Ledernetværk i strategisk lys

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledernetværk i strategisk lys"

Transkript

1 Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Ledernetværk i strategisk lys En guide til kommunale chefer

2 En guide til kommunale chefer

3 En guide til kommunale chefer Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2008 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kommuneforlaget A/S Forsidefoto: Heidi Lundsgaard Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Produktion: Kommuneforlaget A/S Prod.nr ISBN ISBN pdf Udgivet af: KL Weidekampsgade København S Tlf

4 Indhold 5 Introduktion 7 Netværkenes formål 9 Den rette netværkstype 9 Det faglige ledernetværk 9 Det tværfaglige ledernetværk 10 Obligatorisk eller frivilligt 11 Tydelige rammer om netværkene 11 Forankring 12 Konsulenter 12 Administration 14 At holde gryden i kog 16 Lær mere om ledernetværk 16 Litteratur om ledernetværk 16 Kommunale erfaringer

5

6 Introduktion Ledernetværk vinder stadig større udbredelse som ét blandt flere vigtige elementer i kommunernes samlede strategi for ledelsesudvikling. Et stort flertal af kommunale ledere deltager allerede i en eller anden form for ledernetværk og vurderer det som et godt redskab i deres udvikling som leder. Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen blevet enige om, at der er behov for at styrke ledernetværk og -sparring. Målet er, at alle ledere, der ønsker det, får mulighed for at indgå i et relevant ledernetværk. Der er således ikke tvivl om, at ledernetværk er kommet for at blive, ej heller at kravene til dem vil blive skærpet år for år. Fremtidens ledernetværk vil formentlig være endnu mere professionelt drevet og måske også kræve flere ressourcer, end det gennemsnitlige ledernetværk i dag. Derfor vil ledelsen også øge sit fokus på netværkenes arbejde og resultaterne af det. Vi er forbi det punkt, hvor tilbuddet om ledernetværk direkte motiverer lederne. Det er snarere sådan, at man demotiverer dem, hvis de ikke får denne mulighed for udvikling og refleksion. Personalechef Mange kommuner har erfaret, både at gevinsterne ved ledernetværk ikke altid kommer af sig selv, og at ledelsen er nødt til at fastholde fokus på netværkene. Udbyttet afhænger blandt andet af de beslutninger, ledelsen træffer om netværkenes formål, form og rammer og af den måde, den følger beslutningerne op på. Derfor har Projekt Ledernetværk skrevet denne guide, der henvender sig til chefniveauet i kommunen eller i den enkelte forvaltning. Den er relevant både for den ledelse, der indfører ledernetværk for første gang, og for den, der gerne vil styrke og forny eksisterende ledernetværk. 5

7 Det er chefniveauets strategiske, ledelsespolitiske og ressourcemæssige beslutninger, guiden fokuserer på. De mere operationelle overvejelser og beslutninger, kan med fordel delegeres til HR- eller personaleafdelingen. Guiden trækker på såvel gode som dårlige erfaringer fra otte kommuner, der har drevet forskellige typer af ledernetværk. Den bygger også på eksisterende materiale om ledernetværk og skal ses som et supplement til dette materiale. Teksten er opdelt i fire hovedtemaer med hver et sæt spørgsmål, som ledelsen må tage stilling til. Bagerst i guiden er der forslag til videre læsning og kontaktdata til de deltagende kommuner. Projekt Ledernetværk er et af 18 fælleskommunale kvalitetsprojekter. Andre delprojekter på ledelsesområdet er Ledelse med ambitioner, Kodeks for god ledelse samt Lederevaluering. Se også Erfaringer med ledernetværk KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunale institutionsledere. 764 ledere har besvaret undersøgelsen. Ni ud af ti institutionsledere i kommunerne har deltaget i ledernetværk inden for de seneste tre år de fleste mere end én gang. 90 pct. af dem, der har prøvet ledernetværk, vurderer det som en god vej til at udvikle sig som leder. Det er den form for lederudvikling, flest vurderer som mest givende på højde med lederuddannelse. Når lederne bliver bedt om at prioritere mellem en række tilbud, der kan gøre dem til bedre ledere, står ledernetværk allerøverst på ønskesedlen. Næsten halvdelen sætter deltagelse i ledernetværk på deres top-tre over lederudviklingsaktiviteter. KL: Undersøgelse af lederudviklingsaktiviteter, september

8 Netværkenes formål Succesfulde ledernetværk kan som regel kendes på, at de har et veldefineret formål, som er kommunikeret så godt ud i organisationen, at det står lysende klart for lederne, hvorfor netværket er vigtigt for dem selv og for organisationen. Hovedsigtet er altid at skabe bedre ledelse i organisationen til gavn for den service, kommunen yder borgere og virksomheder. Men netværkene kan som en væsentlig sidegevinst øge trivslen blandt kommunens ledere og dermed gøre det lettere at fastholde og rekruttere nye ledere. Når man som jeg har ansvar for 40 ledere, er det en stor fordel, at den ledelsesmæssige støtte og sparring også kan foregå andre steder. Børnechef Formålet med ledernetværkene vil typisk hænge naturligt sammen med organisationens overordnede strategi, kultur, værdier og ledelsesudfordringer. Desuden kan det være koblet til de elementer i ledelsesudviklingen, der allerede er sat i værk. Ledernetværk kan opfylde flere forskellige formål. Blandt de mest udbredte formålsbeskrivelser kan nævnes: at styrke ledelsesfagligheden hos organisationens ledere at udvikle og sprede kendskabet til nye ledelsesværktøjer at tilbyde lederne et rum til refleksion og kollegial sparring at motivere og inspirere ledere i deres daglige virke at fremme en fælles ledelseskultur at øge den strategiske forståelse på tværs af organisationen. at bidrage til den kommunale styring i kraft af fx feedback på og forslag til politikudvikling og -implementering. 7

9 Spørgsmål til ledelsen Organisationen skal prioritere netværkenes formål, for de vil være styrende for valg af netværkstype og -rammer. Derfor er det særlig vigtigt, at man som ledelse overvejer de strategiske spørgsmål om udbyttet af ledernetværkene: Hvad er hovedformålet med at etablere ledernetværk i kommunen? Hvordan ønsker vi, at ledernetværkene konkret skal præge den fremtidige ledelsesudøvelse? Hvad er det vigtigste udbytte, den enkelte leder skal have af ledernetværkene? Hvad er det vigtigste udbytte organisationen som helhed skal have af ledernetværkene? Hvordan får vi deltagerne til at føle ejerskab til ledernetværket herunder at tage ansvar for egen indsats og eget udbytte? Hvordan kommunikerer vi bedst netværkenes formål til deltagerne og resten af organisationen? 8

10 Den rette netværkstype Det er vigtigt at vælge en netværkstype, der understøtter ledernetværkenes formål. Især to typer af ledernetværk er udbredt i kommunerne: det faglige og det tværfaglige. Det faglige ledernetværk Her mødes ledere fra samme faglige felt og ofte også på samme ledelsesniveau fx skole- eller dagtilbudsledere. Det faglige netværk egner sig særlig godt til at drøfte fagspecifikke ledelsesudfordringer, fordi medlemmerne ofte trækker på samme professionskultur. Det kan på godt og ondt give en høj grad af tryghed og indforståethed. Det individuelle engagement er netværkets brændstof. Ved at gøre netværket obligatorisk signalerer vi som ledelse, at vi forventer at lederne engagerer sig aktivt. Forvaltningschef Risikoen ved denne netværkstype er, at deltagerne ofte fokuserer mere på det fælles fag og mindre på ledelsesfaget og ledelsespraksis. Desuden risikerer disse netværk at føre til ledelsesfaglig enøjethed, fordi deltagerne ikke får tilstrækkeligt med nye impulser fra andre ledelseskulturer. Det tværfaglige ledernetværk Her samles alle kommunale ledere på tværs af sektorer. Her mødes it-chefen således med lederne af fx skole, vandværk og ældrecenter. De forskellige faglige hjemmebaner betyder, at ledelse som profession ofte fylder mere på disse netværks dagsorden. Det tværfaglige netværk passer derfor blandt andet godt til en dialog om de ledelsesudfordringer, der er fælles for alle ledere i kommunen. Det kan fx være personaleledelse, økonomistyring, stressforebyggelse, borgerinddragelse mv. 9

11 Risikoen ved deltagernes forskellige baggrunde er, at de skal bruge for meget tid på blot at forstå hinandens verdener. Mange lederes erfaring er dog, at de netop i mødet med ledere fra andre sektorer får skærpet blikket for deres egen opgave og rolle som leder. Obligatorisk eller frivilligt Ledelsen skal desuden vurdere og beslutte, om frivillig eller obligatorisk deltagelse bedst tjener formålet med ledernetværkene. Selv om frivillighed burde være mest engagerende for deltagere i et netværk, risikerer man et svingende fremmøde, når man vil samle en gruppe af notorisk travle personer på frivillig basis. Og dét får let energien til at sive ud af netværket. Derfor vil obligatoriske netværk som regel være mere stabile. Hvis det er obligatorisk at deltage i ledernetværket, får alle ledere en fælles referenceramme og der skabes lettere kontinuitet og progression i dialogen. Mødepligt er også et signal fra ledelsen om, at den prioriterer netværkene højt. Spørgsmål til ledelsen Valg af netværkstype er ubetinget en beslutning, der skal træffes på ledelsesniveau. For valget har stor betydning for netværkenes mulighed for at nå de mål, der er fastsat. Følgende spørgsmål bør som minimum besvares: Hvilket udbytte er vigtigst for lederne: sparring og videndeling med faglige ligemænd eller inspiration fra andre ledelsesfelter? Hvilket udbytte er vigtigst for organisationen: at styrke sammenhængskraften i den enkelte sektor eller at udvikle en fælles ledelseskultur i hele kommunen? Hvilke af netværkenes andre formål understøttes bedst af henholdsvis faglige og tværfaglige netværk? Hvad er i lyset af netværkenes formål fordele og ulemper ved at gøre deltagelse henholdsvis frivillig og obligatorisk? 10

12 Tydelige rammer om netværkene Et klart formål og den rette netværkstype nytter ikke meget, hvis der ikke er gode og tydelige rammer om netværkenes daglige drift. Det gælder især på tre punkter: forankringen i organisationen, brugen af konsulenter samt netværkenes administrative backup. Forankring Ledernetværk har bedre arbejdsbetingelser, hvis de er forankret i en ledelse, der klart melder ud: Hvilket formål netværkene har, og hvilken rolle de spiller i organisationens strategiske udvikling. Hvilket spillerum netværkene har til evt. at træffe beslutninger. Hvor meget tid ledere, konsulenter og andre forventes at investere i netværkene. Hvilke ressourcer det enkelte netværk kan bruge til konsulenter, lokaler og andre udgifter. Et stærkt ledernetværk opleves som et læringsrum, der effektfuldt understøtter den enkeltes udvikling som leder og samtidig kitter organisationen sammen i en fælles forståelse af mål, vilkår og god praksis. Kommunaldirektør Såvel topledelse som afdelingsledelse kan desuden styrke netværkene ved løbende at følge med i og bakke op om deres virke. En mærkbar opbakning fra chefniveau vil dels motivere deltagerne, dels øge medarbejdernes forståelse af netværkenes betydning. 11

13 Konsulenter Skal et ledernetværk være et professionelt forum for ledelsesudvikling, kræver det som regel en styring og støtte af netværkets arbejde, som deltagerne ikke altid selv kan levere. Mange kommuner har derfor valgt at lade en proceskonsulent facilitere netværkets møder. Blandt konsulentens vigtigste bidrag til netværket er: at tilføre viden, metoder og proceskompetencer, der kan styrke netværkets arbejde at holde netværket fast på sit formål, ved fx at fokusere på de fælles ledelsesfaglige problemstillinger at udfordre og forstyrre netværk, hvor deltagerne er for enige at hjælpe deltagerne med at opbygge gensidigt tillidsfulde relationer til hinanden. Offentlige ledere har i dag brug for en mangfoldighed af ledelsesværktøjer. Ledernetværk kan derfor ikke stå alene, men bør tænkes ind i organisationens samlede ledelsesstrategi. HR-chef Nogle kommuner har valgt at engagere eksterne konsulenter til formålet, andre foretrækker at bruge egne medarbejdere, der rekrutteres og uddannes specielt til opgaven. Eksterne konsulenter er umiddelbart den dyreste løsning. Men også interne konsulenter må klædes fagligt på til opgaven og gives både tid og spillerum til at løse den. Når netværkene er i drift, vil det typisk være HR- eller personaleafdelingen, der koordinerer og støtter såvel interne som eksterne konsulenternes indsats i netværkene. Administration I den administrative styring af netværkene ligger en faglig og planlægningsmæssig opgave, der ikke må undervurderes. Der er blandt andet behov for: at koordinere roller og ansvar mellem de forskellige aktører (ledere, chefer og konsulenter) at udarbejde diverse informationsmaterialer 12

14 at formulere principper for netværkenes arbejde at holde styr på tilgang og afgang i de enkelte netværk. Derudover vil der især i begyndelsen være behov for at overveje spørgsmål om netværkenes størrelse, sammensætning og mødefrekvens samt tænke netværkenes aktiviteter sammen med andre initiativer inden for ledelsesudvikling. Spørgsmål til ledelsen Det er ledelsens opgave at afklare og kommunikere en række af de afgørende rammer om netværkens drift. Det gælder blandt andet følgende spørgsmål: Hvilke forventninger har vi til netværkenes indsats, ressourceforbrug og resultater? Hvordan kan vi i ledelsen konkret vise vores opbakning til ledernetværkene? Hvilke behov har netværkene for at få faciliteret deres arbejde, og i hvor høj grad kræver det ekstern konsulentstøtte? Hvordan organiserer vi mest effektivt den administrative håndtering af netværkenes drift? Hvor skal snittet lægges mellem ledelsens og fx HR-afdelingens engagement i netværkenes arbejde? 13

15 At holde gryden i kog Netværk, der fungerer over længere tid, har med mellemrum brug for tiltag, som sikrer, at der fortsat er god dynamik i netværket. Denne kendsgerning kan man som ledelse indtænke i sin strategi for ledernetværkene på mindst fem måder: Rotation: Netværkene bør være fleksible og fx have pligt til at inkludere nyansatte ledere. Med tiden kan der være brug for en mere omfattende rotation i netværkene, så forskellighederne i netværket til stadighed udgør en passende forstyrrelse. Evaluering: Det er muligt at introducere ledernetværk med en prøveperiode fx for ét år. Det giver spillerum til at eksperimentere og en god anledning til at evaluere og eventuelt justere netværkenes arbejdsform. Ledelsen bør ved lanceringen af nye ledernetværk markere, hvornår og hvordan netværkene skal evalueres. Genstart: Ledelsen bør overveje med passende mellemrum at blande kortene på ny. På den ene side skal deltagerne have god tid til at opbygge tillid til hinanden. På den anden side er det bedst at genstarte netværkene, inden de kører fast. Erfaringen viser, at 2-4 år er en passende livscyklus for et ledernetværk. Afvikling: Ledelsen skal være klar til at nedlægge et ledernetværk, der ikke længere opfylder sit formål. Redesign: På et tidspunkt må ledelsen overveje, om netværkenes formål, type og rammer stadig svarer til organisationens behov, eller om der er behov for at nytænke det samlede setup? Det skal give mening for en travl leder at investere sin tid i netværket. Det kræver blandt andet, at både formålene med netværket og forventningerne til deltagerne er tydelige og kendt af alle. HR-chef 14

16 Som ledelse er det således nødvendigt at styre den måde, netværkene udvikler sig på. Men det bør altid ske på baggrund af en dialog med netværkenes deltagere og eventuelle facilitatorer. Spørgsmål til ledelsen Som ledelse er man nødt til at tænke ledernetværkene ét træk videre end selve etableringen. For selv det, der starter godt, skal holdes ved lige, og resultatet af komplekse gruppeprocesser er pr. definition umuligt at forudsige. Derfor bør ledelsen tidligt forholde sig til følgende spørgsmål: Hvordan sikrer vi en god dynamik i netværkene i forbindelse med personudskiftninger? Skal der fastsættes en prøveperiode, en skiftedag eller en udløbsdato for netværkene? Hvornår og hvordan skal vi evaluere, hvor godt netværkene lever op til deres formål? Ud fra hvilke kriterier vil vi kunne nedlægge dårligt fungerende netværk? Er der tegn på, at behovene i organisationen er løbet fra den nuværende måde, vi driver ledernetværk på? 15

17 Lær mere om ledernetværk Litteratur om ledernetværk KL & KTO (2002): Ledere i netværk relationers betydning for mestring. KL & KTO (2005): Ledernetværk. Vitalisering af hjemmenetværk. Køge Kommune (2004): Evaluering af ledernetværk, PHR Ledelse ApS. Sørensen, Eva og Jensen, Lotte (2004): Netværk fra vilkår til værktøj for styring og demokrati, Politica, nr. 2. Sørensen, Eva og Torfing, Jacob (2005): Netværksstyring. Fra Government til Governance, Roskilde Universitetsforlag. Torfing, Jacob (red.) (2008): Ledelse efter kommunalreformen sådan tackles de nye udfordringer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Væksthus for Ledelse (2006): Ledere i netværk en ledelsesstrategi. Væksthus for Ledelse (2007): Ledernetværk der virker gode råd til topledelse og konsulenter. Kommunale erfaringer Følgende otte kommuner har bidraget til denne publikation med deres erfaringer med ledernetværk: Gentofte Kommune HR-chef Ragnhild Christensen Ledende pædagogisk konsulent Michael Andersen 16

18 Gribskov Kommune Personalekonsulent Peter Berthelsen Haderslev Kommune Teamleder Claus Friss Dall Udviklingskonsulent Martin Aunsborg Holstebro Kommune Dagtilbudsleder Lisbeth A. Marcussen Plejeboligleder Lene F. Nielsen Køge Kommune Organisations- og udviklingskonsulent Jeanette Chawes Roskilde Kommune Børnechef Karen-Lisbeth Olsson Børnehaveleder Marianne Snelling Børnehaveleder Mette Wegeberg Skive Kommune HR- og kommunikationschef Ricki Laursen HR-konsulent Maria Østergaard Olesen. Syddjurs Kommune HR-konsulent Lis Pedersen HR- og personalechef Jørgen Jørgensen Desuden har følgende deltaget i projektet: COK Institutionsleder Erik Lohman-Davidsen KL Kontorchef Hanne Lumholt Chefkonsulent Helle Kolind Mikkelsen 17

19 KL Weidekampsgade København S Tlf Prod.nr ISBN ISBN pdf

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER PROJEKTLEDERE: Flemming Blønd, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL REDAKTION: Ola Jørgensen, Klartekst Jeanne Wolf, Væksthus for Ledelse PRODUKTION:

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer

Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer 37 Projektledelse: Dorthe Nørgaard, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL Projektgruppe: Camilla Hagelund, KL Lise Balslev, KL Mikael Wennerberg

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne KL og KTO, juni 2008 Projektgruppe Marlene

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv

Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv Ledelse uden grænser Sy v råd til ledere om at skabe t rivsel i det grænseløse arbejdsliv Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv Væksthus for Ledelse og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Ledelsesrum. Udnyt og udvid dine handlemuligheder

Ledelsesrum. Udnyt og udvid dine handlemuligheder Ledelsesrum Udnyt og udvid dine handlemuligheder Ledelsesrum Udnyt og udvid dine handlemuligheder som offentlig leder Væksthus for Ledelse Maj 2009 Projektledelse: Torsten Petersen, KL Tom Bjerregaard,

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Vejledning i at bruge dialogværktøjet

Vejledning i at bruge dialogværktøjet Vejledning i at bruge dialogværktøjet 2 Ledelse af ledere Vejledning til chefer og konsulenter i at bruge dialogværktøjet Chefens dilemma 10 videocases om chefrollen i kommuner og regioner. Væksthus for

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje. Væksthus for Ledelse, Maj

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES LEDERE DER LYKKES HVAD ER DET DE KAN? FEM KERNEKOMPETENCER HOS KOMMUNALE LEDERE MED SUCCES PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Stine Hinge, KL Karen Lund, KL Peter Klange, Klange Erhvervspsykologi

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere