b. Indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden 1. januar 2014 til 31.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "b. Indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden 1. januar 2014 til 31."

Transkript

1 Zitcom A/S ISAE 3402 Type 2 Uafhængig revisors erklæring angående generelle it-kontroller relateret til drifts- og hosting-ydelser for 1. januar 2014 til 31. december 2014

2 Indholdsfortegnelse Ledelsens udsagn 2 Serviceleverandørs uafhængige revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet 4 1. Beskrivelse af Zitcom A/S services, processer, kontrolmål og kontroller 7 2. Beskrivelse af kontrolmål, kontroller samt resultat af udført arbejde 18

3 Ledelsens udsagn Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for kunder, der har eller anvender de af Zitcom A/S udbudte drifts- og hosting-ydelser, og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller som kunderne selv har anvendt ved vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation i kundernes regnskaber. Zitcom A/S anvender Nianet A/S som underleverandør af co-location af offsite backup-sikkerhed. Beskrivelsen inkluderer udelukkende kontroller og kontrolmål for processer og kontroller, som håndteres af Zitcom A/S, og indeholder således ikke kontroller og kontrolmål som vedrører kontroller og processer, der håndteres af Nianet A/S. Zitcom A/S bekræfter, at: a) Den medfølgende beskrivelse giver en retvisende beskrivelse af de generelle it-kontroller, der knytter sig til de af Zitcom A/S udbudte drifts- og hosting-ydelser i perioden 1. januar 2014 til 31. december Kriterierne for dette udsagn var, at den medfølgende beskrivelse: a. redegør for, hvordan systemet var udformet og implementeret, herunder: o de typer af ydelser, der er leveret o hvordan systemet behandlede andre betydelige begivenheder og forhold end transaktioner o relevante kontrolmål og kontroller udformet til at nå disse mål o kontroller, som vi med henvisning til systemets udformning har forudsat ville være implementeret af brugervirksomheder, og som, hvis det er nødvendigt for at nå de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, er identificeret i beskrivelsen sammen med de specifikke kontrolmål, som vi ikke selv kan nå o andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem (herunder de tilknyttede forretningsgange) og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen og rapporteringen af kunders transaktioner. b. Indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 c. ikke udelader eller forvansker information, der er relevant for omfanget af det beskrevne system, under hensyntagen til at beskrivelsen er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af kunder og deres revisorer og derfor ikke kan omfatte ethvert aspekt ved systemet, som den enkelte kunde måtte anse for vigtig efter deres særlige forhold. Ernst & Young 2

4 b) de kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformet og fungerede effektivt i hele perioden fra 1. januar 2014 til 31. december Kriterierne for dette udsagn er: a. de risici, som truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret, og b. de identificerede kontroller ville, hvis anvendt som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrer opnåelsen af de anførte kontrolmål. c. Kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence og beføjelse i hele perioden fra 1. januar 2014 til 31. december Skanderborg, den 20. februar 2015 Zitcom A/S Pelle Martin Smidt Adm. Direktør Ernst & Young 3

5 Serviceleverandørs uafhængige revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet Til: Zitcom A/S Omfang Vi har fået som opgave at afgive erklæring om Zitcom A/S beskrivelse af de generelle it-kontroller, der knytter sig til de af Zitcom A/S udbudte drifts- og hosting-ydelser i hele perioden fra 1. januar til 31. december 2014 (benævnt beskrivelsen ), herunder udformningen og funktionen af de kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen. Beskrivelsen anfører, at nogle kontrolmål specificeret i beskrivelsen kun kan nås, hvis de komplementerende kontroller hos brugervirksomheden er hensigtsmæssigt udformet eller fungerer effektivt sammen med kontrollerne hos serviceleverandøren. Zitcom A/S anvender Nianet A/S som underleverandør af co-location til offsite backup. Beskrivelsen inkluderer udelukkende kontroller og kontrolmål for processer og kontroller, som håndteres af Zitcom A/S, og indeholder således ikke kontroller og kontrolmål som vedrører kontroller og processer, der håndteres af Nianet A/S. Zitcom A/S ansvar Zitcom A/S er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udsagn, herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden, og måden hvorpå beskrivelsen og udsagnet er præsenteret, for leveringen af de ydelser, beskrivelsen omfatter, for at anføre kontrolmålene, samt for udformningen af implementeringen og effektivt fungerende kontroller for at nå de anførte kontrolmål. Serviceleverandørens revisors ansvar Vores ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om Zitcom A/S beskrivelse samt om udformningen og funktionen af de kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i denne beskrivelse. Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3402, Erklæringer med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør, som er udstedt af IAASB og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører vores handlinger for at opnå høj grad af sikkerhed for, at beskrivelsen i alle væsentlige henseender er retvisende, og om kontrollerne i alle væsentlige henseender er hensigtsmæssigt udformet. En erklæringsopgave med sikkerhed om at afgive erklæring om beskrivelsen og udformningen og funktionaliteten af kontroller hos en serviceleverandør omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i serviceleverandørens beskrivelse af sit system samt for kontrollernes udformning og funk- Ernst & Young 4

6 tionalitet. De valgte handlinger afhænger af serviceleverandørens revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet eller ikke fungerer effektivt. Vores handlinger har omfattet test af funktionaliteten af sådanne kontroller, som vi anser for nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, blev nået. En erklæringsopgave med sikkerhed af denne type omfatter endvidere vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, hensigtsmæssigheden af de heri anførte kontrolmål og hensigtsmæssigheden af de kriterier, som serviceleverandøren har specificeret og beskrevet. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Begrænsning i kontroller hos en serviceleverandør Zitcom A/S beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af kunder og deres revisorer og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved systemet, som hver enkelt kunde måtte anse for vigtigt efter deres særlige forhold. Endvidere vil kontroller hos en serviceleverandør som følge af deres art muligvis ikke forhindre eller opdage fejl eller udeladelser ved behandlingen eller rapporteringen af transaktioner. Herudover er fremskrivningen af enhver vurdering af funktionaliteten til fremtidige perioder undergivet risikoen for, at kontroller hos en serviceleverandør kan blive utilstrækkelige eller svigte. Konklusion Vores konklusion er udformet på grundlag af de forhold, der er redegjort for i denne erklæring. De kriterier, vi har anvendt ved udformningen af konklusionen, er de af Zitcom A/S under ledelsens udsagn beskrevne kriterier. Det er vores opfattelse, a) at beskrivelsen af de af Zitcom A/S udbudte drifts- og hosting-ydelser, således som de var udformet og implementeret i hele perioden fra 1. januar til 31. december 2014, i alle væsentlige henseender er retvisende, og b) at kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet i hele perioden fra 1. januar til 31. december 2014 c) de testede kontroller, som var de kontroller, der var nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at kontrolmålene i beskrivelsen blev nået, i alle væsentlige henseender har fungeret effektivt i hele perioden fra 1. januar 31. december Beskrivelsen af test af kontroller De specifikke kontroller, der blev testet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultater af disse test fremgår af afsnittet Beskrivelsen af kontrolmål, kontroller samt resultat af udført arbejde. Ernst & Young 5

7 Tiltænkte brugere og formål Denne erklæring er udelukkende tiltænkt de kunder, der har anvendt eller anvender Zitcoms udbudte drifts- og hosting-ydelser og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje den sammen med anden information, herunder information om kunders egne kontroller, når de vurderer risiciene for væsentlige fejlinformationer i deres regnskaber. København, den 20. februar 2015 Ernst & Young Godkendt revisionspartnerselskab Thomas Kühn statsautoriseret revisor Jesper Due Sørensen senior manager Ernst & Young 6

8 1. Beskrivelse af Zitcom A/S services, processer, kontrolmål og kontroller 1.1 Introduktion Denne beskrivelse er udfærdiget med henblik på at levere information til brug for Zitcom A/S kunder og disses revisorer i overensstemmelse med kravene i den danske revisionsstandard ISAE3402 for erklæringsopgaver om kontroller hos serviceleverandør. Beskrivelsen omfatter informationer om system- og kontrolmiljøet, der er etableret i forbindelse med Zitcom A/S leverance af serviceydelser på drift og hosting. Beskrivelsen indeholder beskrivelser af de anvendte procedurer til sikring af en betryggende afvikling af systemer. Formålet er at give tilstrækkelige informationer til, at hosting-kunders revisorer selvstændigt kan vurdere afdækningen af risici for kontrolsvagheder i kontrolmiljøet, i det omfang det kan medføre en risiko for væsentlige fejl i hosting-kunders it-drift for perioden 1. januar 2014 til 31. december Beskrivelse af Zitcom A/S ydelser Zitcom udvikler, administrerer og servicerer en vifte af professionelle hosting- og Cloud-løsninger for en lang række virksomheder og organisationer i Danmark. Zitcom arbejder over hele linjen ud fra en stræben efter at levere løsninger, der kvalitets- og servicemæssigt differentierer sig fra størstedelen af det resterende hosting-marked. Med mere end 10 år på bagen har Zitcom erfaret, at graden af kunders tilfredshed har direkte sammenhæng med niveauet på leverandørens service, tekniske kompetencer og kvaliteten af det hardware, som Zitcom A/S løsninger driftes på. Det er derfor i stor stil de værdier, som vi baserer vores forretningsgrundlag på. Fundamentet i forretningen er et moderne datacenter, som vi drifter med udgangspunkt i, at det skal kunne supportere stabilitet, sikkerhed og en hastighed, der kan imødekomme servicekrav fra kritiske og kvalitetsbevidste kunder. Med vores højt certificerede og fagligt erfarne medarbejdere kan vi støtte op omkring enhver type af hosting-løsninger altid med yderst kompetent rådgivning. Ernst & Young 7

9 1.3 Zitcom A/S organisation og sikkerhed Kontrolmål: 2.7 It-sikkerhedsadministration Ansvar og organisering i Zitcom A/S fremgår af nedenstående organisationsdiagram: Adm. Direktør Pelle Martin Smidt Service Desk Operations Development Sales and marketing Accounting Linux Windows Virtualization Network Security 1.4 Risikostyring hos Zitcom A/S Kontrolmål: 2.6 IT Governance Risikostyring gennemføres i Zitcom på flere områder og niveauer. Der gennemføres en årlig risiko- og trusselsvurdering, der sigter mod udvalgte systemer. Input til denne vurdering indhentes fra alle relevante niveauer i organisationen. Processen faciliteres af ansvarlige og ledere, der udarbejder udkast til Zitcom A/S ledelse. Efter intern bearbejdning godkendes vurderingen af Zitcom A/S ledelse. 1.5 Kontrolrammer, kontrolstruktur og kriterier for kontrolimplementering Kontrolmål: 2.6 IT Governance Zitcom A/S it-sikkerhedspolitik, etablerede processer og kontroller omfatter alle systemer og ydelser, der tilbydes kunderne. Det fortsatte arbejde med tilpasning og forbedring af Zitcom A/S sikringsforanstaltninger sker løbende i samarbejde med højt kvalificerede specialister. Fastsættelse af kriterier og omfang for kontrolimplementering hos Zitcom er i 2014 sket ud fra ISO 27001/27002-standarderne. Med udgangspunkt i dette kontrol-framework er relevante kontrolområder og kontrolaktiviteter implementeret på de serviceydelser, der leveres af Zitcom. Ernst & Young 8

10 Følgende kontrolområder indgår i det samlede kontrolmiljø: 1. Informationssikkerhed 2. Intern organisering af it-sikkerhed 3. Fysisk sikkerhed 4. Styring af kommunikation med kunder 5. Backup 6. Drift og overvågning 7. Adgangskontrol. 1.6 Etableret kontrolmiljø Hvert enkelt område er detaljebeskrevet i de efterfølgende afsnit Informationssikkerhed Kontrolmål: 2.6 IT Governance Formål En ledelsesgodkendt it-sikkerhedspolitik er udarbejdet med udgangspunkt i en it-risikoanalyse og er kommunikeret ud til relevante medarbejdere i virksomheden. Anvendte procedurer og kontroller Zitcom identificerer og afdækker relevante it-risici på de etablerede serviceydelser til kunderne. Dette varetages gennem en løbende trussels- og risikovurdering hos Zitcom, dels i forbindelse med alle udviklingsprojekter og ændringer i systemmiljøer, og dels ved en årlig revurdering af risikoanalysen. Resultatet af den årlige revurdering forelægges ledelsen til godkendelse. Zitcom stiller endvidere en række informationer til rådighed for hosting-kundernes revisorer til brug for deres vurdering af Zitcom som serviceleverandør. Ud over driftsrelaterede forhold kan Zitcom også informere om sikkerhedsmæssige forhold i det omfang, de tilsluttede kunder efterspørger dette. Tidspunkt for udførsel af kontrollen It-sikkerhedspolitikken revurderes mindst én gang årligt forinden udførelse af it-revision og udarbejdelse af erklæring. Hvem udfører kontrollen Den årlige gennemgang udføres af sikkerhedsgruppen. Kontrol dokumentation Der er versionsstyring af it-sikkerhedspolitikken Intern organisering af it-sikkerhed Kontrolmål: 2.7 It-sikkerhedsadministration Direktionen i Zitcom, som er den øverst ansvarlige for it-sikkerheden, sørger for, at der til stadighed er etableret procedurer og tilknyttet systemer, der understøtter overholdelsen af den til enhver tid gældende it-sikkerhedspolitik. It-sikkerhedsgruppen beskriver de overordnede målsætninger, og den Driftsansvarlige Ernst & Young 9

11 er ansvarlig for udarbejdelse og implementering af relevante kontroller til efterlevelse af it-sikkerhedspolitikken. Sikkerhedsniveauet skal være målbart og kontrollabelt ud fra en ressourcemæssig vurdering af omkostninger og risiko samt være udtryk for best practice inden for de enkelte kontrolaktiviteter på de serviceområder, som tilbydes kunderne. It-sikkerhedsgruppen består p.t. af følgende medlemmer: Adm. Direktør, Pelle Martin Smidt Driftschef, Ole P. Jensen Gruppen mødes 1 gang årligt for at fastsætte og følge op på målsætninger i relation til it-sikkerheden Fysisk sikkerhed Kontrolmål: 2.4 Fysisk adgang og sikkerhed & 2.5 Sikring mod miljømæssige hændelser Zitcom har et datacenter til kundernes og eget udstyr. Fysisk adgangskontrol og sikring Formål Den fysiske adgang til systemer, data og andre it-ressourcer er begrænset og tilrettelagt i overensstemmelse med kundernes ønsker. Anvendte procedurer og kontroller Adgang til bygningen er kontrolleret via nøglekort, som er udleveret til Zitcom A/S personale med arbejdsmæssigt behov. Datacenteret er hævet over grundniveau, og lokalet er beskyttet med fastmonteret gitter for alle vinduer. Endvidere er alle døre i datacenteret sikret med elektronisk låsemekanisme, som kun kan låses op med registrerede nøglekort. Endelig er der etableret et alarmsystem, som alarmerer vagten ved forsøg på indbrud. Tidspunkt for udførsel af kontrollen Der sker en periodisk gennemgang af nøglekortholdere ved udskiftning af personale eller som minimum en gang om året. Hvem udfører kontrollen Driftsafdelingen. Kontrol dokumentation Udskrift af nøglekort fra alarmsystemet. Sikring mod miljømæssige hændelser Formål It-udstyr er beskyttet mod miljømæssige hændelser som strømsvigt og brand. Ernst & Young 10

12 Anvendte procedurer og kontroller Datacenterets serverrum er beskyttet mod følgende miljømæssige hændelser: Strømsikring Brandsikring Klima. På alt vitalt it-udstyr er strøm sikret med en UPS-installation, som kan holde systemerne med strøm, indtil en generator automatisk er startet og klar. I datacenteret er der etableret røg- og temperaturfølere, der er koblet sammen med det centrale overvågningssystem. Datacenteret er endvidere forsynet med automatisk brandbekæmpelsesudstyr (der aktiveres ved for høje værdier på enten røg eller varme). Der udføres løbende service på disse anlæg. Varmeudviklingen i centeret reguleres gennem det fuldautomatiske kølesystem, som sikrer den korrekte temperatur og luftfugtighed til sikring af stabil drift og lang holdbarhed på det anvendte it-udstyr. Der udføres løbende service på anlægget. Tidspunkt for udførsel af kontrollen Løbende visuel inspektion af teknik- og serverum samt årlig seviceeftersyn. Hvem udfører kontrollen Driftspersonalet med input fra leverandører. Kontrol dokumentation Kontrol-/serviceskemaer opdateres og gemmes i wiki-systemet Styring af kommunikation med kunder Kontrolmål: 2.2 Driftsafvikling Service desk og Zitcom-support Formål Der udføres betryggende brugersupport for brugere, der kontakter Service Desk, herunder at der ydes den aftalte support i det aftalte tidsrum. Anvendte procedurer og kontroller Service Deskens håndtering af de enkelte kunder er baseret på et sæt skriftlige procedurer på de områder, der er aftalt med kunden. Der eksisterer således retningslinjer for hver kunde men hovedparten administreres ens idet kundeaftalerne er indgået på de generelle forretningsbetingelser. Procedurerne udarbejes af Service Desk i et tæt samarbejde med kunden, samt eventuelt 3. parts leverandører til kunden. Support til bruger sker via , telefon og evt. fjernstyringsværktøjer. Ernst & Young 11

13 Tidspunkt for udførsel af kontrollen Service Desk gennemgår dagligt sager, der afventer løsning, prioriterer disse og følger op på løsning af disse. Hvem udfører kontrollen Kontroller udføres af Service Desk. Kontroldokumentation Dokumentation for henvendelser og udførelse af opgaver for kunderne sker i Zitcom A/S sagsstyringssystem. Incident håndtering Formål Der gennemføres en betryggende Incident håndtering ud fra de indgåede aftaler med kunder. Anvendte procedurer og kontroller Zitcom anvender et sagsstyringssystem til registrering og håndtering af Incidents, og der noteres følgende i sagen: Fejl Hvad der er gjort for afhjælpning af fejl Hvem der har udført opgaver Tidsstempling for hvad tid der er noteret i sagen Tidsregistrering (om det er ifølge driftsaftale, eller det skal faktureres). Ledelsen af driftsafdelingen er ansvarlig for overvågning af, at indkomne henvendelser i Service Desk prioriteres og tildeles ressourcer, samt at incident-håndtering gennemføres i overensstemmelse med de indgåede kundeaftaler. Tidspunkt for udførsel af kontrollen Incident-håndtering sker inden for de aftalte SLA-tider med kunden. Hvem udfører kontrollen Håndteringerne af Incidents udføres af Zitcom A/S Driftsafdeling, og uden for normal arbejdstid udføres den af bagvagten. Kontroldokumentation Dokumentation for incidents og udførelse af incidents for kunderne sker i Zitcom A/S sagsstyringssystem Backup Kontrolmål: 2.3 Backup Ernst & Young 12

14 Formål Data sikkerhedskopieres og opbevares, så de kan reetableres i overensstemmelse med gældende SLA-krav. Zitcom kontrollerer, om backup udføres fejlfrit og ved fejl i backup, at der udføres en vurdering af fejl og opfølgning på evt. fejlretning. Anvendte procedurer og kontroller Der er udarbejdet udførlig beskrivelse af backupproceduren. Backupproceduren er en del af den daglige kørsel og er således automatiseret i systemet. Manuelle rutiner i forbindelse med backup er beskrevet i driftsprocedurerne. Backup opbevares i to kopier, hvor mindst én er fysisk placeret andetsteds end i produktionsdata. Backup testes løbende, idet backupper anvendes til at reetablere kundedata. Tidspunkt for udførsel af kontrollen Der udføres tjek af backuplogs i normal arbejdstid. Hvem udfører kontrollen Driftsafdelingen forestår den daglige kontrol af backuplogs. Kontrol dokumentation Kontrol af fejlede jobs udføres i Zitcom A/S sagsstyringssystem Drift og overvågning Kontrolmål: 2.2 Driftsafvikling Formål Der udføres overvågning af, at aftalte services er tilgængelige, samt at nødvendige jobs og kørsler, såvel online som batch, afvikles rettidigt og korrekt. Afviklingen af jobs og kørsler overvåges af Zitcom. Anvendte procedurer og kontroller Zitcom har etableret et sæt af skriftlige driftsprocedurer på alle væsentlige driftsaktiviteter, som dels er afstemt med Zitcom A/S krav og den tilhørende it-sikkerhedspolitik, og dels er afstemt kundernes aftaler (generelle forretningsbetingelser). Driftsprocedurerne udarbejdes af Driftsafdelingen i et tæt samarbejde med Zitcom og eventuel tredjeparts leverandører. Der foreligger en række jobbeskrivelser for driftsafdelingen, hvor det er fastsat, hvilken overvågning og hvilke kontroller der udføres dagligt ugentlig årligt. Konstaterede fejl i udførte kontroller og eventuelle fejl fra det overvågningssystemet korrigeres hurtigst muligt. Zitcom informerer løbende om omfanget og konsekvenserne af de konstaterede fejl. Følgende funktionsområder har adgang til kundernes it-systemer: Service Desk-medarbejdere og Driftsmedarbejder. Ernst & Young 13

15 Tidspunkt for udførsel af kontrollen Overvågning og opfølgning udføres 24/7, eller i primær driftstid, ifølge SLA-aftalen med den enkelte kunde. Hvem udfører kontrollen Kontroller udføres af Zitcom A/S Driftsafdeling, og uden for normal arbejdstid udføres den af forvagten. Kontrol dokumentation Dokumentation for udførelse af dette for kunderne sker i Zitcom A/S asset management-system Adgangskontrol Kontrolmål: 2.7 It-sikkerhedsadministration & 2.8 Logisk sikkerhed Formål Adgang til systemer, data og andre it-ressourcer administreres, vedligeholdes og overvåges i overensstemmelse med Zitcoms retningslinjer. Adgangen deles op i 3 områder: Kundens medarbejder Zitcom A/S medarbejder Tredjepartsleverandør Anvendte procedurer og kontroller Det er kundens ansvar at sikre en betryggende adgang til de enkelte systemer, herunder at autentificere eventuel 3. parts leverandør. Zitcoms ansvar er at forestå den tekniske oprettelse ud fra kundernes anvisning. Til dette formål har Zitcom defineret skriftlige retningslinjer. Brugere oprettes på baggrund af skriftlige henvendelser/mail sendt til Zitcom A/S Driftsafdeling. Det er endvidere kundernes ansvar at meddele Zitcom, når rolletildelingen skal ændres eller fjernes. Rettigheder til interne brugere hos Zitcom oprettes efter de samme principper og godkendes af Driftschefen. For interne medarbejdere er der udarbejdet formelle retningslinjer vedrørende sletning af brugere. Disse sikrer bl.a., at en fratrådt medarbejder ved arbejdsophør hos Zitcom afleverer nøgler og adgangskort, således at der ikke kan opnås fysisk adgang til bygningen, og vedkommendes bruger-id spærres for login. Der foretages ligeledes en årlig kontrol af validiteten af de oprettede brugerkonti på Windows AD. Tidspunkt for udførsel af kontrollen Kontrollen sker ved ansættelser, fratrædelser og årligt, når der foretages en gennemgang af Windows ADbrugere. Ernst & Young 14

16 Hvem udfører kontrollen Driftsafdelingen ved Zitcom har ansvaret, for at adgangsprocedurerne bliver overholdt. Kontroldokumentation Ved behov for adgang fra en tredjepart til Zitcom A/S it-miljø er det Zitcom A/S it-ansvarlige, der fremsender en godkendelsesmail til Driftsafdelingen. Denne lagres herefter på kundedrevet i Zitcom A/S Driftsmappe. Dokumentation vedrørende Zitcom A/S medarbejdere gemmes i et relevant værktøj Anskaffelse og vedligeholdelse af infrastruktur Kontrolmål: 2.9 Systemsoftware Netværks- og kommunikationssoftware Formål Netværks- og kommunikationssoftware vedligeholdes og supporteres, og ledelsen sikrer, at ændringer eller nyanskaffelser sker i overensstemmelse med behov, samt at ændringer testes og dokumenteres på tilfredsstillende vis. Anvendte procedurer og kontroller Zitcom har fuld dokumentation for netværk og kommunikationslinjer frem til de tilsluttede kunder, hvor der foreligger en aftale omkring drift af Zitcom A/S netværksudstyr. Zitcom vurderer løbende behov for opdatering af firmware på netværks- og kommunikationssoftware. For at sikre en stabil drift vil der alene ske opdateringer, såfremt det er nødvendigt for at sikre kommunikationen. Inden ændringer foretages, tages backup af konfigurationsfilerne til netværkskomponenter, ligesom udskiftet udstyr beholdes i en karensperiode i tilfælde af, at nyt udstyr ikke fungerer korrekt eller optimalt. Væsentlige ændringer til netværkskonfigurationer foretages inden for de med kunderne aftalte servicevinduer. Tidspunkt for udførsel af kontrollen Kontrollen udføres i forbindelse med opdatering og ændring. Hvem udfører kontrollen Netværksafdelingen har ansvaret for udførelse af opdateringer samt kontrol af funktionalitet. Kontroldokumentation Der laves dokumentation i Zitcom A/S sagsstyringssystem omkring opgaver, der er udført på Zitcom A/S system. Ernst & Young 15

17 Systemsoftware Formål Systemsoftware vedligeholdes og supporteres, og ledelsen sikrer, at ændringer eller nyanskaffelser sker i overensstemmelse med virksomhedens behov, samt at ændringer testes og dokumenteres på tilfredsstillende vis. Anvendte procedurer og kontroller For Windows-servere indhentes fyldestgørende systemdokumentation efter behov. Zitcom har fastsat procedurer for anskaffelse og opdatering af systemsoftware på Windows-platformene. På Windows-platformen hentes opdateringer fra Microsoft og rulles automatisk på serverne via WSUS. Vurderinger og test sker, ved at der i forbindelse med servicevindue tages stilling til, om der er behov for de frigivne patches og fixes. Herefter lægges patch på mindre kritiske systemer, inden de lægges på alle systemer. Tidspunkt for udførsel af kontrollen Kontrollen for opdateringer sker via WSUS. Hvem udfører kontrollen Driftsafdelingen er ansvarlig for udførsel af opdateringer og kontrol heraf. Kontrol dokumentation Ud over dokumentation i WSUS fremgår installerede patches på den enkelte server. 1.7 Komplementære kontroller hos brugerorganisationer Levering af serviceydelser Ovenstående systembeskrivelse af kontroller er baseret på Zitcom A/S standardbetingelser. Det bevirker, at indgåede kundeaftaler, som på de leverede serviceydelser er forskellige fra Zitcom A/S standard betingelserne, ikke er omfattet af nærværende erklæring. Kundernes egne revisorer bør vurdere, om denne erklæring kan anvendes på den konkrete kundeaftale og selv afdække eventulle andre risici, der vurderes som væsentlige for aflæggelse af kundernes årsregnskaber. Brugeradministration Zitcom giver adgang og tildeler rettigheder i overensstemmelse med kundernes instrukser, i takt med at disse bliver indmeldt i Service Desk. Zitcom er ikke ansvarlig for, at disse informationer er korrekte, og det er således kundernes eget ansvar at sikre, at de tildelte adgange og rettigheder til systemer og applikationer sker i overensstemmelse med kundernes egen forventninger til en betryggende funktionsadskillelse i de systemmiljøer, som driftes hos Zitcom. Såfremt det ønskes, kan kunden selv oprette brugere på den enkelte server. Ernst & Young 16

18 Konfiguration af sikkerhed Zitcom har etableret intern sikkerhed i forbindelse med levering af drifts- og hosting-ydelser til Zitcoms kunder. Etablering og konfigurering af sikkerheden på serveren er udelukkende kundens ansvar. Denne erklæring giver således ikke sikkerhed for, at der er etableret den nødvendige sikkerhed lokalt på kundens servere. Efterlevelse af relevant lovgivning Zitcom har tilrettelagt procedurer og kontroller, således at de områder som er Zitcom A/S ansvar efterleves betryggende. Zitcom er ikke ansvarlig for applikationer, som afvikles på det hostede udstyr, og som følge af dette omfatter denne erklæring ikke sikkerhed for, at der er etableret betryggende kontroller i brugerapplikationerne, herunder at applikationerne efterlever bogføringsloven, persondataloven eller anden relevant lovgivning. Ernst & Young 17

19 2. Beskrivelse af kontrolmål, kontroller samt resultat af udført arbejde I dette afsnit beskrives de af Zitcom definerede kontrolmål og de kontroller, som sikrer opnåelse af de enkelte kontrolmål. Herudover beskrives de af EY udførte faktiske test af Zitcoms kontroller samt resultaterne af de udførte test. Udførte test De udførte tests i forbindelse med fastlæggelsen af kontrollers design, implementering og operationelle effektivitet er beskrevet nedenfor: Inspektion Forespørgsler Observation Genudføre kontrollen Gennemlæsning af dokumenter og rapporter, som indeholder angivelse omkring udførelse af kontrollen. Dette omfatter bl.a. gennemlæsning af og stillingtagen til rapporter og anden dokumentation for at vurdere, om specifikke kontroller er designet, så de kan forventes at blive effektive, hvis de implementeres. Endvidere vurderes det, om kontroller overvåges og kontrolleres tilstrækkeligt og med passende intervaller. På de tekniske platforme, databaser og netværkskomponenter har vi testet den specifikke systemopsætning for at påse, om kontroller er implementeret samt har fungeret tilfredsstillende i perioden 1. januar december Forespørgsel af passende personale hos Zitcom. Forespørgsler har omfattet, hvordan kontroller udføres. Vi har observeret kontrollens udførelse. Gentaget den relevante kontrol. Vi har gentaget udførelsen af kontrollen med henblik på at verificere, at kontrollen fungerer som forudsat. 2.1 Resultat af test Resultatet af test af kontroller omfatter en tilkendegivelse af, hvorvidt der i forbindelse med den beskrevne test af kontrollen er konstateret afvigelser. En afvigelse i en kontrol foreligger, når: 1. en kontrol er udformet, implementeret eller anvendt på en sådan måde, at den ikke rettidigt kan forebygge eller opdage og korrigere fejl i processer eller systemer, eller 2. der mangler en kontrol, der er nødvendig for rettidigt at forebygge eller opdage og korrigere fejl i processer eller systemer. Der er ikke anvendt et væsentlighedskriterium i beskrivelsen af resultatet af de udførte test af kontroller, når der er konstateret afvigelser i disse kontroller. Dette skyldes, at vurdering af væsentlighed af afvigelser i de testede kontroller skal tage udgangspunkt i de særlige omstændigheder, der gør sig gældende for en specifik brugervirksomhed. Vurdering af væsentlighed påhviler derfor brugervirksomheden eller dennes revisor. Ernst & Young 18

Wannafind. ISAE 3402 Type 2

Wannafind. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Wannafind ISAE 3402 Type 2

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

pwc EG Data Inform A/S

pwc EG Data Inform A/S i EG Data Inform A/S ISAE 3402-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i relation til EG Data Informs driftsydelser Januar 2015 pwc PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring Klestrup partners A/S ISAE 3402 type 2-erklæring Generelle it-kontroller i tilknytning til drift af Windows-systemer for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Side 1 af 28 Indhold 1 Ledelsens udsagn...

Læs mere

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser www.pwc.dk Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller for Athena IT-Group A/S' driftsydelser Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group A/S' beskrivelse

Læs mere

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 www.pwc.dk Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 Februar 2015 Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S MARTS 2014 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING APRIL 2014 DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af DanDomains hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

Miracle A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle A/S ISAE 3402 Type

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Rackhosting ApS. ISAE 3402-erklæring fra uafhængig

Rackhosting ApS. ISAE 3402-erklæring fra uafhængig r Rackhosting ApS Oktober 2014 ISAE 3402-erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af kunders itmilj øer for perioden 1. juni 2013 til 31. maj 2014 med

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (ISAE 3402, type 2) vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af hostingcenter. December 2011 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2.,

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk HUMAN TIME A/S

Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk HUMAN TIME A/S Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMAN TIME A/S ISAE 3000-ERKLÆRING PR 1. JUNI 2012 OM BESKRIVELSEN

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Maj 2015. Faxe Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Faxe Kommune for regnskabsåret

Maj 2015. Faxe Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Faxe Kommune for regnskabsåret Maj 2015 Faxe Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Faxe Kommune for regnskabsåret 2014 Ib Østergaard Rasmussen Faxe Kommune Center for IT & Digitalisering Industrivej 2 4683 Rønnede 18. maj

Læs mere

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 01. juni 2013 til 31. maj

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 1.1 Formål med informationssikkerhedspolitikken 4 1.2 Hovedmålsætninger i informationssikkerhedspolitikken 4

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT V4.1 april 2011 Baseret på DS484-2005. Gældende overalt i danske og udenlandske afdelinger og datterselskaber af Teknologisk Institut. Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere