Ledernetværk i strategisk lys

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledernetværk i strategisk lys"

Transkript

1 Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Ledernetværk i strategisk lys En guide til kommunale chefer

2 En guide til kommunale chefer

3 En guide til kommunale chefer Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2008 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kommuneforlaget A/S Forsidefoto: Heidi Lundsgaard Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Produktion: Kommuneforlaget A/S Prod.nr ISBN ISBN pdf Udgivet af: KL Weidekampsgade København S Tlf

4 Indhold 5 Introduktion 7 Netværkenes formål 9 Den rette netværkstype 9 Det faglige ledernetværk 9 Det tværfaglige ledernetværk 10 Obligatorisk eller frivilligt 11 Tydelige rammer om netværkene 11 Forankring 12 Konsulenter 12 Administration 14 At holde gryden i kog 16 Lær mere om ledernetværk 16 Litteratur om ledernetværk 16 Kommunale erfaringer

5

6 Introduktion Ledernetværk vinder stadig større udbredelse som ét blandt flere vigtige elementer i kommunernes samlede strategi for ledelsesudvikling. Et stort flertal af kommunale ledere deltager allerede i en eller anden form for ledernetværk og vurderer det som et godt redskab i deres udvikling som leder. Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen blevet enige om, at der er behov for at styrke ledernetværk og -sparring. Målet er, at alle ledere, der ønsker det, får mulighed for at indgå i et relevant ledernetværk. Der er således ikke tvivl om, at ledernetværk er kommet for at blive, ej heller at kravene til dem vil blive skærpet år for år. Fremtidens ledernetværk vil formentlig være endnu mere professionelt drevet og måske også kræve flere ressourcer, end det gennemsnitlige ledernetværk i dag. Derfor vil ledelsen også øge sit fokus på netværkenes arbejde og resultaterne af det. Vi er forbi det punkt, hvor tilbuddet om ledernetværk direkte motiverer lederne. Det er snarere sådan, at man demotiverer dem, hvis de ikke får denne mulighed for udvikling og refleksion. Personalechef Mange kommuner har erfaret, både at gevinsterne ved ledernetværk ikke altid kommer af sig selv, og at ledelsen er nødt til at fastholde fokus på netværkene. Udbyttet afhænger blandt andet af de beslutninger, ledelsen træffer om netværkenes formål, form og rammer og af den måde, den følger beslutningerne op på. Derfor har Projekt Ledernetværk skrevet denne guide, der henvender sig til chefniveauet i kommunen eller i den enkelte forvaltning. Den er relevant både for den ledelse, der indfører ledernetværk for første gang, og for den, der gerne vil styrke og forny eksisterende ledernetværk. 5

7 Det er chefniveauets strategiske, ledelsespolitiske og ressourcemæssige beslutninger, guiden fokuserer på. De mere operationelle overvejelser og beslutninger, kan med fordel delegeres til HR- eller personaleafdelingen. Guiden trækker på såvel gode som dårlige erfaringer fra otte kommuner, der har drevet forskellige typer af ledernetværk. Den bygger også på eksisterende materiale om ledernetværk og skal ses som et supplement til dette materiale. Teksten er opdelt i fire hovedtemaer med hver et sæt spørgsmål, som ledelsen må tage stilling til. Bagerst i guiden er der forslag til videre læsning og kontaktdata til de deltagende kommuner. Projekt Ledernetværk er et af 18 fælleskommunale kvalitetsprojekter. Andre delprojekter på ledelsesområdet er Ledelse med ambitioner, Kodeks for god ledelse samt Lederevaluering. Se også Erfaringer med ledernetværk KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunale institutionsledere. 764 ledere har besvaret undersøgelsen. Ni ud af ti institutionsledere i kommunerne har deltaget i ledernetværk inden for de seneste tre år de fleste mere end én gang. 90 pct. af dem, der har prøvet ledernetværk, vurderer det som en god vej til at udvikle sig som leder. Det er den form for lederudvikling, flest vurderer som mest givende på højde med lederuddannelse. Når lederne bliver bedt om at prioritere mellem en række tilbud, der kan gøre dem til bedre ledere, står ledernetværk allerøverst på ønskesedlen. Næsten halvdelen sætter deltagelse i ledernetværk på deres top-tre over lederudviklingsaktiviteter. KL: Undersøgelse af lederudviklingsaktiviteter, september

8 Netværkenes formål Succesfulde ledernetværk kan som regel kendes på, at de har et veldefineret formål, som er kommunikeret så godt ud i organisationen, at det står lysende klart for lederne, hvorfor netværket er vigtigt for dem selv og for organisationen. Hovedsigtet er altid at skabe bedre ledelse i organisationen til gavn for den service, kommunen yder borgere og virksomheder. Men netværkene kan som en væsentlig sidegevinst øge trivslen blandt kommunens ledere og dermed gøre det lettere at fastholde og rekruttere nye ledere. Når man som jeg har ansvar for 40 ledere, er det en stor fordel, at den ledelsesmæssige støtte og sparring også kan foregå andre steder. Børnechef Formålet med ledernetværkene vil typisk hænge naturligt sammen med organisationens overordnede strategi, kultur, værdier og ledelsesudfordringer. Desuden kan det være koblet til de elementer i ledelsesudviklingen, der allerede er sat i værk. Ledernetværk kan opfylde flere forskellige formål. Blandt de mest udbredte formålsbeskrivelser kan nævnes: at styrke ledelsesfagligheden hos organisationens ledere at udvikle og sprede kendskabet til nye ledelsesværktøjer at tilbyde lederne et rum til refleksion og kollegial sparring at motivere og inspirere ledere i deres daglige virke at fremme en fælles ledelseskultur at øge den strategiske forståelse på tværs af organisationen. at bidrage til den kommunale styring i kraft af fx feedback på og forslag til politikudvikling og -implementering. 7

9 Spørgsmål til ledelsen Organisationen skal prioritere netværkenes formål, for de vil være styrende for valg af netværkstype og -rammer. Derfor er det særlig vigtigt, at man som ledelse overvejer de strategiske spørgsmål om udbyttet af ledernetværkene: Hvad er hovedformålet med at etablere ledernetværk i kommunen? Hvordan ønsker vi, at ledernetværkene konkret skal præge den fremtidige ledelsesudøvelse? Hvad er det vigtigste udbytte, den enkelte leder skal have af ledernetværkene? Hvad er det vigtigste udbytte organisationen som helhed skal have af ledernetværkene? Hvordan får vi deltagerne til at føle ejerskab til ledernetværket herunder at tage ansvar for egen indsats og eget udbytte? Hvordan kommunikerer vi bedst netværkenes formål til deltagerne og resten af organisationen? 8

10 Den rette netværkstype Det er vigtigt at vælge en netværkstype, der understøtter ledernetværkenes formål. Især to typer af ledernetværk er udbredt i kommunerne: det faglige og det tværfaglige. Det faglige ledernetværk Her mødes ledere fra samme faglige felt og ofte også på samme ledelsesniveau fx skole- eller dagtilbudsledere. Det faglige netværk egner sig særlig godt til at drøfte fagspecifikke ledelsesudfordringer, fordi medlemmerne ofte trækker på samme professionskultur. Det kan på godt og ondt give en høj grad af tryghed og indforståethed. Det individuelle engagement er netværkets brændstof. Ved at gøre netværket obligatorisk signalerer vi som ledelse, at vi forventer at lederne engagerer sig aktivt. Forvaltningschef Risikoen ved denne netværkstype er, at deltagerne ofte fokuserer mere på det fælles fag og mindre på ledelsesfaget og ledelsespraksis. Desuden risikerer disse netværk at føre til ledelsesfaglig enøjethed, fordi deltagerne ikke får tilstrækkeligt med nye impulser fra andre ledelseskulturer. Det tværfaglige ledernetværk Her samles alle kommunale ledere på tværs af sektorer. Her mødes it-chefen således med lederne af fx skole, vandværk og ældrecenter. De forskellige faglige hjemmebaner betyder, at ledelse som profession ofte fylder mere på disse netværks dagsorden. Det tværfaglige netværk passer derfor blandt andet godt til en dialog om de ledelsesudfordringer, der er fælles for alle ledere i kommunen. Det kan fx være personaleledelse, økonomistyring, stressforebyggelse, borgerinddragelse mv. 9

11 Risikoen ved deltagernes forskellige baggrunde er, at de skal bruge for meget tid på blot at forstå hinandens verdener. Mange lederes erfaring er dog, at de netop i mødet med ledere fra andre sektorer får skærpet blikket for deres egen opgave og rolle som leder. Obligatorisk eller frivilligt Ledelsen skal desuden vurdere og beslutte, om frivillig eller obligatorisk deltagelse bedst tjener formålet med ledernetværkene. Selv om frivillighed burde være mest engagerende for deltagere i et netværk, risikerer man et svingende fremmøde, når man vil samle en gruppe af notorisk travle personer på frivillig basis. Og dét får let energien til at sive ud af netværket. Derfor vil obligatoriske netværk som regel være mere stabile. Hvis det er obligatorisk at deltage i ledernetværket, får alle ledere en fælles referenceramme og der skabes lettere kontinuitet og progression i dialogen. Mødepligt er også et signal fra ledelsen om, at den prioriterer netværkene højt. Spørgsmål til ledelsen Valg af netværkstype er ubetinget en beslutning, der skal træffes på ledelsesniveau. For valget har stor betydning for netværkenes mulighed for at nå de mål, der er fastsat. Følgende spørgsmål bør som minimum besvares: Hvilket udbytte er vigtigst for lederne: sparring og videndeling med faglige ligemænd eller inspiration fra andre ledelsesfelter? Hvilket udbytte er vigtigst for organisationen: at styrke sammenhængskraften i den enkelte sektor eller at udvikle en fælles ledelseskultur i hele kommunen? Hvilke af netværkenes andre formål understøttes bedst af henholdsvis faglige og tværfaglige netværk? Hvad er i lyset af netværkenes formål fordele og ulemper ved at gøre deltagelse henholdsvis frivillig og obligatorisk? 10

12 Tydelige rammer om netværkene Et klart formål og den rette netværkstype nytter ikke meget, hvis der ikke er gode og tydelige rammer om netværkenes daglige drift. Det gælder især på tre punkter: forankringen i organisationen, brugen af konsulenter samt netværkenes administrative backup. Forankring Ledernetværk har bedre arbejdsbetingelser, hvis de er forankret i en ledelse, der klart melder ud: Hvilket formål netværkene har, og hvilken rolle de spiller i organisationens strategiske udvikling. Hvilket spillerum netværkene har til evt. at træffe beslutninger. Hvor meget tid ledere, konsulenter og andre forventes at investere i netværkene. Hvilke ressourcer det enkelte netværk kan bruge til konsulenter, lokaler og andre udgifter. Et stærkt ledernetværk opleves som et læringsrum, der effektfuldt understøtter den enkeltes udvikling som leder og samtidig kitter organisationen sammen i en fælles forståelse af mål, vilkår og god praksis. Kommunaldirektør Såvel topledelse som afdelingsledelse kan desuden styrke netværkene ved løbende at følge med i og bakke op om deres virke. En mærkbar opbakning fra chefniveau vil dels motivere deltagerne, dels øge medarbejdernes forståelse af netværkenes betydning. 11

13 Konsulenter Skal et ledernetværk være et professionelt forum for ledelsesudvikling, kræver det som regel en styring og støtte af netværkets arbejde, som deltagerne ikke altid selv kan levere. Mange kommuner har derfor valgt at lade en proceskonsulent facilitere netværkets møder. Blandt konsulentens vigtigste bidrag til netværket er: at tilføre viden, metoder og proceskompetencer, der kan styrke netværkets arbejde at holde netværket fast på sit formål, ved fx at fokusere på de fælles ledelsesfaglige problemstillinger at udfordre og forstyrre netværk, hvor deltagerne er for enige at hjælpe deltagerne med at opbygge gensidigt tillidsfulde relationer til hinanden. Offentlige ledere har i dag brug for en mangfoldighed af ledelsesværktøjer. Ledernetværk kan derfor ikke stå alene, men bør tænkes ind i organisationens samlede ledelsesstrategi. HR-chef Nogle kommuner har valgt at engagere eksterne konsulenter til formålet, andre foretrækker at bruge egne medarbejdere, der rekrutteres og uddannes specielt til opgaven. Eksterne konsulenter er umiddelbart den dyreste løsning. Men også interne konsulenter må klædes fagligt på til opgaven og gives både tid og spillerum til at løse den. Når netværkene er i drift, vil det typisk være HR- eller personaleafdelingen, der koordinerer og støtter såvel interne som eksterne konsulenternes indsats i netværkene. Administration I den administrative styring af netværkene ligger en faglig og planlægningsmæssig opgave, der ikke må undervurderes. Der er blandt andet behov for: at koordinere roller og ansvar mellem de forskellige aktører (ledere, chefer og konsulenter) at udarbejde diverse informationsmaterialer 12

14 at formulere principper for netværkenes arbejde at holde styr på tilgang og afgang i de enkelte netværk. Derudover vil der især i begyndelsen være behov for at overveje spørgsmål om netværkenes størrelse, sammensætning og mødefrekvens samt tænke netværkenes aktiviteter sammen med andre initiativer inden for ledelsesudvikling. Spørgsmål til ledelsen Det er ledelsens opgave at afklare og kommunikere en række af de afgørende rammer om netværkens drift. Det gælder blandt andet følgende spørgsmål: Hvilke forventninger har vi til netværkenes indsats, ressourceforbrug og resultater? Hvordan kan vi i ledelsen konkret vise vores opbakning til ledernetværkene? Hvilke behov har netværkene for at få faciliteret deres arbejde, og i hvor høj grad kræver det ekstern konsulentstøtte? Hvordan organiserer vi mest effektivt den administrative håndtering af netværkenes drift? Hvor skal snittet lægges mellem ledelsens og fx HR-afdelingens engagement i netværkenes arbejde? 13

15 At holde gryden i kog Netværk, der fungerer over længere tid, har med mellemrum brug for tiltag, som sikrer, at der fortsat er god dynamik i netværket. Denne kendsgerning kan man som ledelse indtænke i sin strategi for ledernetværkene på mindst fem måder: Rotation: Netværkene bør være fleksible og fx have pligt til at inkludere nyansatte ledere. Med tiden kan der være brug for en mere omfattende rotation i netværkene, så forskellighederne i netværket til stadighed udgør en passende forstyrrelse. Evaluering: Det er muligt at introducere ledernetværk med en prøveperiode fx for ét år. Det giver spillerum til at eksperimentere og en god anledning til at evaluere og eventuelt justere netværkenes arbejdsform. Ledelsen bør ved lanceringen af nye ledernetværk markere, hvornår og hvordan netværkene skal evalueres. Genstart: Ledelsen bør overveje med passende mellemrum at blande kortene på ny. På den ene side skal deltagerne have god tid til at opbygge tillid til hinanden. På den anden side er det bedst at genstarte netværkene, inden de kører fast. Erfaringen viser, at 2-4 år er en passende livscyklus for et ledernetværk. Afvikling: Ledelsen skal være klar til at nedlægge et ledernetværk, der ikke længere opfylder sit formål. Redesign: På et tidspunkt må ledelsen overveje, om netværkenes formål, type og rammer stadig svarer til organisationens behov, eller om der er behov for at nytænke det samlede setup? Det skal give mening for en travl leder at investere sin tid i netværket. Det kræver blandt andet, at både formålene med netværket og forventningerne til deltagerne er tydelige og kendt af alle. HR-chef 14

16 Som ledelse er det således nødvendigt at styre den måde, netværkene udvikler sig på. Men det bør altid ske på baggrund af en dialog med netværkenes deltagere og eventuelle facilitatorer. Spørgsmål til ledelsen Som ledelse er man nødt til at tænke ledernetværkene ét træk videre end selve etableringen. For selv det, der starter godt, skal holdes ved lige, og resultatet af komplekse gruppeprocesser er pr. definition umuligt at forudsige. Derfor bør ledelsen tidligt forholde sig til følgende spørgsmål: Hvordan sikrer vi en god dynamik i netværkene i forbindelse med personudskiftninger? Skal der fastsættes en prøveperiode, en skiftedag eller en udløbsdato for netværkene? Hvornår og hvordan skal vi evaluere, hvor godt netværkene lever op til deres formål? Ud fra hvilke kriterier vil vi kunne nedlægge dårligt fungerende netværk? Er der tegn på, at behovene i organisationen er løbet fra den nuværende måde, vi driver ledernetværk på? 15

17 Lær mere om ledernetværk Litteratur om ledernetværk KL & KTO (2002): Ledere i netværk relationers betydning for mestring. KL & KTO (2005): Ledernetværk. Vitalisering af hjemmenetværk. Køge Kommune (2004): Evaluering af ledernetværk, PHR Ledelse ApS. Sørensen, Eva og Jensen, Lotte (2004): Netværk fra vilkår til værktøj for styring og demokrati, Politica, nr. 2. Sørensen, Eva og Torfing, Jacob (2005): Netværksstyring. Fra Government til Governance, Roskilde Universitetsforlag. Torfing, Jacob (red.) (2008): Ledelse efter kommunalreformen sådan tackles de nye udfordringer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Væksthus for Ledelse (2006): Ledere i netværk en ledelsesstrategi. Væksthus for Ledelse (2007): Ledernetværk der virker gode råd til topledelse og konsulenter. Kommunale erfaringer Følgende otte kommuner har bidraget til denne publikation med deres erfaringer med ledernetværk: Gentofte Kommune HR-chef Ragnhild Christensen Ledende pædagogisk konsulent Michael Andersen 16

18 Gribskov Kommune Personalekonsulent Peter Berthelsen Haderslev Kommune Teamleder Claus Friss Dall Udviklingskonsulent Martin Aunsborg Holstebro Kommune Dagtilbudsleder Lisbeth A. Marcussen Plejeboligleder Lene F. Nielsen Køge Kommune Organisations- og udviklingskonsulent Jeanette Chawes Roskilde Kommune Børnechef Karen-Lisbeth Olsson Børnehaveleder Marianne Snelling Børnehaveleder Mette Wegeberg Skive Kommune HR- og kommunikationschef Ricki Laursen HR-konsulent Maria Østergaard Olesen. Syddjurs Kommune HR-konsulent Lis Pedersen HR- og personalechef Jørgen Jørgensen Desuden har følgende deltaget i projektet: COK Institutionsleder Erik Lohman-Davidsen KL Kontorchef Hanne Lumholt Chefkonsulent Helle Kolind Mikkelsen 17

19 KL Weidekampsgade København S Tlf Prod.nr ISBN ISBN pdf

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Styrk ledelsesudvikling i det offentlige

Styrk ledelsesudvikling i det offentlige Styrk ledelsesudvikling i det offentlige 2 0. - 2 1. a u g u s t 2 0 0 8 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Tilmeld dig samtidigt workshoppen Systematisk lederevaluering Skærpede krav

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB.

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. 2006 201.13 Baggrund I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse og i foråret 2005 gik Amtsrådsforeningen med i samarbejdet. Samarbejdet mellem parterne

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne 1. Baggrund Projekt 1 er en sammenlægning af det oprindelige projekt 1 God ledelse er en forudsætning og 2 Lederudvikling. Projektet

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER PROJEKTLEDERE: Flemming Blønd, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL REDAKTION: Ola Jørgensen, Klartekst Jeanne Wolf, Væksthus for Ledelse PRODUKTION:

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

Evaluering som rituel eller kritisk refleksion?

Evaluering som rituel eller kritisk refleksion? http://lederweb.dk/strategi/maling-og-evaluering/artikel/95302/evaluering-som-rituel-eller-kritisk-refleksion Måling og evaluering Evaluering som rituel eller kritisk refleksion? En lederuddannelse på

Læs mere

Ledelse med ambitioner

Ledelse med ambitioner Ledelse med ambitioner Ledelse med ambitioner Den offentlige sektor står over for store udfordringer og muligheder. Der er brug for ledelse og initiativer med ambitioner, som kan skabe en velfungerende

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Afdelingssygeplejerske Tina Thomsen Uddannelses- og udviklingssygeplejerske Lene Lehmkuhl Program Proces Projekt/opgave afsnit ITA2, OUH

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

KL s policypapir om ledelse. marts 2010. Den kompetente leder

KL s policypapir om ledelse. marts 2010. Den kompetente leder KL s policypapir om ledelse marts 2010 Den kompetente leder Visionen om den kompetente leder Kompetent lederskab er en vision, som kommunerne og KL stræber efter. Formålet er at rekruttere, kvalificere

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Velkommen til Ny Nordisk Skole Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Ny Nordisk Skole - i en nøddeskal Ved Katja Munch Thorsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Målene for Ny

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Præsentation af DKL Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Overblik - Sammenhæng mellem diplom i Ledelse og DKL. Det er bare farven der har en anden lyd DKL: 1. Fag: Det personlige

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Leadership Pipeline i Aalborg Kommune HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Aalborg Kommune i hovedtræk Landets 3. største kommune 200.000 borgere Offentlige serviceydelser Delt administrativt

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys E-survey 1 Dit køn? Mand Kvinde Din alder? Din uddannelsesbaggrund? Kort eller mellemlang uddannelse (< 5 år) Lang videregående uddannelse (ca. 5 år) Ph.D. M.A.,

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing COK, 15. November, 2011 NPM har tabt pusten u New Public Management har givet mere fokus på ledelse, målstyring, resultater og evaluering u Men gode ting er blevet

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013 Opgave nr. 1 Systemledelse Systemledelse er kendetegnet ved at have fokus på: a At hver leder kan lave sine egne systemer b At alle kan lede sig selv efter deres eget system c At være skriftlig og fastholde

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Styrket lederuddannelse i Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling igangsætter Den Offentlige Lederuddannelse (herefter

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række Først og fremmest leder Fokus på de kommunale ledere i forreste række 1 Indhold Introduktion....side 4 Fakta om førstelinjeledere....side 8 Seks temaer til refleksion og dialog: 1. Hvordan oplever du rollen

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Klimamålinger. Anders Jacobsen, HR-Chef

Klimamålinger. Anders Jacobsen, HR-Chef Klimamålinger Om DBC DBC (Dansk BiblioteksCenter a/s) leverer ITinfrastruktur og fælles metadata-grundlag til de danske folke- og skolebiblioteker 2 store medarbejdergrupper: Bibliotekarer og IT-folk I

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Den Offentlige Lederuddannelse. Sammenhængende og skræddersyet lederuddannelse på diplomniveau Kommunale beredskabschefer 10.4.

Den Offentlige Lederuddannelse. Sammenhængende og skræddersyet lederuddannelse på diplomniveau Kommunale beredskabschefer 10.4. Den Offentlige Lederuddannelse Sammenhængende og skræddersyet lederuddannelse på diplomniveau Kommunale beredskabschefer 10.4.2013 Baggrunden for DOL o En del af udmøntningen af regeringens Kvalitetsreform

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning COK, Vejle 9. marts 2006 1 1 Agenda Den nye Silkeborg Kommune Hvordan kommunikerer vi med medarbejderne? Hvad er mellemledernes rolle (forandringsagenterne)?

Læs mere