Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bscw@humbasis.ruc.dk"

Transkript

1 Problemorienteret projektarbejde på hum-basis med samarbejdsværktøjet BSCW RUC Online: Feltrapport Udarbejdet af Jens Kaaber Pors 2004

2 RUC Online Feltrapport: side 2 af 15 Denne feltrapport med titlen: er udarbejdet som en del af følgeforskningsprojektet: RUC Online. Copyright 2004: Jens Kaaber Pors og Roskilde Universitetscenter. Tak til de medvirkende hum-basister, hvis navne og projekter er anonymiserede.

3 RUC Online Feltrapport: side 3 af 15 Sammendrag Samarbejdsværktøjet BSCW (http://bscw.ruc.dk) blev i 2003 gjort tilgængeligt for studerende og ansatte på Roskilde Universitets Center (RUC) som en del af et større udviklingsprojekt 1, der etablerer en digital infrastruktur for hele universitet. Forskningsprojektet RUC Online undersøger introduktionen og udbredelsen af disse faciliteter (herunder BSCW) sammen med deres sociale og studierelaterede konsekvenser. Anvendelsen af samarbejdsværktøjet i det problemorienterede projektarbejde på RUC er emnet for nærværende feltrapport. På basis af et feltstudie udført i maj og juni måned 2004 beskrives to projektgruppers brug af BSCW. Rapporten tilvejebringer et førstehåndsindtryk baseret på kvalitative empiriske undersøgelser. Dette empiriske materiale kan danne udgangspunkt for yderligere analyser og sammenstilling med andre studier. Rapportens væsentligste konklusioner er at systemet bliver anvendt med succes i flere faser af projektforløb i tæt sammenhæng med andre systemer og har resulteret i innovative integrationer med andre teknologiske infrastrukturer, f. eks. SMS. Dette finder sted på trods af en række identificerede barrierer. Rapporten afsluttes med en række forslag til tematiserede analyser af det foreliggende materiale og et katalog af idéer til forbedringer. Undersøgelsen tegner et øjebliksbillede af brugen af BSCW-systemet og peger på en række områder, hvor det anvendes til de studerendes tilfredshed. I betragtning af den korte tid, som systemet har været til rådighed, og at denne type af systemer overlader en stor del af tilpasningen til de studerende, er det imponerende så meget det bliver brugt. På basis af denne undersøgelse konkluderes at BSCW-systemet bliver anvendt med succes. En række barrierer er identificerede, men samtidig er der genereret et katalog af idéer at gå videre med på basis af de innovative bedste praksisser, som er opstået i tilegnelsen af BSCW i problemorienteret projektarbejde på hum-basis. 1 Dette udviklingsprojekt omfatter, udover samarbejdsværktøjet: BSCW: Portalinoen, som er en såkaldt web-portal, der giver adgang til universitets ressourcer gennem en sikker adgang (SSL beskyttet single sign-on), og mulighed for netværkstilslutning til de studerendes medbragte computere over hele campus via trådløs eller fast forbindelse under navnet Plug n study.

4 RUC Online Feltrapport: side 4 af 15 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Indholdsfortegnelse... 4 Baggrund... 5 Følgeforskningsprojektet: RUC Online... 5 Problemformulering... 6 Teori... 6 Metode... 7 Adgang til informanterne... 7 Teknikker til indsamling af empirisk materiale... 7 Nøgleord... 7 Problem-orienteret projektarbejde... 7 BSCW som infrastruktur... 8 Resultater af de foreløbige analyser... 9 Beskrivelser af brugen af BSCW i gruppe A og B... 9 BSCW som arbejdsrum og arkiv Differentieret brugergruppe Udfordringer for integrationen af BSCW på RUC Barrierer Bedste praksisser Idékatalog Forslag til videre studier Analyser ud fra et mikro-sociologisk perspektiv Triangulering med log-resultater Aktionsforskning Konklusion Bibliografi Bilagsmateriale: Bilag A: Interview med gruppe A d Bilag B: Interview med gruppe B d Bilag C: Interview med gruppe B d Bilag D: Interviewguide til gruppe A d Bilag E: Interviewguide til gruppe B d Bilag F: Interviewguide til gruppe B d Bilag G1-G5: Skærmbilleder og historik fra gruppernes arbejdsrum på bscw.ruc.dk

5 RUC Online Feltrapport: side 5 af 15 Baggrund I løbet af 2003 blev en række IKT faciliteter gjort tilgængelige for alle studerende og ansatte på RUC som resultat af et udviklingsprojekt der omfatter samarbejdsværktøjet: BSCW, web-portal en Portalinoen, der giver adgang til universitets ressourcer gennem en sikker adgang (SSL beskyttet single sign-on), samt mulighed for netværkstilslutning til de studerendes medbragte computere over hele campus via trådløs eller fast forbindelse under navnet Plug n study. Udviklingen og konsekvenserne af dette ambitiøse projekt følges af en gruppe forskere på RUC, og nærværende undersøgelse blev igangsat i dette forum i slutningen af april Undersøgelsens fokus blev første gang formuleret som forskningsspørgsmålet 2 : Hvordan integreres generisk groupware i problemorienteret projektarbejde?. Som et indledende skridt i besvarelsen af dette spørgsmål udførtes i slutningen af forårssemesteret 2004 et feltstudie på hum-basis, hvor det indsamlede empiriske materiale er samlet i denne rapport. Feltstudiets væsentligste formål er at tilvejebringe empirisk materiale tilvejebragt via kvalitative metoder som tegner et billede af anvendelsen af BSCW i projektarbejdet på RUC. Dette materiale kan gøres til genstand for detaljerede analyser senere hen. Følgeforskningsprojektet: RUC Online En tværfagligt følgeforskningsgruppe blev dannet for at undersøge effekterne af implementeringen af de forskellige dele af det udviklingsprojekt, der etablerer en digital infrastruktur på RUCs campus. Denne gruppe af forskere startede sine studier medio 2003 under navnet RUC Online og har indtil videre fået finansiering frem til år Følgeforskningen har som formål at kortlægge, vurdere og lære af indsatsen for at digitalisere RUCs campus og derved give bedre understøttelse af brug af IT i projektarbejde på RUC. Forskningsprojektet RUC Online ser på introduktion og 2 Pors (2003:81). Endvidere er relaterede problemstillinger og temaer undersøgt i en organisatorisk sammenhæng i min Ph.D.-afhandling: Integrating generic groupware and distributed work practices, Datalogi, RUC (Pors 2004), som sammenholder kvalitative empiriske feltstudier af anvendelsen af samarbejdssystemer i to danske virksomheder.

6 RUC Online Feltrapport: side 6 af 15 udbredelsen af disse faciliteter (herunder BSCW) sammen med deres sociale og studierelaterede konsekvenser. Problemformulering Feltstudiet, som rapporteres i det følgende, er en undersøgelse af spørgsmålet: Hvordan foregår problem-orienteret projektarbejde på hum-basis med samarbejdsværktøjet BSCW? Studiet har til formål at afdække de lokale tilegnelser af teknologien i arbejdet i to udvalgte projektgrupper. Denne feltrapport bidrager hovedsageligt ved at frembringe et kvalitativt empirisk materiale, som kan anvendes i efterfølgende analyser og videre studier. Den foreløbige analyse af det tilvejebragte materiale har fokuseret på at identificere barrierer, bedste praksisser og idéer til forbedring. Teori Indenfor forskningsfelterne menneske-maskine interaktion (HCI) og samarbejdssystemer (CSCW), såvel som det bredere felt om informationssystemer (IS) er der udviklet en række metodiske tilgange og teoretiske begreber, som kan finde anvendelse indenfor studiet af systemer som BSCW. CSCW-systemer giver en række nye muligheder for organiseringen af de studerende samarbejde i projektgrupper som rækker ud over den direkte ansigt-til-ansigt kommunikation hvis de vel og mærke benyttes målrettet (Belloti & Bly, 1996). Samtidig bidrager indførelsen og udbredelsen af sådanne systemer til afkoblingen af denne tilstedeværelse som det primære. Herved forandres de sociale relationer, som reartikuleres på tværs af nye konfigurationer af tid og sted (Hayes, 2001). Dog viser forskningsresultaterne at etableringen og opretholdelsen af brugbare CSCW-systemer til samarbejde forudsætter en hvis grad af tilstedeværelse og nødvendigheden af en fysisk tilstedeværelse for gruppens arbejde (Olson & Olson, 2000).

7 RUC Online Feltrapport: side 7 af 15 Metode Det er vigtigt at undgå at reproducere den megen hype, som eksisterer omkring forskellige systemer til et såkaldt virtuelt universitet eller modsat i en konservativ fastholden af et fundament bygget på ansigt-til-ansigt kommunikation i undervisningen. Derfor har dette studie ingen forudindtaget position ifht. spørgsmålet om hvilken plads samarbejdssystemer som BSCW og anden informationsteknologi skal indtage i fremtidens universitet. I stedet foretages undersøgelsen med en udforskende indstilling, som ikke på forhånd antager at BSCW vil trække i den ene den anden retning, men sætter sig for at undersøge hvilken plads teknologien har i dag i det problemorienterede projektarbejde. Adgang til informanterne Feltstudiet fandt sted i maj og juni måned Det er lidt sent i forhold til projektforløbet, som afsluttes i denne periode. Informanterne blev hvervet gennem kursus i Datalogi, som undertegnede afholdt på hum-basis i forårssemesteret Via to kontakter fra dette kursus (C i gruppe A og X i gruppe B) fik jeg adgang til to projektgrupper med hhv. 7 (gruppe A) og 4 (gruppe B) medlemmer. Teknikker til indsamling af empirisk materiale Analyserne i nærværende rapport baserer sig på dokumentanalyser af det indsamlede materiale, som består af tre interviews transskriberet ad verbatim (bilag A-F), og skærmbilleder af projektmapper, som viser en oversigt over indholdet og organiseringen af BSCW-mapper, samt udskrifter af historikken fra disse mapper (bilag G1 til G5). Dertil kommer dagbøger fra ti af de elleve gruppemedlemmer. Som blev ført i den afsluttende fase af projektforløbet. Nøgleord Problem-orienteret projektarbejde Uddannelserne på RUC er baseret på en problem-orienteret tilgang med vægt på gruppearbejde (Olesen & Jensen, 1999). Derved sættes de studerendes selvstændige arbejde om relevante faglige problemstillinger i højsædet. Indtil nu er koordineringen af

8 RUC Online Feltrapport: side 8 af 15 selve gruppearbejdet foregået med moderat brug af digitale infrastrukturer, som f. eks. og telefon. Egentlige projektværktøjer eller CSCW-systemer har ikke haft nogen særlig udbredelse og har ikke været tilbudt af universitets side, hvorved de studerende har været henvist til diverse kommercielle tjenester 3. Først for nylig er virtuelle arbejdsrum, som f. eks. BSCW blevet introduceret til enkelte grupper i forbindelse med bestemte fag og kurser (se f.eks. Bjørn, 2003). BSCW som infrastruktur Betegnelsen BSCW står for Basic Support for Cooperative Work, som kan oversættes til basal samarbejdsstøtte. Den er tydeligt inspireret af forskningsfeltet CSCW (Computer Support for Cooperative Work) som beskæftiger sig med analytiske studier af teknologisk medieret samarbejde og konstruktion og afprøvning af prototyper af teknologier og standarder. Software applikationen, som installeres på en central server for at drive BSCW 4, er udviklet af det tyske forskningsinstitut GMD 5, som led i et større forskningsprojekt, hvor BSCW blev afprøvet i den tyske centraladministration i den periode efter genforeningen, hvor der befandt sig kontorer i Bonn og Berlin (Pipek & Wulf 1999). Ved flere gennemløb af udviklingsprocessen fremkom forskellige versioner af BSCW, som blev udviklet i tæt samarbejde med brugerne af systemet (Appelt 1999; Bentley, Horstmann & Trevor 1997). Roskilde Universitetscenter har haft en selvstændig udgave af software applikationen kørende på siden Med udgangspunkt i det generiske standard system, som det udvikles i Tyskland, tilpasses den lokale udgave til de herskende forhold på RUC. For en beskrivelse af overvejelserne i forbindelserne med at udbrede BSCW-platformen til hele RUC, se Jonsson (2004). I lighed med andre informationsteknologiske systemer, såsom , som stilles til rådighed for studerende og ansatte på RUC, udgår BSCW en infrastruktur som i dagligdagen tages for givet i udførelsen i kurser og projekter. En nærmere undersøgelse kaster imidlertid lys på en række aspekter, som er forudsætninger for at systemerne kan fungere i praksis 6. 3 Adspurgt nævnte de studerende flg. Systemer: Hotmail, Groupcare og????? 4 Applikationen er tilgængelig via Internet, se 5 Nu Fraunhofer-Gesellschaft, se 6 Se Bowker & Star (1999) for en række lignende studier af infrastrukturer i større skala.

9 RUC Online Feltrapport: side 9 af 15 Resultater af de foreløbige analyser I det følgende beskrives de meget foreløbige resultater af undersøgelsen, som har karakter af en række temaer, som kan tages op og uddybes i mere detaljerede studier. Undersøgelsen viser i lighed med andre studier indenfor CSCW forskningsfeltet (e. g. Pors & Simonsen, 2003) at forhandlingen og diskussionen af projektets problemstillinger er centrale for den problemorienterede arbejdsform. Dette foregår i en blanding af mundtlig og skriftlig kommunikation, hvor de mundtlige udvekslinger foregår når gruppen er samlet, mens det skriftlige arbejde foregår på egen hånd eller i mindre grupper. Den skriftlige kommunikationsform, som favoriseres af alle de digitale infrastrukturer der anvendes, er en udfordring for diskussionerne i gruppen, da den direkte adgang til de tilstedeværende gruppemedlemmer er en vigtig ressource i afklaringen af misforståelser og udviklingen af idéer, f. eks. ved skabelsen af en fælles forståelse og formulering af problemformuleringen. Den umiddelbare feedback som finder sted på gruppemøder kan vanskeligt understøttes af systemer som BSCW, men i stedet kan digitale infrastrukturer supplere møderne og i visse situationer øge deres kvalitet ved at hæve graden af forberedelse og minimere det logistiske benarbejde med at holde styr på gruppens arbejdspapirer. BSCW systemets fokus på dokumenthåndtering og fildeling giver en slagside i forhold til den mere ustrukturerede og spontane kommunikation, som kan foregå via e- post, instant messaging og chat 7. Til gengæld har BSCW en vigtig funktion som lager, arkiv og udvekslingscentral for alle gruppens medlemmer, idet indholdet i gruppens mappe er tilgængelig for alle via Internet uanset sted. Beskrivelser af brugen af BSCW i gruppe A og B Gruppe A bestod af syv piger (A, B, C, D, E, F, G), mens gruppe B var lidt mindre og bestod af to drenge (X, Z) og to piger (W, Y) 8. Der er mange lighedstræk mellem de to grupper og deres anvendelse af BSCW: 7 Et forslag til løsning kunne være at inddrage disse kommunikationsformer mere aktivt, frem for at ændre på opbygningen af selve BSCW. Dette kunne gøres ved at instruere i hvordan e-post integreres med opdateringer af BSCW-mappens indhold, og overveje om udsendelser via forskellige tjenester, så som RSS (internetbaseret nyhedstjeneste) og SMS (tekstbeskeder på mobiltelefonen) også kunne inddrages. 8 Deres navne er anonymiserede, som angivet i parenteserne.

10 RUC Online Feltrapport: side 10 af 15 BSCW som arbejdsrum og arkiv Begge grupper anvendte systemet i udarbejdelsen af projektrapporten, idet her fandtes den aktuelle udgave af rapporten. BSCW fungerede desuden som arkiv for de tidligere udkast og de tidligste skitser og arbejdspapirer. I gennem hele semesteret blev systemet anvendt til at udveksle arbejdspapirer, opbevare udkast og op til afleveringstidspunktet samle delene til en helhed. Alle former for dokumentudveksling foregik via BSCW, og i forhold til tidligere projektforløb kunne disketter helt undværes. Differentieret brugergruppe Begge grupper havde forskellige typer af brugere 9. Spektret af brugere spænder fra facilitatorer, som er en slags superbrugere der organiserer mappens indhold, rydder op og instruerer de andre brugere, til gruppemedlemmer som knap nok er aktive på BSCW. Sidstnævnte type af brugere skal informeres af de øvrige gruppemedlemmer, når BSCW skal konsulteres, eller de nøjes med at forholde sig til papirudskrifter på møderne, da de ikke har adgang til en tidssvarende computer med tilstrækkelig Internet forbindelse. Udfordringer for integrationen af BSCW på RUC Barrierer BSCW-systemet har en forholdsvis høj læringstærskel: Instruktion nødvendig for selv de basale funktionaliteter med up-load, og de avancerede faciliteter med versionsstyring og andre teknikker til fælles skrivning af dokumenter. Der er en ringe integration med andre infrastrukturer: Mobile enheder eller kunne anvendes bedre til at gøre gruppemedlemmer opmærksomme på ændringer. Kategorisering af store mængder materiale er vanskelig: Overblik forsvinder undervejs i projektforløbet. Der er et ringe kendskab til systemets muligheder blandt vejledere og undervisere på RUC. Bredbånd forudsættes for at opnå et rimeligt tempo i arbejdet med BSCW. Adgang til systemet forudsætter næsten bredbånd eller lignende hurtig Internetforbindelse, da de mange opdateringer af skærmbilledet og udvekslingen af store 9 En detaljeret log-analyse af gruppens transaktioner på BSCW sammenholdt med oversigterne over indholdet af mapperne (bilag) vil kunne fortælle i detaljer om brugsmønsteret hos de enkelte medlemmer.

11 RUC Online Feltrapport: side 11 af 15 dokumenter kræver en kapacitet, som overstiger et almindeligt telefonmodem. I længden bliver den langsomme tilgang til BSCW et problem for udbredelsen af systemet, da navigationen ved fremfindning af de aktuelle dokumenter bliver en meget tålmodighedskrævende affære. Systemet har generelt et besværligt interface med kryptiske symboler og omstændelig procedure for manuel up-load af dokumenter. Desuden er diskussionsfaciliteter for krævende at anvende. De bider sig ikke fast, da implementeringen i BSCW er for uoverskuelig og skriftligheden ikke understøtter alle facetter af den diskussion som foregår på gruppemøder: Det var så snart at de [diskussionspunkterne] blev italesat af os, altså at [vi] sad og snakkede om dem sammen i en gruppe, så blev de her på nettet [ubrugelige]. Altså så snart du har forladt dem på nettet, så kan du ikke vende tilbage til dem, så må du starte en ny, for der sker så mange ting, når man sidder og snakker. Bedste praksisser (X, Bilag C, side 2, linie 30-34, gruppe B ) BSCW-systemet bliver anvendt med succes i flere faser af projektforløb i tæt sammenhæng med andre IT-applikationer, som f.eks. tekstbehandling og internetsøgning og har resulteret i innovative integrationer med andre teknologiske infrastrukturer, f. eks. SMS. Den primære anvendelse af BSCW-systemet er som et projektarkiv, som erstatter disketter, Hotmail og tilfældige dokumentdelingssystemer, der nu kan undværes, da al udveksling kan foregå over Internettet via BSCW. Derved bliver BSCW til gruppens projektarkiv og backup: [...] jeg synes det var meget rart at vide, at det hele det ligger inde på BSCW. Altså, for jeg er rigtig dårligt til at slette alle mulige gamle arbejdspapirer, [...] nu ved man at det ligger derinde og der bliver det gemt, hvis der er et eller andet, der går helt galt. (F, bilag A, side 16, linie 30-34, gruppe A ) I begge grupper blev en uformel projektsekretær eller facilitator-rolle etableret et stykke inde i semesteret. Facilitatoren vedligeholder orden i BSCW-rummet og introducerer de fleste af gruppemedlemmer til systemet og dets faciliteter. Både i forhold til interne gruppemøder og vejledermøder udvikledes i begge grupper en procedure for mødeforberedelse via udveksling af dokumenter på faste tidspunkter via

12 RUC Online Feltrapport: side 12 af 15 BSCW. I forbindelse med denne virtuelle arbejdsform blev SMS-beskeder inddraget til at gøre de andre medlemmer opmærksomme på, at der var nyt materiale tilgængeligt på BSCW. Idékatalog Den initielle opsætning af et BSCW-rum kunne med fordel tilpasses de studerendes projektarbejdsform, så mappestrukturen afspejler en typisk arbejdsproces med udkast, materiale, mødepunkter, etc. Integration forbedres med mobile enheder (sms, instant messaging (IM), nyhedstjenester (RSS), etc.) til bedre awareness, dvs. gøre hele gruppen opmærksom på ændringer og nyt materiale på BSCW. Desuden kunne BSCW give et bedre overblik end den indforståede catch-up funktion. Facilitator-rollen kunne styrkes ved at yde særlig støtte til disse superbrugere. Det kunne ske ved et målrettet superbrugerkursus, som bygger ovenpå den generelle introduktion, som allerede i dag gives til BSCW-systemet. Virtuel uddannelse kunne forbedres gennem en endnu større brug af Internettet i undervisningen og herunder forsøge at få undervisere og projektvejledere med. Forslag til videre studier Dette feltstudie er et bidrag baseret på en kvalitativ, fortolkende forskningstilgang, som udover at identificere de ovenstående resultater, kan indgå i det videre arbejde med undersøgelsen af digitale infrastrukturer på RUC. Analyser ud fra et mikro-sociologisk perspektiv Detaljerede studier af de studerende brug af BSCW kan kaste lys over, hvordan denne infrastruktur flettes sammen med andre infrastrukturer (f. eks. SMS og e-post). Analyser af enkelt situationer baseret på direkte tilstedeværelse i brugssituationen frem for tilbageskuende interview kan vise hvordan BSCW bliver en del af studielivet på RUC gennem en lang række forhandlinger og tilpasninger på mikro-niveau. Det kunne kaste nyt lys på, hvordan de faciliteter som RUC stiller til rådighed kunne koordineres bedre, og hvordan hjælp og støtte til de studerende og vejledere bedst kan gives. Samtidig kan en empirisk baseret forståelse af den nuværende studiepraksis give

13 RUC Online Feltrapport: side 13 af 15 idéer til hvordan BSCW og de øvrige elementer i RUC digitale infrastrukturer kan udformes. Triangulering med log-resultater Videre studier kan tage udgangspunkt i det nærværende materiale og resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen foretaget i 2003 i RUC Online-regi. Derved kan forudsætningerne hos de studerende og den faktiske brug sammenlignes og dermed tegne et billede den nuværende situation og pege på steder, hvor der med fordel kan sættes ind. Ved at sammenstille kvantitative og kvalitative analyser kan det undersøges, hvordan implementeringen og ibrugtagningen samt udviklingen af distinkte brugsmønstre over tid finder sted. Derved muliggøres en forståelse af en hvorledes samarbejdssystemet BSCW bedst kan understøtte det problem-orienterede projektarbejde og hvilke forandringer det medfører. Aktionsforskning Ved at involvere studerende og vejledere/undervisere i eksperimenter med forbedringer af BSCW-systemet eller nye anvendelsesområder, som f.eks. kursusundervisningen, kunne nye erfaringer dannes. Disse kunne give nye perspektiver på, hvordan BSCW og andre digitale infrastrukturer integreres i den problem-orienterede projektarbejdsform. Endvidere kunne konsekvenser for gruppearbejdet i forhold til gruppeprocesser undersøges med henblik på, hvor de foregår og med hvilke hjælpemidler udover BSCW der indgår. Dette er også en måde for forskere og andre interesserede aktører, at blive mere involverede og kunne følge med i udviklingsaktiviteterne fremover, som de foregår lokalt på RUC i Driftsafdelingen på Institut VII der har ansvaret for BSCW. Her kunne det f. eks. være interessante at undersøge hvordan brugerinddragelse og lignende aktiviteter foregår.

14 RUC Online Feltrapport: side 14 af 15 Konklusion Undersøgelsen tegner et øjebliksbillede af brugen af BSCW-systemet og peger på en række områder, hvor det anvendes til de studerendes tilfredshed. I betragtning af den korte tid, som systemet har været til rådighed, og at denne type af systemer overlader meget af arbejdet med tilpasning og generelt at få det til at virke til brugerne, er det imponerende så meget det bliver brugt. Det frembragte materiale kan danne udgangspunkt for yderligere analyser, som der peges på i forrige afsnit og det kan kombineres med andre undersøgelser af både kvalitativ og kvantitativ art. Alt i alt kan det på basis af denne fokuserede undersøgelse konkluderes at BSCWsystemet bliver anvendt med succes. En række barrierer er identificerede, men samtidig er der genereret et katalog af idéer at gå videre med på basis af de innovative bedste praksisser, som er opstået i tilegnelsen af BSCW i problemorienteret projektarbejde på hum-basis. Bibliografi Appelt, W. (1999). WWW Based Collaboration with the BSCW System SOFSEM 99. Belloti, V., & Bly, S. (1996). "Walking Away from the Desktop Computer: Distributed Collaboration and Mobility in a Product Design Team" CSCW'96. Bentley, R., Horstmann, T., & Trevor, J. (1997). "The World Wide Web as enabling technology for CSCW: The case of BSCW". Computer Supported Cooperative Work (JCSCW) 6(2-3), s Bjørn, P. (2003). "Re-Negotiating Protocols: A Way To Integrate GroupWare in Collaborative Learning Setting" ECIS Bowker, G. C., & Star, S. L. (1999). Sorting things out: Classification and its consequences. Cambridge: MIT Press. Hayes, N. (2001). "Boundless and bounded interactions in the knowledge work process: the role of groupware technologies". Information and Organization 11(1), s Jonsson, G. (2004). E-learning i projektorienteret gruppearbejde. Tidsskrift for Universiteternes Efter- og videreuddannelse 1(2). Olesen, H. S., & Jensen, J. H. (Eds.). (1999). Project Studies a late modern university reform? Roskilde University Press.

15 RUC Online Feltrapport: side 15 af 15 Olson, G., & Olson, J. S. (2000). "Distance Matters". Human-Computer Interaction 15, s Pipek, V., & Wulf, V. (1999). "A Groupware's Life" ECSCW 99. Pors, J. K., & Simonsen, J. (2003). "Coordinating Work with Groupware. The Challenge of Integrating Protocol and Artefact". in Organizational Information Systems in the Context of Globalization, (Korpela, M., R. Montealegre and A. Poulymenakou Eds.), s , Dordrecht: Kluwer. Pors, J. K. (2004). Integrating Generic Groupware and Distributed Work Practices. Datalogiske Skrifter, Roskilde Universitetscenter.

Muligheder og udfordringer i anvendelsen af et samarbejdssystem: brugen af BSCW i projektarbejdet på RUC

Muligheder og udfordringer i anvendelsen af et samarbejdssystem: brugen af BSCW i projektarbejdet på RUC Muligheder og udfordringer i anvendelsen af et samarbejdssystem: brugen af BSCW i projektarbejdet på RUC Keld Bødker Lektor, ph.d. Datalogi Roskilde Universitetscenter keldb@ruc.dk Morten Hertzum Lektor,

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

E-læring lidt om form og materialer

E-læring lidt om form og materialer Page 1 of 6 Forside Udgivelser E-læring lidt om form og materialer Online publikationer Katalog over trykte publikationer Tidsskriftet Uddannelse E-læring er et modeord og et mantra. Undervisning bliver

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk E-læringsværkstedet på SDU Et tilbud til undervisere og TAP er: Teknisk support: Hvordan får man

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Don'ts and do's - når man vil bruge lyd i og omkring undervisningen!

Don'ts and do's - når man vil bruge lyd i og omkring undervisningen! Gode råd er ofte dyre når man vil i gang med innovative pædagogiske tiltag. Erfaringskataloget bygger på Lyduniverslærernes anbefalinger fra deres organisering og implementering af undervisningsforløb,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet.

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. Præsentation af UNIwise og WISEflow - 2014 Hvad efterspørges? En fælles løsning til digital eksamen Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. En løsning

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen DUN Konference 2012 Nicholai Friis Pedersen, Hans Klysner og Janus Holst Aaen, AU. http://pages-tdm.au.dk Mål med Pages At aktivere de studerende og understøtte

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Johan Simonsen Abildgaard Forsker, Cand. Psych, Ph.d. Bygger på resultater fra projektet Participatorisk

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87 Indhold Indledning 7 Øvelse 1. Introduktion til NVivo 11 1.1 NVivos skærmbillede og funktioner 12 1.2 Sources 13 1.3 Nodes 15 1.4 Classifications 17 1.5 Queries 18 1.6 Models 19 1.7 Videre øvelser 19 Øvelse

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14 Resume I denne rapport diskuteres forslag til redesign af BSCW således, at det bedre kan understøtte projektskrivning på RUC. Som begrebsapparat til denne diskussion anvendes begreber fra Computer Mediated

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Lars M nsted Nielsen. Mboard - et sms-softwaresystem i VIA

Lars M nsted Nielsen. Mboard - et sms-softwaresystem i VIA Lars M nsted Nielsen Mboard - et sms-softwaresystem i VIA 2012 Introduktion VIA University College har i 2011 implementeret det selvudviklede SMS-softwaresystem Mboard. Forfatteren til denne rapport har

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Hidtil har jeg haft følgende kurser på min bachelor:

Hidtil har jeg haft følgende kurser på min bachelor: English version below Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen Nedenstående skema skal udfyldes for at give din personlige beskrivelse af dine mål med uddannelsen, de studieaktiviteter du har gennemført

Læs mere

Internationale Benchmarking Spørgeundersøgelse (da)

Internationale Benchmarking Spørgeundersøgelse (da) Velkommen til den Internationale Benchmarking Spørgeundersøgelse Om denne benchmarking spørgeskemaundersøgelse På denne introside finder du informationer om: Vores formål Undersøgelsens spørgsmål Respondentens

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Mathias Turac 01-12-2008

Mathias Turac 01-12-2008 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Eksponentiel Tværfagligt tema Matematik og informationsteknologi Mathias Turac 01-12-2008 Indhold 1.Opgaveanalyse... 3 1.1.indledning... 3 1.2.De konkrete krav til opgaven...

Læs mere

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Synopsis Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Gruppe 14 Kasper Spaabæk, Allan Jonas, Trine Uldall, Jonna Bolette Degn Titel Digital Identitet. Formål Vi laver et datingsite (www.virtualdating.dk),

Læs mere

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet Drejebog for Pop Up Eksperimentariet - kildekritik og digitale forskere Aktivitetens mål: Kildekritik på nettet Dette Pop Up Eksperimentarium sætter fokus på kildekritik på nettet som en del af digital

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Indlæg i projektets diskussionklub

Indlæg i projektets diskussionklub Indlæg i projektets diskussionklub [Projektledelses logo] Lavet af: 990936X Ulla Thorup Nielsen Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indlæg i diskussionsklub... 3 Velkommen til kurset...

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2015 2 Introduktion til antropologisk frafalds- og fastholdelsesundersøgelser

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark

Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark Casebeskrivelse af NFBi s miniprojekt: Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark Baggrund Private virksomheder og offentlige institutioner har med udgangspunkt i brugerdrevet innovation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer?

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Brit Ross Winthereik Lektor, Ph.D. Baggrund Ph.D. om IT i almen praksis (Connecting Practices: EPRs

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere