret kører sjældent og i reglen kun, når halmfyret serviceres, eller der foretages reparation. Ejeren udfører selv det meste af vedligeholdelsen. Eksempelvis skiftes der gummilameller i celleslusen, der føder halm ind i stokeren, en gang om året. Enkelte andre dele er skiftet én gang siden starten i Ejeren har indgået en kontrakt med kunderne. Kontrakten løber frem til 2015 og er uopsigelig for såvel ejeren som kunderne. Det er aftalt med kunderne, at der skal betales for en vis mindste mængde varme. Den aftalte mængde varme er baseret på Nabovarmeanlæg

15 kundens gamle forbrug af fyringsolie. Varmeprisen indekseres efter prisen på fyringsolie, og som hovedregel skal den være 10 % under. Ved starten i 1999 var varmeprisen 40 øre pr. kwh, i 2008 var den 59 øre pr. kwh. Kunden må gerne benytte andre varmekilder; dog skal der altid betales for aftalte mindste mængde varme. Ejeren har mulighed for at lukke for varmen til en kunde i tilfælde af manglende betaling. Case 1 - skema Startår 1999 Kedeltype Kedelfabrikat Brændselsindføring 200 kw automatisk fyret halmfyr Danstoker Stokerindføring (halmbane, opriver og halmindfødning er fra Linka) Supplerende kedel Oliefyr Anlægspris (i 1999) De to kedler, halmbane, pumper, diverse rørinstallationer Kedelhus, elarbejde mv. Fjernvarmenet, varmemålere, indføringsskabe I alt ca kr kr kr kr. Tilskud ca kr. Brændsel Brændselsforbrug Brændselspris Hvedehalm, rapshalm mv. 150 tons eller ca. 300 bigballer 60 øre pr. kg Kunder Mindre produktionsvirksomhed Gammel, nedlagt skole Mindre ejendom Hovedledning Afstand til fjerneste kunde Temperatur i fremløb 400 meter 400 meter 80 graders C Vedligeholdelse Omkring kr. pr. år Dagligt arbejdsforbrug Ca. et kvarter Varmepris 59 øre pr. kwh Nabovarmeanlæg

16 Case 1 - billeder 200 kw au t. halmfyr. Halmbane me d opriver. Sn orene klippe s ikke på bagerste bigballe. Cyklon og beholder til flyv easke. Olietan k ombygget til askebeholder. Bygnin g der hu ser halmfyret. Oliefyr til backup. Nabovarmeanlæg

17 Case 2 Dette anlæg er placeret på en større landbrugsejendom på Lolland, og det forsyner to landsbyer med varme; ejendommen ligger i udkanten af den ene af de to landsbyer. Anlægget er igangsat i efteråret 2008, og ejeren har ikke tidligere erfaringer med varmeleverance. Ejeren havde leget med tanken om et nabovarmeanlæg i et års tid, inden han gik i gang. Baggrunden var et ønske om at anvende den lokalt producerede halmressource mere rationelt end blot at køre de mange bigballer den lange vej til et fjerntliggende kraftvarmeværk. For at lodde interessen for nabovarme i lokalområdet blev der til at begynde med foretaget en spørgeundersøgelse. Ud af ca. 150 adspurgte svarede ca. 65 positivt tilbage. I spørgeskemaet var det beskrevet, at det ville være muligt for husstande med oliefyr at opnå en besparelse på 20 % ved at modtage varme via nabovarmeanlægget. I dag er ca. 150 beboelsesejendomme samt et par skoler og en kirke tilsluttet anlægget. Ejeren fik ret hurtigt efter sin interesseundersøgelse udarbejdet et projektforslag, som indgik i ansøgningen til kommunen. Den samlede myndighedsbehandling tog et halvt år. Projektforslaget, som er udarbejdet af et rådgivende ingeniørfirma, indgår nu i kommunens varmeplan. I planen indgår det blandt andet, at der er krav om tilslutning til nabovarmeanlægget i det pågældende område inden for 9 år. Kun hvis et hus er et såkaldt lavenergihus, som opfylder kravene i Bygningsreglementet, gælder tilslutningspligten ikke. Der er ikke gennemført miljøvurdering af anlægget, da det er mindre end 1 MW. Der er lavet et separat rum til asken. Med en snegl føres asken fra fyret gennem en mur ind i rummet. Asken kan overbruses, så støvgenerne begrænses. Vandrøret til brusesystemet blæses tomt for vand efter brug af hensyn til sikring mod frostsprængning af rørene. Regnskabsmæssigt er der oprettet to selskaber: Forsyningsselskab (vedr. fjernvarmenettet). Driftsselskab (vedr. selve varmeværket). Driftsselskabet lejer varmerørene af forsyningsselskabet. Ejeren står for begge selskaber. Ejeren har endnu ikke mange erfaringer med relationerne til sine kunder, men har dog gjort sig visse tanker og forhåbninger: Et nabovarmeanlæg styrker sammenholdet og interessen for lokalområdets ve og vel blandt kunderne; ejeren vil holde åbent hus, så kunderne kan se anlægget. Eventuelt dårlige betalere vil få relativ lang snor. At lukke for varmen er ikke godt, men det kan blive nødvendigt. En lukket hane til en kunde vil blive plomberet en brudt plombe er ensbetydende med tyveri. Spekulerer stadig på, om kravet om tilslutningspligt er hensigtsmæssigt. Der er ikke indgået serviceaftale med leverandøren af anlægget. Ejeren overvejer at lade en lokal smed stå for de fremtidige reparationer og serviceringen. Det er planen, at anlægget gennemgås grundigt en gang om året sandsynligvis i sommerperioden. Nabovarmeanlæg

18 Ejeren vil én gang om året indsende sit driftsregnskab for nabovarmeanlægget til Energistyrelsen. Tilsynet med regnskabet hos Energistyrelsen giver en sikkerhed for, at tingene gøres rigtigt i forholdet til kunderne, herunder især hvad angår varmeprisen og dennes sammensætning, udtaler ejeren. Case 2 skema Startår 2008 Kedeltype 900 kw automatisk fyret halmfyr med halmbane og opriver Kedelfabrikat Brændselsindføring Linka Stokerindføring Supplerende kedel 800 kw oliefyr fra Danstoker Anlægsbudget De to kedler, halmbane, pumper, diverse rørinstallationer Kedelhus mv. Fjernvarmenet, varmemålere, indføringsskabe Projektering Uforudsete udgifter - ca. Budgetoverskridelse I alt kr kr kr kr kr kr kr. Tilskud fra EU s Landdistriktsprogram Brændsel Brændselsforbrug Brændselspris Hvedehalm Anslået ca tons 55 øre pr. kg Antal kunder Boliger ca. 150 Andet To skoler, en kirke Hovedledning Afstand til fjerneste kunde Temperatur i fremløb 3,5 km 1,5 km ca. 90 graders C Vedligeholdelse Intet endnu Varmepris Effektbidrag Administration Forbrug kr. for areal op til 100 m kr. for areal op til 125 m kr. for areal op til 150 m 2 Areal >150 m kr. pr. m kr. pr. år 340 kr. pr. MWh Nabovarmeanlæg

19 Case 2 billeder 900 kw au t. halmfyr. Halmbane i halmlade. Føde cyklon over stokeren. Aske sne gl og aske i askeru mmet. Et kig ind i kedlen. Pumper til cirkulation af vandet i fjernva r- menettet, den ene er reserve. Nabovarmeanlæg

20 Case 3 Dette anlæg er placeret på en proprietærgård på Lolland midt inde i en større landsby. Anlægget har kapacitet til at forsyne næsten hele byen med varme, herunder diverse småvirksomheder og institutioner. Der har været nabovarmeanlæg på ejendommen siden 1981, hvor den nuværende ejers far igangsatte landets første egentlige nabovarmeanlæg. I forbindelse med en renovering og udvidelse af fjernvarmenettet i 2008 blev der opsat et nyt og moderne kedelanlæg med en effekt på 2,5 MW. Forud for anlægsudvidelsen holdt ejeren et informationsmøde om sine planer. Efterfølgende fik interesserede individuelt beregnet, hvad det ville komme til at koste at få varme fra anlægget. Resultatet var omkring 100 nye kunder foruden de ca. 50, der var med i forvejen. Der er ikke naturgas på Lolland, så det har ikke voldt problemer at få tilladelse til ændring af anlægget. Ejeren har ikke ønsket krav om tilslutningspligt indført i den kommunale varmeplan. Holdningen er, at det er vigtigt, at kundeforholdet indgås på frivillig basis, og at alle er tilfredse. Der er ikke lavet en kontrakt med kunderne, men blot indgået en aftale om, at der leveres varme fra nabovarmeanlægget. Kunderne kan frit vælge at benytte supplerende varmekilde, og der er ikke krav om et vist minimumsaftag af varme. Der kan ikke umiddelbart lukkes for varmen til dårlige betalere. Ejeren anfører, at usolidarisk adfærd er let synligt i et lille samfund. Manglende varmebetaling fra en kunde skal nemlig dækkes via øget betaling fra de øvrige kunder. Varmeprisen er sammensat af: Effektbidrag Varmebidrag Administrationsbidrag Effektbidraget er en fast størrelse pr. kunde og dækker renter og afdrag på anlægget. Det betales uafhængigt af varmeforbruget. Varmebidraget er i 2008 på 450 kr. pr. MWh. Administrationsbidraget går primært til (kundens) leje af varmemåler og aflæsning heraf én gang om året. Varmeprisen pristalsreguleres efter nettoprisindekset. Varmeprisen anmeldes en gang om året til Energitilsynet. Kunderne har ikke betalt noget engangsbeløb i forbindelse med tilslutningen til anlægget. På grund af anlæggets størrelse er der særskilt søgt om miljøgodkendelse. Ejeren modtager normalt to til fem klager om året. Oftest drejer det sig om manglende varme hos kunden. Årsag er typisk et tilstoppet filter i kundens installation. Det fremhæves, at der er meget få problemer med fjernvarmerørene i jorden. De kan efter alt at dømme holde i år, lyder vurderingen. Levetiden kan dog forkortes markant, hvis isoleringskappen på rørene er blevet beskadiget i forbindelse med et gravearbejde omkring fjernvarmelinjen. Ejeren pointerer derfor, at det er vigtigt, at han bliver informeret om et gravearbejde og om en eventuel beskadigelse af rørene, så skaden omgående kan udbedres. Ellers opstår der tæring. Ejeren er under hele forløbet med projektering, renovering og etablering af ny kedel blevet vejledt af en rådgiver med specialviden om nabovarmeanlæg. Nabovarmeanlæg

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Nabovarmeseminar på TI Aarhus den 26. april 2007

Nabovarmeseminar på TI Aarhus den 26. april 2007 Nabovarmeseminar på TI Aarhus den 26. april 2007 Dagens spørgsmål v/ Viktor Jensen, Dansk Fjernvarmes Projektselskab Nabovarme i medvind eller kuling Den lidt provokerende titel på DanBio seminaret i dag.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 3390 Hundested Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14 3390 Hundested CVR 3272 0315 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Agenda 23/11 2015. Hvad er Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Tilbud om fjernvarme til Norring & Foldby. Er fjernvarme noget for mig? Beslutningsgrundlag

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Ringkøbing Kommunes afgørelse af 2. oktober 2002 om afslag på ansøgning om ophævelse af tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...]

Læs mere

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet Afgørelsen og tilladelsens

Læs mere

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt Indhold Varmeplanen... 3 Hovedprincipper for tilslutningspligt... 3 Tilslutningspligt og forblivelsespligt...

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Energi i Gullev. Rapport

Energi i Gullev. Rapport Energi i Gullev Rapport Den 1. maj 2015. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Projektet er gennemført i regi af LAG-Viborg

Læs mere

20. Referenceanlæg. 20.1 Den europæiske teaterhøjskole i Rødkilde. Træpillehåndbogen

20. Referenceanlæg. 20.1 Den europæiske teaterhøjskole i Rødkilde. Træpillehåndbogen 20. Referenceanlæg Det bedste en kunde kan gøre for at sikre sig mod problemer med at kvalitet i anlæg, installation og service er for ringe er at kontakte referenceanlæg. Adresser på referenceanlæg kan

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster, Notat Til Kopi til : Garry Keyes, Ørslev Kloster : Karl Krogshede, Skive Kommune Dato : 26. marts 2013 Udarbejdet af : Finn Yde Vedrørende : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen.

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen. Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P19-1-16 Ref.: Mikael Jensen Dato: 05-01-2017 Lovgrundlag Forblivelsespligt og fritagelsesmulighed Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. [XXX] Kastrupvej 41 A Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA. (varmeforsyning) Næstved Jernstøberi A/S

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA. (varmeforsyning) Næstved Jernstøberi A/S ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Godkendelse af at ansøgning om dispensation fra forplivelsespligt til fjernvarme, Mjels Brovej 13, Ellidshøj ikke imødekommes

Godkendelse af at ansøgning om dispensation fra forplivelsespligt til fjernvarme, Mjels Brovej 13, Ellidshøj ikke imødekommes Punkt 5. Godkendelse af at ansøgning om dispensation fra forplivelsespligt til fjernvarme, Mjels Brovej 13, Ellidshøj ikke imødekommes 2016-033466 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Fjernvarme til Dråby Dagsorden 1. Velkommen 2. Ebeltoft Fjernvarme 3. Hvad er fjernvarme 4. Hvorfor vælge fjernvarme 5. Pause 6. Hvad koster det 7. Tidsplan 8. Evt. 1. Informationsmøde

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Kundens forhold. Nabovarmeværk - ønsker Tariffering Binding - aftalelængde Forbrugerbeskyttelse Klageadgang. v. Carl Hellmers

Kundens forhold. Nabovarmeværk - ønsker Tariffering Binding - aftalelængde Forbrugerbeskyttelse Klageadgang. v. Carl Hellmers Kundens forhold v. Carl Hellmers Nabovarmeværk - ønsker Tariffering Binding - aftalelængde Forbrugerbeskyttelse Klageadgang 1 Nabovarmeværk - ønsker Anlægsejer Bruger Værditilvækst Rentabilitet Sikkerhed

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

Nabovarme. - en orientering for igangsættere. Videncenter for Halm- og Flisfyring. af Mogens G. Larsen og Lars Nikolaisen

Nabovarme. - en orientering for igangsættere. Videncenter for Halm- og Flisfyring. af Mogens G. Larsen og Lars Nikolaisen Nabovarme - en orientering for igangsættere af Mogens G. Larsen og Lars Nikolaisen Videncenter for Halm- og Flisfyring Marts 2000 Indholdsfortegnelse Hvad er nabovarme?...2 Hvorfor nabovarme?...3 Kedelinstallationen...4

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. [XXX] Anonymiseret Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1) BEK nr 904 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6909

Læs mere

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Ved brev af 20. december 2002 klagede [...] på vegne

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Uddrag af tilslutningsbekendtgørelsen, planloven og bygningsreglementet Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P00-1-17 Ref.: Mikael Jensen Dato: 04-05-2017 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive

Læs mere

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål med energimærkningsordningen... 1 3. Bygninger der kan energimærkes uden bygningsgennemgang... 1 4. Energimærkningsrapportens

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere