Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bscw@humbasis.ruc.dk"

Transkript

1 Problemorienteret projektarbejde på hum-basis med samarbejdsværktøjet BSCW RUC Online: Feltrapport Udarbejdet af Jens Kaaber Pors 2004

2 RUC Online Feltrapport: side 2 af 15 Denne feltrapport med titlen: er udarbejdet som en del af følgeforskningsprojektet: RUC Online. Copyright 2004: Jens Kaaber Pors og Roskilde Universitetscenter. Tak til de medvirkende hum-basister, hvis navne og projekter er anonymiserede.

3 RUC Online Feltrapport: side 3 af 15 Sammendrag Samarbejdsværktøjet BSCW (http://bscw.ruc.dk) blev i 2003 gjort tilgængeligt for studerende og ansatte på Roskilde Universitets Center (RUC) som en del af et større udviklingsprojekt 1, der etablerer en digital infrastruktur for hele universitet. Forskningsprojektet RUC Online undersøger introduktionen og udbredelsen af disse faciliteter (herunder BSCW) sammen med deres sociale og studierelaterede konsekvenser. Anvendelsen af samarbejdsværktøjet i det problemorienterede projektarbejde på RUC er emnet for nærværende feltrapport. På basis af et feltstudie udført i maj og juni måned 2004 beskrives to projektgruppers brug af BSCW. Rapporten tilvejebringer et førstehåndsindtryk baseret på kvalitative empiriske undersøgelser. Dette empiriske materiale kan danne udgangspunkt for yderligere analyser og sammenstilling med andre studier. Rapportens væsentligste konklusioner er at systemet bliver anvendt med succes i flere faser af projektforløb i tæt sammenhæng med andre systemer og har resulteret i innovative integrationer med andre teknologiske infrastrukturer, f. eks. SMS. Dette finder sted på trods af en række identificerede barrierer. Rapporten afsluttes med en række forslag til tematiserede analyser af det foreliggende materiale og et katalog af idéer til forbedringer. Undersøgelsen tegner et øjebliksbillede af brugen af BSCW-systemet og peger på en række områder, hvor det anvendes til de studerendes tilfredshed. I betragtning af den korte tid, som systemet har været til rådighed, og at denne type af systemer overlader en stor del af tilpasningen til de studerende, er det imponerende så meget det bliver brugt. På basis af denne undersøgelse konkluderes at BSCW-systemet bliver anvendt med succes. En række barrierer er identificerede, men samtidig er der genereret et katalog af idéer at gå videre med på basis af de innovative bedste praksisser, som er opstået i tilegnelsen af BSCW i problemorienteret projektarbejde på hum-basis. 1 Dette udviklingsprojekt omfatter, udover samarbejdsværktøjet: BSCW: Portalinoen, som er en såkaldt web-portal, der giver adgang til universitets ressourcer gennem en sikker adgang (SSL beskyttet single sign-on), og mulighed for netværkstilslutning til de studerendes medbragte computere over hele campus via trådløs eller fast forbindelse under navnet Plug n study.

4 RUC Online Feltrapport: side 4 af 15 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Indholdsfortegnelse... 4 Baggrund... 5 Følgeforskningsprojektet: RUC Online... 5 Problemformulering... 6 Teori... 6 Metode... 7 Adgang til informanterne... 7 Teknikker til indsamling af empirisk materiale... 7 Nøgleord... 7 Problem-orienteret projektarbejde... 7 BSCW som infrastruktur... 8 Resultater af de foreløbige analyser... 9 Beskrivelser af brugen af BSCW i gruppe A og B... 9 BSCW som arbejdsrum og arkiv Differentieret brugergruppe Udfordringer for integrationen af BSCW på RUC Barrierer Bedste praksisser Idékatalog Forslag til videre studier Analyser ud fra et mikro-sociologisk perspektiv Triangulering med log-resultater Aktionsforskning Konklusion Bibliografi Bilagsmateriale: Bilag A: Interview med gruppe A d Bilag B: Interview med gruppe B d Bilag C: Interview med gruppe B d Bilag D: Interviewguide til gruppe A d Bilag E: Interviewguide til gruppe B d Bilag F: Interviewguide til gruppe B d Bilag G1-G5: Skærmbilleder og historik fra gruppernes arbejdsrum på bscw.ruc.dk

5 RUC Online Feltrapport: side 5 af 15 Baggrund I løbet af 2003 blev en række IKT faciliteter gjort tilgængelige for alle studerende og ansatte på RUC som resultat af et udviklingsprojekt der omfatter samarbejdsværktøjet: BSCW, web-portal en Portalinoen, der giver adgang til universitets ressourcer gennem en sikker adgang (SSL beskyttet single sign-on), samt mulighed for netværkstilslutning til de studerendes medbragte computere over hele campus via trådløs eller fast forbindelse under navnet Plug n study. Udviklingen og konsekvenserne af dette ambitiøse projekt følges af en gruppe forskere på RUC, og nærværende undersøgelse blev igangsat i dette forum i slutningen af april Undersøgelsens fokus blev første gang formuleret som forskningsspørgsmålet 2 : Hvordan integreres generisk groupware i problemorienteret projektarbejde?. Som et indledende skridt i besvarelsen af dette spørgsmål udførtes i slutningen af forårssemesteret 2004 et feltstudie på hum-basis, hvor det indsamlede empiriske materiale er samlet i denne rapport. Feltstudiets væsentligste formål er at tilvejebringe empirisk materiale tilvejebragt via kvalitative metoder som tegner et billede af anvendelsen af BSCW i projektarbejdet på RUC. Dette materiale kan gøres til genstand for detaljerede analyser senere hen. Følgeforskningsprojektet: RUC Online En tværfagligt følgeforskningsgruppe blev dannet for at undersøge effekterne af implementeringen af de forskellige dele af det udviklingsprojekt, der etablerer en digital infrastruktur på RUCs campus. Denne gruppe af forskere startede sine studier medio 2003 under navnet RUC Online og har indtil videre fået finansiering frem til år Følgeforskningen har som formål at kortlægge, vurdere og lære af indsatsen for at digitalisere RUCs campus og derved give bedre understøttelse af brug af IT i projektarbejde på RUC. Forskningsprojektet RUC Online ser på introduktion og 2 Pors (2003:81). Endvidere er relaterede problemstillinger og temaer undersøgt i en organisatorisk sammenhæng i min Ph.D.-afhandling: Integrating generic groupware and distributed work practices, Datalogi, RUC (Pors 2004), som sammenholder kvalitative empiriske feltstudier af anvendelsen af samarbejdssystemer i to danske virksomheder.

6 RUC Online Feltrapport: side 6 af 15 udbredelsen af disse faciliteter (herunder BSCW) sammen med deres sociale og studierelaterede konsekvenser. Problemformulering Feltstudiet, som rapporteres i det følgende, er en undersøgelse af spørgsmålet: Hvordan foregår problem-orienteret projektarbejde på hum-basis med samarbejdsværktøjet BSCW? Studiet har til formål at afdække de lokale tilegnelser af teknologien i arbejdet i to udvalgte projektgrupper. Denne feltrapport bidrager hovedsageligt ved at frembringe et kvalitativt empirisk materiale, som kan anvendes i efterfølgende analyser og videre studier. Den foreløbige analyse af det tilvejebragte materiale har fokuseret på at identificere barrierer, bedste praksisser og idéer til forbedring. Teori Indenfor forskningsfelterne menneske-maskine interaktion (HCI) og samarbejdssystemer (CSCW), såvel som det bredere felt om informationssystemer (IS) er der udviklet en række metodiske tilgange og teoretiske begreber, som kan finde anvendelse indenfor studiet af systemer som BSCW. CSCW-systemer giver en række nye muligheder for organiseringen af de studerende samarbejde i projektgrupper som rækker ud over den direkte ansigt-til-ansigt kommunikation hvis de vel og mærke benyttes målrettet (Belloti & Bly, 1996). Samtidig bidrager indførelsen og udbredelsen af sådanne systemer til afkoblingen af denne tilstedeværelse som det primære. Herved forandres de sociale relationer, som reartikuleres på tværs af nye konfigurationer af tid og sted (Hayes, 2001). Dog viser forskningsresultaterne at etableringen og opretholdelsen af brugbare CSCW-systemer til samarbejde forudsætter en hvis grad af tilstedeværelse og nødvendigheden af en fysisk tilstedeværelse for gruppens arbejde (Olson & Olson, 2000).

7 RUC Online Feltrapport: side 7 af 15 Metode Det er vigtigt at undgå at reproducere den megen hype, som eksisterer omkring forskellige systemer til et såkaldt virtuelt universitet eller modsat i en konservativ fastholden af et fundament bygget på ansigt-til-ansigt kommunikation i undervisningen. Derfor har dette studie ingen forudindtaget position ifht. spørgsmålet om hvilken plads samarbejdssystemer som BSCW og anden informationsteknologi skal indtage i fremtidens universitet. I stedet foretages undersøgelsen med en udforskende indstilling, som ikke på forhånd antager at BSCW vil trække i den ene den anden retning, men sætter sig for at undersøge hvilken plads teknologien har i dag i det problemorienterede projektarbejde. Adgang til informanterne Feltstudiet fandt sted i maj og juni måned Det er lidt sent i forhold til projektforløbet, som afsluttes i denne periode. Informanterne blev hvervet gennem kursus i Datalogi, som undertegnede afholdt på hum-basis i forårssemesteret Via to kontakter fra dette kursus (C i gruppe A og X i gruppe B) fik jeg adgang til to projektgrupper med hhv. 7 (gruppe A) og 4 (gruppe B) medlemmer. Teknikker til indsamling af empirisk materiale Analyserne i nærværende rapport baserer sig på dokumentanalyser af det indsamlede materiale, som består af tre interviews transskriberet ad verbatim (bilag A-F), og skærmbilleder af projektmapper, som viser en oversigt over indholdet og organiseringen af BSCW-mapper, samt udskrifter af historikken fra disse mapper (bilag G1 til G5). Dertil kommer dagbøger fra ti af de elleve gruppemedlemmer. Som blev ført i den afsluttende fase af projektforløbet. Nøgleord Problem-orienteret projektarbejde Uddannelserne på RUC er baseret på en problem-orienteret tilgang med vægt på gruppearbejde (Olesen & Jensen, 1999). Derved sættes de studerendes selvstændige arbejde om relevante faglige problemstillinger i højsædet. Indtil nu er koordineringen af

8 RUC Online Feltrapport: side 8 af 15 selve gruppearbejdet foregået med moderat brug af digitale infrastrukturer, som f. eks. og telefon. Egentlige projektværktøjer eller CSCW-systemer har ikke haft nogen særlig udbredelse og har ikke været tilbudt af universitets side, hvorved de studerende har været henvist til diverse kommercielle tjenester 3. Først for nylig er virtuelle arbejdsrum, som f. eks. BSCW blevet introduceret til enkelte grupper i forbindelse med bestemte fag og kurser (se f.eks. Bjørn, 2003). BSCW som infrastruktur Betegnelsen BSCW står for Basic Support for Cooperative Work, som kan oversættes til basal samarbejdsstøtte. Den er tydeligt inspireret af forskningsfeltet CSCW (Computer Support for Cooperative Work) som beskæftiger sig med analytiske studier af teknologisk medieret samarbejde og konstruktion og afprøvning af prototyper af teknologier og standarder. Software applikationen, som installeres på en central server for at drive BSCW 4, er udviklet af det tyske forskningsinstitut GMD 5, som led i et større forskningsprojekt, hvor BSCW blev afprøvet i den tyske centraladministration i den periode efter genforeningen, hvor der befandt sig kontorer i Bonn og Berlin (Pipek & Wulf 1999). Ved flere gennemløb af udviklingsprocessen fremkom forskellige versioner af BSCW, som blev udviklet i tæt samarbejde med brugerne af systemet (Appelt 1999; Bentley, Horstmann & Trevor 1997). Roskilde Universitetscenter har haft en selvstændig udgave af software applikationen kørende på siden Med udgangspunkt i det generiske standard system, som det udvikles i Tyskland, tilpasses den lokale udgave til de herskende forhold på RUC. For en beskrivelse af overvejelserne i forbindelserne med at udbrede BSCW-platformen til hele RUC, se Jonsson (2004). I lighed med andre informationsteknologiske systemer, såsom , som stilles til rådighed for studerende og ansatte på RUC, udgår BSCW en infrastruktur som i dagligdagen tages for givet i udførelsen i kurser og projekter. En nærmere undersøgelse kaster imidlertid lys på en række aspekter, som er forudsætninger for at systemerne kan fungere i praksis 6. 3 Adspurgt nævnte de studerende flg. Systemer: Hotmail, Groupcare og????? 4 Applikationen er tilgængelig via Internet, se 5 Nu Fraunhofer-Gesellschaft, se 6 Se Bowker & Star (1999) for en række lignende studier af infrastrukturer i større skala.

9 RUC Online Feltrapport: side 9 af 15 Resultater af de foreløbige analyser I det følgende beskrives de meget foreløbige resultater af undersøgelsen, som har karakter af en række temaer, som kan tages op og uddybes i mere detaljerede studier. Undersøgelsen viser i lighed med andre studier indenfor CSCW forskningsfeltet (e. g. Pors & Simonsen, 2003) at forhandlingen og diskussionen af projektets problemstillinger er centrale for den problemorienterede arbejdsform. Dette foregår i en blanding af mundtlig og skriftlig kommunikation, hvor de mundtlige udvekslinger foregår når gruppen er samlet, mens det skriftlige arbejde foregår på egen hånd eller i mindre grupper. Den skriftlige kommunikationsform, som favoriseres af alle de digitale infrastrukturer der anvendes, er en udfordring for diskussionerne i gruppen, da den direkte adgang til de tilstedeværende gruppemedlemmer er en vigtig ressource i afklaringen af misforståelser og udviklingen af idéer, f. eks. ved skabelsen af en fælles forståelse og formulering af problemformuleringen. Den umiddelbare feedback som finder sted på gruppemøder kan vanskeligt understøttes af systemer som BSCW, men i stedet kan digitale infrastrukturer supplere møderne og i visse situationer øge deres kvalitet ved at hæve graden af forberedelse og minimere det logistiske benarbejde med at holde styr på gruppens arbejdspapirer. BSCW systemets fokus på dokumenthåndtering og fildeling giver en slagside i forhold til den mere ustrukturerede og spontane kommunikation, som kan foregå via e- post, instant messaging og chat 7. Til gengæld har BSCW en vigtig funktion som lager, arkiv og udvekslingscentral for alle gruppens medlemmer, idet indholdet i gruppens mappe er tilgængelig for alle via Internet uanset sted. Beskrivelser af brugen af BSCW i gruppe A og B Gruppe A bestod af syv piger (A, B, C, D, E, F, G), mens gruppe B var lidt mindre og bestod af to drenge (X, Z) og to piger (W, Y) 8. Der er mange lighedstræk mellem de to grupper og deres anvendelse af BSCW: 7 Et forslag til løsning kunne være at inddrage disse kommunikationsformer mere aktivt, frem for at ændre på opbygningen af selve BSCW. Dette kunne gøres ved at instruere i hvordan e-post integreres med opdateringer af BSCW-mappens indhold, og overveje om udsendelser via forskellige tjenester, så som RSS (internetbaseret nyhedstjeneste) og SMS (tekstbeskeder på mobiltelefonen) også kunne inddrages. 8 Deres navne er anonymiserede, som angivet i parenteserne.

10 RUC Online Feltrapport: side 10 af 15 BSCW som arbejdsrum og arkiv Begge grupper anvendte systemet i udarbejdelsen af projektrapporten, idet her fandtes den aktuelle udgave af rapporten. BSCW fungerede desuden som arkiv for de tidligere udkast og de tidligste skitser og arbejdspapirer. I gennem hele semesteret blev systemet anvendt til at udveksle arbejdspapirer, opbevare udkast og op til afleveringstidspunktet samle delene til en helhed. Alle former for dokumentudveksling foregik via BSCW, og i forhold til tidligere projektforløb kunne disketter helt undværes. Differentieret brugergruppe Begge grupper havde forskellige typer af brugere 9. Spektret af brugere spænder fra facilitatorer, som er en slags superbrugere der organiserer mappens indhold, rydder op og instruerer de andre brugere, til gruppemedlemmer som knap nok er aktive på BSCW. Sidstnævnte type af brugere skal informeres af de øvrige gruppemedlemmer, når BSCW skal konsulteres, eller de nøjes med at forholde sig til papirudskrifter på møderne, da de ikke har adgang til en tidssvarende computer med tilstrækkelig Internet forbindelse. Udfordringer for integrationen af BSCW på RUC Barrierer BSCW-systemet har en forholdsvis høj læringstærskel: Instruktion nødvendig for selv de basale funktionaliteter med up-load, og de avancerede faciliteter med versionsstyring og andre teknikker til fælles skrivning af dokumenter. Der er en ringe integration med andre infrastrukturer: Mobile enheder eller kunne anvendes bedre til at gøre gruppemedlemmer opmærksomme på ændringer. Kategorisering af store mængder materiale er vanskelig: Overblik forsvinder undervejs i projektforløbet. Der er et ringe kendskab til systemets muligheder blandt vejledere og undervisere på RUC. Bredbånd forudsættes for at opnå et rimeligt tempo i arbejdet med BSCW. Adgang til systemet forudsætter næsten bredbånd eller lignende hurtig Internetforbindelse, da de mange opdateringer af skærmbilledet og udvekslingen af store 9 En detaljeret log-analyse af gruppens transaktioner på BSCW sammenholdt med oversigterne over indholdet af mapperne (bilag) vil kunne fortælle i detaljer om brugsmønsteret hos de enkelte medlemmer.

11 RUC Online Feltrapport: side 11 af 15 dokumenter kræver en kapacitet, som overstiger et almindeligt telefonmodem. I længden bliver den langsomme tilgang til BSCW et problem for udbredelsen af systemet, da navigationen ved fremfindning af de aktuelle dokumenter bliver en meget tålmodighedskrævende affære. Systemet har generelt et besværligt interface med kryptiske symboler og omstændelig procedure for manuel up-load af dokumenter. Desuden er diskussionsfaciliteter for krævende at anvende. De bider sig ikke fast, da implementeringen i BSCW er for uoverskuelig og skriftligheden ikke understøtter alle facetter af den diskussion som foregår på gruppemøder: Det var så snart at de [diskussionspunkterne] blev italesat af os, altså at [vi] sad og snakkede om dem sammen i en gruppe, så blev de her på nettet [ubrugelige]. Altså så snart du har forladt dem på nettet, så kan du ikke vende tilbage til dem, så må du starte en ny, for der sker så mange ting, når man sidder og snakker. Bedste praksisser (X, Bilag C, side 2, linie 30-34, gruppe B ) BSCW-systemet bliver anvendt med succes i flere faser af projektforløb i tæt sammenhæng med andre IT-applikationer, som f.eks. tekstbehandling og internetsøgning og har resulteret i innovative integrationer med andre teknologiske infrastrukturer, f. eks. SMS. Den primære anvendelse af BSCW-systemet er som et projektarkiv, som erstatter disketter, Hotmail og tilfældige dokumentdelingssystemer, der nu kan undværes, da al udveksling kan foregå over Internettet via BSCW. Derved bliver BSCW til gruppens projektarkiv og backup: [...] jeg synes det var meget rart at vide, at det hele det ligger inde på BSCW. Altså, for jeg er rigtig dårligt til at slette alle mulige gamle arbejdspapirer, [...] nu ved man at det ligger derinde og der bliver det gemt, hvis der er et eller andet, der går helt galt. (F, bilag A, side 16, linie 30-34, gruppe A ) I begge grupper blev en uformel projektsekretær eller facilitator-rolle etableret et stykke inde i semesteret. Facilitatoren vedligeholder orden i BSCW-rummet og introducerer de fleste af gruppemedlemmer til systemet og dets faciliteter. Både i forhold til interne gruppemøder og vejledermøder udvikledes i begge grupper en procedure for mødeforberedelse via udveksling af dokumenter på faste tidspunkter via

12 RUC Online Feltrapport: side 12 af 15 BSCW. I forbindelse med denne virtuelle arbejdsform blev SMS-beskeder inddraget til at gøre de andre medlemmer opmærksomme på, at der var nyt materiale tilgængeligt på BSCW. Idékatalog Den initielle opsætning af et BSCW-rum kunne med fordel tilpasses de studerendes projektarbejdsform, så mappestrukturen afspejler en typisk arbejdsproces med udkast, materiale, mødepunkter, etc. Integration forbedres med mobile enheder (sms, instant messaging (IM), nyhedstjenester (RSS), etc.) til bedre awareness, dvs. gøre hele gruppen opmærksom på ændringer og nyt materiale på BSCW. Desuden kunne BSCW give et bedre overblik end den indforståede catch-up funktion. Facilitator-rollen kunne styrkes ved at yde særlig støtte til disse superbrugere. Det kunne ske ved et målrettet superbrugerkursus, som bygger ovenpå den generelle introduktion, som allerede i dag gives til BSCW-systemet. Virtuel uddannelse kunne forbedres gennem en endnu større brug af Internettet i undervisningen og herunder forsøge at få undervisere og projektvejledere med. Forslag til videre studier Dette feltstudie er et bidrag baseret på en kvalitativ, fortolkende forskningstilgang, som udover at identificere de ovenstående resultater, kan indgå i det videre arbejde med undersøgelsen af digitale infrastrukturer på RUC. Analyser ud fra et mikro-sociologisk perspektiv Detaljerede studier af de studerende brug af BSCW kan kaste lys over, hvordan denne infrastruktur flettes sammen med andre infrastrukturer (f. eks. SMS og e-post). Analyser af enkelt situationer baseret på direkte tilstedeværelse i brugssituationen frem for tilbageskuende interview kan vise hvordan BSCW bliver en del af studielivet på RUC gennem en lang række forhandlinger og tilpasninger på mikro-niveau. Det kunne kaste nyt lys på, hvordan de faciliteter som RUC stiller til rådighed kunne koordineres bedre, og hvordan hjælp og støtte til de studerende og vejledere bedst kan gives. Samtidig kan en empirisk baseret forståelse af den nuværende studiepraksis give

13 RUC Online Feltrapport: side 13 af 15 idéer til hvordan BSCW og de øvrige elementer i RUC digitale infrastrukturer kan udformes. Triangulering med log-resultater Videre studier kan tage udgangspunkt i det nærværende materiale og resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen foretaget i 2003 i RUC Online-regi. Derved kan forudsætningerne hos de studerende og den faktiske brug sammenlignes og dermed tegne et billede den nuværende situation og pege på steder, hvor der med fordel kan sættes ind. Ved at sammenstille kvantitative og kvalitative analyser kan det undersøges, hvordan implementeringen og ibrugtagningen samt udviklingen af distinkte brugsmønstre over tid finder sted. Derved muliggøres en forståelse af en hvorledes samarbejdssystemet BSCW bedst kan understøtte det problem-orienterede projektarbejde og hvilke forandringer det medfører. Aktionsforskning Ved at involvere studerende og vejledere/undervisere i eksperimenter med forbedringer af BSCW-systemet eller nye anvendelsesområder, som f.eks. kursusundervisningen, kunne nye erfaringer dannes. Disse kunne give nye perspektiver på, hvordan BSCW og andre digitale infrastrukturer integreres i den problem-orienterede projektarbejdsform. Endvidere kunne konsekvenser for gruppearbejdet i forhold til gruppeprocesser undersøges med henblik på, hvor de foregår og med hvilke hjælpemidler udover BSCW der indgår. Dette er også en måde for forskere og andre interesserede aktører, at blive mere involverede og kunne følge med i udviklingsaktiviteterne fremover, som de foregår lokalt på RUC i Driftsafdelingen på Institut VII der har ansvaret for BSCW. Her kunne det f. eks. være interessante at undersøge hvordan brugerinddragelse og lignende aktiviteter foregår.

14 RUC Online Feltrapport: side 14 af 15 Konklusion Undersøgelsen tegner et øjebliksbillede af brugen af BSCW-systemet og peger på en række områder, hvor det anvendes til de studerendes tilfredshed. I betragtning af den korte tid, som systemet har været til rådighed, og at denne type af systemer overlader meget af arbejdet med tilpasning og generelt at få det til at virke til brugerne, er det imponerende så meget det bliver brugt. Det frembragte materiale kan danne udgangspunkt for yderligere analyser, som der peges på i forrige afsnit og det kan kombineres med andre undersøgelser af både kvalitativ og kvantitativ art. Alt i alt kan det på basis af denne fokuserede undersøgelse konkluderes at BSCWsystemet bliver anvendt med succes. En række barrierer er identificerede, men samtidig er der genereret et katalog af idéer at gå videre med på basis af de innovative bedste praksisser, som er opstået i tilegnelsen af BSCW i problemorienteret projektarbejde på hum-basis. Bibliografi Appelt, W. (1999). WWW Based Collaboration with the BSCW System SOFSEM 99. Belloti, V., & Bly, S. (1996). "Walking Away from the Desktop Computer: Distributed Collaboration and Mobility in a Product Design Team" CSCW'96. Bentley, R., Horstmann, T., & Trevor, J. (1997). "The World Wide Web as enabling technology for CSCW: The case of BSCW". Computer Supported Cooperative Work (JCSCW) 6(2-3), s Bjørn, P. (2003). "Re-Negotiating Protocols: A Way To Integrate GroupWare in Collaborative Learning Setting" ECIS Bowker, G. C., & Star, S. L. (1999). Sorting things out: Classification and its consequences. Cambridge: MIT Press. Hayes, N. (2001). "Boundless and bounded interactions in the knowledge work process: the role of groupware technologies". Information and Organization 11(1), s Jonsson, G. (2004). E-learning i projektorienteret gruppearbejde. Tidsskrift for Universiteternes Efter- og videreuddannelse 1(2). Olesen, H. S., & Jensen, J. H. (Eds.). (1999). Project Studies a late modern university reform? Roskilde University Press.

15 RUC Online Feltrapport: side 15 af 15 Olson, G., & Olson, J. S. (2000). "Distance Matters". Human-Computer Interaction 15, s Pipek, V., & Wulf, V. (1999). "A Groupware's Life" ECSCW 99. Pors, J. K., & Simonsen, J. (2003). "Coordinating Work with Groupware. The Challenge of Integrating Protocol and Artefact". in Organizational Information Systems in the Context of Globalization, (Korpela, M., R. Montealegre and A. Poulymenakou Eds.), s , Dordrecht: Kluwer. Pors, J. K. (2004). Integrating Generic Groupware and Distributed Work Practices. Datalogiske Skrifter, Roskilde Universitetscenter.

Muligheder og udfordringer i anvendelsen af et samarbejdssystem: brugen af BSCW i projektarbejdet på RUC

Muligheder og udfordringer i anvendelsen af et samarbejdssystem: brugen af BSCW i projektarbejdet på RUC Muligheder og udfordringer i anvendelsen af et samarbejdssystem: brugen af BSCW i projektarbejdet på RUC Keld Bødker Lektor, ph.d. Datalogi Roskilde Universitetscenter keldb@ruc.dk Morten Hertzum Lektor,

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj Indledning SOPU bestræber sig på at være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan?

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan? Den 17.1-2013 Notat om: Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan? Af lektor Albert Astrup Christensen Dette notat indeholder idéer til styrkelse af transfer i forbindelse med planlægning og gennemførelse

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Sammendrag Denne PhD afhandling omhandler organisatorisk implementering

Læs mere

Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet. Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet. Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Agenda Om PBL-modellen Principper Modellen i praksis Udvikling af et PBL-projekt Tre eksempler

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Generelle etiske retningslinjer Studerende på sociologiuddannelsen er underkastet de retningslinjer, der gælder for god forskningsetik inden for samfundsvidenskaberne. Et sæt af generelle

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk E-læringsværkstedet på SDU Et tilbud til undervisere og TAP er: Teknisk support: Hvordan får man

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Smart City i øjenhøjde Vejle Kommune. Jacob Knudsen, VIFIN Anne-Mette Agermark, Teknik & Miljø Mads Bo-Kristensen, Uddannelse & Læring

Smart City i øjenhøjde Vejle Kommune. Jacob Knudsen, VIFIN Anne-Mette Agermark, Teknik & Miljø Mads Bo-Kristensen, Uddannelse & Læring Smart City i øjenhøjde Vejle Kommune Jacob Knudsen, VIFIN Anne-Mette Agermark, Teknik & Miljø Mads Bo-Kristensen, Uddannelse & Læring Baggrund for Smart City arbejde Ansøgning til EU ICT PSP 2011 Tværkommunalt

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

INFORMATION LITERACY...1

INFORMATION LITERACY...1 Indholdsfortegnelse INFORMATION LITERACY...1 INDLEDNING...1 BESKRIVELSE AF INFORMATION LITERACY...2 INFORMATION LITERACY - EN PROCES...2 BIBLIOTEKET OG DETS LÅNERE...3 FORUDSÆTNINGER FOR INFORMATION LITERACY

Læs mere

Gruppebaseret projekteksamen på SUND

Gruppebaseret projekteksamen på SUND Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Gruppebaseret projekteksamen på SUND Vejledning til studerende, projektvejledere,

Læs mere

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning.

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. 1 Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. Introduktion Projektarbejde er en arbejdsform eller arbejdsmetode. Arbejdet forgår i dette tilfælde i grupper, ud fra en formuleret problemstilling

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5 HIT projektet og KOS Dette projektgrundlag udgør aftalen for samarbejdet mellem HIT projektet og KOS frem til 31. januar 2005. Aftalen kan herefter genforhandles med henblik på eventuel forlængelse. 1.

Læs mere

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Denne vejledning indeholder uddybende og forklarende kommentarer til samt idéer og forslag til den konkrete udmøntning af de enkelte punkter i hf-bekendtgørelsens

Læs mere

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden STRATEGI FOR STUDIEMILJØ Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden 2016-2021 indledning Aalborg Universitets strategi for 2016-2021, Viden for Verden, beskriver studiemiljøet som et af sine

Læs mere

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21.

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21. Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik Undervisere: Lektor Morten Misfeldt Kursusperiode: 7. september 2013 21. januar 2014 ECTS-points: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Udkast til studieordning. for 3. og 4. semester på. Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet

Udkast til studieordning. for 3. og 4. semester på. Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet Udkast til studieordning for 3. og 4. semester på Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet 3. semester kandidat klinisk videnskab og teknologi Projektenhed Afprøvning

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation Virksomhedsophold 2008-2009 Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Mere IT i folkeskolen

Mere IT i folkeskolen Mere IT i folkeskolen Om Pædagogisk IT udvikling i skolerne i Syddjurs Kommune 2008-2011 Forord Ved Richard Volander, Formand for udvalget for familie og institutioner Syddjurs Kommune vil i 2008 bruge

Læs mere

Kapitel 10. Konklusion

Kapitel 10. Konklusion Kapitel 10 Konklusion Værktøjskassen skiftes ud Planlæggerne oplever i disse år et vigtigt skifte i typen af værktøjer, der er til rådighed for udarbejdelsen af bl.a. lokalplanerne. Udfordringen er i

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021

CUNECO PROJEKT 17021 CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Problemorientering, Læring og Vejledning. Opstilling af SLP-mål for P1. Problemorientering, Læring og Vejledning. En lille historie.

Problemorientering, Læring og Vejledning. Opstilling af SLP-mål for P1. Problemorientering, Læring og Vejledning. En lille historie. Problemorientering, Læring og Vejledning Mål: At få startet P1 godt op ved at bygge ovenpå erfaringerne fra P0 omkring samarbejde, læring og projektstyring. opstilling af mål udarbejdelse af samarbejdsaftaler

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Spilbaseret innovation

Spilbaseret innovation Master i Ikt og Læring (MIL) valgmodul forår 2014: Ikt, didaktisk design og naturfag Underviser: Lektor Rikke Magnussen, Aalborg Universitet Kursusperiode: 3. februar 13. juni 2014 (m. seminardage d. 3/2,

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Videndeling. Pit-vejleder uddannelsen

Videndeling. Pit-vejleder uddannelsen Videndeling Pit-vejleder uddannelsen Dorthe Koch 16-04-2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Definition af videndeling... 3 Hvilken viden er det relevant at dele?... 3 Hvorfor anvende videndeling

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Microsoft Office Outlook 2007 Program sprogver.: Guide emne: ENG (US) Opsætning af POP3 e mail accounts Publikationsnr.: 281208.01.03 Udgivet af:

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Problemorienteret projektarbejde

Problemorienteret projektarbejde Problemorienteret projektarbejde og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave 2015 Samfundslitteratur 2015 OMSLAG Imperiet

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Don'ts and do's - når man vil bruge lyd i og omkring undervisningen!

Don'ts and do's - når man vil bruge lyd i og omkring undervisningen! Gode råd er ofte dyre når man vil i gang med innovative pædagogiske tiltag. Erfaringskataloget bygger på Lyduniverslærernes anbefalinger fra deres organisering og implementering af undervisningsforløb,

Læs mere

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere