Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening"

Transkript

1 Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening Version

2 Indhold Indledning...3 Arbejdsgruppens kommissorium...3 Beslutninger vedrørende implementering af screeningsprogrammet...4 Organisering...5 Indfasning af patienter i screeningsprogrammet...5 Fælles kommunikationsindsats om screeningsprogrammet...6 Skriftlig information til borgerne...7 Landsdækkende pjece om tarmkræftscreening...7 Fælles invitations- og administrationsmodul (IAM)...7 Maksimal ventetid til koloskopi efter positiv screeningstest...9 Screeningstest...9 Cut-off værdi for positiv screeningstest...10 Retningslinjer for håndtering af blodfortyndende medicin ved screeningsafledt koloskopi...11 Udrensningspræparat ved screeningsafledt koloskopi...11 Procedure ved udeblivelse fra screeningsafledt koloskopi...11 Svarfrist på histologisk undersøgelse efter screeningsafledt koloskopi...11 Retningslinjer for CT-kolografi...12 Patologisk indsats i screeningsprogrammet...12 Koloskoperende sygeplejersker...13 Landsdækkende kvalitetsmonitorering af screeningsprogrammet...13 Bilag 1 Arbejdsgruppens medlemmer...15 Bilag 2 Flow-chart over tarmkræftscreeningsprogrammet...16 Bilag 3 - Notat vedr. rækkefølge for indkaldelse af borgere...17 Bilag 4 Kommunikationsplan for tarmkræftscreeningsprogrammet / MANUAL FOR IMPLEMENTERING OG DRIFT AF TVÆRREGIONAL TARMKRÆFTSCREENING

3 Indledning Det er med kræftplan III fra 2010 besluttet, at der skal indføres landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer i alderen år hvert andet år. Tilbuddet gives til borgerne hvert andet år men med en 4-årig indkøringsperiode i perioden 2014 til Tilbuddet omfatter undersøgelse for blod i afføringen med en immunkemisk metode (ifobt) til påvisning af blod og efterfølgende undersøgelse med koloskopi ved påvisning af blod i afføringen. Når programmet er fuldt implementeret, vil det medføre screeningskoloskopier og identificere ca tilfælde af tarmkræft om året. I den 4-årige indkøringsperiode forventes det, at der identificeres tilfælde af tarmkræft om året. Det er regionerne, som har ansvaret for at tilrettelægge, implementere og drive screeningsprogrammet for tarmkræft. Regionerne har således ansvaret for at sikre rettidig implementering, høj deltagelse, høj kvalitet, en effektiv ressourceudnyttelse, information om screeningstilbud, hurtig reaktion ved fund af tarmkræft eller forstadier hertil, samt at screeningsprogrammet monitoreres på en måde, der gør det muligt at følge op på programmet og sammenligne på tværs af regionerne mv. Tværregional arbejdsgruppe for implementering og videndeling Regionernes sundhedsdirektører nedsatte i foråret 2011 en tværregional arbejdsgruppe, som bl.a. fik til opgave at forberede og koordinere regionernes implementering af tarmkræftscreening, sikre videndeling og følge regionernes implementering af screeningsprogrammet. Målet hermed har bl.a. været at sikre et ensartet og lige tilbud til borgerne på tværs af landet. Foruden regionerne deltog Sundhedsstyrelsen i arbejdsgruppen - jævnfør bilag 1. Planlægning og implementering af tarmkræftscreeningsprogrammet tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft fra 2010 (revideret i 2012). Arbejdsgruppens kommissorium Arbejdsgruppen har fulgt følgende kommissorium: Arbejdsgruppen skal beskrive regionernes opgave i forbindelse med implementering og fremlægge forslag til, hvordan tarmkræftscreening kan implementeres. Arbejdsgruppen skal medvirke til at sikre, at der på landsplan etableres et samarbejde mellem de involverede laboratorier, og at laboratorier udover et internt kontrolsystem, også deltager i et eksternt kontrolprogram til sikring af ensartetheden mellem laboratorierne. Arbejdsgruppen skal overveje, hvorvidt der skal iværksættes tiltag til at imødegå kapacitetsudfordringer for eksempelvis laboratoriefaciliteter. Arbejdsgruppen skal overveje muligheder for opgaveglidning eksempelvis muligheden for at uddanne koloskoperende sygeplejersker samt muligheden for at anvende bioanalytikere frem for patologer. Arbejdsgruppen skal sikre koordination mellem de regionale screeningssekretariater med henblik på at sikre videndeling, samt at der er en vis ensartethed i screeningssekretariaternes opgavevaretagelse mv. Arbejdsgruppen skal udarbejde en fælles national brevskabelon for invitation og påmindelser samt fælles informationspjecer for at styrke genkendeligheden. Brevskabelonerne bør udformes, så der er mulighed for at tilføje regionsspecifikke oplysninger. 3 / MANUAL FOR IMPLEMENTERING OG DRIFT AF TVÆRREGIONAL TARMKRÆFTSCREENING

4 Arbejdsgruppen skal forberede den landsdækkende monitorering og kvalitetssikring af tarmscreeningsprogrammet samt undersøge og komme med forslag til en fælles ITplatform. Arbejdsgruppen har med andre ord skullet sikre fælles kadence i implementeringen samt overordnet videndele og koordinere, hvor det er relevant. Arbejdsgruppen har afrapporteret løbende til sundhedsdirektørkredsen om principielle beslutninger, udfordringer, status m.m. Arbejdsgruppen har søgt fælles løsninger, hvor det blev og bliver anset for nødvendigt ifht fx valg af testmetode, indkaldelseskadence, IT - understøttelse og kvalitetsmonitorering, mens spørgsmål vedr. fx fordelingen af funktioner og ressourcer har været og vil fremover være et regionalt anliggende. Ultimo 2014 efter tarmkræftscreeningen er vel implementeret vil der blive taget stilling til, om den tværregionale arbejdsgruppe skal omdannes til en tværregional styregruppe, som følger tarmkræftscreeningen herunder drøfter og løser evt. udfordringer med reference til regionernes sundhedsdirektører. Beslutninger vedrørende implementering af screeningsprogrammet Der er i regi af den tværregionale arbejdsgruppe dels truffet en række implementeringsmæssige beslutninger dels forelagt væsentlige indstillinger til beslutning til kredsen af sundhedsdirektører. Der er truffet beslutninger om følgende: Organisering Indfasning af patienter i screeningsprogrammet Skriftlig information til borgerne/til og framelding Fælles udsendelse af invitationspakker via fjernprint Fælles informationsindsats om screeningsprogrammet Screeningstest Cut-off værdi for positivt screeningsfund i laboratorierne Landsdækkende pjece om tarmkræftscreeningsprogrammet Fælles invitations- og administrationsmodul Kvalitetsmonitorering Procedurer om udeblivelse fra koloskopi Procedurer i forbindelse med koloskopi: Manual for kodning af procedurer, valg af udrensningsmiddel og håndtering af blodfortyndende medicin. Retningslinjer for CT-kolografi Opgaveflytning: Koloskoperende sygeplejersker Nedenfor gennemgås de enkelte beslutninger truffet i arbejdsgruppen eller efter indstilling til Sundhedsdirektørkredsen om implementeringen af tarmkræftscreeningen. Af bilag 2 fremgår flow diagram over de enkelte områder i screeningsforløbet fra start til slut i screeningsprocessen. 4 / MANUAL FOR IMPLEMENTERING OG DRIFT AF TVÆRREGIONAL TARMKRÆFTSCREENING

5 Organisering Det er en lokal regional beslutning at placere de enkelte regioners funktioner som fx skopiopgaverne, screeningssekretariat, biokemiske og patologiske undersøgelser, og de dertil knyttede økonomiske dispositioner. Alle regioner har etableret et lokalt screeningssekretariat. Personalet i screeningssekretariaterne blev ansat omkring 1. januar 2014, hvormed der var afsat to måneder til at klargøre sekretariaterne til at modtage borgere. Den 3. marts 2014 blev de første invitationsbreve til borgerne udsendt. De laboratorier, som analyserer afføringsprøverne, er placeret i Hjørring, Randers, Vejle, Næstved og Gentofte. Det forventes, at hvert regionslaboratorium dagligt vil modtage ca prøver i første screeningsrunde ( ). Det vil sige ca prøver dagligt på landsplan i første screeningsrunde, herefter fordobles antallet. Indfasning af patienter i screeningsprogrammet Det er besluttet, at alle borgere, der er eller bliver år i perioden , skal inviteres én gang i første screeningsrunde. Borgerne indkaldes kun en gang inden for de første fire år. Indfasningen af borgerne i screeningsprogrammets første runde tilrettelægges efter fødselsmåned, således at der i fællesskab og tværregionalt er trukket lod om rækkefølgen for indkaldelse af borgerne på baggrund af den måned, som de er født i. Desuden vil borgere, der bliver 50 år i løbet af første screeningsrunde inkluderes efterhånden som de fylder 50, og borgere, der bliver 75 år i løbet af første screeningsrunde, vil blive indkaldt en måned inden deres fødselsdag med mindre de allerede er indkaldt. Fra anden screeningsrunde vil borgerne blive indkaldt i samme rækkefølge, som de bliver indkaldt i første screeningsrunde kombineret med, at borgerne inkluderes efterhånden som de fylder 50 år. Beslutningen om rækkefølge for indkaldelse af borgere i tarmkræftscreeningsprogrammet er en integreret del af regionernes Invitations- og Administrationsmodul (IAM). Regionerne tilpasser selv hastigheden for indkaldelsen ifht regionale ressourcer, ferieafvikling m.v. IAM inkluderer automatisk borgere i Danmark (excl. Grønland og Færøerne) med et dansk CPRnummer. Den tværregionale arbejdsgruppe er opmærksom på, at der kan være borgere, som har ret til få tilbudt deltagelse i screeningsprogrammet, men som ikke automatisk inkluderes, fx udenlandske statsborgere, der har diplomatstatus i Danmark og borgere med særlige sundhedskort (grænsegængere). Den tværregionale arbejdsgruppe har ikke fundet det muligt at tage højde for dette i den automatiske indkaldelse af borgerne, men der er skabt plads til, at borgerne kan registreres med erstatnings-cpr i IAM, hvis de selv henvender sig til screeningssekretariatet. Borgerne får en såkaldt engangsindkaldelse, og de skal selv sørge for at henvende sig, hvis de stadig er berettigede til en test i næste screeningsrunde. De enkelte regioner kan med fordel inddrage praktiserende læger i at få inkluderet nogle af disse borgere. Der vil på sigt blive arbejdet videre med denne problemstilling i arbejdsgruppen vedr. tarmkræftscreening. Det er besluttet at afvise borgere, der henvender sig og beder om screening, før det er deres tur. Dette er imidlertid med råd om at kontakte egen læge med henblik på henvisning til koloskopi ved symptomer. 5 / MANUAL FOR IMPLEMENTERING OG DRIFT AF TVÆRREGIONAL TARMKRÆFTSCREENING

6 Af bilag 3 fremgår notat om indfasningen og indkaldelsesrækkefølgen, idet det dog skal anføres, at tidspunktet for indkaldelse af 50-årige efterfølgende er ændret, således at borgerne indkaldes en måned før de bliver 50 år og ikke tre måneder efter, de er fyldt 50 år. Fælles kommunikationsindsats om screeningsprogrammet Der er udarbejdet en overordnet national kommunikationsplan for kampagner og information om tarmkræftscreeningen herunder arbejdsdeling mellem regionerne lokalt og Danske Regioner jævnfør bilag 4. Kommunikationsplanen består af: landsdækkende massekommunikation segmenteret kommunikation via målgruppespecifikke kanaler regionernes egne kanaler (hospitaler/sygehuse, regionale hjemmesider, interne kanaler). Der er tilrettelagt en landsdækkende kampagne, der er basis og fælles for regionerne. Der kan skrues op for den landsdækkende kampagne, hvis en eller flere regioner ønsker at tilkøbe dette. Kampagnen vil løbe over fire år. Det første burst var i marts 2014, herefter vil der være en kort intensiv kampagneperiode årligt. Der er desuden udarbejdet selvstændig presseplan med henblik på politiske budskaber, fokus ved tv/radio, pressemeddelelse, Q and A papir m.m. Danske Regioner har ansvaret for presseplanen og opdatering af spørgsmål og svar vedrørende tarmkræftscreening. På Danske Regioners hjemmeside er der fakta om tarmkræftscreening samt spørgsmål og svar om screening for tarmkræft 1. Det er op til de enkelte regioner at supplere med en regional indsats. Der er produceret tryk-selvfiler. De enkelte regioner varetager tryk og distribution. I planen indgår fokuseret kommunikationsindsats overfor almen praksis, borgere, sygehuspersonale m.fl. om tarmkræftscreeningen. Ulighed er tænkt med i planen, så alle grupper i samfundet inkluderes bedst muligt. I planen indgår tydelig kommunikation om, at borgerne i første screeningsrunde indkaldes tilfældigt i forhold til deres fødselsmåned. Som grundlæggende parameter i kommunikationsplanen er det indlagt, at borgere i alderen år har et lille forhåndskendskab til tilbuddet om at blive screenet for tarmkræft, inden de modtager brev om det. Desuden, at de aktivt og på et kvalificeret grundlag tager stilling til, om de vil benytte sig af tilbuddet. Det et ønskeligt resultat, at minimum 60 % af de indkaldte i målgruppen benytter sig af tilbuddet. Andre initiativer i kommunikationsplanen er indslag på tv eksempelvis morgen tv, plakater osv. Der er desuden udviklet en film, der viser hvordan borgeren skal udføre afføringstesten i eget hjem. Filmen findes Danske Regioners og de enkelte regioners hjemmesider om tarmkræftscreening. Der er fælles tværregionalt budget på kr. årligt / MANUAL FOR IMPLEMENTERING OG DRIFT AF TVÆRREGIONAL TARMKRÆFTSCREENING

7 Skriftlig information til borgerne Der er udarbejdet fælles skabeloner for invitationsbreve, påmindelsesbreve og svarbreve. Disse skabeloner er og kan løbende tilrettes i de enkelte regioner i det omfang, der er behov for oplysning til borgerne om lokale forhold. Herudover har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en landsdækkende pjece om tarmkræftscreeningsprogrammet jævnfør nedenfor. Der er desuden en fælles side på Sundhed.dk 2, hvorfra der linkes til alle lokale hjemmesider. Det er ikke fundet muligt med tilstrækkelig sikkerhed at identificere de borgere, for hvem screeningstilbuddet ikke er relevant. Det er derfor besluttet, at eksklusionskriterierne skal fremgå af invitationen til borgerne, så borgerne selv kan framelde sig. Til og framelding foregår enten telefonisk til screeningssekretariatet eller på sundhed.dk. På sundhed.dk kan borgerne ligeledes se, om de er tilmeldt, og hvornår de igen kan forventes at blive indkaldt. Landsdækkende pjece om tarmkræftscreening Sundhedsstyrelsen påtog sig i 2011 opgaven at udarbejde en landsdækkende pjece om tarmkræftscreening. I forhold til omfang, format og vægt er pjecen udformet som en bukket A5 og ca. 10 sider. Komiteen for Sundhedsoplysning trykker pjecen. Der er også udformet en elektronisk version af pjecen, som ligger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 3, hvortil regionerne kan linke og eventuelt anvende ved udsendelse af elektronisk post til borgerne. Informationsmateriale om koloskopi udformes i regionerne, da der kan være lokale forhold, som gør sig gældende. Nogle steder vil det være screeningssekretariatet, der udsender tid til koloskopi, andre steder den koloskoperende enhed. Fælles invitations- og administrationsmodul (IAM) Udvikling og implementering af fælles invitations- og administrationsmodul samt fjernprintløsning Den tværregionale arbejdsgruppe vedr. tarmkræftscreening nedsatte i 2011 en styregruppe med henblik på udvikling af en national løsning for invitation af borgere i tarmkræftscreeningsprogrammet. I denne styregruppe sad klinikere og IT-medarbejdere fra alle regioner. Efter udbud har regionerne indgået en fælles kontrakt med CSC om levering af et nationalt Invitations- og Administrationsmodul (IAM) til identifikation af borgere, der skal have tilbudt screening for tarmkræft, kommunikation med fjernprintsløsning (Strålfors) og udsendelse af svar til borgerne og praktiserende læger. Derudover skal IAM også i størst muligt omfang kunne anvendes til kvalitetsmonitorering af udvalgte indikatorer i de enkelte regioner. Leverandøren CSC har desuden hjulpet Sundhed.dk med udviklingen af til- og frameldingsmodulet, der nu er tilgængeligt på Sundhed.dk https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/~/media/f5fad1e60ba94c64b217994c663a92ae.ashx?m=.pdf 4 7 / MANUAL FOR IMPLEMENTERING OG DRIFT AF TVÆRREGIONAL TARMKRÆFTSCREENING

8 Regionerne har ligeledes indgået en fælles kontrakt med Strålfors om print, pakning og forsendelse af invitationer til tarmkræftscreening samt udsendelse af svarbrev med almindelig eller digital post. Til at varetage og koordinere udvikling, afprøvning og implementering af it-systemet IAM i regionerne blev der udpeget en projektleder fra Region Nordjylland. Til at deltage i udvikling og implementering af IAM blev der desuden nedsat en test- og brugergruppe med repræsentanter fra alle regioner. Ved implementeringen af IAM og dermed overdragelse til regionernes drift af tarmkræftscreeningsprogrammet er styregruppen under den tværregionale arbejdsgruppe vedr. tarmkræftscreening nedlagt. Herefter følger organiseringen Regionernes Sundheds-IT (RSI) styringsmodel for systemforvaltning af fællesregionale it-løsninger. Region Nordjylland er udpeget til systemansvarlig region og står således også fremadrettet for drift og vedligehold af systemet. Arbejdsgangene ved brug af IAM Oplysninger om borger i aldersgruppen år hentes fra CPR-registret og opdateres dagligt i IAM. Fra den 1. januar det år, hvor borgeren bliver 50 år, kan han/hun framelde eller gentilmelde sig tarmkræftscreeningsprogrammet ved at ringe til screeningssekretariatet i regionen eller benytte selvbetjeningen på sundhed.dk. Ligeledes kan borgeren informere screeningssekretariatet, hvis han/hun ikke ønsker, at egen læge skal have information om prøvesvaret. Disse informationer registreres i IAM. IAM sender automatisk information til Strålfors om at udsende invitationer en gang ugentligt. Mængden af udsendte invitationer kan reguleres af brugere af IAM (screeningssekretariaterne). Når en borger har indsendt en afføringsprøve, sendes analysesvaret fra laboratoriesystemerne i hver region til IAM. Herefter sendes svaret automatisk som en korrespondance til egen læge med mindre borgen har afmeldt denne information til egen læge. Ved negativt prøvesvar (det vil sige ingen spor af blod) går der direkte besked til Strålfors om at sende svarbrev til borgeren. Hvis prøvesvaret er positivt (fundet spor af blod) går informationen til en koloskoperende afdeling i regionen eller et regionalt screeningssekretariat, som herefter har ansvaret for at sende besked til borgeren om det positive prøvesvar sammen med en tid til koloskopi. Der sendes så vidt muligt kun positive prøvesvar til borgerne, så de modtager det på en ugedag, hvor der er mulighed for enten at kontakte screeningssekretariatet eller egen læge, hvis der er spørgsmål til svaret, eller hvis borgeren har behov for at drøfte sine bekymringer. Det vil sige, at positive prøvesvar sendes med A-post mellem søndag og onsdag, så borgeren har det i postkassen mandag til torsdag. I uger med helligdage tages ligeledes hensyn til dette ved udsendelse af svar. I tilfælde, hvor ovenstående procedurer forhindrer overholdelse af BEK 1749, kan det blive nødvendigt at afvige fra ønsket om, at borgerne ikke skal modtage svar i weekenden eller på helligdage. Overholdelse af BEK 1749 er beskrevet nærmere under afsnittet Maksimale ventetid til koloskopi efter positiv ifobt. Når borgeren er indkaldt til koloskopi ligger det videre ansvar for patienten på hos den koloskoperende afdeling. Efter koloskopien er det den koloskoperende afdeling, der har ansvaret for, at der via korrekt kodning tilgår svar til IAM om status i screeningsprogrammet: Er der ingen patologiske fund ved koloskopien (normal tarm) indkaldes borgeren igen efter 8 år. Ved fund af lav risiko polypper eller ingen fund ved CT-kolografi skal borgeren indkaldes til screening igen i næste screeningsrunde. 8 / MANUAL FOR IMPLEMENTERING OG DRIFT AF TVÆRREGIONAL TARMKRÆFTSCREENING

9 Ved fund af mellem eller høj risiko polypper skal borgeren i et kontrolprogram og indkaldes først i screeningsprogrammet igen, når kontrolprogrammet ophører. Ved tarmkræft afmeldes borgeren permanent screeningsprogrammet. Ved udeblivelse eller aflysning af koloskopien indkaldes borgeren i næste screeningsrunde. Maksimal ventetid til koloskopi efter positiv screeningstest Sundhedsstyrelsen har den 14. maj 2014 præciseret, at positiv prøve i tarmkræftscreeningsprogrammet kan sidestilles med mistanke om kræft, hvorfor Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. (BEK 1749) skal overholdes. I brev til regionerne præciseres fortolkningen af bekendtgørelsen at være således: Sundhedsstyrelsen finder, at 3, stk. 1, punkt 1, i forbindelse med screening for tyk- og endetarmskræft, skal tolkes således, at den maksimale ventetid er 14 kalenderdage fra den dag, hvor der foreligger positivt svar på afføringsprøven i sundhedsvæsenet (den klinisk biokemiske afdeling o.l.), dvs. fra den dag, hvor sygehuset har påvist blod i afføringen og dermed konstateret mistanke om kræft Da der er tale om mistanke om kræft og ikke begrundet mistanke om kræft, skal BEK1749 overholdes, mens der ikke er tale om igangsætning af kræftpakkeforløb alene på baggrund af positiv afføringsprøve. Det er yderligere præciseret, at den dag analyseresultatet foreligger, er dag 0. Foreligger der f.eks. positiv prøve den 2. og lægges 14 dage til, så skal der senest den 16. gives tid til koloskopi. Dvs. mandag to uger efter positivt svar en mandag. Screeningstest Regionerne har i fællesskab udformet udbud for den test, der anvendes i tarmkræftscreeningen. Dermed sikres ensartede testresultater på tværs af regionerne. Som en del af udbudsmaterialet indgik de faglige kriterier for valg af test, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen. Til udarbejdelse af dette udbudsmateriale har der været nedsat en såkaldt laboratoriegruppe med repræsentanter fra alle regioner. Den valgte leverandør er Sero og apparaturet er OC-Sensor DIANA (Eiken Chemicals, Japan). Metoden er en immunologisk metode til påvisning af blod i afføring (ifobt), hvilket er samme metode, som er anvendt i de hidtidige publicerede europæiske screeningsstudier. Når afføringsprøven ankommer i laboratoriet, pakkes den ud og sættes direkte på apparaturet. Ankommer prøven en weekend, opbevares hele kuverten i køleskab til næstkommende hverdag. Første analysetrin på apparaturet er således en ankomstregistrering, der foregår umiddelbart før analyse. Det vil sige, at prøven ikke registreres som modtaget i laboratoriet før samtidig med analysen. Den tværregionale arbejdsgruppe har tidligere peget på, at der bør måles på antal dage fra laboratoriets modtagelse af afføringsprøver til svarafgivelse til borgeren, hvilket ikke er muligt med den nuværende arbejdsproces. Laboratorierne har forpligtiget sig til at analysere prøverne straks, de ankommer til laboratoriet. Hvis der skal måles på tidsrum fra modtagelse til svarafgivelse, er det nødvendigt at indføre en mere arbejdskrævende procedure. Strålfors pakker invitationerne, som sendes ud via Post Danmark til borgeren. Invitationerne indeholder invitationsbrev, pjece fra Sundhedsstyrelsen, prøve-kit (prøverør, opsamlingspapir, plasticpo- 9 / MANUAL FOR IMPLEMENTERING OG DRIFT AF TVÆRREGIONAL TARMKRÆFTSCREENING

10 se med lynlås til prøverøret), vejledning til opsamling af afføringsprøve og påsætning af label med navn og stregkode og en frankeret kuvert til returnering af prøverøret med afføringsprøve. På vejledningen sidder et label med borgerens navn og cpr. nr. samt en stregkode, som borgeren selv skal sætte på prøverøret. Det er vigtigt, at borgeren påsætter label præcist på prøverøret, så prøverørets nummer ikke dækkes. Derudover skal label sidde præcist, så automatisk aflæsning af stregkode er mulig. Hvis der ikke er sat label på prøverøret, kan borgeren ikke identificeres og afføringsprøven ikke analyseres. I disse tilfælde vil borgeren ikke få noget svar. Laboratorierne registrerer antallet af ikkemærkede prøver, men de kan ikke registrere, hvem der ikke har mærket prøven. Det er besluttet, at borgerne selv skal sætte label på prøverøret, da det vurderes mest sikkert, idet risiko for forbytning således er mindst mulig. Der er derfor gjort meget ud af mærkningsproceduren i vejledningen. Hvis det viser sig, at der er for mange fejl i påsætning af labels eller manglende mærkninger, så kan ydelsen tilkøbes hos Strålfors. Der er planlagt evaluering af dette efter 3 måneder. I tilfælde af korrekt mærkning men uegnet prøvemateriale, får borgeren brev med information herom plus nyt prøve-kit. Den udarbejdede vejledning om påsætning af label og opsamling af afføring indeholder tydelig billedillustration samt en simpel tekst, så alle med prøve-kittet i hånden, kan anvende det. I efteråret 2013 og januar 2014 har en brugergruppe med bistand fra Region Hovedstadens Enhed for Brugerundersøgelser kommunikationsmæssigt afprøvet prøverøret, vejledningen og informationsbrevet. Cut-off værdi for positiv screeningstest Efter udbud af screeningstesten gennemgik brugergruppen litteraturen om det valgte udstyrs brug i befolkningsscreening. Brugergruppen foreslog på denne baggrund en midlertidig cut-off værdi, der skal adskille de positive prøver fra de negative på 100 ng/ml. Cut-off værdien blev fastsat, så den forventedes at opfylde de antagelser, der blev gjort i Sundhedsstyrelsens Anbefaling vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft fra år Antagelserne er: at deltagelsesprocenten forventes at være 59,6 % at positiv screeningstest givet deltagelse er 5,3 % at opfølgende koloskopi gøres ved 86,5 % af de positive ifobt. Da resultaterne fra studier fra andre lande ikke umiddelbart kan overføres til danske forhold, anbefalede den såkaldte laboratoriegruppe, at man ved start af screeningen anvendte denne cut-off værdien i alle regioner. Det vil løbende blive evalueret om cut-off værdien skal anbefales ændret. Evalueringen vil blive foretaget i laboratoriegruppen bestående af repræsentanter fra de involverede laboratorier, som desuden løbende vil overvåge kvaliteten af analysen. Kvalitetssikringen i laboratorierne foretages ved daglige interne kontroller samt deltagelse i eksterne internationale kvalitetssikringsprogrammer. Laboratoriernes procedurer sikrer, at svarfrist på fem hverdage kan overholdes. De involverede laboratorier agerer som back-up for hinanden i tilfælde af nedbrud. Laboratorierne i Vejle og Næstved er backup for hinanden ligesom laboratorierne i Randers og Hjørring samarbejder ved nedbrud. Laboratoriet i Gentofte har to analyseautomater og kan dermed håndtere nedbrud af et udstyr. Antallet af prøver fordobles efter de fire års indkøring, og her vil alle laboratorier få behov for yderligere udstyr. 10 / MANUAL FOR IMPLEMENTERING OG DRIFT AF TVÆRREGIONAL TARMKRÆFTSCREENING

11 Retningslinjer for håndtering af blodfortyndende medicin ved screeningsafledt koloskopi Dansk Kirurgisk Selskab og Dansk Gastroenterologisk Selskab har udarbejdet retningslinjer for håndtering af blodfortyndende medicin i forbindelse med koloskopi. Retningslinjen findes bl.a. på hjemmesiden for Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers 5. Udrensningspræparat ved screeningsafledt koloskopi Den tværregionale arbejdsgruppe har drøftet valg af udrensningspræparat til borgere, der skal have tilbudt en koloskopi, hvis der i afføringsprøven findes spor af blod. Det er besluttet, at udrensningspræparatet skal være vederlagsfrit og som udgangspunkt bør sendes ud. Endvidere er det besluttet, at det skal være Moviprep, der anvendes i regionerne til screeningsprogrammet. Baggrunden for valget er, at der ikke er kendskab til patienternes sundhedstilstand og morbiditet, inden udrensningen skal foretages. Det er derfor vigtig at anvende et præparat med den mest skånsomme bivirkningsprofil og med færrest mulige kontraindikationer, uden at det går ud over udrensningskvaliteten. Desuden ønskes anvendelse af samme præparat i hele landet af hensyn til forskning og kvalitetsopfølgning. Procedure ved udeblivelse fra screeningsafledt koloskopi Den tværregionale arbejdsgruppe har fastsat en fælles procedure ved udeblivelse fra screeningsafledt koloskopi. Proceduren ved udeblivelse fra koloskopi er følgende: Hvis en borger udebliver fra koloskopi, skal der sendes 1. skriftlig rykker ud - uden ny tid. Hvis borgeren fortsat udebliver fra koloskopi, sendes rykker nr. 2 - uden ny tid. Hvis borgeren ikke reagerer på de to rykkere, skal borgeren kontaktes telefonisk. Den telefoniske kontakt har til formål at sikre, at borgeren har forstået indholdet i brevet og tilbyde en tid til koloskopi. Hvis borgeren herefter ikke ønsker at få foretaget en koloskopi eller ikke møder op til koloskopi, inviteres borgeren igen i næste screeningsrunde, medmindre borgeren har frameldt sig inden. Procedure ved udeblivelse fra kontrolkoloskopi håndteres lokalt, idet ovenstående retningslinje dog skal følges. Der sendes ikke besked til egen læge, hvis borgeren udebliver fra koloskopi, da borgeren ikke har givet tilsagn om, at egen læge må få besked. Svarfrist på histologisk undersøgelse efter screeningsafledt koloskopi Jævnfør Sundhedsstyrelsens anbefalinger må der gå syv kalenderdage fra borgeren har været til koloskopi til der gives besked til borgeren om svar på den histopatologiske undersøgelse, hvis en sådan 5 0hos%20patienter%20i%20blodfortyndende%20behandling.pdf 11 / MANUAL FOR IMPLEMENTERING OG DRIFT AF TVÆRREGIONAL TARMKRÆFTSCREENING

12 er foretaget. Arbejdsgruppen har bedt Sundhedsstyrelsen revurdere beslutningen, da det presser de patologiafdelinger unødigt. Sundhedsstyrelsen har meddelt, at svarfrist på syv kalenderdage fortsat er gældende, da der vil være risiko for, at borgeren har kræft, og dette skal konstateres hurtigst muligt, så behandling kan iværksættes. Den tværregionale arbejdsgruppe har efterfølgende bedt Sundhedsstyrelsen vurdere om, det er tilstrækkeligt, at en læge på den koloskoperende enhed har set og kvitteret for svaret inden for syv kalenderdage ved benigne fund, så borgeren ikke nødvendigvis får besked inden for tidsfristen, hvis der kun er benigne fund. Sundhedsstyrelsen har herefter meddelt, at der skal foreligge et patologisvar inden for det anførte antal dage, og den enkelte enhed skal sikre, at patologisvaret ses af behandlingsansvarlig læge på skopienheden inden for syv dage efter koloskopien. Ved uventet malignt fund forudsættes, at man indkalder, så forløbstiderne i pakkeforløbet overholdes. Retningslinjer for CT-kolografi Der er i regi af CT-kolografi og - radiologigruppen under Dansk Radiologisk Selskab udarbejdet retningslinjer for CT-kolografi i forhold til klinisk og screenings CT- kolografi. Retningslinjerne findes på Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside 6. Patologisk indsats i screeningsprogrammet Patologens rolle i screeningsprogrammet er: Ved diagnostik og stadieinddeling af tarmkræft at skabe grundlag for videre behandling af patienterne. Ved nøjagtig og standardiseret kodning af tarmkræft at skabe datagrundlag for monitorering af tarmkræft, herunder stadiet, i den screenede population. Ved diagnostik af polypper og adenomer at sikre korrekt vurdering af patienternes risiko for tarmkræft og dermed allokering til kontrolforløb eller videre screeningsforløb. Ved nøjagtig og standardiseret kodning af adenomer at skabe datagrundlag for monitorering af kontrolforløbenes effekt og hensigtsmæssighed. Dansk Patologiselskabs ad hoc udvalg vedr. tarmkræftscreeningen har udarbejdet retningslinjer for patologien i screeningsprogrammet. Diagnostik og kodning ved tarmkræft følger Dansk Kolorektal Cancer Gruppes (DCCG) retningslinjer. I ad hoc udvalgets retningslinjer for screeningsprogrammet defineres kravene til diagnostik og kodning af polypper. Via den automatiske indberetning til Patobank genereres centrale data til kvalitetsmonitoreringen og udviklingen af screenings- og opfølgningsprogrammet. For at få valide data til monitoreringen udvikles i regi af Patobank to nye funktionaliteter i patologisystemet dels til standardiseret rekvirering af patoanatomisk analyse af polypper og dels til standardisering og validering af patologernes kodning af tarmkræft og adenomer i Patobank. Arbejdsgruppen har i 2013 bedt Patologisk Selskab vurdere behovet for patologisk opgaveflytning. Konklusionen var, at det ikke blev vurderet nødvendigt i forhold til screeningsprogrammet / MANUAL FOR IMPLEMENTERING OG DRIFT AF TVÆRREGIONAL TARMKRÆFTSCREENING

13 Koloskoperende sygeplejersker Den tværregionale arbejdsgruppe har udarbejdet fælles uddannelseskrav til koloskoperende sygeplejersker. Beslutningen er truffet på baggrund af et oplæg fra Danske Regioners tværregionale referencegruppe om opgaveflytning. Behovet for koloskoperende sygeplejersker er aktuelt på grund af den nationale tarmkræftscreening. Med den forventede øgede efterspørgsel på koloskopier giver uddannelse af koloskoperende sygeplejersker mulighed for at sikre tilstrækkelig samlet kapacitet. De enkelte regioner afgør selv, hvordan de bemander koloskopifunktionerne i screeningsprogrammet. Der er således udarbejdet en landsdækkende uddannelse med henblik på at sikre et ensartet kompetenceniveau på tværs af regionerne. Uddannelsen har en varighed på et år, og består af tre dages teoretisk kursus, der udbydes som internat af Region Syddanmark. Desuden består uddannelsen af en omfattende sidemandsoplæring efter mesterlæreprincippet suppleret med simulationstræning, der foregår regionalt. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og en praktisk prøve. For den praktiske oplæring er der udarbejdet en log-bog, hvor de kliniske kompetencer skal dokumenteres af kursistens mentor. Koloskoperende sygeplejersker uddannes til selvstændigt at udføre koloskopier samt biopsering og polypektomi af polypper op til 10 mm, dog skal der være mulighed for umiddelbart tilkald af gastroenterologisk speciallæge (endoskopør), såfremt der opstår akut behov for det. Sygeplejerskerne kan indgå i tarmkræftscreeningen, når de har opnået fornøden ekspertise og rutine. Landsdækkende kvalitetsmonitorering af screeningsprogrammet I Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft (2010/2012) anbefales, at der etableres en landsdækkende monitorering af screeningsprogrammet. Vedrørende en landsdækkende monitorering og opfølgning på screeningsprogrammet anbefaler Sundhedsstyrelsen, at: der ved etablering af datagrundlaget for monitorering af screeningsprogrammet for tarmkræft drages nytte af, at der på kolorektal området allerede eksisterer en klinisk database, og at erfaringer fra oprettelse og drift af kliniske kvalitetsdatabaser for screening for livmoderhalskræft og brystkræft udnyttes. Danske Regioner nedsætter en styregruppe til at varetage den landsdækkende monitorering og løbende opfølgning på screeningsprogrammet. styregruppen udvælger de endelige indikatorer for screeningsprogrammet og sikrer et komplet datagrundlag for den landsdækkende monitorering. styregruppen medvirker til at sikre, at regionernes screeningsprogrammer foregår efter ensartede principper landet over og udføres med høj kvalitet. styregruppen udgiver en årlig rapport om screeningsprogrammet med fokus på programmets indikatorer. 13 / MANUAL FOR IMPLEMENTERING OG DRIFT AF TVÆRREGIONAL TARMKRÆFTSCREENING

14 Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram (RKKP) har af regionernes sundhedsdirektører på anmodning fra den tværregionale arbejdsgruppe for screeningsprogrammet fået til opdrag at medvirke til udvikling af en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screeningsprogrammet. Databasen benævnes Dansk TarmkræftScreeningsdatabase (DTS). Databasen vil blive etableret i løbet af RKKP tilføres kr. årligt fra 2015, som øremærkes driften af databasen. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger har arbejdsgruppen besluttet en prioritering af indikatorer, som kan anvendes i forbindelse med national monitorering af tarmkræftscreeningsprogrammet. Arbejdet med kvalitetsdatabasen kommer til at foregå i regi af RKKP-samarbejdet og følger skabelonerne for de øvrige databaser på screeningsområdet (dansk kvalitetsdatabase for mammografiscreening DKMS og dansk kvalitetsdatabase for livmoderhalskræftscreening DKLS). Inden arbejdet med den første rapport fra DTS revurderer DTS-styregruppen valg af indikatorer og tilhørende standarder med udgangspunkt i den endelige udformning af programmet og evt. ny litteratur på området. Den tværregionale arbejdsgruppe har oprindeligt peget på følgende indikatorer: Incidensrate af tarmkræft i den screenede population: i prævalensrunden og i incidensrunderne. Stadiefordeling af tarmkræft: rate af stadium I og II kræft i den gruppe, der diagnosticeres som følge af screeningsprogrammet. Deltagerprocent (standarden er allerede fastsat til at skulle være mindst 60 %). Rate af opfølgning af pos. Afføringsprøver med koloskopi eller CT-kolografi. Andel af inviterede, der skal have påmindelse efter henh. første invitation og efter første påmindelse. Rate af henh. positive og uegnede afføringsprøver ud af alle indsendte. Antal dage fra laboratoriets modtagelse af afføringsprøver til svarafgivelse til borgeren. Antal dage fra screeningssekretariatets henvisning til tid til koloskopi. Detektionsrate af adenomer ved koloskopi som følge af deltagelse i screeningsprogrammet. Detektionsrate af avanceret adenom ved koloskopi. Detektionsrate af tarmkræft ved koloskopi som følge af deltagelse i screeningsprogrammet. Af hensyn til at kunne foretage korrekt kvalitetsmonitorering har den tværregionale arbejdsgruppe i samarbejde med Dansk Patologiselskab (DPAS) og Statens Serum Institut (SSI) indført koder, som kan supplere eksisterende koder på tarmkræftområde, fx har SSI oprettet en diagnosekode for Kontakt som følge af positiv screening for tyk- og endetarmskræft (DZ018A). Denne kode identificerer koloskopier i forbindelse med tarmkræftscreening og adskiller sig fra koloskopi med henvisning fra egen læge. Der er endvidere lavet en tilsvarende kode for adenomkontrolprogram (DZ018B). Til registrering af aktiviteter i forbindelse med screeningsafledt koloskopi og patologiske undersøgelser er der udarbejdet en samlet kodemanual Screenings- og adenomkontrol program for tyk- og endetarmskræft., der findes på Dansk Patologiselskabs hjemmeside / MANUAL FOR IMPLEMENTERING OG DRIFT AF TVÆRREGIONAL TARMKRÆFTSCREENING

15 Bilag 1 Arbejdsgruppens medlemmer Christian Worm (formand), Planlægnings- og udviklingsdirektør, Region Hovedstaden Morten Rasmussen, Overlæge Ph.-d., Bispebjerg Hospital, Kirurgisk afdeling K, Region Hovedstaden Thomas Pihl, Specialkonsulent, indtil foråret 2013, herefter Ulrikke Bryde Nielsen, Planlægningskonsulent, og fra foråret 2014 specialkonsulent Lisbeth Højmark, Region Hovedstaden Mona Skarbye, Ledende overlæge, Region Sjælland Mari-Ann Munch, Specialkonsulent, Region Sjælland Per Gandrup, Klinikchef, Klinik Kirurgi-Kræft, Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland Marlene Horsholt Jensen, fuldmægtig, indtil efteråret 2013 herefter Mona Andersen, Fuldmægtig, Region Nordjylland Helle Beck Hesthaven, Projektleder, Region Nordjylland Claus Biskjær, Ledende overlæge indtil efteråret 2012, herefter Knud Thygesen Nielsen, Ledende overlæge, Århus Universitetshospital, Region Midtjylland indtil 1. juni 2014, herefter Thomas Møller Jensen, Klinikchef, Regionshospitalet Horsens Berit Andersen, Ledende overlæge, lektor, ph.d., Afdeling for Folkeundersøgelser, Region Midtjylland Hans Rahr. Ledende overlæge, dr.med, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus, Region Syddanmark Morten Jakobsen, Specialkonsulent, Region Syddanmark Ole Andersen, Overlæge, Sundhedsstyrelsen Sekretariat: Josefina Hindenburg Krausing, Chefrådgiver, Danske Regioner frem til maj 2014, herefter chefrådgiver Susanne Abild 15/ MANUAL FOR IMPLEMENTERING OG DRIFT AF TVÆRREGIONAL TARMKRÆFTSCREENING

16 Bilag 2 Flow-chart over tarmkræftscreeningsprogrammet ScSek+ Mænd og kvinder år inviteres hvert 2. år *) Ikke respons efter 45 dage => påmindelsesbrev Framelding Fortsat ikke respons Midlertidig Permanent KBA Afføringsprøve, ifobt test for blod ScSek+ Nyt prøvekit Brevsvar inden for 7 dage efter prøven er modtaget fremsendes med svaret Prøve ikke egnet til analyse Positiv Negativ Tid til koloskopi senest 14 dage efter svar foreligger i KBA Ønsker ikke koloskopi KE Koloskopi Koloskopi kan ikke gennemføres Tid til CT-kolografi inden for 24 timer så ny udtømning undgås Koloskopien gennemføres Udebliver Kræft Polypper Normal 2 påmindelsesbreve uden ny tid^) 1 telefonisk kontakt^) Patologisk afdeling BDA CT-kolografi Biopsisvar sendes til KE så borgeren kan få svar efter senest 7 kalenderdage Svar til KE så der kan gives svar til borgeren inden for 7 dage Polypper mikroskoperes KE Indkaldes til ambulant svar Svar til patienten inden for 7 dage Henvisning til behandlende afdeling (Onkologisk/ kirurgisk) Kræft Mellemrisikogruppe/ højrisikogruppe Lavrisikogruppe Svar til patienten inden for 7 dage Normal CT-K Behandlende afd. Kræftpakke Koloskopi-kontrolprogram ScSek+ Forløbstid: Fra første fremmøde på udredende afdeling (koloskopi) til afslutning af udredning: max 18 dage. Fra udredning er afsluttet til behandling initieret: max 10 dage (14 hvis primær stråleterapi) Mellemrisikopolypper: Kontrol-koloskopi efter 3 år. Efter 2 på hinanden følgende normale koloskopier overgår patienten til normalt forløb i screeningsprogrammet. Højrisikopolypper: Kontrol-koloskopi efter 1 år. Efter 2 på hinanden følgende normale koloskopier overgår patienten til 5-årige kontroller. Permanent framelding fra programmet Pause fra programmet Karensperiode: indkaldes igen efter 8 år koloskopøren registrerer diagnosekoden i PAS; IAM fisker data herfra Næste screeningsrunde: indkaldes igen efter 2 år ScSek+: Screeningssekretariat KBA: Klinisk Biokemisk Afdeling BDA: Billeddiagnostisk Afdeling KE: Koloskoperende enhed *) OBS: 4-årig implementeringsperiode ^) Udførelse af procedure ifm. udeblivelse kan være placeret både i screeningssekretariatet i hos den koloskoperende enhed. OBS: Kalenderdage 16 / MANUAL FOR IMPLEMENTERING OG DRIFT AF TVÆRREGIONAL TARMKRÆFTSCREENING

17 Bilag 3 - Notat vedr. rækkefølge for indkaldelse af borgere Rækkefølge for indkaldelse af borgere i det nationale tarmkræftscreeningsprogram Indledning Dette notat indeholder en samlet beskrivelse af rækkefølge for indkaldelse af borgere i det nationale tarmkræftscreeningsprogram. Notatet bygger på drøftelser og beslutninger i den tværregionale arbejdsgruppe vedr. tarmkræftscreening i perioden Væsentlige beslutninger har desuden været forelagt henholdsvis sundhedsdirektørkredsen og Sundhedsstyrelsen. Rækkefølge for indkaldelse af borgere i første screeningsrunde I den tværregionale arbejdsgruppe har det på flere møder været drøftet, om der kan siges at være en rækkefølge for indkaldelse af borgere, der er mere rigtig/retfærdig end en anden. Særligt har fordele og ulemper ved at indkalde borgerne systematisk i forhold til alder, systematisk i forhold til hvilken praktiserende læge man er tilmeldt eller helt tilfældig rækkefølge været drøftet. Sundhedsstyrelsen (SST) har påpeget, at er væsentligt, at rækkefølgen er ens på tværs af regionerne, men SST har ikke udtrykt forbehold i forhold til nogle af de drøftede metoder. Uanset hvilken rækkefølge der vælges, vil der være fordele og ulemper. Ud fra en samlet vurdering har arbejdsgruppen indstillet til sundhedsdirektørerne at borgerne skal indkaldes i tilfældig rækkefølge. Af hensyn til at kunne kommunikere til borgerne, hvornår de kan forventes at blive indkaldt, har arbejdsgruppen fundet, at den tilfældige rækkefølge bør forankres i den måned, hvor borgerne er født. Det vil sige, at tidspunkt for indkaldelse til første screeningsrunde er bestemt af borgernes fødselsmåned, og rækkefølge for indkaldelse af fødselsmåneder bestemmes ved tilfældig lodtrækning. Sundhedsdirektørerne har tiltrådt arbejdsgruppens indstilling. Den tilfældige udvælgelse af rækkefølge for indkaldelse af borgerne vedrører borgere, der er år d Lodtrækningen er foretaget d. 3. maj og resultatet er følgende: Rækkefølge Fødselsmåned 1 6 (juni) 2 4 (april) 3 9 (september) 4 11 (november) 5 8 (august) 6 1 (januar) 7 5 (maj) 8 7 (juli) 9 10 (oktober) Forventet cirka årstal for første indkaldelse Rækkefølgen for indkaldelse af fødselsmåneder er dannet i det computerbaserede statistikprogram Stata, version Afdeling for Folkeundersøgelser, Region Midtjylland, opbevarer dokumentation og nærmere beskrivelse af hvordan lodtrækningen er sket (log filer og do filer). 9 De anførte årstal er et udtryk for hvornår borgerne CIRKA indkaldes til screeningsprogrammet. Da der er forskel på hvor mange dage der er i hver måned og hastighed for indkaldelse kan reguleres regionalt, kan det præcise indkaldelsestidspunkt variere. 17/ MANUAL FOR IMPLEMENTERING OG DRIFT AF TVÆRREGIONAL TARMKRÆFTSCREENING

18 10 3 (marts) 11 2 (februar) (december) 2017 Inden for hver fødselsmåned skal Invitations- og AdministrationsModulet for tarmkræftscreening (IAM) sende borgerne en invitation i tilfældig rækkefølge. Hver region kan løbende reguleres den hastighed, hvormed borgerne inviteres (så der fx kan ændres på hastighed i ferier og lignende) For at sikre at alle borgere, der d er i alderen år, får tilbud om screening for tarmkræft en gang i første screeningsrunde, suppleres den tilfældige indkaldelsesprocedure med, at en borger, der bliver 75 år i løbet af første screeningsrunde, inviteres til screeningsprogrammet en måned inden 75-års fødselsdagen, med mindre borgeren allerede er inviteret i første screeningsrunde. For at sikre at alle borgere, der bliver 50 år i perioden 2014 til 2017, får et tilbud om screening for tarmkræft i første screeningsrunde, suppleres den tilfældige indkaldelsesprocedure med at borgere, der bliver 50 år indkaldes til screening for tarmkræft tre måneder efter at de er blevet 50 år, uanset fødselsmåned. Rækkefølge for indkaldelse af borgere fra anden screeningsrunde og fremad I anden screeningsrunde indkaldes borgere i den rækkefølge, de blev indkaldt i første screeningsrunde. Sideløbende indtræder borgere i screeningsprogrammet efterhånden som de bliver 50 år, således at de modtager første invitation 3 måneder efter at de er fyldt 50 år. Ovenstående er jf. Danske Regioner tiltrådt på sundhedsdirektørmøde i juni / MANUAL FOR IMPLEMENTERING OG DRIFT AF TVÆRREGIONAL TARMKRÆFTSCREENING

19 Bilag 4 Kommunikationsplan for tarmkræftscreeningsprogrammet 1. Baggrund Det er med kræftplan III besluttet, at der skal indføres landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som tilbud til personer i alderen år hvert andet år. Regionerne har ansvaret for at tilrettelægge, implementere og drive screeningsprogrammet. Der er behov for en større informationsindsats, da det er et nyt stort tilbud til borgerne. Det skal ske i form af en national kampagne med mulighed for regional versionering. Region Hovedstaden (RH) varetager den tværregionale kampagne i samspil med kommunikationskonsulenter fra de andre regioner Danske Regioner står for det tværregionale overordnede pressearbejde samt koordinering med regionale presseafd. Sundhedsstyrelsen udarbejder info-pjece, der sendes til borgeren sammen med testudstyr o.a. Der vil i kommunikationsindsatsen blive taget højde for erfaringer med tidligere screeningskampagner samt KB s erfaringer med at nå svage målgrupper i det omfang, det er muligt 2. Kommunika- tionsmål Mål: 1. At borgere i alderen år har et lille forhåndskendskab til tilbuddet om at blive screenet for tarmkræft, inden de modtager brev om det. 2. At de aktivt og på et kvalificeret grundlag tager stilling til, om de vil benytte sig af tilbuddet 3. At 60 % af de indkaldte i målgruppen benytter sig af tilbuddet Succeskriterier: At flest mulig borgere i målgruppen via forskellige kanaler og medier eksponeres for tilbuddet, og hvad det indebærer (der laves ikke en bred måling af kendskabet, men de forskellige kanaler og medier vil løbende blive evalueret på fx klik og rækkevide) At 60 procent af indkaldte i målgruppen benytter sig af tilbuddet. Kommunikationsindsatsen kan ikke stå alene her, da tidligere erfaringer viser, at der kan være mange barrierer for, at man ikke ønsker at blive screenet (bange for svaret, tror ikke på screening, får det ikke gjort, vil ikke sygeliggøres etc.). Desuden viser tidligere erfaringer, at der kan være store regionale/kommunale forskelle på deltagerprocenten. 3. Kernebudskaber Primære budskaber: 1. Du vil modtage et tilbud om screening for tarmkræft 2. Tag stilling til tilbuddet 3. Jo tidligere kræft opdages, jo større chance er der for helbredelse Sekundært budskab: 1. Det er ikke sikkert, at du bliver indkaldt med det samme. 19 / MANUAL FOR IMPLEMENTERING OG DRIFT AF TVÆRREGIONAL TARMKRÆFTSCREENING

20 Screeningsprogrammet udrulles over 4 år. 2. Hvis du oplever symptomer, skal du søge læge (Symptomer: Du skal være opmærksom på de første tegn på tarmkræft. Hvis du opdager blod eller slim fra endetarmen, eller hvis dine afføringsvaner ændrer sig over tid, er det vigtigt, at du kontakter din læge.) 4. Interessenter/ målgrupper Primær målgruppe Borgere i alderen år Særlige del-målgrupper Ressourcesvage borgere, som erfaringsmæssigt er svære at få til at benytte sig af screeningstilbud Borgere med anden etnisk herkomst end dansk Sekundær målgruppe Pårørende (særligt til mænd) Praktiserende læger Medarbejdere i regionerne (ambassadører) Borgere i alderen Patientforeninger, herunder Kræftens Bekæmpelse Særligt vedr. praktiserende læger: Praksis orienteres via de regionale praksiskoordinatorer via de lokale retningslinjer for kanalvalg, fx gå-hjem-møder el. andet. De enkelte regioner står ligeledes for at udsende kampagnemateriale til de praktiserende læger i deres område. Det undersøges desuden, om der er større lægekonferencer og lign., der kan bruges som afsæt for at kommunikere om screeningsprogrammet med de praktiserende læger. Interessenter Der er mange aktører med samme formål, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, øvrige regioner: Kræftens Bekæmpelse og andre relevante patientforeninger. Derfor er det afgørende, at vi har fokus på koordinering og timing, fx ensartede budskaber og terminologier. Terminologi: Screening for tarmkræft erstatter andre udtryk som mave-tarm- eller tyktarmsscreening. Timing: Kræftens bekæmpelse sætter særligt fokus på tarmkræft primo Denne kan fungere som optakt til vores kampagne 5. Strategi Tværregional informationskampagne Kampagnen vil bestå af: landsdækkende massekommunikation segmenteret kommunikation via målgruppespecifikke kanaler regionernes egne kanaler (hospitaler/sygehuse, regionale hjemmesider, interne kanaler) Der tilrettelægges en landsdækkende kampagne. Denne vil være basis og fælles for regionerne. Der kan skrues op for den landsdækkende kampagne, hvis en eller flere regi- 20 / MANUAL FOR IMPLEMENTERING OG DRIFT AF TVÆRREGIONAL TARMKRÆFTSCREENING

Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening

Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening Version 2 01 06-2015 Indhold Indledning...3 Koordinationsgruppens opgaver...3 Beslutninger vedrørende implementering af screeningsprogrammet...4

Læs mere

Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening

Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening Version 3 10 03-2017 Indhold Indledning... 3 Koordinationsgruppens opgaver... 3 Beslutninger vedrørende implementering af screeningsprogrammet...

Læs mere

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - marts 2015. Sundhedsstyrelsen har udgivet nye anbefalinger for nationale screeningsprogrammer

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - marts 2015. Sundhedsstyrelsen har udgivet nye anbefalinger for nationale screeningsprogrammer ScreeningsNyt Region Midtjylland - marts 2015 Sundhedsstyrelsen har udgivet nye anbefalinger for nationale screeningsprogrammer Nyt om Tarmkræftscreening Nyt om Brystkræftscreening Status på tarmkræftscreening

Læs mere

Orientering om tarmkræftscreeningen i Region Midtjylland

Orientering om tarmkræftscreeningen i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Notat Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Orientering om tarmkræftscreeningen i Region Midtjylland Baggrund Tarmkræftscreeningsprogrammet

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft I lyset af den hastige udvikling inden for området humant papillomvirus (HPV) med mulighed for såvel

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Screening for tyk- og endetarmskræft

Screening for tyk- og endetarmskræft Screening for tyk- og endetarmskræft 3 Tilbud om screeningsundersøgelse 4 Tyk- og endetarmskræft 6 For og imod undersøgelsen 8 Afføringsprøven 9 Det betyder svaret 10 Kikkertundersøgelse 1 1 Svar på kikkertundersøgelsen

Læs mere

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - september 2015. Sådan kvalitetssikres screeningsundersøgelserne for kræft i Region Midtjylland

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - september 2015. Sådan kvalitetssikres screeningsundersøgelserne for kræft i Region Midtjylland ScreeningsNyt Region Midtjylland - september 2015 Sådan kvalitetssikres screeningsundersøgelserne for kræft i Region Midtjylland Nyt om Tarmkræftscreening Nyt om Brystkræftscreening Kvalitetssikring af

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner Notat af 31. januar 2011 Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner I forbindelse med finanslov 2011 er der indgået aftale om en Kræftplan III, hvorved der nu sættes fokus

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er

Læs mere

Opfølgning på tidligere redegørelse vedr. ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening

Opfølgning på tidligere redegørelse vedr. ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Opfølgning på tidligere redegørelse vedr. ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening Danske Regioner orienterede den 22. oktober 2013 offentligheden

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

ScreeningsNyt Nr. 09 - December 2014

ScreeningsNyt Nr. 09 - December 2014 ScreeningsNyt Nr. 09 - December 2014 Nyhedsbrev om kræftscreening i Region Midtjylland Tarmkræftscreening Status på tarmkræftscreening i Region Midtjylland Første runde af koloskopørefteruddannelse er

Læs mere

Statusnotat Den nationale uddannelse til koloskoperende sygeplejerske

Statusnotat Den nationale uddannelse til koloskoperende sygeplejerske Statusnotat Den nationale uddannelse til koloskoperende sygeplejerske Grundlag og formål Sundhedsdirektørkredsen under Danske Regioner besluttede primo 2012 at etablere en landsdækkende uddannelse til

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Til: Status for brystkræftscreening anden regionale runde

Til: Status for brystkræftscreening anden regionale runde Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Til: Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 60 00 Direkte 38 66 60 24 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Dansk tarmkræftscreeningsdatabase Årsrapport 2014. Første 10 måneder 1. nationale screeningsrunde

Dansk tarmkræftscreeningsdatabase Årsrapport 2014. Første 10 måneder 1. nationale screeningsrunde Dansk tarmkræftscreeningsdatabase Årsrapport 2014 Første 10 måneder 1. nationale screeningsrunde Januar 2016 Hvorfra udgår rapporten Formand for Dansk tarmkræftscreeningsdatabase (DTS) er Overlæge, ph.d.

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering TASK FORCE FOR KRÆFTOMRÅDET Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for Kræftområdet 29. maj 2008 kl. 17.30 20.00 i Regionernes Hus 1. Meddelelser og orientering 1) Sundhedsstyrelsens initiativer vedr.:

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft

Læs mere

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2 ScreeningsNyt Nr. 02 - Marts 2011 WEB-OMBOOKING ScreeningsNyt Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland Nyt om side 1 Nyt om side 2 Regionshospitalet Randers Afdeling

Læs mere

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv!

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv! Patientvejledning Screening for tarmkræft redder liv! Tarmkræft er blandt de hyppigste kræftsygdomme i Danmark. I år 2000 fik i alt 3.450 personer påvist tarmkræft. Hvis man ikke tilhører en risikogruppe,

Læs mere

23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog. Orientering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog. Orientering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET SAMMENFATNING Emne 23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 9. marts 2012 Sted Vejle 20. april 2012 j.nr. 4-1612-13/1/CIU

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

ScreeningsNyt Nr. 08 - Juli 2014

ScreeningsNyt Nr. 08 - Juli 2014 ScreeningsNyt Nr. 08 - Juli 2014 Nyhedsbrev om kræftscreening i Region Midtjylland Screening for tarmkræft er i gang Alle danskere i alderen 50 til 74 år vil i perioden fra 1. marts 2014 til 31. december

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Møde vedr. opfølgning på screeningsprogrammet for livmoderhalskræft

Møde vedr. opfølgning på screeningsprogrammet for livmoderhalskræft R E F E R A T Emne Møde vedr. opfølgning på screeningsprogrammet for livmoderhalskræft Mødedato 10. november 2014 kl. 13.30-15.30 Sted Deltagere Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S,

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe s Kræftstyregruppe R E F E R A T Emne 71. møde i s Kræftstyregruppe Mødedato Torsdag den 2. december 2013 Sted Deltagere s lokale E Else Smith, (formand) Jakob Krogh, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt er i luften! Afdeling for Folkeundersøgelser har besluttet at udgive et nyhedsbrev med information om kræftscreeningsprogrammerne i Region Midtjylland.

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

21. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog

21. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅ- DET SAMMENFATNING Emne 21. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 15. december 2011 Sted Sundhedsstyrelsen 1. Orientering

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Ved parakliniske undersøgelser forstås billeddiagnostiske undersøgelser og undersøgelse af biologisk materiale udtaget fra

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Implementering og monitorering

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Implementering og monitorering Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Implementering og monitorering Konference om NKR 21. november 2014 Sektionsleder, chefkonsulent Lisbeth Høeg-Jensen lhj@sst.dk 1 Hvad kendetegner en national klinisk

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT 2010 Anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft Sundhedsstyrelsen, 2010, Enhed for Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 25. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 11. oktober 2012, kl. 13.00 16.00 Sted,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA VORES SUNDHEDSVÆSEN DINE DATA VERSION 26. AUGUST 2015 DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA Materiale til intern videndeling, dialog og drøftelse blandt sundhedsprofessionelle

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Fra kliniske retningslinier til pakkeforløb Landsdækkende kliniske retningslinjer Indgang til pakkeforlø b Udredning Behandling

Læs mere

Screening for livmoderhalskræft 2011 Anbefalinger - UDKAST. Bioanalytikerunderviser Susanne Nielsen Sygehus Syd Klinisk patologi afsnit Næstved

Screening for livmoderhalskræft 2011 Anbefalinger - UDKAST. Bioanalytikerunderviser Susanne Nielsen Sygehus Syd Klinisk patologi afsnit Næstved Screening for livmoderhalskræft 2011 Anbefalinger - UDKAST Bioanalytikerunderviser Susanne Nielsen Sygehus Syd Klinisk patologi afsnit Næstved Baggrund for nye anbefalinger Hastig udvikling inden for HPV-området

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere