Sikker dykker på overfladen og i dybden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikker dykker på overfladen og i dybden"

Transkript

1 Miniguide til medarbejderen Adresser og telefonnumre Sikker dykker på overfladen og i dybden Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 Postboks København Ø Tlf Fax: Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 Postboks København Ø Tlf Fax: Sekretariatet for ledere Vermlandsgade København S Tlf: Fax: Arbejdstagersekretariatet H. C. Andersens Boulevard 38, 2 sal 1553 København V Tlf: Fax: Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf. : Fax: Lay-out: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag år 2006 ISBN nr Varenummer

2 FORORD Denne pjece fremlægger en række spørgsmål, facts og forslag, som du kan anvende i forbindelse med dit daglige arbejde som erhvervsdykker med henblik på at forebygge ulykker og nedslidning. Pjecens tekst er et særligt uddrag af BAR service- og tjenesteydelsers Branchevejledning om erhvervsdykning, hvor supplerende viden kan indhentes. Arbejdet som erhvervsdykker spænder over mange forskellige typer af opgaver. Private erhvervsdykkere, redningsdykkere, frømænd, minedykkere og mætningsdykkere udfører vigtige og nødvendige opgaver, som kan indebære fare for akutte skader eller senskader. I forhold til antallet af dyk, der udføres, er mængden af akutte skader meget lille i dag. Til gengæld kan de akutte skader være meget voldsomme og desværre af og til med dødelig udgang. At antallet kan holdes nede, skyldes primært den gennem tiderne opnåede viden, der til stadighed bliver mere udbygget, og at erhvervs-dykkere i udstrakt grad følger de forbedrede regler, tabeller mv. Med hensyn til senskader forholder det sig mere problematisk. En del af de dykkere, der har arbejdet i mange år, og især de der har haft mange dyk, har svære problemer lokaliseret til knogler, nervesystemet, lunger eller ører. Det er vanskeligt at afklare, om problemerne direkte kan relateres til dykningen. For visse lidelser ses der dog en klar sammenhæng. Kan du i dit daglige arbejde som dykker forebygge akutskader og senskader? Ja, et langt stykke ad vejen ved at du tager passende forholdsregler. Denne pjece kan hjælpe dig på vej. 1

3 Forebyggelse af ulykker og overbelastninger Planlægning Med en god planlægning kan du, din makker og det øvrige dykkerteam sikre en høj grad af forebyggelse. For at modvirke ulykkesfarer skal I afklare følgende: Er der indsamlet tilstrækkelig information om det forestående dyk? Hvad er dykkermålet, og hvordan bliver arbejdsbelastningen? Hvordan er de fysiske forhold som f.eks. dybder, strøm, bundforhold og vejrsituation? Hvad kræver dykket af din og de andre dykkeres fysiske og psykiske formåen på dagen, og kan og vil I imødekomme disse krav? En macho-indstilling kan blive katastrofal. Er sikkerhedsniveauet tilstrækkeligt højt, således at alle kan acceptere det? Indebærer dykket så store risici, at der skal udfærdiges en skriftlig risiko- og arbejdspladsvurdering ( 9 i Bekendtgørelse om dykkerarbejdets sikre udførelse)? Er jeres dykkerprofil med henblik på blandt andet bundtid, hvilke gasser der skal anvendes på hvilke dybder og hvor mange dekompressionsstop, der skal afholdes, i orden og indlært? Medbringes reserveplaner i tilfælde af f.eks. tids- eller dybdeoverskridelse? Er dykkerplanen gennemgået med makker og eventuel dykkerleder, således at alle er enige? Er udstyret i orden? Kan alle krav opstillet i Bekendtgørelse om dykkermateriel opfyldes? Kender I hinandens udstyr, således at brugen lettes i nødsituationer? (At benytte den samme udstyrskonfiguration kan være en stor fordel) Er der som backup for en eventuel dykkercomputer medbragt tabeller som lovgivningen foreskriver? Er gasforbruget planlagt og beregnet på sikker vis, således at du kan klare dig selv under hele dykket og kan give assistance til en makker i nød? Er nødprocedurer kendte af alle - både mellem dykkerne indbyrdes og mellem dykkerne og teamet over vand, og er der taget de nødvendige forholdsregler i tilfælde af uheld herunder evt. hjælp via 112? Er placering og brug af alt nødudstyr, der befinder sig over vand, kendt? Er afmærkningen af dykkerstedet i orden? Er kommunikationsudstyret funktionsdygtigt? 2 3

4 Kontrol af udstyret Før du og dine kolleger går i vandet, skal I hjælpe hinanden med at kontrollere, om jeres udstyr fungerer og er i orden. Kontrollér bl.a. følgende: At vingevestens eller afbalanceringsvestens dump-ventiler og inflator fungerer korrekt, at ventilerne kan nås, og at alle hurtigspænder er forsvarligt lukkede. (Din makker lærer herved placeringen at kende, så de hurtigt kan åbnes i en nødsituation) At regulator fungerer, og at alle ventiler, der skal være åbne eller lukkede, er rigtigt indstillet At alle regulatorer kan identificeres med hænderne, og at der kan åndes fra begge regulatorer At dine og makkerens flasker og ventiler er tætte At eventuelle linehjul er låst ordentligt, og at lygter og andet væsentligt udstyr virker, og sidder som det skal. Krav til udstyret Du bør have et godkendt, godt, tilstrækkeligt og velfungerende udstyr, der altid er vel vedligeholdt og tilpasset den enkelte opgave. Følgende retningslinier kan opstilles: Alt udstyr skal være godkendt efter gældende regler Retningslinier for vedligeholdelse og servicering af udstyr skal overholdes, ligesom tilstrækkelig rengøring Skal give den bedste sikkerhed. Du skal kunne være uafhængig af andre, medbringe reserveenheder af livsvigtigt udstyr og kunne give fornøden hjælp til en makker i nød Enkelhed. F.eks. er det i en krisesituation vigtigt nemt at kunne tilslutte reserveluft, nå betjeningshåndtag og yde hjælp med sit udstyr. Undgå at forveksle f.eks. flasker med forskellige gasarter. Standardplacering af udstyr er en god idé ved holddykning, således at andre dykkere ved, hvor tingene sidder. Udstyret skal være let at skille ad og vedligeholde 4 5

5 Strømlinet og afbalanceret. Du reducerer vandmodstand og hermed energi- og luftforbrug. Det er nemmere at indtage vandret stilling under arbejde og dekomprimering. Du kan undgå at rode op i mudder og at hænge fast i fremspring, liner, mv. Veste med mulighed for forskellig mængde og placering af bly letter afbalancering God komfort og pasform, lav åndingsmodstand. Letter kredsløb og åndedræt. Du kan undgå belastende påvirkning som f.eks. et blybæltes pres på lænderyggen Fleksibilitet og praktisk anvendelighed. Gør udstyret let at justere og at tilføje eller fjerne enkeltdele. Skal være tilstrækkelig i forhold til dykkets og arbejdsopgavens krav. For at forebygge underafkøling under dykket skal inder- og yderdragt yde tilstrækkelig beskyttelse. Efter dykket skal du ligeledes hurtigst muligt beskytte dig mod varmetab med tilstrækkelig påklædning. Uddannelse og viden Både du og dine kolleger, dykkerassistenter og dykkerledere skal være uddannede til den opgave, I skal udføre. Ledelsen og rekvirenter har et overordnet ansvar for at sikre, at den nødvendige viden og kunnen er opnået og vedligeholdt i forhold til alle dyk og arbejdsopgaver. Du har dog også et selvstændigt ansvar og skal sige fra, hvis kravene overstiger dine fysiske og/eller psykiske formåen, idet du både kan bringe dit eget og dine kollegers helbred i fare. Helbredstilstand og almen tilstand På grund af de påvirkninger, du som dykker udsættes for, skal din helbredstilstand være i orden. Du må f.eks. ikke lide af hjertesygdomme, lungelidelser, kroniske øre- og bihulelidelser og sukkersyge. Den årlige lægeundersøgelse skal foretages af særligt uddannede dykkerlæger. Det er meget væsentligt, at du ikke tilbageholder oplysninger om din helbredstilstand overfor din arbejdsgiver eller dykkerlægen, selvom du frygter for eventuelle jobmæssige konsekvenser eller forbigående mister indtjening. Faren for varige skader er simpelthen for stor. 6 7

6 Dykning og arbejdet som dykker kræver et fysisk og mentalt overskud. Det er vigtigt, at din fysiske form er bedst mulig, og at du vedligeholder den gennem konditions-, udholdenheds-, styrke-, koordinations- og bevægelighedstræning. I god fysisk form vil du f.eks. kunne klare at yde en nødvendig assistance til makkeren i en nødsituation selv efter et hårdt stykke arbejde. Arbejdsopgaverne vil kunne klares lettere gennem den forbedrede koordinationsevne og evnen til koncentration og fokusering. De forbedrede kredsløbsforhold og den mentale styrke har ligeledes stor betydning for, at du bedre kan modstå de negative indvirkninger af de forskellige åndingsgasarter og kuldepåvirkninger. Ud over at være fri for sygdom er det i forbindelse med hvert dyk vigtigt at du er frisk, at væskebalancen er god, og at du ikke har indtaget alkohol eller andre stoffer, der indvirker på koncentration, årvågenhed og bedømmelsesevne. At undgå rygning vil ligeledes være en meget stor fordel med henblik på lungekapacitet og kredsløb. 8 Forebyggelse i forhold til dykkersyge, indånding af gasarter under tryk og barotraumer/squeezes I forbindelse med dekompressionsdyk kan der ud over ovenstående anbefalinger vedrørende helbredstilstand og almen tilstand samt udstyr anføres følgende: Du skal som minimum overholde de gældende dykkertabeller. Har du tidligere haft dekompressionssyge, bør du foretage en konservativ reduktion af bundtiden i forhold til tabeltiden. Hvis du er over 40 år, har du et stigende behov for mere dekompressionstid end yngre (reduktion af bundtiden med 10% pr. 10-år i forhold til tabellerne, eller i stedet anvende Nitrox i stedet for almindelig atmosfærisk luft). Hvor det er muligt, bør du afholde dig fra at dykke til grænserne af tabellerne Under dekompressionen bør du indtage en vandret position og udføre let fysisk aktivitet (øger blodcirkulationen og letter gasafgivelsen fra vævene) Du bør så vidt muligt undgå særligt hårde fysiske belastninger under dyk, da det medfører øget gasoptagelse i vævene Undgå gentagne dykninger og dykning umiddelbart efter et dekompressionsdyk Undlade fysisk aktivitet lige efter dykket. Pludselig aktivitet menes at kunne fremprovokere bobledannelse i kroppen, svarende til at ryste en sodavand. Efter et dekompressionsdyk bør du i stedet hvile et par minutter i overfladen. Tilsvarende bør du tilbringe ca. 30 9

7 minutter på land eller på båden i liggende position, gerne med indånding af ilt eller anden dekompressionsgas Det er altid væsentligt, at du har ren ilt til rådighed, når du dykker. Ilten er afgørende i forhold til at reducere påvirkninger i forbindelse med dekompressionssyge, iltmangel, kuldioxid- og kulilteforgiftning Hvis du har foretaget gentagne dyk over flere dage, bør du holde passende pauser i dykningen Efter gentagne dekompressionsdyk bør du ikke før efter et døgn begive dig op i bjerge højere end 300 meter eller flyve. De lavere tryk kan medføre fornyet dannelse af mikrobobler. Forebyggelse af bevægeapparatskader Med henblik på forebyggelse af skader på dine muskler og led bør du såvel tænke på akutskader som nedslidningsskader. Tunge løft bør reduceres mest muligt. For udstyrets vedkommende skal du finde en fornuftig balance mellem situationen over og under vand og arbejdets karakter. Vælger du lettere flasker, er der krav om mere bly. En god løsning kan her være bly, der nemt kan klikkes af og på af dykkerassistenten i forbindelse med ned- og opstigning. I forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver bør løftehjælpemidler tænkes ind i størst muligt omfang. Der kan her være tale om en kran på kajen eller båden til brug for tungt udstyr, materialer og værktøj, eller et hydraulisk spil til brug for løft af metalklodser, når der tages stag op. Ud over tunge løft skyldes mange nedslidningsskader dårlige arbejdsstillinger både som følge af uhensigtsmæssig indretning, dårlige pladsforhold og ringe arbejdsteknik. Der bør tænkes meget i en fornuftig indretning af bådene, der dykkes fra, og af køretøjer, der benyttes på land, som f.eks. redningsbiler. Gode faciliteter for opbevaring, påfyldning af flasker og rengøring af udstyr er ligeledes vigtig. God udformning af dykkerlejderen, således at det er let at holde balancen, eller mulighed for at sænke stævnen på en redningsbåd, som letter ombordstigning, er andre eksempler på gode løsninger. Arbejdsredskaber til brug under vand bør være udformet, således at du nemt kan betjene dem, og at belastninger i forbindelse med vandmodstand og din manglende tyngdekraft under vand er reduceret mest muligt

8 Førstehjælp og genoplivningsudstyr Henvisninger Og hvis det alligevel skulle gå galt vær helt opdateret med henblik på at kunne yde førstehjælp til en nødstedt kollega og hav det nødvendige genoplivningsudstyr til rådighed, herunder især ren ilt. Tilkald hjælp: Sker uheldet til søs, skal Søværnets Operative Kommando (SOK) tilkaldes på tlf Alternativt kan Lyngby Radio anvendes, der kan formidle kontakten over VHF kanal 16 Hvis der dykkes fra land eller i søer, kontaktes Alarmcentralen 112. Litteratur BAR service- og tjenesteydelser: Branchevejledning om erhvervsdykning. Lings Svend: Forebyggelse af helbredsskader ved dykning. Arbejds- og miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital Poulsen Inge Vibeke og Svend Lings: Helbredsproblemer som følge af dykning. Arbejds- og miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital Søværnets Operative Kommando: Håndbog i dykning. SOKPUB Bekendtgørelser Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om dykkerarbejdets sikre udførelse Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om dykkermateriel Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om lægeundersøgelse af dykkere Internetadresser (Arbejdstilsynet) (Divers Alert Network) (Rådet for større dykkersikkerhed)

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Pjecens formål Formålet med denne pjece er at give gode råd om sikkerhed i forbindelse med fritidsdykning. Generelt

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

Ergonomi og Frisører. Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget

Ergonomi og Frisører. Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget Ergonomi og Frisører Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget Forord Frisørfaget er et servicefag, hvor kunderne kommer i første række, selv om det kan være på bekostning

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord................................................ 1 Belastning

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL INDLEDNING Såvel ved indkøb af nye busser som ved vurdering og justering af busser,

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar God ergonomi i tjenestebiler - Politi og forsvar Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Indledning...4 3 Ind i og ud af bilen...5 4 Sid og kør godt i bilen...7 4.1 Sæde og rat...7 4.2 Nakkestøtten og sikkerhedsselen...10

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere