Kvalitetsrapport 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2010/2011"

Transkript

1 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen Vildbjerg Tlf: Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 13

2 A. Præsentation af skolen Beskrivelse af skolen Kildebakkeskolen er beliggende i Vildbjerg by. Skolen er enkeltsporet, og der er indskrevet 160 elever i klasse. Herefter fortsætter eleverne på Vildbjerg Skole. Der er ansat 11 lærere, 1 børnehaveklasseleder og 1 skoleleder. Skolen har en SFO med ca. 100 børn. I SFO'en er der ansat 4 pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere og 1 SFO-leder. På Kildebakkeskolen er der en tryg atmosfære. Skolen er overskuelig, alle kender hinanden og passer godt på hinanden. Der er et godt samarbejde blandt de forskellige personalegrupper. Samarbejdet er præget af de fælles værdier: Tryghed, Engagement og Livsglæde. Eleverne er generelt engagerede og motiverede, ligesom forældreopbakningen er god. Smil, glæde og humor er en vigtig del af skolens hverdag. Der er fokus på høj faglighed blandt såvel elever som personale, og trivsel har en central plads på skolen. Vi vægter de musisk - kreative fag, næsten alle elever vælger at deltage i frivillig musik. Vi har altid musik som en bærende del af skolekomedien, og vi laver musical for hele skolen mindst hvert 3.år. Vi anvender læringsstilmaterialer for at tilgodese elevernes forskellighed. Vi har valgt, at eleverne skal på en daglig løbe/gå-tur i sommer halvåret, og i vinter halvåret skal de afsted 2 gange ugentligt. Bygningerne og inventaret er af høj kvalitet. Vi prioriterer indkøb af gode og tidssvarende undervisningsmaterialer, og vi har activeboards. Skolens værdigrundlag På Kildebakkeskolen har vi følgende værdier: Tryghed - Engagement - Livsglæde. Vi har afholdt møder, hvor hele det pædagogiske personale har drøftet indholdet i vores værdiregelsæt, ligesom det har været drøftet i skolebestyrelsen. Det har været vigtigt for os, at alle har medejerskab og er enige om, hvad vi lægger i ordene. TRYGHED Ved det forstår vi: - at man føler sig respekteret og accepteret, som den person man er - sammenhold og fællesskab - overskuelighed og genkendelighed Sådan handler vi: - ved at lytte til hinanden - ved at se positivt på forskellighed - ved at drage omsorg for hinanden - ved at være opmærksom på sproget/sprogbrug - ved at have en anerkendende tilgang til hinanden ENGAGEMENT Ved det forstår vi: - vi er glade for at arbejde og være her - vi viser interesse for det, vi laver - vi er tilstedeværend - vi møder til tiden Sådan handler vi: - ved at være forberedte - ved at skabe opmærksomhed og nysgerrighed LIVSGLÆDE Ved det forstår vi: - at man har en følelse af, at man er noget værd Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 2 af 13

3 - at være "levende" - udstråle energi og positivitet Sådan handler vi: - ved at have fokus på trivsel - ved at have fokus på arbejdsmiljø og læringsmiljø - ved at give ros og anerkendelse Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 3 af 13

4 B. Vurdering af skolens faglige niveau Vurdering af skolens niveau Skolen har et højt fagligt niveau, og vores elever klarer sig over gennemsnittet i de nationale tests og de diagnostiske tests. Lærerne er meget kompetente og engageret i deres arbejde. Vi tilstræber, at lærerne underviser i deres liniefag. Vi har fagdage, hvor eleverne får mulighed for at fordybe sig i et fag eller et tema, ligesom vi vægter, at de arbejder sammen med andre på samme niveau - gerne på tværs af årgange. Eleverne udviser glæde ved at lære og dygtiggøre sig - de er nysgerrige og engagerede. Elevernes alsidige udvikling må også betegnes som værende rigtig god. Vi oplever, at eleverne er socialt velfungerende, de er gode ved hinanden og er aktive i problemløsningen, hvis der forekommer drillerier. Vi arbejder med klassemøder for at træne elevernes evner til at indgå i en demokratisk proces og øve dem i god kommunikation. Vores elevgruppe er meget homogen, og der er stor opbakning fra forældregruppen til at være aktiv i forhold til elevernes trivsel og læring. Skolens styrkesider Kildebakkeskolen har mange styrkesider. Vi har et meget dygtigt og velkvalificeret personale. Der er en høj grad af enaggement hos personale, elever, forældre og skolebestyrelse. Skolen er et trygt sted at lære, det er en overskuelig enhed, hvor alle kender alle. Vi har udarbejdet en trivselsplan, og der er arbejdet meget med skolens værdier og værdiregelsæt - hvilket har betydet en større arbejdsglæde i personalegruppen. Der er stor fokus på trivsel på hele arbejdspladsen. Samarbejdet med SFO er meget velfungerende og er højnet inden for det sidste år. Der er fælles pædagogiske møder, pædagogiske dage, ligesom det på lederniveau fungerer optimalt. Personalet er god til at videndele både i forhold til elever, undervisning og undervisningsmaterialer. Vi har activeboards i alle klasser, og vi anvender IT som en naturlig del af undervisningen, hvorfor eleverne er dygtige til IT. Personalet er god til at spotte, hvis et barn har brug for ekstra hjælp eller omsorg, og vores støttecenter er meget hurtige til at sætte ind. Vi anvender holddelingstimerne til at hjælpe både enkelte elever og grupper af elever med et særligt behov til en bedre læring og skolegang. Der arbejdes meget med læringsstilsmaterialer især i indskolingen, således elevernes læring stimuleres bedst muligt. Der er en rigtig god forældreopbakning til skolen, som vi kun kan sætte stor pris på. Baggrunden for vurdering af det faglige niveau Baggrunden for vurderingen: - eleverne klarer sig over middel i de nationale tests - eleverne klarer sig over middel i de diagnostiske test - testene er obligatoriske på skolen - vi bruger portefølje som evalueringsværktøj - generelt positive tilbagemeldinger fra Vildbjerg Skole, hvortil eleverne overflyttes efter endt skolegang på Kildebakkeskolen - lærernes vurdering Resultatet af arbejdet med de kommunale mål og skolens indsatsområder i skoleåret 2009/2010 og 2010/2011 Resultaterne for skoleåret 09/10: Bygninger og fysisk læringsmiljø fungerer rigtig godt - lokalerne benyttes efter hensigten. Kvalitetsudvikling og dokumentation: Portefølje er implementeret, det er en naturlig del af elevernes selvevaluering samt målfastsættelse. Skolen anvender elevplanerne på HVAL, hvilket fungerer fint. IT- satsning: Der er activeboards i alle klasser, og eleverne anvender bærbare computere fra 0.kl. Vi lever op til vores egne "Mål for IT", som sikrer, at eleverne får kompetencer svarende til JPC-kørekortet. Organisationsudvikling: Der er et godt og udviklende samarbejde på skolen. Samarbejde mellem skoler og daginstitutioner: Vi har et godt samarbejde, som er præget af en gensidig respekt for hinandens Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 4 af 13

5 forskellige arbejdsoråder og kompetencer. Resultaterne for skoleåret 10/11: Ungdomsuddannelse til alle: Vi har udarbejdet en trivselsplan, men kunne desværre ikke helt undvære en antimobbeplan, da vi stadig skal have handlemuligheder, hvis det skulle forekomme. Vi tror ikke, at vi får brug for antimobbeplanen, da vi har meget fokus på trivsel. Vi lærer eleverne at anvende CD-ord, således alle kan tilegne sig viden ved at læse. VEN-ordningen fungerer ikke på skolendelen, da der ikke er behov for det. I SFO er børnene i 3.kl. VEN med et førskolebarn for at hjælpe det til en god start på Kildebakkeskolen. Knæk kurven: Holddelingstimerne er super gode til at give de elever, der har brug for det, den ekstra hjælp for at kunne fungere i klasserne/tilegne sig viden i et klassefællesskab. Vi har en lærer i gang med AKT-uddannelsen, hvilket kun kan siges at være en gevinst for skolen. Støttecentret: Teamet omkring støttecentret fungerer godt, der er stor fokus på at alles kompetencer udnyttes bedst muligt. Vi oplever, at både elever, forældre og lærere er glade for den indsats støttescentret tilbyder. Vi har på skolen arbejdet godt med indsatsområderne, som er blevet en del af dagligdagen. De nye indsatsområder ligger fint i forlængelse med de "gamle". Det er vigtigt, at indsatsområderne opleves som nærværende og meningsfulde. Vurdering af den specialpædagogiske bistand Den specialpædagogiske bistand på Kildebakkeskolen vurderes til at være rigtig god og nærværende. Specialundervisningsbeistanden gives på baggrund af lærervurdering af den enkelte elevs niveau, samt resultater i de diagnostiske tests. Støttecenterteamet vurderer herefter behovet for bistand til eleven. Støttecenterteamet består af specialundervisningskoordinator, læsevejleder, AKT-lærer samt 2 lærere. Bistanden gives enten som undervisning efter skoletid, parallel med klassen eller som støtte i timerne. Der følges ofte op på elevernes udbytte af undervisningen. Der er stor opmærksomhed på elevernes forskellige læringsstile, således vi sikrer os at eleverne mødes der, hvor de lærer bedst og får størst udbytte. Vi har et godt samarbejde med både elever og forældrene omkring specialundervisningen, ligesom samrabejdet med PPR er velfungerende. Vurdering af SFO I skoleåret 9/10 har der været særlig fokus på natur og naturfæmomener. SFO har bevidst arbejdet med børnenes kendskab til den nære natur. Der er bl.a. plantet pil, lavet forskellige bålprojekter og most på eget mosteri. I skoleåret 10/11 er der arbejdet grundigt med sprog. Børnene har lavet teater og film, hvor de har arbejdet ud fra et manus, som de selv har skabt. Der er fri adgang til skolebiblioteket, hvor der er højtlæsning samt rollespil. Der arbejdes med førskolebørnene omkring kommunikation og sprogbrog, hvor vi også anvender materialet "Glade børn". Materialet lægger op til, at man taler om følelser, modsætninger, og man lærer at lave aftaler(kommunikere)og sætte ord på egne ønsker og behov. I forbindelse med morgensamling arbejdes der også med rim og remser, opgaveløsning, ligesom vi anvender sang og musik til at stimulere sproget. I forbindelse med onsdagsaktiviteter for hele SFO'en laver børnene forskellige samarbejdsøvelser. Lektiecafé er et dagligt tilbud til alle SFO børn. Vi planlægger og evaluerer ud fra SMTTE-modellen. Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 5 af 13

6 C. Pædagogiske processer og skolebestyrelsens principper Den løbende evaluering Status på elevernes udbytte af undervisningen og deres inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Status Vi bruger portefølje som evalueringsværktøj. Eleverne arbejder med deres egen portefølje forud for skole-hjem samtalen, hvor de evaluerer på egen indsats og læring samt sætter nye mål for den kommende periode. Der afholdes elevsamtaler, enten individuelt eller i små grupper, hvor man drøfter elevernes indsats og mål for næste periode. Eleverne får altid både en mundtlig og skriftlig tilbagemelding, når de har afleveret større skriftlige arbejder/projekter. På klassemøder inddrages eleverne i, hvordan undervisningen foregår, ligesom de her har mulighed for at komme med forslag. Læsevejlederen tester og "LUS'er" eleverne, herefter er der læsekonference med dansklæreren eller klasseteamet. Vi anvender diagnostiske tests og lærebogstests/evalueringer for at følge med i, hvordan den enkelte elev og klassen klarer sig. Eleverne har en læselog. Mål Tiltag Tegn At lærerne stadig til hver en tid har tjek på, hvor langt eleverne er i forhold til målene. Testene og elevsamtalerne stadig bruges aktivt i forhold undervisningens planlægning og udførelse. At undervisningen planlægges ud fra elevernes standpunkt. Skole-hjemsamarbejde Status på samarbejde mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelse af elevplaner Der afholdes et forældrermøde for førskolebørnenes forældre umiddelbart før børnene starter i SFO pr. 1.april. Her deltager SFO-leder, souschef i SFO og skoleleder. Der afholdes forældremøder i alle klasser i løbet af august og september, hvor årsplanerne gennemgåes, og lærerne fremlægger klassens faglige og sociale mål. Der afsættes altid tid til en drøftelse af, hvordan klassen fungerer. Der vælges et forældreråd bestående af forældre fra 3-4 hjem. På mødet har skolebestyrelsen altid et punkt, hvor der orienteres om bestyrelsens arbejde, samt der opfordres til, at klasseforældrerådet sørger for, at der afholdes 2-4 sociale arrangemeneter for klassen. I klasse deltager SFO-lederen i forældremøderne. Der afholdes 2 skole-hjem samtaler årligt, hvor porteføljen er en del af dokumentationen for elevernes udbytte af undervisningen - tests og andre evalueringsværktøjer medtages også. Inden samtalen i foråret får forældrene tilsendt elevplanen, som gennemgåes af lærerteamet og underskrives til samtalen. Elevplanerne opbevares på skolens kontor. Der er afsat 20 minutter pr. elev - er der behov for mere eller flere samtaler tilbydes det selvfølgeligt. SFO afholder samtaler i forbindelse med skole-hjem samtalerne, ligesom der er fælles forberedelse med lærerteamet af samtalerne. Der afholdes åbent hus 2 gange årligt. Holddannelse Status for holddannelse vedrørende Knæk Kurven Status I skoleåret 10/11 fik skolen tildelt 532 timer svarende til 8,17 lektioner pr. uge til 0.-3.kl., hvor der ialt var 86 elever. Timerne blev anvendt til at højne elevernes faglige kompetencer - især læsefærdigheder. Læreren, der havde timerne i 0.kl., deltog også i skole-hjem samtalerne. Eleverne undervises på små hold, hvor undervisningen tilrettelægges, således barnets nærmeste udviklingszone rammes. Holddelingstimerne betyder, at færre elever udskilles til specialundervisning. Mål Tiltag Tegn - At ekskludere færre elever til specialundervisning og de specialiserede tilbud. - At alle elever oplever succes og fremgang i skolen. - At faglærerne oplever en sparring og støtte i forhold til de elever, der har vanskeligheder. Holddelingstimerne tildeles få lærere, og anvendelsen af timerne drøftes på teammøder, således man hele tiden har formålet for øje. Få elever udskilles til specialeundervisningen. Eleverne oplever at tro på sig selv i forhold til læring. Eventuelle principper for den løbende evaluering vedtaget af skolebestyrelsen Principper for arbejdet med elevernes udbytte af undervisningen og deres inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Den løbende evaluering Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 6 af 13

7 Formålet med den løbende evaluering er at måle klassens og den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Evalueringsarbejdet består i at samle dokumentation for undervisningens effekt både for klassen som helhed og for den enkelte elev. Til den løbende evaluering kan man bruge en lang række metoder og værktøjer f.eks.: - Test - Observation - Opgaverettelser - Interviews/elevsamtaler - Spørgeskemaer - Logbog - Portefølje Evalueringen kan medtænkes i planlægningen, så den bliver en del af undervisningen. Ofte kan man bruge en del af de opgaver og fremlæggelser m.v., som er en del af uv-forløbet til at evaluere på: - Samtale med den enkelte elev - Samtale med hele eller dele af klassen - Korte elevfremlæggelser - Opgaver - Småtest - Tip en 13 er - Brev til læreren Disse evalueringer indgår i undervisningen, men har også det ekstra formål at dokumentere undervisningseffekten og danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for undervisningens videre planlægning. Evalueringen skal være en naturlig del af undervisningen. 13 stk. 2 Som led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for undervisningens videre planlægning. Vedtaget i skolebestyrelsen d Evalueringskultur på Kildebakkeskolen Evaluering indgår som en naturlig del af undervisningen på skolen. Med baggrund i kendskab til de forskellige læringsstile og den anerkendende pædagogik arbejder vi med at differentiere undervisningen, så vi tilgodeser den enkelte elevs faglige udvikling. Vi har gennem en del år arbejdet med portefølje. Alle elever har en arbejdsportefølje og præsentationsportefølje. De 2 mapper står på skolen. Flere gange årligt udvælger eleverne arbejder, som kan dokumentere deres udvikling, og at de har arbejdet med mål fra sidste gang. De udvalgte arbejder sættes i præsentationsporteføljen. Det danner baggrund for fastsættelse af faglige mål for næste periode. Derved bliver eleverne bevidste om egen læring. Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 7 af 13

8 Vi evaluerer eleverne og undervisningen løbende i vores teamsamarbejde, ligesom vi på afdelingsmøderne evaluerer vores fælles uv-forløb i forhold til de mål, der er sat for uv-forløbet. Vi evaluerer sammen med eleverne ved elevsamtaler og taler også om elevens faglige, sociale og personlige kompetencer. Der foregår en løbende evaluering i den daglige undervisning. Der er i flere fag indbygget evalueringsværktøjer, som vi anvender, ligesom vi som en naturlig del af undervisningen bruger de diagnostiske prøver på alle klassetrin i dansk og matematik samt de nationale tests. Resultaterne opbevares i elevmapperne på kontoret og anvendes som dokumen-tation i elevplaner og ved skolehjem samtalerne. Er der et særligt dårligt resultat, drøftes dette med spec-uv-koordinator med henblik på tiltag. Den overordnede evaluering sker på team- og afdelingsmøder, pæd. råds møder og ved udviklingssamtaler med ledelsen. Vedtaget i skolebestyrelsen d Eventuelle principper for skole-hjemsamarbejde vedtaget af skolebestyrelsen Principper for samarbejde mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelse af elevplaner PRINCIPPER FOR SAMARBEJDET MELLEM HJEM OG SKOLE Fra Folkeskoleloven: "Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at give eleverne mulighed for at " 1. Det er skolens ønske, at der oprettes klasseforældreråd i hver klasse samt i skolefritidsordningen. Klasseforældrerådene vælges, så de kan være med i planlægningen af arrangementer i klassen. Klasselæreren deltager i forældrerådsmøderne. Klasseforældrerådet skal medvirke til, at der skabes et fornuftigt, trygt og godt samarbejde omkring klassen og være bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen. 2. Til hver klasse er der tilknyttet en kontaktperson i skolebestyrelsen. 3. Underretning om elevernes udbytte af undervisningen sker 2 gange pr. skoleår. I klasse deltager dansk- og matematiklærer i skole/hjem samtalerne. Børnehaveklassen har skole/hjem samtaler 2 gange pr. skoleår ved børnehaveklasselederen. Skolefritidsordningen tilbyder samtale med forældrene 1 gang årligt i forbindelse med en af skole-hjem samtalerne. Forældrene får tildelt et mødetidspunkt til alle samtaler. Forældrene modtager 1 gang årligt elevplan forud for skole/hjem-samtalen. 4. Der afholdes "Åbent Hus" 2 gange pr. år 1 gang i efteråret og 1 gang i foråret. Derudover er forældrene velkomne til at overvære undervisningen i klassen efter forudgående aftale med klasselæreren. 5. Klasselærer og klasseforældreråd samarbejder om klassearrangementer i klassen. Klasselæreren deltager i et klassearrangement årligt. I starten af skoleåret informeres forældrene om årsplanen for klassen. 6. Information til forældrene sker via skolens hjemmeside eller via kontaktbogen. Hvert barn får udleveret en kontaktbog til oplysninger mellem hjem og skole. Forsømmelser, anmodning om frihed m.m. skrives i kontaktbogen. 7. Forældrene inviteres specielt til 1. skoledag i børnehaveklasse og 1. klasse samt ved indskrivningen til børnehaveklassen. 8. Børn og forældre inviteres til at besøge skolen, før de starter i skolefritidsordningen. Der afholdes et forældremøde ultimo marts måned. Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 8 af 13

9 9. Som en del af skole/hjem-samarbejdet ved skolen afholdes der 1 gang pr. år skolefest for alle elever, forældre og pædagogisk personale. Vedtaget i skolebestyrelsen den 26. okt Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 9 af 13

10 D. Rammebetingelser Klassetrin, spor og elever Punktet udfyldes af forvaltningen på baggrund af status d. 5. september i året forud for rapporteringsåret Antal elever Bh. kl klasse klasse klasse klasse klasse klasse 25 1 Antal spor Antal elever i den almindelige specialundervisning Elever der modtager specialpædagogisk bistand på skolen under den almindelige specialundervisning Antal elever i den almindelige specialundervisning 9 elever har fået speciaundervisningstimer hele skoleåret, mens 5 andre har fået støtte i kortere perioder. 1 enkeltintegreret elev startede i april. Nøgletal for normalklasser Antal elever pr. klasse 22,7 Gennemsnitlig udgift pr. elev Ressource afsat til specialpædagogisk bistand Antal elever pr. lærer 13,3 Elevernes fravær opdelt i 3 kategorier: Sygdom, Lovlig fravær og ulovligfravær 5,0 2,1 0,0 Elever pr. antal computer, der er under fem år gamle 2,1 Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev 1702,35 Rammebetingelser i øvrigt - 1 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning 38,7 % Ressourcer der anvendes til efteruddannelse og kompetenceudvikling 7606,20 pr. fuldtids ansat lærer. Planlagte undervisningstimer 7089,31 Gennemførte undervisningstimer 7082,31 Rammebetingelser i øvrigt - 2 Undervisningen er varetaget af lærere med linjefag Dansk (%) 100% Engelsk (%) 60% Kristendomskundskab (%) 62,5% Historie (%) 100% Idræt (%) 100% Musik (%) 100% Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 10 af 13

11 Billedkunst (%) 100% Håndarbejde (%) 100% Sløjd (%) 100% Hjemkundskab (%) 100% Matematik (%) 82% Natur/teknik (%) 100% Specialundervisning, specialklasser m.m. (%) 75% Rammebetingelser i øvrigt 3 Undervisernes kompetencer i forhold til AKT, Specialpædagogik, Læsevejledning, Skolebibliotek, Medievejledning Antal Medarbejdere, der er i gang med en AKT - uddannelse 1 Lærere/børnehaveklasseledere med læsevejlederuddannelsen 1 lærere med skolebibliotekaruddannelse 1 Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 11 af 13

12 E. Resultater Læsetesten fra OS - 64 Hurtig og sikre læsere 95 % Langsomme og delvis sikre læsere 5 % % Undervisningsmiljøvurderingen Undervisningsmiløvurderingen er foretaget 2009 År Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 12 af 13

13 Z. Skolebestyrelsens bemærkninger Skolebestyrelsens bemærkninger Skolebestyrelsen udtaler sig til skolens bidrag til kvalitetsrapporten Skolebestyrelsen har sidst haft rapporten på skolebestyrelsesmøde d. 13. september og ordlyden i den stemmer overens med skolens praksis. Skolebestyrelsen en meget tilfreds med skolens drift og den pædagogiske indsats. Skolebestyrelsen er glad, at vi har en skole, hvor: - der er et dygtigt og velkvalificeret personale - der er stor fokus på trivsel - der et godt samarbejde mellem skole og SFO - der er arbejdet grundigt med værdierne og værdiregelsættet - det er trygt at være - der er Active-boards i alle klasser - der er fokus på bevægelse - der anvendes læringsstilsmaterialer i undervisningen - de praktisk-musiske fag/aktiviteter vægtes - der er gode fysiske rammer såvel ude som inde Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 13 af 13

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Timring Skole Fuglevænget 1 7480 Vildbjerg Tlf: 96287790 E-mail: timring.skole@herning.dk http://www.timring-skole.dk/ Kvalitetsrapport for Timring Skole - Herning Kommune, Børn

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning Tlf: 97121336 E-mail: gullestrup@herning.dk http://www.gullestrupskole.dk/ Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune,

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kibæk skole Velhustedvej 6 6933 Kibæk Tlf: 96287180 E-mail: kibaek-skole@herning.dk www.kibaek-skole.dk Kvalitetsrapport for Kibæk skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Ørnhøj skole Hovedgaden 32 6973 Ørnhøj Tlf: 96287980 E-mail: OHS@herning.dk www.ornhoj-skole.dk Kvalitetsrapport for Ørnhøj skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 12

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Aulum Byskole Markedspladsen 4 7490 Aulum Tlf: 97472118 E-mail: aulum.byskole@herning.dk www.aulumbyskole.dk Kvalitetsrapport for Aulum Byskole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kvalitetsrapport 2008 Veng Fællesskole Søballevej 2 8660 Skanderborg Tlf: 87613161 E-mail: vengskole@skanderborg.dk www.vengskolen.dk Kvalitetsrapport for Veng Fællesskole - Skanderborg Kommune Side 1

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Principper for den løbende evaluering

Principper for den løbende evaluering Principper for den løbende evaluering Evalueringen skal: 1. være en integreret del af undervisningen, og skal omfatte den personlige-, den sociale- og den faglige udvikling 2. Omfatte såvel lærerens som

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds

Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds 2009 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 14 A. Præsentation

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Brændgårdskolen Brorsonsvej 4 7400 Herning Tlf: 96287900 E-mail: brejj@herning.dk http://www.braendgaardskolen.dk Kvalitetsrapport for Brændgårdskolen - Herning Kommune, Børn

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 På Grønvangskolen har vi fra skoleåret 2011-12 indført en ny organisering med 3 aldersblandede stamspor med elever fra 0.-2. årgang. Formålet med

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Sinding-Ørre Midtpunkt

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Sinding-Ørre Midtpunkt KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Sinding-Ørre Midtpunkt 1 Indholdsfortegnelse 1 SINDING-ØRRE MIDTPUNKT 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Specialundervisningen på Abildhøjskolen

Specialundervisningen på Abildhøjskolen Specialundervisningen på Abildhøjskolen Specialundervisningen er samlet i specialcentret, som består af skolens ledelse, skolens psykolog, specialundervisningskoordinator, læsevejleder, og et antal specialundervisningslærere.

Læs mere

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2017 / 2018 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Om overgangen fra daginstitution til skole... 4

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Forældrefolder Østre. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2011-2012

Forældrefolder Østre. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2011-2012 Forældrefolder Østre Åvang Søndermark Aktiviteter & Fokusområder 2011-2012 Rønneskolen Indhold Visioner, målsætninger og værdigrundlag i Rønneskolen... side 04 Udfordringer for alle. Herunder læsning,

Læs mere

HVOR GOD ER VORES SKOLE?

HVOR GOD ER VORES SKOLE? Hvor god er vores skole evalueringsmodel for Fredensborg Kommune april 2009 s. 1/8 HVOR GOD ER VORES SKOLE? 1 Vores skole opfylder kriteriet til fulde 2 Vores skole opfylder kriteriet i høj grad 3 Vores

Læs mere

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen Nestinspirerede klasser i Greve kommune - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen To citater Jeg gik hele sommeren og var bekymret og nervøs for hvordan det skulle gå jeg har aldrig arbejdet med børn med

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Skolens ledelse bestående af skoleleder Jeppe Møller Tobberup, viceinspektør Alice Bach Andersen, SFO-leder Pernille Hossy, afdelingsleder Helle Lindgaard, afdelingsleder

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning

Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning 2009 Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning Tlf: 97121336 E-mail: gullestrup@herning.dk http://www.gullestrupskole.dk/ Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Ulbjerg Skole. Kvalitetsrapport 2007 KV07 0. =

Ulbjerg Skole. Kvalitetsrapport 2007 KV07 0. = Ulbjerg Skole 8 86 87 88 89 90 9 9 9 9 9 96 97 98 99 00 Kvalitetsrapport 007 7 8 9 6 0. = Rammebetingelser Klassetrin 0-7 Spor Antal elever/børn På skolen 07 i SFO i % af det samlede elevtal på klassetrinnet

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Lærere Klasselærere / Kontaktlærere: MP / LS Fagansvarlige: Dansk: MP / LS Matematik: FC / MP Engelsk: MP / KK Kristendom: MP hovedansvarlig Historie: LS hovedansvarlig

Læs mere

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering.

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. EVALUERINGSPLAN FOR RYSLINGE FRISKOLE Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. Evaluering er vores interne værktøj,

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Arnborg Skole Degnekrogen 2 7400 Herning Tlf: 96287830 E-mail: arnks@herning.dk http://www.arnborgskole.dk/ Kvalitetsrapport for Arnborg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere