Kvalitetsrapport 2010/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2010/2011"

Transkript

1 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen Vildbjerg Tlf: Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 13

2 A. Præsentation af skolen Beskrivelse af skolen Kildebakkeskolen er beliggende i Vildbjerg by. Skolen er enkeltsporet, og der er indskrevet 160 elever i klasse. Herefter fortsætter eleverne på Vildbjerg Skole. Der er ansat 11 lærere, 1 børnehaveklasseleder og 1 skoleleder. Skolen har en SFO med ca. 100 børn. I SFO'en er der ansat 4 pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere og 1 SFO-leder. På Kildebakkeskolen er der en tryg atmosfære. Skolen er overskuelig, alle kender hinanden og passer godt på hinanden. Der er et godt samarbejde blandt de forskellige personalegrupper. Samarbejdet er præget af de fælles værdier: Tryghed, Engagement og Livsglæde. Eleverne er generelt engagerede og motiverede, ligesom forældreopbakningen er god. Smil, glæde og humor er en vigtig del af skolens hverdag. Der er fokus på høj faglighed blandt såvel elever som personale, og trivsel har en central plads på skolen. Vi vægter de musisk - kreative fag, næsten alle elever vælger at deltage i frivillig musik. Vi har altid musik som en bærende del af skolekomedien, og vi laver musical for hele skolen mindst hvert 3.år. Vi anvender læringsstilmaterialer for at tilgodese elevernes forskellighed. Vi har valgt, at eleverne skal på en daglig løbe/gå-tur i sommer halvåret, og i vinter halvåret skal de afsted 2 gange ugentligt. Bygningerne og inventaret er af høj kvalitet. Vi prioriterer indkøb af gode og tidssvarende undervisningsmaterialer, og vi har activeboards. Skolens værdigrundlag På Kildebakkeskolen har vi følgende værdier: Tryghed - Engagement - Livsglæde. Vi har afholdt møder, hvor hele det pædagogiske personale har drøftet indholdet i vores værdiregelsæt, ligesom det har været drøftet i skolebestyrelsen. Det har været vigtigt for os, at alle har medejerskab og er enige om, hvad vi lægger i ordene. TRYGHED Ved det forstår vi: - at man føler sig respekteret og accepteret, som den person man er - sammenhold og fællesskab - overskuelighed og genkendelighed Sådan handler vi: - ved at lytte til hinanden - ved at se positivt på forskellighed - ved at drage omsorg for hinanden - ved at være opmærksom på sproget/sprogbrug - ved at have en anerkendende tilgang til hinanden ENGAGEMENT Ved det forstår vi: - vi er glade for at arbejde og være her - vi viser interesse for det, vi laver - vi er tilstedeværend - vi møder til tiden Sådan handler vi: - ved at være forberedte - ved at skabe opmærksomhed og nysgerrighed LIVSGLÆDE Ved det forstår vi: - at man har en følelse af, at man er noget værd Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 2 af 13

3 - at være "levende" - udstråle energi og positivitet Sådan handler vi: - ved at have fokus på trivsel - ved at have fokus på arbejdsmiljø og læringsmiljø - ved at give ros og anerkendelse Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 3 af 13

4 B. Vurdering af skolens faglige niveau Vurdering af skolens niveau Skolen har et højt fagligt niveau, og vores elever klarer sig over gennemsnittet i de nationale tests og de diagnostiske tests. Lærerne er meget kompetente og engageret i deres arbejde. Vi tilstræber, at lærerne underviser i deres liniefag. Vi har fagdage, hvor eleverne får mulighed for at fordybe sig i et fag eller et tema, ligesom vi vægter, at de arbejder sammen med andre på samme niveau - gerne på tværs af årgange. Eleverne udviser glæde ved at lære og dygtiggøre sig - de er nysgerrige og engagerede. Elevernes alsidige udvikling må også betegnes som værende rigtig god. Vi oplever, at eleverne er socialt velfungerende, de er gode ved hinanden og er aktive i problemløsningen, hvis der forekommer drillerier. Vi arbejder med klassemøder for at træne elevernes evner til at indgå i en demokratisk proces og øve dem i god kommunikation. Vores elevgruppe er meget homogen, og der er stor opbakning fra forældregruppen til at være aktiv i forhold til elevernes trivsel og læring. Skolens styrkesider Kildebakkeskolen har mange styrkesider. Vi har et meget dygtigt og velkvalificeret personale. Der er en høj grad af enaggement hos personale, elever, forældre og skolebestyrelse. Skolen er et trygt sted at lære, det er en overskuelig enhed, hvor alle kender alle. Vi har udarbejdet en trivselsplan, og der er arbejdet meget med skolens værdier og værdiregelsæt - hvilket har betydet en større arbejdsglæde i personalegruppen. Der er stor fokus på trivsel på hele arbejdspladsen. Samarbejdet med SFO er meget velfungerende og er højnet inden for det sidste år. Der er fælles pædagogiske møder, pædagogiske dage, ligesom det på lederniveau fungerer optimalt. Personalet er god til at videndele både i forhold til elever, undervisning og undervisningsmaterialer. Vi har activeboards i alle klasser, og vi anvender IT som en naturlig del af undervisningen, hvorfor eleverne er dygtige til IT. Personalet er god til at spotte, hvis et barn har brug for ekstra hjælp eller omsorg, og vores støttecenter er meget hurtige til at sætte ind. Vi anvender holddelingstimerne til at hjælpe både enkelte elever og grupper af elever med et særligt behov til en bedre læring og skolegang. Der arbejdes meget med læringsstilsmaterialer især i indskolingen, således elevernes læring stimuleres bedst muligt. Der er en rigtig god forældreopbakning til skolen, som vi kun kan sætte stor pris på. Baggrunden for vurdering af det faglige niveau Baggrunden for vurderingen: - eleverne klarer sig over middel i de nationale tests - eleverne klarer sig over middel i de diagnostiske test - testene er obligatoriske på skolen - vi bruger portefølje som evalueringsværktøj - generelt positive tilbagemeldinger fra Vildbjerg Skole, hvortil eleverne overflyttes efter endt skolegang på Kildebakkeskolen - lærernes vurdering Resultatet af arbejdet med de kommunale mål og skolens indsatsområder i skoleåret 2009/2010 og 2010/2011 Resultaterne for skoleåret 09/10: Bygninger og fysisk læringsmiljø fungerer rigtig godt - lokalerne benyttes efter hensigten. Kvalitetsudvikling og dokumentation: Portefølje er implementeret, det er en naturlig del af elevernes selvevaluering samt målfastsættelse. Skolen anvender elevplanerne på HVAL, hvilket fungerer fint. IT- satsning: Der er activeboards i alle klasser, og eleverne anvender bærbare computere fra 0.kl. Vi lever op til vores egne "Mål for IT", som sikrer, at eleverne får kompetencer svarende til JPC-kørekortet. Organisationsudvikling: Der er et godt og udviklende samarbejde på skolen. Samarbejde mellem skoler og daginstitutioner: Vi har et godt samarbejde, som er præget af en gensidig respekt for hinandens Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 4 af 13

5 forskellige arbejdsoråder og kompetencer. Resultaterne for skoleåret 10/11: Ungdomsuddannelse til alle: Vi har udarbejdet en trivselsplan, men kunne desværre ikke helt undvære en antimobbeplan, da vi stadig skal have handlemuligheder, hvis det skulle forekomme. Vi tror ikke, at vi får brug for antimobbeplanen, da vi har meget fokus på trivsel. Vi lærer eleverne at anvende CD-ord, således alle kan tilegne sig viden ved at læse. VEN-ordningen fungerer ikke på skolendelen, da der ikke er behov for det. I SFO er børnene i 3.kl. VEN med et førskolebarn for at hjælpe det til en god start på Kildebakkeskolen. Knæk kurven: Holddelingstimerne er super gode til at give de elever, der har brug for det, den ekstra hjælp for at kunne fungere i klasserne/tilegne sig viden i et klassefællesskab. Vi har en lærer i gang med AKT-uddannelsen, hvilket kun kan siges at være en gevinst for skolen. Støttecentret: Teamet omkring støttecentret fungerer godt, der er stor fokus på at alles kompetencer udnyttes bedst muligt. Vi oplever, at både elever, forældre og lærere er glade for den indsats støttescentret tilbyder. Vi har på skolen arbejdet godt med indsatsområderne, som er blevet en del af dagligdagen. De nye indsatsområder ligger fint i forlængelse med de "gamle". Det er vigtigt, at indsatsområderne opleves som nærværende og meningsfulde. Vurdering af den specialpædagogiske bistand Den specialpædagogiske bistand på Kildebakkeskolen vurderes til at være rigtig god og nærværende. Specialundervisningsbeistanden gives på baggrund af lærervurdering af den enkelte elevs niveau, samt resultater i de diagnostiske tests. Støttecenterteamet vurderer herefter behovet for bistand til eleven. Støttecenterteamet består af specialundervisningskoordinator, læsevejleder, AKT-lærer samt 2 lærere. Bistanden gives enten som undervisning efter skoletid, parallel med klassen eller som støtte i timerne. Der følges ofte op på elevernes udbytte af undervisningen. Der er stor opmærksomhed på elevernes forskellige læringsstile, således vi sikrer os at eleverne mødes der, hvor de lærer bedst og får størst udbytte. Vi har et godt samarbejde med både elever og forældrene omkring specialundervisningen, ligesom samrabejdet med PPR er velfungerende. Vurdering af SFO I skoleåret 9/10 har der været særlig fokus på natur og naturfæmomener. SFO har bevidst arbejdet med børnenes kendskab til den nære natur. Der er bl.a. plantet pil, lavet forskellige bålprojekter og most på eget mosteri. I skoleåret 10/11 er der arbejdet grundigt med sprog. Børnene har lavet teater og film, hvor de har arbejdet ud fra et manus, som de selv har skabt. Der er fri adgang til skolebiblioteket, hvor der er højtlæsning samt rollespil. Der arbejdes med førskolebørnene omkring kommunikation og sprogbrog, hvor vi også anvender materialet "Glade børn". Materialet lægger op til, at man taler om følelser, modsætninger, og man lærer at lave aftaler(kommunikere)og sætte ord på egne ønsker og behov. I forbindelse med morgensamling arbejdes der også med rim og remser, opgaveløsning, ligesom vi anvender sang og musik til at stimulere sproget. I forbindelse med onsdagsaktiviteter for hele SFO'en laver børnene forskellige samarbejdsøvelser. Lektiecafé er et dagligt tilbud til alle SFO børn. Vi planlægger og evaluerer ud fra SMTTE-modellen. Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 5 af 13

6 C. Pædagogiske processer og skolebestyrelsens principper Den løbende evaluering Status på elevernes udbytte af undervisningen og deres inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Status Vi bruger portefølje som evalueringsværktøj. Eleverne arbejder med deres egen portefølje forud for skole-hjem samtalen, hvor de evaluerer på egen indsats og læring samt sætter nye mål for den kommende periode. Der afholdes elevsamtaler, enten individuelt eller i små grupper, hvor man drøfter elevernes indsats og mål for næste periode. Eleverne får altid både en mundtlig og skriftlig tilbagemelding, når de har afleveret større skriftlige arbejder/projekter. På klassemøder inddrages eleverne i, hvordan undervisningen foregår, ligesom de her har mulighed for at komme med forslag. Læsevejlederen tester og "LUS'er" eleverne, herefter er der læsekonference med dansklæreren eller klasseteamet. Vi anvender diagnostiske tests og lærebogstests/evalueringer for at følge med i, hvordan den enkelte elev og klassen klarer sig. Eleverne har en læselog. Mål Tiltag Tegn At lærerne stadig til hver en tid har tjek på, hvor langt eleverne er i forhold til målene. Testene og elevsamtalerne stadig bruges aktivt i forhold undervisningens planlægning og udførelse. At undervisningen planlægges ud fra elevernes standpunkt. Skole-hjemsamarbejde Status på samarbejde mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelse af elevplaner Der afholdes et forældrermøde for førskolebørnenes forældre umiddelbart før børnene starter i SFO pr. 1.april. Her deltager SFO-leder, souschef i SFO og skoleleder. Der afholdes forældremøder i alle klasser i løbet af august og september, hvor årsplanerne gennemgåes, og lærerne fremlægger klassens faglige og sociale mål. Der afsættes altid tid til en drøftelse af, hvordan klassen fungerer. Der vælges et forældreråd bestående af forældre fra 3-4 hjem. På mødet har skolebestyrelsen altid et punkt, hvor der orienteres om bestyrelsens arbejde, samt der opfordres til, at klasseforældrerådet sørger for, at der afholdes 2-4 sociale arrangemeneter for klassen. I klasse deltager SFO-lederen i forældremøderne. Der afholdes 2 skole-hjem samtaler årligt, hvor porteføljen er en del af dokumentationen for elevernes udbytte af undervisningen - tests og andre evalueringsværktøjer medtages også. Inden samtalen i foråret får forældrene tilsendt elevplanen, som gennemgåes af lærerteamet og underskrives til samtalen. Elevplanerne opbevares på skolens kontor. Der er afsat 20 minutter pr. elev - er der behov for mere eller flere samtaler tilbydes det selvfølgeligt. SFO afholder samtaler i forbindelse med skole-hjem samtalerne, ligesom der er fælles forberedelse med lærerteamet af samtalerne. Der afholdes åbent hus 2 gange årligt. Holddannelse Status for holddannelse vedrørende Knæk Kurven Status I skoleåret 10/11 fik skolen tildelt 532 timer svarende til 8,17 lektioner pr. uge til 0.-3.kl., hvor der ialt var 86 elever. Timerne blev anvendt til at højne elevernes faglige kompetencer - især læsefærdigheder. Læreren, der havde timerne i 0.kl., deltog også i skole-hjem samtalerne. Eleverne undervises på små hold, hvor undervisningen tilrettelægges, således barnets nærmeste udviklingszone rammes. Holddelingstimerne betyder, at færre elever udskilles til specialundervisning. Mål Tiltag Tegn - At ekskludere færre elever til specialundervisning og de specialiserede tilbud. - At alle elever oplever succes og fremgang i skolen. - At faglærerne oplever en sparring og støtte i forhold til de elever, der har vanskeligheder. Holddelingstimerne tildeles få lærere, og anvendelsen af timerne drøftes på teammøder, således man hele tiden har formålet for øje. Få elever udskilles til specialeundervisningen. Eleverne oplever at tro på sig selv i forhold til læring. Eventuelle principper for den løbende evaluering vedtaget af skolebestyrelsen Principper for arbejdet med elevernes udbytte af undervisningen og deres inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Den løbende evaluering Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 6 af 13

7 Formålet med den løbende evaluering er at måle klassens og den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Evalueringsarbejdet består i at samle dokumentation for undervisningens effekt både for klassen som helhed og for den enkelte elev. Til den løbende evaluering kan man bruge en lang række metoder og værktøjer f.eks.: - Test - Observation - Opgaverettelser - Interviews/elevsamtaler - Spørgeskemaer - Logbog - Portefølje Evalueringen kan medtænkes i planlægningen, så den bliver en del af undervisningen. Ofte kan man bruge en del af de opgaver og fremlæggelser m.v., som er en del af uv-forløbet til at evaluere på: - Samtale med den enkelte elev - Samtale med hele eller dele af klassen - Korte elevfremlæggelser - Opgaver - Småtest - Tip en 13 er - Brev til læreren Disse evalueringer indgår i undervisningen, men har også det ekstra formål at dokumentere undervisningseffekten og danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for undervisningens videre planlægning. Evalueringen skal være en naturlig del af undervisningen. 13 stk. 2 Som led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for undervisningens videre planlægning. Vedtaget i skolebestyrelsen d Evalueringskultur på Kildebakkeskolen Evaluering indgår som en naturlig del af undervisningen på skolen. Med baggrund i kendskab til de forskellige læringsstile og den anerkendende pædagogik arbejder vi med at differentiere undervisningen, så vi tilgodeser den enkelte elevs faglige udvikling. Vi har gennem en del år arbejdet med portefølje. Alle elever har en arbejdsportefølje og præsentationsportefølje. De 2 mapper står på skolen. Flere gange årligt udvælger eleverne arbejder, som kan dokumentere deres udvikling, og at de har arbejdet med mål fra sidste gang. De udvalgte arbejder sættes i præsentationsporteføljen. Det danner baggrund for fastsættelse af faglige mål for næste periode. Derved bliver eleverne bevidste om egen læring. Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 7 af 13

8 Vi evaluerer eleverne og undervisningen løbende i vores teamsamarbejde, ligesom vi på afdelingsmøderne evaluerer vores fælles uv-forløb i forhold til de mål, der er sat for uv-forløbet. Vi evaluerer sammen med eleverne ved elevsamtaler og taler også om elevens faglige, sociale og personlige kompetencer. Der foregår en løbende evaluering i den daglige undervisning. Der er i flere fag indbygget evalueringsværktøjer, som vi anvender, ligesom vi som en naturlig del af undervisningen bruger de diagnostiske prøver på alle klassetrin i dansk og matematik samt de nationale tests. Resultaterne opbevares i elevmapperne på kontoret og anvendes som dokumen-tation i elevplaner og ved skolehjem samtalerne. Er der et særligt dårligt resultat, drøftes dette med spec-uv-koordinator med henblik på tiltag. Den overordnede evaluering sker på team- og afdelingsmøder, pæd. råds møder og ved udviklingssamtaler med ledelsen. Vedtaget i skolebestyrelsen d Eventuelle principper for skole-hjemsamarbejde vedtaget af skolebestyrelsen Principper for samarbejde mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelse af elevplaner PRINCIPPER FOR SAMARBEJDET MELLEM HJEM OG SKOLE Fra Folkeskoleloven: "Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at give eleverne mulighed for at " 1. Det er skolens ønske, at der oprettes klasseforældreråd i hver klasse samt i skolefritidsordningen. Klasseforældrerådene vælges, så de kan være med i planlægningen af arrangementer i klassen. Klasselæreren deltager i forældrerådsmøderne. Klasseforældrerådet skal medvirke til, at der skabes et fornuftigt, trygt og godt samarbejde omkring klassen og være bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen. 2. Til hver klasse er der tilknyttet en kontaktperson i skolebestyrelsen. 3. Underretning om elevernes udbytte af undervisningen sker 2 gange pr. skoleår. I klasse deltager dansk- og matematiklærer i skole/hjem samtalerne. Børnehaveklassen har skole/hjem samtaler 2 gange pr. skoleår ved børnehaveklasselederen. Skolefritidsordningen tilbyder samtale med forældrene 1 gang årligt i forbindelse med en af skole-hjem samtalerne. Forældrene får tildelt et mødetidspunkt til alle samtaler. Forældrene modtager 1 gang årligt elevplan forud for skole/hjem-samtalen. 4. Der afholdes "Åbent Hus" 2 gange pr. år 1 gang i efteråret og 1 gang i foråret. Derudover er forældrene velkomne til at overvære undervisningen i klassen efter forudgående aftale med klasselæreren. 5. Klasselærer og klasseforældreråd samarbejder om klassearrangementer i klassen. Klasselæreren deltager i et klassearrangement årligt. I starten af skoleåret informeres forældrene om årsplanen for klassen. 6. Information til forældrene sker via skolens hjemmeside eller via kontaktbogen. Hvert barn får udleveret en kontaktbog til oplysninger mellem hjem og skole. Forsømmelser, anmodning om frihed m.m. skrives i kontaktbogen. 7. Forældrene inviteres specielt til 1. skoledag i børnehaveklasse og 1. klasse samt ved indskrivningen til børnehaveklassen. 8. Børn og forældre inviteres til at besøge skolen, før de starter i skolefritidsordningen. Der afholdes et forældremøde ultimo marts måned. Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 8 af 13

9 9. Som en del af skole/hjem-samarbejdet ved skolen afholdes der 1 gang pr. år skolefest for alle elever, forældre og pædagogisk personale. Vedtaget i skolebestyrelsen den 26. okt Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 9 af 13

10 D. Rammebetingelser Klassetrin, spor og elever Punktet udfyldes af forvaltningen på baggrund af status d. 5. september i året forud for rapporteringsåret Antal elever Bh. kl klasse klasse klasse klasse klasse klasse 25 1 Antal spor Antal elever i den almindelige specialundervisning Elever der modtager specialpædagogisk bistand på skolen under den almindelige specialundervisning Antal elever i den almindelige specialundervisning 9 elever har fået speciaundervisningstimer hele skoleåret, mens 5 andre har fået støtte i kortere perioder. 1 enkeltintegreret elev startede i april. Nøgletal for normalklasser Antal elever pr. klasse 22,7 Gennemsnitlig udgift pr. elev Ressource afsat til specialpædagogisk bistand Antal elever pr. lærer 13,3 Elevernes fravær opdelt i 3 kategorier: Sygdom, Lovlig fravær og ulovligfravær 5,0 2,1 0,0 Elever pr. antal computer, der er under fem år gamle 2,1 Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev 1702,35 Rammebetingelser i øvrigt - 1 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning 38,7 % Ressourcer der anvendes til efteruddannelse og kompetenceudvikling 7606,20 pr. fuldtids ansat lærer. Planlagte undervisningstimer 7089,31 Gennemførte undervisningstimer 7082,31 Rammebetingelser i øvrigt - 2 Undervisningen er varetaget af lærere med linjefag Dansk (%) 100% Engelsk (%) 60% Kristendomskundskab (%) 62,5% Historie (%) 100% Idræt (%) 100% Musik (%) 100% Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 10 af 13

11 Billedkunst (%) 100% Håndarbejde (%) 100% Sløjd (%) 100% Hjemkundskab (%) 100% Matematik (%) 82% Natur/teknik (%) 100% Specialundervisning, specialklasser m.m. (%) 75% Rammebetingelser i øvrigt 3 Undervisernes kompetencer i forhold til AKT, Specialpædagogik, Læsevejledning, Skolebibliotek, Medievejledning Antal Medarbejdere, der er i gang med en AKT - uddannelse 1 Lærere/børnehaveklasseledere med læsevejlederuddannelsen 1 lærere med skolebibliotekaruddannelse 1 Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 11 af 13

12 E. Resultater Læsetesten fra OS - 64 Hurtig og sikre læsere 95 % Langsomme og delvis sikre læsere 5 % % Undervisningsmiljøvurderingen Undervisningsmiløvurderingen er foretaget 2009 År Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 12 af 13

13 Z. Skolebestyrelsens bemærkninger Skolebestyrelsens bemærkninger Skolebestyrelsen udtaler sig til skolens bidrag til kvalitetsrapporten Skolebestyrelsen har sidst haft rapporten på skolebestyrelsesmøde d. 13. september og ordlyden i den stemmer overens med skolens praksis. Skolebestyrelsen en meget tilfreds med skolens drift og den pædagogiske indsats. Skolebestyrelsen er glad, at vi har en skole, hvor: - der er et dygtigt og velkvalificeret personale - der er stor fokus på trivsel - der et godt samarbejde mellem skole og SFO - der er arbejdet grundigt med værdierne og værdiregelsættet - det er trygt at være - der er Active-boards i alle klasser - der er fokus på bevægelse - der anvendes læringsstilsmaterialer i undervisningen - de praktisk-musiske fag/aktiviteter vægtes - der er gode fysiske rammer såvel ude som inde Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 13 af 13

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning Tlf: 97121336 E-mail: gullestrup@herning.dk http://www.gullestrupskole.dk/ Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Ørnhøj skole Hovedgaden 32 6973 Ørnhøj Tlf: 96287980 E-mail: OHS@herning.dk www.ornhoj-skole.dk Kvalitetsrapport for Ørnhøj skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 12

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning

Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning 2009 Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning Tlf: 97121336 E-mail: gullestrup@herning.dk http://www.gullestrupskole.dk/ Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Principper for den løbende evaluering

Principper for den løbende evaluering Principper for den løbende evaluering Evalueringen skal: 1. være en integreret del af undervisningen, og skal omfatte den personlige-, den sociale- og den faglige udvikling 2. Omfatte såvel lærerens som

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2014/2015 vedr. Davidskolen

Tilsynserklæring for skoleåret 2014/2015 vedr. Davidskolen Bestyrelsen/Forældrekredsen Davidskolen Østergade 13 3720 Aakirkeby Att: Skoleleder Palle Kure Skolekode: 400034 Rønne d. 1.3.2015 Tilsynserklæring for skoleåret 2014/2015 vedr. Davidskolen Tilsynet er

Læs mere

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206)

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART OG ALDERSBLANDEDE GRUPPER START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) 1 Indledning Udvidet skoledag med rullende skolestart har været på Christinelystskolens dagsorden gennem længere

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning:

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens navn: Gjern Skole Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Gjern skoles mål: at skolen udvikler sig i et demokratisk forum af elever, lærere og forældre. at eleverne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Harte Skole Viceinspektør Jakob Henningsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Det samlede læseresultat

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE SSC er meget systematisk omkring

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/09. Frederiksberg Skole

Kvalitetsrapport 2008/09. Frederiksberg Skole Kvalitetsrapport 2008/09 Frederiksberg Skole Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Udviklingsplan 2012 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

2009 Herningsholmskolen Sjællandsgade 86 7400 Herning

2009 Herningsholmskolen Sjællandsgade 86 7400 Herning 2009 Herningsholmskolen Sjællandsgade 86 7400 Herning Tlf: 9628 7850 E-mail: herningsholm@herning.dk http://www.herningsholmskolen.dk Kvalitetsrapport for Herningsholmskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Åmoseskolen Valdemarsvej 347 7400 Herning Tlf: 96287730 E-mail: aamoseskolen@herning.dk www.aamoseskolen.dk Kvalitetsrapport for Åmoseskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Kvalitetsrapport 2009 Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg Tlf: 86577127 E-mail: Bjedstrup.Skole@Skanderborg.dk www.bjedstrupskole.dk Kvalitetsrapport for Bjedstrup Skole - Skanderborg Kommune

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013. Fjelsted Harndrup Skole

Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013. Fjelsted Harndrup Skole Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013 Fjelsted Harndrup Skole Pædagogiske processer Kvalitetsrapport 2009-2011 Fra udviklingsplan 09-11 Helhed og sammenhæng Sundhed med omtanke, inklusion,

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 22.12.10 Vemmedrupskolen Virksomhedsplan 2011-2012 Der indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen Eriksvej 4, 4100 Ringsted Tlf. 5762 8400 aadalskolen@ringsted.dk www.aadalskolen.dk Kort og godt om Ådalskolen - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen tilbyder specialundervisning

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evaluere kommer af latin og betyder at anslå eller værdsætte. Evaluering i skolen handler om at beskrive, reflektere og vurdere undervisningen og elevernes

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere